להקה לע ריבכ םשור השעו הילגנאב םירלפמסקא תובברב ץפוה ןמקלד זורכה
ידוהיה

:רמא ןמצייו
:רמוא ןבלה רפסה
לש ןויער לע רתול םידוהיל וצעיב
החטבב שיגרמ ינא" :תירבע לארשי-ץרא
לע םיברעה םע םכסה ידיל אובל רשפאש
."יטירפה סיסב
.(1931 ,לזב ימשר ח"וד ,17 -ה סרגנוקה)
הרוצב ותוכלמ דוה תלשממ התע הזירכמ..."
קלח הז ןיא יכ םינפ ינשל תעמשנ הניאש
ךפהית (י"א) הניתשלפ יכ ,הלש תוינידמה ןמ
.תידוהי הנידמל
*

*
הנידמ םוקמב ינחור זכרמ לע וצילמהב
תוחתפתהל בורב ךרוצ ןיא" :תידוהי
"תירבעה תוברתהו היצזיליביצה
.(1931 ,לזב ימשר ח"וד ,17 -ה סרגנוקה)

*
קר םוקמ תנתונ התיהש ,הקולחב וכמתב
:תלבגומ הילעל
.ירזכא םלועב ירסומו ילכלכ קבא ,קבא םה
אל וא םלרוג תא ואשי ,ורבעי םינקזה
."ראשי דחא ףנע קר ...ואשי
.(1937 ,לזב ימשר ח"וג ,20 -ה סרגנוקה)

*
:ידוהי טועימל ומיכסהב
לש השירדל הנבה וא הדהא םוש יל ןיא"
."ידוהי בור
.(1931 ,לזב ימשר ח"וד ,17 -ה סרגנוקה)

*
:ידוהי טועימ תעיבקל ומיכסהב
םיברע זוחא 60 םג תויהל הלוכי יטירפ"
."םידוהי זוחא 40 -ו
.(1931 ,לזב ימשר ח"וד ,17 -ה סרגנוקה)
אוה 1922 תנשמ ןבלה רפסה תא וטטצב
תיב חותיפ שוריפ המ םילאוששכו" :שרפמ
בישהל שי ,(י"א) הניתשלפב ידוהי ימואל
לע תידוהי תוימואל תלטה רמוא הז ןיאש
תכשמה אלא ,םללכב (י"א) הניתשלפ יבשות
תרזעב םייקה ידוהיה בושיה לש ותוחתפתה
ךפהייש ידכ םלועה תוצרא ראשב םידוהיה
ולוכ ידוהיה םעהש זכרמל הזה בושייה
תיתד הניחבמ וב ראפתיו וב ןינעתי
."תיעזגו
*
אל תאצומ הניא ...ותוכלמ דוה תלשממ"
תוינידמה לע תעדה ייולגב אלו טדנמב
םושמ וב שיש רבד םוש ,ךכ רחאל ומסרופש
ימואל תיב לש ודוסיי יכ ,העדל רושיא
םשגתהל לכוי אל (י"א) הניתשלפב ידוהי
ךשמיתש תידוהי הילעל וריתי ןכ םא אלא
."ףוס ןיא דע
*
תרבגה) וז ךרד האור ותוכלמ דוה תלשממ
םידגנתמכ (םיברעה ןוצר דגנ הילעה
."...םיברעה יפלכ טדנמבש תויובייחתהל
*
הילעה היהת תואבה םינשה שמח ךשמב"
הטילקה תלוכי תאז השרת םא ,תידוהיה
בושיה תא איבי רשא רועשב ,תילכלכה
יסולכוא לכמ ,בוריקב ,שילש ידכל ידוהיה
."ץראה

!הגהנהה תא תונשל ילבמ תוינידמה תא תונשל לוכי ךניא !תוינידמה תא ונש
!תדרל חרכומ ןמצייו
השדחה תינויצה תורדתסהה
חצ"ה