ןילמוג תקיז :לארשיב הרבחהו ןורטאיתה
ץייו שוש
(1986 ,7 תישדוח הריקס)

המדקה
לארשיב ןורטאיתה לש ותחירפ
היגולואידיאה תורישב תוברת :תונושאר םינש
םכילע-םולשו ריפסקייש
"הדיקעה" דעו "בגנה תוברעב"מ
תיתרבח החוורו "יגולואידיא סוזנסנוק"
דיחיה לא רבוע שגדה -"ינא"ה ירחא שופיחה
היטבמאב םירעוס םימ
.רודה ינפכ ןורטאיתה ינפ


 ךלוה םיפוצה להק ,לדגו ךלוה ילארשיה ןורטאיתה לש םייונמה רפסמ
.בחרת תוקפהה רפסמ ,ברו
,ללכ ךרדב ,הגצהב הפוצ -ל"וחבש הזמ הנושב-ילארשיה הפוצה
.ךייש אוה הילאש תוסחייתהה תצובקמ קלחכ
לש החימצה יכילהת לש אצוי לעופ אוה ץראב ןורטאיתה לש ודמעמ
תישארמ תילארשיה הרבחה לש דוסיה תשיפת לשו -ירבעה ןורטאיתה
דצב ימלוע ראוטרפר תוארל ןוצר םייק םויה דעו ,ונימי דעו האמה
.םידוהי-םיילארשי םיאשונ
-תפוקת לש תיתוברתה הכפהמה ןמ קלחכ דלונ ירבעה ןורטאיתה
.היגולואידיאה תא תריש תונושארה ויתונשבו ,הייחתה
וליאו "םייחה ןמ רשי" האב םישימחה תונש לש תילארשיה המרדה
תשוחתל ,תילכלכה החוורל יוטיב ןתונ םישישה תונש לש ןורטאיתה
.תינקירמאהו תיפוריא-ברעמה תוברתה ןוויכל הייטנלו תוססבתה
תא ןייפאש ,יתוברת-יתרבחה םזילרולפל יוטיב רבכ ןתינ ןכ ומכ
.דרוסבאה ןורטאית חרפו -ימצעה ושומימבו טרפב קוסיעלו הפוקתה
תיגולואידיאו הכפהמ לש התישאר התייה םימיה-תשש תמחלמ
סותימב יריטס לופיטלו רוחש רומוהל יוטיב ןתנ "היטבמאה תכלמ"ו
.תונחוכהו רבצה
תרגסמב ראשנש ןמז לכ -תקולחמ ררועלו רקבל יאשר היה ןורטאיתה
.טלושה סוסנסנוקה
הלח ןכש ,סוסנסנוקה ןמ גורחל היה ןתינ םיילושה ןורטאיתב קר
.יוטיבה-שפוח יפלכ דסממה סחיב החשקה
תישיא ךרד שפחמה ,רבשמב רוד אוה םינומשהו םיעבשה תונש רוד
.הווהה תא קודבל ידכ רבעה ןמ תוישרפב םג םיקסוע ךכו -ימואל קודיצו
לדגו ךלוה דעיה להקו ,םיברע םג ללוכ יוושכעה ילארשיה יומידה
וימומ תא תוארל הצור ןיידעו תוחפ יוויטקלס אוה יכ םא -ץראה-יבחרב
.תימואלה המכסהה תרגסמב הרבחה ימומ תאו

רקבמהו רקוחה ראתמ ,"יוודורב תא וליצה" ותרתוכש ,שגרנ רמאמב
שגפמה-תדוקנכ ןורטאיתה םלוא תא ,ןמפואק ילנטס ,ינקירמאה
הרבחה תא תוביכרמה תודדובה תושפנה לש הנורחאה תירוביצה
לודגה םלואל-ןאכל ."רוביצ גשומה ןיידע םייקתמ ןאכ" :תיברעמה
,סיטרכ דעב יטרפה םסיכמ ומלישש םדא ינב םירהונ ןיידע -ראופמהו
,הליפאב םדיל םיבשויה םירז ם תישיא היווח קולחל תוכז םהל הנקמה
בורקה גשומל ןוכנ רתוי -הליהקל ,ברעה ךשמל ,םיכפהנ םמע דחי רשאו
.תינרדומ תיברעמ ריעב םייקתהל לוכיש -הליהקל רתויב

ינקירמאה ןורטאיתה לש המוגע הנומת ראתמ ןמפואק לש ורמאמ
תודיחיל קרפתמו םירברפה לא ריעה-זכרממ ענה ,הפוריא-ברעמהו
תילוש םיתעלו -תיתרבח הניחבמ תימוקמ תועמשמ תולעב תונטק
לש בצמה-תנומתמ ןיטולחל הנוש וז הנומת .תיתונמוא תניחבמ
וליפא הכוז לארשיב .לדגו ךלוה וייונמ רפסמש ,ילארשיה ןורטאיתה
,דודיעל דימ ,ןורחאה רושעב תשחרתמה ,םיילושה -ןורטאית תוליעפ
ןמ גירחה ךרה תא לאוגה ,יתוברתה דסממה לש ץימא קוביחלו חופיטל
לש תחוורמה הרדסכאב םוקמ ול חיטבמ ,ופי לש וא וכע לש םיפתרמה
-תצובקל עייסמו הפיח-ןורטאית לש וא "ירמאקה" לש ,"המיבה"
,תג-תיירק לש םיימוקמה תוברתה-ילכיהב תוגצה-עסמל תאצל םיילושה
וכנחנ םהמ םיברש ,םיפסונה םיזכרמה לכבו הנבי לשו לאימרכ לש
.תונורחאה םינשב
בצמה-תנומתמ הנוש לארשיב ןורטאיתה לש תללוכה הנומתהש םשכ
הפוצהמ ילארשיה הפוצה םג הנוש ךכ ,הפוריא ברעמבו תירבה-תוצראב
ןורטאיתה לא אב וניא יוצמה ילארשיה הפוצה -ןמפואק ראתמש
-סיטרכ ושכר והומכש ,הדובעל וירבח תרבחב ,תופוכת ,אלא ,תודיחיב
תדרוישכ .םידבועה-דעו וא לעפמה תלהנה תועצמאב דסבוסמו לזומ יונמ
וינכש ילואו ,קשנל וא הדובעל וירבח הפוצה לש ודיצל םיבשוי ,הכישחה
אצומ אוה ,הגצהה ירחא םג וא ,הקספהבו ,םייונמה-תרדסל םיעובקה
הילאש ,תוסחייתה תצובק וא הליהק התוא ךותב ,ללכ ךרדב ,ומצע תא
.ינורטאיתה שגפמה תרגסמל ץוחמ םג ,ךייתשהל שקבמ וא ,ךייש אוה
אלא ,הליהק תרצוי הניא םינומשה תונש לש לארשיב ןורטאית-תגצה
דחא איהש ,תילארשיה םיפוצה תויליהקל ףסונ שגפמ םוקמ תקפסמ
ןמז יוליבלו תונגרואמ תויוליעפל הטונה ילארשיה רוביצה לש םייוטיבה
.שארמ תועודיו תועובק תורגסמב לארשיב ןורטאיתה לש ותחירפ

,חטשה ינפ לע תוחפל ,אוה םינומשה תונש לש ילארשיה ןורטאיתה
םיהובגה ןמ אוה לארשיב ןורטאיתב םירקבמה רפסמ ;החלצה לש רופיס
שמחב תוקפהה רפסמ תוליעפה יביצקתב ץוציקה ףא לע ;יברעמה םלועב
לכ לא עיגמ ךמתנה ירוביצה ןורטאיתהו ,ןטק וניא תונורחאה םינשה
,תיסחי ,הכומנ ןתלכהש ,תויסולכוא ברקב החלצהל הכוזו ץראה -יבחר
הפוצל האוושהב ןהו תולודגה םירעב םיפוצה תייסולכואל האוושהב ןה
.יאקירמאהו יפוריאה ןורטאיתה
לע ןורטאיתה לש ותעפשה תכרעהב טיעמהל םיטונ ברעמב תוברת ירקוח
תוחוורה תועד גציימה ,יטירבה גניאל דיוד .יוושכעה תוברתה-ןכרצ
ימ יכ ,ןעוט ,םאהגנימריב תטיסרבינואב "תוברתה-ידומילל זכרמ"ב
,וננמז-ןב לש םיכרעה-תכרעמ בוציע לעו להקה תעד לע עיפשהל שקבמש
רשא ,היזיוולטבו עונלוקב דקמתהלו ןורטאיתב קוסיעה תא שוטנל ךירצ
