4 'סמ תוליעפ

תוליעפה תרטמ
תוריזג יפלכ בושיב םייטילופה םיגוחה לש תובוגתה תשק תא תוושהל תדעוימ תוליעפה
.תימויה תונותיעב ונמזב ופקתשהש יפכ תונושה תודמעה ונחבי .ןבלה רפסה
תגצומ דציכו ,קסוע אוה וב ןותיעה גציימ תיטילופ המגמ וזיא הליחת ןחבאל דימלתה לע
רובעל יוצר) .ןותיעה יכרוע ושמתשה םייגוגמד "םילכ" ולאב .תונושה תובתכב הדמעה
.("ןוירוטסיהה אוה התא" - 3 רפסמ תוליעפ לע הליחת
.ותריחב תא קמנלו ול תיארנה הדמעה תודוא ולשמ העד שבגל דימלתה לע תוליעפה םותב

:םירמוח
ןותיעו יקסניטוב'ז .ז תכירעב - "ףיקשמה" ןותיע :םה ונתושרל םידמועה םיינושארה תורוקמה
.הגלפמ תובישי לש םילוקוטורפ ןכו ,ןוסלנצכ .ב תכירעב "רבד"

:האוושהל תובתכה
28.5.39 ,ףיקשמה "?עודמ !ןמצייוב ךומתל העש התואבו ןבלה רפסב םחלהל לוכי ךניא"
18.5.39 ,ףיקשמה ,"םישרומה דעו תעדוה"
26.5.39 ,ףיקשמה ,ירדא .י לש הרוטקירק
. . . ת מ ו ע ל
30.5.39 רבד ,"הלועפה תא ולהניש םה םיימואלה תודסומה"
4.6.39 רבד ,"םיכמסומה תודסומל תעמשמ"
6.6.39 ,רבד "ןבלה רפסה דגנ םיימואלה תודסומה םע"

:לולסמב אוצמל ןתינ בושייה יגיהנמ לע עקר רמוח
./...יקסניטוב'ז/ןוסלנצכ/ןמצייו/ןוירוג-ןב/בושייה יגיהנמ/תובוגת (1

?ימ דגנ ימ - ינושאר ריקחת .א
תוחוכה תקולח תפמ תנומת תא ךמצעל תונבל הסנ ,ףרוצמה רמוחה תאירק ךותמ
.תונותיעה ןמ תפקתשמה בושי תודסומב םייטילופה

?םילעופ םה המ ףקותמ ?םיגציימ םה ימ תא ?םיימואלה תודסומה םה המ
תונכוסה יהמ"ו ,"ימואלה דעוה והמ" לולסמב ,רתאב עקר רמוח אוצמל ןתינ)
("תידוהיה
?גציימ אוה ימ תא ?םישרומה דעו והמ
?היליעפ םה ימ ?תינויצה תורדתסהה יהמ
?הינייפאמ םהמ ?הרושק איה ימל ?השדחה תינויצה תורדתסהה יהמ

?קסוע התא וב ןותיעה גציימ תיטילופ המגמ וזיא
.1

לוכי םאה ,רוקמה רוכזיא אלל תופרוצמה תובתכה תא ארוק תייה וליא ?ךל ןינמ
תאז םגדהו קמנ ?הבתכה לש ןכותה חותינמ הנקסמ התוא תא קיסהל תייה
.תובתכה תחא ךותמ עטק תועצמאב
.2

?ויארוק תונרע לע רומשל תנמ לע יקסניטוב'ז שמתשה "םיגוגמד םילכ" ולאב
...אמגודל
.3

הקיטילופב רעונה לש ומוקמ .ב
דחא לכ ומתורל ןויסינלו ,רעונה תבוגתל םינושה םימרזה םיסחיימש תובישחל בל ומיש
:םיאבה םירושיקב רזעיה !ודצל

ןוירוג-ןב תשיג
רעונה ינוגרא לא הינפב ןוירוג-ןב/בושייה יגיהנמ/תובוגת :לולסמ
14.6.39 י"אפמ זכרמ תבישיב ןוירוג ןב

יקסניטובא'ז תשיג
"םייס ןויצ"/יקסניטוב'ז/בושייה יגיהנמ/תובוגת :לולסמ
ימואלה שוגה זורכ/הפיחב םיטנדוטס תתיבש /רעונה /תובוגת :לולסמ

?רעונה בשוח תמאב המו
(תונוש תובתכ 4) רעונה תובוגת/תובוגת :לולסמ

:םוכיסל
לכ לש ןוויגו בוליש ,ארוקה תוברועמל האירק ,לכשל הינפ ,רומוהב שומיש ,שגרל הינפ
?ענכשמכ אצומ ,ישיא ןפואב התא המו ,הדמע וזיא ןייפאמ המ - ולא
!תונושה תודמעה י"ע םיגצוימש יפכ ,ולא םיטנמלא לש יופימ ךורע

תוחוכל התכה קלוחת הז הרקמב .יתתיכ היצלומיס קחשמ תועצמאב םושייל תנתינ וז תוליעפ)
(.רבודמ הב הפוקתה לש רעונה יגוחלו תיטילופה הריזב םילעופה

.ןבלה רפסה דגנכ האחמה דיפל אשונ רעונה .ג
םלועבו ץראב ידוהיה רעונה ינב לש תובוגתה יגוס תא תוראתמה תובתכב תנייעש רחאל
תדימ תא ןוחבל הסנ ,רתאב תולועה תונומתב ןכו ,1939 רבמטפס דעו 1939 יאמ םישדוחב
.ןבלה רפסה דגנכ אשינש האחמה לגב ,רעונה לש ותובישחו ולקשמ
לש םינוירטירק ךותמו ,וננמז ןב לש היאר תיוז ךותמ ,וז היגוס תודוא רצק רמאמ בותכ
.וננמז

תולעפהל הרזח