תילארשי הירוטסיה - ילארשי עונלוק

ילארשיה עונלוקה לש תופוקתל הקולח
רוש ןנר :תאמ
(1984 ,5 תישדוח הריקס)

המדקה
"ינויצה םזילאירה" תפוקת
תושדחה ינמוי
"םינמזומה" םיטרסה
םייתלילעה םיטרסה
עונלוקב הנידמה רוד
תיגולויצוס-תיפרגומדה תואיצמב םייוניש
תיקלח תיתלשממ הכימת - םיילכלכ םייוניש
?ילארשי "רוביג, הארנ דציכ - ינויצה עונלוקה בוציעב םייוניש
הפמה זכרמ לא הירפירפה ירוביג תיילע
"סאקרובה"
ילארשיה עונלוקה לש היצזילמרונ - םייניב םוכיס


 ינד לש "ןיסמח" ןיבל ןושיק םירפא לש "יתבש חלאס" ןיב רשקה המ
"ןתנוהי עצבימ" ןיבל ןמאנ הדוהי לש "תוקנולא עסמ" ןיב ?ןמסקו
?עשוי יקי לש "טיעה" ןיבל רהוז ירוא לש "םיציצמ" ןיב ?ןלוג םחנמלש
לפצ קחצי לש "17 תב העונ" ןיבל ןוזדיווד זעוב לש "ןומיל ומיקסא" ןיב
?ןורושי
לש "יטרפ הרקמ" רשאמ רתויל הריציה תא ךפוה המ :תורחא םילימב
םוחתב תוריצי לע "הפוקתה חור" ,ללכב םא ,העיפשה דציכ ?הרצוי
-ברב תמייוסמ תויקוח שיש ,חינהל ןתינ םאה ?ילארשיה עונלוקה
םאה ?ויתונש שמחו םישולשב ילארשיה עונלוקה לש תכרעמ
,תולוכסאל ,תופוקתל ילארשיה עונלוקה יטרס לכ -ףס תא קלחל ןתינ
תאו "ץע"ה תא ךופהל ןתינ םאה ?םירנא'זל ,תורודל ,םימרזל
?ירוטסיה ךילהתמ קלחכ ,ןומיס-תונבו תורורב רעי-תוקלחל "םיצעה"

ןוימל דוגינב - תשמשמ ("היצזידוירפ") תונמאב תופוקתל הקולחה
הקימנידב תקסועה ,תשרופמ תירוטסיה הריקח ךרד"כ - ירנא'זו יגולופיט
(תויעונלוקה) תומרונה לש תונושה תוכרעמה תא תראתמו תיתונמאה
רבעמה תא ריבסהל ןויסנ ךות ,תונוש תופוקתב ורצונש תונייפאמה
(1)."הפוקתל הפוקתמ תומרונ לש תרחא תכרעמל תחא תכרעממ
תוריצי לש רחא וא הז רפסממ יונב הנותנ הפוקתב םיטרסה לכ-ךס
.תודדוב
,תויהל תולוכי ,איהש המר לכב ,תדדובה הריציה תא תונייפאמה תונוכתה
:ןילוגרמ יפל
;(תוילאודיווידניא ,דוחיי) דבלב הלו וז הריציל תודחוימה תונוכת .א
הפוקתב ובתכנש ,תורחא תוריצילו וז הריציל תופתושמה תונוכת .ב
;(תויכשמה) הל תמדוקה
הפוקת לכב ובתכנש תורחא תוריצילו וז הריציל תופתושמה תונוכת .ג
רתויב הל הכומסה תמדוקה הפוקתה תא איצוהל ,רבעב איהש
;(האייחה)
התואב ובתכנש ,תורחא תוריצילו וז הריציל תופתושמה תונוכת .ד
.(שודיח) תונוש תופוקתב םידקת ןהל ןיאשו הפוקת
תטלושש ,ןמז לש עטק" איה ,קלוו תורפסה רקוח ךכיפל ןעטיי ,"הפוקת"
לש ותרדגה ."תורפס לש תומכסומו םיטרדנטס ,תומרונ לש תכרעמ וב
תודיחא וב שיש ,ןמז קרפ ןה תופוקת" :רתוי הליעומו תטרופמ גניזיט
תושיג לש ןבומב" תינייפוא ,"תינייפוא ךרדב ןמז יקרפמ לדבנהו תיסחי
תפדעה ,םימייוסמ םיכרע תשגדה ,םלוע-תפקשה ,הבישח-יכרד ,םייחל
."םימייוסמ םייתורפס םיעצמא
הקולח ילארשיה עונלוקה אופיא רשפאמ ,התע דע תוחנהה תא ץמאנ םא
:דוסי תופוקת יתשל הרורב תינושאר
;1961-1948 - (ל"קק עונלוק) "ינויצה םזילאירה" .א
,התוא קלחל רשפאש הפוקת ,םויה דעו 1961 -מ - "הנידמה רוד" .ב
.הנשימ תופוקתל ,תולק תויוגייתסהב "ינויצה םזילאירה" תפוקת
םיוולנ יאנג תומש וכפה "לארשיל-תמייק-ןרק יטרס"ו "תונכוס" עונלוק
עונלוקל ןושל תועבטמ ,םישימחה תונש לש יתלילעהו ירטנמוקודה עונלוקל
ינויצה לעפמה יישק תא הארמה ,ידסממ הלומעת עונלוקל ,ינויצ-ומכ
.המורת שקבמו ודי טשופ ,תויצילמ תואמסיסב
תונש לש יביטמרונה יטילופה-יתוברתה זכרמל גרוח ןבכ לעפ הז עונלוק
םירפוס תצובק הדמע וז תיתוברת תכרעמ זכרמב .םישימחהו םיעבראה
-יטילופה דסמימהו םינבה רוד ,םירוהה רודש ,ח"מלפה רוד ,םיאזחמו
לע ןלוכ תויונב ויה וז תוברת לש תומרונה .הב םיכמות דחאכ יתוברתה
הז דיקפת אלמל ידכו ,"יתרבחו ימואל דיקפת תונמאל"ש ,החנהה סיסב
ירבצ רוביג לש תכסמ ךרד םירורב םיינויצ םיכרע םלגלו אטבל הילע
"יבויח" רבצ ותוא םישגי הבש ,תימניד-תיתביס הלילע לש ךרדב ,יבויח
רבצה" .הנידמה לש היתורטמל תוהזה ויתופיאש תאו ויתורטמ תא
יניעב ךפה - ויתונוכתבו והארמב יתולגה ידוהיל הזתיטנא - "יגולותימה
.הווקתלו הצרעהל אשונ םידסיימה רוד
זכרמה תוברת תמרונ ילושב לעפ םישימחה תונש לש לארשיב עונלוקה
השולש תע התוא םימייק ויה ןורטאיתב ,םיתוחנ החיתפ-יאנתבו
-תואצוהו ,("להואה" "ירמאקה" ,"המיבה") םייראוטרפר תוארטאית
םימייקה םילכה .םייטרפ םימרוג ידי-לע וא תיתגלפמ עורזכ ומקוה םירפס
הנוש בצמה היה ,תאז תמועל ,עונלוקב .יולימלו םינכתל םיקוקז ויה
םיישק ,קוה-דא דסומכ טרס תיישע לש תיעונלוק הקתפרה :תילכתב
,םייגולונכט םיישקב תטבלתמה ,הריעצ היישעת לש םייביטקייבוא
ילאיצנטופה םיפוצה רפסמל תיסחי טרס תיישע לש ההובגה תולעהו
עבטמ תשיכרב ,תואוולהב יתלשממ עויסב תולת ורצי הלא םימרוג .ךומנה
לש ותולת תא םפירחהב ,םילקימיכו םלג-ירמוח אובייל תונוישרבו רז
אוה האמה לעב" תניחבב ,יתלשממה דסממה רובטב הווהתמה עונלוקה
."העדה לעב
