רוואס
(120-142 'מע ,ןורבע ףסוי ,זפ-תוא תאצוה ,רירגס םויב :ךותמ)

המדקה
ןוירוג ןב תינכות
םילגנאה םע תוחישה
תיתפרצה העצהה
ןויד תינכת
םילגנאה תמכסה
הדיעווב הנפמה
הדיעווה תליענ


המדקה
"רוואס" רופיס
,הילגנאב ...הדגא אלא התייה אל "רוואס תדיעוו" יכ ונעטש ויה
ושחרתה -ןכא יכ ,דיעיש ימשר ךמסמ םוש אצמנב ןיא ,לשמל
...תואיצמב םירבדה
השעמה רופיס תא יתעמש בוש "םימיה תשש תמחלמ" םותכ
,וניפ ןאיטסירכ -תואיצמב והוללוחש ,הלא יפמ םעפה ."רוואס"ב
,םירחא םישיאו אמות לבא ,לאש סירומ לרנג ,ן'זנאמ יאול לנולוק
,םתוא עינה דחא ףחד .תירוטסיה המרד התואב קלח ולטנ רשא
.תוצירעב המחלמ -םלוכ

1967 רבוטקואב 21

ותייוולב תממודה הליווב יתרקיב רוואס םכסה רחאל הנש הרשע תחא
.ו'זנאמ יאול לנולוקה לש
,ילוכנלמהו עוגרה ףונב אילפהל וגזמתה םיבוהצה תכלשה ילע
8 קחרמבש ,עגר ותוא תומדל היה השק .הרייעה לע הרשיה ויתסהש
,תעדה לע לבקתה ךכמ תוחפ ךא .סיראפ ריעה תנאוס ןאכמ רטמוליק
תומרדה תחאל המב םעפ יא שמיש הז םימתו וילש םוקמש
.ונתפוקת לש תורעוסה תויטילופה
.1956 רבוטקואב ןאכ ללוחתהש לע דיעהל ידכ וב היה אל רבד םוש
העונתב הדי תא ונל הטישוהש ,הליווה תלעבמ דבל -רבד םוש
.תיליצא
.הנטקה דיה ףכ לע הקישנ ףיערהו תולק דק לנולוקה
.תמוערת ץמשב רמא "וניארתה אלש ,הנש הרשע תחא"
.רהרוהמ ן'זנאמ בישה "הנש הרשע תחא ,ןכא"
.הניינעתה "?רתיה םולש המו"
"...תעדוי תא ...ונתשה םירבד" :ויפתכב ךשמ ן'זנאמ
"!המינפ וסנכת אלה" :תושולק הכייח ,"...תעדוי ינא"

,םיידיה תבחר הניגה ,םיספטמה ירוטע תוריקה :היהשכ רתונ לכה
טרטרופ וליפא .ןמזה םע ההד םעבצש םידברמה ,םיבעה תונוליווה
.תיננוכה לע םוקמ ותואב בצינ ילמסה תשוחנה
םתחנ וילע ןחלושה -םיחרואה רדח זכרמב דמע ןיידע לוגעה ןחלושה
.םכסהה
.הקשמ שיגה תרשמה
.יתלאש "?זא ןאכ היה אוה םג םאה"
"...תמ םדוקה" :הדי העינה "!אל !וה"
"...רטפנ ילעב םג" :הלק תוהש רחאלו
:םימי השולש םתוא תא החכש אל איה
ךא ?וצצ םה ןינמ תעדוי ינניא ...ןופלט לוצלצ תיבה אלמתה ,עתפל"
."תודגנתהה תפוקתב דוע יתדמל תאז תא .תולאש יתלאש אל
:םלוכ תא הרכז איה
תא (תרתחמה ימימ תורכיה) וניפ תא (?התע ומולש המ) הלומ יג תא
תאו (היזיוולטב ותוא יתיאר) ןייד תא (הלומ יג םע דעס) דיול ןיוולס
.(הרובחבש ריעצה) סרפ
...תיכנת תומד יל ריכזה אוה" :ןוירוג-ןבמ המשרתה לכל לעמ םלוא
."דובכ תאריב ול ובישקה לכה ...רהרהלו ןגב בבותסהל בהא
?םולש תסירפ ול רוסמל הצרת םאה" :הניחתב טעמכ ילא התנפ איה
...ול רומאו .םכיתונוחצינ ירחא יתבקע המחלמה לכ ךשמבש ,ול רומא
תפרצ תואבצ הלא ויה וליאכ ,הוואג תאלמ יתייה :תאז םג ול רומא ןכ
"...וחצינש
המייס קר םימיה תשש תמחלמ" ,ן'זנאמ ברעתה "הזב קלח ךל היה"
..."1956 רבוטקואב הזה תיבב ונלחתהש המ תא ןוירוג ןב תינכות
1956 רבוטקואב 22 ינש םוי

.םייברעה ןיב ימודמדב תלבוט "רוואס" תיתפרצה הרייעה
תרכינש ,תודחא תועש הז .רואה קלדנ ,חרזמ יתכריבש הנטק הליווב
םינוראווצבו ,ףרוח ידגבב תויומד :הליגר יתלב הנוכת םוקמב
.המוחל רבעמ תומלענו רעשב תוקפדתמ ,וז רחא וזב תוחיגמ -םיפוקז
רש תא :הלומ יג ,תפרצ תלשממ שאר תא ןהיניב ריכהל ןתינ בורקמ
ס'זרוב סירומ ,הנגהה רטסינימ תאו ,וניפ ןאיטסירכ ,ולש ץוחה
הניא ,תועבגמה תחאל עבמ תצבצבמה ,הפוסכה רעשה תמער ,ירונומ
.ןוירוג ןב דוד -הלוחכה הפילחה לעב לש ותוהז יבגל ,קפס הריתומ
תוציחמה םג ולפנ ,םיבעה םהיליעממ וררחתשה הליווה יאבש רחאל
ןודעומ" ירבחש ,היה המדנ עגרל .תחנב הל החלק החישו ,תוילמרופה
יפלא וצא םישנאש וא ...תונורכיז תולעהל ןאכ ופסאתה "תרתחמה
עירכהל ידכב אלו -היפוסוליפה םוחתב תועד תפלחה םשל ,ןילימ
הכפה רהמ שיח םלוא .תוימואל-ןיב תוכלשה תולעב ,תוילרוג תולאשב
.יניצרו ישעמ ןוידל הלילקה הריוואה
ךניאש ,הלשממה שאר ינודא ,עדוי ינא" :ןוירוג-ןב רבעל ןכר הלומ יג
םיצור םלוא ,ךכ לע רוזחל ונתעדב ןיאו ,תיטירבה העצהל םיכסמ
-ךיתועצה ןה המו -בצמה יבגל ,ךתדמע איה המ ,תעדל דואמ ונייה
"?התא
וב תתל רשפא םא לקושכ ,וחיש שיא ינפ לע ןחוב טבמ ףיעה ןוירוג-ןב
:תוריהזב חתפ ןכש ,ויניע הארממ הצורמ היהש ,הארנ .ןומא
,תינוימדכ ילוא וארת ,ןוכיתה חרזמה יבגל ,םכינפל הלעאש תינכתה"
תא טריפ אוהו "...ןוכנה םרואב םיניינעה תוארל ןמזה עיגה םלוא
.רוזאב עבק לש םולש תנכשהלו תוביציה תרזחהל ויתועצה
הלה ימואל-ןיב םימ רבעמל הכפהל שי ,שיגדה "ץאוס תלעתל רשא"
תאז םע דחי .תליא תואובמ לע הטילשה תא לארשיל רשפאלו השעמל
...יניס יאה יצח תא זרפל
-ןוכיתה חרזמב הזיחא המצעל הנקיתו תפרצ בושת וז הרוצב
:רכשנ אצי -ב"הרא ללוכ -ולוכ ברעמה .ןונבלו לארשי תועצמאב
וריזחי םילגנאה :קספות םלועה לש הז קלחל תיטייבוסה הרידחה
ךכו -םהלש טפנה תורוקמ תא וחיטביו ,קאריעב םתעפשה תא םמצעל
.רוזאב אמייק-רב םולשל הכזנ
ותוהמ לע דמע רבכש חינהל דוסיה לכ יל שי ראואהנזייאל עגונש המב
דוגינב ,תאזו .ברעמל רומח םויא וב האור ףאו ,רצאנ לש תיתימאה
"...ותוינידמ רידגהל לוכי וניא -ומצע סלאד ללוכ -שיאש ,סלאדל