.םינומשה-תונש ןב לש תואיצמה-יומיד תאו םלועה תינבת תא םיעבוק
,םנמא ,השק .לארשיב תואיצמה תא תמאות הניא וז הכרעה םג
,היזיוולטה לש רוערעל תנתינ יתלבה התעפשהל סחיב גניאל לע חכוותהל
-ןורחאה רושעב הדיריב אצמנ לארשיב עונלוקב םירקבמה רפסמ םלוא
,ןורטאיתה וליאו -ואדיווהו היזיוולטה ירישכמ לשב יאדוול בורק
תובישחהו ןורטאיתה לש ירוביצה ולקשמ ,ןכ-לע רתי .חרופ ,רומאכ
ילארשיה ןורטאיתה תא םימקממ יטילופ ירוביצה דסממה ול סחיימש
-תשר לעו תיתוברתה המרונה לע ותעפשה תניחבמ "עצמאב בוט םוקמ"ב
םלועל וסחי תא תבצעמו םדאה לש ימינפה ומלוע תא הנובה ,םייומידה
.לעופו יח אוה הכותבש ,תיתרבחה תכרעמלו ותוא בבוסה
-ןורטאית תלהנה לא ,גוצרה םייח ,הנידמה אישנ הנפ 1984 ראורבפב
הגצהה ךותמ טימשהל םהמ שקיבו "חישמ" תגצה ינקחש רבח לאו הפיח
-תקעזב עמשוהש ,טפשמה ."םיהולא ,ךתוא תאנוש ינא" :טפשמה תא
לש תיחישמה הקתפרהב הריקי לכ תא הדביאש השיא -לחר יפמ הבבי
לע הלעהו ןורטאיתה דיל םיאפיח םידרח תונגפה ררוע -יבצ יאתבש
לעב ןיב סחיה תאו ינורטאיתה יוטיבה-שפוח תלאש תא תסנכה-תמב
הב שמתשמש ימ ןיבל הכימת קינעהש ימ ןיב -העדה לעב ןיבל האמה
תיאדיא םג חרכהב איהש ,תיתונמא הדמע תעבהלו תונמא תריציל
הכימת קיספהל שי יכ ,ןמקורד ברה כ"ח ןעט תסנכב ןוידב .תיכרעו
תא תרשמ וניאו ידוהיה ושפנ-רופיצב עגופה ,ןורטאיתב תירוביצ
ונושלב וא ,לארשיב הרבחה לשו םעה לש תורהצומה תוימואלה תורטמה
תדגונמ הדמע ."תירוביצה הריוואה םוישב"ל םרות וניא -תירויצה
תגיגחב ריהצה רשא ,סרפ ןועמש ,הלשממה-שאר אטיב ןיטולחל
ידכ ןורטאיתב ךומתל בייח ןוטלשה יכ ,"ירמאקה" ןורטאיתל םיעבראה
.ןוטלשב ךומתל ךרטצי אל ןורטאיתהש
ביצקתה תגוע"ב יסחיה וקלחב ,וב תועבומה תודמעב -ןורטאיתב ןוידה
לש ,םיבתוכ לש תוירוביצה תויואטבתהבו ויתוגצה ןונגסב "ימואלה
,ינמוד ,רשאמו ירוביצה םויה רדס לעמ דרוי וניא -םינקחש לשו םיאמב
בוציעב דבכנ דיקפת ןורטאיתל יכ ,הז רמאמ לש דוסיה-תחנה תא
-רתי .הגוצייבו םינומשה תונשב לארשי לש תיתרבח-תיתוברתה המרונה
והנבמ תניחבמ ןורטאיתה לע םירבועה םיכילהתה יכ ,המוד ,ןכ-לע
ראוטרפרה תניחבמ ןכו ,דסממה םע ויסחיו ירוביצה ודמעמ ,ינוגראה
,םייתרבחה םיכילהתה תא םיפקשמ ,ב גצומה ינרוצהו ינכותה
.לארשיב הרבחה תא םידקופה םייגולואידיאהו םייתוברתה
לעופ ,אסיג דחמ ,אוה לארשיב תוברתה-תכרעמב ןורטאיתה לש ודמעמ
עבונ אוה ,אסיג ךדיאמו ,ירבעה ןורטאיתה לש החימצה יכילהת לש אצוי
תישארב לארשי-ץראב שבגתהל הלחהש ,הרבחה לש דוסיה-תשיפתמ
תיתוברתה תכרעמה לש היגולואידיאה לע המתוח העיבטהו האמה
.הלא ונימי דע לארשיב היגולואידיאה תורישב תוברת :תונושאר םינש
תפוקת לש תיתוברתה הכפהמה ןמ קלחכ דלונ ירבעה ןורטאיתה
,ידוהיה ןורטאיתה תא ךפה תידוהיה תרוסמב ןורטאית רדעה .הייחתה
תא האטיבש ,תופשה תמחלמב תוקלחמ-עלסלו ינוליח דסומל ,ותישארמ
םיטסידנובהש העש .האמה תישאר לש תודהיה דוסיה-תומגמ
המיקה ,יממע שידיא ןורטאיתב תובהלתהב וכמת םיטסילאיצוסהו
רבדיש ,ןורטאית רוציל ידכ "המיבה, תא הבקסומב םיריעצ תצובק
.לארשי םע לש תימואלה הייחתל יוטיב ןתייו תירבע
רשקה תא ודוסי יכילהב למסמ ,1917 -ב דסונש ,"המיבה" ןורטאית
ידכ םקוה ןורטאיתה ;תימואלה היגולואידיאה ןיבל תונמאה ןיב קודהה
,הדימ התואב םלוא ,תוגצה תולעהל ןוצרלו יתונמאה רצייל יוטיב תתל
םיכרעה-תכרעמל יוטיב תתלו תירבעב תוגצה תולעהל דעונ ,תוחפל
דסיימ רמואש םירבדב םייוטיב םיאצומ ה\ לא תודוסי השולש .תינויצה
תשקבמה (ותשא רתוי רחואמ) הנידלוג םירמל ,חמצ םוחנ ,"המיבה"
"המיבה" ירה ,םתס תינקחש תויהל ךתמגמ םא" :הצובקל ףרטצהל
םשל ךנורשכ תאו ךייח תא שידקהל ךנוצרב םא לבא .ךרובע םוקמ הניא
םינפה תבר תירבעה תוברתה תא רישעהל יושעה ,ןורטאית תמקה
םא -ןיטולחל שדח ןונגסבו חסונב המבה תונמא לש הנרק תא םירהלו
םיחותפ "המיבה" ירעש ירה -םורתל םג אלא לבקל קר אל הנכומ תא
."ךינפל
השח ,םואלהו הרבחה יפלכ תביוחמ המצע האור םינמאה תצובקש םשכ
קפסלו םייתונמא םיפוגב ךומתל הילע יכ ,תילארשיצראה הרבחה
.תוברתו ךוניח םג -תואירב-יתורישו הסנרפ ןוחטיב דצב -הירבחל
,תורומזתב תויבקעב ךמת הנידמה ינפלש הפוקתב ידוהיה בושייה
-םייתוברתה ויכרצ תא קפסל ידכ םירפס-תאצוהבו ןורטאית-תוצובקב
ילככ תויונמאב שמתשהל ,אסיג ךדיאמו ,אסיג דחמ ,דיחיה לש םיינחור
תיתשת תריציבו םיימואלה םיכרעה סוסיבב ,הפשה תצפהב עייסמ
הרבח דחי רוציל ודמעש ,לבת יווצק לכמ םירגהמל הדיחא תינחור
.לארשי-ץראב הדיחא תימואל
ילארשיה ןורטאיתה ארקנ בושייה לש םינושארה וימי זאמ יכ ,הארנ
לחה ;ימואלה סוסנסנוקה תא תרשלו תיטננימודה היגולואידיאב ךומתל
ויה ןקלחשו בושייב ולעפש ,ןורטאיתה-תוקהל תוארקנ םירשעה תונשמ
םורתלו ימואלה םויה רדס לע םידמועה םיאשונב לפטל ,םיבבוח תוקהל
ינרק באז ארוק ,לשמל ,ךכ ;תשדחתמה תירבעה תוברתה חותיפל
אלא תירבעה הפשל קר אל יוטיב ונתיש ,תוזחמ שפחל ןורטאיתה-ישנאל
גרבניפ לחר הצילממ "רבד" ןותיעב וליאו ,היילעה-תטילק תויעבל םג
תוברתה תא לפטל ידכ ך"נתה ןמ תוזחמ תולעהל ןורטאיתה תקהל ינפב
