תיללכה םידבועה תורדתסה
15 -ה תוריחבה -הנש 65
טיבש בקעי
1985 ,5 תישדוח הריקס :רוקמ
ןוחטיבה דרשמ ,רואל האצוהה


המדקה
יתומכה לודיגה
תיללכה תורדתסהה תמקהל תוביריו לוציפמ
םיירקיעה תוליעפה ימוחתו ינוגראה הנבמה
תורדתסהה תודלותב הנפמ-תדוקנ - הנידמה-תמקה
15 -ה הדיעוול תוריחבה תארקל

  .םידבועה-תורדתסהל ואלמ הנש שמחו םישיש  

הטילשה ילב יכ ,החנהה החוור 1977 לש יטילופה ךפהמל דע 
.הנידמב לושמל ןתינ אל תורדתסהב

תדגאמ איהו ,שפנ יצחו ןוילימ תורדתסהה לש הירבח ןיינמ 
.הנידמב םיריכשהמ םישילש-ינשכ הכותב

לפונ וניא ילארשיה קשמב תורדתסהה לש ילכלכה הלקשמ 
יפלכ םיריכשה רוביצ בור תא גציימה ףוגכ הלקשממ ותובישחב
.םיקיסעמה

ול הזש םיסכנ-ריתעו לברוסמ קנע תורדתסהב םיאור הירקבמ 
-תימואל תוחילשכ ודי לע הנוכמש הממ רקענ אוהש בר ןמז
תובר תוקולחמ תורדתסהה העדי ץוחמ תרוקיבה ןמ דבל .תיתרבח
.תיבמ

לש ונוגרא לע וביעה חוכה-יקבאמו םייגולואידיא םידוגינ 
.תויזוכירה למס םויה הווהמש ,דסומה

.םילעופה-ןוגרא לש וכרד תישאר תא הנייפא הבר הרמוי 
היפוטואהו תוזרכהה ןיב ידימת רעפ הקספ ,רבתסמ ,הירוטסיהה
.תואיצמה ןיבל

תידוהיה הרבחה לש תומד תשבגתמ התייה דציכ ראתל השק 
ןיבל ןוגראה ןיב "ןויערה תקיז" אלמלא לארשי ץראב השדחה
.וירבח

תורדתסהה תורוש ךותב היצזילקידרל ששחה ןיב ןידע טווינ 
ובש םייטילופה םיצוליאהו קשמה לש תוילכלכה ויתויעב ןיבל
תורדתסהה לש ידוחייה הנבמה תרימשל הבורע אוה ןותנ אוה
.תילארשיה הרבחב יזכרמה המוקמו


התייה ,1985 יאמב 15 -ה תורדתסהה-תדיעוול תוריחבב תודדומתהה
ינש ןיב קבאמ :תסנכל תוריחב לש וזל המוד יפוא תלעב הבר הדימב
,אסיג דחמ ,הדובעה-תגלפמ םזכרמבש ,םילודג םייטילופ םישוג
לע הטילשה לע קבאמה לצב להנתה הז קבאמ .אסיג ךדיאמ ,דוכילהו
.וללכב רוביצב יטילופה תוחורה-ךולהל יוטיבכו תורדתסהה
לודגה ירטנולווה ףוגה ,תורדתסהל תוריחבל תעדונה הברה תובישחה
ילכלכהו יתרבחה לקשמל רבעמו לעמ איה ,לארשי תנידמב רתויב
.הז ונימב דיחי םילעופ ןוגראל שיש ,לודגה
ילבש ,תחוורה החנהה יכ ,ררבתה 1977 תנש לש תוריחבב ,םנמוא
םלוא -דוסי הל ןיא ,הנידמב לושמל ןתינ אל תורדתסהב הטילש
הלש םידבועה-תרבח לשו תורדתסהה לש לודגה ילכלכה לקשמה
טעמ אל םגו) םיריכשהמ 2/3 -כ וכותב ןגראמה ףוגה התויהו
הגרדממ העפשהו חוכ-דומל התוא ךפוה לארשי תנידמב (םיאמצע
תונורקע ןיב קבאמכ קבאמה גצומ יגולואידיאה רושימב .הנושאר
תודגונמו תונוש םלוע תושיפת םיגציימה ,הזל הז םידגונמ םייתרבח
רבדל םיברמ תיללכה תורדתסהה לש םינוש םימוסרפש דועב .וזל וז
הרבחה לש התומד בוציעב הלש תימואלהו תיתרבחה תוחילשה לע
קנעכ הירקבממ םיבר יניעב תיללכה תורדתסהה תיארנ ,תילארשיה
אוהו ,תימואלה הגועב דבכנ קלח ול שיש ,םיסכנ-ריתעו לברוסמ
ימכ םג לבא ,תיקשמ-תילכלכה תכרעמב עירכמו דבכנ דיקפת אלממ
.תיתרבח תימואל תוחילשכ ודי לע ראותמש הממ ןמזמ רקענש
תורדתסה לש היתודלות תא םיקרפ ישארב ןוחבל אופיא יואר
.היתונש שמחו םישישב הכרד תאו הייפוא תא ,תיללכה םידבועה


 יתומכה לודיגה
ילעופ לש תיללכה הדיעווה הרמגנ הלילב הרשע םיתשב לומתא ----
תושירד .ברעב תבשה םויבה הפיחב החתפנש ,לארשי-ץרא
-לע הדובעה ףותישו דוחיא ידיל ואב תוגלפמה לכו ,ולבקתנ "ץולחה"
חוכה היה "ץולחה" ...ץראה ילעופ לש תיללכ תורדתסה תריצי ידי
,ןואגב דיגהל ונא םילוכי וישכע .חצינ ןכלו ,תוגלפמה תא דחאמה
דעו .ץראה-ילעופל ךכ-לכ ץוחנהו יוצרב דוחיאה תא ונאבה ונחנאש
-תושגרתהו החמש בורמ .הדיעווה ירחא ונחכונ ץוחנו יוצר אוה המכ
,ודקר םלוכ .הלילב םייתש דע ודקרו תולוחמב םיריצה לכ ואצי שפנ
...ריהב רואב וצנצנ םייניעהו (ןיימ אל) ומדא םינפ לכ ,ושגרתה םלוכ
הרורב הרכהבו ,תמאב וחמש םלוכ ,אוה ןטק רבד אלו !אב דוחיאה
.בושחו לודג רבד רצונש