ךישמה ןוירוג-ןבו ,םיתפרצה דצמ המכסה תואירק ועמשנ וז הדוקנב
וא -הל םיכסי ראואהנזייא םגש ,תינידמ תינכת דבעל שי" :עיצהו
ולא ןיעמ תונידע תויעב רותפל רשפא יא ...הל דגנתי אל ,תוחפל
ילב רבד תושעל ןיא ,םוקמ לכמו ,תונלבסב רזאתהל ךירצ .ןוזפיחב
.הילגנא ידיב אצמנ ןוכיתה חרזמה תייעב ןורתפל חתפמה .הינטירב
ולש יטרקומדה רטשמל ,יטירבה םעל הצרעה אלמ ינירה ,תישיא"
וחוכב קפקפמ ינא םלוא -(יצראב םג וזכ תוריחב תטישל םחול ינא)
."ןדיא לש ותונכבו
בישהל שגינ ,ןוירוג-ןב ירבדל הריתי הבשקהב ןיזאהש ,הלומ יג
תליחתב ,תרמא" :יטמולפידה ונויסינ לכ תא ךכ םשל וסייגב "ןקז"ל
רחאל ,םלוא ...תיטסטנפ תינכת ונינפל תולעהל ךנוצרבש ,ךיירבד
ינוימד ללכו ללכ רבדה הארנ ןיאש ,ךל רמול ינלוכי ,ךיתעמשש
."!הבוט תינכת יהוז ,ןכ לע רתי .וניניעב
,הארנ .ןוירוג-ןב לש וינפ לע קופיסבו העתפהב לילעב שוחל היה ןתינ
,הדומ ינא" :ףיסוהל רהימ ןכש ,ךכב שיגרה תפרצ תלשממ שארש
ןיינעה -םירבדה ינפ תא ךתגצה תרוצמ םלוא .אשונב יד יקב ינניאש
לקלקל לוכי ןוזפיחהש ,ךמע םיכסמ ינא .טלחהב ריבס יל הארנ
.ברעמה תערל לעופ ןמזה :תאז ףא תעדל ךילע םלוא ...ןאכ
,ןכתיי .רוזאב םתטילש םיקזחמ םיסורהו ,ךלוהו םצעתמ רצאנ"
םלוא :תפתושמ תינכתל ב"הרא תא ענכשל היהי ןתינ ,רבד לש ופוסבו
ךכ ,םייתנש לש רוחיאב תואיצמה תא הניבמ ,הכרדכ ,תירבה תוצרא
תא תקתשמ תיסורה הנכסה ...1941 -ב הרק ךכו ,1917 -ב עריא
ןמז םייתניב ונדביאש ירה ,ףוסבל הענכשנ וליפא .ב"הרא לש התוליעפ
,הינטירב לש התופתתשהל רשא ...לועפל יוכיסה תא םג ילואו ,רקי
ינירהו ,ןדיא תא תישיא ריכמ ינ א .תילאטפ תויהל הלולע הייחד לכ
לכ ול ןיאו -תפתושמ הלועפ לכב בהלנ ךמות וניהש ,בל לכב ענכושמ
אל ,ןכ אלמלא :רימחמו ךלוה תיבמ ובצמ םלוא ...תוידדצ תונווכ
,תאז תמועל ,דיול ןיוולס .המאלהה רחאל דימ לועפל ססהמ היה
,ןאכמ .ב"הרא םע ערק עונמל ידכ יזואפ םע רשפתהל הטונו ססהמ
-התייחד .בר ץמוא ונממ תשרוד ,תעצומה תינכתל ןדיא תמכסהש
.הלוטיב השוריפ
.הלק הקיתש הררתשה
םימיב יורש היה וב חתמה לע ודיעה תורוויחה וינפש ,וניפ ןאיטסירכ
הניה ןוירוג-ןב לש ותינכת" :ותלשממ שאר תעדל ףרטצה ,םינורחאה
רבדב הינטירב תא ונענכש ישקב ."הבורמ הסיפת"ב הקול םלוא הבוט
ןיעמ הרובע תויהל הפיסומ ןדרי ...רצאנ לש יטילופה ולוסיח חרכה
לילכ תאצל םילגנאה םילולע ,ידמ רתוי ץחלנ םא ."השודק הרפ"
הנועבו תעב רתוי וא תויעב יתש םהינפל ביצהל הסננ םא .קחשמהמ
לכ ,אופיא ,רותפל ונילע .רתויב השק המליד ינפל םתוא דימענ -תחא
הרטמ תארקל םיצמאמה לכ זוכיר ךות ,בלש ירחא בלש ,דוחל היעב
.דבלב תחא
םיעוקש םיאקירמאה ;הירגנוהב תע םיקוסע םיסורה ,דועו תאז"
וליחתי רבוטקוא ףוסב ;םתבוגת תא תקתשמה ,תוריחב תכרעמב
ורשפאי םיימילקאה םיאנתה םא קפסו ,ןוכיתה םיב ויתסה תורעס
.רבמבונב לודג הדימ הנקב התיחנ
תילארשי-תיתפרצ הלועפל םלועל םיכסת אל הינטירב -רקיעהו
.תדרפנ
,אופיא ,רורב .הליע אלל לועפל םילגוסמ םילגנאה ןיא ,אסיג ךדיאמ
ןיב הלועפ-ףותישל איבהל תלגוסמה ,הדיחיה הניה תעצומה תינכתהש
.רבדב םיעגונה םימרוגה לכ
הריכמ תפרצ ,לארשי לש היסוסיה תא בטיה םיניבמ ונא ,תאז תמועל
.סיראפל אובל ןוירוג-ןבמ ונשקיב ,ןכ לע .לארשיל בורעל התוירחאב
יא םא ,עדוי ימ :םיכרד תשרפ לע םידמוע ונא" :תויטמרדב םייס וניפ
םאו הלצנל עדנ םא ,רבדה יולת ונב ?המוד תונמדזה ונל הרקת םעפ
."אל
,הירגנוהבו ןילופב הדורט םנמא היסור" :יניינעו רק רתונ ןוירוג-ןב
חרזמל "םיבדנתמ" יפלא המכ רגשל הדעב עונמל ידכ ,ךכב ןיא ךא
ראואהנזייא תופכ התע :הרורב הניא ב"הרא לש התדמע םג ...ןוכיתה
שוחי תוריחבה ירחאו ןכתיי םלוא ."ריחמ לכב םולש" :ותמסיסל
.לועפל רתוי ישפוח ומצע
לארשי םא :תירסומ הניחבמ ןובשחב האב הניא תעצומה תינכתה"
,תונפקות בהוא וניא םלועה .תינפקותכ עקות איה ,המחלמב חתפת
.ךכב דומענ אל ונאו
לש התכימתש דועב ,תיסורה תואדווה יא תמייק -יטילופה דצה יבגל"
...ללכ תחטבומ הניא הקירמא
8 ךות ,ביבא-לת תא ץיצפהל םירצמה םילגוסמ -תיאבצ טבמ תדוקנמ"
םעפ ידמ וחלשי וליפא :םיציצפמ 50 -כ םתושרל שיו ...הביט תוקד
,םייתניבו ...םויב םימעפ שמח חיגהל םדי לאל שי ,םיסוטמ 10 קר
...?תיתפרצ-ולגנאה תוברעתהל ןיתמנו ונא בשנ
!וז תינכת לבקל הלוכי הניא לארשי ,אל"
ידיב הלעיש רחאל -רתוי רחואמ דעומב תפתושמ הלועפ םיעיצמ ונא"
לש תוילארטינהש רחאלו ,תללוכה תינכתל הינטירב תא ענכשל תפרצ
רתוי םינכומ היהנ םג העש התוא .קפס לכל לעמ חטבות ב"הרא
..."תיאבצ הניחבמ
.םיתפרצה ינפ לע הבזכאה תא אורקל היה רשפא
גיצה ,בישהל ףוסבל םקשכ .תוחונ יאב ומוקממ ענ ירונומ ס'זרוב
היצמאמ לובג הצקל העיגה תפרצ" :תרדוקו תיניינע הנומת
-רחוס תוינוא 50 -ו ,ןכה דמוע יצהש ,תועובש הז .םייתמחלמה
ותקזחא תואצוה .השעמ ספאב תוניתממ -םיליגרה ןהיווקמ וקחרוהש
ךרואל וב תאשל היהי ןתינ אלש ,דבכ לטנ הווהמ םיאולימה חוכ לש
אלל ףלוחש םוי לכו ,הובג וניא םישחה םיסיוגמה ברקב לרומה .םימי
."תעמשמב םגופ ,הלועפ
השולש דועבו ןכתיי" :ןוירוג-ןב רבעל הנפ יתפרצה הנגהה רש
זא דומעת תפרצ ךא -רתוי חונ יטילופהו יאבצה בצמה היהי ,םישדוח
דעומה והז -רבמבונ תליחת .רתוי ןיתמהל ונתלוכיב ןיא .דצה ןמ
"!ןורחאה
."ןקז"ה לע קומע םשור וריאשה ס'זרוב לד םייולגהו םינכה וירבד
לכונ ,אלמ ףותישב השעית המחלמה םא :העמק הככרתה ולוק תמענ
רקיע ונמצע לע לוטיל םינכומ היהנ" ,רמא "רחמ וליפא הב ליחתהל
ולכות -םהלש םיציצפמה וחלשי םיטירבה םא ...תיתשביה הסמעמה
...עקרקה לע הכאלמה השענ ונא .םכלש םיסיוגמה בור ריזחהל םתא
,תשלושמ תינכת דבענ הבה" תורירמב לאש "?םיטירבל רתוול עודמ"
רומגל רשפא .אבה עובשב העוציבל שגינו ,םילגנאה תא וידחי ענכשנ
תא חולשל ולכות ,םתאו" ,חיטבה "תורופס תועשב הלועפה תא
."התיבה םכלש תויזיווידה
העצהה יכ ,לילעב היה הארנ .םיטבמ םהיניב ופילחה םיתפרצה
התואב ונחנאו םתא" :תויניצ ץמשב ריעה וניפ םלוא ,םהל תמסוק
ידכ ,ונתאמ שרדנ בר ןמז ...תיטירבה המכסהה הרסח קרו ,הצע
..."תיקלח הנבה יאל האלמ הנבה יאמ םאיבהל
ידכ ,רתוי תצק םהילע "דובעל" שיש איה הנקסמה" :ךייח ןוירוג-ןב
..."האלמ הנבהל םאיבהל
םעפ יא םמיע עיגהל חילצנש ,בושחל הילשא יהוז" :ויפתכב ךשמ וניפ
..."תילאטוט המכסהל
.המייתסה הנושארה תורכיהה תחיש