יטרס" לש םימוחתה תשולשב יגולואידיאה םוחתב הטלשוה "העדה"ו
:"ל"קק תושדחה ינמוי (1)
תא שיגמ ןפי ריצ :16.9.60 -המ "עבג" ןמוי יאשונ תא וניניע דגנל לגלגנ
-יניצק סרוק םויס ;ךרכב םילכור יווה ;ןחתותה םוי ;אישנל ותנמאה בתכ
סינטב םלועה תופילא ;הנשה-שארל תוחילס ;הבוט הנש תוכרב ;הרטשמ
.ןחלוש
השיפתה .הנידמה יעוריאב םלש עובש יעוריא רקסל רומאה ,ינייפוא ןמוי
ךשמה תניחבב התייה תושדחה ינמוי לש תיאנותע-יטנאהו "תינוחמצ"ה
.דורלסקא ןתנ םינמויה ץולח לש ה'גאטרופר-ומכה תלוכסאל יעבט
רחואמו ,"עבג"ו "למרכ" ידי-לע דרפנב וקפוה ,תוקד רשע ינב ויה םינמויה
ינפל ונרקוה םה היזיוולטה תמקה דע ."הילצרה למרכ"כ אתווצב - רתוי
.עונלוקה-יתבב הלילעה יטרס
ןמויה .המרד תולוטנ תוארפרפ לע םיססובמ םייחה ויה םינמויה יפ-לע
תורתוכ םוליצב ודקמתהב ,תורצרצק םיעוריא תוריקס לע תתשומ היה
לש תויטודקנאה .םהיכילהתו םהישרוש תפישחב םוקמב םיעוריאה
יניירק לוקבו הוולמ תיטסבמוב הקיסומ ידי-לע בטיה הכמתנ םיעוריאה
תניחבב היהש ,(םר ךלמילאו ירא-בל ןועדג ,לצרה-ןב בקעי) קומע ירבג
.ךכ קר .ךכ הז :רבוד "םיהולא לוק" - עדוי-לכה רפסמה
-ילכ אלא ,תירקמ היגולואידיא התייה אל םינמויה חוויד לש תורקעה
רשא ,זאד ילארשיה טרסה לע הנוממה חוקיפב ןוטלשה לש קחשמ
רחסמה דרשמ תרגסמב ןורחא קסופ ,השעמל ,היה אוה .גרבשריה
,רז עבטמל םירושיא ,םילקימיכו םלג רמוח אובייל עגונה לכב היישעתהו
עונלוקה ינמוי תכרעמ ר"וי היה אוה - ךכמ רתוי .םייניב ןומימו תואוולה
.ותמר לעו ונכות לע וטווה תוכז לעבו
לש יעובשה םוסרפהו תורישה רידשתל - חרכהב - םינמויה וכפה ךכ
יתיישעת לעפמ תכונחב טרס עובש ידמ טעמכ רזג ריפס סחנפ .הלשממה
יוניפ םוליצ ,"ךרכב םילכור"ל הווש יוסיכ ןמז הלביק "השרפה" ,שדח
קר הנרקהל רשואו הרוזנצה ידי-לע לספנ ביבא-לתב ליימוס תנוכש
סיסמ סכלא קיפמה ןעט ,"םינמויה" .ןוילעה טפשמה-תיב תוברעתהב
-יתב יעלב דוגיא תולעבב םיאצמנ" ,"תונורחא תועידי" תכרעמל בתכמב
ינכט עוציב ןמויה תא תועצבמ תורבח ןה הטרסהה-תורבחו ,עונלוקה
."...לעמ הנוממ תכרעמ יפ-לע יתדבעמו "םינמזומה" םיטרסה (2)
עוצקמ ישנא ידי-לע תמייקה-ןרקה ןעמל םיטרס וקפוה הנידמה םוק םע
תומורת סויג - הרורב םתרטמש םיטרסכ תוינקירמא תודבעמבו םיאקירמא
תובקעב ,טא-טא .תידוהיה תיבגמהו תמייקה-ןרקה לעפמל ןומימו
הז קושב םיימוקמה םימרוגה ומסריכ ,חטשה ןמ םיצחלו תודבעמה תמקה
תוברתל זכרמה תמקה םע יתועמשמ ןואב בחרתהש ,םינמזומ םיטרס לש
תקפהל רודמה תמקהו (01952 עונלוקה רודמ/תורדתסהה לש ךוניחלו
טא-טא .יתכלממה הרבסהה להנימב תיתעימש-תיתוזח הרבסה יטרס
.ע"נדגבו ל"הצב ,תונכוסב םג הטרסה תוקלחמ ומקוה
ןה "תויולג גוזימ"ו "דודשא" ,"םייח םימ" ,"םודסל ךרדה תלילס"
םיאמב ידי-לע ושענש ,תוקד 15-10 ינב הלא םיטרסל תוינייפוא תורתוכ
הירא ,ףונ-בר באז ,סורג ןתנ) הפוריא-חרזממ םישדח םילוע םימלצו
םיטרס לש "םלגה ירמוח" .(טדרהדנייטש ידרפ .'ץיבלינוי בקעי ,הלוהל
םכרדב ךא ,יתימא יפא דמימו יתרבח ץפנ-רמוח יעלב םיימואל ויה הלא
,תואצות לשו תורתוכ לש "ןמוי"ל הלא םיקזח םירמוח וכפה ךסמה לא
םיטרס ויה םה ."וה-וה" תקיסומו "תוינויצ" תוצילמ תושודג תוניירקל
תונש לש סייוגמה יסורה עונלוקה תא וריכזהש ,םייטוירטפ-ומכ
ברקב תימינפ הרוזנצ הרצי לעממ הרוזנצה :ךכמ רתוי .םיעבראה
תואיצמה חויט ריחמב "עונלוק תושעל"ו ךישמהל וצרש ,םירצויה
םיטרס הלא ויה .שחרתמה לע תישיא טבמ תדוקנ לכ לע רותיוו תיתרבחה
ירחאש עגרה, םע תדדומתמה הריעצ הנידמ לש התמוקת לע "םינקז"
."הכיפהמה
-דעווה ישנא" :דיעמ ,הפוקת התואב ליעפ יאמבו עונלוק רקבמ ,סורג ןתנ
,ינומכ קוידב תוינויצה םהיניעב .ראה תא ואר תורדתסהה לש לעופה
שיבכ תלילס לע טירסתה תא יתבתכ רשאכ .הלוגב תונויצב יתקסעשכ
הנומת וב יתללכ ,(תמאב הארנ הז ךיא חכוויהל חטשל יתאציש ינפל) םודס
,לעופל יכ ,יתדמל הרהמ דע .הדובע-םוי ירחא הרוה םידקור םילעופ לש
םילעופהש םג המ ...!הרוה דוקרל קשחו חוכ ןיא ,ךרפמ הדובע-םוי ירחא
דעווה ישנא .םינקז םינמית המכו םיזורד םבור ויה 13 -ה מ"קב םידבועה
אלא ,איה שתומכ תואיצמה תא ולביק ךר ,תצקמב םיבזכואמ ויה לעופה
הנמס הררוע ותודגנתה תוא ןייטשרוב ףסוי לש וביל תמושת תאש
םירובשו םיצוצר םילעופה םירזוח הבו ,טרסב יתצבישש 'תיטסילאירואינ
לע חוכ אלל םידקרפתמו םודס לש תטהולה שמשב הדובע-םוי ירחא
םילעופה לש םיילענ הלע "המרונפ"ב תרבוע המלצמה .ףירצבש תוטימה
תא איצוהל ועבת ויצעויו ףסוי .דאמ עורק םיילענ גוז םהיניבו ,םיבכושה
המ !תועורק םיילענב לארשיב לועפ תוארהל ןכתיי אל :טרסהמ םיילענה
לעופ - ללכבו ,הקירמאב םימרותה םידוהיה ורמאי המ ?!םייוג הורמאי
..."!תועורק םיילענב ךלוה וניא לארשיב םייתלילעה םיטרסה (3)
