תיתאושה הדימל :תוליעפה גוס

:םינבל םירפס השולש המסרפ ותוכלמ דוה תלשממ ,עודיכ
,1930 דליפסאפ לש ןבלה רפסה ,1922 לי'צר'צ לש ןבלה רפסה
.1939 דלנודקמ לש ןבלה רפסהו
.הז רתאב יוצמ םנכות

תוליעפה ןפוא

תולאש
איבהש ףתושמה הנכמה תא ואצמו םירפסה תשולשמ דחא לכ םוסרפל םדקש עקרה תא וושה .1
.םמוסרפל

:םיאבה םיאשונה תניחבו ,םירפסה תשולש ןיב האושה .2
?םירפסה םוסרפב ךרוצל הינטירב תלשממ הלעמש םירבסהה םהמ .א
ץראב ידוהיה בושיה יפלכ תיטירב הדמעה תגצומ םירפסהמ דחא לכב .ב
תלשממ לש תודמעה ייוניש לש םתועמשמו םביט לע דומעל וסנ .לארשי
:תוגצומה תוירשפאה םיכרדה ןמ תחאב ידוהיה בושיה יפלכ היניטירב
ןפואה יפ לע ,ידוהיה "ימואלה תיבה" לש ותוהמו ותומד תאושה .1
.םירפסה תשולשב גצומ אוה ובש
תועצמאב ,בושיה יפלכ תיטירבה הדמעה לש םיגצימ םיאשונ תריחב .2
.םיגצימ חתפמ יטפשמו חתפמ תולימ רותיא
תריחב (המירז םישרת וא םיפרג תועצמאב תיטירבה הדמעה תגצה) .3
.'וכו ,תועקרק תשיכר ,הילע :ןוגכ םיאשונ
.םירפסב תועיפומה תודמעה תא ראתמה םושיר
תריחב (הרוטקרק ,םושיר ,רויא :תיתריצי ךרדב תודמע תגצה) .4
.וללה םיכרדה תחאב םתגצהו םיאשונה
לחש יונישה תא םיגצימכ ורחבנש םיאשונ לש יתיצמת םוכיס .5
םייזכרמ םיאשונ יפ לע םירפסה תשולשב הינטירב תלשממ תדמעב
.םיגצימו

תולעפהל הרזח

 
1922 ינוי ,לי'צר'צ לש "ןבלה רפסה"

םיקלח ברקב תוששח ךותמ הרקיעב תעבונ ,י"אב ןמזל ןמזמ הררשש ,תוחיתמה - -
םתצקמ םיססובמ ,םיברעה תוששח .תידוהיה היסולכואהמ םיקלח ברקבו תיברעה היסולכואהמ
,י"אב ידוהי ימואל תיב דוסי לע הפי ןיעב הטיבמה ,הרהצהל וסחויש ,םימזגומ םישוריפ לע
יתלב תועדוה ומסרופ .2.11.1917 םויב (.מ.ה.מ) ותוכלמ דוה תלשממ םשב הנתינש הרהצה
םייוטיבב שומיש ךרענ .ירמגל תידוהי י"א רוציל הדעונ הרהצהה תילכת ןהיפל ,תוכמסומ
לכ לע הטיבמ .מ.ה.מ ."תילגנא איה הילגנאש ומכ תידוהי" תויהל הדיתע י"א יכ םינייצמה
הלע אל ןכ ומכ .תאזכ הרטמ לכ ןיא היניע דגנלו ,המשגהל תנתינ-יתלבכ וז ןיעמ הרטמ
הנדבוא ידיל איבת הרהצההש ,תיברעה תחלשמל ,הארנכ ,הארנש יפכ ,.מ.ה.מ תעד לע םלועמ
הצור .מ.ה.מ .י"אב תיברעה תוברתה וא תיברעה הפשה ,תיברעה היסולכואה לש הדובעש וא
ךופהת הללכב י"אש ,רמול ןווכתמ וניא ל"נה הרהצהה-חסונש ,הדבועל בל-תמושת תונפהל
תפסאב יכ הכרעהב ןייצל יואר ,ךכל רשקהב .י"אב םקוי הזכ תיבש אלא ,ידוהי ימואל תיבל
1921 רבמטפסב םייקתהש ,תינויצה תורדתסהה לש ןוילעה להנמה דסומה ,ינויצה סרגנוקה
ונוצר" גצוה הבש ,םינויצה תורטמ לש ימשר תעד-יוליג ,הטלחה הלבקתנ ,דאבסלראקב
םע דחיו ,ידדה דובכו תודחא לש םיאנתב יברעה םעה םע תויחל ידוהיה םעה לש יתימאה
ץראה ימעמ םע לכל חיטבת התמקהש ,תחרופ היליהקל ףתושמה תיבה תא ךופהל םיברעה
."עירפמ ןיאב תימואל תוחתפתה