 םילגנאה םע תוחישה
יתש יגיצנ :םימדקומ םישושיג תניחב אלא ,ימשר ןויד הז היה אל ןיידע
ילדבה .םיטירבה םע השיגפה תארקל םהיתודמע וריהבה תונידמה
דיקפת תא קחשל הבהלתה אל לארשי .ויהשכ ורתונ תושיגה
ידכ קר תוצצפהל הירע תפישחב םעט התאר ךכמ תוחפ :"ןפקות"ה
,היה רורב אל םג .םלועה ינפב םיקידצכ עיפוהל םילגנאל רשפאל
...תינדרי תוברעתה לש הרקמל ,וללה וביגי דציכ
אלו הלועפה תליחתב לארשי םע תופתוש לכ וללש ,םדיצמ ,םיטירבה
ספאה תעש ןיב ,תועש 72 ןב ןמז רעפ לע ףקותב ודמע אלא -דבלב וז
.תיתפרצ-ולגנאה תוברעתהל ,תילארשיה
,תופקשהה ידוגינ תא תאש רתיב ושיגדה םירצקה תועדה יפוליח
ןיב תיתודידיו המח הריווא תריציל ומרת ,תאז םע דחי םלוא
.ןתמו אשמה לכ ךשמב הגפ אלש ,הריווא -םיתפרצל םילארשיה
םהיניב החתפתה ,םילגנאה לש םאובל םיניתממ םידדצה ינש דועב
ברעתה "...םינעדי לש םע םה םידוהיה"ש הלומ יג ריעה .ןילוח תחיש
קר עדוי -עדויש ימ וליפא ,םינעדי ללכ לש הזכ רבד ןיא" :ןוירוג-ןב
ךכל "...לודג ןורכיז םידוהיל" :ותללכה הלומ יג הניש "...תצק
תא םג -רוכזל םיבייחו ,הפי םירכוז ונחנא" :וביל לכב "ןקז"ה םיכסה
."וניאנשמ תא םגו ,ונידידי
לכב עיגהל דמוע יטירבה חילשהש ,ןודנולמ קרבמ עיגה ,םייתניב
יכ ,וויקש ויה .גיצנ ותוא אוה ימ ,םישוחינ שחר עמשנ דימ ...עגר
וקה יכמותמ םהינש -דאה ינותנאל וא רלטאבל איה הנווכה
.ןדיא לש יטסיביטקאה
ןוחטיבה דרשמו אבצה ישאר םינוידה תואצותל וניתמה ךומסה רדחב
.ן'זנאמ לנולוקו אמות לבא ,ןטרמ לארנג םש ויה .יתפרצה
.דיול ןיוולס -ןדיא לש וחילש עיגה קוידב 7 -ב
הכפה המימחה הריוואה .הבישיה םלואל רק חור בשמ רדח וליאכ
,ןאגול יטרפה וריכזמ םג עיגה דיול םע דחי .תימשרו תננוצל תחאב
...ריכזמ םתסמ רתוי לש דיקפת אלימ םינמיסה לכ יפלש
,עיצה ףא הליחת .םילגנאהמ ותוגייתסה ריתסה אל ןוירוג-ןב
-ויחראמ תרצפהל רתענ ,ןכמ רחאל .דרפנב םמיע ורבדי םיתפרצהש
.ולחה תושלושמה תוחישהו