םיטרס ,םנמוא ,ויה הל םישימחה תונשב לארשיב ושענש הלילעה יטרס
."תינויצ" ךרדבו "םיינויצ" םירמוחב וקסע תאז תורמל ךא ,"םעטמ"
םיאמבה לשו םימזיה לש םתויה ,"הכפהמה רחאלש עגרה" תשוחת
ל"וחב ידוהיה קושה - תקהבומ תילכלכ הביסו םישדח םילוע וא םידוהי
."ןמזומ"ל - יאמצע תויהל רומאה עונלוקה תא וכפה -
"הנמאנ הירק" ,(1954 ,ןוסנקיד) "הנוע הניא עבראו םירשע העבג"
,עדומב ושענ םירחאו (1952 ,שירפ יראל) "שאה דומע" ,(1952 ,סטייל)
,"וז המישמ יולימ ךות" .ל"וחב םידוהיה להקל ,ןטקה ילארשיה קושה ללגב
םילולע ויהש םיחותינב קימעהל םיטרס וצמאתה אל" ,ןומגא הירא ר"ד בותכי
ידוהיה םלועה תכימתו היילעה יכרצ ,ץראה תיינב .הנידמה תימדתב עוגפל
לש ,תיתוריית טעמכ ,תיחטש הייאר ןיגפהל עונלוקה ישנא תא ובייח
."ץראה
תפוקת תא ,השעמל םייסמ (60-61) "הרשע ויה םה" רניד ךורב לש וטרס
180,000) טרסה לש יסחיה יתפוקה ונולשכ ."ינויצה םזילאירה" עונלוק
לילגב הבשומל האמה תליחתב םיצולח לש םתיילעב קסעש ,(םיפוצ
הייסולכוא םעו םיקרוטה םע ,עבטה םע תושגנתה עקר לע םתושבגתהבו
תאז לכ - ,ינויצ םזינורכנאכ גפסש תוזעה תורוקיבהו ,תימוקמ תיניטסלפ
לישבת עבת להקה יכ ,םידיעמ - םייבוציעהו םיירופיסה ויגשיה תורמל
-לת עונלוקה-תיב להנמ ,טפ בקעי קעז ,"םיילמרונ םיטרס ונל ובה" .רחא
םיטרס הארנ ףוס-ףוס יתמ" ,הפוקת התואב עונלוק-ישנא סוניכב יביבא
היזיוולטה המקוה רשאכ - ךכמ רתוי ."!הדוהי-ןב בוחרב חצר לע
אוה .הנרקהל "הרשע ויה םה" תא רניד ךורב עיצה ,1968 -ב תילארשיה
."ידמ ינויצ" טרסהש הנעטב החדנ
התא להקה החד עודמ ?יטסינורכנאל "ינויצ"ה עונלוקה ךפה עודמ
?"םיינויצ"ה םירמוחב קוסיע
םיביכרמ השולש ןיב תודדומתה שי ,ןילוגרמ ירוא רידגי ,הפוקת לכב
תומרונ (2) תומדוק תומרונ לש םידירש (1) :תונתשמ תויטננימוד תוגרדב
תולועו םיילושב תוליחתמה תושדח תומרונ לש היצבוקניא (3) תויטננימוד
.תדרוי הטילשה המרונה רשאכ ,זכרמל
,"ל"קק עונלוק" וא ,"ינויצה םזילאירה" תפוקתמ יתגרדהה רבעמה
היה אל אוה .םיששה תונש תליחתב ססבתה "הנידמה רוד" לש עונלוקל
וידרב ,הרישב ,תורפסב ,ןורטאיתב ןמז ותוא שחרתה אוה .ירקמ
רבעמל "רפסה יפל" תוגיציו תופקת תוביס וירוחאמ ודמעו ,תונותיעבו
םייוניש ,םייגולואידיא-םיירוטסיה םייוניש "הפוקתל הפוקת ןיבש
.יתונמאה בוציעב םייונישו םיילכלכ-םייגולויצוס עונלוקב הנידמה רוד
םיכרעל הכמ םינוש םיכילהתו םיעוריא םיתיחנמ םישימחה תונש ךלהמב
קוריפ .תירבצ-תינויצה זכרמה תמרונו רורחשה תמחלמ רוד לש תונומאלו
;חוכ זכרל ןוטלשה תמגמ תא םיטילבמ םיאמיה דרמ תריבשו ח"מלפה
היגולואידיאל דוגינב ,רישעל ינעה ןיב רעפה תא טילבמ ענצה רטשמ
םיקוח יפ-לע להנתהל הליחתמ הלכלכה ;תיטסילאיצוס-תינויווישה
-ןב לש ותלודג תא קפסב הדימעמ ןובל תשרפ ;םיקהבומ םייטסילטיפק
תלבק ;ןוטלשה תגלפמ ךותב תושק תומחלמ תפשוחו "ורודב דיחי"כ ןוירוג
-טא ."לוזב" האושה תריכמכ הבר הדימב תשרפתמ הינמרגמ םימולישה
תונוחטיבה םירערעתמו םיכלוה ,הבקסומ יטפשמ רחאל דחוימבו ,טא
ןימאהו רורחשה-תמחלמב םחל רשא ,םלש יתרבח רוד לש םייגולואידיאה
יטילופ-יתרבחה ףחסה .םייטרקומד םייטסילאיצוס םיינויצ םיכרעב
תפוקת תא ןייפא רשא ,יגולואידיאה חתמה תא םימי ךרואל םייקל ישוקהו
,םישימחה תונש ףוסב םיאטבתמ ,הנידמה לש הימי תישאר תאו בושייה
ריצמ :תילטנמו תיתוברת הכפהמב ,םישישה תונש תליחתמ רקיעבו
- "ינויצ-יטסילאיצוס םזילאיר"מ ,טרפה ריצ לא - "היתומישמו" הרבחה
רחואמ רדגויש - םיררושמ לשו םירפסמ לש שדח רוד .דיחיה לש ותעדות לא
,זוע סומע ,יחימע הדוהי ,ןדיבא דוד ,ךז ןתנ - "הנידמה רוד"כ רתוי
ךפוה - םירחאו קוינק םרוי ,עשוהי .ב.א ,ןומרכ-אנהכ הילמע ,זפרוא קחצי
אל םיזכרתמה ,םייטסינרדומ םיימויק םייח-ינקת רידחמו יטננימוד
.דיחיה לש ויתויווחב אלא ,הלש "הייתשה תוארמ"בו תימואלה היווחב
תויגולואידיא לש ןתורישל תוסייגתהמ העיתר :הרהמ דע ןייפאתמ הז רודו
,טרפה לש תוילאוטקלטניאו תויתייווח תויעבב תודקמתה ,תוגלפמ לשו
םיינרוצ םילבכ לע רותיו ,תרבודמ תילארשי תיאזורפ הפש לש התשילפ
ןיעמ" ,דקומ לאירבג תרדגהכ ,הז היה .םייטתסא םישודיחו
תללוכ היגולואידיאל םינומא עבשיהל ןאממה ינוליח םזילאיצנטסיסקא
ישממה ובצמ תריסמ ול הארנש המ לא רתוחו (תיתד ,תיטסינומוק ,תינויצ)
."טרפה לש תיגולויצוס-תיפרגומדה תואיצמב םייוניש
םע הנומה ,"בושייה" .ץראב בושייה לעופב הנתשמ םישימחה תונשב
היגולואידיא תחת ,ללכ ךרדב ,שבוגמו שפנ 600,000 -כ הנידמה תמקה
היילעה ילג לומ יסחי טועימל ךפוה ,הנידמה תמקהל ףתושמ קבאמו
הליחת םיבשוימ םישדחה םילועה .הקירפא-ןופצמו היסאמ םירידאה
-תורייעב - ןיסולכואה רוזיפ תוינידמ תרגסמב - רתוי רחואמו ,תורבעמב
