שכרה תוקסע
(15-33 'מע ,ןורבע ףסוי ,זפ-תוא תאצוה ,רירגס םויב :ךותמ)

םימוגע םימי - 1953
הילגנא - 1954
זיראפ - 1955
תיכ'צה הקסעה ,1955
לארשי לע וגרבמאה
תיתפרצה תינפתה - 1956
תפרצ םע תירבה - 1956


 םימוגע םימי - 1953
לארשי התייה אל ןידע -הנוניכ רחאל םינש שמח - 1953 יהלשב
.רוזאה לש תיטילופה הפמב ינידמ םרוגכ תמייק
לע אוושל ורזיח היגיצנ רשא ,הריעצה הנידמל םימוגע םימי הלא ויה
ימעט .ןוחטב יזוחל וא קשנל השקבב תולודגה תומצעמה יחתיפ
ויה םה -הדהא רדעהמ אל ףאו ,תינורקע הפקשהמ ועבנ אל בוריסה
,קשנל הקוקז הניא לארשיש ,רמאנ אל ,תויאדכ לש תויצקנופ טושפ
תא תרתוס לארשיל יתמחלמ דויצ תקפסהש ,תוטשפב הל רסמנ אלא
רובעש ,עריא ךכו ... יברעה םלועב תונידמ רפסמ לש םיסרטניאה
ףלא 40 לע הלע אל ילנימונה וריחמש ,ןשוימ טדימשרסמ סוטמ
.ןיליקתו ןיבט ,רלוד ףלא 200 םלשל לארשי השרדנ ,רלוד
.דיל אבה לכמ לארשי המצע הדייצ הרירב תילב
קשנה תשקבב ןייעמ טנמטרפיד טייטסה
56 ,ץכ קילומש ,לארשי לש


תרזעב להנתהו ,הפוריאב תעה התואב זכרתה ץמאמה רקיע
רבעשל ונומראב ררוגתהש ,ינלופ ןזור היה םהמ דחא ."םיכוותמ"
השעש ,דובכ תלימו ןויסינ לעב שיא הז היה .סיראפב ןואילופנ לש
הברהב התלע השירדהש אלא .תואנ םולשת תרומת ותכאלמ תא
.תיאמצע הנידמ לש הדובכל וניא הז םיניינע בצמש ,היה רורב .עציהה לע
םיספל שכרה תא ריבעהלו ,תולשממ םע רישי עגמ םייקל ונילע"
.סרפ ןועמש ,ןוחטיבה דרשמ לש שדחה ל"כנמה עבק ,"םייתכלממו
?השעמל הכלה תאז םימישגמ דציכ םלוא .דיגהל היה לק
.ןקדזמ לנולוק תועצמאב לחה יתפרצה הנגהה דרשמ םע רשקה
ןיידע" .(מ"מ 155) םיינוניב םיחתות לע ורקיעב להנתה ןתמו אשמה
תייעב התלעשכ ,םידדצה ינש תא הפקתש ,הכובמה יל הרוכז
הלשממ תמלשמ דציכ עדי אל ונתיאמ שיא" -סרפ רפיס -"םולשתה
דרשמ ןובשחל רלוד ןוילמ דיקפנש ,אופיא ,יתעצה ... התוערל תחא
,יתעתפהל ... םוכיסה תא ךורענ ,ןכמ רחאלו ,יתפרצה הנגהה
."... עונל ולחה םיחתותהו ,ותעד לע העצהה הלבקתנ
היה -"ףיצר"ה ,רצוקמה ויוניכב וא ,ץוחה דרשמ םע ןושארה עגמה
.דדועמ תוחפ
.רייאמ רוספורפ "טנבל"ה תקלחמ להנמ םע החישל דעונ סרפ
"?היטמולפיד ינוניג אלל ,תפרצ-לארשי יסחי ררבל ונחוכב םאה"
המ ,ךל רמוא ינא וליאו -םכיתולאשמ תא ינפל גיצהל ליאותה" .לאש
"?תפרצמ וננוצר
.רגתאל הנענ "יסרואד ייאק"ה גיצנ
תרימשל הקלח םורתלו ,ןונבלו הירוס תולובג תא דבכל לארשי לע"
".ןוכיתה חרזמב טקשה
,ןתמועל .תושירדה יתש יבגל ,האלמ החטבה קינעהל השקתנ אל סרפ
.קשנ -הדיחיו תחא העיבת גיצה
"!...ןיטולחל רחא ןיינע" ,רייאמ רוספורפ רמא "הז"
.םיסוטמל םימיה םתואב לארשי הקקזנ לכמ רתוי
?"םירטסימל ךרדה תא לולסל ידכ ,םידרונ רפסמ ושכרת אלש עודמ"
ריעצ טסילאיצוס ,טייפ רייפ ,"ןויסאיוא דרונ" תרבח להנמ יצה
.ימנידו
.ויהשכ םיקוחר ורתונ םירטסימה ךא -ושכרנ םידרונה הילגנא - 1954
.הילגנא ירעש לע הקפדתה לארשי
,דיול ןיוולס ,לי'צר'צ תלשממב הנגהה רש םע סרפ שגפנ 1954 ילויב
.ורובקש ןילווא ,ץוחה דרשמב ןוכיתה חרזמה תקלחמ להנמ םעו
תותחשמ יתש לארשיל רוכמל םילגנאה ומיכסה תוחישה םותב
תותחשמה חוכב ןיא"ש חבשל יואר בל יוליגב וריבסה םה .תונשוימ
..."ןדרי לש המולש תא ןכסל
.עומשל ללכ וצר אל םיקנט לע
עורל .םיברעה תודידילו טפנל ,םיסיסבל קוקז ברעמה" :ורובקנש ןעט
ימ םע קר תירב תורכל םיברעה םינוכנ" ,תויניצב ריעה ,"לזמה
אלא הרירב ונל ןיאש ,אופיא ,םיכסת ,תיאבצה םתמצע ריבגיש
...."ונדצל דומעל ופיסויש ידכ ,קשנ םהל קינעהל
אלש עודמ -ןגמ קשנ ונל קינעהל םיצפח םכניא םא" םיכסה אל סרפ
"?הנגה הזוח ונמע ומתחת
תא זיגרהל לולע רבדהש םושמ" םימחר אלמ טבמ וב ףיעה ורובקש
תויהל לארשי לע" :דוס קיתממכ ורבעל ןכר עתפל ..."םיברעה
הלולע הביטנרטלאהש רחאמ ,רצאנ לש ונוטלש ךשמהב תנינועמ
."דחאכ ברעמלו לארשיל תנכוסמ רתוי הברה תויהל
יבגל םירבד םתוא ונל םתרמא דבלב יצחו הנש ינפל" :ךייח סרפ
תוביציל יח למס אוה קוראפש ,םתנעט םינש יצחו עברא ינפלו ,ביגאנ
..."ןוכיתה חרזמב
עבק ורוקיב םויסבו ,םיספה םתואב הלהנתה דיול ןיוולס םע החישה
םניא ןיידע םילגנאהש יתמשרתה ללכ ךרדב" :ןוחטיבה דרשמ ל"כנמ
המויק םע ומילשה םרטש ,יאדוובו ,לארשי תנידמב םיריכמ
..."יאמצעה
.1954 התייה הנשה
הלש הינומגהה ךשמה לע םידורו תומולחב העשעתשה ןיידע הילגנא
תירב"ו דיעס ירונ ,החפ באלג לע תונעשיה ךות ,ןוכיתה חרזמב
."דאדגב
התוויה אל לארשיו ,ןותמ גיהנמכ היניעב רייטצה רצאנ לא-דבע לאמג
.וב בשחתהל שיש םרוג
.ץאוס עסמל הינטירב האצי ןכמ רחאל םייתנש


