תילארשיה הליעה
(91-102 'מע ,ןורבע ףסוי ,זפ-תוא תאצוה ,רירגס םויב :ךותמ)

המדקה
ילארשי - יתפרצה הטמה ינויד
ןדרי םע לובגה תוחקלתה
תיטירבה העצהה
ןוירוג ןב םע רדסהה


המדקה
1967 רבוטקוא

לש ונילקרט ריק לע תססונתמ הקירפא ןופצו תפרצ לש הלודג הפמ
,ןיידע קתונ אלש ,ישפנה רשקה תא תלמסמ איה .לאש סירומ לרנגה
.תשבי קלח ותואל לרנגה ןיב
אבצב תויראלופופהו תורכומה תויומדה תחא לאש סירומ היה 1956 -ב
.ויפתכ תא טשקי תול"כטמרה רתכש ,היה קוחר אלו ,תפרצ
.סיראפב ותבותכ תא טעמ יתמ קר ועדי 1967 -ב
ותוריסמ .1960 ראוני שדוחב -תחא העשב ומלוע דביא לאש לרנגה
דרמ" ישאר ןיב לא והתפחס "תיתפרצה הירי'גלא" ןויערל
,םיבר םיתפרצ לש הידגרטה תא וכותב לפקמ ולרוג ."םילרנגה
.תישיאה םתוריח ןדבואמ רתויב םהל הלע םהלש םזיטוירטפה ףדועש
רבגה .ותוישיא תא אל םלוא -ודמעמ תא ילוא דביא לאש לרנגה
רתוי ילגנאל ותוינוציחב המודה -רעשה ריהבו המוקה הבג ,רימתה
ורובידב ,םימלשומה ןיסומינה .הנתשנ אלו טעמכ -יתפרצל רשאמ
.וילייח בל תא תונקל דימת עדיש ,םישרמ ןיצק ותוא רתונ -ןותמה
,תומימחב ינלביק ,ןכ יפ לע ףא -ויתשגפש הנושארה םעפה וז התייה
.קיתו רכמ יתייה וליאכ
הטמה ןיב רשקמ ושמשב ,תוירחא בר היה ץאוס תשרפב ודיקפת
שארב דמע אוה .םינושה םייטילופה םיגרדה ןיבל ,יתפרצה יללכה
לש וינותנ תא בורקמ קודבל האבש ,"שבדו בלח" רקסה תחלשמ
ןוירוג-ןב תא איבהל ן'זנאמ יאול םע חלשנ ףאו ,"שדק" ינפל ל"הצ
."רוואס"ב תוחישל
םיקהל םילגנאה תא השעמל עינהש ,שיאה היה לאש סירומ לרנגה
הקפיסש ,"תילארשיה הליע"ה ןויער .תשלושמה היצילאוקה תא
לע רפיס ונתשיגפב .ולש היה -םירצמב המחלמל הנאותה תא ןדיאל
.הנושארה םעפה וז ךכ
.הייזאג טרבל רשה םע ,םיירהצה רחא ינש םויב הילגנאל יתעגה"
יזכרמ אשונ תשמשמ לארשישכ -ןדיא םע הפוחד תוצעייתה ונמייק
.גניטאנ ינותנא םג םוקמב חכנ .ונתחישב
הז היהיש ,יתעד יתעבהו ,םילארשיה לש םחבישב רבדל יתיברה"
ןתינ יכ ,יתשגדה .הלועפב םתופתתשה לע רתוול לוקש יתלב השעמ
.יאבצה םוחתב םהילע ךומסל
תעד ינפב וצרתל דציכ ,עדוי וניא םלוא ,ןיינעל הטונ ןדיא יכ ,יתשח"
םילארשיה -ונייהד ,"תילארשיה הליע"ה תא יתעצה זאו .ולש להקה