תליחתב שחרתמ יתוהמ יוניש .ץראה יבחר לכב םירעה תונוכשבו חותיפה
לש תורבעמה יבשות :ילארשיה עונלוקה לש להקה תפמב םיששה תונש
הדשה-ירע לא ,תולודגה םירע הילוש לא םייתניב ורבע םישימחה תונש
הז להק .הלא תומוקמב וחתפנ םיבר עונלוק-יתבו ,חותיפה-תורייע לאו
ויטלוק לומ יתדע רעפו חופיק תושוחת שח ,תרבודמ תירבע םייתניב דמל
.ויתויעב תאו ותוא וגצייש ,ילארשי רודיבלו תוברתל אמצ היהו םיזנכשאה תיקלח תיתלשממ הכימת - םיילכלכ םייוניש
.היישעתהו רחסמה דרשמ לש סמה רזחה תוינידמל דוסיה חנוה 1960 -ב
- רכמנ סיטרכ לכל תיוויטקאורטר תיתלשממ הידיסבוס - סמה רזחה
הכומנ תיבירב האוולהכ ןתינ ונממ רכינ קלחו ,זוחא 33 לש רועישב לחה
םיששה תונשב םינוש םינוקית הרבעש ,סמה רזחה תטיש .םימוליצה ברע
ןוה-ילעב לשו הקפה-תורבח לש םתסינכל סיסבה תא החינה ,םיעבשהו
םע הידיסבוס ןתמ תועצמאב דדומתהל הדעונו ,ילארשיה עונלוקה קושל
םירדסומ םיקווש רדעיהב ךומנ ילאיצנטופ םיפוצ-להק לש תויתייעבה
ףונמ םיששה תונשב התייה ,היתוערגמ לכ םע ,סמה רזחה תטיש .ל"וחב
-ירמוח" לש היצזילקוללו ילארשיה עונלוקב רבוג תוקפה בצקל יתועמשמ
םיחוור תבונת לע תונביהל - ןורקיעב - התע ולכיש ,םיטרס הלש "םלג
.ימוקמה קושב ?ילארשי "רוביג, הארנ דציכ - ינויצה עונלוקה בוציעב םייוניש
עונלוקב יולגה דרמה אוה (1965) "הנבלב רוח" רהוז ירוא לש וטרס
לע ,רהוז ירוא שמתשה תידוראפו תיריטאס ךרדב ."ינויצה םזילאירה"
יעצמאב ,תוינויצ תויגולותימ ןיבל תויעונלוק תויגולותימ ןיב הלבקהה ךרד
תוברתה לשו יל"קקה עונלוקה לש םייטסינורכנאה יוטיבהו העבהה
-יבצוח םימואנ ,רבדימב ריע םימיקמה םיצולח תוודח :"תילאימחרי"ה
-ןחבמכ תשמשמ תונויצה תמוקת לע תכסמ ,דלפצרה חסונ תוינויצ תובהל
.םוסרפו הפישח תובאת תורוחבל דב
דדומתה אל - "תוינויצ"ה תומכסומה לע הידוראפב "הנבלב רוח" ךא
ןה תיתוסחייתה-תילאוזיווה תרוסמה רדעיה תייעב תא רתפ אל אליממו
םיששה תונשב םיטרסה ירצוי .םיפוצה-להק לש ןהו םיטרסה ירצוי לש
תודבעמ ,לברוסמ דויצ) תוינכט תויעב לש עפש םע דדומתהל וצלאנ
,תוליעי אל הקפה תומרונו תוכרעמ ,םילגרותמ אל םיתווצ ,תינוניב תוכיאב
ךא ,(עונלוקל תירוקמ הביתכ לש תויטרדנטס תורוצ ,רדסומ אל ןומימ
.יתוברת יעונלוק (IDIOM) בינ תריציב תייה תיזכרמה תיכרעה היעבה
תילאוזיו תוברת לשו היזיוולט לש ,יתלילע עונלוק לש תיתשת רדעיהב
אוה דציכ ?ילארשיה רוביגה והימ :תויליחת תויעבה ויה סקימוק חסונ
תומרב רובידה-תפש ינויפא םהמ ?ותוא תונייפאמה תוטס'גה ןהמ ?שובל
-ינקחשב שמתשהל םאה ?קוהיל ךורעל דציכ ?תונושה הייסולכואה
םהמ ?םישדח עונלוק-ינקחש לדגל וא/ו ,רמז-יבכוכב ,םירכומ ןורטאית
דציכ ?"םיילארשי" םוליצ-ירתא םהמ ?תוגיציו תויסופיט תוילארשי םינפ
ףתושמ הנכמל עיגהל ידכ ,תורחא םילימב ?"תילארשי" הריד תטהורמ
תוריחבב ןה "תויסופיט" לש תיתשת שבגל שי בחר יתוברת-ייוהיז
ויהיש ,הנשמה-ירוביגו םירוביגה קוהילבו בוציעב ןהו תוילאוזיווה
-להק לע קבאמב ריהמ רושיג יעצמא תינמז-ובו הפקתמ-תדוקנ תניחבב
תעדומ אלו ,תעדומ - תחא הנועבו תעב - התייה המישמה .םיפוצה
ותחלצהו ,וייח לע םחליהל היה בייח טרס לכ :תיטרואית לא יאדוובו
םינופ ךכיפל .וכרד יכישממ םיטרס לש םתקפהלו םתביתכל ףונמ השמיש
ומכ ,ןוכרעמהו ןורטאיתה תרזעל םיששה תונש תליחת לש עונלוקה ירצוי
לש והזחמ יפל "ודרודלא" ,דגמ ןורהא לש והזחמ יפל "קיימ קייל ייא"
השמ לש תיראלופופה וידרה תרדיס יפל ,"ןוחמש תחפשמ" ,ןוזניסומ לאגי
תוזחמה .דועו ןושיק לש וינוכרעמ יפל "יתבש חלאס" ,םיירפא-ןב
םיווהמ - תונושה תומיבה לע תמדקומה םתחלצה ףקותב - םינוכרעמהו
םיסופיט םירידגמ ליבקמבו ,תיעונלוקה החלצהל םייוסמ חוטיב ןיעמ
.תבכרומהו השדחה הפשל רבעמב תכמותה הדחו הגיצי הרוצב םידמעמו
חומה תפיטש לש דוסיה תויומדב שמתשמ - רהוז ירואכ - ןושיק םיירפא
םתוא לכ .יתבש חלאס - הנברוקב אקווד רוביגכ רחוב ךא ,"תינויצה"
תינקירפא-ןופצה היילע התא התע דע ורייצש םינמויהו םינמזומ םיטרס
לע םיטרסה ,דרדרו רואב םישימחה תונש לש הלודגה תיתייסאהו
תוריחבה ,תוצופתה לכמ םילוע תווחאו םייח תוקקושה תורבעמה
םידמעומ הלא לכ - תילארשי הריציכ ץוביקה לש ותראפת ,תויטרקומדה
יתבש חלאס לש ותמחלמ ידי-לע יתואיצמ רתויה םרואב הריטאסה ךרד לע
קחדה-תודובעב ,תיביסאמה תולוקה תיינקב ,היצקטורפה תטישב
.ץוביקה-ישנא לש תויטמגרפבו
םיסופיטל תודוסיה תא - ערלו בוטל - ןושיק חיני "יתבש חלאס
תומד" תארוהב (TYPE) סופיט .ילארשיה עונלוקה לש םיפיטואירטסלו
םידחייתמה םדא-ינב לש הבחר הצובק רתויב בוטה דצה לע תגציימה
יפוא תנוכת תלעב וא/ו תיליג וא/ו תיעוצקמ וא/ו תינתא הניחבמ
םישדחה םילועב ימוקה תאו ינייפואה תא דדחמ ןושיק (3)."תטלוב
"םילכה אשונ" ,ירגנוהה ,םירגובמה םהידלי ,ותשא ,חלאס) הרבעמבש