-תדיעווב םיפתתשמהמ דחא אטיב תאז תינייפוא חורב םירבדב
,4-9/12/1920 -ב המייקתהב ,תיללכה םידבועה תורדתסה לש דוסייה
םילעופה-תעונת תודלותב השדח הפוקת החתפנ יכ ,השגרהה תא
דעו זאמ ורבעש םינשה שמחו םישישב ,ןכאו .לארשי-ץראב תינויצה
ןוגראה התייה איה ,תורדתסהה לש 15 -ה הדיעוול תוריחבה
תילארשיצראה הרבחב רתויב בושחהו יזכרמה ילכלכ-יתרבחה
םייוליגה דחא .לארשי תנידמב תילארשיה הרבחבו (טדנמה תפוקתב)
1920 תנשב .יתומכה לודיגה אוה תאזה תויזכרמה לש םיטלובה
28,453 - 1930 תנשב ;םירבח 4,433 תיללכה תורדתסהה התנמ
;םירבח 352,030 - 1950 תנשב ;םירבח 11,579 - 1940 תנשב ;םירבח
הפיקה 1985 -בו ,1,123,541 - 1970 תנשב ;754,118 - 1960 תנשב
-כ ונמ םהיתוחפשמ ינב םע דחיש ,םירבח ןוילימ 1.5 -כ תורדתסהה
השולש תורדתסהב םירבח ויה1931 תנשב רבכ .שפנ ןוילימ 2.5
לע הז רועיש בצייתה טדנמה תפוקתבו ,םיריכש העברא לכ ךותמ
הכפה יפרגומד-יתרבחה םרוגה דצב .קשמב םיריכשה ללכמ 75%
וקלחש ,("םידבועה-קשמ") הלשמ יאמצע קשמ תלעבל תורדתסהה
םלוא .20% -כל 70 -ה תונשב עיגה לארשי תנידמ לש יקנה רצותב
אצוי לעופ איה ,וללה םייתומכה םינותנל שיש תדחוימה תועמשמה
הניב תיתועמשמ הלדבה לידבמה ,תורדתסהה לש דחוימה הנבמהמ
הנבמה תא ןיבהל ידכ .יברעמה םלועב םירחא םילעופה ינוגרא ןיבל
ידעי תאו התמקה תוביסנ תא הרצקב ראתל ךרוצ שי ויפוא תאו
.תיללכה תורדתסהה לש התמקה


 תיללכה תורדתסהה תמקהל תוביריו לוציפמ
לש םינש הרשע-שמחכ רחאל המקוה תיללכה םידבועה תורדתסה
ןטקה םילעופה-רוביצ ברקב תיגולואידיא תובירי לשו ינוגרא לוציפ
יוטיב ידיל אב הז גוליפ .ינמ'תועה ןוטלשה יהלש לש לארשי-ץראב
היינשה היילעה ישנא ידי-לע תובירי םילעופ-תוגלפמ יתש תמקהב
תוחפ אלו ,(1906) ,ןויצ ילעופ"ו (1905) "ריעצה לעופה" -תדבועה
לש םינוש םירוזאב םיימוקמ םילעופ-ידוגיא תריציב -לכמ בושח
,לוציפה-תומגמ תא ,דחא דצמ ,הריבגה תישילשה היילעה .ץראה
םינוגראהו תוגלפמה .דוחיאל עינמה חוכה השמיש ,ינש דצמ ,לבא
לש הטילקה יכרוצ לע תונעל ולכויש ידכמ םישלח ויה םימייקה
רסוח וליג -"ץולחה" תעונת ירבח םבור-הלא וליאו ,םישדחה םילועה
.הלוציפל ףיסוהל וא תמייקה תיתגלפמה תכרעמב בלתשהל ןוצר
ףסוי לש ותמזוי העירכהו הטלב דוחיאל תונושה תומזויה ךותב
תונותיעב 1919 רבוטקוא ףוסב םסרפש ,"ארוק-לוקה" .רודלפמורט
ירחא תיטילופה ותאווצל ךפהש) ,לארשי-ץרא ילעופל" םשב םילעופה
-רוביצ לש רתלאל דוחיאל ארק ,(1920 סראמב 1 -ב יח-לתב ותומ
יתש ובש ,בצמה לע הפירח תרוקיב חתמ רודלפמורט .ץראב םילעופה
תופוק ומכ ,םימוד םינוגראו םילכ תומיקמ תונטקה םילעופה-תוגלפמ
לכש ,תוגלפמה יתש יפלכ הנפוה ץחלה .'דכו הדובע תוכשל ,םילוח
-תודחא" .דוחיא תארקל השש אל ,הלש םימעטמ ,ןהמ תחא
יתלב" לשו "ןויצ ילעופ" לש דוחיאכ) 1919 -ב הדסונש ,"הדובעה
לע רתוול הצלאנו רתוי ילקידר יפוא תלעב התייה ,("םייתגלפמ
המצע תא התשיפת לעו תוגלפמה םויק תא לטבל התעיבת
רותיווב ואר "הדובעה תודחא" יגיהנמ .תללוכ "םידבוע-תורדתסה"כ
דעצ והז יכ ,ונימאהו הלודגה הגלפמה ויה ןכש ,ינמז רדסה הזכ
לש התמקה .תוישארה םילעופה-תוגלפמ תודחא תארקל ןושאר
תרגסמ רוצייל ןויסינ הנושארבו שארב אופיא התייה תורדתסהה
תדימב ,הווהתש ,לארשי-ץראב "םידבוע-תייליהק" לש תפתושמ
לש השוחת הירבחל קינעת רשא ,תיקרטואו תיאמצע הרבח ,רשפאה
םיילכלכ םיתוריש לש לולכמ םג ומכ "תיב" לשו תוירדילוס
לש לארשי-ץראב יכ ,רוכזל ךירצ .הקוסעת םשארבו ,םייתרבחו
בורל ,םצעבו) םילעופה-רוביצל קינעיש ימ אצמנ אל טדנמה תפוקת
תודסומ ;םייחרכה םייתרבח םיתוריש (ידוהיה בושייה לש ובור
,םיקיפסמ םיבאשמ-ירסח ויה בושייה תודסומו תינויצה העונתה
.דצה ןמ הלא םיניינעב ודמע יטירבה טדנמה תונוטלש וליאו

