1967-1956 -רוחאל טבמ
(235-253 'מע ,ןורבע ףסוי ,זפ-תוא תאצוה ,רירגס םויב :ךותמ)

1967 ב ןוחצנל שדק עצבמ לש ותמורת
תומחלמה יתש ןיב רצאנ לש ותומד
שדק עצבמ לע רוחאל טבמ
שדק עצבמב םיאקירמאה תוגהנתה
?עצמאב הלועפה תא קיספהל הגשמ הז םאה
?עצבמה לרוג תא העירכהש תירקיעה תועטה התיה המ
יטייבוסה "תוברעתהה" םויא
לוג-הד לרנג תדמע


  המ -"םימיה תשש תמחלמ" רחאלו ,"ץאוס עצבמ"ל הנש 11 רובעכ
המ לע ,1956 לש המרדב םיישארה םידיקפתה ילעב לש םתעד
?התע הז ללוחתהש המ לש הביטקפסרפמ ,זא עריאש
ןוחצינל -"56 ץאוס עצבמ" לש תיאבצהו תיטילופה ותמורת התייה המ
?1967 -ב ילארשיה קזבה
,ובציעש ,אבצה ישארו םיאנידמה ינפל יתילעה תורחאו ולא תולאש
.םיירוטסיה תוערואמ םתוא ,םתעשב

:ןמצייו רזע ףולא
ודיב עיבצה ,"םימיה תשש תמחלמ"ב ל"הצ לש םיעצבמה ףגא שאר
-"שדק עצבמ"ב ידוסי חרואב הז חטש ריכהל ונדמל" .יניס תפמ לע
תא המרת 1956 -ב הלועפהש ,קפס ןיא -השביה-תוליח תניחבמ" .רמא
.1967 -ב קזבה ןוחצינה תגשהל ןויסינה עדיה תיברמ
"ץאוס עצבמ"ש רובס ינניא" ,ףיסוה "ריוואה-ליח יגשיהל רשא"
ונמע תונכומ ויה הפועתה תודש תצצפה תוינכת .והשמב ןאכ עיפשה
תוחוכב וליעפהל ונתונוכנ לע ונעדוה זא רבכו ,"שדק" ינפלמ דוע
הלח וז הדוקנב -םרפסמבו םיסוטמה יגוסב ןבומכ אוה ינושה .ונמצע
."הריבכ תומדקתה זאמ
-דחא םדאל הברה בייח ילארשיה ריוואה-ליח" :עגרל קיספה ןאכ
תא ונל קינעה ,ןוחטיבה דרשמ ל"כנמ שמישש תעב .סרפ ןועמשל
ףועמ ול היה .םיסוטמ שכר יבגל ,ימואל-ןיב הדימ הנקב בושחל ףחדה
-םיבלש רפסמ לע ריוואה-ליח גליד ול תודוהו ,המידק קחרה תופצל
.1967 ינויב 5 -ב היהש המל ,עיגהו
ונמזוה וא ושכרנ -"םימיה תשש תמחלמ"ב ולעפש ,םיסוטמה לכ"
."סרפ לש ותנוהכ תפוקתב

:בוקסל םייח א/ר
הבר הדימב הניה 1967 -ב יניס רבדמב תצחומה תירצמה הסובתה"
,עקרקה לע ברקה יבגל ,םדיצמ ,תיעטומה הסיפתה לש האצות
."שדק" עצבמב ללוחתהש
הלענש ,ובשח אלו ,1956 -ב ונתומדקתה ריצ תא ןוכנ וחתינ אל םה"
ונלומ וזכיר ,תאז תמועל ,הליגע ובא-ה'גוע -וא ,ידרי'ג-חיפר ריצ לע
אלא ,הנושארה הכמה תא גופסל ידכ קר אל ,םימוצע ןוירש תוחוכ
עוטקל -ךכ ידי לעו ,תדוכלמל (הל ופיצש יפכ) ונתפקתה תא ךופהל ידכ
.םיינשל בגנה תא
הרקי המ ,ונייהד -יריוואה טקפאה תועמשמ תא הנוכנ וספת אל םה"
ןיב ודירפה טושפ םה .ונדיב תיריוואה תונוילעהשכ ,עקרקה לע
...עקרקהו -ריוואב המיחלה
-ב עריאש המל םאתהב ,םהיתוינכתו םהיתוחוכ תא וכרע םירצמה"
"...םיחקלה תא דומלל ועדי אל םלוא - 1956

:ירונומ ס'זרוב
לארשי לש יטילופה הדמעמ רופישל תובר םרת 1956 -ב "ץאוס עצבמ"
."םימיה תשש תמחלמ"ב
הירי'גלא .הצקה לא הצקהמ תוימואל-ןיבה תוביסמה ונתשה 1967 -ב"
םלוא .םיברעב יאנת אלל ךמותל ךפה לוג הדו ,תיתפרצ דוע הנניא
רקיעב -יתפרצה אבצה יגוח תכימתמ לארשי תינהנ ,התע םג ןכ ,זאכ
.הלשממה תדמע םע רשק אלל לבקה תעד תדהאמו -ריוואה ליח לש
דגנ ותעשב היהש ,רוביילה אקווד :ךפיהה עריא הילגנאב ,םרב"
ןהו ,ילגנאה אבצה ןה ,ויה 1956 תנשב .ותוינידמ תא הניש ,"ץאוס"
.ולוכ עצבמה ירכועב התייהש הדמע ,םייברע ורפ ,תיטירבה הלשממה
החכפתהש ,תירבה-תוצרא לש הסחיב לדבהה תא חוכשל םג ןיא"
"...םינש רשע ךירצה רבדהש םגה -הלש "ם"ואה תוינידמ"מ הגרדהב


