הירוטסיה ירתאל םייללכ םירושיק


לארשי ץראו םע לש הירוטסיה

םימוליצב תסנכה ייחמ םיבושח םיעוריא
http://www.knesset.gov.il/yovel/yovelframe.html

תיגוגדפה הקלחמה ,תידוהיה תונכוסה
http://www.jajz-ed.org.il/index1.html

תונויצ תונש 100 ,תידוהיה תונכוסה
http://www.jajz-ed.org.il/100/hebrew/concepts/index.html

תוחרזאל םירומל תויוליעפ - רעונו הרבח להנמ
(המישרה ךותמ אשונ ורחב)

http://noar.education.gov.il/htbin/gidi/minhal

ח"מלפה לש הלועפה יטרס תרדס
http://www.amalnet.k12.il/meida/history/palmach.htm


ןהיתונורתפו הירוטסיהב תורגבה תוניחב
http://www.daat.ac.il/daat/tests/tests.htm#yedia

הירוטסיהב תורגב ינולאש טקל
http://www.education.gov.il/history/bagrut.htm


ןוירוג ןב לש ירוקמה לוקה ץבוק ללוכ ,תואמצעה תליגמ ,תסנכה רתא
.לארשי תנידמ תמקה לע הזרכהה - ירוטסיהה עגרב
http://www.knesset.gov.il/docs/heb/megilat.htm


- לארשי תנידמ לש תסנכה רתא
http://www.knesset.gov.il/knesset/hebframe.htm


לארשי תנידמ לש ימשרה רתאהמ קלח ,ימואלה םימולצתה ףסוא
Http://www.mof.gov.il/gpo


1937 - 1997 םינשב קסועה ידומיל רוטילקת הוולמה רתא ,טרוא ,לארשי ץראב עסמ
http://mop.ort.org.il/products/db/masa

י"אב לצרה תובקעב עסמ
http://www.cet.ac.il/~history/herzl
םילשוריל ךרדה

http://www.cet.ac.il/history/jerusalem/index.htm

תילארשיצראה הזרכה

http://www.cet.ac.il/history/posters/

ל"צאה רתא

http://www.etzel.org.il


י"חלה רתא

http://www.lehi.org.il


,הנגהה תודלותב םיקרפ ,ירוטסיהה הנגהה ןוגרא לש ימשרה רתאה
.דועו תויוליעפ ,ןויע ימי לע עדימ ,הנגהה ידקפמ
http://www.irgon-haagana.co.il/show_item.asp?itemId=20&levelId=57933&itemType=0


הנידמה למס בוציעו תוחתפתה תא רקוס רתאה :הנידמה לגדו למס
.ולספנש תויורשפאה תא ,רתיה ןיב גיצמו ,ןמז ריצ לע ,לארשי לגדו
http://www.cet.ac.il/history/semel


.למע ,ןובל ןויכרא .הנידמ תונש 50 תושיחממה תוזרכ תכורעת :הזרכל הזרכהמ
http://www.amalnet.k12.il/sites/krazot


,תופמ ריתע רתא ,תונויצ תונש האמ ,תידוהיה תונכוסה רתא
.םישיא לע עדימ ,ןמז ריצ ,םיגשומ
http://www.jajz-ed.org.il/100/hebrew/index.html


- שאלפ תיגולונכטב ,הביהרמ תירוטסיה תגצמ - למשחה תרבח
http://www.israel-electric.co.il/media/flash/history/history.html


- "תוביבס" י"ע וחתופש ,(הינשה הילעה) הירוטסיהב תויוליעפ
(דבלב ררולפסקאב תוכמות) עבש ראב ינוריעה תווצה
http://tilda.edu-negev.gov.il/svivot/actions/alia2/index.htm


.1949 תנש דע םיירוקמ םיכמסמ ללוכ - "תולחתהה - תואמצע" תירוטסיה הגוצת
.ןוחטיבה דרשמ לש ימשרה רתאהמ קלח
http://www.mod.gov.il/modh1/archion/a10/index.html.החיתפ תועשו ,דועיתה תינכות ,וינכת ,ויפסוא - ל"הצ ןויכרא לע ישומיש עדימ
http://www.mod.gov.il/modh1/archion/index.html
,ןוחטיבה דרשמ לש םינואיזומה תדיחי לע טרופמ עדימ :םינואיזומל ןוכרד
.ונימי דעו ןויצ תביח ימימ ירבעה ןגמה חוכ תודלות תא הגיצמה
ןואיזומ ,י"חלה ןואיזומ ,ל"צאה ןואיזומ ,הנגהה ןואיזומ תא םש אצמנ ראשה ןיב
.דועו הלפעהה

http://www.mod.gov.il/modh1/museums/index.html


למע תשרו ל"ת ףגאל ףתושמ טקייורפ - הירוטסיהל םירומה ןולע

http://www.amalnet.k12.il/meida/history/alon


תירבעה הטיסרבינואהו יבצ ןב די הבושיו לארשי ץרא תודלותל תע בתכ "הרדתק"

http://www1.snunit.k12/il/heb_journals/katedra/katedra.html


יחרזמ הכרב :הרומה ,ליעפ םורופ ,ב"טח - ףיכב הירוטסיה
http://www.blabla4u.com/Sites/BlaBla4u/ForumsHeb.asp?ForumID=6039


