תודות

ינויצה ןויכראה
יקסניטוב'ז ןויכרא
ל"הצ ןויכרא
ןובל ןויכרא
ןוחטיבה דרשמ רואל האצוהה
דבוע םע תאצוה
םידומיל תוינכותל ףגאה - ךוניחה דרשמ
טקייורפה תזכרמ ירימז ימענל - תדחוימ הדות
יקסנ'צק םירמ - יעדמ ץועיי
סאלב הלאפר - תכרוע
קקח דעירנ ,ףשר תימע ,ראילוטס הנירמ ,הדיורב ידוא ,זיוהנירג ליג ,תוילד יעור - חותיפ ישנא
סייו קילומש ,ןגד יסיס ,ילקיש לימק - יפרג בוציע
ילאערזי האל ,יבצ רומיל - הדלקה

חקלנש רמוחה לכ לש םירצויה תויוכז ילעב תא רתאל ותלוכי בטימכ השע ט"פמה תווצ
רבדל םיעגונה םירבחמהו םיפוגה לכל בתכב ונינפ .הז רתאב ללכנש ,םיינוציח תורוקממ
םא .תועט וא הטמשה לכ לע שארמ םילצנתמ ונא .רמוחב שומישל םרושיא תא גישהל ידכ
.םדקהב ונקתל לעפנ ונתעידיל רבדה אבוי