 זיראפ - 1955
הרידחה תליחת -ןוכיתה חרזמה תודלותב הנפמ הנייצ 1955 תנש
המחלמב שדח דקומל הליל ןב ךפהש ,םלועה לש הז קלחל תיטייבוסה
אלש דבלב וז אל .ץורח ןולשיככ התלגתנ "דאדגב תירב .תישוג-ןיבה
תא השיחה ףא אלא ,םיסורה תוטשפתה תא םולבל החילצה
.רוזאב תיטירבה העפשהה ידירש תוררופתה
שכרה תוינידמב הדח תינפת לש התישאר הנמתסה לארשיב
.תיטילופה היצטניירואב -המ תדימבו ,ינוחטיבה
-ןב דודו ,תרש השמ תלשממל ותורטפתה ןובל סחנפ דיגה ראורבפב
סנכנש רחאל םיימוי .ןוחטיבה הגה תא וידיל לטנו רזח ןוירוג
28 -ב .ץראה לש ימורדה לובג תא שדח תויוננתסה לכ ףטש ודיקפתל
.הזע לע הפקתהב ל"הצ ביגה שדוחב
...לארשי תא התניג ןוחטיבה תצעומ
הקירפא תונידמ 29 תדיעו לירפאב הלעננ היזנודניאבש גנודנאבב
שארל ךפהש ,ןדיא ינותנא :הפירח תילארשי יטנא הזרכהב ,היסאו
.לארשי תנידמ תולובג ץוציק תוכזב םואנ אשנ ,הינטירב תלשממ
ומתחנ זאמ הנושארל -זוע לחנ תא םירצמה וזיגפה ץראה םורדב
.קשנה תתיבש ימכסה
ןדיא" :ןוירוג-ןב ריהזה ,ינימשה תואמצעה םויב ,ןג-תמר ןוידטצאבו
יולת וניא ונדיתע ...םימד תמחלמ ילב ונושי אל לארשי תולובגש עדוי
."םידוהיה ושעיש המב אלא םייוגה ורמאיש המב
דיצל ידכ לכה תושעל התייה "ןקזה" לש תונושארה ויתוטלחהמ תחא
.שידח יתפרצ קשנב ל"הצ תא

,סיראפל ןוחטיבה דרשמ ל"כנמ תא ןוירוג-ןב רגיש יאמ תישארב
הלה .גינק לרנגה ,שדחה הנגהה רשל תישיא תרגיאב ודייצמ אוהשכ
דויצהו קשנה טוריפ שקיבו ,בתכמה תא ןויעב ארק ,תויבבלב לביק
.לארשיל םישורדה
םיקנט 30 :"תינוימד"ל םימיה םתואב הבשחנש המישר ךרע סרפ
.רוטוו ברק יציצפמ 15 -ו 4 רטסימ יסוטמ 29 ,םיחתות 200 ,סקיא.מ.א
.הקסעה תא הנגהה דרשמ רשיא ילויב 20 -ב
.טויב לרנגה -גינק לש ואסיכ לע רחא והשימ בשי רבכ רבמטפסב
.תישארבמ ליחתהל היה ךירצ בושו
ופכת וירוקיבש לככו ,תפרצל םימי םתואב עוסנל הברה סרפ ןועמש
,ידוהיה םעל הדהא םש יתיליג" .המעמו ץראהמ םסקוה ןכ ,רתוי
תובושת הברה תפרצמ ונלביק .ותוא הדקפש הידגרטל ,ולרוגל
תאשונ יהשלכ הבושתש ,השגרהה ונל התייה אל םלועמ ךא ,תוילילש
,קסופ יתלב דולאידו חותפ בל לעב םע םנה םיתפרצה .יפוס יפוא
התא לוכיש ירה -ינויגה חוכיו םמע דיספהל התא לולעש וליפאו
הקיטתסא תמייק תפרצב .ילטנמיטנס טנמוגראב םואתפ םעירכהל
.תוילטנמיטנסה לש םגו תוילנויצארה לש םג :הלופכ
םתרייש חור-ראש לעב ,המוק םר יתפרצ אצמיי דימת דימת
."דובא ןיינע" ןענל םוחלל ,ץמואבו תיניטל תובהלתהב
עירכמ םרוג ,קפס אלל ,התוויה תפרצמ סרפ לש הקומעה ותומשרתה
ועדונש תוכלשהה לכ לע -ןוירוג-ןב לש תינידמה היצטניירואה יונישב
.תונורחאה םינשה 12-ב רבדל
.תיסכס-ולגנאה הלוכסאה הנידמה תרמצב הטלש ןיידע 1955 יהלישב
.ב"הרא םע תיאבצ תירב לע םולחב זא עשעתשה ןוירוג-ןב וליפא
.תיאקירמאה תוילאטנמה הטלש ילארשיה ץוחה דרשמב
.םיענ טיק םוקמכ התארנ תפרצ
תולוכסאה יתש לע יטתופיה חוכיו םילהנמ לארשיב דועב ,ספא
תינפת רצאנ עציב -ןוטגנישוו םע תיאבצ תירב לע תוילשא םיחפטמו
.החרזמ תולעמ 180 לש


