3 'סמ תוליעפ
תוליעפה תרטמ
,םיוסמ עורא תוראתמה ,םינוש םינותעב תויאנותיע תובתכ תאוושה לע תססובמ תוליעפה -
תרזגנה תויתיעבה תאו ,ןושאר רוקמכ תיאנותיע הביתכ לש םינייפאמה תא ןוחבל המגמ ךותמ
.ןושאר רוקמכ ןותעל סחיב וללה םיניפאמהמ

םינותיע םישמתשמ םהב םינושה "םירטליפ"ב ןיחבהלו ריעצ ןוירוטסיהל ךופהל דימלתה לע
.םמויקל הביסה תא ןיבהלו ,תואיצמה תא ףקשל םאובב
רקחמ ילככ ןותיע לש תיתרוקיב האירקב ןמוימ תויהל דימלתה לע תוליעפה ףוסב
הנחבהה תא ךורעל ,עוראל סחיב תויביטקיבוא לש דמימל עיגהל דציכ תעדל וילע.ירוטסיה
ראתל הסינ אוה התוא תושחרתהה - ןיבל ,ןותעה ידי לע תגצומה תושחרתהה לש רואתה ןיב
.ויתובתכב
ןותיעו יקסניטוב'ז .ז תכירעב - "ףיקשמה" ןותיע :םה ונתושרל םידמועה םיינושארה תורוקמה
.ןוסלנצכ .ב תכירעב " רבד"
:לולסמב"ןבלה רפסה" אשונל תרשוקמ תוליעפה
תונגפה/תובוגת (1
"...תשייבמ הקירמא" /הקירמא /םלועה תודהי /תובוגת (2

:לולסמב אוצמל ןתינ םינותיעה יכרוע לע עקר רמוח
יקסניטוב'ז/בושייה יגיהנמ/תובוגת (1
ןוסלנצכ /בושייה יגיהנמ/תובוגת (2


תונגפה אשונב תיתאוושה רקח תוליעפ
ןותיע י"ע תונגפהה ורקסנ ובש ןפואה ןיב האוושה ךורעל שקבתמ ךנה וז תוליעפב (1
תונגפה ןכו ץראה לכב תורעוס תונגפה /תונגפה/תובוגת :שקובמה לולסמה) "ףיקשמה"
םילשורי /תונגפה/תובוגת :שקובמה לולסמה ) "רבד" ןותיע י"ע רבדה השענ וב ןפואל (הפיח
.(תולועפ עבות רעונה /רעונ/תובוגת ןכו המרוח דע םחלית

:הבשחמל רמוח
תושגר ,הריווא ירואיתל תיסחי בר חפנ תושידקמה ,"עבצ" תובתכ ןיב םילידבמ תונותיעב
,םלוצמ חוויד ומכ טעמכ ,רתוי הקזח תואיצמ תשוחת ארוקל תתל ןוצר ךותמ םינטק םיטרפו
.תויביטמרופניא תובתכ תמועל
?עבצ תבתכב עגרכ קסוע התא םאה ,קודבל הסנ

:םיעלקה ירוחאמ
?תונגפהה רוקיסב שיגדהל ןותיעה רחב חור ךלה הזיא .1
ךרואל האוושהב יכ יתיליגו ,םיניגפמה תושגר לע ןותיעה חוויד םהב םימעפה תא יתקדב
. ןותיע תמועל . . . . . . . . . . . . גוסמ תושגר לע חוודל ןותיע הברמ , הבתכה
. . . . . . תושגר לע חוודמה, . . . . . .

'וכו הלבט ,הפמ ,המירז םישרת) . םינותעה לש תובתכב תולועה תושגרה יגוס לש יופימ ךורע
.(הבשחמל הלאשה לע תונעל הסנו

תמועל ,ןותיעה יחווידב עיפומה ינכדעה עדיה ,יביטמרופניאה עדימה תומכ יהמ .2
תופסותה
תויונשרפ וא ינכדעה עדיל םירושקה םייטמרד םירואית ,םיידדצ םיטקפאב קוסיעה) ?תוולנה
(ריבעהל שקבמ ןותעהש םייומס םירסמו
:אמגודל
ארוקה לש ויתושגר לא איה הינפה םאה - הפשב שומישה תניחבמ ןותיע לש הביתכ ןונגס *
?ולכש וא

ןותיע לש המגמ לע עיבצהל ךתלוכיב שי םאה ,םיכמסמה ראשב תנייעש רחאל .3
?עודמ ?הז גוסמ תובתכב טיעמהל וא תוברהל םיוסמ

:הבשחמל רמוח
תיטופיש הדמע לעב ותויה תמועל ,םיוסמ יתגלפמ םרזל המב ןותיעה שמשמ הדימ וזיאב ןחב
(םהיכרועו םינותיעה תודוא ףרוצמה עקרה רמוחב רזעיה) !תיאמצע

:םיעלקה ירוחאמ
?ויתובתכב ןותיעה לש תיטילופה ותדמע תפקתשמ דציכ .1
:םיאבה םילולסמה תא קודבל הסנ
,(ףוסה דע ארק) - הפיח/תונגפה/תובוגת
תשייבמ הקירמא/הקירמא /םלועה תודהי/תובוגת
ףותיש-יא /תידוהיה תונכוסה/תובוגת
ימואלה דעוה/תובוגת

וא יומס ןפואב םיוסמ ןפואב בושחל ויארוק לע עיפשהל ןותיעה הסנמ םאה .2
?יולג
:אמגודל
חוויד תועצמאב ,תוינפ רסחו ילארטיינ ןפואב :םיעוריאה לע ןותיעה חוודמ הב ךרדה *
דחא תא רחב.תויושחרתהה יפלכ הרורב הדמע לעב , ארוקה תוברועמל ארוק ,ןווכמ יתמגמ
.םירכזומה םיביכרמה תא ןוחבלו דומעל הסנ ,ךינפלש םיעוראה

תוליעפה םויס
רצק םוכס בותכל הסנ ,תיאנותעה הביתכהו רוקיסה רקחב תכרעש תויוליעפה ןווגמ רחאל
!ירוטסיה רוקמכ ןותעה לא סחיתהל יואר הבש ךרדה לע ןוירוטסיהכ ךתדמע תא גצה ובו

תולעפהל הרזח