אב אל (םיריכשה-רוביצ ללכמ 75% ,רומאכ) םילעופה דמעמ דוחיא
חתפתה אוה םלוא ,תויתגלפמ וא תויטילופ תומגמ תרשל הליחתכלמ
הגהנוה תורדתסהה .ותמצוע לשו ןוגראה לש ועבטמ קלחכ הז ןוויכב
ההובג תינויצ תיטילופ העדות ילעב םיגיהנמ ידי-לעו תוגלפמ ידי-לע
-דמעמב ואר םה .תללוכ תימואל תיתרבח תוחילש לש השוחת ילעבו
םרוגה תא ("ילסרבורטנוקה םזילאיצוסה") תינויצה וכרדבו םילעופה
.השדח תידוהי הרבח תמקהבו תינויצה הכפהמב ליבומהו יזכרמה
אל הדיקפת רשא ,הפיקמו תנגרואמ תרגסמ תורדתסהב ואר ןכ-לע
בצעל תוסנל םג אלא "תחא תינגרוא הדיחיל םישנא-קבא" ךופהל קר
יללכה ריכזמה ,ןוירוג-ןב דוד .בושייב תויתרבחה תורגסמה ראש תא
,"םילעופ-תנידמ" ןיעמכ התוא ראית ,תורדתסהה לש ןושארה
-תודחא") םיריכשה םידבועה-רוביצ ללכ תא ףיקהל התייה הרומאש
.םיילאוטקלטניאו םיישפוח תועוצקמ ילעב םג ומכ ("דמעמה
ותילכתש -"םידבועה תרבח" -ילכלכ-יקשמ ילכ רצונ תורדתסהל
ותולתמ לעופה תא ררחשל ידכ יאמצע םידבוע קשמ ססבלו רוציל
ידוהיה קשמה תריציב ליבומ םרוג תויהלו ישפוחה הדובעה-קושב
.לארשי-ץראב
תישארב ףיקה רשא -םילעופה-ןוגרא לש ותנעטב הבר הרמוי התייה
הרבח ומצע תוארל -םינגרואמ םילעופ 4433 לש רוביצ וידעצ
לעפמה תא גיהנהל איה תירוטסיהה התוחילשש ,תיטסילאיצוס
רעפ היהו ,ידמל םילד ויה ןכא החיתפה ינותנ .לארשי-ץראב ינויצה
קשמה .תירוטסיהה תואיצמה ןיבל היפוטואהו תוזרכהה ןיב לודג
ימוחת תא ביחרהל תישילשה היילעה תונשב הסינ יתורדתסהה
"תיאורהה הלכלכה" תשיפתב בשחתה אלו ,םינוש םימוחתל ותוליעפ
היילעה תפוקתב רבשמה תונש לש םיביטקייבואה םינותנב ולש
.תיעיברה
- 1923 -מ) "תוירוביצ תודובעל דרשמה" תוטטומתה התייה האצותה
תוגלפמ ןיב קבאמה-תריזל םג הכפה תורדתסההו ("הנוב ללוס"
היצטניירואה לעו הכרד בוציע לע וקבאנש ,תונושה םילעופה
.הלש תילכלכהו תיתרבחה
,ךכב ,לכ םדוק ,ץוענ היה תורדתסהה לש לודגה גשיהה םלוא
,םנמוא ,ומקוה הדיצב .התויללכ לעו התודחא לע רומשל החילצהש
םיימואלה םידבועה תורדתסה ומכ) תורחא םילעופ תויורדתסה
תיללכה תורדתסהה םלוא (1934 תנשב המקוהש ,תיטסינויזיוורה
.הדובעה-קושב יטננימודה םרוגה התייהש איה
ןאכמו ,יתרבחו ילכלכ חוכ תורדתסהל ,רומאכ ,קינעה הזה ףקיהה
סיסב ןיעמ תורדתסהה התייה הבש ,הרצונש הכרעמהו ,יטילופ םג
-תעונת תא הכפה ,הזמ ,םדי לע הרזענו ,הזמ ,םילעופה-תוגלפמל
אל תאז-םע-דחי .ץראב יזכרמה חוכל תילארשיצראה הדובעה
ןיעמל רמולכ ,תיפוטואה "םידבועה-תייליהק"ל תורדתסהה החתפתה
בור ,השעמל .םיינוריעו םייאלקח םילעופ תדגאמה הלודג "הנומוק"
ידוהיה קשמב םיקסעומ ויה תורדתסהב םינגרואמה םילעופה
םוחתל אופיא ןווכמ היה תורדתסהה לש הקבאמ רקיעו ,יטרפה
-יאנת לכו הקוסעת תחטבה לע קבאמל רמולכ ,תיעוצקמה תוליעפה
-קוש לע טולשל התצר תורדתסהה .יטרפה קשמב רכשו הדובע
הדובע-יאנת לע קבאיהל הלכי תאז ךרדב קר ןכש ,הדובעה
תודוקנמ תחאל הדובעה-יסחי תכרעמ הכפה ךכמ האצותכ ,םימיאתמ
.םישולשהו םירשעה תונשב לארשי-ץראב רתויב תופירחה תקולחמ
תורדתסהה ירבח בור לש םתקיז יכ ,רתויו רתוי ררבתה ,דועו תאז
תוהדזה רמולכ ,"ןויער-תקיז" ןוירוג-ןב הניכש המ הנניא הז ןוגראל
"תלעות תיז"כ ראותש המ לשב אלא ,הקומע תיגולואידיא היצביטומו
קינעמה ילכלכ-יתרבח ןוגרא איה תורדתסההש ,הדבועה רמולכ
.םיוסמ יתרבח ןוחטיב
ירבח ןיב יתרבחה רעפהו ,תינויווש הרבחל םג הכפה אל תורדתסהה
םיפנעב םילעופ ןיב ,םיעובק ןיבל םייתנוע םילעופ ןיב) תורדתסהה
(םישרדנו םייעוצקמ םילעופ ןיבל םייעוצקמ אל םילעופ ןיב ,םינוש
הדובעה תרבח התייה יקשמה םוחתב .םינשה תצורמב רבגו ךלה ףא
תובשייתההו היינבה ףנע איצוהל) קשמה תוחתפתהב ילוש םרוג
היה יתורדתסהה קשמהש ,הדבועה יכ ,רוכזל שי םלוא ,(תדבועה
ידי-לע אלו רוביצ ישנא ידי לע להונמ רמולכ ,יביטרטסינימדא קשמ
םילוקיש יפ לע לעפ אלש ,יזוכיר קשמל ותוא הכפה ,םייטרפ םילעב
לשב רקיעב ,םיעבראה תונשמ קר .תילכלכ תויאדכ לשו תויחוור לש
םלועה תמחלמ תונשב לארשי-ץראב תצאומה תילכלכה תוחתפתהה
-ץראל ימואלהו יטרפה ןוהה אובי ןיב סחיב ףירחה יונישהו היינשה
היישעתב וקלחו ,גשגשל יתורדתסהה קשמה לחה ,לארשי
תיאלקחה תובשייתהה .הבר הדימב הלדג תילארשיצראה
הז ךותבו) תורדתסהב יטננימוד םרוג התייה ,(תדבועה תובשייתהה)
-הל הקינעהו (תיגולואידיאו תיתרבח הניחבמ רקיעב ,ולוכ בושייב
לעפמב התרקוימו הדמעממ דואמ הברה -הלוכ םילעופה תעונתלו
.ינויצה