 תיכ'צה הקסעה ,1955
ועיגה ריהאקל קשנ קפסל םיסורה תנווכ לע הנושארה העידיה
אלל ,רורט ישעמ לש שדח לג םע דבב דב -1955 טסוגוא ףוסב לארשיל
.םידקת
קמועל ודנאמוק תודיחי תרידח םע האישל העיגה תירצמה תינפקותה
,חצר ישעמ תרשרש עוציב ךות ,לארשי חטש ךות לא מ"ק 40 לש
.תוזגפהו תולבח
ןתילכתש ,תונקת תרוש םסרפו ,תכל רצאנ קיחרה רבמטפסב 12 -ב
הדבועל ךפה תליא לע רוצמה .הבקע ץרפמב ילארשי טיש עונמל
קיספהל הצלאנ "לע-לא" .ריוואב םג אלא םיב קר אל -תטלחומ
.הקירפא םורדל תועובקה היתוסיט
תזרכה ,1955 רבמטפסב 27 -ב הלפנ ,הז רדוק ינוחטב בצמ עקר לע
.ריהב םויב םערכ -תיכ'צה קשנה תקסיע לע ריהק

,"תיכ'צה הקסע"כ םלועב עשונב ,ןושארה ירצמ-יסורה קשנה םכסה
-ו'צו רצאנ-לא-דבע לאמכ ןיב השיגפב ,ןוגנארב 1955 לירפאב ותדיל
הדיעוול םכרדב ,המרוב תריבב תורכיה תחישל ודעונ םיינשה .ייל-ןא
ירטימד ,מ"הירב לש ץוחה רש עיגה ,ןכמ רחאל המ ןמז .גנודנאב
דומאלו םירצמב "הכפהמ"ה תומדקתה לע בורקמ דומעל ידכ ,בוליפש
שאר תצלמה תא רשיא ןילמרקב וירבחל רסמש חודה .הייוכיס תא
...תיאדכ העקשההש וטילחה םיסורהו ,ןיס תלשממ
תונכוסש ,רפסל םיעדוי "םימיה תשש תמחלמ" םרפסב םילי'צר'צה
דחא הז היהו ,המוסרפ ינפל הקסעה לע העדי תיאקירמאה ןויבה
םע םתחנ םכסהה יכ ןועטל רצאנל ץעיש ,טלווזור טימרק ,הישנאמ
...היקבולסוכ'צ
יכ רוכזל שי ,התעשב הררוע וז הקסיעש הלהבה תביס תא ןיבהל ידכ
-מ וגרחש ,תוזכורמ תושיכר רוזאה תונידמ ועדי אל דעומ ותואל דע
.שממ לש גשיהל הבשחנ ןוליס יסוטמ רסירת תיינק :םיקנט 40 דע 30
וליטהש םידממבו ,ןוכיתה חרזמב שומיחה ןזאמ רפוה תחא תבב
.לארשי לע הדרח
וקלוס םיטירבה" ,סרפ רפיב "הלא תוליל בטיה רוכזל לוכי ינא"
עיקרה רצאנ לש ודובכו -ורדח םיסורה ;עזעדזה אל םולכו -רוזאהמ
ןיא ונידיבו ...יניסב אבצ יזוכיר לע תועידי ועיגה םעפ ידמ .םיקחש
זא היה "גימ" הלימל .םדגנ ליעי קשנ אל ףאו ,דוסה ותואמ םיסוטמ
הקיטסימ םג ,אופיא ,הפסונ תינכטה תכובסתל ...יגאמ לוצלצ
."...תיטייבוס
:תיתרוסמה וכרדב ברע תונידמל יחרזמה קשנה םרז לע ביגה ברעמה
.לארשי לע וגרבמא ליטה


56 ,ץכ קילומש   

,ץוחה דרשמ לש וז :תולוכסאה יתש יבגל ןחבמה תעש העיגה
בורקמ השדחה וזו ;תיסכס-ולגנא היצטניירוא סורגל הפיסוהש
.תפרצל היינפב הלגדש -הדלונ
.סרפ ןועמש -היינשה תא ,ןבא אבא גציי הנושארה תא
.תחא הנועבו תעב לועפל ולחה תועורזה יתש
האירקב ,תרש השמ ,זאד הלשממה שאר אצי 1956 רבוטקואב 18 -ב
רחאל םייעובשמ תוחפ .לארשיל קשנ קפסל םלועה תומואל תיטמרד
הינטירב לש ץוחה ירש םע הבנ'גב דעונ אוה ,שדוחב 29 -ב ,ןכמ
. ב"הראו
דדועל אלש ,רמוא הרמג הינטירב" :הלילשב ושארב דינה ןלימקאמ
."...רוזאב שומיחה ץורמ תא
..."לארשי תועיבתב "הדהא"ב ןייעת ב"הרא" :קמחתה סלאד רטסופ
ויפתכב סלאד ךשמ ,"ןוחטיבה הזוח" אשונ תא תולעהל תרש הסינשכ
יל הארנ וניא ןיינעה םלוא ,אישנה םע םירבד חקא" :טלוב ןוצר יאב
.בוטולומ לע וליפא ורוקיבב חספ אל הלשממה שאר ..."עגרכ ישממ
התלעמ םג התייה וז ךא ,החצ תיסורב הלהנתה םיינשה ןיב החישה
.תירקיעה
לכוא המ רומא" רופ רגדא היה םקיר תרש ינפ תא בישה אלש דיחיה
.טויב ,הנגהה רטסינימל לצליצ םוקמב ובו ,לאש ?"םכנעמל תושעל
אל .טויב לרנגל סרפ ןיב השיגפ המייקתה ברע תעל רבוטקואב 26 -ב
לע סקיא.מ.א 20 -ה תא דימ קפסל תונוכנ ועיבה םיתפרצהש ,דבלב וז
ןכו ,םישדח 60 דוע םהילע ףיסוהל ומיכסה אלא ,ןשיה הזוחה יפ
.מ"מ 75 לש םיחתות
ונל ףילחהל ורתענ םיתפרצהש ,ןוירוג-ןבל סרפ עידוה הליל ותואב
דועו ,הנשה םהמ 24 ונל קפסל ויהי םינכומו ,א4 רטסימב 2 רטסימ
לע רתוול תונוכנ ועיבה םה" ...1956 לש ןושארה שילשב תוסייט יתש
.ןייצ "םיפוחדה וניכרצ תבוטל -"םקשנמ קלח
.רבמבונב 2 -ל עבקנ םימכסה תמיתח דעומ