...םהיניב םידירפמו םיאב ונאו ,םירצמה םע המחלמב םיחתופ
'!בוט ןויער והז' :בהלתה ןדיא"
-'םוקמ לכמ' .הממי רובעכ ונל בישהלו רבדב רהרהל ול יתעצה"
.'םכידעלב וא םכתא -רצאנ דגנ לועפל רמוא הרמג תפרצ' -יתשגדה
קיחרהש ,דיחיה ילגנאה גיהנמה היה אוה :בויחל ןדיאמ יתמשרתה"
,ול ודגנתה טניבקב וירבח בור ;תונכב ונמיע לועפל ןווכתה ףאו ,תואר
.ותלועפ שפוח תא דואמ הליבגה היציזופואה לש תניועה התדמעו
דמוע היה -ןכ אלמלאש ,ץחלל ענכנ ,ותלחמ ללגב קרש ענכושמ יננה"
.ףוסה דע ןחבמב
דימ ;ועיגה םילגנאהשכ םש יתחכונ .'רוואס' ינוידב יתפתתשה"
ןיב ,ןכל םדוק ,הררשש יפכ אלש -תינדשחו הדבכל הריוואה הכפה
םידדצה ינש ןיב רשגל ידכ ,תושק ונלמע .םיתפרצה ןיבל םילארשיה
-תינדפק תוריהזב גהנ דיול ןיוולס .לק הז היה אלו ,חתמה תא גיפהלו
ךרד ונאצמ רבד לש ופוסב םלוא .גיוסמו רק עיפוה ןוירוג-ןב םגו
...םיישקה לע רבגתהל
,חוטב ינניא .עירכמ דיקפת סרפ ןועמש זא אלימ םילארשיה ןיבמ"
.וצרימ אלמלא לעופל אצוי היה "ץאוס עצבימ" םא
םיצמאמה .הרטמב ותוקיבדו ולש הדמתהה חוכ תא ץירעמ ינא
.וצראל קשנה תקפסא תא ןגריא ,תואל אלל ,םיכשוממ
לש רתויב ריהזמה המחלמה שיא אוה ,ןייד תא םג בורקמ יתרכה"
."והער תא שיא בטיה ומילשה הלא ינש .הפוקתה


 ילארשי - יתפרצה הטמה ינויד
וניפל רוסמל ידכ ,קרוי-וינל לאש לרנגה אירמה 1956 רבוטקואב 6 -ב
ול הרוה יתפרצה ץוחה רש .לארשיב ורוקיב תואצות לע ןובשחו ןיד
לכ ,םולכל בייחתהל אל ךא -ילארשיה םע קודה רשק םייקלו ףיסוהל
.ןוחטיבה תצעומ ינויד ומייתסנ אל דוע
לנולוק ןיבל ןוירוג-ןב ןיב םכוס ץראהמ לאש תחלשמ לש התאצ ברע
םלוא :יאבצה ןונכתה ךשמהל ףתושמ הטמ סיראפב םיקהל ן'זנאמ
יתפרצה ל"כטמהש ,ררבתה ,רבוטקואב 10 -ב ,הנושארה השיגפב רבכ
(לארשי) "² תינכת"ו ,דחא דצמ "רטיקסומ" -תוינכתה ףדועמ לבלובמ
לע הפיסוה ,םשגתהל הדיתע ןהמ וזיא ,תואדווה יא .ינש דצמ
.ןונכתב תומדקתה לכ הרכינ אלו ,תיללכה היסומלרדנאה
,ןיזאג לרנגה תופתתשהב ,הובג גרדב תוצעייתה םייקל םכוס ,ףוסבל
,אווש תחריט וז התייהש ,ררבתה הרהמ דע םלוא :ו'זרב לש ונגס
.ןויד ללכל וליפא עיגה אל אשונה