תוברתהו ןושלה ןיבל בושייה ןיב הקיזה תא קזחלו תררועתמה תירבעה
.תירבעה
יוטיב אצומ תידסממה היגולואידיאה ןיבל ןורטאיתה ןיב רשקה
,חרזמה-תוצרא ילוע תטילקב אלמל ןורטאיתה ארקנש ,דיקפתב
יוטיב תרוצ אוה ,תילנויצנוונוקהו הצופנה ותרוצב תוחפל ,ןורטאיתה
םינתונ םיימואל םירע םודיקל וב שומישהו ןורטאיתה חופיט .תיברעמ
,תוגיהנמה לשו הנידמה תישאר ימי לש תיגלואידיאה המגמל יוטיב
,איה חרזמה-ילוע תוברת וליאו ,תיברעמ תוברת העמשמ תוברת היבגלש
לארשי תנידמ יכ ,ןוירוג-ןב דוד זירכמ 1951 -ב ."רולקלופ" ,בוטה הרמב
בולישלו ויונישל לעפת אלא ,יחרזמה רולקלופה תא חתפת אלו חפטת אל
יוצמ תאז השיפתל קהבומ יוטיב .תילארשיה-תוברתב חרזמה-ילוע
,ןופיסוי .ם"לת -תורבעמל ןורטאיתה דסיימ ,ןופיסוי באז לש וירבדב
םילועה יזוכיר לא ןורטאית תוקהל איבהל םירידא םיצמאמ שידקהש
חמשל ,םתוא רדבל ןכ ןוצר ךותמו םילועל הבהא ךותמ לעפ ,םישדחה
ואובב\ םלוא .הטילקה לש ביאכמה ךילהתה תא םהילע לקהלו םבל תא
-ירבש לש ףסוא" לע ןופיסוי רבדמ ולש ילאיצנטופה להקה תא ראתל
םילועה ןיבל קיתווה בושייה ןיב ,םוהתכ וקמועש ,רעפ לע ,"םדא
:וירבדל רשא ,םישדחה
ןומה ...תוברתה ןמו היצזיליוויצה ןמ רוא תונש קחרמ םיקוחר"
תידוהי תוברת רדעהו ינחור ןווינ תונש תואמש ,יניטנבל יתיבפלאנא
ןמ התוא לאגת תדמתמ הפיטש קרש ,עקרק -החלמ עקרקל ותוא וכפה
-תיתוברתה הממשה רועיבל -וזה הבושחה המישמלו ,תינחורה הממשה
."ןורטאיתה סייגתמ
לא רתוי רחואמו ,םילועה-תונחמלו תורבעמל םירצוי לארשי ינורטאית
םיאשונה תא םילועה ינפב גיצהלו ,תירבעה תא ץיפהל ידכ ,חותיפה ירע
םילמסה תכרעמ לא םתוא עדוולו ימואלה םויה רדס לע םידמועה
תכסמ היהת תובר םינש ךשמבש ,קיתווה בושייה לש םייתרבחה
.תילארשיה הרבחב תיטננימודהו תמכסומה םילמסה םכילע-םולשו ריפסקייש
םעו הנידמה ינפלש םינשב בושייה לש תיתוברת-תיתרבחה ןתימדת
.ןורטאיתה לש ינרוצהו ינכותה ראוטרפרב ןמאנ יוטיב תאצומ הנוניכ
-ירבעה ןורטאיתה תא תונייצמ הזה םויה םצע שעו םירשעה תונשמ
תואב ןה םיתעלו ליבקמב תולעופ ןה םיתעלש ,דוסי תומגמ יתש ילארשי
ימלועה ראוטרפרה בטימ תא גיצהל ןוצר ,דחא דצמ :תושגנתה ללכל
המרדב םילחש ,םיינרוצהו םיינכותה םישודיחה רחא ףרה אלל בוקעלו
הברעמ לא הפוריא-חרזממ ענ העפשהה זכרמ רשאכ ,ימלועה ןורטאיתבו
דצמ .תירבה-תוצרא ףא רתוי חרואמו ,(תומדקומה םישימחה תונשב)
חור ישנא ,םיאקיטילופ ,םיבתוכ ידי-לע -ףרה אלל ןורטאיתה עבתנ ,ינש
קוסעלו ירוקמ הזחמ חפטל ,תירוקמה המרדל יוטיב תתל -םיכנחמו
ימואלה םויה רדס לע תודמועה תולאשבו םיילארשי-םיידוהי םיאושנב
.יתרבחהו
דע הב םידבועה םיאמבה תמישר םג ומכ ,"המיבה" לש ראוטרפרה
המרונלו תומגמה ןיב סחיל יוטיב ןתונ ,םישימחה תונש תישאר
,םכילע םולש תאו ריפסקייש תא םיגיצמ "המיבה"ב -תטלשה תיתוברתה
.ואש דרנרב תאו ןמשא ןורהא תא ,רגנווטכיופ ןואיל תאו ןסביא תא
הזחמה ךא ,הנשל הנשמ ,ןבומכ ,הנתשמ םוגרת ןיבל רוקמ ןיב סחיה
םה םייורקב תוזחמה תיברמ השעמלו ,ןטק טועימב דימת אצמנ ירוקמה
.תירבה-תוצראב וא הפוריאב םיבשויה ,שידיאו תירב ירפוס לש תוזחמ
םע קודה רשק לע "המיבה" הרמש ץראב התוהשל תונושארה םינשב
,םיאמב אבייל הכישמהו ,םייפוריא-חרזמה ןורטאיתה םעו תוברתה
םילודג םיאמב ואובי רתוי רחואמ .יקיד רדנסכלאו ךנארג רדנסכלא ומכ
ילו גרבדניל ,רנלג סוילוי ומכ ,תירבה תוצראמו הפוריא-ברעממ
ואיתכ ,םש-יעודיי םינרואפת םג ופרטצי םהילאש ,יאקירמאה גרבסרטש
-תוברת בטימ" תא ,ןיידע ,ןטקה ירבעה בושייה ינפב גיציש ,וטוא
ןיב סחיה יכ ףא .םויה םג תוטלוש ליעל תוראותמה תומגמה ."הפוריא
תפוקתבש הזזמ םינומשה תונשב ןיטולחל הנוש אובייו םוגרת ןיבל רוקמ
ןורטאית דחא דצמ ,ילארשיה הפוצה שקבמ םויה םג ירה ,ךדב הנידמה
יזכרמב םירצונה תורוצבו םימרזב ןוכדע ,ינש דצמו -יוושכע ירוקמ
-לביטספ תחלצהב תוארל ןתינ הז ךרוצל יוטיב .םילודגה תוברתה
,הנורחאל ,ראשו ןורחאה רושעב הנשל הנשמ הלוע ויפוצ זוחאש ,לארשי
-יבחרמ תוצובק אובייל ליבקמב -תודחוימ רוקמ-תוקפה םוזיל לחה
.םלועה
אצמ ילארשיה הפוצה ."לבת ינפב הארמ ביצמ" ,טלמה רמוא ,ןורטאיתה
םישנא שגפ הסינכה םלואב ,תינגרוב-תיפוריא תימדת "המיבה"ב
סוזנסנוקה תונדפקב רמשנ המבה לעו ,ורבח תא הז "הפי םישובל"
ויה ,םידוהיה םג וא ,םייריפסקיישה םירוביגה :יטתסא-יתוברתה
תירבעב ורבידש ,ילארשי-יסור רוביד ךותיחו אטבמ ילעב ,םיזנכשא
ךות ישונאה רועיכהו באכה תא םג וגיצהו םהיפ תא ולבינ אל ,תינקת
םיראתמ "המיבה" יריתו .םייטתסא םיללכ לע תינדפק הרימש
,"שדוק-תדובע"ל םוקמכ ,"טעמ שדקמ"כ ןורטאיתה תא םהיתונורכיזב
,"יכוניח" היהיש -ןורטאיתה לא להקה לש וסחיב םג תרכנ וז השיפתו
וא תוירסומה תויגולואידיאה תומרונה תא ץורפי אלשו "יתוברת"
.הפוצ לש תויטתסאה
ןורטאיתה יאבמ םינבומ הברהב םינוש 1986 לש "המיבה" יפוצ ,בושו
גהנתי" ןורטאיתהש םישקבמ םה םהימדוקכ םלוא ,םיעבראה תונש לש
ארויג גולויצוסה ידי-לעו ידי-לע ךרענש ,"המיבה" ייונמ רקסב ."הפי
ןח תאצומ הניא הגצהש ,(30% -כ) םיבר םיפוצ ונייצ ,1986 ינויב בהר