 לארשי לע וגרבמאה
תוירקת תרשרש רחאל ."המחלמ ברע" לש התייה ץראב הריוואה
הדיחי הרפחתה -םיירצמ םיסוטמ תרידחו םיבושיי תוזגפה ,לובג
.לארשי חטש ךותב דחא רטמוליק ,הנצינב תירצמ
9 -ב םיעוצפו םיגורהב םיעגפנ 153 ןוירוג-ןב הנמ תסנכב ומואנב
תליא ירצימ תמיסח תא ריכזה ;1955 לש םיינושארה םישדוחה
ראשיהל לכות אל וז המחלמ" :זירכהו ,ץאוסב ילארשיה טישה תעינמו
."םימי ךרואל תידדצ-דח
וב .ןועריפה אובי רטשה תגצה רחאל יכ עדי "ןקז"ה תא ריכהש ימ
.שלופה ירצמה חוכה תא חור לכל הרזו הנצינל ל"הצ ץרפ הלילב

,הנגהה-רש ןגס לש ודרשמב תילארשיה הרובחה לכ הסנכתה סיראפב
.קשנה תקסיע לע םותחל ידכ ,היזורק
גזמ ךיא" :ךויחב לאש היזורק" ,סרפ ראית "ונכלהו ,תיגיגח ונשבל"
,םילקאה לע סומינב ונרביד ךא ,הומת עמשנ הז "?לארשיב ריוואה
.הזוחל רכז ןיאו ...םיעגר 5 ונחחוש
.תובידאב ונחראמ ןיינעתה "?שדח המ"
.ונבשה "!םותחל ונאב"
..."םיישק רפסמ וררועתה ,ןכבו" רמא "!םותחל ,ההא"
.ץוחה דרשממ ועבנ ליגרכ םיישקה
-תשורחה תיבמ םירטסימ 12 ל"הצל תוצקהל הרומ טויב לרנגה דועב
תיברעמ תוינידמ" לע המכה ללכל ועיגהו ייניפו סלאד ,ןלימקמ ודעונ
,ןכמ רחאל םידחא םימי ."ןוכיתה חרזמל קשנ תקפסה יבגל תמאותמ
"תשלושמה שומיחה תדעוו" הייחתל המקוה ,רבמבונב 7 -ב
:הדיחיו תחא תועמשמ ךכל התייה תוביסמ ןתואב .(N.E.A.C.)
.לארשי לע ידדצ-דח וגרבמא
.לארשימ קשנ עונמל ידכ ,תחא די ושע םייברעמ ץוח ירש השולש
התואב ראותש יפכ ,"הלוחכה הפילחב שיאה" -סרפ ןועמש בצינ םלומ
אל המצעמ םושלש ,הנטק הנידמ לש דדוב גיצנ -יאנותיע י"ע הפוקת
,םיניוע םיברע לש םינוילימ תפקומ ,המויקב דחוימ סרטניא היה
.המויק תועש םינומו םהיתוברח םיחצחצמה
.תוריהמב וענ ןמזה יגוחמ
תצירפל תויאבצ תוינכת ןיכהל ל"כטמרל ןוירוג ןב דוד הרוה לארשיב
"ענמ תמחלמ" תורשפאש ,הנושארה םעפה וז התייה .תליא לע רוצמה
.שאר דבוכב ודי לע הלקשנ

דחא דרשממ ילארשיה ןוחטיבה דרשמ להנמ ץצורתה תפרצב
קפדתה אלש ,תלד הרתונ אל ,וילא הנפ אלש דידי היה אל .והנשמל
.הילע
40 ,סקיא.מ.א םיקנט 90 :שדח רכמ הזוח ודיב קיזחה רבמבונב 10 -ב
,ימואלה הנגהה רש ןגס םותח היה םכסהה לע .תוקוזב 500 ,םינמרש
.סנאבוט
רבכ סרפ ךא ,העש יפל דובא הארנ םיסוטמה ןיינעו ,הברה הז היה אל
והשימ אצמיי דימת ...חצנל דובא וניא רבד םוש תפרצבש תעדל דמל
.הרואכל ,"דובא ןיינע" לע םחליהל ןכומ היהיש
.ירונומ ס'זרוב הז היה םעפה
,ירונומ ס'זרוב סירומ ,תפרצ לש םינפה רש רצי רבמבונב 28 -ב
ידרומל השיגמ ריהאקש תיאשחה הרזעה לע םישיערמ םייוליג תרדסב
.הירי'גלא
.הרעסנ תיתפרצה להקה תעד
ןוחטיבה תוריש לע םג היה הנוממ ודיקפת ףקותבש ,ס'זרוב לש וירבד
םירשה תדעו הסנכתה רבמצדב 11 -ב .םידה אלל ורתונ אל -ימינפה
12 לארשיל רוכמל תימשר הטילחהו ,תפרצ לש ןוחטיב יניינעל
"תשלושמה הדעוו"ה רושיא :תויוגייתסה יתש ךות ,א4 םירטסימ
.ב"הרא תמכסהו
תבוטל תפרצ תלשממ תדמעב יתוהמ יוניש לח 1955 רבמבונ ףוסב
.לארשי
.רופ רגדא תלשממ הלפנ שדוח ותואב ,םרב