ריעמ סיראפב יתפרצ -ילארשיה הטמה ינוידב הררשש הכובמה לע
חסינ ,תולבלובמ תוחיש תרדיס רחאל" :רפוב לרנגה ורפסב
הרידגהש ,תידוס תישיא הארוה ,רבוטקואב 9 -ב ו'זרב לארימדאה
לע הססבתה תינכתה .(לארשי) "הזתופיה" לש םייללכה םיווקה תא
יסיסבב שומישה תא רשפאתש ,תדהוא תיטירב תוילארטינ לש החנהה
הז ןיעמ רבד םוש םלוא .ב"הרא לש התוברעתה יא חיטבתו ןיסירפק
-ליח תא קזחל היה םייתפרצה תוחוכה דיקפת ...קפואב הארנ אל
היה ,םילארשיה תפקתה רחאל .היפוח לע ןגהלו לארשי לש ריוואה
דיעס-טרופ לע טלתשהל ,םיירצמה הפועתה תודשב םולהל ונילע
...היליעמסיא רבעל ךישמהלו
...רבכע דילוה רהה ,םרב"
לרנגה ,ו'זרב לארימדא לש והטמ ישאר םייק רבוטקואב 12 -המ לחה"
.סיראפל יאשחב ועיגהש ,לארשי יגיצנ םע תוחיש תרדיס -ןיזאג
הנווכ לכ היה אל םילארשיל ;ייתוששח ורשיא יל ורסמנש תוחודה
ודמע ,תאז תמועל .הרטנק לע תילמס הטישפל ץוחמ -הלעתל םדקתהל
תחיתפ םע תחא הנועבו תעב ךרעיהל הכירצ ונתתיחנש ,ךכ לע ףקותב
ינפל ,דעצ םושב טוקנל אלש ,םתנווכ וריתסה אל םג םה ...םתפקתה
...תיטירבה תוילארטינה חטבותש
..."חומ ליגרת רשאמ רתוי וניא הז לכ םא ,םעפ אל ימצע יתלאש"


 ןדרי םע לובגה תוחקלתה
.ןדריל לארשי ןב לובגה חקלתה ,םייתניב
ודנמוקה" המצע התניכש -תינדרי היפונכ החצר רבוטקואב 4 -ב
.םודסמ םירטמוליק 9 -כ ,םידוהי םידבוע השימח -"ירבדמה
.קהבומ יאבצ ןונכת לש יפוא האשנ ,היתומדוקכ ,וז הפקתה םג
חוכה ם"ואה תודסומל ןיא םא" :ריהזה ילארשיה ץוחה דרשמ
לארשי גאדת -שא תקספה םייקלו םימכסה דבכל םיברעה תא חרכהל
."רקפה ויהי אל היחרזא ייחש
,םעפה :םילעופ ינש דוע וגרהנ עובשמ תוחפ ךות ,הליעוה אל הארתהה
וללעתה ףא םיחצורה .הנידמה לש הביל בלב -הדוהי ןבא יסדרפב
ואלימש םהידקפמל חיכוהל ידכ ,םהינזוא תא ותרכו ,תופוגב
...םתוחילש
תוינידמ אלא תירקמ תוננתסה דוע וז ןיאש ,ררבתה םויל םוימ
.ןייסוח ךלמה ידי לע תבתכומ
רורטה ישעמ תרשרש לע לארשי הביגה 1956 רבוטקואב 11 -ה לילב
הטשפ םינחנצ תדיחי :זא עד העציבש ,רתויב הלודגה לומגתה תלועפב
ילייחמ 100 -כ הלסיחו הרטשמה תנחת תא הצצופ ,היליקלק רוזיא לע
המדנ עגרל ,רקובה רוא דעו הלילב 10 -מ ךשמנש ,זע ברקב -ןויגלה