הניחבמ ידמ הפירח" ,"ידמ תירגלוו" ,"ידמ תזעונ" איה רשאכ םהיניעב
םיפוצ וב ושמתשהש יוטיב "ימואל ןורטאית תמלוה אל" וא "תיטילופ
הגירח לכל םתודגנתה תא ללוכ יומידב אטבל ידכ (14% -כ) םיבר
.המרונמ


 "הדיקעה" דעו "בגנה תוברעב"מ
,לארשיב הרבחה לש הינפ םג ומכ ,ןורטאיתב תגצומה םלועה-תומת
תימיטניאהו הנטקה הרבחה .הנידמה תמקה םע ינוציק ןפואב םינתשמ
הרויל רצק ןמז קרפ ךות תכפוה ךרדבש הנידמה תפוקתב בושייה לש
ח"מלפ יאצוי ,םיקיתוו םילוע ,הז דצב הז ,םילשבתמ הבש ,תחתור
יוטיב ןורטאיתה ןתונ דימת ומכ .עוציב ישנאו םולח ישנא ,ל"צא ישנאו
תגצה םיאטבמ םתואש ,תיתרבחה הקימנידלו חור-יכלהל ינוציקו ףירח
ןורטאית תמקהו "המיבה"ב "בגנה תוברעב" ןוזניסומ לאגי לש והזחמ
."ירמאקה"
"הנידמה רוד" לש המרדב םיינושארה תוזחמה ןמ אוה "בגנה תוברעב"
לשו ןורטאיתה לש יזכרמה םרזה תא ,תובר תוניחבמ ,תגציימ ותגצהו
ןורטאיתה חתופ "בגנה תוברעב" םע ,ותישאר זאמ לארשיב הזחמה
ינורטאית יטמרד גוס -"םייחה ןמ רשי" הגצה לש תרוסמב ילארשיה
והזחמ .הזה םויה םצע דע בחרה להקה לע דואמ בוהאו דואמ ילארשי
,הרבחה תא םימי םתוא תוריעסמה תולאשה תחאב עגונ ןוזניסומ לש
.יתימא עוריא לע ססובמו "יטנוולר" אוה וגוס ינב םיבר תוזחמ ומכו
באוי תעקב) הבגנ ץובק לש תודדומתהה תא ראתמ "בגנה תוברעה"
תמחלמ תפוקתב ירצמה אבצה הילע ליטהש ,רוצמ לומ (הזחמב
אבצה-ישנא ןיבל ץוביקה ישנא ןיב טקילפנוק הזחמה זכרמב .רורחשה
םיקומינמ קשמה תקפה תא שרוד ,אבצה ןיצק ,ךורב .("יתעבג" תביטח)
שרודו בושיילו המדאל רושק ץוביקה שיא ,םהרבא ;יאבצ ןויגה לש
עסמל ודי לע חלשנה ,ןד ונב ייח ריחמ ללוכ -ריחמ-לכ ץוביקב קיזחהל
.עוצפ-ייח ליצהל ידכ יוכיס-רסח
.תירוביצ הרעס ליבקמב ררועו -המוצע החלצהל הכז "בגנה תוברעב"
ישנא .אבצב הרומח העיגפבו תואיצמה ףוליסב םשאוה ןורטאיתה
,הביטחה דובכב העיגפ דגנ הגצהה תעשב םר לוקב וחמ "יתעבג" תביטח
תא דירוהל םידחא תונויסינ ושענו ,םינותיעב ועיפוה האחמ-תועדומ
.הגצהה
ןיכרעל הבר תונחלסב םיסחייתמ םיעבראה תונש לש ןורטאיתה ירקבמ
לאכ הזחמל םיסחייתמ םינחלסה ."בגנה תוברעב" לש םייתונמאה
םיללהמ ,תאז םע דחי .רתוי םירימחמ םג שיו "תגצומ ה'זאטרופר"
תואיצמב הרישי העיגנ תעגל התלוכי לשב הגצהה תא םירקבמה תיברמ
:ןורטאיתל ץוחמש
רחאלש המדנ יכ דע ,טטור הכ ,יח הכ אוה הזחמה ץרוק ונממ רמוחה"
בגנה תוברע לא ובושיו אשמ-תינוכמ לע תולעופה תושפנה ולעי הגצהה
הזחמ ...ןד לש ורבק לע םיחרפ חינהלו קשמה תוסירה תא םמוקל דכ
.הווהה לש ורשבב חותינ ,הזוקרנ אלל חותינכ הפוצה לע עיפשמ הז
."דואמ בקונ אוה באכה
לומ עקרקה לע קבאמה תבצה -"בגנה תוברעב" לש תויזכרמה תולאשה
,אוהש ,םיילאידיאה ןעמל ונב תא בירקהל באה לש ותוכז תלאשו ריחמה
זאמ ילארשיה ןורטאיתבו המרדב תונשנו תורזוח -שדקמו ביצמ ,באה
וכע ,ריבד אריע תאמ "הדיקע" האר)ןורחאה וכע לביטספ דעו ותישאר
יונישב רקיעב ךא ,ותוינושארב -"בגנה תוברעב" לש ודוחיי .(1985
ורביד ןוזניסומ לש וירוביג .המבה לע הפוצה האורש םלועה-תנומת
-ןיקסמ ןורהאשכו .םלואב ובשיש םילייחה ואטבתה הבש ,הגע התואב
יכ ,ןנואתמ םהרבא ץוביקה שיא דיקפתב -הבקסומב "המיבה" ידסייממ
-ץוביק ךינחו ץראה דילי -טיבש-רב המלש לש גנלסה תא ןיבמ וניא
תומדה ןיבל ןקחשה ןיב לדבהה הבר הדימב שטשטימ ,ןד רבצה דיקפתב
רוד ןיב ינונגסהו יכרעה ינושה תא הנמאנ תפקשמ המבהו ,בצעמ אוהש
ןורטאיתב ךשמהה רוד ןיבל -ןורטאיתה לשו בושייה לש -םידסיימה
.ול הצוחמו תיתרבח החוורו "יגולואידיא סוזנסנוק"
זא היהש) "ירמאקה" ןורטאיתב "תודשב ךלה אוה" ,"בגנה תוברעב"
"דחאל םייפנכ שש"ו ,"ןלבזק" ,"הקמויס יל ארק" םתומכו(וילותיחב
יוטיב םינתונו םישימחה תונש לש תילארשיה המרדה תא םיגציימ
ימואלה םויה רדס לע םידמועה םיאשונל ,יגולואידיאה סוזנסנוקל
לש םטע ירפ םה ןאכ םירכזנה תוזחמה לכ .היוצרה םלועה תנומתלו
הנגה יאצוי םלוכ ,בוט-רבו םחש ,רימש ,ןוזניסומ -הנידמה-רוד ירפוס
המעש ,תיתרבחה הבכשה תא תודירטמה תויעבב םילפטמו ח"מלפה וא/ו
-תלוצינו קינצוביקה יסחי ;קשנה-רהוטו המיחלה רסומ ;םינמנ ןה
ועיגה םהילאש ,םישדחה םילועל "יעזג"ה רבצה לש וסחיו האושה
רתוי רחואמו ,מ"לת תועצמאב הפוקת התואב ןורטאיתה-תוגצה
."םעל תונמא" תועצמאב
המרדה הווהמ רוקמה-תוזחממ םידחא לש המישרמה החלצהה ףא לע
לש ןורטאיתב רקבמה ,הפוצל שגומה ראוטרפרה ןמ עונצ קלח תירוקמ
תוחפ תומדקומה םיעבשה תונש דע ,השעמל .םישישהו םישימחה תונש
םה "ירמאקה" ןורטאיתבו "המיבה"ב םיגצומה תוזחמהמ שילשמ
.םיידוהי ,וליפא ,וא םילארשי תוזחמ
תשוחתל ,תילכלכה החוורל יוטיב ןתונ םישישה תונש לש ןורטאיתה
תוברתה ןוויכל הייטנלו רושעה תא תונייפאמה תובצייתההו תוססבתהה
לע ,שובלה ןונגס לע תטלתשמה ,תינקירמאה רקיעב ,תיפוריא-ברעמה
-תוינבת לע ,תיראלופופה הקיסומה לעו ןומזפה לע ,בוחרהו תיבה בוציע
.המבה לע ןבומכו תינורטקלאהו הבותכה תרשקתה לש יוטיבה
ןב אוה ,םישישה תונש לש ןורטאיתב רקבמה ,ילארשיה ןורטאיתה הפוצ
ךלוהה םלועה תימדת תא המבה לע האור אוהו ,"הנושארה לארשי"