.לובגה תוירקת וכשמנ ץראב
רבמצדב 11 -ב וטשפ -תרנכב תונשינו תורזוח תוירוס תועיגפ תובקעב
םילייח 50 .םגאה לש יחרזמה ופוחבש ,םיבצומה לע םיילארשי תוחוכ
.וגרהנ םירוס
.לארשי לע ךתינ יללכ םייוניג לג
.קשנ תקפסא לע שדוחמ וגרבמא ליטה "ייסרואד ייאק"ה
וסיכב ,"הלוחכה הפילח"ב שיאה טטוש בוש ילרואב הפועתה הדשב
,טויב ,הנגהה רשל תחאה :ןוירוג-ןבמ תורגיא יתש תויובח ויה ימינפה
."ףיצר"ה רצבמ לע רעתסהל רמוא רמג םעפה .סנרפ סדנמל -הינשהו
להנמה ןגסו ,ור ירנה ,ןוכיתה חרזמה תקלחמ להנמ םע ונתשיגפ
רחאל .הלק העתפה הבוחב הנמט ,דראימ ,ץוחה דרשמ לש יללכה
עצבמ" תא תושק םילמב ופקתו תימשרה םתבוח ידי ואצי םיינשהש
תושעל םתחלצה ךיא" :וכייחתהו םרוביד תמיענ עתפל וניש "תרנכ
יאבצה עוציבה תא םיתפרצה וצירעה דימתמו זאמ .ורקח "?תאז
.םלשומה
.םלשומה יאבצה עוציבה תא םיתפרצה וצירעה דימתמו זאמ
בס בלתשה סרפו ,תפרצב תוריחבה תכרעמ לש המוציעב הז היה
לרנג ,רופ רגדא םע שגפנ ;ולשמ הרבסה עסמב חתפ אוה ,אילפהל
תואמ קחרמל וילגר תתכל לצעתה אל ףאו -סנרפ סדנמ ,טויב
אל הרואכלש ,היציזופואה תוגלפמ יגיצנ םע דעוויהל ידכ ,םירטמוליק
....לשמל ,הלומ יג -ןוטלשל עיגהל יוכיס לכ םהל היה
רבמצדב ץמאתהש יפכ ,לארשיב תוריחבב הברה הכ חרט אל ודועמ
.תפרצב 1955
.העבצהה ינפל דוע רצק תוריפה תא
ןושארה היינקה הזוח לע ותמיתח תא קופיסב לסליס רבמצדב 23 -ב
.א4 רטסימ יסוטמ 12 לש
.ןהיפ לע תורצויה לכ תא תפרצב תוריחבה תואצות וכפה עובש ץקמ
.תיטילופה הריזהמ ומלענ לארשי ידידימ לודג קלח
,הלומ יג לש ותושארב הלשממ ןוטלשל העיגה 1956 ראורבפב 1 -ב
.וניפ ןאיטסירכ הנמתנ ץוחה רשכ
ונילע" :האיל לוקב עבקו וירזוע תא סרפ ןועמש סניכ ביבא לתה
."...תישארבמ לכה ליחתהל


 תיתפרצה תינפתה - 1956
ונא" :תסנכב ןוירוג-ןב לש ותרהזא ןמיסב לארשיב החתפנ 1956 תנש
הארנ אל םא ,ונשפנב בייחתנ ...הרומח תוצצופתה ינפב םידמוע
,םירצמ דצמ האבו תברקתמה הפקתהה תנכס תא תוחוקפ םייניעב
..."דבלב הדיצמ אל ילואו