  ירוטסיהה חווטב רצאנ לש ותומד ךיניעב ינייעב תרייטצמ דציכ
?תומחלמה יתש ןיבש -רצקה

:הלומ יג
ול היה השקו ,תחתופמ יתלב הנידמב ןוטלשל עיגה רצאנש ,רוכזל שי"
,אופיא ,ענכנ אוה .תויטרקומד םיכרדב םיריהמ םיגשיהל עיגהל
ותאיגש .ןוטלשל אבצה תא הלעהו ,חוכה ךרדב תושעל יותיפל
-תוילכלכה ויתויעב תא רותפל הבשחמב שגינ אלש ,התייה תירקיעה
תויעבל ,םינפ תויעבמ ומע בל תמושת תא ףרה אלל תונפהל ןודינ ךכו
לכו ,הב רחבש ,רטשמה תטיש לש תענמנ יתלב האצות וז התייה .ץוח
"...ךכמ תיעבט הדלות אלא היה אל ראשה


:ירונומ ס'זרוב
אל םלועמ ,םולשל הנכס וב יתיאר דימתו ,םויא הווהמ רצאנ"
ךפהיי אוהש ,("56 ץאוס" רחאל) תילארשיה הכרעהה םע יתמכסה
חרזמהמ תריז לכב ויתורטמ תגשהל יעצמא ודיב ךפה רורטה ...ןותמל
-ומצע ימואנמ בהלתמו ,יתדו יטאנפ אוה ,הל הצוחמ ףאו ,ןוכיתה
...רלטיה תא ריכזמ אוה ,ךכב
הז רבד םלוא ...אבצ ול היה אל םלועמש ,איה רצאנ לש המרדה"
."ותוישיא םצעבש םויאהמ ערוג וניא

:דיול ןולס
.רוטטקיד אוה ...ימואל-ןיבה קוחה תא םלועמ בישחה אל רצאנ"
העפשהה תא הליחת קלסל :תורורבו תוטושפ ורתונ ויתורטמ
ןהו ,ןוכיתה חרזמהמ ןה -תיברעמה העפשהה תא ךכ רחאו ,תיטירבה
,םיברעה תא הליחת ףיקתש ,תירצאנ תורסיק אוה ומולח ...הקירפאמ
.ורפסב בותכ הז לכ .ולוכ םלועה יבחרב םימלסומה ,ןכמ רחאלו
םיבותכ םירבדה רשאכ ,בואב לואשל ךרוצ ןיאש ,םעפ רמא ןאוויב"
הליג ,תודבועב תססובמה ,יתעדלו ,רצאנ לש ורפסב יוצמ לכה ,רפס לע
"...ויתורטמ גישהל ידכ ,תוינוציק לכל תכלל תדמתמ תונוכנ רצאנ


  ךיניעב הארנ דציכ -"םימיה תשש תמחלמ" רואלו ,הנש 11 םותב
?"1956 ץאוס עצבמ" םויכ


:הלומ יג
אל .תוביסמה ןתוא ינפב שדחמ יתבצינ וליא ,בוש תאז השוע יתייה"
,הנטק היטרקומד לע ןגהל ,יתבוחכ תאז יתיאר .תרחא גוהנל יתלוכי
ןוטלש םייאמ םאש -יננה סרוג ןיידעו -יתסרג .הדימשהל ושקיבש
םלועב תוישפוחה תונידמה לכ לע ,תישפוח ץרא לש המולש לע ץירע
ינפל ,הפוריאב ונתושידא רובע רקי ריחמ ונמליש .התרזעל שוחל
אולמ תא יתקפה -יל עגונ רבדהש המכ דעו ,היינשה םלועה תמחלמ
.חקלה
ןכומ קלח קר -דרפסב ותעשב ועריאש המל המודבש -התייה הרצה"
."ןכנימ ישנא" ויה רתיה .ףוסה דע ימע תכלל היה
ןיינע ךכב היה ,תעדל ."ץאוס השעמ" לע עגרל ףא טרחתמ ינא ,אל"
דמעש תונפקותה לג לומ דמעמ הקיזחה לארשיש רחאמ ,ליעומ
.הדיחכהל
,בושח דיקפת "ץאוס תשרפ ,יתעדל ,הקחיש אל -תפרצל עגונש המב"
לרוג תא ...תועמשמ תולעב תויטילופ תוכלשה ךכל ויהש ,רובס יניאו
."הירי'גלא תלאש ,רבד לש ופוסב ,העבק יתלשממ:וניפ ןאיטסירכ
טבמ הדוקנ וזיאמ עובקל שי "56 ץאוס" ןובשח ךורעל םיאבשכ "
:טלחהב יבויח םוכיס הז היה -ןוכיתה חרזמה תניחבמ .םיפיקשמ
.עגר ותואב דיספה רצאנ
טקש לש םינש 10 -ב התכז -תרכשנ האציש ,קפס ןיא ,לארשי יבגל"
.הבקע ירצימב ישפוח טיש לשו
,תיגולוכיספ הניחבמ רתוי האטבתה הלילשה -הילגנאלו תפרצל רשא"
תוחוכ תתיחנ םע .התרוקיבב דואמ המיזגה תונותיעה .תישעמ רשאמ
רחאל קרו ,הכומו סבומ רצאנ ומצע האר ,דיעס טרופב "תירב"ה
..."חצינ"ש עדי -תיברעמה תונותיעה תא ארקש
"ץאוס" תכלשה ,יתעדל ,התייה תפרצ תניחבמ תילילשה הדוקנה"
תא תירבה-תוצראל חלס אל יתפרצה םעה .ב"הרא םע וניסחי יבגל
אצמ לוג הדש ךכ ,התירב תולעבב הדיגב ךכב הארו ,זא התוגהנתה
ינאש ,רבד ונשי םאו ..."תיפוריאה ותבשחמ"ל בחרנ רכ ומצעל
,ןוטגנישוו םע וניסחי תורדרדיה יהוז יאה ,םויה דע וילע רעטצמ
.עצבמ ותוא לש ויטעב