-ובונה תא םיגיצמ םיטעמה רוקמה-תוזחמ .תיתרבחה ותביבסב רצונו
ןולסה" .לומתאה תא שפחמה קינחמלפה תאו הלודגל הלועה שיר
תא -טוהירה תנפא תא םיגדמ ,המבה לע הפוצה האורש ,"ילארשיה
המבה לעש רבצה .רדוהמו עצעוצמ טוהיר שפות ףירצהו להואה םוקמ
-סנכמב "ילאימחרי" יזנכשא וא ,רזיילב שובל ,"ינרדומ" יזנכשא אוה
.לומתאה לש םיכרעה םלוע תא ,ןבומכ ,גציימה ,לבמט עבוכבו יקאח
ישגר תועצמאב המבה לא עיגמ -הפוריאב האושה-טילפ -שדחה הלועה
תוידמוקב רקיעב םישגופ חרזמה תודע-ןב תאו ,"רבצ"ה לש םשאה
םירוביגה .יחרזמ הזילע ,תיבה תרזוע לש וא יתבש חלאס לש םתומדב
היח רתוי תירבע םירבדמ םישישה תונש לש המבה לעש םייטמרדה
-ב .תנגוהמו הייקנ ןיידע הפשה ךא ,םהימדוק לש וזמ תיסיסע רתויו
,"ףלוו היני'גריוומ דחפמ ימ" תא "המיבה" ןורטאית הלעמ רשאכ ,1965
דבכנה ןורטאיתה תמב לעש ,הדבועה ןמ עוזעז םיאנותיעו םיפוצ םיעיבמ
תרסוא המצע הפוקת התואב ."יל ץופק" יוטיבב םישמתשמ הזה
קונית םיחצור הבש ,הנומת ללגב -"וליצה" -ילגנא הזחמ גיצהל הרוזנצה
תויטסו תוירזכא ,םוריע םלוא .ולש לויטה-תלגע ךות לא םינבא-תקירזב
-ינורטאית תועצמאב רקיעב ,ןורטאיתה תמב לא בנגתהל םיליחתמ
.םיחרופו םילועה םיילושה
תונש לש ירוביצה ןורטאיתהו ,תובחרתה ללכל האיבמ תילכלכה החוורה
הקפהב םירושקה םידדצה שוטילל ,קחשמה לולכשל רסמתמ םישישה
המיבה"ו ,ינוריע ןורטאית דסונ הפיחב .תוליעפה-ףקיה תבחרהלו
הקהלה תא ביחרהל ידכ םירז םיאמב איבהל םיברמ "ירמאקה"ו
-בר ,רדבמ ןורטאית ןהלש הפוצל שיגהלו תוקפהה רפסמ תא לידגהלו
.בטיה יושעו םיעצמא
קר אל ופסכל הרומת לבקמ םישישה תונש לש ירוביצה ןורטאיתה הפוצ
תומלוא -ןיעל םיארנ םיילכלכ םיכרעב םג אלא םייתנמוא םיגשומב
רבועה "ירמאקה" ןורטאיתה לש הז ומכ ,םיחונ הבישי-יאנתו םיחוורמ
תורישעו םיפתתשמ-תובר תוקפהו ,ףוגנזיד בוחרבש םלואל הלא םינשב
ברע לש "תודשב ךלה אוה" ירוביג ,הקימו ירוא .תושובלתבו הרואפתב
;םיעצמא-לד יתמיב גוצייל םיקוקזו להואב םיררוגתמ ,םישימחה תונש
תונשב "ירמאקה" ןורטאיתה לש טיהלה -"רלדנסה ימלשו ךלמה המלש"
עקר לעו תללכושמ המב לע גצומו רמזחמ לש םיעצמאל קוקז -םישישה
.הרישע הרואפת
-יעצמאו םינכתה תניחבמ ןה תוינוג-ברב ןייטצמ םישישה תונש ןורטאית
ןתונ הז ןבומב .הנופ אוה םהילאש ,דעיה ילהק תניחבמ ןהו העבה
םזילרולפלו לארשי-תייסולכוא לש יתומכה לודיגל יוטיב ןורטאיתה
תונשלש תילכלכה החוורה .הפוקתה תא ןייפאמה ,יתוברת-יתרבח
לש ונורטאית רקיעב -ירחסמה ןורטאיתה לש ותחירפל האיבמ םישישה
רמזחמה תאו יוודורב לש הקפהה תטיש תא הצרא קיתעהש ,קידוג ארויג
רמזחמה ןורטאיתל ךפוהש ,ופיבש "הרבמהלא" םלוא .ינקירמאה
אוהש תוזחמה גוס תניחבמ תושדחה תוחורה תא אטבמ ,ילארשיה
םדוק גהנ אלש ,בחרה להקל תונפלו עשעשל ,רדבל םירומא רשאו ,הלעמ
לש ןורטאית והז -תינוגרא הניחבמ הזמ רתוי דועו .ןורטאיתב רקבל
(םיילארשי םיגשומב) דואמ תוהובג תורוכשמ םלשמה ,םיבכוכ
יומיד תריציבו רוביצ-יסחיב םוסרפב עיקשמו םיחילצמה םינקחשל
.וב רושקש ימ לכל "ץצונ" דיחיה לא רבוע שגדה -"ינא"ה ירחא שופיחה
םלועה תא הנמאנ ףקשמ םישישה תונש ןורטאית יכ ,הארנ רוחאל טבמב
היתונשו לארשי-תנידמ לש תובצייתהה-תונש ןה הלא ;ול הצוחמש
.קוריה וקה לש יברעמה ורבעב תנכושה ,"הנטקה לארשי" לש תונורחאה
רוד -רורחשה-תמחלמ רוד ירצוי לש תוססבתהה תונש ןה םישישה תונש
אוה ובש בלשב התע יוצמשו םיקהש הנידמה םע רגבתהש ,תויכז רבצש
ספות תוימואל תומישמל תוסייגתהה םוקמ תא .ותיבל תושעל שקבמ
תלאשבו ותחפשמ םעו ותלוז םע ויסחיב ,ימצעה ושומימב ,טרפב קוסיעה
ןמאנ יוטיב םינתונ ולא תולאשל .םדאה לש ימויקה ובצמ-תולאשה
,דרוסבאה-ןורטאית תוזחמ -רטניפ לשו וקסנוי לש ,טקב לש םהיתוזחמ
ןהו םיילושה ינורטאיתב ןה לארשיב תגצומה המרדב יזרמ םרזל ךפוה
.ירוביצה ןורטאיתב
תיפוריאה העפשהה לש אצוי לעופ איה דרוסבאה-ןורטאית תחלצה
-תורוצו יוטיב-יכרד רחא שופיחב םג יוטיב תאצומה ,תינקירמאהו
-ינורטאית םיצצ דסוממבו לודגה ןורטאיתה דצב .תוינשדח תונגראתה
"הסרפ, ,"תיווז" ומכ םינורטאיתב .םירז תוזחמ םילעמ םבורש ,םיילוש
,יבלאו ק'זורמ ,וקסנוי ,טקב ,דרוסבאה-יאזחמ םיטלקנ ,"הריז"ו
תומלואה לא וקתעויש ינפל -םצמוצמ להק םע שא תליבטל םיכוזש
םיסנ םילעמ "תונועה-ןורטאית"בו ,דסוממה ןורטאיתה לש םילודגה
הכיסנה" ומכ ,ילארשי דרוסבא-תוזחמ והיקזח רנבאו יאנב יסוי ,ינולא
."םירפרפה דייצו הלכה"ו "תיאקירמאה
,ינקירמאה דרגנוואה ןורטאית לש החירפה תונש םה םישישה תונש
לארשיב םיטלקנ הלא םישודיח .םיינרוצ םישודיחב רקיעב ןייטצמה
תישארב יוודורב ףוא-ףואב הזחמ גצומ םעפ אל ;העיתפמ תוריהמב
להקל םידעוימה ,םיינויסינ תוזחמ .הפוסב ביבא-לת ףואבו -הנשה
תטיסרבינואב םתוארל ןתינו ,תועובק תוינסכא םהל םיאצומ ,םצמוצמ
-הל ןורטאית לש ילארשיה ףינסבו "ןבוה תיב"ב ,"אתווצ"ב ,ביבא-לת
.ביבא-לתב ירויפיטנומ תנוכשב םקוהש ,יקרוי-וינה אמאמ
ןא יטילונומה ןמו ישיאה לא ימואלה ןמ דבוכה זכרמ תקתעה
תונמא :יתוברתה דסממה תכרעמב םג ןיינעמ יוטיב תאצומ יטסילרולפה
,חותיפה-יבושייב התוליעפ םוחת תא הביחרמ ם"לת תא הפילחהש ,םעל
