ןובל ןויכרא תובידאב

םירבדה תא 'ו םויב ודי-לע הנמזוהש תידוהיה תחלשמל רמא ,גנינייה לארנגה ,יאבצה דקפמה
:הלאה
,יתובר
קוחה תרימשל ,וזה ץראב ןוחטבל יארחאהו ישאר דקפמה אוה ינא יכ ,הנה אובל םכיתשקיב
תופלוחה םינשה שולשב םידוהיה וארה הגלבה וזיא יל עודי .ץראה לכבו תאזה ריעב רדסהו
םידקפמה םע המכסהב ,לומתא .הצרעה םתוגהנתהב וררוע םיבר םירקמבש רובס ינאו
הגלבה בגא םירקמה בורב טעמכ ןכו רתיהב תוכולהתו תונגפה ץראה לכב ויה ,םייאבצה
שמא ןווכתה ןומההש קפס לכ יל ןיאו בל ןובאדל רבדה רפוה םילשוריב םלוא .טקשבו
חוכ תא למסמ אוהש םוקמב עוגפל תיניצר הנווכ איה תאזו זוחמה ןוטלש ידרשמ תא סורהל
.תחא הירי ףא התרי אל הרטשמה .יטירב רטוש חצרנ תאזה הנגפהה תואצותב .ןוטלשה
םא .ללכ ףתתשה אל אבצה .הל ונתינש תוארוהל םאתהב רתויב הלודג הגלבה התארה הרטשמה
רדסהו קוחה תרימשל יארחאה ןאכ ינא .תאז תאשל ןיאש ירה ,הז ןיעמ חצר הרקמ הרק
דחאו דחא לכ .םיברעה דצל אלו ,םידוהיה דצל אל ,םינפ אושמ ילב לעופה לא התוא איצומו
השעמל האירק וא התסה םושמ תאזב ןיא דוע לכ ונוצרב רשא תא עיבהלו בושחל לוכי
ונתנו תונלבס וארה תונוטלשה .ול ריתמ קוחהש המ אלא יאשר שיא ןיא תושעל לבא ,תומלא
ןומהה םא םלוא .תוקיפסמ תויוברע הנייהתש םוקמ לכב אבהל םג ונתיו תונגפה ךורעל תושר
יתרטמ .שרדנ אוהש םוקמב יקשמ אוה חוכה :איה ילש המסיסה .חוכב ול ונעי ,חוכב שמתשי
.רדסהו קוחה לע הרימשה איה
דוע הנייהתש רשפא-יא .םירבדה ינפ תא טעמל העשה וז ןיא ;תיניצר הרהזה יהוז
.םידוהיה שאר לע לוחי םדה ירה הב ךפשיי םד םא לבא ,םילשוריב תומוהמ
יכ ,תעד ןעמל ,לארשי-ץרא לכלו םילשורי לכל ולא יתורעה תא ורסמתש ,יתובר ,הצור יתייה
.תאזה ץראב רדסו קוח םייקל יתלכימ וא ינוצרמ המינ אולמכ גוסא אל


:הזה בתכמה תא דקפמה ירבדל הבושתב חלש ,תונכוסה תלהנה ר"וי ,ןוירוג ןב .ד
.םילשורי ,לארשי-ץראב יטירבה אבצה דקפמ .גנינייה .ה .ר לרנגה דובכל

.ינודא
הנתינ אלו ליאוה .םידוהיה םיגיצנה ינזאב רקובה ךירבד לע ךמתסהל דובכה יל שי
.בתכב ולא תורעה ריעהל תושר ימצעל לטונ ינא ,בישהל תורשפא ונל

המרגש יטירבה רטושב היריה תא תוגייתסהה אלל םינגמו בלה קמועמ םירעטצמ ונא
.ותומל

ךפשיי רשא םדה יכ ,רקובה ךתעדוהל דגנתהל חרכומ ינא יוארה דובכה לכ םע םלוא
החכוה ידוהיה בושיה חיכוה תונורחאה םינשה םישש ךשמב .םידוהיה שאר לע לוחי
יביטקורטסנוק ץמאמ יכרד המה תוימואלה ויתופיאש עוציבל ויכרד יכ ,תחצינ
.מ .ה .מ לש השדח תוינידמ ינפב התע גצוה ידוהיה םעה .הלוכ ץראה םולשל הגאדו
.יברע רוריטל העינכו םינומא-תרפה הווהמה ,

:1939 לירפאב 18-מ םירטסינימה שארל המרגלטב דיגה תידוהיה תונכוסה אישנ
בושיה תדמעה םע תיאמצע תילארשיצרא הנידמ תמקהלו טדנמה לוסיחל העצהה"
ץראה לש ןטק רוזאב תידוהיה תובשיתה חטש םוצמצו היסולכואה שילש לע ידוהיה
ןוטלשל לארשי ץראב ידוהיה בושיה תרגסהו תוידוהיה תווקתה סרה וניניעב םה
רטשמל וענכי אלו םשפנ ופרחי םידוהיה ...רוריטה לגל תיארחאה תיברעה היפונכה
,ץראב םולש ןיכשהל .מ .ה .מ תרטמ תא לכסת ,ךכב ינחטבומ ,וז תוינידמ ...הזכ
תאז האור יתייה .םידוהי דגנ עורזה חוכב שמתשהל הלשממה תא חירכת ילוא איהו
"...הנמיה הלעמל ןיאש הידגרטכ

.וז תיניצר האירקל בל םשוה אלש ונל רצ

תוינידמל םידוהיה תודגנתה תישאר תא הנייצ לומתא םוימ תידוהיה הנגפהה
םתוא איבת אל םידוהיה לע דחפ תלטה .מ .ה .מ י"ע התע תעצומה תוינערופה-ברה
ךות ץראב תורקל לולע רשא לכל תוירחאה ונדידל .ךפשי םמד םא ףא העינכ ידיל
.הלשממה לע לוחת השדחה תוינידמה עוציב ידכ
ןמאנה ךדבע ,ינודא ,תויהל דבכתמ יננהו
ןוירוג-ןב .ד
תידוהיה תונכוסה תלהנה ר"וי