הלועפהש ,הברה רסח אלו ,ביואה חטשב דכלנ ץרופה חוכהש ,היה
ףולא-בר ,יללכה הטמה שאר ,שממ לש המחלמל ךפהית תלבגומה
קהלו םילגר-ליח דודג ,םיקנט תוגולפ יתש תא ןיכהל הרוה רבכ ,ןייד
םינחנצה תדיחי םלוא .רוצמה תא רחש םע ץורפל ידכ ,ברק יסוטמ
המע תאשונ איהשכ ,המצע תוחוכב ךרד הל עיקבהל ףוסבל החילצה
.םיעוצפ 50 -ו םיגורה 18 -היתודיבא תא
.ןדרי ןיבל לארשי ןיב המחלמל םוסחמ םש ,םיעגר ןב ,דבלב קד ץיח
ףולא-בר רביד .ןוירוג-ןב לש ותרידב ןופלטה לצליצ תוצחה רחא 2 -ב
.םיחתותב שמתשהל תושר שקיב אוה .ןייד
ךות לא ןוחטיבה רש קעז "!םירוחבה תא ץלחל ידכ ,לכה השע"
.תימופה
-ןב יל רפיס "ןייד לע יתממותשהש תורידנה םימעפה תחא וז התייה"
אלא יתוא לואשל היה ךירצ אל הזכ בצמב" :ןכמ רחאל םינש 10 ןוירוג
."ומצעב לועפל
המצע לע הליטהב ,לומגת תולועפ לארשי הכרע הפוקת התואב ,םרב
תויאבצ תורטמב עוגפל הדיפקהש דבלב וז אל :תורומח תולבגימ
.דבכ קשנב שומיש לכמ הרהזנ ףא אלא ,תורוהט
.הינטירב ןיבל לארשי ןיב תיאבצ תושגנתה הצרפ טעמכ הליל ותואב
תוחוכה דקפמ םע ןייסוח ךלמה רשקתה ,היליקלק ברק לש ומוציעב
עצבימ" תונכהב יורש היהש) ילטייק לרנג ןוכיתה חרזמב םייטירבה
ריוואה-ליח תא תויהש אלל ליעפהל ונממ שרדו (ןיסירפקב "רטיקסומ
.לארשי דגנ
,הלוחכה ותפילח תא ביבא-לתב ילגנאה חוכה הפוימ שבל ,תרחמל
היזיוויד יכ ,תימשר ול רסמ אוה .הלשממה שאר םע ןויאר שקיבו
התוכלמ דוה תלשממשו ,שדוחב 15 -ב ןדריל סנכיהל תדמוע תיקאריע
תא ליעפהל הינטירב ץלאת ,תרחא -הלועפל עירפת אל לארשיש הפצמ
...ןדרי םע הלש הנגהה הזוח
תודחא תועש רובעכ .ותבוגת יבגל ,קפס םוש ריתוה אל ןוירוג ןב
שפוח לע רומשל לארשי תלשממ םע רומגו יונמש ,ץוחה תרש הריהזה
...רוזאב רפוי ווק סוטטסהו הרקמל ,התלועפ
.רבוטקואב 15 -ב עריא אל רבד םלוא
.םיתפרצה לש תצרמנ תוברעתה :הביסה העדונש דע םינש ופלח

-ןב לצא ילגנאה חוכה הפוימ רוקיב רחאל םוי ,רבוטקואב 12 -ב
וב בצמ תורצוויה עונמל שקבתנ הב ,סיראפמ תרגיא ןדיא לביק ,ןוירוג
,ןדרי לע הניגמ תחאה -סרתמה ירבע ינשמ הנאצמית תפרצו הינטירב
רשו לאש לרנגה ורזח ,ןכמ רחאל םיימוי ...לארשיל תעייסמ היינשהו
