ףיקשמה
ראוד") םיבר םילוגליג רחאל 1938 -ב םקוה ,תיטסינויזיברה העונתה לש ימויה הנותיע
דע ותופיצר תא םייקו (דועו "םעה רמשמ" ,"רחשה לוק" ,"ןדריה" ,"םעה תיזח ,"םעה" ,"םויה
רבכ יקסניטוב'ז םסרפ ,תיטסינויזיברה העונתה לש דוסיה תחנה תא .לארשי תנידמ ימי
ינא"ה אב ןוילגה שארב ."םויה ראוד" ןותיעה לש שדוחמה ןושארה ןויליגב 1928 תנשב
:דחי םג ןותיעהו הגלפמה לש "ןימאמ ינא"ה אוהש ,יקסניטוב'ז לש "ןימאמ
םוש שדחא אל יאנותיע רותב םגו ןקסע רותב םג ,ידיב ןיא םימסק תבית ףאו ןורהא הטמ"...
,תונויצה לש התודלי ימיב םתנמאהש המ לכב ,ןימאמ ינא :יתאבה דחא שודיח קר ..שודיח
רדנב ....תוקונית רדח לש היישעמכ ,םתלטיב ,תרגובמה הניבה תונשב ,ןכמ רחאל קרו
,תווקתה לכב ,תומולחה לכב ,תינידמ המרמו המרוע למסל וניפב ומש ךפהנ התעש ,ילגנאה
יוג לכלש תונידמה לככ הנידמ ,תירבע הנידמ ,ונתנידמ היהת לארשי ץרא...תואובנה לכב
..."!ונוצר ינפב דומעיש רוצעמ ךל ןיא יכ..התוא הנביש אוה ונמע .יוגו
המיענבו טדנמה תלשממ לע תידימת תרוקיבב ונייטצה תיטסינויזיברה העונתה לש הינותיע
הרעס וררועו הלשממה דצמ תוקספהו תומרחהב איש ילעב ויה וז הביסמ ,רתויב הפירח
.הבר