:ירונומ ס'זרוב
:דוע םילאוש ןיא םויכש ,אוה השגדהל ,יתעדל ,יוארה ירקיעה רבדה"
וניבי לכהש ידכ ,הנש 11 ףולחל ויה תוכירצ ?תאז םתישע עודמ
ףחדש המ .רצאנ לש ותוטשפתה תמילבל ,"ץאוס תלועפ" לש התובישח
:הירי'גלאלו לארשיל לעמ קנחה תבינע תא קתנל ןוצרה היה ,זא ונתוא
לש ותונפקותש ,רורב היה ...ונדיב רבדה הלע -לארשי יבגל ,תוחפל
יכ ,ונעדי .הלוכ הקירפאל ויניע שטל אוהשו ,הילאמ רצעית אל רצאנ
לובג ונמחת -ונתלועפב .וממז קיפהל חילציו ןכתי -ברעתנ אל םא
רבד הז ןיאו .ןוכיתה חרזמל םולש תונש רשע ונקנעהו ,ותוטלתשהל
."...ךכב המ לש


:ן'זנאמ יאול
לש תיטילופה הפמב הליחת רכזיהל ונילע ,"ץאוס עצבמ" לע ןודל ידכ"
רורחש תעונת לש התייחתל ונייה םידע ,הקירפאב .הפוקת התוא
לש התכרבמו ,תירבה-תוצרא לש התכימתמ התנהנ רשא ,תימואל
ידכ ,םירצמ טילש ידי לע הלצונ וז העונת .תחאכ ,תוצעומה-תירב
ב"הרא .ותעפשה ירוזא תא ביחרהל ידכו ,תויכונאה ויתופיאש םדקל
יבגל ,הדמעממ תבייחתמה ,תועמשמה אולמ תא זא הספת םרט
םלועה תמחלמ םותה .םיימואל-ןיבה תוחוכה יסחיב ןוזיאה תרימש
,הפוריא לש תיספורטופאכ ,תירבה-תוצרא המצע האצמ היינשה
הנכומ התייה אל ןיידעש ,ררבתה םינש רשע רובעכ .תיאבצ הניחבמ
וזש ,ינמוד .(...התע תאזל הנכומ איה םא ,ינקפוסמ) הז דיקפתל
תוירחא לש בצמב המצע הנידמ תאצומש ,הירוטסיהב הנושארה םעפה
1956 -ב ב"הרא לש התוגהנתה ןפוא ...ךכל הנוכנ תויהל ילב ,תימלוע
.תילבולג תוירחא תלעב המצעמ ,םינפ םושב ,םלוה וניא