,יאפירח הרירהזו ןמדירפ אגרש - ותרזועו ריכזמה) ץוביקבו ,(דועו
הליג) םיילאיצוס םידבוע ,(ןייטשנייא קירא - יביאנהו םימתה קינצוביקה
תודיקפה ,תוריחב ברע הרבעמה יבשות תא םידחשמה םינקסע ,(רוגמלא
תיביטמרונה הדאיסופיטל ףיקשת וויה הלא לכ .דועו תיטסינויצקטורפה
תונשב "רוויחה ששגה" ינוכרעמ ויהיש יפכ ,םיששה תונש לש תילארשיה
תרוקיבה לש הלוזלז תורמל - ןושיק ךישמי וכרדל ןמאנ .םיעבשה
רבצה ומכ ,םיילארשי םיימוק סופיט-תובא בוציעב - תיעונלוקה
םחלנה ינוהמת ףרוטמ ,("אקניברא") "רדתסמה"ו ירטנצוגאה
רטושה") יטתאפו ןקדזמ רטוש .("ךימואלב תלעת") היטרקוריבב
.("יאלוזא
ןושיק ירוביג םיכפוה םיששה תונשב ילארשיה עונלוקה לש ימנאה ללחב
תא םניחבו םתויממעב אטבל םיחילצמה ,םיילארשי סופיט-תובאל
.תיחשמהו תחשומה יטרקוריבה דסמימב םתמחלמב םיפוצה תוהדזה
גשומל ךפהש ידיחיה ילארשיה עונלוקה רוביג אוה יתבש חלאס :ךכמ רתוי
לודג"ה רוביג ,םיכרעל ,תוסחייתה תצובקל ,העפותל גיצי םש ,יעונלוק-ץוח
.יגולותימ ילארשי רוביג - ינקירמאה עונלוקב תוברעמה שיאכ "םייחמה
היתובקעב הררג (!םיפוצ 1,200,000) טרסה לש המישרמה ותחלצה
תוחפה ברהו - םיפסונ תונויסינ םיעבשה תונש תליחתבו םיששה תונשב
השיומ" ,(1965 ,ןלוג) "יחרזמ הזילע" :םייממע םירוביג תריציל - םיחלצומ
,(1973 ,1970 ,ןלוג) "ופול"ו "ןלבזק" ,(1966 ,רהוז) "רוטלטניו
.דועו (1972 ,טדרהנייטש) "וקינומולס" הפמה זכרמ לא הירפירפה ירוביג תיילע
ןיבל "ינויצה םזילאירה" תפוקת ןיב "םלגה ירמוח"ב יתוהמ רתויה יונישה
לא הירפירפה ירוביג לש םתיילעב היה ךליאו םיששה תונש לש עונלוקה
.תיעונלוקה הפמה זכרמ
םימרזה תשולש ןיב הנחבא ךורעלו אתחנתא תושעל ונא םיבייח ןאכ
,יזכרמה םרזה לש עונלוק ,םהלש דעיה להקל םתוסחייתהב עונלוקב
:ינויסנ עונלוקו יממע עונלוק
בלשל הסנמו רוביצה לש תובחר תורדשל דעוימ יזכרמה םרזה עונלוק .1
יאשומ םיווהמהו להקה לש הבחרה תשקה תא םיגציימה םירוביג
רפוסמה ,יתביסנ ןפואב חתפתמה ריהב רופיס לע ססבתי אוה .תוהדזה
ןמרופ שולימ לש "רעיש" .תיוויטקינומוקו הדח תיעונלוק הפשב
לש הגיצייה תשקב הז עונלוקל תואמגוד םה ןושיק לש "יתבש חלאס
"םימוידיאה" תודחב ומכ ,הרופיס ךרדבו הלילעה תוריהבב ,ןהירוביג
.םינעשנ םה םהילעש םייטילופ-םייתרבח-םייתוברתה
הצובקל וא (תויתדע ,תוינתא) טועימ-תוצובקל דעוימ יממעה עונלוקה .2
לע ,ללכ ךרדב ,ססבתמ יממעה עונלוקה .ךומנ לומיס תלעב הבחר
תורבועה ,תורכומ תויצאוטיס לעו םייח-תמכוח ילעב םייממע םירוביג
."הפ-לעבש הרות" ןיעמכ רודל רודמ - ןמזלו םיאנתל תולגתסהב -
רולקלופ לש וא/ו "ןמור-וטופ" לש תרצוקמ תוטשפל הטונה עונלוק והז
תורכומ תוירופיס תוינבת לעו תועודי תותימא לע םיססובמה
תויעבב עדומב קסוע וניאש ,עונלוק והז .ךומנ ימצע יומיד תוקזחמה
לש ויטרס ומיגדי .ןתוא ףקשי חרכהב יכ םא ,תויתרבח וא תויטילופ
-יטרסו םישולש התונשב יאשרווה ידיאה עונלוקה ,הידבוע 'גרו'ג
."הטסי'צמ" חסונ םיירוטסיה תואקתפרה
דצב ןהו יטמיתה דצב ןה שדחל ורקיעמ הסנמ ינויסנה עונלוקה .3
ארוק םיששה תונש תליחתב .לבגומ חרכהב ולש דעיה-להקו ,ינרוצה
ילארשיה עונלוק הלש תילכלכה הפמב יתוהמה יונישה תא ןלוג םחנמ
.ילארשיה עונלוקה לש שדחה ינגורטהה להקל םירוביגלש הארמ גיצמו
םירמוחב ןלוג רחוב ,ולהק לש תוינגורטהל עדומה ,יאמב-קיפמכ
.דחי םג "היינשה"ו "הנושארה" לארשיל םיגיצייה םירוביגבו
- םימדקמ (1969) "ילש וגרמ"ו (01966 "הנוטרופ" ,(1962) "ודרודלא"
-תונוכש - הירפירפה ירוביג תא - (וקיפה ןלוגש) "יתבש חלאס" דצל
זכרמ לא - הקירפא-ןופצו היסא יאצוי ,חותיפה- תורייע ,ינועה
-ינב ויהי הלא םיטרסב .תילארשי-תיתוברתהו תיעונלוקה הדוהתה
תינמז-וב ןתנית תאז םע ךא ,םייטננימודה םירוביגה "היינשה" לארשי
ןה ,תיאידיא הניחבמ ןה תמלוה תוגיצי "הנושארה" לארשי-ינבל
- יתדעה רעפה .עונלוק-יבכוכ קונילב ןהו תיתוהדזה-תישגר הניחבמ
ןלוג לש עונלוקב ףקשי - םודיקה תויורשפא ,הלכשהה ,אצומה רעפ
רובשל ריעצה רודה ינב וסני התואש ,השק תואיצמ םיששה תונשב
היהיו ,תורסייתהלו םיטבלל םינותנ ויהי םה .ינדרמו יוויטקא ןפואב
-ןייטשלקניפ הנבל ;"ודרודלא"ב רומ הווקת-לופוט_ רוחבל םהילע
קלח - תואצותב תאלש תינמז-ובו ("ילש וגרמ"ב ימואת דדוע
אל ףוסה .הנותנה תילארשיה תואיצמהמ קלח ,הידגרט לש הינייפאממ
.חותפ אלא ,חייטמ דנא-יפאה תניחבב היהי
ןה (MAIN STREAM) "יזכרמה םרזה ,תרגסמב םילעופה ,ןלוג לש ויטרס
תיתביסנ תיטמרדו תיעונלוק הפשב ןהו םירוביגה תויגוצייב
הכילהה .םילהקה לכ ברקב תירחסמ החלצהל םיכוז ,תיביטקינומוקו
איה (1968 -ב היזיוולטה תסינכ דע) םינש ןתואב ילארשי טרס תוארל
תאז םע .החלצהל הכוז יביטקינומוקו ריהב טרס לכו ,עוריא תניחבב