 םיירקיעה תוליעפה ימוחתו ינוגראה הנבמה
תעב היהש ,ךכב ןייטצה תיללכה תורדתסהה לש ידוחייה הנבמה
ךא) ריכשה לעופה תא גציימה יעוצקמ דוגיאמ בכרומ תחא הנועבו
יביטרסינימדא ימצע קשממו (תויטילופ תוגלפמ ידי-לע טוונמו גהנומ
תורטמה תחא התייה ,רומאכ .(םינוממ םידיקפ ידי לע להונמ ,רמולכ)
התוידעלב תא חיטבהל התישארמ תורדתסהה ישאר לש תויזכרמה
יכ ,חינהל תועט .הלש יזוכירה הנבמה תא הז ךרוצלו ,התויללכ תאו
חוכ תא רצבל הבשחמה קר תחנומ התייה תאז םתנווכ דוסב
התייה תורדתסההש ,הדבועה .תורדתסהב תיטילופה םתזיחא
תויגולואידיאו םידגונ םיסרטניא ילעב םינוש םיגוחמ תבכרומ
ןוגרא קרו ,םזילקידניסל ףאו לוציפל ליבוהל התייה הלוכי ,תורחתמ
.דקפתל ותלוכי תאו ןוגראה תומלש תא חיטבהל היה לוכי יזוכיר
םייעוצקמ םינוגרא לש היצרדפכ תורדתסהה התנבנ אל ךכיפל
דוגינב -תיללכה תורדתסהב .םינוש םיפנעב םידבוע םידגאמה
םדוק ,תויבל ןגרואמה דבועה היה ךירצ -תורחא תוצראב לבוקמל
ןכמ רחאל קרו ,(הלש םילוחה תפוקבו) תיללכה תורדתסהב רבח ,לכ
.םיאתמה יעוצקמה דוגיאב ץבושמ היה
תרחבנה ,תיללכה הדיעווה אוה תורדתסהה לש ינובירה דסומה
תוגצוימה תונושה תוגלפמה תודדומתמ ןהבש ,תויללכ תוריחבב
איהש ,תורדתסהה-תצעומ תא תרחוב תיללכה הדיעווה .תורדתסהב
תא תרחוב הצעומה .תורדתסהה לש תמצמוצמה החנמה הדעווה
ודיצלו תורדתסהה יניינע תא להנמה דסומה אוהש ,לעופה דעווה
.יללכה ריכזמה דמוע השארבש ,תוריכזמ תלעופ
םידוגיאה םה תורדתסהה לש ינוגראה הנבמב םייזכרמה םיפוגה
תוגיצנה תא הווהמ םילעופה-תוצעומ .םילעופה-תוצעומו םייעוצקמה
םע םהיסחיב םילעופה תא גצייל ןדיקפתו ,םיוסמ רוזאב םילעופה לש
ךכמ האצותכ .רוזא ותואב (םיקיסעמה רקיעב) םינושה םימרוגה
איה ןכש ,רתויב בושחה דסומל תימוקמה הדובעה תכשל הכפה
הכשלב םימשרנל הדובעה תקולח תא העבקש איה ,םילוע הטלקש
ךוניח יתוריש הקינעהו םיקיסעמה םע ןתמו אשמה תא הלהינש איהו
(התיבש) הדובע-ךוסכס לע זירכהל תיאכז התייה ןכ .תואירבו
-דמעמ טדנמ התפוקתב םילעופה תצעומל היה ךכמ האצותכ .ימוקמ
ףנעב םיקסעומה םילעופ גצייש ,יעוצקמה דוגיאה ינפ לע טלוב הרוכב
-אל םילעופ ויה םיקסעומה בורש ,הדבועה םג .יצרא סיסב לע םיוסמ
תא הקינעה ,ןיינבהו םיעטמה ףנעב רקיעבו ,םיעובק-אלו םייעוצקמ
לש תירקיעה ןוגראה תרוצ"ל וכפהש ,םילעופה-תוצעומל הרוכבה
תוחתפתהו היינשה םלועה-תמחלמ ירחא קר ."ץראב םילעופה
םייעוצקמה םידוגיאה לש םדמעמ קזחתהל לחה היתובקעב היישעתה
םידבועה-ידעו לש םדמעמ קזחתה ךכמ האצותכו ,םייצראה
.(םיוסמ רוזאב אל) םיוסמ לעפמב םידגואמה םידבועה תא םיגציימה
-תדיעו ןמלו ,םילעופ-תוצעומ 70 -כ תולעופ תורדתסהה תרגסמב
םידוגיאה .תוירוזא םילעופ-תוצעומ םג הרשע-שולשה תורדתסהה
הל ומדק ףא םהמו תורדתסהה לש הדוסייב ודמעש ,םייעוצקמה
,(1903) םירומה-תורדתסה ,םייאלקחה םילעופה-תורדתסה ומכ)
-דעו :"תומוק עברא"ב םינגרואמ (דועו (1919) םידיקפה תורדתסה
תא הווהמו הדובעה-םוקמב םידבועה ידי לע רחבנה םידבועה
תיעוצקמה הדוגאה ;םידבועה לש תימשרהו תכמסומה תוגיצנה
תיעוצקמה תורדתסהה ;קשמה יפנע יפל תנגרואמה ,תימוקמה
ףגאה ;םינוש םיפנעב םידבוע יצרא סיסב לע תדגואמה תיצראה
ןוילעה דסומה אוהו םיעבראה תונש תליחתב םקוהש ,יעוצקמ דוגיאל
-ימכסה םוחתב ץראב תיעוצקמה תוליעפה תא ןווכמו םיאתמה
.תיעוצקמה תוינידמהו םיללוכה הדובעה
םע קשמ תדגאמה "םידבועה-תרבח" לש הילעב איה תורדתסהה
1923 תנשב הדסונ "םידבועה-תרבח" .תימואלה הקופתהמ עברכ
,ןוגרא" :ךכ ורדגוה הידיקפתו ,תורדתסהה לש היינשה הדיעווב
לכב םידבועה ללכ לש תיקשמהו תילכלכה הלועפה תרבגהו חותיפ
-תוירחאו הרזע תודוסי לע ,ריעבו רפכב הדובעהו תובשייתהה יפנע
;"םידבועה-תרבח"ב םירבח םה תורדתסהה ירבח לכ ;תידדה
םייפסכה תודסומה לכ תלעב איה "םידבועה-תרבח"
תונרקו םילעפמ המיקמ ,תודסומ תרצוי איה ;םייביטרפואוקה
-תונב ראשו "ריבשמה" ,םילעופה קנב לש דוסיה-תוינמ התושרבו
שממל דעוימה יקשמ ןוגראכ השפתנ "םידבועה-תרבח" ."הרבחה
תופידע ןתמ ידכ ךות ,םייצולח הלכלכ-יפנע חותיפ) תוימואל תורטמ
תחטבה ,הלהנהב םידבועה ףותיש) תויתרבחו (םיימואל םיכרצל
"םידבועה-תרבח" לע םידבועה תולעב .('דכו םינגוה רכש-יאנתו רכש
-תרבח" תלהונמ ,השעמל .יביטקיפ יפוא תלעב דואמ הבר הדימב איה
חוכיו להנתה הפוקתה לכ ךרואלו ,םינוממ םידיקפ ידי-לע "םידבועה
ולאמ םינוש תונורקע יפל םידבועה-קשמ להנתמ ,ןכא ,םאה ,הלאשב
לש לעופה דעוול שיש ,חוקיפה תדימ יהמו ,יטרפה קשמה לש
"רוהט"ה ילכלכה םוחתב .יתורדתסהה קשמה לוהינ לע תורדתסהה
םימוחתב תורגסמ לש תנווגמו הפנע תכרעמ איה "םידבועה-תרבח"
קשמב הלש יקנה רצותה לש וקלח ועיגה םיעבשה תונשבו ,םינוש
ללכ ףקיהמ 22%) י"ל דראילימ 22 -ל היתוריכמו 20.1% -ל ימואלה
.(קשמב תוריכמה
ויתוחולש לעו ויתודסומ לע ,םידבועה קשמב וקסעוה 1983 תנשב
תובשייתהב םירבח 22,000 םכותמ ,םידבוע 277,000 ,םינושה
.תדבועה