:ןהל הדגנתה לארשיש ,תודוקנה ןתוא לכ לע תיללכ הרזחב חתפ דיול
םוטמיטלוא שיגת הינטירב ...הדבל תללוכ הפקתהב חותפל לארשי לע
הנושאר חתפת וזו הרקמב אלא ןדרי תא ףוקתל ןיא ...םידדצה ינשל
...םירצמ תרזעל שוחתו המחלמב
עיגהל ןתינש ,ןייצל חכש אל ףאו ,שבי ןוטב רביד יטירבה ץוחה רש
לע ימואל ןיב חוקיפ ללוכ -ץאוס תלאשב םירצמ םע הרשפל עובש ךות
...הלעתה
"ואל"ב םיערהש העש ,העבה ירסחו םימותח ורתונ ןוירוג-ןב ינפ
וניא "ןפקות"ה דיקפתש ,ויעמוש בלב קפסלכ ריתוה אל אוה .טלחומ
תמועל .שפנ טאשב החד "םוטמיטלוא"ה ןויער תא .לארשי לש החורל
ץלאית וליפא ,החוכ לכב ןנוגתת -לארשי ףקתות םאש ,ריהבה ,תאז
"םינוריווא ילבו -1948 -ב םג תאז ונישע" .הדדוב השפנ לע דומעל
.ריכזה
םיכורא ויה םינוידה .םילגנאה םע תוחיש שולש וכרענ ברע ותואב
הדיעווה ךותלו -ובש יאנידמה לע רבג דיולבש ןידה ךרוע .םישיתמו
תעשב וליפא .םיחמומ ןיב תמייקה ,ונדשחו תוגייתסה תריווא הרדח
,השקונו ריהז דיול רתונ ,יללכ תויהל ךפה החישה אשונשכ ,החרואה
הירוטסיהה השעמל הלחה יתמ ,הבוט חורב ןוירוג-ןב תא ולאששכו
"...יל שורד אוה ךכ םשל" :יטרפה וריכזמל ותוא הנפיה תילגנאה
.שבי רומוהב ריעה
,ותודגנתהמ לדח דיול .הנבה לש חתפ ןמתסהל לחה תוצחל ךומס
וניאש ,ריהזה יכ םא -לומגת תטישפב עצבמה תא חתפת לארשיש
םייתפרצ םיסוטמש ,תואנ ףא ,ףוסבל .ךכ לע תיפוס בישהל ךמסומ
םיכסה -רקיעהו .המחלמל ןושארה םויב הירע לע ונגיו לארשיב ובצוי
תילארשיה הלועפה ןיבש ,ןמזה חוור תא יצחו הממיל ןיטקהל
.תיתפרצ-ולגנאה תוברעתהל
...תועצהה תא רשאת תילגנאה הלשממהש ,יאנתב תאז לכ
."רוואס תדיעו" לש ןושארה המוי םת
תא ןודנול רשאת םא ,קפס ליטה םלוא ,הצורמ הארנ ןוירוג-ןב
וז העיד .םיתפרצה ויה םייטפקס תוחפ אל .םיעצומה םינוקיתה
הדשל םילגנאה ינש תא הווילש ,ןטרמ לרנגהש רחאל ,הקזחתה
...ורקיעמ ןיינעה תא לולשל ףיסומ דיול יכ ,רפיס הפועתה
.םייתפרצה ל"כטמה יניצקמ דחאל הניש ידודנל המרג וז היצמרופניא
יתש לע תונעל ידכ ,ותעדל ,הב היהש ,תינכת הגה הלילה לכ ךשמב
דעומ תמדקהו התואנ הליע "םכסהה תא ובכיעש ,תויזכרמה תולאשה
.תיתפרצ-ולגנאה תוברעתהה