םירקבמה .תרוקיבה תודגנתהל ,ןושיק יטרסכ ,ןלוג לש ויטרס םיכוז
- ןתנ המשו גרבנירג דוד ,ףונ-בר באז - םיששה תונש לש םיליבומה
תונשב ."ךומנה ףתושמה הנכמ"ל הנופה "רחסוממה" עונלוקה דגנ םיאצוי
עונלוק ןיבל "ירחסמ" עונלוק ןיב תכרפומה הקולחה ןיידע תמייק םיששה
."יתוכיא" וא "ישיא"
תונש לש תיעונלוקה היישעה זכרמב דמוע ןושיק לשו ןלוג לש עונלוקה
םיעפשומה םיריעצ עונלוק-יאמב תצובק לש היצקאיר ררועמו םיששה
,("דליו םימי השולש"ו "הנבלב רוח") רהוז ירוא .יתפרצה "שדחה לגה"מ
,("ינשה רדחב השאה") ןורושי לפצ קחצי ,("הלמשה") ןמאנ דא'ג הדוהי
ףוסב םיריזחמ ("השא הרקמ") רומתק קא'זו ("םירייסה") רירגש הכימ
םעפה ךא ,הנושארה לארשי-ץרא ירוביג תא ךסמה לא םיששה תונש
םהלש עונלוקה .ללכה תבוטל "תוסייוגמ" תואידיא אלל ,םוי-םוי ישנאכ
עונלוק-ינקחש לע ססבתמו שדחה לגה לש יתפרצה עונלוקה ןמ עפשומ
תרסחו תיתוגהנתה קחשמ תסיפת לע ,ימוימוי גולאיד לע ,םיילרטאית -אל
רוד"ל הליבקמ םיווהמ םה .םיינרוצ םילבכמ קותינ לעו םייטמרד םישגדה
יטרס דגנ עדומב אוהש עונלוק םישועו ,תילארשיה תורפסב "הנידמה
םיגציימה ןושיקו ןלוג דגנו (יתלילעהו ירטנמוקודה םוחתב) "ל"קק"
םטמוטמ ,ירגלוו" עונלוק - ןייטשרוב לאגי יאמבה תרדגהכ ,םתנעטל
."רחסוממו
."רחאה" עונלוקה םשב םירקבמה ידי-לע הארקנ וז הצובק
תריז חותינב שחרתה "רחא"ה עונלוקה ירצוי לש יזכרמה ןולשיכה
,(םירואנ םיעיקשמ הרדעיה .ולהקו ילארשיה עונלוקה לש הלועפה
תדירי םעו היזיוולטה םע ,םימרזה לכמ םירז םיטרס םע השקה תורחתה
תמכחותמ תוליעפ ובייח הלא לכ - יגיגח עוריאכ ילארשיה טרס הלש ונרק
,םיגיצי םירוביג תריחב "תורחא םילימב ,יזכרמה עונלוקה םרז םוחתב
רשק תריצי דחפ ,חתמ ,עמד ,קוחצ :והשלכ שגרל היינפו םירורב םירופיס
."סנזיבואש"ל ךיישה עונלוק תריצי ,ולהק ןיבל טרסה ןיב יח
האצותהו ,(4)ןמאנ דא'ג רמוא ,"ץראב השענה עונלוקהמ איקהל וניצר"
תומלעתה - "ןלוג" עונלוקלו ל"קק עונלוקל היצקאירה תובקעב - התייה
- ליבקמבו תילארשי היגולופיטמ ןה ,םוליצ-רתאכ ילארשיה ללחהמ ןה
העפשהה .המרדו רופיס תלוטנ ,תיתריווא ,תירונימ לופיט ךרד תריחב
לע ,םירחא םירוביג לע ןעשנה עונלוקכ תפרצב "שדחה לגה" לש הקזחה
יאמבה תדמעה לעו םיינרוצ םילבכמ רורחיש לע ,תויתוגהנתה תוטס'ג
תודדומתהב התייה - וילע םתוחה לעבכ אלא רופיסה תרשמכ אל ,רוביגכ
וכרדב דחא לכ ,וליכשה "שדחה לגה" יאמב ."המ"ה םע אל - "ךיא"ה םע
לש "תוקלמה 400" :רורב יתרבחב יתפרצ ללח ךותב לועפל ,תישיאה
לש "הפיה 'גרס" ;עשפה לא ריעצ רענ לש ותורדרדיהב קסוע ופירט
הנר ןלא לש "יתבוהא המישוריה" ;תיתחפשמ המרדולמ אוה לורבש
ראדוג לש "המישנה תולכ דע" ;תירסומ הייעבבו תימואל המוארטב קסוע
.םירורב םיקוח לעב רנא'ז לע ,תיטמרדה תוילמינימה תורמל ,ססבתמ
לופיטה ךרדבו ללחב םירמוחה תרדגה םוחתב קר היה אל ןולשכה לבא
.תיתקפהה תרגסמה םוחתב היה רתוי קהבומה ןולשכה ;דעיה להק יבגל
,תולברוסמה תוקפהל היצקאירכ ,רתייה ןיב ,לעפ "שדחה לגה"
םימצמוצמ םיתווצב ,ןבל-רוחשב :תרוסמה לש תורקיהו תוילרטאיתה
,זא-וא .ךומנ ביצקתב - תורחא םילימב ,םיינכט םילולכיש לע רותיוובו
תיתונמאה הטילאה ברקב תונעיהל הכזש ,טרסה לש ירחסמה ונולשכ
רשפאמו טרסה רצוי תא תכשוממ הפוקתל "ףרוש" היה אל ,תיתרוקיבהו
עונלוקה" תוקפה .הדובעב תופיצרו ףסונ טרס שממל תוסנלו ךישמהל ול
ויה ןהיתונולשכו ,ןביצקתב תודבכ ךא ,ןחורב תוריעצ ויה לארשיב "רחאה
.םיפירח
ןלוגל ליבקמב - תופיצרב דובעל חילצהש ,רוד ותואמ ידיחיה רצויה
,הצר ,"סנזיבואש"ה לע ןומא היהש ,רהוז .רהוז ירוא היה - ןושיקלו
ךא ,"הנבלב רוח" לש יטסיכרנא-ימוקה ןונגסה תריציב ךישמהל ,םנמוא
.ויטרס לש יתוהמ יונישל ותוא ףחד טרסה לש ףירחה ירחסמה ןולשכה
םרז עונלוק לש םיטרסל ינויסנ עונלוקמ םיששה תונש ףוסב רבע אוה
יממעהו ("לוגנרתה, ,"ךלמ רזממ לכ" ,"דליו םימי השולש") זכרמה
תא שממל חילצה ליבקמב רשאכ ,("ונלש הנוכשה" ,"רוטלטניו השיומ")
היזיוולטה תרדיסבו םירצק םיטרסב ,תומוסריפב יטסיכרנאה ונונגס
היצמיטיגל ןתמ תניחבב התייה 1976 -ב "לארשי סרפ"ב ותייכז ."לול"
.ילארשיה עונלוקה לש תיתוברתה המורתל "סאקרובה"
סחיהו "רחאה" עונלוקה לש ,יתונמאה תמייוסמ הדימבו ,ירחסמה ןולשכה
ולעפ ,"ישיא"ו "יתונמא" ארקנה ,הז עונלוק יפלכ תרוקיבה הלגמש םחה
ללחב 1976-1969 םינשה ןיב "סאקרובה" יטרס לג תיילעל תיקלח
.םימיה-תשש תמחלמ רחאלש הנתשמה
חרכהבו ,לארשיב םייחה תא םינבומה לכב התניש םימיה-תשש תמחלמ
הנושארל .להקה םע ולש רזוחה ןוזיהה לעו ילארשיה עונלוקה לע העיפשה
לארשי-ץרא לש המחלמ דוע אל .תילארשי-ללכ המחלמב רבודמ
אלא ,(יניס תכרעמב םינחנצה ,ח"מלפה) תומרונ הביתכמה הנושארה
האישנה בקע היצזיטרקומד לש השוחת תרצויה לארשי ללכ לש המחלמ