תיללכה םידבועה תורדתסהב םירבח לשו םידוהי םילעופ לש ללוכה ךסה
היסולכואה
'דוהיה
ץראב
לארשי
תורדתסהב םידבועה-רוביצ
(דבועה רעונה ללוכ) תיללכה
ללכמ זוחא
'דבועה
תושנ ילב
םידבוע
תושנ םע
םידבוע
ללוכה רפסמה
ירבח לש
תורדתסהה
תיללכה
-תושנ ילב)
(םידבוע
הנש
    4400 4433   1921
89500 50 7500 8394 13500-14000 1923
120600 53 9000 10085 17000 1925
164900 74 20200 25400 27300 1930
174606 75 21000 30060 28000 1931
199600 76 23050 30080 30000 1932
245700 76 26600 35000 35000 1933
307700 74 37000 48000 50000 1934
375400 74 52000 67000 70000 1935
404400 76 69000 87000 90000 1936
416200 74 78000 99000 105000 1937
436700 74 80000 100000 108000 1938
474600 73 82000 108000 112000 1939
492400 74 89000 117000 120000 1940
504600 73 91000 119500 125000 1941
517200 72 95600 126300 132000 1942
539000 73 100000 133000 137500 1943
565000 73 103800 138500 143000 1944
592000 74 113600 151860 152000 1945,תיללכה םילוחה-תפוק איה תורדתסהה לש הייחב יזכרמ דסומ
.הדוהיב םייאלקחב םילעופה תורדתסה ידי לע 1911 -ב ופיב הדסונש
תא הווהמו ,ףיקמ יאופר תורישו יאופר חוטיב תקפסמ םילוח-תפוק
תונש ףוסב הב םיחטובמה רפסמ) ץראב תויב לודגה יאופרה דסומה
הייסולכואה ללכמ %74 -כ -שפנ ןוילימ 2.6 -כ היה םיעבשה
ןיא -לארשי-תנידמב םג ומכ -טדנמה תפוקתבש ןוויכמ .(תידוהיה
תחא םילוח-תפוק הווהמ ,םיפיקמ םייתכלממ תואירב יתוריש
.הלוכ תילארשיה הרבחבו תורדתסהב רתויב תובושחה תורגסמה
םינשה תצורמב ולעוהש ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח קקוחל תועצה
וכז אל -תיללכ םילוח-תפוק לש ,תיקלח םג ולו ,המאלהכ ושרפתהשו
.תקפסמ הכימתל
םידבועה קשמ לש תוירקיעה תורגסמה
רחסמ םיפסכ תואלקח היישעת ןיינב
1דבוע םע
1רבד
1תוברת ילעפמ
ץוביקה תאצוה
תירפס2דחואמה
2םילעופ
1רותסיה
1הירומ תונולמ
םיביטרפואוק
3םייתורש
(1/3)4תורוקמ
םיביטרפואוק
3הרובחתל
םיביטרפואוק
הלבותל
4עיקרא
(50%)
(10%) 4ם"יצ
םילוח -תפוק
1תיללכה
היסנפה-תונרק
1למג תופוק 1
חוטיב -תונרק
1ידדה
1רחס-רוכ
ריבשמה
2יזכרמה
1ןכרצל ריבשמה
3תיפותישה תונכרצה
2הבונת