.מ.ה.מ רוסת ןפ םיששוח םהמ םידחאש ,הארנ י"אב םידוהיה תיסולכואל עגונ רבדהש לככ- -
ןיא הלא תוששחל יכ ,תינשב רשאל ,ץוחנ ,ךכיפל .1917 תנש תרהצהב הלולכה תוינידמהמ
איהו ,ומיר-ןאסב תוישארה המכסהה תומצעמ תדיעוב שדחמ הרשואש ,איהה הרהצהה יכו ,סיסב
.יונישל תנתינ הניא ,רביס הזוחב םדי לע המיוקו הרזחוש

וישכע הנומה ,י"אב בושי שדחמ םידוהי ורצי םינורחאה תורודה השולש וא םינש ךלהמב
:ולשמ םיינידמ םיפוג הז בושיל .המדא-ידבוע וא םירכיא םה םכותמ עברש ,שפנ 80.000
;ולש ס"היתב לע חקפמה דסומו ,םירחבנ ריע-ידעו ,םיימינפה וינינע תלהנהל םירחבנה תפסא
תירבעב םילהנתמ וינינע .םייתדה וינינע תלהנהל םינבר-תצעומו תרחבנ תישאר תונבר ול שי
םידחוימ םיילאוטקלטניא םייח ול שי .ויכרצ תא תשמשמ תירבע תונותעו ,ורוביד ןושלכ
לע ,רפכבו ריעב ותיסולכוא לע ,הז בושיל .המוצע תילכלכ תוליעפ לע דיעמ אוהו
וייח לעו ,ויגהנמ לע ,ול תדחוימה ותפש לע ,םייתרבחהו םייתדה ,םיינידמה ויתודסומ
ימואל תיב חותיפ ונרמאב ונתנווכ המל ,ולאשי םאו ."תוימואל" תולוגס ןנשי ,םייאמצעה
,אלא ,םלוכ י"א יבשות לכ לע תידוהי תוימואל תייפכ ,רמוא הז ןיאש ,ונתבושת ,י"אב ידוהי
היהי ןעמל ,םלועה יקלח ראשמ םידוהי תרזעב ,םייקה ידוהיה בושיה תא חתפלו ףיסוהל
תודוסי לע ססובמ היהיו ,וב ןינעתיו וב ראפתי ותוללכב ידוהיה םעהש ,זכרמל בושיה
ןתישו תישפח תוחתפתהל רתויב בוטה יוכיסה היהי הז בושילש תנמ לע לבא .םיימואל םייתד
י"אב אצמנ אוה יכ עדי אוהש בושח ,ויתונורשכ תא טילבהל האלמ תונמדזה ידוהיה םעל
.י"אב ידוהי ימואל תיב לש ומויקל תימואלניב הבורע תתל ץוחנ ךכ םושמ .דסחב אלו תוכזב
.םיקיתעה םיירוטסיהה םירשקה לע תתשומ הזה בושיהש ,ימשר ןפואב רכויש ךירצ ךכ םושמ

ריכזמ רובס הז שוריפ דוסי לע .1917 תרהצהל תנתונ .מ.ה.מש שוריפה ,אופא ,והז
ןיב דחפ ררועל ידכ וב שיש ,רבד םוש הכותמ רבתסמ ןיאו תללוכ איה ןיאש ,הכלממה
.םידוהיל שפנ-חפמל םורגל וא י"אב תיברעה היסולכואה