.הינטירב תלשממ שאר ינזואב םירבדה םתוא לע היזאג הדובעה
,ספא .תימשאהה הכלממל וילייח תסינכ תא בכעל הווטצנ דיעס ירונ
לע זא רתיו םרטש ,ןדיא תדוקפב ,תינמז הייחד אלא וז התייה אל
.הירוסלו ןדריל סחיב "תוידדצ"ה ויתוינכת


 תיטירבה העצהה
םשש ,יטייבוס וטווב ןוחטיבה תצעומ ינויד ומייתסה רבוטקואב 14 -ב
אל יטייבוסה וטווה .הלעתה םואניבל תיתפרצ-ולגנא העצה לאל
םקבאמב קוספ ףוס ןיעכ למיס אוה םלוא ,הלומו ןדיא תא עיתפה
אשמה ימי ופלח יכ ,דימתמ רתוי םעפה וענכתשה םיתפרצה .ינידמה
תינסייפה העפשההמ ששחש ,וניפ .לועפל תעה העיגהו ,רצאנ םע ןתמו
תא :םיימשר םיחילש ינש וילא רגישו םידקה ,ןדיא לע דיול ןיוולס לש
.לאש לרנג ,ל"כטמרה ןגסו ,היזאג טרבלא ,הדובעה רש
:תויורשפא שולש תיטירבה הלשממה שארל עיצהל וכמסוה םה
-תיתפרצ הלועפ :ירוקמה "רטיקסומ עצבימ" לש רתלאל ותמשגה
וא -ןיסירפקב שומיש תוכזו תדהוא תיטירב תוילארטינ ךות ,תילארשי
.לארשיל םיתפרצה םיסיסבה תקתעה

תונורחאה תועצהה יתש ללכ ועיגה אל -תולבוקמה תוסרגל דוגינב
תורשפאה תארקל הטנ ,ב"הראמ תובזכא עבש רבכש ,ןדיא .ןוידל
.לאש לש "תילארשיה הליע"ה תפסותב הנושארה
ירפכה ותיבב השיגפה תא גניטאנ ינותנא ראתמ "בושח חקל" ורפסב
רחאל .םיירהוצה רחא 3 -ב ועיגה םיתפרצה" :סרק'צב ןדיא לש
תשדוחמ האירקב ןוידה תא היזאג חתפ םייתרגשה תוכרבה יפוליח
-רמא -"שאב םיקחשמ םכנה" .ןדריל סנכיהלמ םיקאריעה תא בכעל
,הל ירבו ,ביבא-לת םע קודה עגמב תאצמנ תיתפרצה הלשממה"
ןמ הז היהי אל .םיקאריעה ןיינעב ינבצע חתמב םייורש םילארשיהש
םכל תפכא אל םאה .ףולב לאכ םהיתורהזאל סחייתהל המכוחה
לעש העשב -סרתמה ירבע ינשמ ,ונחנאו םתא אצמינ ובש ,בצמ רוציל
"?ןוכיתה חרזמה יבגל טרפבו ,לכב תודכולמ תויהל וניתונידמ
ונפחד רבכש ,יתרמאו החישב יתברעתה" -גניטאנ רפסמ -"וז הדוקנב"
אל...ןוילטבל ולש חולשמה ליח תא ונלבגה ...ידמ קוחר דיעס ירונ תא
חוכ רגשל ןויערה ,לכה רחאל !לילכ ותעונת תא רוסאל התע לכונ
...ונלש אוה ןייסוחל יקאריע
תא תוחדל ירונמ שקבא ,היהי אלש ךיא" :עצמאב ינקיספה ןדיא"
."ואבצ תזוזת
ףוקתת םא ,הינטירב תבוגת היהת המ" :לאשו ךישמה היזאג..."