ךנחל ידכ ןורטאיתב שומיש דוע אל -הנתשמ תוליעפה תרטמ םלוא
,תיטתסא האנהל ךוניח אלא ,םיימואל םיכרעלו תירבעה תעידיל
.םיקפואה-תבחרהלו תעדה תבחרהל ,ומשל ןורטאית היטבמאב םירעוס םימ
תובקעב יתוהמ ןפואב םינתשמ ןורטאיתה ינפו לארשיב הרבחה ינפ
תמחלמש ,הדבועה לע םויה קלוח ןיא יכ ,המוד .םימיה-תשש תמחלמ
לארשי-תנידמ תודלותב תירוטסיה ןויצ-תדוקנ קר הניא םימיה-תשש
,תיתוברת-תיגולואידיא רקיעבו ,תיתרבח הכפהמ לש התישאר םג אלא
םימיה םצעב םייח ונא ,היתואצותמ קלח תא תוחפלו ,הכלהמ תאש
לש ויתולובגמ גרוח יגולואידיאה ךפהמה לש ותועמשמ חותינ .הלאה
וא יולג יוטיב ןתונ ,תונמא תרוצ לככ ,ןורטאיתה ,תאז םע ;הז רמאמ
ינפ תא ותועצמאב ריאהל רשפא יכ ,המודו םייתרבחה םיכילהתל ילמס
.תונורחאה םינשה םירשעב תדלוהו הנתשמה הרבחה
ןוחצינ ימובלאב רקיעב יוטיב האצמ המחלמה תוברת רשאכ ,1969 -ב
םיטנדוטס-תצובקו ריעצ יאזחמ םילעמ ,ךייש-א םראשל םיעוגעג ירישבו
יאבצה דסממה תא ףקותה ,ףירח יריטאס ויוור "םירב-רב" ןודעומב
תא ונייפאש ,םזילטנמיטנסה תאו סותאפה תא געלל םשו ינידמהו
ינא תא" .המחלמה תא הראתש ,תואנותיעה תא רקיעבו ,תורפסה
,ירוביצ חוכיו חתופו הרעס ררועמ ןיול ךונח לש "האבה המחלמהו
הריטאסל וכיחש הלא לכ" :תוכורא םינש ןיול לש ויתוריצי תא הוולמה
אל דוע ...ףתרמב ברע ידמ התוא אוצמל םילוכי תשדוחמה תירבעה
הטורפב םיטסירומוה לש םלש רודש ,הריטאסה תווקת -ונתווקת הדבא
ימע-ןב ןמחנ בתוכ ותמועלו ;"רבד"ב קוינק םרוי בתוכ ,"התוא וחיכשה
ונתוא םישאהל לוכי תימצע האנש לוכא ערפומ קר יכ "בירעמ"ב
תונמלאה תועמד ושבי םרטש העש ,ברק-תוואתבו םזירטילימב
.םימותיהו
"היטבמאה-תכלמ" רקיעבו "פושטק" ,"האבה המחלמהו ינאו תא"
דסממה ןיבל ןורטאיתה ןיב םיסחיה תכרעמ תא המ ןמזל םיעזעזמ
-יקוליח תא אטיב הכ דעש ,ירוביצב ןורטאיתה .יתוברתהו יתרבחה
לש יגולואידיאה סוזנסנוקה תולובג ךותב םיטקילפנוקה תאו תועדה
םילודגה םג וקלח אל ונורשכ לעש ,רצוי ינפב בצינ ,תוינויצה תוגלפמה
הרבחה לש רתויב תויסיסבה תומכסומה תא ףקת רשא ,ויפיקתמב
תלשלש יכ ,(הריטאסה ךרדב) תירזכא תונינשבו ןורשכב ןעטו תילארשיה
.תקדצומ הניאו תיחרכה הניא תומחלמה
.ביבא-לתב "אתווצ" ןודעומ ןתונ יתוברתה דסממה לש הכובמל יוטיב
גיצהל ברסמ ,ינויה לאמשה םע רהצומ ןפואב ,עודיכ ,ההוזמה ,הז דסומ
עיפשהל הלולע הגצההש ,הנעטב ותטלחה תא קמנמו "ינאו תא" תא
,תומחלמה לכל האנש חתפל לולע רשא ,רעונה לע רקיעב ,להקה לע הערל
.תקדוצו תיחרכה המחלמל תאצל ארקיי רשאכ ,הערל וילע עיפשת וזו
םיצוביקב רתוי רחואמו ףתרמב םיגצומ "פושטק" הירחאו "ינאו תא"
דצמ ןהו ןיול יכמות דצמ ןה תופירח תובוגת תוררועמ תוגצהה .םידחא
םייקתמ ,תירוביצה תכרעמל ץוחמ תוגצומ ןהש ןוויכ םלוא ,וידגנתמ
ינפ .הגצהה ירחא םמצע ןיבל םיפוצה ןיב וא תונותיעה יפד לעמ חוכיווה
תא גיצהל 1970 -ב "ירמאקה" ןורטאיתה טילחמשמ ,םינתשמ םירבדה
לש וביל בלב ןיול לש הריטאס גיצהל הטלחהה ."היטבמאה-תכלמ"
תממוקמו היירורעש תררועמ דסבוסמהו דסוממה ירוביצה ןורטאיתה
.ןורטאיתה-ינקחשמ םיבר םגו להקה תא ,דסממה תא
תאו "תוינימשה בתכמ" תא טעמב ךא םידקמה "היטבמאה-תכלמ"
רומוהל יוטיב ןתונ "םירוחשה םירתנפה תעונת" לש תונושארה תונגפהה
השתהה-תמחלמ רוד לש יאבצה יווהה תא הבר הדימב אטבמה ,רוחש
ןיא תומחלמ" סותימב ,רבצה סותימב תיריטאס תופירחב לפטמו
רופיס ."השודק הרפ"ל יאבצ חוכה תכיפהו תונחוכה תצרעהבו "הרירב
-תכרעמל יוטיב ןתונ "היטבמאה-תכלמ" לש המבה ןמ התדיריו התיילע
תנייפאמה ,הרבחהו דסממה ןיבל ןורטאיתה ןיב תבכרומה םיסחיה
.לארשיב ירוביצה ןורטאיתה תא תדחיימו
תא הלספ אל -םינומשה תונש לש וזמ תוחפ הרומח -1970 לש הרוזנצה
תרמצ-בתכ ןיב גולאידה ומכ -דחוימב םיפירח םיריש רפסמ ךא ,הגצהה
ןורטאיתה ידי לע טסכטה ןמ ואצוה -המחלמ-תנמלא ןיבל יאבצ
תונותיעה ידי לע חתפנ ןורטאיתה לע ירוביצה ץחה .(ןיול לש ותמכסהבו)
-ידסומה ץחלה ;"שפנ-תולחמ האלמ היטבמא" ומכ תורתוכב האציש
.ח ,ל"דפמה םעטמ הצעומה-רבח .ביבא-לת תייריע תצעומב לחה יסנניפ
תא הלעי םא ,"ירמאקה" ןורטאיתהמ תינוריע הרכה עונמל עבת ,קוסב
ריהצה ,ץיבוניבר עשוהי ,זא ריעה שאר ותמועלו ,"היטבמאה תכלמ"
יל הלעי םא םג" ,ןורטאיתל רוזנצ שמשל ותנווכב ןיא יכ ,הצעומה ינפב
."ריעה תושארב רבדה
רוביצה ץחלל ענכיהל בריס ןורטאיתה ,ץוחלל בריס ריעה שאר
ףצק ילג ינפ-לע הגילפהו ךרדל האצי" "היטבמאה-תכלמ"ו ,תונותיעהו
םירוה רשאכו ,האישל תירוביצה הרעסה העיגהשכ םלוא ."םירעוס
םינקחשה תא ומגרו "ינמחנ" םלואב וניגפה ל"הצ-יכנו םילוכש
:תוינבגעב
"ירמאקה"מ שקיב אוה .יתודידיה עונכשה קשנ תא ריעה שאר ליעפה"
קומינה לעפ םידדצה ינש לעש הארנ .אוה-ותמזויב הגצהה תא דירוהל
אקווד תורירמ לש טנמלא תרוצב "היטבמאה תכלמ" תא סינכהל אלש
.""ירמאקה" לש היצזינוריעה םכס לע תדעוימה המיתחה ברעב
ךשמה לע שקעתהל הסינ ,גרבניו והיעשי ,"ירמאקה" ןורטאית להנמ
ןגראתה -םידסיימה ברקב רקיעב -ןורטאיתה ינקחש ברקב ךא ,תוגצהה
המבה ןמ התדרוהל ,רבד לש ופוסב ,איבהש אוהו ,הלהנהה דגנ ירמ