ידי לע ורפסמ תא תוברהל לכוי י"אב ידוהיה בושיהש ,ץוחנ ,וז תוינידמ םישגהל ידכב
לש תילכלכה התלוכי לובג תא רובעל םילולעה םידמימב תויהל הלוכי הניא הילעה .הילע
לע הסמעמל ולפי אל םילועהש ,חיטבהל בושח .םישדח םילוע טולקל העש התואבו ץראה
האלימ הכ דע .םתיחמ תא תימוקמה היסולכואב קלח םושמ וללשי אלשו ,םללכב י"א יבשות
.הלאה םיאנתה ירחא הילעה
 
1930 רבוטקואל 24 ,דליפסאפ לש "ןבלה רפסה"

ולא התע םינוש רוביצה יקלח ינש לש תורטמהו םיסרטניאה הבש ,לארשי-ץראכ ץראב .2
הקיטילופה לע תעד יולג לכש ,תווקל השק ,הלא תא הלא םירתוס םג עודיה לככו ,ולאמ
תונבהה-יא תריקעש ,תווקל המצעל התשרה .מ.ה.מ ךא .םידדצהמ דצ לש ויתופיאש תא קפסי
רסוח תא הברהב טיקשהל ידכ ןהב שי - היתונווכ לש רתוי תקייודמ הרדגהו התע תומייקה
אל םידוהיהו םיברעה תא ענכשל ,לדתשת .מ.ה.מ .םידדצה ינש ברקב ןומאה תא שדחלו טקשה
התנווכו ,ןכותמ הנחמצתש תויביטרטסינימדא תולועפב םג אלא ,דבלב הז תעד יולגב קר
לועפלו םימעה ינש לש םיינויחה םיסרטניאה תא התלוכי לככ חפטל איה הלשממה לש השוחנה
יתלבו תמדקתמ הלשממ לש התוסח תחת םולשב יחה ,י"אב רשואמ רוביצ תריצי םשל תויבקעב
- - .תדחושמ

תעבונ ,םידדצה ינש ברקב ,בלה ןובאדל ,הררועתהש הנבהה-יאמ הברהש ,הארנ .3
תובייחתה ןאכ תמייק - - ;טדנמה יפ-לע .מ.ה.מ לע לטוהש ,דיקפתה לש ותוהמ תכרעה-יאמ
אלה היסולכואה יפלכ תובייחתה ינש דצמו ידוהיה םעה יפלכ תובייחתה דחא דצמ ,הלופכ
.י"אבש תידוהי

תנשמ תעדה יוליגב וניוצ היקרפ ישארש ,הקיטילופה תא םייקלו ךישמהל הצור .מ.ה.מ .6
דמעמו הילעה ,ידוהיה ימואלה תיבה) וללה תובושחה תודוקנה שולשב - - דוחיבו 1922
איבהל לכוי וללה םיגשומה תא דבעלו ףיסוהל ןויסנ לכש ,הרובס איה .(תידוהיה תונכוסה
,הברה תושעל שי יכ תעדוי איה ,רבעה ןויסנ רואל ,תאז םע דחי .קרס חוכיו ידיל קר
.זרכוה םהילע ,םירקיעה תא םשייל ידכ

תידוהיה הילעה לע לקהל - - .6 ףיעסב הלולכה תוביחתהה - - יכ חיטבהל שי - - - .8
םהיתויוכזש חיטבהל השירדב תינתומ אהת ,עקרקה לע םידוהי לש ףופצ בושיי םיקהלו
ולעוה ,תוינויצה תועיבתה קוזיח םשל - - .ועגפיי אל היסולכואה יקלח ראש לש םבצמו
םהו ,ידוהיה ימואלה תיבל םיעגונה םיעטקה םתוא םה טאדנמה לש החנמה וקה יכ םינועיט
- - .הינש הגרדממ םיקומינ אלא םניא ידוהי אלה רוביצה לש ויתויוכז לע רומשל ודעונ
ועבקנש תויובייחתהה - - .טלחהב תיעטומ הגשה לעכ דימת הילע הטיבה .מ.ה.מש ,הגשה יהוז
- - - ןלקשמב תווש- םיסולכואה יקלח ינש יפלכ טאדנמב

