"ברחו םילבש" - ח"מלפה לע הדועתה יטרס תרדס
"ח"מלפ ילהא" תתומע ידי לע וקפוהש
ןגוכ הנד ,רפח םייח :םיקיפמ

( 03-6420067:סקפ , 03-6411365:ןופלט)


בלש ,רקה ןבואר :םיאמב
סניו
(1941-1945) "ירבעה הבורה תא אשי ימ"
.1
םלועה תמחלמ ןמזב תודחוימה תוקלחמהו ח"מלפה תמקה לע
תקלחמ ,תיברעה הקלחמה ,תינקלבהו תינמרגה הקלחמה :הינשה
,תימיה הלבחה תילוח ,תימיה הקלחמה ,סיטה תקלחמ ,םירייסה
.הפוריאב יצאנה ביואה יוקל רבעמ םינחנצה(תוקד 70 טרסה ךרוא)

ןדס ליג :יאמב
(1943-1950) "םיברעתסמה"
.2
לאגי לש ודוקיפב המקוהש ,ח"מלפה לש תיברעה הקלחמה לש הרופס
,תואמצעה תמחלמבו הינשה םלועה תמחלמ תפוקתב הלעפו ןולא
תיברעה הביבסה ךותבו ביואה יווקל רבעמ הלבחו ןיעידומ תומישמב
.לארשי ץראב תניועה(תוקד 56:20 טרסה ךרוא

זר השנמ :יאמב
"םיטירבה דגנ קבאמב ח"מלפה"
(1945-1947)
.3
הנחמל הצירפה ,ןופצה לובגב השביב הלפעהה םוחתב ח"מלפה יעצבמ
ם"כמה ץוציפ ,"םירשגה ליל" ,"תובכרה ליל"ב הלבחה תולועפ ,תילתע
,היריבב תובשייתהה ,תויטירבה שוריגה תוינואב הלבח ,יטירבה
."הרוחשה תבשה"ו קשנה ישופיח


(תוקד 60 קלח לכ םיקלח ינש):תואמצעה תמחלמ לע םיטרס העברא

ןייטשדלוג ירוא :יאמב
"לארה ברק םילשורי"
.4
תצירפ .תואמצעה תמחלמב "לארה" ח"מלפה תביטח תוברק לע
שובכ .המרוב ךרד תצירפ .תוריישה .היתוביבסו םילשורי לע רוצמה
.םילשוריל רודזורפה

ןייד םיסנ :יאמב
"בגנה לע ברקה"
.5
,םימה וק לע הרימשה ,בגנה לע רוצמה תצירפ .בגנה תביטח תולילעמ
שובכ .ביבא-לת רבעל םדקתמה ירצמה אבצה ינפמ םיבושיה תנגה
."הדבוע" עצבמב תליאב וידה לגד תפנה ,עבש-ראב(תוקד 60 -כ קלח לכ םיקלח ינש)

ןייטשדלוג יקור :ירמס
"בגנה דע הלוטממ חתפי"
.6
תריזב המחל ,תוסיוגמ תורשכהמ רקיעב הבכרוהש "חתפי" תביטח
הירבט רורחשב העייס ,י'גקואק אבצ תא הפדה ,לילגבו םיקמעה
דול שובכב קלח תחקל הארקנ הביטחה .תפצ תא הררחש ,הפיחו
.בגנה דע הלוטממ ,םורדה תיזח תוברקבו הלמרו(תוקד 60 -כ קלח לכ םיקלח ינש)

זר השנמ :יאמב
)1945-1948) "םיב רשג"
.7
הלפעהב ם"ילפה לש וקלח .ם"ילפ ח"מלפה לש תימיה הגולפה לע
יוולמו ידקפמכ ,1945-1948 םינשב לארשי ץראל תילאגיל יתלבה
יצב ףוצר קבאמ ידכ ךות ,"םינועדג" םיאטוחלאו םילבוח יבר ,תוינוא
הינואה רופס ,היצפס-הל תשרפ ,ןיסירפקב שוריגה הנחמ לע .יטירבה
,םיה ליח תמקהל דעו םיה ךרדב קשנ תחרבה רופסו "סודוסקא"
.ם"ילפ ישנא ויה םינושארה וידקפממ םיברש


(תוקד 60 -כ קלח לכ םיקלח ינש):םירצק םיטרס תרדס


"אובמ ח"מלפ"
.1
םלועבו ץראב הפוקתה עקר לע ח"מלפה תודלות רוצק ראתמ טרסה
.(1941-1949) םינשב(תוקד 13 ךראב תחא תטלק)

קירא :ךרוע יאמב
ןייטשטור
"עבש ראב לע ברקה"
.2

תואמצעה תמחלמב עבש-ראב שובכ(תוקד 15:49 :טרסה ךרוא)

בולרפ דוד :יאמב
"ףסכה שגמ"
.3
1941-1949 םינשב תומחולו םימחול ,תומוקמ ,םישנא ימולצ טרסב
לש תוניירק הוולמ טרסה .תואמצעה תמחלמ רוד תנומת תא םיגיצמה
שילקמ דלבי'יצרא ,לחר ,יחימע הדוהי :תאמ תורפסו הריש יעטק
.יקסנולש .א לש ומוגרתב(תוקד 26:47 :טרסה ךרוא)

