יקסניטוב'ז ןויכרא תובידאב


עידומ ,םינוש םיימוקמ תודסומ םעטמ ומסרופש תוארוהה םעו "ןבלה-רפסה" םוסרפ םע רשקב
:ח"צה לש םישרומה דעו הזב
,תולועפ םושב םיפתתשמ םניא לארשי ץראב השדחה תינויצה תורדתסהה תודסומ
ןפואב וללה תולועפל םיסחיתמו .ץראב תונוש תודוקנב םיימוקמה תודסומה י"ע ונגרואש
.יביספ
ןתרוצש םירעב תונגראתמה תוכולהתב ונתופתתשה-יא הזב תשגדומ דחוימ ןפואב
.העשה ךרוצל ונתעד יפל המיאתמ הניא תיגיגחה
האחמל אוה ףתוש יכ ,ץראה ידוהי לכ םע דחי אוה םג תובשי ימואלה בושיה םלוא
.םויה ונל תנתינה תיתלשממה הרהצהה ןכות דגנ תיללכה
תרבעה איה תירבעה ונצרא דעב ונתמחלמ דיתעל ךרע םיאור ונא הבש ,הדיחיה הלועפה
ןויער תמשגה הזה דקפמב םיאור ונא .35 דע 18 ינבמ םירגובה לכ לש סויגהו דקפמה
תארקל ויתוצופת לכב םעה ירגוב תמשרה לע ח"צה תואישנ תוארוהל הז עגרב םיאתמה ,יר"הצ
תגצוימ הבש םירבח 3 תב היולת יתלב הנוילע הדעו י"ע ץראב להנתי דקפמה .םוריחה תעש
.ח"צה םג
ןיב תויהלו הליעפה םתכימת תא סויגהו דקפמה תלועפל תתל םישרדנ םירבחה לכ
.םעה תורשל םתרהצה תאו םהיתומש תא םירסומה םינושארה

תורדתסהה לש םישרומה דעו
.לארשי-ץראב השדחה תינויצה

תויהלו דקפהל ,35 דעו 18 ליגמ ,השאו שיא ,ביבא-לת יבשות לכ לע :הדוקפה םויב ודקפה
.םינוכנ
.(18.5.39) ט"צרתה רייאב ט"י (םויה) ישימחה םוי אוה ,הדוקפה םויב ךרעיי דקפמה