וא ץחל םוש - - .ןיקת ןוטלשו רדס ,םולש חיטבהל אוה הלשממה לש הנושארה התבוח .10
- - - .הדיקפתמ התוא וטיסי אל םימויא

תמיוסמ הדימ תקנעה לש ןוויכב ףסונ דעצ דועצל העשה העיגהש ,הטילחה הלשממה - - .12
.מ.ה.מ לש התעדב שי ךכיפל .י"א יבשותל טדנמה יאנתל םאתומ היהיש ,ימצע ןוטלש לש
היסולכואה יגוח לכ לש עויסה תא לבקת םעפהש ,הווקמ .מ.ה.מ - - .תקקוחמ הצעומ םיקהל
.י"אב

םהמ הרשעש .םירבח 22-ו ןוילעה ביצנהמ תבכרומ היהת - - השדחה תקקוחמה הצעומה .13
הצעומבש רוביצה ירחבנ ורחביי ,ללכ ךרדב .רוביצה ירחבנ ויהי 12-ו הלשממה ידיקפ ויהי
תנש לש ןולשכה תונשיה תא עונמל בושח יכ ,הרובס .מ.ה.מ ,תאז םע דחי .- - תוריחבב וז
הצעומב ובשיש רוביצ ירחבנ לש םייונימ תא חיטבהל םידעצב זחאת הלשממה,ךכיפל .1923
- - - שורדה רפסמב

המדאה דוביע לש תויחכונה תוטישבו ,ינכדעה ןמזב יכ ,תויטלחהב רמול התע ןתינ - - .15
יכרצל םישדח םילוע לש םתושרל דומעל לכויש ,תועקרק לש ףדוע לכ ראשנ אל ,םיברעה י"ע
רותב תונוש תוידוהי תויונכוס ידיב םייוצמה תועקרקה םתוא דבלמ ,תיאלקח תובשיתה
.דוביעל ןורישכה םרטשו (הברזר) תורומש תועקרק

היסולכואל קזנ המרג תידוהיה תובשייתההש - - ,הנעטה תא לבקל קדוצ הז ןיא - - - .18
תודסומ לש תובשייתהה ןיב ןיחבהל יואר - - םלואו - - .םיברעה לש םיסרטניאלו תיברעה
לע ודסונש תובשומה לש ןתמקהמ הבורמ האנה הנהנ יברעה יכ קפס ןיאש , א"קיפ ומכ רבעה
יפסכה רישכמה אוהש ,דוסיה-ןרק י"ע תכמתנה תובשייתהה הרצונ םרטב - - - - א"קיפ ידי
- - - .תידוהיה תונכוסה לש

םיקיזחמ םהבש םיאנתה ללגב תמייקה היסולכואב תובר העגפ תידוהיה תובשייתהה .19-20
.ןתוא םיריכחמו ןהב םישמתשמ ,םהיתועקרק תא םינושה םיידוהיה תודסומה

"לארשי םעל םלוע ןיינק" היהת תשכרנה עקרקהש ,תרמוא - - תבחרומה תידוהיה תונכוסה
לש ןורקיעב קיזחהל שי ,תחפטמ וא לעופל האיצומ תונכוסהש תודובעהו םילעפמה לכב"שו
לש התואר תדוקנמ תוינויגה הנייהת ולא תונעטש המכ דע - - - - ."םידוהי םילעופ תקסעה
תוארוה תא ןובשחב תואיבמ ןה ןיא - - ,אדירג תימואל העונת
ראש לש םדמעמו םהיתויוכז"ש ,חיטבהל תבייח הלשממהש ,שוריפב שרודה ,טאדנמה לש 6 ףיעס
לש הפופצ תובשייתה לעו תידוהיה הילעה לע לקהל האובב ,"ועגפיי אל םיסולכואה יקלח
.עקרקה לע םידוהיה

לע הנוממה תושרה ידיב רוסמ תויהל בייח תועקרק לש תורבעה לכ לע חוקיפה - - .23
,תאזה תושרה לש היתוינכתל תועירפמ ןה ןיאש ,הדימב קר עקרק תורבעה רשאי אוה .חותיפה
.י"א תלשממ איה תרבודמה תושרהש רורב .טאדנאמה תלשממ לש התוירחא םע בשחתהב