ישנא תויוכזל ,היולג הגרדהבו ,היומס העיבת - היתובקעבו ,לטנב הוושה
."היינשה" לארשי
הכירצה תפמ תא יתועמשמ חרואב התניש םייחה-תמרב הדחה היילעה
-ץוחה ירחסמה ןורטאיתה לש החירפה תונש ןה הלא .תירודיב-תיתוברתב
-יבורקו "תילרנגה ימא" - יממעהו ("תומיב" ,קידוג) יתוכיאה יראוטרפר
עונלוקה תכירצ ילגרה תא היזיוולטה תוססבתה הנשמ ליבקמב .התחפשמ
לארשי ,תימדקאה לארשי ,הקיתווה לארשי - ילארשיה הפוצה לש
עונלוקל תכללו היזיוולטב תופצל ,תיבב רתוי ראשיהל ףידעת תרגובמה
עונלוקל הכילהב העובק ךא תיתגרדה הדירי היהת .יביטקלס רתוי חרואב
:(5)ץיברוג לאכימו ץכ אוהילא לש םרקחמב ולהק רדגויו ,ילארשיה
הלכשה ילעב םבורב םה ילארשיה עונלוקב םיילאיצנטופה םיפוצה"
ךרוצ ,בטיה סנרפתמ הז םוצע ילאיצנטופ להק ."דומיל תונש 12-5 ,תינוניב
לכל לעמו ,התוהמב תיטסיפקסא תיתוברת הכירצ עבותו אתורבחב האיצי
.הארמב ומצע תא תוארל הצור -
רשאכ ,םיקיפמלש עונלוק אוה "סאקרוב" הנוכמה עונלוקהו - םיקיפמה
םייזכרמה .םלהקל בטיה םיעדומ - דבלב הדובע-ינלבק םה םיאמבה
הצפהה םוחתמ םיאב - הלא ךורבו ינולובז החמש ,ןלוג םחנמ - םהבש
תיגולויצוס התימאל רתוי רחואמ ךופהיש המ תא םישחו עונלוקה-יתבו
תופצל בחרה להקה לש ונוצר - 'ץיברוגו ץכ לש םרקחמב תססובמ
תונמאנה" לעו "תויתחפשמ" לע שגדה בקע תיתחפשמ המרדולמב
."תיתדעה
להק ןעמל םיטרס רציימו זכרמה להקמ קלח לע ןלוג רתוומ ךכמ האצותכ
.יתדע רולקלופ לע ססוביש ,יממע עונלוק לש תנוכתמב ,רתוי יממע
עונלוקה ןמ םילטונ ויחבט .יעונלוקה "סאקרובה" אוה רזומ הפאמ
;הידמוק לשו המרדולמ לש תוירנא'ז תורגסמו םינבמ ,םיאשונ יאשידייה
יתמיכסו ריהמ תויושחרתה בצקל תוימיטיגל "ןמור-וטופ"המ םילטונ
םילטונ םה ;ולהק לש תומכסומ לצנמ אלא ,יתגרדה ךילהת לע הנבנ וניאש
םזינוכרעמה ןמו "תילרנגה ימא, חסונ לוזה ילארשיה ןורטאיתהמ
"םיבעה" םייתדעה םייוקיחה תאו תילאוטסקטה הקחצהה תא ילארשיה
.םייפיטואירטסהו
עבש-שש ךשמב תולק תויצאיראווב וז הנושמ תבוכרת לע םירזוח םה ךא
-תורבחו םינוש םיאמב השש ידי-לע (1976-1970) תויביסנטניא םינש
.תונוש הקפה
?םרז ?לג ?רנא'ז אוה "סאקרוב"ה םאה
,גשומה לש תינריתמהו הבחרה הארוהב קר אל רנא'ז אוה "סאקרוב"ה
,עונלוקה-יפוצ להק לש תויפיצה ךס אוה רנא'ז יכ (6)רודויט יפל תנעוטה
.םהלש הייפצה ןויסינ רובצמ רואל ,טרסה לש הנשימה-תרתוכ יפל
םרזה עונלוק לש דעיה להקל ןה תויפיצ לש רורב יומיד רצי "סאקרובה"
.תרוקיבל ןהו יממעה עונלוקה לש דעיה להקל ןה ,יזכרמה
עברא ידי-לע תונוש םיכרדב םיעבשה תונש ךלהמב רדגוה "סאקרובה"
:תוסחייתה תוצובק
םיטרס, סאקרובב ואר ,ןוזדיוד זעוב םשארבו ,סאקרובה יאמב (1)
"תיבויח" הרדגה ,"וינווג לכל ונלש ימוקמה רולקלופב םקוסיעש
,הריגה-ץראכ לארשי לש תוינגורטהה תא ףקשמ הז עונלוק יכ ,תנעוטה
,"שפנ יפי" לש להקל אלו בחרה להקל דעוימה "ילאקול" עונלוק
;בחרה להקה ברקב ולש תויראלופופה םצעמ תרזגנ ותוכיאש עונלוק
,"סאקרוב" יוטיבה תא העבט הפוקת התוא לש תילארשיה תרוקיבה (2)
,"ירגלוו" ,"לוז" עונלוקל ףתושמ הנכמכ ,"סודנימח-סאקרוב" םיתעלו
-בר באז רקבמה ."עונלוק-יטנא"ו "םטמוטמ" ,"ןוחרזמ" ,"יניטנוול"
דוסיה ינותנ" :הרדגה ללכל ראותה תומש תא ביחרהל הסינ ל"ז ףונ
,תוניגהה ,המכוחה :ןושארה עגרהמ ךינפל םישורפ תודעה יטרס לש
לומ חרזמה תודע ינב לש תונמאנהו תוטשפה ,תונכה ,תוישרושה
;"זנכשא תודע עינב לש תונטשפהו תועיבצה ,םירקשה ,תונכפכפהה
הרורב אל הרדגה התואב המחלמל ואצי "רחאה עונלוקה" יאמב (3)
דרשמ) וב תוכמותה תויושרב ןהו הז עונלוק דגנ ןה ,סאקרובה עונלו קלש
;(היישעתהו רחסמה
תרוקיבה יגשומ תא טא-טא ץמיא תילארשיה היצנגילטניאה להק (4)
."ןימא-אל"כו "יסאקרוב"כ ילארשיה טרסה לולכמ תא החדו
:גשומה לש תיסאלקה הארוהב רנא'ז אוה סאקרובה - ךכמ רתוי ךא
,םירוביגב ,תוירופיסה תוינבתב םמצע לע םירזוחה םיטרס לש סופרוק
,ןונגס ,םוליצה ,םינקחש תעפוה - בוציעב תומרונבו הנשמה ירוביגב
.תושובלתהו םירזיבאה ,םוליצה-ירתא ,קוהילה ,קחשמה
ילארשיה עונלוקה לע וטלתשה הלא תויבוציעו תוירופיס ,תויטמית תומרונ
יוהיזל םינתינ םיטרס םירשעכ קרש ,הדבוע התורמלו ,1976-1970 םינשב
יממעה עונלוקה םוחתב ורצונ םיפסונ םיטרס רשע-השימחו ,הז סופרוקב
ויה - םישימחכ - םיטרסה תרתיו ,(דועו הידבוע 'גרו'ג ,ןייד יסא יטרס)
.הפיכב סאקרובה טלש - ינויסנה עונלוקלו זכרמה עונלוקל םיכיושמ
?תיטפוא תועט רדגב איה ילארשיה עונלוקה לש "היצזיסאקרוב"ה םאה
להקה לשו םיקיפמה לש םקוח-םחל ויה "סאקרובה" לש תומרונה .אלו ןכ
תוילילש תומרונ ןתויה תורמל - ןתוא הכפה החלצה התוא ךא ,יממעה
- יזכרמה םרזה להקו תונמאהו עונלוקה תייליהק ,תורוקיבה יניעב
הפוקתב ילארשי טרס לכ יבגל תוסחייתה תדוקנל ,תיזכרמ ריצ-תדוקנל