.םיברועמ תושגרב םילשוריב הלבקתנ ןוטלשל הלומ יג תלשממ תיילע
הדמיל הינטירבב םילעופ תולשממ ישאר םע לארשי לש רמה הנויסינ
.תוריחב ברע לש "תויטסילאיצוס תוחטבה"ל תוגייתסהב סחייתהל
השקונ וק וז הלשממ התליג םינושארה היכלהמב רבכ ,ןכ לע רתי
תטישפ רחאל לטוהש וגרבמאה תא ריסהל הבריסו ,לארשי יפלכ
.תרנכה
עיגהלו םירצמ םע סייפתהל ןתינש ,הילשא תריוואב היה יורש וניפ
האולמב לביק אוה .הירי'זלא תייעב יבגל יברעה םלועה םע רדסהל
חותיפל ויצמאמ לכ תא ןווכמ רצאנש ,ץוחה דרשמ ישנא תסרג תא
העוגנ תפרצ םג התייה ,ןדרי יפלכ הינטירב ךיבסתל המודב .וצרא
לכל הרזומ תושיגר התליגו ,הירוסל "הבהאה תלחמ"ב םימיה םתואב
תודובעה תא תוחדל לארשימ ,אופיא ,עבת וניפ .ץרא התואב העיגפ
.ךוסכסב ךוותל תפרצל תוהש תתל ידכ ,ןדריה ץורעב
,יתפרצה וגרבמאה תא לקהל םיצמאמה וכשמנ ראוני שדוח לכ ךשמב
לייסרממ הכרד תא הנטק קשנ תומכ האצמ ראורבפ תישארבו
םיחתות ןעטמ חולשמ לע תפרצ העידוה םירופס םימי רובעכ .לארשיל
."ןשי הזוח סיסב" לע םירצמל םיקנטו
.לארשי תשקבב "הדהא"ב ןודל ופיסוה ןוטגנישווב
,יאקירמאה ץוחה רש רזועל ןבא אבא שיגה 1955 רבמבונב 16 -ב
הענ המישרה דועב .לארשי לש הנגהה יכרצ טוריפ ,רבוה טרברה
עצבמ" רבמצדב 12 -ב אב -הנידמה דרשמל "ןוגטנפ"ה ןיב םייתלצעב
לע ללוגה תמיתסל הליעה תא "טנמטראפיד טייטס"ל קפיסו "תרנכ
:תימתסה המסיסה ירוחאמ תונשקעב הרצבתה הקירמא .השקבה
"שומיח ץורימ ינפ לע ללוכ רדסה ףידע
...חולשמ תדועתל םירטסימה 12 תונלבסב וניתמה תפרצבו
"רושפוא"המ םיסוטמה תבצקה תא תימשר רשאל הבריס ב"הרא
שקעתה וניפ :ו"טאנל ודעונש תונמזהה ךותמ ,ונייהד ,(offshor)
ךפה ןיינעה .ןוטגנישוו לש תשרופמ המכסהב עצבתהל תבייח הקסעהש
טייטס"ל "ףיצר"ה ןיב חוסינ יקודקד לע יטמולפיד חוקימל אשונ
זירכהו ותונלבס תא יתפרצה ץוחה רש דביא ,ףוסבל ."טנמטרפיד
רושיאה זא דע לבקתי םא ןיב -ץרמב 15 -ב וררחושי םירטסימהש
.ואל וא יאקירמאה
תונורחאה קלדה תופיטב ,ברע תעל לירפאב 11 -ב ועיגה םיסוטמה
.םהלש
תרמצ לש "המו ימ"ה לכ תובהלתהב םומדיק הפועתה הדשב
היה םלוכמ שגרנה .ל"כטמרב הלכו הלשממה שארמ לחה -ןוחטיבה
ףוס ,סרפ ןועמש ,רכמה הזוח לע ססונתה ומשש ,ריעצ ותוא קפס אלל
.םיינוליס הדלפ ירופיצל ךפוה ריינה לע םכסה דציכ ,תוארל הכז ףוס
,הנידמב שכרה תודלותב בושח ךרד ןויצ הנמיס םירטסימה 12 תלבק
.הפוקת לש המויס םג וז התייה םלוא
רחאל העסמ תא הלחה הבש ,םיכרד תשרפ התוא לע תבצינ לארשי
.הינפב םילוענ ורתונ חרזמבו ברעמב קשנה ינסחמ :תיכ'צה הקסעה
םע םתחנש ,םדוקה םכסהה תא םנמא הדביכ הלומ יג תלשממ
לש תוינידמל רבדה ת ךופהל ותעדב ןיאש ,ריהבה וניפ םלוא -לארשי
,םירצמבו היסאב ולש ביבאה עסממ רזחש ,יתפרצה ץוחה רש .עבק
יבגל ,ןאטסיקפו ודוה יטילש םע הנבה ללכל עיגהל חילצהש ןימאה
-דבע לש וירבד ודהדה דוע וינזואב .הקירפא ןופצב תפרצ לש הדמעמ
תא ףוקתל הנווכ לכ יל ןיאש ,לייח תרבידב ךחיטבמ ינא" :רצאנ-לא
רסמתהל ינוצר .םירצמב םינמאתמ םניא םיירי'גלא םילייחשו ,לארשי
הלא ירבד הלגת םא לבא .ןאוסא רכס תיינבלו יצרא יאנת רופישל
..."תועש 24 ץקמ ינוטלש טטומתי ,םיברב
.םייטמולפידה ויגשיה תא ןכסל ץפח אל וניפ
לע ועידוהו סיראפב לארשי רירגש תא החישל וילא ןמיז לירפאב 7 -ב
לע םותחי אלש ,ריעה ,רתיה ןיב .לארשיב ןנכותמה ורוקיב תייחד
."תשלושמה הדעווה" לש הרושיא ילב ,םיסוטמ תריכמל םימכסה
םא קר ...לארשי לש דיחיה קשנה קפסל ךפהיל תפרצ תעדב ןיא"
תא תפרצ קינעת -םיכרצה ןמ 25% -כ הנקפסת הינטירבו ב"הרא
.ראשה

.ילרוג בצקב תוערואמה ופטש ןוכיתה חרזמב
ןוירש ללוכ -םחולה חוכהמ 75% ידכל ועיגה יניסב םירצמה םיזוכירה
ולחהו ,רבדמב רפס יבושיי לש םימגד ונב םירצמה .הדבכ הירליטראו
.םתסירהב םינמאתמ
םיירצמ םיבצומו ,תימוימוי הרגישל וכפה לארשיב לובגה תוירקת
.השולשה ןיעו םיפוסיכ תרזיגב םיבושיי וזיגפה
םירטוש העברא וגרהנ ץרמב 3 -בו ,ןופצב תוחוכ וזכיר םירוסה
.תרנכב הריס לע הפקתהב םיילארשי
החפ באלג לרנג ,אבצה דקפמ שדוחה תישארב חדוה הב ,ןדרי
לארשי לש הלובג תא וצחש ,ןויאדיפל יולג סיסב תויהל הכפה ,יטירבה
.עירפמ ןיאב
.הלש ישישה יצל תרובגתכ סנירמ ילייח 1500 הרגיש ב"הרא
תילילשה התעדוה םלהכ הלפנ -רבטצמה ינוחטיבה חתמה לכ ךותב
.קשנל לארשי תשקב לע ב"הרא לש
תבב .ןוכיתה חרזמל יללכ וגרבמא לע ו"טאנ תצעומ הזירכה סיראפב
.לארשי לש קשנה תורוקמ לכ ומתתסנ תחא
ונל היהת אל" :בצעב עבקו וירזוע תא סרפ סניכ 1956 ץרמב 30 -ב
"...תויתרתחמ שכר תוטישל רוזחל ךרטצנו ,הרירב הארנכ
אלל התייה ןהמ תחא לכו -םיכרד תשרפ לע הבצינ לארשי תלשממ
.אצומ
ל"כטמרה ,ץוחה רש תא לירפאב 3 -ב ןוירוג-ןב ןמיז םילשוריב
תפסונ תונלדתש לכ דימ קיספהל שי" .ןוחטיבה דרשמ ל"כנמו
תונידממ קשנ תגשהל "םיבוטה היתוריש" תא לצנל אל ףאו ,ב"הראב
.קספ ,"ןירשימב ןהילא תונפל אלא ,תורחא
.ךכ לכ םעזנ "ןקז"ה תא ואר תוקוחר םיתעל

