םיאבה םיכורב

!םכל םולש
עתפל העיפוה ןכיהמ ךא ,הנידמל לבויה תנשל תונכהב םיקוסע םלוכש בל םתמש יאדו
?ןיאמ שי םימסק השעמכ העיגה םנמאה ?ונלש הנידמה
?ןאלו ?ןכיהמ ךרדב .ונלש םחה אשונה והז - "1939-1948 - ךרדב הנידמ"
וב ץיצהל םכל רשפאמה ןועש - ונלש ידוחייה ןמזה ריצב וטטושתשכ ןיבהל ולכות תאז תא
!ןמז תדוקנ התואב םלועבו ץראב השענל תינמז
הצלמהכ הזה דומעה תא םכל תתל ונטלחה ןכלו לבלבמ דואמ תויהל לולע טנרטניאב רתא
רזעיהל ולכות דימת ,תיבחרמ תואצמתהל ."דוביאל תצק ךלוהש" ימל דומצ יווילכו
. רתאה תפמב
- דלנודקמ לש ןבלה רפסה תוריזג ,1939 תנשב חתפנ ונרויס - ?ליחתהל יאדכ ןכיהמ
השימח ךותמ ,ןושארה אשונה והז .ויתובקעב האבש םלועבו ץראב הפירחה האחמהו
הירוטסיהה לש םידומילה תינכותב 'ו הדיחיל םיאתמ אוהו םיאבה םישדוחב תולעל םייופצה
. לארשי םע לש
םינויכראה ךותמ ולעוהש ,תונומתבו ללמב ,םיינושאר תורוקמ לע ססובמ ובורב רויסה
ונתיא ראשיהל םינמזומ םתא - תורגבל םידמול םכניא םא םג - ולהבת לא .םתובידאבו
,(5 תוליעפ) םינקחש םימייבמ םכמצע תא ואצמת - יתרגש יתלב ירוטסיה רויסמ תונהלו
,(4 תוליעפ ,3 תוליעפ) םינומה תרושקתב תומגמו םירסמ םיחנעפמ ,גניטייריפוקב םיקסוע
זפ תונמדזה םכל היהת ףאו ,(1 תוליעפ) םיירוטסיה תוערואמל רשקב חרוא ירבוע םינייארמ
!יטירק ירוטסיה עגרב ןוירוג ןבל קרבמ חולשל
ולכות וב - ץראב וגוסמ םיבוטהמ עגשמ םורופ םכל ונכה - קיפסמ וניא הז לכ םאו
.תשרב םירבח ריכהלו ,תחלוק תירבעב תועדו תויווח ףילחהל
...?םיכחמ םתא המל זא

!םכמ עומשל חמשנ .....ו םיענ רויס

E-MAIL