 תיתפרצה העצהה
טרוי -"רוואס תדיעו" לש ינשה המוי - 1956 רבוטקואב 23 -ה רקובב
.ירי'גלאה דרמה ישאר תשמח לש םסוטמ
אלל הרתונ "רוואס"ו -םוריח תבישיל דימ סנכתה יתפרצה טניבקה
ןב .הלאש ןמיסב דמעוה "הדיעוו"ה לש המויק ךשמה ...םירטסינימ
תחא העש םש ראשיהל היה לוכי אל ,תפרצל יאשחב עיגהש ,ןוירוג
תקרפתמ התייה -םוי ותואב אירמה וליא ,אסיג ךדיאמ .שורדהמ רתוי
.ןולשיכב "רוואס תדיעו"
יעונממ דחאש ,עידוה ן'זאמ לנולוק :הרקמ ךרדב החמצ העושיה
הצקל עיגה ,תילארשיה תחלשמה תא ריזחהל היה ךירצש 4.יס.ידה
.םוי דוע ןיתמהל אלא ,הרירב ,אופיא ,הרתונ אל ...ושומיש לובג
לכה ובסה םיירהוצה תעל .םייתפרצה םירשה עיגהל ולחה ,םייתניב
,ריעה וניפו ,הירי'גלאב שחרתמב ןיינעתה ןוירוג-ןב .תיגיגח החוראל
,םירש רפסמ ותואב טניבקה תבישי תא םייסל ונחלצה ,םשה תרזעב"
לע רבגתהל החילצה הלשממהש ,זמר הז היה ,"התוא ונוליחהש
.רבשמה
חתפת לארשי :ותינכות תא ריבסהל יתפרצה ל"כטמה ןיצק לחה ,זאו
ידי לע הצצפוה הירעמ תחאש עידות תרחמל ...ברע תעל הלועפב
ילגלגו ,םייתפרצה ריוואה תוחוכ הלועפל וסנכיי דימ ...םירצמה
...עונל וליחתי המחלמה
."םילגנאה תעד לע לבקתי אל ןויערה" :לוטיבב ביגה םיתפרצהמ קלח
תודגנתה העמשנ ,םתעד עיבהל תונמדזה םיטירבל הנתינ םרטב ,םרב
.רחא רוקממ תיעמשמ דחו תצרמנ
שקיבו ,ומוקממ ןוירוג-ןב םמורתה תוצווכמ םייניעבו םיפיקת םינפב
.הלימב הלימ וירבד תא םגרתל
"יביאנ וניהו ןכתיו ,ילנויצר וניא ילואש ,רבד ןא דיגהל הצור ינא"
םיעגרהמ הלא ויהו ,תוקד רשעכ וכשמנ וירבד ,רוצעו טקש ןוטב חתפ
ןוירוג-ןב ריבסה הז רצק ןמז קרפב .גיהנמו יאנידמ לש וייחב םילודגה
ונאש םושמ -םיקזח ונחנא" :לארשי לש החוכ דוס והמ ,תחא לגר לע
"!קדוצ ןיינע רובע םימחול
לגוסמ ינניא ,ינא" :םינפ ינשל תעמתשמ הניאש הרוצב ריהבה אוה
םעוז ךפה ולוק "ימע ינבל אל ,יאדוובו ,םלועב להקה תעדל רקשל
חונ רתיו לק רתוי ןיינעה תא תושעל ידכ ,ולוכ םלועל רקשל"
!אל םלועל !אל ,תאז ?הינטירבל
םינשה 16 -ב דוחייב" -ריכזה -"םלועל תונעט הברה ונל שי"
...ושחה לכהו -הדמשוה הפוריא תודהי לכ טעמכש רחאל ,תונורחאה
."ונתקדצב הנומאה :תורודה לכב ונילע רמש דחא רבד ךא
:םיטירבל ורותיווב דואמ תכל קיחרה רבכש ,ריעה וירבד םויסב
עובשב אלו ,הז עובשב אל -לועפל ןיינע ול ןיא תילארשי טבמ תדוקנמ
םיסרטניאהש םושמ קר ונתלועפ תמדקהל יתמכסה" ...אבה
בשחתהל ,םיתפרצל האירקב הנפ אוה "ונתשולש לש םיפתושמה
םג ןיבהל םכילע -םיירסומ םיישק ונל שי םא"ו ,לארשי לש היישקב
."הלא םיישק
םע םיבשוי םה ןיאש ,םלוכל ררבתה עתפ .תוומ תיימוד הררש רדחב
ןכומ היהי אלש ,םיביצי םיכרע לעב םדא םע אלא ,ימומרע יאקיטילופ
ידי לע ,םשורה תא ןקתל וסינ םיתפרצה .ריחמ םוש דעב םרכמל
תונושארה תועשה 36 -ב לארשי לש הנוחטיבל בורעל תושדח תוחטבה
םייתפרצ םיסוטמ לש םתבצה" .הריזב הדיחי אצמיתשכ ,הלועפל
םכיפוח תברקב ונלש יצה תוינוא תוטטושו ,םיילארשי הפועת תודשב
.ס'זרוב םיעטה "םכשפנל םכריקפהל ונתעדב ןיאש ,החכוה תווהמ
.הקיתשב ףטעתהו רזח ןוירוג-ןבו ,תרדוק הרתונ הריוואה םלוא
.הדיעווב לפש תדוקנ התוויה םיירהוצ תדועס התוא


