,ןבלה רפסה תוריזג םוסרפ תובקעב ץראה תא ףטשש רעוסה תונגפהה לג ךלהמב
יוניג תעדוהב םנמא ואצי בושייה תודסומ .םילשוריב תרעוס הנגפהב יטירב רטוש גרהנ
בושייל הפירח הרהזא םסרפל ןוכנל אצמ גנינייה לארנג יאבצה דקפמה םלואו תיבמופ
.תימויה תונותיעב
.תוחפ אל הפירח הבושתב ,תונכוסה ר"ויכ ןהיכש ,ןוירוג ןב ול הנע ךכ לע
.."יאבצה דקפמל תונכוסה תלהנה ר"וי תבושת" 21.5.39 רבד ןותיעב םירבדה יפוליח תא האר

תא רזחשיש היזיבלטה רובע טרס םייבל תשקבתה ,םירטנמוקד םיטרס יאמבכ ךתדובע תרגסמב
,ןמז לש ץחלב התא ,דואמ הרחאתה הקפהה .ל"נה גולאידה תא וב בלשל ךנוצרבו הפוקתה
- רתויב םהמ הקוחר הירוטסיהש - תלביקש םיאלפנה םינקחשה ינש תא ךרדתל ךילע לטומו
.תוליעיב ךא תוריהמב
?םישוע המ
יטירבה גנינייה לרנג לש ותומדל םיווק טטרשו ,ףרוצמה רמוחה תא בטיה ארק
ןב לע/םיגיהנמ/תובוגת לולסמב רתאב רזעיה) .1939 תנשב ןוירוג-ןב לש ותומדלו
(תונגפה/תובוגת ןכו ,ןוירוג
ר"וי לש ויתובושת לומ לרנגה לש ויתונעט ירקיע תא גיציש יח גולאיד רבח
.תונכוסה
?רתוי ענכשמ ימ - ררבל הסנו ךירבח לע גולאידה תא קודב