םידבועה קשמ לש תוירקיעה תורגסמה
תוברת םיתוריש הרובחת תידדה הרזע
1םילעופה-קנב
1הנסה
תועקשה ןרק
-תרבח לש
1םידבועה
1לומג
תונרק
2םיצוביקה
2םיצוביק
2םיבשומ
-ןיכי
4ל"קח
(50%)
1רוכ
שועת
1הנוב -ללוס ילעפמ
4ל"קח -ןיכי
(50%) 4זגראה
היצרפואוק
3תינרצי
היישעת
2תיצוביק
םילעפמ
2םיירוזא
1 הנוב ללוס
1םידבוע -ןוכיש

__________
םידבועה-תרבח תולעבב -1
תדבועה תובשייתהה -2
תינוריע היצרפואוק -3
תויופתוש -4
תויקשמה תורגסמה לש תבה-תורבח תא תללוכ הניא המישרה
.ןהיגוסל
הברה םיבחר תורדתסהה לש הידיקפת ויה הנידמה תמקה ינפל
קר ימואלה הדיקפת תא ךירעהל וא דומאל הרקמ םושב ןיאו ,רתוי
ךוניח-תשר תלעב התייה תורדתסהה .םיינוגרא וא םיילכלכ םיחנומב
23% 1948 תנשב ףיקהש ("םידבועה-םרז" וא םידבוע-ךוניח) תיאמצע
1953 תנשב קרופש דע ,הללכב תירבעה ךוניחה תשרב םידימלתהמ
בושייה תודלותב תוחפ אל הבושח .יתכלממה ךוניחה קוח תלבק םע
תורדתסהה תרגסמב שבגתהו חתפתה "הנגהה" ןוגראש ,הדבועה
תאז תוחתפתהו ,"תויחרזא"ה תוגלפמה םע ופותיש ידכ ךות ,תיללכה
.םייחרזא תודסומ תורמ תחת ןוגראה לש ותחימצ יסופד תא העבק
תוברת יניינעב תורדתסהה לש הברה תוברועמה תא ריכזהל שי ןכ
.תונמאו
תורדתסהה האלימ רשא ,דיקפתה לש תיביטקייבוא הניחב לכ
הלוכי הניא ,טדנמה תפוקתב ידוהיה ימואלה תיבה לש ותיינבב
םילעופ ינוגראל האוושהב - ןפודה-תאצוי הכרד ןויצב דקמתהל
-ללכ תיתשת תריציב הקלח תא שיגדהל ןויסינב וא םירחא
לש יטילופה ופואב זכרתהל םג הכירצ הניא איה .תילארשיצרא
םילעופ-תליהק לש היפוטואה ןיב רעפה תשגדהב וא תורדתסהה
הלאשה .ינויווש-אלו דבורמ יתרבח הנבמ לש תואיצמה ןיבל תינויווש
לש תומד תשבגתמ התייה דציכ איה לואשל שיש ,ונתעדל ,תיזכרמה
הילא םילועהמ לודג קלחש -לארשי-ץראב השדחה תידוהיה הרבחה
חיטבהל היה לוכיש קזח דסומ אלל -שוכר-ירסח םידבועו םילעופ ויה
.תיתרבח תואדו לשו ןוחטיב לש תמיוסמ הדימו הקוסעת ,הטילק
םייגולואידיאה תונורקעה תא םישגהל תורדתסהה החילצה אל וליפא
הרבחה שוביגב הלעמב ןושאר דיקפת האלימ יכ ,רורב ירה ,הלש
םיריכשה םילעופה לש קזחו ףיקמ ,יללכ ןוגרא ילב יכו ,תיבושייה
בושייה תודלות םג אלא םילעופה-דמעמ לש ויתודלות קר אל ויה
.הצקה לא הצקה ןמ םינוש ץראב ולוכ ידוהיה


