היעב ינפב ץראב ידוהיה בושייה דמע ,1939 רבמטפסב הינשה םלועה תמחלמ ץורפ םע
,ןבלה רפסה םוסרפ תובקעב םעוזו עוגפ,דגבנ בושייה שיגרה דחא דצמ .םיטירבל וסחיב
טעמכש הדבועהמ םלעתהל היה רשפא יא ...ינש דצמ ךא ,רופלב תרהצהמ גוסנש ,לעמה רפס
.ךכמ עמתשמה לכ לע ,םיצאנב םימחלנ םיטירבה קרו ךא
ביוא" לאכ םיטירבל סחייתהל היה רשפא יא בוש ,רצונש שדחה בצמב .לבלובמ היה בושייה
?םישוע המ .רשפא יא - םלש בלב הלועפ םמע ףתשלו ןבלה רפסה תא חוכשל םג ךא "ינדגוב
יפלכ םיברועמה תושגרל היצמיטיגל ןתיתש ,הקירבמ אמסיס התיה הרסח ןוירוג ןבל ...
.הליעפ האחמל בושיה לש היצביטומה תא שילחהל ילבמ- הינטירב

!העשה וצל םיאתתש אמסיס/הזרכ רוחבל התא הסנ

 
רחבמ ךלש םיאקיפרגה תווצמ תלביק ,חילצמ םוסרפ דרשמב רטייריפוקכ ךתדובע תרגסמב
.ןבלה רפסה תוריזג לע האחמה תא תואטבמה םירויאו תוזרכ
!רתויב בוטה ןפואב ךתעד תא תאטבמש וז תא רוחבל ךילע

התלדגהל הנומתה לע ץחל
התריחבל "הריחבל" לע ץחל

.3
.2
.1


.6
.5
.4