"?םירצמ תא לארשי
"שלושמה םכסה"ה ןיינעש חינהל שי ,השק הלאש יהוז" :בישה ןדיא
."וימתוח"כ ונתוא ברעי רבדהו ,קרפה לע זא ףוצי
.היזאג רקח -"?קשנה חוכב לארשיל ודגנתת םאה לבא"
ויתומחלמ םחולכ ומצע ראתל ול השק יכ ,קוחצב ןדיא הנע ךכ לע"
ךלש םכסהה ןיאה" :רמאו ילא הנפ ,ןכמ רחאל ...רצאנ לנולוקה לש
לש הרקמב .אבצ רגשל ונתבוח יא רבדב ,והשמ ריכזמ (1954 הזוח)
"?םירצמ לע תילארשי הפקתה
םירצמש ריעה היזאגו ,ףיעסה לש ומויק רבד רשיא גניטאנש רחאל"
ןדיא םשנ ,"שלושמה םכסה"ב הריכמ הניא יכ ,הריהצהו הרזח
ונל ןיאש ,יל הארנ התע .תדוכלמהמ ונתוא איצומ הז ,ןכבו" :הלקהב
."םירצמ תא ףוקתלמ םילארשיה תא עונמל תובייחתה לכ
ינותנא ךישממ "ותינכת תא םייללכ םיווקב תווטל לאש לחה זא"
יאה יצחב םירצמ תא ףוקתל לארשי לע היה ,ךכל םאתהב" .גניטאנ
תא םילשהל תקפסמ הכרא הל תוקינעמ תפרצו הינטירבשכ ,יניס
םאבצ קיחרהל םידדצה ינש לע תווצמ ,ןכמ רחאל קרו ,השוביכ
,הלעתה תא סופתלו ברעתהל ןהיתוחוכל רשפאל ידכ ,ץאוס תלעתמ
...תוברקב תועיגפ ינפמ הילע ןנוגל ושח יכ הנאותב
תינכתה לע םדקהב ותעד עיבהל ןדיאמ היזאג שקיב ,לאש םייסשכ"
שאר בישה ותושגרתה תא ישוקב וריתסהב .תיתפרצה הלשממל
ויתובוגת תא ריבעיו ,שאר דבוכב העצהל סחייתיש ,הינטירב תלשממ
חלשיש םכיס אוה .וירבחמ קלח םע ךכ לע ןודיש רחאל דימ ,הלומל
.ישילש םויב ,יאדוול בורק ,ותבושת תא ימע
-דיעס ירונל רוסמל ןדיא ושקיב ,סרק'צ תא בזע גניטאנ ינותנאש ינפל"
ול בישה ,ומיע חכוותהל הנידמה רטסינימ הסינשכ .ואבצ תא זיזי לבל
"!?ןדרי תא ףוקתת לארשיש ךנוצר םאה" :חור רצוקב


.ןדיא םע ותשיגפמ הצורמ רזח לאש לרנגה
םלוא ."הליע"כ שמשל םילארשיה תא ענכשל אוה ול רתונש לכ
-השביה תוחוכ לש תינטלומיס הלועפל ןוירוג-ןב לש הפיקתה ותשירד
.הלוכ תינכתה תא שבשל לולעה ,לושכמ התוויה ןיידע
15 -ב .סיראפב תינוחטיבה תחלשמה שארב הלחה "ךוכיר"ה תלועפ
,סאימחנ לש ותכשלב לאש לרנגו ן'זנאמ לנולוק ובצייתה רבוטקואב
ףוס ףוס הלגמ ןדיא" .סרק'צב החישה לע ול וחוויד הכורא העש ךשמו
,השדחה תינכתה לש היטרפ ןויצ ידכ ךות ,לאש רמא "לועפל תונוכנ
.עצבימב לארשי לש הקלח תשגדהו
הבושת שקיב אוה .סרפל החישה ןכות תא קירבהל רהימ סאימחנ
16 -ב ןדיא םע תדעוימה םתשיגפ ינפל םיתפרצ הריבעהל ידכ ,תידימ
.רבוטקואב
ןודל ידכ ,ןיזאג לרנגל תימע ריאמ ןיב השיגפה המייקתה םוי ותואב
רבכ וז התייה םלוא ,"תילארשי-תיתפרצה תיביטרפואה תינכתה" לע
