ןובל ןויכרא תובידאב

תולועפל "הלצה דעו" שורדל ,תונכוסה תלהנה לא תחלשמ הרדיס םילשוריב םינקסע תצובק
העימשהו האלמה התבישיב תידוהיה תונכוסה תלהנה י"ע הלבקתנ תחלשמה .ןבלה רפסה דגנ
תוינידמ דגנ הלועפה תא םילהנמה םה םיימואלה תודסומהש ,הבושת הלבקו הירבד תא
לשמ תושגדהב השיגפה לע תרפסמה ,תאזה העדוהה תא תחלשמה החלש םינותעל .ןבלה רפסה
.תאזה הלועפה ירדסמ