(1886-1973) דוד ,ןוירוג-ןבתנידמ לש ןושאר ןוחטב רשו מ"הר היה .םינויצה םילעופה תעונתו תינויצה העונתה ישארמ
דמל אוה .ץראל הלע 1906-בו ,ןילופב 1886-ב ןירג דודכ דלונ ןוירוג ןב .לארשי
אצי םשמ ,םירצמל םיכרותה י"ע שרוג 1915-ב . 1914-ב ץראל רזחו אטשוקב םיטפשמ
ע"החלמ רחאל. י"א רורחשל "םיירבעה םידודגה" תמקהבו ,"ץולחה" תעונתב ליעפ היהו ב"הראל
,"י"אפמ"ו "ןויצ ילעופ" תגלפמ לש היגיהנממ היה .הפינע תינויצ תוליעפב לחהו י"אל רזח 1-ה
שאר בשוי ,(1935) תידוהיה תונכוסה שאר בשוי ,(1921) תורדתסהה לש ןושארה ריכזמה
תפוקתב . ןושארה ןוחטיבה רשו הלשממה שאר - הנידמה תמקה םעו ,תינמזה םעה תלהנימ
תורמ תחת םזוכירו , תורתחמב םימחולה תוחוכה לכ דוחיא תא שרד םיטירבה דגנ קבאמה
תטלחה רחאל .תרתחמהמ הנגהה תאצ רחאל ןוחטיבה ינינע להנמל רחבנ 1948 לירפאב .תחא
,ל"הצ תמקהל רסמתה אוה .תינמז הלשממ תמקהו לארשי תנידמ ןוניכ לע זירכה ם"ואה
תא וירחא ףוחסל הרטמב רקוב הדשל ןוטלשהמ שרפ 1953 ב .היילעה תטילקלו תויתכלממל
היגולואדיאה תא ובציע ויתונויער רשא גיהנמכ רכזיי ןוירוג ןב . בגנב תובשיתהל רעונה
.התומד תא ועבקו הכרד תישארב לארשי תנידמ לש

ןוירוג ןב תיב

ןוירוג ןב תשרומ זכרמ

הרזח