,ןוטלשל ןוירוג-ןב לש ובוש רחאל םג ,תולובכ סרפ ידי ויה 1955 דע
תיסכס-ולגנאה היצטניירואהש ,ענכתשה "ןקז"הש דע המ ןמז ףלח
אלו ,ב"הראמ קשנ תגשהל תונויסינה רחא בקע תע התוא לכ .הלשכנ
-וינב שכרה תחלשמ שארכ שמיש ןהב םייתנשה .םתחלצהב ןימאה
ושוריפ קשנ :תיאקירמאה תוילטנמה תא ריכהל והודמיל קרוי
.תוינידמ
דגנ שומיש וב השעייש ידכ ,קשנ קפסת אל ב"הראש ,ול היה רורב
.תימצע תינוחטיב המזוי לכ לע רתוול לארשי ךרטצת הליחת .םיברעה
קשנה תקפסה תא ונתיה אל םה .הנוש הז היה םיתפרצה לצא
לארשי ןיבש שח סרפ ,ןכ לע רתי .תויאבצ וא תוינידמ תולבגימב
ללכ זא אב אלש רבד -שממ לש םיפתושמ םיסרטניא ונכתיי תפרצל
שכרה ידממל עיגהל ידכש ,ןיבה ,תאז םע דחי .ב"הראל סחיב ןובשחב
ואלו ,התואנ הרומתב תפרצ תא ןיינעל שי ,םלח םהילע ,םילודגה
.תיפסכ אקווד
ןוחטיב ןיב -לובגה לעש והשמ היה ,סרפ וניבהש יפכ ,שכרה אשונ
הדוסי ולש תיפוריא-ורפה היצטניירואהש ,קפס ןיא .ץוח תוינידמל
לע ןעשיהל ףידעש ,אוה הרקמ אלו .וננמז תב תיטילופ תואיצמב
.םיילבולג םיסרטניא תולעב תומצעמ לע רשאמ ,רתוי תונטק תונידמ
איבהו ,תפרצ רבעל 1956 -ב ונוויכ ,קומע וב עובטה ,ינידמה שוחה
אקווד םלוא .תוצראה יתש ןיב הלודגה תירבל רבד לש ופוסב
.ץוחה דרשמ ישנא םע ויסחי תא הרכע -רחא רבד לכמ רתוי -ותחלצה
דרשמ ילהנמ לכמ" :חבש ירבד ונממ ךסח אל ,תאז תמועל ,ןוירוג-ןב
,וז ןיעמ האמחמ ."תינידמ הנבהב ןחנש ,דיחיה היה סרפ -ןוחטיבה
...הרודמה לע ןמש הפיסוה ,"ןקז"ה לש ויפמ
טייטס"ה ןה :ןמצע דעב תודבועה ורביד 956 תישארב ,םרב
לש התשקב תא םקיר ובישה "ייסרואד יאק"ה ןהו "טנמטראפיד
תמאה לע תוסכל םחוכב היה אל היטמולפיד ינוניג םוש .קשנל לארשי
,אופיא ,הרתונ אל .תינידמה תיזחה ךרוא לכל ברא ןולשיכ -המוגעה
.םירחא םיביתנב לועפל תוסנל אלא ,הרירב


 תפרצ םע תירבה - 1956
.האישל םירצמ-לארשי לובגב תוחיתמה העיגה 1956 ביבאב
ופקת ,םיחרזא וחצר -בגנהו םורדה יבחר לכב וטשפ ןויאדפה תויפונכ
ץמאמב רוזיאל שח דלשרמאה .הרובחת יקרועב ולביחו םיבושיי
יולגב הבצייתה ריהאק .סרח הלעה ךא -תוחורה תא עיגרהל שאונ
.התדוקפב להנתמ אוהש הזירכהו ,רורטה עסמ ירחאמ
םוריח תבישי לירפאב 10 -ב ןוירוג-ןב סניכ ,טעמכ תיתמחלמ הריוואב
לארשי רירגש ,ל"כטמרה ,ץוחה-רש תוחכונב ,ותכשלב תמצמוצמ
.ןוחטיבה דרשמ ל"כנמו סיראפב
,הלעמב הנושאר תובישח ול העדונו ,תוינורקע תויעב לע בסנ ןוידה
ודמע תרחמל .תפרצ םע םיסחיה דיתעו שכרה תולועפ ךשמה יבגל
:התרמוח אולמב הררועתה הלאשהו ,םינושארה םירטסימה 12 עיגהל
?האלה המו
,ןוירוג-ןב שיגדה -"קשנ גישהל אוה ונילע לטומה ןושארה רבדה"
.תירצמה תופידעה לדגתש ינפל ,םדקהב תאז תושעל שיש ונייצב
.םיסוטמל רקיעב ןווכתמ אוה "קשנ" הלימבש ,ריהבה "ןקז"ה
72 םוקמב :קשנ לש הלופכ תומכ תפרצמ שקבלו "זעה"ל עיצה סרפ
.200 עובתל -םיקנט 60 םוקמב ,150לע ןיידתהל ליחתהל םירטסימ
תויסחי תויומכ לע ונמע םיוותשמ ויה ,הליחתכלמ ךכ ונגהנ וליא
.םכיס -תורחא
םעפב :בישה ,ןיינעה תא וספתי אל םיתפרצה םא ,תרש תלאשל
שקבל האיגש וז התייה ...וללגרתי -הינשה םעפב ...וקחצי הנושארה
.24 דיימ שורדל היה ךירצ .םירטסימ 1
ףותישל לארשי לש התונוכנב תפרצ תא ענכשל שיש ,ריבסה סרפ
הברה תוצראה יתש ןיב תומייקש ,דוע המ -המיע שממ לש הלועפ
םיסרטניאהש ,השגרה תמייק ,ןעט תאז תמועל .תוהז תודוקנ
וליא יאב טוקנל ועיצה .םלוה יוטיב ידיל םיאב םניא םיפתושמה
ץוחה דרשמש ,ריכזה .הז םשור ןקתל ידכ ,םייטמרד וליפא -םידעצ
,ץלאנ גינק לרנגהשו ,שכרה תוקסיעמ קלח לכסל חילצה יתפרצה
םושמ ,ןוידל ילארשיה אשונה תא םימעפ עברא תולעהל ,ותעשב
הלשממה תוארוה רחא ואלימ אל "ייסרואד ייאק"ה ישנאש
...תיתפרצה
םע ןתמו אשמ לוהינל תויתרגש יתלב םיכרדב טוקנל עיצה ,םויסל
.םיתפרצה

