ךרדב הנידמ
רתאה תפמ
:םיאשונ
.1939 ןבלה רפסה


ןיב ידוהיה בושייה
.קבאמל ףותש


ח"מלפה.ןמז ריצ
.םורופ
.רתאה תפמ
.תויוליעפ
םירושיק