וששחש ןוויכ ,הלהנהב ודרמ "ירמאקה" ינקחש .תודדוב תוגצה רחאל
לש תויטילופה תודמעה םע םיהוזמ תויהל וא להקה תדהא תא דבאל
ןקחשה זא רמא ,"ונדידי להקהו ,ונתיב אוה ןורטאיתה" :ןיול ךונח
שפוח יכ ,הריהצהו ותדמעל הפרטצה תרופ הנרואו ,שויבל ןמלז ,קיתוה
ןיטינומה תא ולשב ןכסל הנכומ איה ןיא ךא ,הל רקי יתונמאה יוטיבה
תוחירבמה תוינוציק תויטילופ תודמע םע ההוזמ תויהל וא ןורטאיתה לש
.להקה תא
ןיבל ןורטאיתה ןיב םיסחיה תכרעמל רורב יוטיב ונתנ תרופו שויבל
יאשר ןורטאיתה ;עזעזל "היטבמאה" תיירורעש המייא התואש ,להקה
תרגסמב ראשנ אוהש ןמז לכ ,תקולחמ ררועלו םיעגנ ריאהל ,רקבל
זאמ .ןיול ךונח םג דמל הזה חקלה תא .תטלשה תיתרבחה המכסהה
ךונח לש דחא הזחמ תוחפל הנש ידמ ירוביצה ןורטאיתה הלעמ 1972
תוחפל ,ויתוגצהו ,"ירמאקה" ןורטאיתה לש תיבה-יאזחמ םויה אוה ,ןיול
תורתונ תוירורעשה םלוא .הרעסו תקולחמ ררועל תוכישממ ,ןהמ קלח
-םזילהינ וא תוירזכא ,םוריע ומכ תולאשב תועגונו סוסנסנוקה תרגסמב
ךא ,תכרעמה תא תוזיגרמ ןה -רחא ןושל .תורישי תויטילופ תולאשב אלו
.המויק תא רערעל תומייאמ ןניא
-ב .םיילושה-ןורטאית לא הנופ אוה ,סוסנסנוקה ןמ גורחל שקבמ ןיולשכ
תא ןיול הלעה -ןונבל-תמחלמ לע חוכיוה לש ומוציעב - 1982
תוינידמל תורישי הסחייתהש ,הפירח תיטילופ הריטאס ,"טוירטפה"
התלעוה הגצהה .ןונבלב המחלמלו ןורמושבו הדוהיב תילארשיה
,יופצכ ,הררוע ,ךוניחה דרשמ ידי לע ךמתנ וניאש ,קדצ-הוונ ןורטאיתב
תרוקיבל תירוביצה הצעומה וצב המבה ןמ הדרוהו תורעסנ תובוגתו םעז
תוריטאסהמ רתוי הטוב וא ףירח וניא "טוירטפה" .תוזחמו םיטרס
ףסונ טקפסאל יוטיב תנתונ הרוזנצה ידי לע ותליספו ,ול ומדקש תויניולה
םינושמה תונשב הרבחהו דסממה ןיבל ןורטאיתה ןיב םיסחיה לש
יתונמאה יוטיבה-שפוח יפלכ דסממה לש וסחיב הלחש ,החשקהלו
,תוזחמ רתוי הרוזנצה הלספ םויה דעו 1980 זאמ .ללכב יוטיבה-שפוחו
םויקל תונושארה הנשה םישולשב הלספש יפכמ ,תוזחמ יקלח וא
וררועש םיעוריאו ,רבוגו ךלוה ןורטאיתה לע ירוביצה ץחלה םג .הנידמה
לש םיירוחאה םידומעב םויה םיעלבומ 1970 -ב "היטבמאב הרעס"
לע תוזחמו םיטרס תרוקיבל הצעומה הרסא 1985 -ב -המגודל .םינותיעה
"אבצל רזוח םירפא" רואל קחצי לש והזחמ תא תולעהל הפיח ןורטאית
תא ראתמ אוה יכ ,(ןורטאיתהו רבחמה םיקלוח וילעש) קומינב לספנש
לע רערעל השקיב הפיח-ןורטאית תלהנה .ףלוסמו בילעמ ןפואב אבצה
לע העבצה בכעל ומייא ריעה תצעומב םירבח ךא ,הצעומה-תטלחה
שיגהל ןורטאיתה לע ריעה שאר רוסאי אל םא ,םיינוריע םיביצקת
:תירוביצ הרעס םעפה הררועתה אל ,םיעבשה תונשב ומכ אלש .רוערע
ךות ,רוערע תשגהמ ענמיהל ןורטאיתה-תלהנה תא "ענכש" ריעה שאר
-תצעומ תא "ןיבה" הפיח ןורטאיתו ,היתויעבו הייריעה יכרוצל הנבה
ןידה תיב ינפב רואל לש ורוערע חנומ םויהל ןוכנ .רוערעמ ענמנו ריעה
.הריתעל ףתוש וניא ,הזחמה תא ןימזהש ,ןורטאיתה .קדצל הובגה .רודה ינפכ ןורטאיתה ינפ
ךא ,ילארשיה ןורטאיתל םקש רתויב טלובה יאזחמה אוה ןיול ךונח
רוד -חמצ ובש רודה-יאזחמ לש הלאמ םנונגסבו םיפואב םינוש ויתוזחמ
תונשב חמצ ,טלוב ישיא ןונגס ורציש ,ינולאו ןיול דצב .םיעבשה תונש
המרד רציו הפיח ןורטאיתב רקיעב זכרתהש ,םיאזחמ רוד םיעבשה
הבר הדימבו הייפואב הריכזמה ,"תיטנוולר" תירטנמוקוד-תילארשי
.הנידמה-רוד ןורטאית תא הנונגסב
הביגמ ,םישימחה תונש לש וז ומכ ,םיעבשה תונש לש רוקמה תמרד
םירוביגו "םייח-תסיפ" הפוצה ינפב הגיצמ ,תואיצמה לע ידיימ ןפואב
וינכש תא וא/ו ומצע תא םהב תוהזל רומא הפוצ לכש ,םייפיטואירטס
לע הארש ,ינגומוה להק ןורטאיתל אב םישימחה תונשב ,םלוא .וירכמו
תרדגומ הנטק םיסופיט תצובק ידי לע תגצוימ "תוילארשי"ה תא המבה
הנוכתו ,םינפ-יובירב תנייטצמ םיעבשה תונש לש רוקמה תמרד .הרוגסו
לחש ינושה לע רוריבב תדמלמ ,המבה לע תגצוימה ,"תוילארשי"ה לש וז
.המצע תא התייאר ןפואבו הרבחב
רדה יסויו ןטרגניו קיציא רתוי רחואמו טקנופלטימ ללה ,לובוס עשוהי
לע תודמועב תויעבב םילפטמו "תואיצמה לש םוליצ" המבה לא םיאיבמ
ומכ ,תוזחמב יתרבח-יתדעה רעפב םילפטמ םה .ימואלה םויה רדס
וא "72 רטסבליס" ומכ תוזחמב תורודה יסחיב ,"םיגרוס"ו "הזירק"
תומחלמה -בושו בוש הלועו תרזוחה הלאשב ןבומכו ,"םיאבה םימיה"
.ןהיתואצותו
התיכ שולש הקלחמ" ,(טקנופלטימ) "ףוקה" ,(לובוס) "רקו'גה" ירוביג
לש ,הקיבצ לש ,ירוא לש םהיכישממ םה (רדה) רקנוב"ו (ןטרגניו) "תחא
םירומאו םייחה ןמ םירוזג םה .48 לש המרדה ירוביג -שוש לשו פיצ
חכונ תבצינה הארמה .ומצע לש הארמ-תנומת ילארשיה הפוצל תוארהל
תיתדע-בר הרבח תפקשמ םינושמהו םיעבשה תונש לש ןורטאיתה הפוצ
תונשבש ,חרזמה-תודע ינב .תיתוברתו תיתרבח הניחבמ תינגורטהו
םה ,ירולקלופ-יטנקיפ זוירוקכ וא ,"היעב"כ המבה לע םיגצומ םישימחה
ןאכ .םיעבשה תונש תמרד לש המבהו םלועה תנומתמ דרפנ יתלב קלח
דצל (הפיכ שבוח יזנכשא) קבירו הסיווסו םתוי דצל ולגזוב םיעיפומ
.הקיתווה לארשי ינב ,הינגדו יקימ ,קיחונ
הנומש-תיירק תא תירוקמה המרדה-תפמ לע םש הפיח-ןורטאית
ליבקמבו -("תג-תירקב קחשמ ףוס") תג-תיירק תאו ("הנשל םיינפוא")