רקה ןבואר :יאמב
(דלופ הכרב) "טייגניו ליל"
.4
,"טייגניו" םיליפעמה תניפס התסינ תע ,1946 ץרמב 26 -ה ליל רופס
.ביבא-לת ףוחל עיגהלו יטירבה ימיה רגסהה תא ץורפל החלצה אלל
ידכ ,םיטירבה ינפמ ריעה לע הנגהל וכרענ ח"מלפהו הנגהה תוחוכ
םע שא תירקתב .םילועה תא טולקלו ףוחל עיגהל הניפסל רשפאל
הדמעב ,ח"מלפה תמחול ,19 -ה תב דלופ הכרב הגרהנ םיטירבה
.ביבא-לתב קרומרמ 'חרב(תוקד 32 :טרסה ךרוא)

עלס ודיא :יאמב
"ח"מלפה לש ןיבר קחצי"
.5
ח"מלפב ריעצ שיאכ ןיבר קחצי לש וישרוש לע רפסמ טרסה
,הפוקת התוא עקר לע םיבורקה וירבח תויודע ךותמ .(1941-1949)
םיאבומ הלא לכ .גיהנמו ריעצ דקפמכ תדחוימה ותוישיא תרייטצמ
.וחצרה לע עוזעזה ךותמ רוחאל ךוליהב(תוקד 44 :טרסה ךרוא)

ךרייב האל :תיאמב
"ןאכל םשמ"
.6
,םיריעצ םילוע יפלא (ץראל ץוח סויג) ל"חגה ישנא לע רפסמ טרסה
שוריגה תונחממו הפוריאב םירוקעה תונחממ ועיגהש האושה ידירש
ןעמל תואמצעה תמחלמב ףתתשהל ידכ ח"מלפל ופרטצהו ,ןיסירפקב
.םימדה ךרדב ריכהל ודמל התוא תדלומ(תוקד 32 :טרסה ךרוא)

רשיפ דוד :יאמב
"םירהב ,תולובג ןיב"
.7
םיילגיל יתלב םילוע החירבהש ח"מלפה תיילוח לע רפסמ טרסה
,1943-1945 םינשב ןופצה תולובג ךרד לארשי ץראל ןונבלמו הירוסמ
,ירוסה רמשמה תוליחמ תוקמחתה ךות ,הליל ןושיאב לגרב הכילהב
.ץראב ולשמש םיטירבהמו ינונבלה(תוקד 29 :טרסה ךרוא)

ןילפ'צ הניל :תיאמב
" הליהתה תורוביג ,ונתויחא"
.8
1949 -ב וקורפ דעו ודסווה םוימ ח"מלפב ותרש םישנ 1,600 -כ
תוזכר ,תושבוח ,תויאטוחלא ,תומחול ,תוינחנצ :םינווגמ םידיקפתב
התיה ח"מלפב ןתובלתשה .הכרעמב ולפנ ןהמ 22 .דועו דעסו תוברת
.ח"מלפה חור בוצעב עירכמ ביכרמ(תוקד 41:32 :טרסה ךרוא)

ןהכ-ןמסיז הכרב :תיאמב
"ח"מלפ = גירש םוחנ"
.9
רורחשכ םיעצבמ לע דקיפ רשא ישונאו ןנוחמ דקפמ היה גירש םוחנ
יארחא היה .למרכב ראדרה לע תוטישפהו תילתע הנחממ םיליפעמה
דקפמכ .תואמצעה תמחלמב בגנב תיתנגההו תיאבצה תוליעפה לע
וידה לגד תפנהלו עבש-ראב שוביכל ,בגנה רורחשל ליבוה בגנה תביטח
תליאב(תוקד 38 :טרסה ךרוא)

ילמרכ סומע :יאמב
"ןונ ןב יאחוי"
.10
לש תימיה הלבחה תילוח תא םיקה ,תדחוימ תומד ,ןונ-ןב יאחוי
תרגסמב םיליפעמ ודכלש ,םיטירבה טישה ילכב קבאמל ח"מלפה
חמצ הנממ ,הילוחה לש התלועפ ןונגס .ינויצה סרטניאל תניוע תוינידמ
.תישיא תונוכנו בל ץמואב ךורכ היה ,ילארשיה ימיה ודנמוקה
.םיה ליח דקפמכ ל"הצב ודיקפת תא םייס יאחוי


(תוקד 56 :טרסה ךרוא):םימגרותמ םיטרס

תילגנאל םוגרתב
"אובמ ח"מלפ"
.1

תיסורל םוגרתב
"אובמ ח"מלפ"
.2

תילגנאל םוגרתב
"םיברעתסמה"
.3

תיסורל םוגרתב
"לארה ברק םילשורי"
.4

תילגנאל םוגרתב
"לארה ברק םילשורי"
.5

תיסורל םוגרתב
"םיטירבה דגנ קבאמב ח"מלפה"
.6

תילגנאל םוגרתב
"הליהתה תורוביג וניתויחא"
.7


:תבותכה פ"ע התומעה דרשמל ינופלט םואתב וא בתכב ריבעהל ןתינ תונמזה
.61171 א"ת ,17308 ד"ת ,77 חקור תורדש ,"ח"מלפ ילהא" תתומע
.םושר ראודב ןימזמל וחלשי תוטלקה