.תאז הנותנ
תוינכרצ תוביסנ תכרעמ ףקותב קר חמצ אל "סאקרובה" :ריהבהל שי
לש תנצקומ הדלות תינמז-וב היה אוה .יטילופ-ילכלכ-ויצוסה רושימב
תונש ףוס לש קבאמה דודיח לכל לעמו ,ילארשיה עונלוקה לש תכרעמ-ברה
"רחאה עונלוקה" ןיבל ןושיקו ןלוג לש "זכרמה" עונלוק ןיב םיששה
.תיעונלוקה תרוקיבהו
םלוע-תוסיפת יתש תונושארה םיעבשה תונשב תודדומתמ וז לומ וז
ססובמה עונלוק ,ןצקומה יממעה עונלוקה דמוע דחאה בטוקב "תויעונלוק
חופיקה תושוחתלש ץומיא לעו םיעובק םיסופד יפ-לע תואיצמה תקולח לע
זכרמה עונלוק לש הנצקה - ינשה בטוקבו ;"קופדה" ידרפסה רזגימה לש
,"ילטנמירפסקא"ל ולש דעיה להקל סחיב ותוא תוכפוהה ,בוציע יכרדב
"סקו לאינד") םיילארשי-ללכ םירמוחב ,םנמוא ,לפטמה עונלוק והז .ינויסנ
אלל ,יתריווא :יטיא "טוש טנול"ב תאז השוע ךא (וז המגמ בטיה גציימ
דמוע "ירגלווה"ו "םטמוטמ"ה לומ .ירופיסו ישגר פאזולק אלל ,םירוביג
תא ודיעצהש ,תויוגש תוסיפת יתש ."רחא" ,"יתונמא" ,"שיגר" ,"ןימא"
שרודה זכרמה להק םע ולש ןילמוגה-יסחיב הרוחא ילארשיה עונלוקה
.ךסמה לע ללוחתמה םע ישגר רשקו םיגיצי םירוביג ,הריהב הלילע
אל ללח תניחבב זכרמה לש עונלוקה היה תומדקומה םיעבש התונשב
םיפוצה-להקו תרוקיבה יגשומ תא התוויע הפיצרה ותורדעיהו ,לצונמ
סאקרובה יוהיזב הלש ןורוויעה - תרוקיבה ןולשכ .ולש ילאיצנטופה
"טרס דוע"כ אל שדח ילארשי טרס לכל הלש תוסחייתהה ,יממע עונלוקכ
ילארשי טרס לכ יבגל "ףוס-ףוס"ה תנומסיתו - ערלו בוטל "טרסה"כ אלא
-יא לש ךלוהו רבוג ףחס ורצי הלא לכ - סאקרובה יאוותמ ,לוכיבכ ,גירח
סאקרובה ךפה טא-טא .ילארשי עונלוק-להק-תרוקיב יסחיב תונימא
.ולוכ ילארשיה עונלוקה תודימל הרזגנש תיוותל ילארשיה עונלוקה לש היצזילמרונ - םייניב םוכיס
תפוקת ,יתחנהל ,הליחתמ (ךליאו 1977 -מ) םיעבשה תונש ףוסב
תחכופמ-תנזואמ הייאר לש הפוקת .ילארשיה עונלוקה לש היצזילמרונה
לש םיאמב םרישעמ הלעמל תופרטצה לש הפוקת ,ולהק לשו ודיקפת לש
םיסותימ-ומכ תריבש לש הפוקת ,תולילדה ויתורושל ןושאר הלילע טרס
.תרתוכ הל ןיא ןיידעש הפוקת ."תורוד" ומכו תומגיטס-ומכו
עונלוקה" תומרונ ןיב הקיטקלאיד תרצויה - וז הפוקת לש היצבוקניאה
,1967 -ב תויטיאב ,השעמל ,הליחתמ - "זכרמה םרז" תומרונ ןיבל "רחאה
דע .היישעתהו רחסמה דרשמב רצקה טרסה דודיעל הקלחמה תמקה םע
גירח תניחבב םייאמצע םיירטנמוקוד םיטרסו הלילע-יטרס ויה הנש התוא
םיטרס תיישע תמוקע הלוע הנש התואמ .1967 תנש דע השימח-העבראכ
-מ תעצוממ היישע ידכ דע ירטמואיג רוטב (ללכ ךרדב ,םייתלילעו) םירצק
הלא םיטרס .הנשל םיטרס השימחו םירשע-םירשעכ לש ךליאו 1974
הגורדימו עונלוק-תפש שוביגל הלועפ-הדש םירצוילש שדח רודל םיקפסמ
ידכ ךות םג םישבגתמה םילכ ,אלמ הלילע-טרס תיישע הכאוב רבעמ
"יבצ-תיב"ב ,א"ת תטיסרבינואב םיחתפנה םיגוחבו ל"וחב םידומיל
םירעה שולשב םיקטמניס תחיתפ דצב ,עונלוקל םיגוח תמקה .ל"וחבו
-ירקבמ ברקב הפולחתו תע-יבתכ תאצוהו עונלוקל ןוכמ תחיתפ ,תולודגה
תאו ללככ עונלוקה תא םידסממ הלא לכ - יטנטילימו שדח רודב עונלוקה
תאשמכ ,לארשיב יחרכה יתונמאו יתוברת םרוגכ טרפב ילארשיה עונלוקה
לש םתלחנ דוע אל ,תויונמאה ברקב גרוח ןב דוע אל .םיבר לש םתריצי
.םידדוב
יביסאמה קלחה תרבעהו 79 -ב תוכיא יטרס דודיעל ןרקה לש התמקה
תוליעפמ האצותכ תאז לכ - תוברתהו ךוניחה דרשמל הלשממה דודיעב
תוברת חטשב הכפהמה תא םידדחמ ,עונלוק ישנא לש תקהבומ תיטילופ
רקיעבו ,תונורחאה םינשה שולשב .היישעה םע רזוח ןוזיהב עונלוקה
עונלוקה לש הדימריפה הנושארל תכפהתמ ,ןרקה תוליעפמ האצותכ
םילימב) "םייתיישעתה"ו םייממעה םיטרסה ויה התע דע םא .ילארשיה
היישעה םוחתב יזכרמה ביכרמה (תוביציה הקפהה-תורבח יטרס - תורחא
ןרקה .הנומתה התע הנתשמ ,"םייאמצע" םיטרס תמועל ,תיעונלוקה
.םייאמצע םיאמב לע תתשומה עונלוק תססבמ
םיאצויו םימייבמ םיאמב 15 -כ :תשחרתמ "םילכה תא ורבש" תנומסת
תא ,רומאכ ,תוקיסעמ "תויתיישעתה" תורבחה ,ןושארה ךוראה םטרס םע
,ליג תוציחמ ,עיקשהל םיסנכנ הנושארה הרושה ןמ ןוה-יליא ,"םירחאה"
ןיב ,ןורושי לפצ ןיבל שברב ירוא ןיב לדבה ןיא התעמ .תורבשנ דמעמו קתו
ןיבל רנפה םהרבא ןיב ,ןמסקו ינד ןיבל ןמאנ הדוהי ןיב ,רשנ יבא ןיבל ןלוג
תודדומתה אלא ,טרסה תנבה-יאב להקה תמשאה דוע אל .ןתוד ןועמש
שי יכ ,תוחיכומ "ןיסמח"ו "תרזוח הלילצ" ,"17 תב העונ" תוחלצה ,ומע
יכ ,,בוט אל"ו "בוט" קר שי - "רחא"ו "יתונמא" ןיא יכ ,ילארשיה עונלוקל להק
םג החיכומש יפכ - בכרומ אלא ,"סאקרוב" להק וניא ילארשיה להקה
,םינוש הנשימ ילהקמ - לארשיב םהיגוסל םירז םיטרס תחלצה תפמ
דדומתהל ,תוכבל ,קוחצל ,שגרתהל ןוצרה - דחא ןורקע ףתושמ םלוכלו
.ךסמה לע ומצע לש פאזולקה םע ,בוט רופיס םע