:םיילגר תלעפה - 1 'סמ המישמ
.םיירוטסיה םירתא םע תורכה עסמ
ךמסמה) 18.5.39 רבד "א"תב הדוקפ םויב" הבתכה לע תססובמ המישמה
(הדוקפ םויב/תונגפה/תובוגת לולסמב ,"ןבלה רפסה" אשונל רשוקמ


:ךירדמל תויחנה
.תוצובק 7 ל קלוחת התכה (1
.הצובק שאר הנומי הצובק לכל (2
:הבו הפטעמ לבקי הצובקה שאר (3
· (א"תב הנגפהה המייקתה םהב םידקומה תעבשמ דחא) ותצובק רובע לרגוהש רתאה םש
םוקימ ןמוסי הבו ,03 גויח םינופלט רפס לכב האצומל ןתינ) םויכ א"ת תפמ לש םוליצ
.(1939 תנשב רתאה
.(רושיק האר) הנגפה התואמ םיירוטסיה םימוליצ
(בקעמ ח"וד האר) .רתאב םתויהב םיפתתשמה ואלמי ותואש דחוימ בקעמ ח"וד
(הספדהל ותוא חולשל ךכרחא ,דרוו ךמסמ רותב בקעמה ח"וד תא רומשל ךילע)
.(המלצמו הביתכ ילכ םתושרב ויהיש ךכל גואדל הצובקה שאר לע ,ףסונב)
תיבב גצוי ,ודוביע רחאל ."םוקמ קית"ב הצובקה י"ע ךרעיי רוקיבהמ ףסאייש רמוחה (4
.רוקיבה ןמ הימשר תא הצובק לכ ראתת התרגסמב ,תיתתיכ הכורעתכ רפסה

תולעפהל הרזח