:אמות לבא
.תאז השועו בש יתייה -שארמ תואצותה תעידי ךות -םויכ וליפא"
,לכה רחאל) הלעתה תא המיאלה םירצמש םושמ אל הלעפ יתלשממ
תוזרכה תרושב התטלחה התווילש םושמ אלא (...ונשוכר היה אל הז
.ץאוסב תוילארשי תוניפס רבעמ ענמתש ,יולגב הריהצהב ,תוינפקות
.ךשמהה םג אובי -המע םילשנ םאו הלחתה אלא וז ןיא יכ ,ונעדי"
אלש ,םיטועפ םירבדב לחה אוה :יארלטיהה ךילהתה תא ונרכז"
-תונטק תונידמב וישוביכב חתפ רלטיהש ,ונחכש אל .המחלמ וקידצה
רחאלש םימכח"ה .םלוע תמחלמב ןיינעה םייתסה ,רבד לש ופוסב ךא
ויה -םכרד תישארב םיצאנה תא ומלב וליאש ,התע םידומ "השעמ
,אופיא ,ונטלחה .תומחלמבש המויאה תא תושונאהמ םיכסוח
אלו ,ותיעב רבד ונישע יכ ,ינא רובס ןיידע ...השעמה ינפל "םכחתהל"
.םלועה םולש תא םג אלא -ונלצה לארשי תא קר
רבכש ,ונטלחה -"םזילאיצוס-לנויצאנל ותוינמואל תא רצאנ ךפהשכ"
התואב הלשממל ירבח תיברמ .ונברעתהו ,הז "םחל"מ ונייד ונלכא
-םירחאו ן'זנאמ יאול ,ירונומ ס'זרוב ,וניפ ןאיטסירכ ,הלומ יג -תע
שוחל תפרצב םינושארה ונייהש ,המית ןיא .תרתחמה תורושמ ואב
ץימאה םעה לש וקבאמב יוטיב ידיל האבש יפכ ,שפוחה תמרד תא
.לארשיב
תבחרהל יעצמאכ "תירי'גלאה הכפהמ"ב שמתשה רצאנש ,ונעדי"
טקש ררש "ץאוס עצבמ" תפוקתבש ,איה הדבוע .הקירפאב וישוביכ
...הירי'גלאב
תא ונמלב :1956 -ב תירקיעה ונתרטמ תא ונגשה ןובשחלש ופוסב"
לע םויא ידכ דע ,תכל קיחרה רבכש ,יטאנפה יברע-ןפה עסמה
.ולוכ םלועה םולש לע -ילואו ,הפוריא לש המולש
,ןכ ינפל .ירוטסיה הנפמ "ץאוס תלועפ" הנייצ ,לארשי לש התניחבמ"
הרייטצה איה .תיטילופה הפמה לע ללכ תמייק וז הנידמ התייה אל
-םיפדרנ םידוהיל טלקמו זוכיר תניפש ,תימלועה להקה תעד תעדותב
ךרעממ קלחל לארשי הכפה "ץאוס" רחאל .ינידמ םרוגכ אל ךא
."המויקמ דוע םלעתהל ןתינ אלו ,רוזאב םיימואל-ןיבה תוחוכה


:לאש סירומ לרנג
דע ונכשמה אלש ,התייה תועטה .הגשימ "ץאוס עצבמ"ב האור ינניא"
התוא יפל לעופ יתייה ,תינש ךכ לע טילחהל יתייה ךירצ וליא .ףוסה
...ריהאק לע הילעו הלעתה תסיפת :תינכתה
תמחלמל ץק םישת רצאנ לש ורטשמ תלפה יכ ,וניוויק ותעשב"
םיסורה לש םכרד םסחית ,ךכ ידי לעש ,ונימאהש םג ויה .הירי'גלא
ןיא ,ונילוקישב םרוג אוה ףא הוויה לארשיל רוזעל ןוצרה .הקירפאל
...עירכמה םרוגה הז היהש ,רמול
תשש תמחלמ" תצרופ התייה אל -זא ונתמישמב ונחלצה וליא"
?...רוזאל םיכסוח ונייה תומחלמ דוע המכ עדוי ימו ,"םימיה
חרזמה יבגל ,תועמשמ תובר תוכלשה "ץאוס"ל ויה ,ןכ יפ לע ףא"
,הנקסמל ועיגה םירצמה .מ"עק תריצי התייה תואצותה תחא .ןוכיתה
תמקהל רותחל ולחהו ,םה-םהיתוחוכב לארשי תא חצנל ולכוי אלש
הכז ,1956 -ב ונתלועפל תודוהש ,חוכשל םג ןיא .תותירבו םידוחיא
,החטבב ןגראתהל לארשיל רשפאש רבד ,הגופה תונש 11 -ב רוזאה
...תואבה ינפ תא םדקל ידכ
רחאמ ,ברעמה תלפמל הגרדהב ךפה 1956 -ב לארשי ןוחצינ ,םרב
אל הירי'גלאו -םלועה לש הז קלחב הקזחתה ךא תיסורה העפשההש
"...הלרוגמ לצניהל החילצה


:סרפ ןועמש
תוארל רשפא ,19967 לש ןוחצינה תגספמ "56 ץאוס" לע ונפיקשהב"
תארקל םידממ םוצע יאבצ ןורמתכ ,הנש 11 ינפלמ עצבמ ותוא תא
לש דחא דצ אלא הז ןיאש ,רורב םלוא ."םימיה תשש תמחלמ"
התייה ןהמ תחאו ,תונווגמו תובר תוכלשה ויה "שדק עצבמ"ל .עבטמה
,הירחאלו ,"םימיה תשש תמחלמ" ברע לארשיב ב"הרא לש התכימת
ראואהנזייא בייחתה - 1956 -ב יניסמ ונתגיסנל יאנתכש ,חוכשל ןיא
בתכמ ותואב .הבקע ץרפמב טישה שפוח לע ןגהל ,ןוירוג-ןבל ובתכמב
,תוילארשי תוניפס ינפב םירצימה תריגס ויפל ,שרופמ ףיעס היה לולכ
לארשיל בשחיי רבדהו ,חוכב רוצמה תצירפל תיקוח הליע הווהת
,השעמל ,רשפא הז ףיעס .ם"ואה תליגמב 51 ףיעס יפל ,תימצע הנגהכ
"תינפקות"ל בשחיתש ילבמ "םימיה תשש תמחלמ"ל תאצל לארשיל
האצותה וז ,יתעדלו .ברעמה תונידמ רתיו תירבה-תוצרא יניעב
התנקה תכרעמ התוא .1956 -ב ץאוס תמחלמ לש רתויב הבושחה
טישה שפוח לע ןגהל תימיטיגלה התוכזב ,םלועה תרכה תא לארשיל
םיכורא םישדוח הינפב םירוגס ויה וללהש רחאל ,תליא ירצימב הלש
."יניס עצבמ" ינפל