 תורדתסהה תודלותב הנפמ-תדוקנ - הנידמה-תמקה
.תורדתסהה לש היתודלותב הנפמ-תדוקנ התייה הנידמה-תמקה
,הנידמה לש תונושארה היתונשב תינומהה הילעה ו שועיתה יכילהת
יתדעה-יפרגומדה בכרהה תא וניש ג"משת תורדתסהה
הכפה הנידמהש ,הדבועה .הקוסעתה הנבמ תאו תורדתסהה-ירבח לש
תכרעמ תא התניש ,קשמב רתויב לודגה קיסעמלו לודגה ילכלכה םזיל
לש תיטילופ הינומגהב ויהש) תורדתסהה ןיבל ןוטלשה ןיב םיסחיה
הענמנ תירוטדנמה הלשממהש העשב -דועו תאז ;(הגלפמ התוא
תוברעתהמו תילאיצוס הקיחתמ (היינשה םלועה-תמחלמ דע רקיעב)
ויהש ,םיבר םידיקפת .רתויב הקומע התייה הלכלכהו קשמה-יניינעב
ידיל-רבשמו תומיע ךות םיתעל-ורבע תורדתסהה לש הידיב םידקפומ
וכישמהש ימ תורדתסהב ויהש ףא ,הייתויושרו היתודסומ ,הנידמה
ירה ,הנידמה ךותב (םילעופ-תנידמ וא) "הנידמ" ןיעמ הב תוארל
ףקיה תבחרהו הנידמה לש התודסמתה ךילהת יכ ,רוריבב הארנ
ןוירוג-ןב .תורדתסהה לש החוכמ הברה ולרטנ התוברועמו היתולועפ
,ךכב תורדתסהה ןיבל הנידמה ןיב יתוהמה לדבהה לע עיבצה
םינוגרא תאשלו לובסל לוכי וניאש ,הבוח לש ןוגרא איה הנידמהש
לופונומ הל ןיאש ,ירטנולוו ןוגרא איה תורדתסהה וליאו ,םירחתמ
םתוא תורדתסהה ידיב ריאשה ןוירוג-ןב .תונוביר הידיב ןיאו
לבא ,תושעל הלוכי הניא תינובירה הנידמהש ,םייצולח םילעפמ
-םג תונובירה ןדיעבש ,החנהב -לעפ םג ךכו -רבס ,השעמל ,יכ ,הארנ
ידי-לע עצבתהלו תושעיהל םילוכי םילודג םייצולח םילעפמ -קר וא
התייה המצע הגלפמ התואש ,הדבועה ,ןכא .םייתכלממ תודסומ
,תחאכ תורדתסהבו תיתלשממה היצילאוקב תיזכרמה הגלפמה
ןיב הברהב ףירח טקילפנוק הענמו בושח םיעוזעז-םלוב התייה
התייה דסומכ תורדתסההש הממ רתוי .תורדתסהה ןיבל הלשממה
המצע תורדתסהה ךותב תומיעה להנתה ,הלשממה םע תומיעב היוצמ
,1956 תנשב הז ןיינעב הלח הבושחה תוחתפתהה .הידעי לעו הכרד לע
היצזינגרואר לע טלחוה תורדתסהה לש תינימשה הדיעווב רשאכ
."םילעופה-קשמ" לש םייזכרמה תודסומבו "םידבוע-תרבח"ב הפיקמ
לש התורמ תא טילשהל תוסנל התייה היצזינגרוארה לש התילכת
קשמה ילהנמ לע -רוביצה יגיצנ לש רמולכ -תזכרמה הדעווה
להנתי אלו (יטסילרטנצד) ירוזיב ןפואב להנתי הזש ידכ .יתורדתסהה
ירחא השמומ היצזינגרואירה .יטרפה קשמב םיגוהנה םיללכה יפ לע
תנשב ,ןובל סחנפ ,זאד תורדתסהה ריכזמ ידי לע להונש ,ימינפ קבאמ
רבכ .יעוצקמה דוגיאה םוחתב הניה תרחא הבושח תוחתפתה .1958
,תורחא םידבוע-תויורדתסה ץראב ולעפ טדנמה תפוקתב יכ ,רכזנ
-תומוקמ תקולח רבדב םימכסהל תורדתסהה העיגה ןבור םעש
-תוריש"ל תפתושמה הדובעה-תכשל הכפה 1959 תנשב .הדובע
דוגיאה תרגסמל ופרטצה םינוש םילעופ ידוגיא .יתכלממ "הקוסעת
-בו 1952 -ב "לארשי-תדוגא ילעופ"ו "יחרזמה לעופה") יעוצקמה
תירשפא הניא יעוצקמה דוגיאב תורבחש ,ןורקיעל דוגינב תאזו 1953
1965 -ב תאז תוחתפתה העיגה האישל .(תורדתסהב תורבח ילב
"ןבל-תלכת םידבועה דוגיא" תא המיקה "תורחה תעונת" רשאכ
יטפשמ קבאמ רחאלו ,"תימואלה םידבועה תורדתסה"מ דרפנב
תעיס תורדתסהל הסנכנ ךכ .תורדתסהל ףרטצהל הל רשפאתה
הריתסב ודמע הלש היגולואידיאהו הלש םאה-תגלפמש ,םידבוע
תעונת .הלש הנבמה לשו תורדתסהה לש דוסיה-תונורקעל תטלוב
ןוטלש לש חוכה סיסב תא תיללכה תורדתסהב דימת התאר תורחה
דוגיא לש היצקנופה ןיב הדרפה העבת איה .הדובעה-תעונת י"אפמ
תויהל לוכי וניא ןוגרא ותואש ,הנעטב "םידבוע-תרבח" ןיבל יעוצקמ
"תורח" התצר ,השעמל .םילעופ גיצנו-קיסעמ תחא-הנועבו-תעב
תא וליאו ,דבלב םייעוצקמ םידוגיא לש היצרדפ תורדתסהב תוארל
קשמל רוכמל העיצה יתורדתסהה קשמה תאו ,"םידבועה-תרבח"
ןמ תורחא תויתרבח תויוליעפ תמאלהב הכמת םג איה .יטרפה
קוח ידי לע) הנושארה לש החוכ תנטקהבו הלשממה ידיל תורדתסהה
.(דועו הבוח-תוררוב ,תיתכלממ היסנפ קוח ,יתכלממ תואירב
דגנ תרוקיבב הפתוש תורחה תעונת התייה לאמשה תוגלפמל
,תילהנמ-תיטילופ תיליע תריציו ,תורדתסהה לש היצזיטרקוריבה
דגנ יטרפה קשמה םע תופתוש ךות) יתורדתסהה קשמה תא תלהנמה
האב ,השעמל .םידבועה רוביצ ןיבל וניב רעפהו יתורדתסהה ןונגנמה
תועצמאב עיגהל ןויסינהו החוכב הרכה ךותמ תורדתסהל תופרטצהה
תסינכ .תזכרמה הדעוולו לעופה דעוול תורדתסהה-תדיעוול תוריחבה
,תורדתסהה תוישוא לע םינפבמ םויאכ השרפתה "ןבל תלכת" תעיס
-תיתרבחה תכרעמב תורומתל םייוטיבה דחא התייה רחא טביהמ ךא
.ךליאו םישישה תונשמ לארשי תנידמב תיטילופ
,7.4.1981 -ב וכרענש ,14 -ה תורדתסהה תדיעוול תוריחבה תואצות
גשיה דוכילל ואיבה ,דוכילה ןיבל ךרעמה ןיב תומיעה לצב ודמעו
.םירחובה-תולוק ללכמ 26.78 לש יסחי
תוריחבב יטילופה ךפהמה רחאל םינש עברא וכרענ הלא תוריחב
הרשע-שולשה תורדתסהה-תדיעוול תוריחבהו , 1977 תנשב תסנכל
-ל דוכילהו 55.31% -ל ךרעמה הכז ןהבו 1977 ינויב 21 -ב וכרענש_
ןיבל הלשממה ןיב ףיקמ תומיע ןה תוריחבה יכ ,ורבס םיבר .(28.18%
"לאמש"ה תוגלפמ לש לודגה ינוגראה זחאמכ הרתונש ,תורדתסהה
רכשה-תכרעמ תיזחב רקיעב ,םינוש םיחתמ תורמל ,םלוא .הנידמב
אל .תורדתסהה לש תינבמהו תינוגראה תופיצרה הרמשנ ,םיריחמהו
רצונו ,הייפואבו תורדתסהה הנבמב ועגפש ,םיקוח תסנכב ורבעוה
ןוטלש לש הפוקתה לכ ךרואל הלשממה ןיבל תורדתסהה ןיב ןוזיא
לש הפירח תרוקיב תחיתמ ךות ,ןבומכ ,תאזו) הנידמב דוכילה
.(תיתרבחהו תילכלכה התוינידמ