 ןויד תינכת
בצמב ,הפוטח תוצעייתה תילארשיה תחלשמה המייק החוראה םותב
וא -הלועפה דעב אוה םא ,זמרב הליג אל ןיידע ןוירוג-ןב .דורי חור
תדיחי :תיביטנרטלאה ותינכת תא ןייד הלעה דמעמ ותואב .הדגנ
םויב חנצות -רתוי דחא לייח אל ףא -שורדה ילמינימה לדוגב םינחנצ
תחא הנועבו תעב .(ןאטייח לא רדוס) הלטימה רבעמב ברע תעל ע-ה
,המייצוק -בקאנ לא זאר תרזגב לובג יבצומ רפסמ ענוממ רוט שובכי
תועשה 36 ךשמב .חנצומה חוכה רבעל ,ל'חנו דמת ךרד הברעמ ץורפיו
תושעל ילבמ -תוכרעיהה תדוקנב ל"הצ תוחוכ רתי וניתמי תונושארה
,ןדוסיב תויתנגה ריוואה-ליח תומישמ הנייהת הז בלשב ,המואמ
.ביואה תבוגתל םאתה עבקית ותלעפהו
להצ חתפי -הלועפל יתפרצ-ולגנאה חוכה תסינכ םע -תועשה 36 םותב
רבע לא רשייה וימעפ ןווכמ אוהשכ ,יניס יאה יצחל תיללכ תומדקתהב
תעוצרו תליא ירצימ -הנושארו שארבו ,לארשי לש תוינידמה היתורטמ
.הזע
לש םתעד חינהל תבייח הלעתהמ רטמוליק 50 םינחנצ דודג תחנצה
ודמעי אל וללהו הרקמב םלוא -ותינכת ןייד םכיס -םילגנאה
יפוא ןיינעה לכל תוושלו תגסל דימת היהי רשפא ,םהיתויובייחתהב
...תבחרומ לומגת תטישפ לש
.הרעה לכמ ענמנ םלוא ,העצהה יטרפל בל תמושתב ןיזאה ןוירוג-ןב
ושקיבשכ ,םרב .ויתובשחמ םהב תוזחל ןתינ אלו ,םימותח ורתונ וינפ
יתפרצה ץוחה רש .דגנתה אל -וניפ ינפל תינכתה תא שורפל ןיידו סרפ
ןדיא לש ותבושת לבקל ידכ ,ןודנולל העש התוא אירמהל דמע
.תודוקנ רפסמ ומע ריהבהל שקיב ןיידו ,דיול ימוכיסל
שקיב סרפ ..."!בייחתת לא ךא" :ושארב "ןקז"ה דינה !"רדסב"
-ןב -ץאוסב תילארשי היינא רבעמ היהת "הליע"הש עיצהל תושר
םיגיצנה ינש ובסה ןכמ רחאל תודחא תוקד .ךכל םג םיכסה ןוירוג
.יתפרצה ץוחה רש םע םיילארשיה
לארשי לש םומינימה תעצה תא םייללכ םיווקב וינפל טטריש ןייד
חתפת אל לארשיש ,יאנתה לע רקיעב דמע אוה .תפתושמה הלועפל
,תבחרנ לומגת תלועפ ךורעת אלא ,םירצמ דגנ תללוכ המחלמב
דצמ תובייחתה עבת ,תאז תמועל .ץאוס תלעת לע םויא הווהתש
תועש 36 -מ רחואי אל ,םיניוזמה היתוחוכ תא ליעפהל ,הינטירב
לש התוכזב ריכהל שרד -הרומתכ .תילארשיה ספאה תעש רחאל
-יניס יאה יצחב חתפמ תודוקנ רפסמב עובק חרואב קיזחהל לארשי
.תליאל טישה שפוח תא םייקל ידכ
.ץאוסל תילארשי הניפס רוגיש היהת הלועפל "הליע"הש ,עיצה סרפ
היתובקעבש ,לומגת תלועפ הירחא רורגת ,םירצמה ידי לע ,התריצע
...הלעתה תחטבהל תיתפרצ-ולגנא תוברעתה אובת
הז בלשב שגות םאש ,ששח עיבה םלוא ,תינכתה תא ללש אל וניפ
אל בטומש דע ,בר הכ ןמז הב ןוידה לע וללה וזבזבי ,םילגנאל
...ללכ הריכזהל
.ןודנולל יתפרצה ץוחה רש אירמה ברע תונפל


 םילגנאה תמכסה
.תועירכמ תויוחתפתה םייתניב ועריא תילגנאה הריבב
השוחנ הטלחה ךות ,"רוואס"מ דיול ןיוולס רזח רבוטקואב 22 -ב
-ןב לש תילילשה ותדמע .לארשי םע תפתושמ הלועפמ ןדיא תא אינהל
שגר תא .המיענ העתפהכ ול האב ,תיטירבה העצהה יבגל ,ןוירוג
ינותנא ,ילארשי-יטנאה הנידמה רטסינימ ינזואב תרחמל עיבה ותלקה
.גניטאנ
תינכתהש עומשל רשואמ יאדווב היהת" ,רמא "יריקי ינותנא ,ןכבו"
..."קרפה לעמ הדרי תיתפרצה
רשא ,תונעט תרוש הלעה ןוירוג-ןב יכ ,ותימעל תוכיראב ריבסה דיול
ףסונב" .לארשי ירע תנגהל תואנ יריווא "יוסיכ" רדעיה ,ןהב תירקיעה
ךוסכסב ברועמ תויהל ללכ בהלנ וניא ןוירוג-ןב" ,תוצילעב רפיס ,"ךכל
תא ריסהלו ,ןויאדפה םויאל ץק םישל דואמ הצור אוהש םגה -ץאוס
וילע וליעפה םנמא םיתפרצה םירשה ...תליא ירצימ לעמ ימיה רגסהה
לכל סנכיהל בריס אוה םלוא -תשלושמה תינכתל ףרטצהל דבכ ץחל
."איהש תובייחתה


.תמדקומ התייה דיול לש ותחמש
תולשלתשה לע ול חווידו ותלשממ שאר םע שדוחב 23 -ב שגפנשכ
הזחא רבכ הלועפה תחדק .הפיצשמ ,הכופה האצותה התייה -םיניינעה
.ןוירוג-ןבל וירותיווב תכל קיחרהל ןכומ היה אוהו ,ןדיאב תע התואב
וב ריצפהו ,הלומ יג ,יתפרצה ותימע םע רשקתה ,ןמז דבאל ילבמ
תא וילא רגשל שקיב םג אוה .םילארשיה תא "ענכשל" בוש תוסנל
."חרקה תא רובשל" דציכ ,הצע וידחי סכטל ידכ ,וניפ
,"רוואס"ב תילארשיה תחלשמה ישנא ועדי אל ,ןבומכ ,תאז לכ
אוצמל ידכ ,םיליבקמ םיצמאמ ושע -סרפו ןייד -הירבחמ קלח תוחפלו
.תחאכ לארשיו הילגנא תושירד לע הנעתש ,הרשפ תחסונ

הארמל .םייניע עבראב החישל ןדיא םע רגתסה ,ןודנולל וניפ עיגהשכ
.החוורל הינטירב תלשממ שאר םשנ -לארשי לש תושדח היתועצה
.רמא ,"תאז ריבעהל לכואש ,ינרובס"
הבישיל ולש םצמוצמה טניבקה תא סניכ ,רבוטקואב 24 -ב ,תרחמל
;העברא וב וכמת -ןוידב קלח ולטנש ,םירש השימח ךותמ .תערכמ
.דיול ןיולס -ףקותב דגנתה דחא
ותלשממ תמכסה לע יתפרצה ץוחה רשל ןדיא עידוה העבצהה םותב
,םיבוכיע עונמל ידכ .םיילארשיה םינוקיתה חורב ,תשלושמ הלועפל
ינשש ,םכוס .טניבקה ידי לע רשואש ,חסונה קתעה ול רסמ ףא
םכסהה לע םותחל ידכ "רוואס"ל ברע ותואב ואצי םיימשר םיחילש
.יפוסה
.תפרצל הרזח וניפ אירמה םיירהוצה תועשב