  ?"1956 ץאוס תשרפ"ב םיאקירמאה תוגהנתה תא ךנה ריבסמ דציכ

:הלומ יג
וליפא ןיא "תיאקירמא הקיטילופ" םשב גשומ אצמנב ןיא ,יתעדל"
-רתוי תינמי הגלפמ םש תמייק ,טושפ .ןמצע ןיבל ,תוגלפמה ןיב לדבה
, םושמ -ינוש לכ ןהיניב ןיא ץוח תוינידמ יבגל .לכה הזו .תוחפ תינמיו
תא אישנה עיבטמ הבר הדימב" .תיאקירמא ץוח תוינידמ ללכב ןיאש
1956 -ב .ותנוהכ תפוקתב םיינידמה םיכלהמה לע ישיאה ומתוח
אוהו -"ם"ואה לע היצטניירואה" ןויער תא ושארל רואהנזייא סינכה
ףא אוה .תירבה-תוצרא לש תינוציחה הקיטילופה לכ תא ךכל ףפכ
."ם"וא לש קר ונמצע לשמ ץוח תוינידמ ונל ןיא" :יולגב אטבתה
םתעמשנ עודמ :סלאד יל רמא "ץאוס עצבמ" רחאל םידחא םישדוח"
"?םתכשמה אל עודמ ?ונל
ץלאנ עודמ ,ריבסהל הסינ אוה .ראואהנזייא םע םג תוחיש יתמייק"
."ינפב אל ,םוקמ לכמ ...הטרח עיבה אל אוה ,םרב ,לעפש יפכ ,לועפל

:וניפ ןאיטסירכ
ויה ,ראואהנזייא לש ומוקמב רחא אישנ זא היה וליאש ,ינחוטב"
,סלאד רטסופ םע אשונב ןודל יתיברה ...תרחא םילגלגתמ םירבדה
אוה .םייולגו םייבבל ויה וניניב םיסחיה .יווד שרע לע בכשש העש
יתעגה .וינפב יתעד ול רמול יתססיה אלש םושמ אקווד ,יתוא בביח
ותוירחאש ןמזב וב ,סלאד לע וחתמש תרוקיבב וזירפהש ,הנקסמל
,רתוי הברה -המוצע התייה "ץאוס תשרפ"ב ראואהנזייא לש תישיאה
!בושחל םיטונשמ
ורחתה םינקירמאה .ם"ואה לע הלש ץוחה תוינידמ תא הססיב ב"הרא
םג זא הנמנ ןהילעש "תויטסילרטינה תונידמ"ה תדהא לע םיסורה םע
תא בירקהל ןוטגנישוו התייה הנכומ וז הילשא חבזימ לע .רצאנ
...הפוריאב תויתרוסמה התירב-תולעב
,החידבה ןידע הרוכזו ,לטובמ היה אל טפנה תדוקנ לקשמו"
תולובט םהילגרו ,םיננעב םהישאר" :םימיה םתואב הכלהתהש
..."טפנב
לש הילדחמל תישעמה תוירחאב אשנש ימ :שיגדהל ילע בוש םלוא"
העבנ ותוינידמ .ראואהנזייא אישנה היה הפוקת התואב ב"הרא
היה ראואהנזייא :ותוגהנתה לכ לע ונתוח עיבטהש ,ימינפ והשממ
םישנא ואצי ותדוקפב :היינשה םלועה תמחלמב ןוילע יאבצ דקפמ
.תוומה תארקל םיבר
סרההו תוומה לע םירוהרה והופקת ,םדקתמ ליגבש ,הארנ"
ךפה אוה .םיפסונ גרה ישעמ דגנ םמוקתה ונופצמו תורוז תומחלמהש
.היתורוצ לכ לע תומילא אנושה ,עבשומ טסיפיצפל
ותוברעתה םג ןאכמ .תיפוסוליפ הקיטילופ להינ ץוח תוינידמ םוקמב"
לכ תאש ,יל רפיס ןדיא .ץאוס תוערואמ לש בלשו בלש לכב תישיאה
אוהשכ .ןירשימב אישנה ומע להינ ןוטגנישוומ תוינופלטה תוחישה
הדוה ,ןמז רובעכ ...המחלמה תקספהל ולקשמ דבוכ לכ תא ליטמ
יבגל ,תוחפל -בצמה תא הנוכנ הכירעה אל ב"הראש ,סלאד ינזואב
.ןוכיתה חרזמה תוערואמב -םיסורה לש םקלח


:ירונומ ס'זרוב
ועדי םה .הנומתב ויה אל םיאקירמאהש ,העדה םע םיכסמ ינניא"
םיחוויד לביק ןוליד רירגשה .הלעתה תא סופתל וניתונווכ לע טלחהב
קלדה ילכימ תא ונל קפסל הרוהש אוהו ,םיניינעה ךלהמ לע םיפטוש
,וב שי הז רבד .יאקירמאה אבצה ינסחמ ךותמ ,םיציצפמל םייברזרה
."השרפב ב"הרא לש התוגהנתה יבגל ,םיפסונ הלאש ינמיס גיצהל ידכ