.סרפ לש ותעדל ומיכסה לכה אלו ,הכורא העש ךשמנ ןוידה
התוהמ יבגל ,קפס לש לצ דוע רתונ אל ,םכסל ןוירוג-ןב םקשכ ,םרב
תונידמה יתש ןיב םיסחיה תא תוושהל עיצה אוה .הערכהה לש
הלודג הקילבופרו ,הריעצו הנטק הקילבופר -תויחא יתש ןיב םיסחיל
,התוחא לש םיסרטניאל הנבה תולגל תבייח ןהמ תחא לכ .הקיתוו
.דימת םיפפוח םניא הלא םיסרטניא םא וליפא
םיפתושמ םימוחת ינש האור אוהש ,ןוירוג-ןב ריעה וירבד םותב
ןיידע םיריכמ םניא םה יכ םאו ,הירוסו רצאנ :תפרצ ןיבל וניניב
םויאב שוחל םיליחתמ םה -רצאנ הווהמש הנכסה תא תקפסמ הדימב
.וב ןומטה
התומלש לע הרימשב םינינועמ ונא ףא ,שיגדה ,הירוסל רשא
,םויה קחרי אלש ,אבינ "ןקז"ה ...םינוש םמעטמ תאזו ,התואמצעו
ןדעמ ,קאריעמ םתוא שרגי אוה -רצאנ תנכסב וריכי םילגנאה םגו
...ןדרימו
.לפנ רופה
ורסמו ץוחה דרשממ שכרב לופיטה תא תימשר עיקפה הלשממה שאר
.ןוחטיבה דרשמל ותומלשב

סיראפל סרפ תא תופיחדב ןוירוג-ןב רגיש תוערואמה םשור תחת
.הלומ יג ,תפרצ תלשממ שארל תישיא הקעזא תרגיאב ודייצו
תא ףוקתל רצאנ תנווכש ,רתיה ןיב ,ןוירוג-ןב בתכ תרגיא התואב
תזחוא םירצמב תטלשה תכהו ,דבלב הנווכ תויהלמ תקסופ לארשי
,ןויאדפה תוליעפ לע בכעתה .וז הנווכ תמשגהל םיישממ םיעצמאב
,הלהב עורזל תנמ לע ,לארשי בלל חצורה תויפונכ תחילשש ,ןייצו
ידכ ,תינודז היצקובורפ אלא הניא -הנחבא-אלל םישנו םידלי חוצרל
.םימד תמחלמל הז ץרא לבח רורגתש ,תיללכ תיאבצ הפקתה קידצהל
שיו -םיעטה -שידח יטייבוס קשנ לע תונעשנ ולא תוינפקות תונווכ
.לארשי תנידמ לש המולש לע םויא ךכב תוארל
המרת ,ךכ ידי לעו ,םיינוחטיבה וניכרצל הנבה דימת התליג ךצרא
.יתפרצה ותימעל ןוירוג-ןב ריבסה ...רוזיאב תוחקלתה תעינמל הברה
:יטמרד טפשמב המייתסה תרגיאה
,הרומח הנכסב היורשה ,לארשי לש הריעצהו הנטקה הקילבופרה"
,תפרצ לש ןימויה תקיתעו הלודגה הקילבופרה ,התוחא לא הנופ
."םקיר בשות אל וז התשקבש הווקתב
.ןויניטמ ןומראב תוהש אלל לבקתהו סיראפל סרפ עיגה לירפאב 12 -ב
.ןיינעל רשי שגינ ,"טמולפיד ינניא"
.ןוירוג-ןב תרגיא תא ןויעב ארקו "...אל ינא ףא" :ךייח הלומ יג
."םכל רוזעל לכונש רובס ינא" :תידיימ התייה ותבוגת
םדיבש םישיאה לכ תא ופיקהש ,גרד תומר תוחיש לש םייעובש ולחה
.לארשיל עייסל
,דבלב וז אל .רעושמל לעמ חילצה הנגהה דרשמ םע רישיה עגמה
וחיטבה ףא אלא ,לארשי תיינפ לע בויחב וביגה ןוחטיבה תודסומש
,ךכ םשל ,רתוול אבצה ךרטצי וליפא -שקובמה קשנה תא דימ רגשל
.אוה ודויצמ קלח לע
קפסל טוהל ויתאצמ" .תויבבלב הלהנתה ירונומ ס/זרוב םע השיגפה
.סרפ ןייצ "...ולבקל לארשי הטוהלשמ תוחפ אל ,לארשיל קשנ
חיטבה ס'זרוב .םייטילופה םיישקה לכ ומלענ םימסק הטמב וליאכ
ילבמ ,םייעובש ךות ,ינשה "םירטסימ"ה רסירת תא לארשיל רגשל
."יסרוא'ד ייאק"ב ללכ ץעוויהל
םא קפוסמ ינא ,רבעה ןויסינ רואל" .קפקפמ היה ןיידע רוצ רירגשה
דעב יתרצע אל .וניפ תמכסה אלל עצבתהל לכות םיסוטמה תקסיע
יאשר ימצע האור ינניא ...הנגהה דרשמ םע מ"ומב ךישמהל סרפ
.םילשוריל בתכ , "יוכיס לש ץמש וליפא הב שיש ,הלועפ בכעל

ינשה רסירתה לע יגיגחה המיתחה סקט ךרענ ,ברע תעל ,לירפאב 23 -ב
םשב ;סרפ ןועמש םכסהה לע םתח לארשי םעטמ .רטסימה יסוטמ לש
.ירונומ ס'זרוב -תפרצ
.שכרה תודלותב לחה שדח קרפ
תירב -תפרצל לארשי ןיב הלודגה תירבה לש התישאר וז התייה
.ץאוס עצבמ תא הדילוהש תויחאה