ינויב 14 ,ןוויסב ז"כ
'לארשי-ץרא ילעופ תגלפמ' זכרמ תבישיב

ביבא-לת
אלא ,הכ דע ומייקתנש ,תויורדתסהה תאו תורגסמה תא אל ,הארנש בושח . . . :ןוירוג-ןב
שיו . . . .הדגנ וא הלשממה םע :אוהו ,בושייה גלופי וילעש ,ךתוח דחא וק שי יכ ,ןיבנש
,תאז ושעי םה .לזאזעל םעה לכ ךלייו - הלשממה םע וכליי רשא ,בושייב הלאכ םיגוח
ילב ביבא-לת תייריעב שאר תויהל רשפא-יא ;הלשממב תויולתה תורשמ ןנשיש םושמ ,תישאר
רשא ,גוח דוע שיו .השאר לע ביבא-לת ךפהתתו - הייריעה שאר היהי חקורו ,הלשממה תמכסה
רוכמל רשפא-יא ;םינסדרפה םה אלא ,הילגנאב יולת ומויק - בושייב יולת ונניא ומויק לכ
סורהל לולע הילגנא םע בירו ,הילגנאב קר רוכמל רשפא בהז-יחופת ,לארשי-ץראב בהז-יחופת
ווהי הלא - הלשממה תורשממ תונהיל םיצורש םתואו ,םינסדרפה ,הלא םישנאו ,הזה קשמה תא
- - - .ינשה דצה לע ויהי ראשה לכו ,דחא דצ
תלהנה דגנ עגרכ אוה בושייהש" חקור יל עידוה ,טרב םעו חקור םע יל התייהש הבישיב
ונניא בושייהו ,בושייה ונניא חקור לבא .חקור לש וסיכב אוה בושייה וליאכ - "תונכוסה
רשא ,םישנא וז תירבב שי .הלהנהה דגנ םניא ' 'ב ינויצ' לש תירבה ישנאו ,הלהנהה דגנ
תא קר ונינפל הארנ אלו ,םישנאה םע בשנ םא .הלשממה דגנ וק :וקה ללגב תירבה תא וסרהי
ימואלה דעוול הסינכ לע אלש ,הארנו ,תיתימאה תקולחמה יהמ תעדל חכווינ יזא ,תורגסמה
רעונה ,''א ינויצ' ,ונחנא דומענ דחא דצמ :תרחא הרוצב וישכע קלוחי בושייה .בירה להנתמ
אל יקסנלימס) םירכיאה :ודמעי ונדגנ ;םהמ קלח ןפוא לכב ,םיטסינויזיוורה םג ילואו
,בושייב לודג חוכ אל .לודג חוכ םהו - חקור ירוחאמ םידמועה םישנאו חקור ,(םתא ההדזי
המחלמהו .הלשממה דומעת םהירוחאמש םושמ ,חוכ םיווהמ םה אלא ,םיטעמ םה בושייב
.הלשממה דגנ תנווכמ
תא דימתלו תחא חוכשל ונילעו .רעונה לע תויהל הכירצ ונלש היצטניירואה ,ןכבו
ונניאש ,רעונ שיש ,ןוויכמ .'הפירט'לו 'רשכ'ל רעונה תא תקלחמה הלפתה הרגשה
תורדתסהה תמוח ירמושו ,הפירטכ רבכ ותוא םיאורה שי ,םידבועה תורדתסהב ןגרואמ
וילע תונבל רשפאש ,דיחיה סיסבה והז םלוא .הזה רעונה תא דכללו דחאל םידחפמ
רכומ ונניא אוהו םיסדרפ ול ןיא - הז רעונ .ןבלה רפסה דגנ ונתמחלמ תא
,ויהי .םחלייו םכש הטי אוהו ,הלשממהמ תרוכשמ לבקמ ונניאו הילגנאב בהז-יחופת
לצא ןגרואמש ,רעונ ותוא לבא ,חקור ירחא וררגיי רשא,םידספנ םיטנמלא ,ןבומכ
המחלמל םינכומ םה - םיטנדוטסה םג ,יטסינויזיוורה רעונה םג ,''ב ינויצ'
- - - .תושעל המ םיעדוי םניאש אלא ,תונברקלו
השעית אל ונלש המחלמה .ץראה תא סורהי הז ,וישכע םיטסינויזיוורה םישועש המ
חוכ ונל ןיא - דבלב וב קר לבא ,יזיפ חוכב םג השעית איה - דבלב יזיפ חוכב
םיטסינויזיוורהו - ירסומה חוכה לע ונכמתסהב ונתמחלמ תא םישוע ונחנא ;חצנל
תלפונ ונילע םג .לעמב ונידי םג יכ ,תעדל ונילע לבא .ונמש תא ומיתכי םהישעמב
עדויה רעונ שי יכ .םילשוריבו ביבא-לתב הרקש המו סדע ריבב הרקש המל תוירחאה
ןיא יכ ,ןימאמ ונניא אוהו ,המואמ הז דגנ השענ אלו - ונמלועב םויא רבד לפנש
וצצופי תוחפלו ,דובא לכה ירה ,רבד םוש תושעל ןיא םא ,ךכ םאש ,רבד םוש תושעל
- - - .ביבא-לתב םינופלטה יאת תא
הלא - םיארחא יתלב םישעמ השוע לובלב ךותמו הדרח ךותמ רשא ,רחא רעונ שי לבא
רעונ שי .ונלש המחלמב אירב קיפאל ןווכלו זכרל ךירצ הלא תא ,םידובא םניא
התע וכפהי רשא) םידימלת םג ,םירכיאה לש םג ,דאמ בר רעונ ,תורדתסהל ץוחמ
שי הזה רעונל .(ותעשב היסורב רעונה ומכ בושח דיקפת ואלמיו ,דאמ בושח םרוגל
הנפי אוה ,ךרדומ היהי אל אוה םאו ,ןאוסו שעור רתויו שיגר רתוי אוה ,יאנפ רתוי
,ונומכ םידוהי םיריעצ םה ,'יחרזמה' לשו ' 'ב ינויצ' לש רעונה .יארחא יתלב קיפאל
עודמו - וירבחו חקורכ םינקסעה לכמ רתוי םיבושח םהו ,ונל םרגנש באכב םישיגרמה
אל םה הזל ,י"אפמל ותוא שוכרל אל ?הזה רעונה תא שוכרל םיצמאמ השענ אל
םה יכ ,ונתא דחי םינכומ םה הזלו ,ןבלה רפסה תלשכהל המחלמל אלא ,וכליי
. . . .תושעל םיצור םה תאזה המחלמה תאו ,ונומכ םידוהי
,ונלצא ,ןאכו ,לאמשה תורושב לכה זכורי ןבלה רפסב המחלמה ידי-לע אמש ,דחפמ "רקבה"
דציכ- הזה םוקמב םעפ טילחנ ,ןכבו . . .יטסישאפ חוכ םוקי רעונה זוכיר ידי-לעש םידחפמ
זכרמל היהת .ןהיפ-לע לעפנו תוארוה אוה ןתייו ,הבוגתל תינכת הזה זכרמל היהתו ?םחלינ
ץורל אל :הדמע זכרמל היהת .וילע ןעשינ אלא ,וינפמ דחפנ אל :רעונה ןיינעב הדמע
- - - .םכותבש םישנאה תא תוארל אלא ,תומייק תורגסמ ינפמ דחפל אלו ,םישיא ירחא