:אמות לבא
רתוי "המאלה"המ םיאקירמאה ועגפנ הליחתש ,אוה ינוריאה דצה"
רצאנ לש תידדצ-דחה ותלועפש ,ונעט םה .םיתפרצהמו םילגנאהמ
הלועפב ךרוצה לע וזמרו ,ימואל-ןיבה טישה שפוחל תולכנתה הווהמ
תוחישב תויאבצה תונכהה תא תווסהל ועיצה .תפתושמ תיאבצ
"ןודנול תדיעוו" לש הסוניכל יתימאה עקרה היה הזו ...תודעוובו
..."הגרדהב ךכמ וגוסנ ,ןכמ רחאל ךא .הנושארה


:לאש לרנג
התייה היעבה .רבודמה המב ,טושפ הניבה אל ב"הראש ,ינששוח"
אלא .דחי םג ,רצאנמו ןוכיתה חרזמה תלאשמ תכבוסמ רתוי
..."בוט לרנג אלא וניא ראואהנזייאש


  ?םויכ גהונ תייה דציכו -עצמאש הלועפה תא קיספהל הגשמ הז היהה

:הלומ יג
וליא .שאה תא קיספהל אלא הרירב ונל התייה אל תוביסמ ןתואב"
םיאקירמאה .תרחא גהונ יתייה אל -םויכ בצמ ותואב יתאצמנ
תרצעמ לחה -תיזחה ךרוא לכל ונדגנ הלועפ םהיניב ופתיש םיסורהו
...היכרותל לעמ "םיהוזמ יתלב" םיסוטמ תעונתל דעו ם"ואה
השעמל ךפוה היה ,קחשמל ץוחמ םילגנאהשכ ,ונדבל הלועפה ךשמה"
."רתוי דמעמ קיזחה אל ןדיאו ...ףורט


:וניפ ןאיטסירכ
.קירלו ןמז הברה וילע ונלטיב .ירצמה ריוואה-ליח תכרעהב וניעט
אוהש ,יל רמא ןוירוג-ןבשכו ,תויאבצ תוכרעה יל ויה אל ץוח רשכ
המ-םלקשמ אולמב וירבד תא יתלביק ,רצאנ לש ויסוטממ דואמ ששוח
.םירצמלש תיריוואה התמצועב םיזגהל זא וטנ םילגנאה םגש ,דוע
ידסחל םינותנו ,חווט יכורא םיציצפמ םירדענ ונייה ,םיתפרצה ,ונאו
."םהיתורעהלו םילגנאה


:אמות לבא
תא םילשמ היה -ירונומ ס'זרובמ הדוקפ לביקש יפכ -ונאבצש חיננ"
?הנשמ היה רבכ המ -ריהאקל עיגמ היה וליפאו ,הלעתה שוביכ
ונייה ,רבד לש ופוסבו ,הלירג תמחלמב ונדגנ םיחתופ ויה םירצמה"
תונתשמ ויה אל תואצותה .תודחואמה תומואה ץחלב תגסל םיצלאנ
...תואיצמב עריאש הממ ,הברהב
שפוח תלאשש ,ונחכוה ;רצאנ ותוטשפתה תא ונמלב ,לכה רחאל"
תא ונגשהו ,תוישפוחה תונידמה לכל תעגונ הבקע ץרפמב טישה
ןויאדפה תויוננתסה תעינמל ץיחכ ,ם"ואה לש םוריחה חוכ תוחכונ
ששואתה רצאנש דע םינש רשעמ רתוי ףולחל ויה תוכירצ .לארשיל
הגישמ התייה "עצבמ"ה תמלשה םא ,ינקפוסמו -"ץאוס" תמולהממ
.ךכמ רתוי
םויס .םינוש תויהל ולכי םירבדה ינפו ןכתיי ,הירי'גלא יבגל ,םרב
,הקירפא ןופצב טקש ישדוח המכ ונל קינעמ היה תיאבצה הלועפה
,ךכו .הירי'גלאל תננכותמ הימונוטוא עיצהל ונל רשפאמ היה רבדהו
רבדהש ילבמ ,תיתימא תיטילופ תוריחב היבשות ילוא םיכוז ויה
.תואיצמב הרקש יפכ ,םיתפרצה םיבשייתמה ןובשח לע השעיי
קרבמ רגשל ,ילא ל"כטמרה תא יתענכש ,שאה תקספה תטלחה ברע"
לע לעפ -םילגנאה תדמע היהת אלש המ :ו'זרב תועצמאב יסאמ לרנגל
אוה .יכונאו ילא ס'זרוב :ונמתח קרבמה לע !םדקתהו ,ךמצע תעד
עיגה אל םלועמ םלוא .ורושיאבו ,הלומ יג לש האלמה ותעידיב רגוש
,ןכא .ולרוגב הלע המ ,ררבוה אל םויה דע ...יסאמ לרנג לש וידיל
..."הירוטסיהה ןוויכ תא תונשל השק