 הדיעווב הנפמה
תינתחדק תוליעפב חתפנ "רוואס תדיעו" לש ןורחאהו ישילשה המוי
ןולמב ןופלטה לצלצ רקובה תועשב .תילארשיה תחלשמה ירבח ברקב
,"ןקז"ה םע הפוחד תוצעייתהל וארקנ סרפו ןייד :"סדלונייר"
ןוטב ,אמות לבאל ריבסמו חונינו וילש ןוירוג-ןב תא ואצמ ,ועיגהשכ
ןיא .אל םלועל וא םויה לש היעב אצמנב ללכב ןיא"ש ,יהבא טעמכ
,תיפוסוליפ המינב ריעה ,"ןמזה םרוג יבגל וזכ תוילטפב ספתיהל
שדחמ ותריחבב ומייתסי יאדוול בורקש ,הקירמאב תוריחבה וליפא"
ןכתיי ,ךפהל" ,ריבסה ,"תורודה ץק ןיידע םניא ,ראואהנזייא לש
."רצאנ דגנ הלועפב ךומתל יושע ומצעב חוטב ראואהנזייא אקוודו
וחד רלטיה לש הרקמב םג" :חוציפל השק זוגאכ הלגתנ אמות ,םרב
ונמלישש ריחמה ארונ המ הארו" ,רמא "םינוש םיקומינב הלועפה תא
אלא תירבה-תוצראב תוריחבה תלאש קר הניא יותיעה תייעב ...ונלוכ
םילולע ,רבד לש ופוסב .םירצמל הקומעה תיטייבוסה הרידחה תייעב
םייסו ."התע וניהש הממ ,הברהב קזוחמ ביוא לומ ונמצע אוצמל ונא
יולת ונב ;"רוואס תדיעוו" םסרפתת םימיה ןמ םויב" :יטתפ טפשמב
חרזמה לש ןכנימ תדיעווכ וא הטלאי תדיעווכ םסרפתת םא ,רבדה
..."ןוכיתה
עתפומ טבמ הלת ךכ רחא .חוכיוב ךישמה אלו ,ךויחב קפתסה "ןקז"ה
"!?ןאכ רבכ םתא ,המ" :וירזוע ינשב
דוע היה אל ...ץרמ עפוש ,ססות :שדח ןוירוג ןב בצינ ןיידו סרפ ינפל
ףירח יאנידמ ספת ומוקמ תאו -ףוסוליפה םלענ .תויוטבלתהל רכז
.ישעמו
ועדי רבכ ,ובישה םרטב דוע ךא .תולאש תורשע םהל גיצה אוה
.בויחב טילחה "ןקז"ה -הלפנ הערכהה יכ ,םבילב
.הדיעווב הנפמה הז היה
,ותעצהב ףיעסו ףיעס לכ טרפלו רוזחל ןייד ץלאנ הכורא העש ךשמב
קיפסה אלש ,תרחא וא וז ,תיניינע הלאש ורבעל תירונ םעפ ידמשכ
אל ןוירוג-ןב .דכולמבו תוליעיב לעפ תוחומה טסורט .ותעד הילע תתל
"תויביטרפואה וניתוינכת תולגל ןיא" .תומותס תודוקנ ריאשהל גהנ
...םילגנאב רתי ןומא ןתנ אל אוה ."םכסהב ונקלח אלמנש יד" ,ריהזה

םיימואל-ןיב תוערואמ לש םליצב המייקתה "רוואס תדיעו" תליענ
.לקשמ ידבכ
.הירגנוהב תוממוקתה לע תונושארה תועידיה ןנתסהל ולחה ברעמל
,תפרצ יבחרב תובהלתה לג הררוע ירי'גלאה דרמה יאר תדיכל
תאז תמועל .הלעמ הלעמ התלע הלומ יג תלשממ לש ה'זיטסרפהו
תוריחבב םירצמ-ורפה ןוחצינ םע תפסונ יחל תריטס םיטירבה ולביק
לכל רצאנ םע הרשפ :תקחודה הרירבה ינפב דמעוה ןדיאו ,ןדריב
.וב תידיימ המחלמ וא -תיזחה ךרוא
טניבקה :תושיערמ תושדח ויפבשכ ,ןודנולמ וניפ עיגה צ"החא 3 -ב
.עצומה םכסהה חסונ תא רשיא ילגנאה
ןוטבו ,ןדיא לש "םיפיעסה תשש" תא וסיכמ הלש יתפרצה ץוחה רש
תומדתה וויה םה .תפרצו לארשי יגיצנ ינפל םאירקה קפואמו טקש
.הדיעווה תחיתפב דיול הליגש ,השקונה הדמעה תמועל תרכינ
תללוכ המחלמב חתפת לארשי יכ ,ןדיא תעיבת -תירקיעה ףגנה ןבא
אשית תילארשיה הלועפהש ומיכסה םילגנאה .הרסוה -םירצמ דגנ
תובקעבש -יאנתב ,הלעתה רוזאב תיאבצ הטישפ לש יפוא התישארב
תא תנכסמה ,תיתמחלמ הלועפ התשענ ,יכ ןועיט גשוי לעופל התאצוה
.ץאוס תלעת
תילארשיה הלועפה תליחת ןיבש ,ןמזה חוור תא ןיטקהל םכסוה ןכ
36 לש םומיסקמ לע ודימעהלו ,תיתפרצ-ולגנאה תוברעתהה ןיבל
לשו םהלש ריוואה תוחוכ תסינכ דעומ תא ועיצה םילגנאה ,תועש
הלועפה רחאלש ינשה הלילה תוצח ןיב ,הכרעמל םיתפרצה
.ישילשה המוי רחשל -תילארשיה
העיגפ עונמל ידכ ,"םוטמיטלוא" חנומב שומישה לע םג רתיו ןדיא
לארשיל "היינפ" ךורעל עיצה ,תאז םוקמב ...לארשי לש בוטה המשב
ינש ידי לע שגדוי תונידמה יתש לש ןדמעמב לדבהה .םיירצמלו
השירד -םיפיעס ינש לולכת לארשיל העדוההש דועב .םינוש םיחוסינ
ףסותי -הלעתהמ םילימ 10 םוחתל תוחוכה תקחרהו שא תקספהל
רוזאב תויתפרצ-ולגנא תודיחי תבצהל העיבת :ישילש ףיעס םירצמל
.תונושארה תושירדה יתש םויק תא חיטבהל ידכ ,ץאוס
,םיילארשי םיסיסבמ םייתפרצ םיסוטמ תלעפהל ומיכסה םג םילגנאה
.לארשי ירעל תיריווא הנגה קינעהל ידכ
יפל 19:00 העש ,רבוטקואב 29 ,'ב םויל עבקנ הלועפה תחיתפ דעומ
.לארשי ןועש
.תויוצעייתהל הניגל האצי תילארשיה תחלשמהו ,ותאירק םייס וניפ
,היתוריפ ףוסבל הרצק תינרשפ יתלבהו השקונה ןוירוג-ןב תדמע
תינוחטיבה היטמולפידל םישרמ ןוחצינ וויה "םיפיעסה תשש"
.תילארשיה
עצבמ"ל הפתושכ לארשיב הילגנא תרכהב אטבתה יזכרמה גשיהה
הבייחתה -ןדיא לש םדוקה וריכזתב םג -העש התואל דע "שלושמה
.תפרצ תועצמאב -ללכ ךרדבו ,ןיפיקעב קר לארשי יבגל הינטירב
ףותישב ,ימשר ךמסמב ,ודוה םילגנאהש הנושארה םעפה וז התייה
.תודחוימה היתושירד תא ןובשחב ואיבה ףאו ,לארשי םע םתלועפ
יתמחלמה דעצה" תשירד לע רתוול םילגנאה ומיכסה יאבצה רושימב
לומגת תלועפב קפתסהלו ,וילע שקעתהל ובריה הכש "קהבומה
:לארשיל הקינעה וזש םייטילופהו םייאבצה תונורתיה לכ לע -תבחרנ
םהב ורזחו ,תועש 36 -ב םתוברעתה םידקהל ורתענ םג םה
.לארשי לע תיריווא הנגהב הליעפ תיתפרצ תופתתשהל םתודגנתהמ
היעבה :םיאשונ ינש העצהה תטויטמ דושח חרואב ומלענ ,תאז תמועל
...יניס יאה יצח לש "דיתעה תפמ"ו תינדריה
קספ ,"םותחה םכסהב ללכיהל םיבייחו הרהבה םינועט הלא םירבד"
.ןוירוג-ןב
הכלממ"ה יחילש אובל וניתמהו ןהיתויוצעייתה ומייס תוחלשמה יתש
."תדחואמה