העצהל וירבדב סחייתה ,םיניינעה דוסב סנכוהש ,ןיזאג .הלטבל הכרב
לע רבד עדי אלש ,תימע .הכרעמב תחתופ לארשי היפלש ,השדחה
-תילארשי הלועפ :ויתויחנהל םאתהב גוהנל ךישמה סרק'צב הנפמה
.םוכיס אלל ,אופיא , הרזפתה הבישיה .תינטלומיס תיתפרצ
תא גיצהש ,לאש לרנגה תוחכונב םעפה -בוש םיגיצנה ודעונ ,תרחמל
-תדרפנ תיתפרצ-תילארשי הפקתה לש תורשפאה :םרושאל םיניינעה
תוברעתההו ,הלועפב תחתופה תויהל לארשי לע .קרפה לעמ הדרי
יתלב תוחתפתה רואל .רתוי רחואמ בלשב אובת תיתפרצ-ולגנאה
.ינידמה גרדל ןוידה ךשמה תא ריבעהל טלחוה -וז היופצ


 ןוירוג ןב םע רדסהה
.תוריהמב תויושחרתהה ולגלגתה רבוטקואב 16 -ב
לבא לש םתופתתשהב גרד תמר תיתפרצ תחלשמ העיגה רקוב ותואב
תיאבצה תוחפסנה תכשלל -ןטרמ לרנגו לאש לרנג ,ן'זנאמ יאול ,אמות
תלשממ שאר תאמ תימשר הנמזה םתחתמאבשכ ,סיראפב תילארשיה
השיגפב דעוויהל -ןוירוג-ןב דוד ,לארשי תלשממ שרל ,הלומ יג ,תפרצ
.סיראפב תיאשח
.ביבא-לתב סרפ ןועמשל סאימחנ לש םדוקה וקרבמ עיגה ,םייתניב
"ןקז"ה תבוגת תא שחינ אוה .םירבדה לש םקמועל דימ דרי ןועמש
,ןוירוג-ןב יכ קפס ליטה אל עגרל ףא .תילארשיה "הליע"ה ןויערל
תא םעזב החדי -יטילופה רושימב וליפא םיירסומ םיכרעב דיפקמה
הלועפה לע ללוגה תמיתס היה ושוריפ הז ןיעמ דעצ .השדחה העצהה
.תפרצ ןיבל לארשי ןיב םיבוטה םיסחיב קוספ ףוס םג ילואו ,תפתושמ
אצמנ ןייד) הכורא תינופלט החיש רחאל .ןיידב ץעוויהל טילחה סרפ
,תפרצמ קרבמל הרהבה תורעה רפסמ ףריצ -(ץראה םורדב רויסב זא
תיריוואה הנכסב זירפהל הטונ וניא ל"כטמרה יכ שיגדה דחוימבו
...ץוחהמ הרזע ילב ,הב לפטל היהי ןכומ ףאו ,תירצמה
ותבוגתל הפיצו ,ןוירוג-ןב לש ונחלוש לע קרבמה תא חינה אוה
.רעיששמ רתוי הזע התייה תוצצופתהה .תרעוסה
.טלחומ ואלב םיערה "ןקז"ה
עוגפל ששח אלמלאו ,תיטירבה העצהה תא ןיטולחל ללש אוה
.הלוכ השרפה לע ללוגה תא םתוס היה -םיתפרצב
,רתוי הלודג האיגש ךל ןיא" :ונמויב סרפ דיעה ןוירוג-ןב לש ויעינמ לע
םישנאה בור .לבוקמה הדימה הנקב ןוירוג-ןב תא דומל רשאמ
;בצמו בצמ לכל םידעוימה ,םיעצמאב םכלהמ תא םילקוש
,םייאבצ םיללכ יפל -היגטרטסאב ;םיינידמ םיבושיח יפל -הקיטילופב
.םייפוסוליפ םיכרע יפל -חורה חטשבו
הרוצבו ,תחא הנועבו תעב ,וללה םילוקישה לכב שמתשמ ןוירוג וב"
-ןושארה עגרהמ ררבתה הז רבדו -לשמל ךכ .חותינל תנתינ הניאש
-םלועב לארשי לש התומד רייטצת ובש ,בצמל ודואמ לכב דגנתה אוה