:ימונ לרימדא
.ךכב ודמע אל םה ."ץאוס עצבמ" לרוג תא עבק ןורחאה העשה עבר
םיסוטמה ...היכרותל לעמ וליאכ וסטש ,םינוריוואה ...ופייע םהידי
לג...ןיסירפקל לעמ ךומנ וגחש "םיהוזמ יתלב"ה ,םיאקירמאה
-"(זא וארבנ אלו ויה אלש) םייסורה םיליט"ה לע תומוזיה תועומשה
-םלועה-תמחלמ ברע תא הריכזהש ,הקינאפ תריווא רצי דחי הז לכ
.הינשה
.ןחבמב ודמע אל הגהב םיזחואה לש םהיבצע
לרנגה לש ותכשלל ונמזוה "ןורחא" הליל ותוא לש תוצח רחא 1 -ב"
תא קיספהל הלומ יג ללש וקרבמ ןכות תא ינזואב אירקה אוה .ילא
םשב אוה קרבמה ,םנמא :ל"כטמרל יתרמא .רצעיהלו ,שאה
ילא שטל ילא ."יטוידיא חסונ והזש ,ריעהל יל השרה ךא ,הלשממה
הדוקפ חולשל לוכי ךניא" :חור ךרואב ול יתרבסה .תוהמת םיניע
לע תוינא רוצעל לוכי ךניא !םיאצמנ םתאש ןכיה ורצעיה :םיאמיל
."לסחו ,םי בלב דבכה םדויצ
תא יתלטנ .לאש "?תושעל עיצמ התא המ" .ויניעב קלדנ הנבה לש קיז"
תודיחיל טרפ -םתאש ןכיה ורציע ,תוחוכה לכל :יתמשרו טעה
!העונתב תואצמנה
קיספי אלו זמרה תא דימ סופתי אוה" יתרמא "יסאמ תא ריכמ ךניא"
"היליעמסיאל דע ותעונת תא
יתשגפשכ ...וניבה אל םה םלוא .הנווכה תא ןיבי רפובש , חוטב יתייה
בורמ תועמדב ץרפו טעמכ ,רבדה לע ול יתרפיסו ,יסאמב ןכמ רחאל
."םעז


  ?עצבמה לרוג תא העירכהש תירקיעה תועטה התייה המ

:וניפ ןאיטסירכ
.ב"הרא לש התבוגת תכרעהב וניגש"
דימ לועפל וא ,להקה תעד תנכהב םיצמאמ רתוי עיקשהל ונילע היה
אל ב"הראש ,רמול ןיא .תאז-אלו ,תאז ונישע אל ."המאלה"ה רחאל
ונעדוה אלש ,ונדיצמ האיגש וז התייה םלוא ,הלועפה לע שארמ העדי
ינפ תדמעה לש תורשפא לכ םהמ עונמל ידכ ,תימשר םיאקירמאל
."םימורמ"


:ן'זנאמ יאול לנולוק
תא גיצהל ושקיב םה .ונירכועב התייה םילגנאה לש תויפוצרפ-ודה"
םינפ לא םינפ בצייתהל ץמואה היה אל ןדיאל .ףלוסמ רואב הלועפה
היהו "ימואל-ןיבה רטוש"ה דיקפת תא קחשל ךישמה אוה .תמאה לומ
תוחוכה לע "תילמס הצצפ" וזיא ליטהל לכוי וב בצמל עיגהל הצור
לש "בוטה המש" תא ליצהל ידכ ,"לקשמ יוויש" םשל -םיילארשיה
תויחדב היוטיב תא האצמ וז ותדמע ...םיברעה ינייעב הינטירב
."ינססהה העוציבב ,ףוסבלו ,הלועפה דעומ לש תונשנו תורזוחה


:לאש לרנג
.התויטיא התייה ץאוס תכרעמה רתויב הסגה האיגשה ,יתעדל"
הבחר תיטמולפיד הנכהל גואדל ונילע היה .רהמ םולהל ונייה םיכירצ
,םילגנאה לע היה לטומ הז דיקפת .תינקירמאה להקה תעד לש רתוי
.הנבה רסוחמ עזעדזה םלועה .וב ולזלז -המ םושמ
תתיחנ ןיבל "תיגולוכיספה הצצפה"ה תליחת ןיב זבזובש עובשה"
."עצבמה לרוג תא ץרח -םירצמ תמדא לע וניתוחוכ  ?1956 -ב יטייבוסה "תוברעתה"ה םויאל םתסחייתה דציכ

:וניפ ןאיטסירכ
להנל יתקפסה ,זאמ ."יסורה םויא"ב םלועמ יתנמאה אל ,תישיא"
יתקדצ ןכאש ,תעדל יתחכונו ,םיטייבוס םיאנידמ םע תוחיש תרדיס
ישממ חרואב ברעתהל עגרל םתעדב ולעה אל םיסורה -יתכרעהב
,ברעמה תא דיחפהל תוסנל :לופכ יטמולפיד סיסכת הז היה .ךוסכסב
.הירגנוהב שחרתמהמ םלועה בל תמושת תא תונפהלו
ראואהנזייא .אשונל םינקירמאה לש םסחי איה תרחא הלאש"
קלח לוטית אל ב"הראש ,דבלב וז אלש ,ץאוס תלועפ ינפל ינריהזה
ךרוצה ררועתי םא ,תיריווא הנגה ונל קינעת אל ףא אלא ,עצבמב
.ןוליד רמ ,סיראפב ורירגש ידי לע תושרופמ יל ורסמנ םירבדה ...ךכב
קר ןינגלוב לש םויאה יבתכמ רחאל םינקירמאה לש םתוגהנתה תשרפ
."וז הדמע בוש הרשיא