 הדיעווה תליענ
םילגנאה תא .צ"החא 4 -ב חתפנ "רוואס תוחיש"ב ןורחאה בוביסה
קירטפ ,הנידמה ריכזמ םוקמ אלממו ,ןאגול ,דיול לש "וריכזמ" וגציי
.ןויבה תורישל יטירבה ץוחה דרשמ ןיב יניעידומ םאתמכ שמישש ,ןיד
םהישאר ודינה םילגנאה ."םיפיעסה תשש" תאירקב בוש חתפ וניפ
.תינכתב םתלשממ תכימת תימשר ורשיאו ,המכסהב
,"רסחב הקול םכסהה" .רקיעו ללכ זפחנ הארנ אל ןוירוג-ןב ,םרב
םילגנאה תובייחתה עבתו ,ינדריה ףיעסה תלאש תא הלעה אוה .זירכה
אל םג "ןקז"ה .לארשי תא ןושאר ףוקתי םא ,ןייסוח תרזעל שוחל אל
םיאשונה דחא -תליא ירצימב טישה שפוח תא ריכזהל חכש
שרדו רזח אוה .הלועפל ףרטצהל לארשי המיכסה וללגב םייזכרמה
עונמל ידכ ,ןאריט יאב עבק ךרד קיזחהל לארשי תוכזב ריכהל
םהינפל הלעיש תע לכב ,ימיה רבעמה תא םוסחלו רוזחל םירצמהמ
...ןוצרה
,ומיכסה םילגנאה .םידחוימ םיישק וררועתנ אל תינדריה הדוקנב
יבגל ,םרב .התרזעל ושוחי אל -לארשי תא הנושאר ףוקתת ןדרי םאש
םניא יכ ,הנעט ךות ,תושרופמ בייחתהל ובריס ,ןאריט יאה לש ודמעמ
וכמסוה םהילע "םיפיעסה תשש"ב ללכנ אל אוהו ,אשונב םיאיקב
ולקתנ םלוא ,תילארשיה הפקתהה תינכת טוריפ ושקיב םה .ןוגל
תלשממ שאר תרהצהב וקפתסה ףוסבל .ןוירוג-ןב לש טלחומ בוריסב
-ולגנא תוברעתהל תקפסמ הליע ווהי ל"הצ תטישפ ידממ יכ ,לארשי
.תיתפרצ
"רדסב" .ימשר לוקוטורפ לע םותחל ןוירוג ןב עיצה צ"החא 5:00 -ב
."טניבקה רושיא ןועט היהי םכסהה םלוא" ,םיטירבה ונענ
.םירדחה דחאב הסנכתה השיש תב חוסינ תדעו

ןתמו אשמ סרפ ןועמש להינ ,םכסהה יטרפ לע םינד "השיש"ה דועב
.דועו שכר ,םיפסכ :"תוידדצ" תויעב לע םיתפרצה םע
,ולוק תא תצקמב וריבגהב ,ס'זרובל רמא ,"סויגב דיימ ליחתהל ונילע"
.וניפ לש וינזואל םג עיגיש ידכ
ושאר ענעינ ,הלועפל םיישארה םיציאמהמ היהש ,יתפרצה הנגהה רש
."עגר ףא דבאל ןיא ,יאדווב" :המכסהב
-ה ןב יאבצה םכביצקת תמועל" ,סרפ חנאנ "?ףסכה אצמיי ןיינמ ךא"
והז ,וניבגל ךא -ןוילימ 20 -ל הבר תועמשמ ןיא ,רלוד דראילימ 3
םוכסה קוידב והז ,םצעב" :ףיסוה עתפ תקרבה ךותמכו "!דבכנ םוכס
ותואל וסחייתת אל עודמ -"תואג" תקסע רובע םכל םיבייח ונאש
הלאשה יאנתב ונל והוקינעתו ,"שדק עצבמ"ל דעונ וליאכ ,דויצ
"?םימוד
תושעל ךרטצנ" .לאוש טבמ ורבעל חלש ס'זרובו ,המידק דעצ וניפ
םייתש וא הלימ ףוטחנש ,עיצמ ינא" ,ץוחה רש ריעה ,"ןודינב והשמ
."היידמר לופ ,רצואה רש םע
לע תוביבחב ס'זרוב חפט "!רדוסמכ ןיינעה תא תוארל לוכי התא"
.סרפ לש ומכש


.חוסינה לע ןורחאה ברקה שטינ היינשה המוקב
לש םייתעש רחאל ."םיפיעסה תשש"מ הייטס לכ דגנ ומחל םילגנאה
לוקוטורפ" ףוס ףוס םלשוה -הלילח רזוחו תוקיחמ ,חוסינ יצמאמ
ללכ "םיפיעסה תשש" דבלמ .החוורל ומשנ םידדצה לכ ."רוואס
ירצימב טישה שפוחו ןדרי -תודוקנ יתש דוע יפוסה וחוסינב ךמסמה
.ןאריט