.תינפקות ץראכ -הירוטסיהה לש הניד תיב ינפב רתוי דועו
:ףסונ םעט םג הב לולכ לבא :תינורקע תירסומ השיג ןבומכ יהוז"
?תונפקות לש ץח שאר ונתויה רבד ונינבלו ונל וחלסי םיברעה םאה
,קומעה ןומאה יא התייה ,הנושארה תא רתוי הפירחהש ,תרחא היעב"
אל וב האר אוה .דחוימב ןדיאלו -הינטירב תלשממל ןוירוג-ןב שחרש
וישעמ רשא ,שלח גיהנמ םג םא יכ ,לארשיל תוניועה תובא יבא תא קר
איבה -םיליחתמה ונחנא היהנו הרקמב .ויתורהצה תא םיסכמ םניא
וליפאו ,םיטירבה דצמ הבוגת לש תורשפא ןובשחב ןוירוג ןב
.ןורחאה עגרב יברעה הנחמל םתופרטצה
,רמ ןויסינ לש תוכורא םינשמ עבנ הילגנא יפלכ ןומאה רבשמ"
אוה ירה ןדיאו) "סיפוא ןיירופ"ה לש תיברע-ורפה תרוסמה תרכהמו
.(...ץוחה דרשממ אב
.דיחיה תוקפסה רוקמ הז היה אל םלוא"
,ב"הרא לש תגיוסמה התדמעמ טעמ אל דרטומ היה ןוירוג ןב"
.לארשי לש הלרוגמ הברה ךכ לכ ןותנ הידיבש
.ריחמה תלאשמ דואמ גאדומ היה אוה -רקיעב ךא"
לכמש ,ןובשחב חקיי אל םא ,ןוירוג-ןב דוד תא הנוכנ ןיבי אל שיא"
הלוכי התייה אל הלא םוש ,הלשממ שארכ גופסל היה לולעש ,תוכמה
.ילארשי ןחנצ לש ותומ ומכ -וב עוגפלו ול ביאכהל
לע חוד םלוא ,םירבד הברה לע רבגתהל היה יושע םיקזחה ויבצעב"
.ןואכיד דימת וילע הרשיה יברק לייח לש ותומ
.ךכ לע דומעל ולכי ,ותברקב תמאב ואצמנש ,הלא קרו"
האצותכ ולפי םינב המכ :הלאשה דואמ ,אופיא ,ותוא הקיסעה"
.תילרוגה ותטלחהמ
זא היה הנוכמש המל תטלחומה ותלילש תא ןיבהל ןתינ הז עקר לע"
,תילגנאה תועיבצה בטימ תא הב האר אוה ."תיטירבה העצהה" וניפב
רשפא .ירצמה רוטטקידל הביאהמ רתוי רזח לארשיל ערהל ןוצרהשכ
תירבה תא קרפל ןויסינ -ךכ תאז האר םג אוהו -העצהב תוארל היה
תופתושכ רבדה תא גיצהל םכוחמ ןורמת ךות ,תילארשי-תיתפרצה
".תולאשמ
חסינ אוהו ,וסעכ לע ןוירוג ןב לש ותעד לוקיש רבג טא טא ,םרב
תופתתשה יבגל ,תויורשפא יתש הנמ הבו ,םיתפרצל הנותמ הבושת
לש הפיקע תופתתשהב תיתפרצ-תיטירב הלועפ :עצבמב לארשי
אל םיטירבהש ,יאנתב -הדבל תפרצ םע תפתושמ הלועפ וא -לארשי
...ועירפי
ןיב דירפהל ידכ וברעתי הילגנאו תפרצש ,העצהה תא ףקותב החד אוה
.םירצמ ןיבל לארשי
םילגנאה םע הרישי תורבדיה עיצהו "ןקז"ה תא ךכרל הסינ סרפ
רבד םסרופש רחאל קר .ןויערה תא ללש ןוירוג ןב םלוא -םיתפרצהו
.העצהל רתענ אוהו ,ותדמעב יוניש לח -הלומל ןדיא ןיב השיגפה
תודוא סיראפל דימ קירבהו ,ןמז דביא אל ןוחטיבה דרשמ ל"כנמ
.ןוירוג ןב םע רדסהה