הדובעו הרות תעונת - יחרזמה לעופה
יפכ ,הלש "ןימאמ ינא"ה .םיימואל םייתד םילעופ תונגראתהכ 1922 -ב המקוה הגלפמה
,הדובע דוסי לע הרותה חורב ץראה ןיינבל" תפאוש הגלפמה יכ סרוג ,רבחה סקנפב רדגוהש
םע ."םייתד םילעופכ םמויק תא רשפאלו םילעופה ןיב יתדה שגרה תא קזחל הרטמ ךותמ
,םילוח תפוק יתורישב ושמתשהו תיללכה םידבועה תורדתסהל הירבחמ קלח ופרטצה ,ןמזה
הפתתשה ,"יחרזמה" תורדתסה .דועו הדובעה תוכשל , יאלקחה זכרמה ,םייעוצקמ םידוגיא
תודסמב ןוטלשל הדובעה תעונת תיילע םע .תישארה תונברה תמקהבו לארשי תסנכ ןוגרא
םיפתושל םייתדה םיגוחה בור וכפה ,30 -ה תונשב תינויצה העונתה תודסומבו בושייה
.תונושה תויצילאוקב עבק לש
לארשי ץראב ינויצה לעפמה תא תוחנהל ולדתשה (קוק ברה םשארבו) תיתדה תונויצה יגיהנמ
תליחת תא ,ץראב תורושקה תווצמו תידוהיה תובשייתהב וארו תידוהיה תרוסמה חורב
.הלואגה