יאמ שדוחבו ,שאר דבוכב רבכמ אל הנחבנ הילעה לע הלשממה לש חוקיפה תטיש לכ .26
דע - - םילוע תסנכהל םיפסונה םיטקיפיטרסה ןתמ תא קיספהל ,ץוחנל .מ.ה.מ האצמ
תא הערפה אלל הריאשהב .דיתעל תוינידמה תעיבקו (הילעה ןינעב) הריקחה לש היתואצותל
.םירחאה היגוסל תידוהיה הילעה

ןכו םיברעה ןיב יתועמשמ הדובע-רסוח התע םייקש - - ,תוקיפסמ תוחכוה וגצוה - - - .27
הכירצ (לוידיש) םילועה תמישר תנכהש ,רורב חכוה - - .םידוהיה ןיב הדובע-רסוח םג םייק
- - - .י"אב הדובעה ירסוחמ לכ לש ללוכה רפסמה רוריבב היולת תויהל

י"ע ועגפי אל היסולכואה יקלח ראש לש םבצמו םהיתויוכזש ,הרומ טדנמה לש 6 ףיעס .28
גישהל םיברעה םיבשותהמ עונמל הלולע םידוהיה לש םתילע םאש ,רורב .תידוהיה הילעה
הדובעה בצמב הערל עגופ םידוהיה ןיב הדובעה רסוח םא ,וא ,םתיחמל הצוחנה הדובע
דע הקיספהל ,ךכב ךרוצ שי םא ,וא ,תאזכ הילע תיחפהל הנוממה הלשממה לש התבוח ,יללכה
לכ - - .הדובע גישי "היסולכואה יקלח ראש" ןיבש הדובעה ירסוחמ לש קלחה ותוא רשא
קר אל ,ףקות לכב תוחדהל הכירצ ,תולבגה אלל תידוהי הילע דועל עגונב תרהמנ הטלחה
רוביצה לש דחוימה ובצמ תדוקנמ םג אלא ,םתוללכב י"א יבשות לש םיסרטניאה תניחבמ
םיחוור ןכא הלאכ תודשחו - יברעה רוביצה ברקב םיבורמ תודשח םיחוורש ןמז לכ .ידוהיה
לש תמזגומ הילעמ ורקיעב םרגנ ,ונממ םילבוס םיברעה םיבשותהש ,ילכלכה רבשמה יכ -
התבוטו המולש ךא .םימעה ינש ןיב ןילמוגה יסחי רופישל תמצמוצמ הוקת הנשי - - . םידוהי
.הזכ רופיש לע קר רקיעב ןוכיהל םיכירצ דיתעב י"א לש

.ינשה לש ויתועיבתו ויכרצ תא שיא ודבכי ,וידחי תויחל ותואי םימעה ינשש בושח - - .29
,הלועפ ףותיש םשל ךשוממו ריבכ ץמאמ ךורעלו בצמה ינותנב ריכהל םיברעל הנופ .מ.ה.מ
תשרוד םידוהיה םיגיהנמה תאמ :לכל הכרבל היהיש רשוא ידיל הלוכ ץראה תא איבהל ידכ
תואמצעל ,שפנה תואשמל םיעגונה ,םתניחבמ םידחא םירותיו ךורעל ךרוצב ריכהל .מ.ה.מ
תינידמה םתשיגב לבקל .ידוהיה ימואלה תיבל רשקב םידחא םיגוחב וחתפתנש ,תולדבתהו
םידוהיהו םיברעה לש םיסרטניאהש ןפואב להנתת ץראה לש תיללכה התוחתפתהש ,הדבועה תא
תומשאהל םוקמ ורשפאי אלו רשוא ידיל הלוכ ץראה תא איבהל ידכ ,תקפסמ בל-תמושת ולבקי
המאתה ךותמו חתפתהל ידוהיהו יברעה רוביצל ושרי אלא .רחא וא הז דצמ תוידדצ-דח
.הולשו תידדה