 15 -ה הדיעוול תוריחבה תארקל
הפוקתבו קשמב ילכלכה בצמה לצב וכרענ 15 -ה הדיעוול תוריחבה
תוישארה תוגלפמה יתש .ימואלהו יטילופה רושימב תוחוכ-ןוזיא לש
תודסומב ןגוציי רועיש לע תודדומתה קר אל תוריחבב ואר
,תואצותה .קשמב יללכה תוחורה ךולהל יוטיב םג אלא תורדתסהה
הינומגהב תורדתסהה תא וריאשה ,וחוכ תא ךרעמה לידגה ןהיפ-לעש
לע -ותשיפת יפל -םויאה רסוה ךכבו ,ךרעמה לש תיעמשמ-דחו הרורב
תורדתסהה לש התוחילשו הייפוא לעו תורדתסהב ולש הטילשה
הז בלשב תאצמנה ,תינויצילאוקה הלשממל .תילארשיה הרבחב
םע תורבדיהל רתוי חונ דוסי ,הכלהל ,שי ,ךרעמה לש ותושארב
ידוגינל םימרוגה ,רבד לש ורקיעב ,םלוא .תיללכה תורדתסהה
-לע םינוש םניא תורדתסהה ןיבל תיחכונה הלשממה ןיב תופקשהה
הז בצמב םג .תמדוקה הלשממה ןיבל הניב ויהש ולאמ חטשה ינפ
תויעב לש הבחר תילכלכ הייאר ןיב הכרד טוונל תורדתסהה הכירצ
ינפמ ששחה ןיבל םיילכלכהו םייטילופה םיצוליאהו קשמה
-ידעו לש תיאמצע הלועפו תורדתסהה תורוש ךותב היצזילקידר
םינשב תורדתסהה תא ווליש ,תויזכרמה תויעבה .םידבועה
םדוקה רושעב התוא תוולמה תויעבה ןמ תונוש ויהי אל ,תובורקה
-ירוביצ בור תא גציימה םידבועה-דוגיא תויהל הכישממ איה
םג ךכ ךותב) הלשממהו םייטרפה םיקיסעמה יפלכ םיריכשה
םיליבומה םימרוגה דחא תויהל הכישממ איהו ,(קיסעמכ הלשממה
רומשל הלש ךרוצה ."םידבועה-תרבח" ילעפמ תועצמאב ,ומצע קשמב
"הטמלמ" הפיאשהו ,הזמ ,הלש יטסילרטנצה הנבמה לעו התויללכ לע
תויהל ,הארנה לככ ,םידיתע ,הזמ ,חטשב םילעופה-יגיצנל גוציי תתל
ירחא םג יכ ,הארנ הרקמ לכב .קבאמ לשו חתמ לש םידקומל
ידוחייה הנבמה לע רומשל תורדתסהה החילצה תונורחאה תוריחבה
שמחו םישיש תאז לכו ,תילארשיה הרבחב יזכרמה המוקמ לעו הלש
.הדוסיי ירחא הנש