:ירונומ ס'זרוב
יניצר םויאה הארנ תעה התואבש אלא ;ןוכנ הז ,זא ופליב םיסורה
רוסא הנגה רשכ ךא ,האנוה אלא וז ןיאש ,התייה תישיאה יתעד .דואמ
."שאר ךכב לקהל יל היה


:לאש לרנג
לע יתינמנ ,ףולב לאכ ןינגלוב יבתכמל וסחייתהש ,הלא ויה םיטעמ"
םיסורלש ,הנקסמל יתעגה ,בצמב קדקודמ ןויע רחאל .םיטעמה םתוא
םדיצמ תיאבצ תוברעתה לכו) תיניערג המחלמ תחיתפב סרטניא ןיא
דבלמ ,תכל וקיחריש ,יתנמאה אל ,ןכ לע .(ךכב תמייתסמ התייה
ולהבנ םיברש ,איה תמאה לבא .לוקב יתעבה וז יתעד תאו ,םימויאב
."הילגנאב רקיעב -זא  ?1956 -ב "ץאוס עצבמ"ל לוג הד לרנגה תדמע התייה המ

:הלומ יג
התואב .הירי'גלא ללגב תאז השע אוה ךא ,עצבמב ךמת לוג הד"
לסוחת םא ,ירי'גלאה דרמה לע רבגתהל ןתינש ,ןימאה ןיידע הפוקת
ול ןיא ,תישיא .ללכ ותוא ןיינע אל ירסומה דצה .רוזאב רצאנ תעפשה
המצע םיאתהל תבייחש ,תיתד חורכ ומצע האור אוה ;ירסומ דצ
לעמ ולצא םידמוע תפרצ לש םיסרטניאה ...םילבוקמ רסומ יכרעל
ירסומ רוצעמ םוש -תפרצ תבוטל אוה רבדהש ,אוה ןימאמ םא . לכל
."ויניעב דוע בשחנ וניא

:וניפ ןאיטסירכ
הפוקת התואב .והשמ דעב ונניא םעפ ףא ;דגנ דימת אוה לוג הד"
רבדהש ,ןיבה ,תאז תמועל -םילגנאה םע תפתושמ הלועפל דגנתה
..."הירי'גלאל בושח


:ימונ לרימדא
ינא לוכי ,ןכבו -"ץאוס עצבמ"ל לוג הד תדמע התייה המ ,לאוש התא"
יתייהש םושמ ,תאז ינא עדוי ,הלועפב ךמת אוה :תואדווב ךל בישהל
.לעופל ותאצ ינפל םיבר תועובש -הנושארל ךכ לע ול הליגש ,שיאה
לוג הד לרנגה .ןודנולב תונושארה ייתושיגפמ יבוש םע דימ הז היה "
היה וליאכ ,גהנתה זא רבכ .יל אורקל חלשו ,"ורפ הל"ב ןסכאתה
אל םלועמ .הינשמ -האיציהו ,תחא תלדמ התייה וילא הסינכה .אישנ
בהא לוג הד .םעפ ףא ךב לקתנ אל ךירחא אבה ...חתפה ותואמ תרזח
..סקט לש םינוניגב קחשל דימת
.התרטמ לעו -ןודנולל יתוחילש לע עדיש ,יל ררבתה רהמ שיח"
לע לכה טעמכ עדוי ינא" .יפוד אלל לעפ ולש "יטרפה ןיעידומ"ה
רוקממ חוויד עומשל הצור יתייה םלוא" ,ריעה ,"הילגנאב ךיתוחיש
."ןושאר
תושעל ונילע ,רצאנמ ונלביקש הריטסה רחאל" ,יתרמא ,"לרנ'ג ןומ"
םע ןתמו אשמה ןכות לע טורטורפב ול יתרפיס זאו "!?ןכ אל -והשמ
היהו" ,יתמכיס "לועפל ונומכ םיבהלנ םיארנ םניא םאה" .םילגנאה
."םהידיב היהי ןוילעה דוקיפהש ,םיכסהל ילע
םכל היה רוסא !האיגש םתישע" :חור תרומב ודי עינה לוג הד לרנג"
.םכתומדקתה ומלבי םה ,רחואמה וא םדקומב !יטירב דוקיפל םיכסל
."ןוילע דקפמכ ןטבטנואמל םתמכסהשכ ,תושעל םתועירה רתוי דוע
םע ונמתחש םכסהב -ןכ ינפל ןמז הברה הלפנ האיגשהש ,ול יתרבסה"
דגנ המחלמ סיסבכ הטרזיבב שמתשהל ונתוכז לע ונרתיוושכ -הביגרוב
-םורדב רי'גלא וא ןופצב ןולוט אלא ונל ורתונ אל ,זאמ .םיברעה
ונילע ,רצאנל עיגהל ידכ .םירצממ דואמ םיקוחר םהינשו -יתרמא
םנמא םא -םילגנאב ונתולת ןאכמו ,ןיסירפק ילמנב שמתשהל
"?תוניצרב לועפל ונא םישקבמ
תאז תושעל שיו -והשמ תושעל שיש ,קפס ןיא" : ושאר דינה לוג הד"
."םויה רדסל ךכ לע רובעל ונל רוסאו ,תפרצ תא ליפשה רצאנ !דימ
הד" :ס'זרובל יתחוויד ףא וז חורבו ,טלחהב תיבויח התייה החישה
."הלועפל דגנתמ וניא לוג
."1956 ילויב הז היה"