ח"טמ ,הירוטסיה תדמול הליהק
http://www.cet.ac.il/tamid/history

תיללכ הירוטסיה

- םירושיק רגאמ ,הינשה םלועה תמחלמ
http://ac.acusd.edu/History/ww2_links.html

הינשה םלועה תמחלמ אשונב הלועמ ןמז ריצ
http://ac.acusd.edu/History/WW2Timeline/start.html

"זופת" לש הירוטסיה ירושיק ץבקמ
http://tapuz.co.il/cat/07-04.htm

ירוטסיה ןמז ריצ
http://www.pbs.org/greatwar/timeline

"הלאוו" לש הירוטסיה ירושיק ץבקמ
http://www.walla.co.il/guide/tscs.cgi?i=215

ח"טמ ,תילאוטריוה הירפסה

http://lib.cet.ac.il/Pages/frontpage.asp?item=0


(תונומת) 1945 זאמ םלועה
http://academic.brooklyn.cuny.edu/history/core/pics

הרטפואילקב לחה - רבעבו הווהב תובושח םישנל שדקומה רתא - תולוגד םישנ
.הירוגטק יפ לע וא ,םש יפ לע שופיח תושעל ןתינ .ןוטנילק ירליהב הלכו
http://www.distinguishedwomen.com


תוערואמה לש תנווקמ תגצמ - ינרדומה םלועה לש הירוטסיהה
.הפוקת לכ םימכסמה עדי ינודיח ללוכ ,תונורחאה םינשה האמב
http://www.bbc.co.uk/education/modern


,תופמ תועצמאב תורבעומה הירוטסיה תונש 3000 - הירוטסיה רפיה
.דועו חתפמ ישיא לע עדימ ,םיפרג
http://www.hyperhistory.com


"ןיזגמ םייט"ה יפ לע ,םירשעה האמב רתויב םיבושחה םישנאה 100
http://cgi.pathfinder.com/time/time100/index.html


סלגנאו סקראמ לש תונומת ןויכרא
http://csf.Colorado.EDU/psn/marx/Bio/Photo


.דועו ןואילופנ ,תיתפרצה הכפהמה ,ב"הראב תואמצעה תמחלמ ,תיתיישעתה הכפהמה
http://www.fordham.edu/halsall/mod//modsbook14.html


הינמורב תינעוצה תוברתה תודלות "ןירטפ"ה
http://www.geocities.com/Paris/5121/patrin.htm


הינשה ע"המחלמב ,יאקירמאה ריוואה ליחב םישנ
http://www.WASP-WWII.org/


םינמזה לכב (יתמחלמה ץמאמל םישנה תמורת) םידמב םישנ
http://userpages.aug.com/captbarb/index.html


תונומת תיירלג ת"הזמה

http://www.lib.uchicago.edu/e/su/mideast/Contents.html
יצאנה הלומעתה ןויכרא
http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/
םייאקירמאו םייטירב םיירוטסיה תורוקמל םירושיק
http://www.libraries.rutgers.edu/rulib/socsci/hist/amhist.htmlהקירמא םורדו ןופצב תונוש תוקוח
http://www.georgetown.edu/LatAmerPolitical/Constitutions/constitutions.html


תיברע תונותיע
http://media.fares.net


1700-1900 םינשב תיטירב הירוטסיה
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/PRparliament.htm,םיירוטסה םיינרדומ תורוקמל רשוקמו גווסמ ,ןייוממ רתא
.השדחה תירוטסהה הפוקתה לע רקיעב


http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook.html

עגשמ רתא ,ב"הרא תודלותב רקיעב קסוע The history channel
http://www.historychannel.com

The National Historical Society
http://www.TheHistorynet.com/general/welcome.htmםיצלמומ םירתוכו םירפס

ירפס 'צוה ,איבנ-רב ילא ,םינורחאה תורודב לארשי םע תודלות - םירשעה האמה
1998 ,א"ת
.1
1996 ,ןוחטיבה דרשמ ,דבוע םע 'צוה ,רואנ יכדרמ ,האמה רפס
.2
דרשמ ,םידומיל תוינכותל זכרמה ,לארשי תנידמ תמקהו תידוהיה תימואלה העונתה
1980 ,ךוניחה
.3
1975 ,ל"הצ תוכרעמ 'צוה ,סקייס רופוטסירכ ,ןיווב דע רופלבמ
.4
1981 ,ןוחטיבה .מ 'צוה ,ןמרוורב הזבג תירונ הכרע ,הנידמה תודלותב םיכמסמ ץבוק
.5
1987 ,דבוע םע 'צוה ,רהוזיבא ריאמו ןילביר ןושרג ,ןוירוג-ןב דוד -תונורכז
.6
1996 ,ר"זש זכרמ 'צוה ,רלה ףסוי ,הנידמל קבאמב
.7
1989 ,דבוע םע 'צוה ,תרופ ןב םרוי ,החימצ ילבח - ילארשיה קשמה
.8
1989 ,א"ת 'נוא ,תינויצה העונתה תודלותל ףסאמ - תונויצה
.9
למע ט"פמ 'צוה ,ילמרכ סחנפ ,ךרדב הנידמ
.10
צ"בי 'צוה ,ןליא רוצימע ,י"או הינטירב ,הקירמא
.11
1982 ,דבוע םע 'צוה ,ןייטשרסו דרנרב ,י"א ידוהיו הינטירב
.12