תאו ,"ינמחנ בוחר לש הנורחאה הווקת"ב םינקדזמה האושה יטילפ תא
-רב ףסוי לש ויתוזחמב תינוליח תוברתל ואציש ,תויתדה תונוכשה ינב
איה ,םיעבשה תונש לש המבה ןמ תפקשנה ,תילארשיה הרבחה .ףסוי
תכרעמ רדעה הזמ רתוי דועו -םזילרולפ תגציימו תויעב-תבר ,תנווגמ
.הדיחא תיכרע
םיטבחתמ םישישהו םישימחה רוד ינש לש םייטמרדה םהיגציימ
הפוכ םיתעלש ,הרורב תיגולואידיא תכרעמ ךותב לרוג תורה תולאשב
לעש םיעבשה רוד ינב .רקי ישיא ריחמ ונממ תעבותו דיחיה לע המצע תא
םישקבמ םהשכ ,תויוטבלתהו תויהת ,תולאש םיביצמ ןורטאיתה-תמב
תיתרבח תכרעמ ןיבל ימצע שומימל םתפיאש ןיב רשגל ךרד רוצמל
ריחמ םיתעל -דבכ ריחמ דיחיה ןמ הבוגה ,תינעבותו תצחול תימואל
.רבשמ תעב המחנ וא תינחור תנעשמ ול קינעהל תלגוסמ הניאו -םייח
רוד אוה ,תירוקמה המרדה תמבמ ףקשנה ,םינומשהו םיעבשה תונש רוד
ןתינ ךכל יוטיב .יגולואידיא-ימואל קודיצו תישיא ךרד שקבמה ,רבשמב
םיברמ ןורחאה רושעה לש ןורטאיתהו המרדהש ,הדבועב םג אוצמל
לש תיטמרדה תוהזה תא אטבל תושדח םיכרד שפחל וא רבעב קוסעל
םינשב ןורטאיתה הנופ "םייחה"מ תוזחמ דצב .ילארשי-ידוהיה
םתועצמאב קודבלו קוחרהו בורקה רבעה ןמ תושרפב קוסעל תונורחאה
"ידוהי שפנ" ומכ ,תוזחמב תונורחאה םינשב תטלוב וז הייטנ .הווהה תא
,תונויצה ןיבל תירוטסיהה תודהיה ןיב סחיה תלאשב קסועה ,לובוס לש
םע דדומתהל םיסנמה ,(רנרל יטומ לש) "רנטסק"ו (לובוס) "וטג" ומכ וא
.האושה-תפוקתב ידוהיה םויקה דילוהש תוירסומה תולאשה
םינומשהו םיעבשה תונש תא םינייפאמה ךרדה-שופיחו םינפה יוביר
תונשב .תילארשי המרד גשומה סיסב תבחרהב םג יוטיב םיאצומ
ובתכנש ,תוריצי רוקמ-תוזחמכ ןורטאיתה גיצה םישישהו םישימחה
רזוח תונורחאה םינשב .תימוקמ-תילארשיה היווהל וסחייתהו לארשיב
הלאו ,הל הצוחמו ץראב םידוהי םיאזחמ לש תוזחמ הלעמו ןורטאיתה
קהבומ יוטיב םינתונ וז המגמל .להקה ידי לע הבהאב םילבקתמ הלא םג
לש םירופיס תובקעב המבל ודבועש ,"הלש דשהו עלבייט"ו "לטני"
החפשמב קסועה ,ןומייס לינ לש "ןוטיירב-ףוח ןמוי"ו ,רגניז-סיבשב
לש לודגה םלואה תא אלממו םישולשה תונשב תינקירמא-תידוהי
.היינשה הנשה וז "המיבה" ןורטאית
להק ינפב הדיחא תילארשי תימדת גיצה םישימחה תונש לש ןורטאיתה
-תורוצ ןווגמו תויורשפא ןווגמ גיצה םיששה תונש ןורטאית ;ינגומוה
לשו תורחואמה םיעבשה תונש לש ןורטאיתה ;םינוש םילהקל ןורטאית
יממע ,בחר-להק ינפב םינפ-תברו תינגורטה תכרעמ גיצמ םינומשה תונש
םינומשהו םיעבשה תונש ןורטאיתה תמב לע .ץראה יבחר לכב ינגורטהו
יקיתו לא .םידיקפתה לכב םיאטבמה לכו תודעה לכ ינב םיקחשמ
םישדח םילוע ופרטצה ,יסור אטבמב תירבע ןיידע םירבדמה "המיבה"
ומכ ,ינמורמ םיבר םילועו (עבש-ראב ןורטאית) ןמסח קרמ ומכ ,היסורמ
ינב .("הז והז"ו עבש-ראב) סובמק הניזורו ,("ירמאקה") הטנומ הטי'ג
תודע ינב" תא קר המבה לע וקחיש ןכל םדוק רודש חרזמה תודע
ןונד ימר) סלקופוסו ריפסקיישמ םויה םיקחשמ "םירז"ו א "חרזמה
.(יגבא השמ) תינרדומ תינקירמא המרד דעו (קודצ ןונראו
קר אל ללוכ ,םינומשה תונש לש המבה ןמ ףקשנה ,ילארשיה יומידה
החלצהב םלגמ ירוח םארכמ ;םיברע םג אלא תודעה לכ ינב םידוהי
הצרמו ("םימוקעה"ב) יצאנ ןיצק ,("וננרו וציקה"ב) יאקירמא ידוהי
הפיח ןורטאיתב חילצמ והומכ .("םיצפח") הטיסרבינואב תירבע תורפסל
תרגסמב תיברעב ןורטאית םויה םייקמ ירוח םע דחיש ,הדרו-ובא ףוסוי
ילארשיה ןורטאיתה ןמ ףקתשמה םזילרולפל ףסונ טביה -הפיח-ןורטאית
.םינומשה תונש לש
תא םיגיצמ ןורחאה רושעה לש רוקמה-תמרדו ילארשיה ןורטאיתה
.ץראה יבחר לכב לדגו ךלוה להק ינפב תילארשיה הרבחה לש הרתסלק
ינורטאיתה ףונב יזכרמ םרוגל הכפה "םעל תונמא" לש הצפהה-תכרעמ
,תורבעמה יבשוי לש םינבה להק -שדח להק תריציל העייסו ילארשיה
תוברת"ו תירבע איבהל םישימחה תונשב ןורטאיתה ישנא ואצי םהילאש
דבוכמל בשחנה דבכנ ביכרמ םויה איה ןורטאית-תגצה ."תילארשי
תומלוא ונבנ םיבושייה ןמ םיברב .חותיפה-ירע יבשוי לש יוליבה תפמב
חותיפה-ירוזא יבשוי להק תא וכפה םיס"נתמה םע דחי הלאו ,םיחוורמ
םיתעלו ץראה-זכרמ להקל ,תוחפל ,הווש הדימב -תוברת רחוש להקל
וחתפ הירפירפה לא ןורטאיתה תוטשפתהל ליבקמב .רתוי ההובג הדימב
לא ואיבה הלאו ,תולודגה םירעב םייונמ יעצבמב םילודגה םינורטאיתה
תא וכפהש ,םיפוצ לש תולדגו תוכלוה תויומכ ןורחאה רושעב ןורטאיתה
-להק תניחבמו ריחמהו ףקיהה תניחבמ תיממע יוליב תרוצל ןורטאיתה
.דעיה
ותימעמ תוחפ יביטקלסו רתוי יממע םינומשה תונש לש ילארשיה הפוצה
,םיינרוצ םישודיחל ףשחיהל טעממש ,הפוצ והז .םישימחה תונש ןב
תוזחמ רקיעב הליכמ ןוזינ אוה הנממש תיראוטרפרה הטאידהו
.םיידוהי וא םיילארשי
םה 26 ,הנורחאה הנועב ירוביצה ןורטאיתה הלעהש ,תוזחמ 37 ךותמ
,תויומדו "םייחה ןמ רופיס" הפוצל םינתונ םלוכ טעמכ ,רוקמ תוזחמ
טעמכו ,ןותיעב האירק ךותמ וא הבורקה ותביבסמ תוהזל לוכי אוהש
לא םינופו ינרוצ םוכחת ירסח ךא -תיעוצקמ הניחבמ בטיה םייושע םלוכ
בהואש ,המבה לע ומצע תא תוארל הצורש להק ;ינרמש-יממע להק
וינכש לש וא הפוצה לש וייחמ יוצר -"םייחהמ רופיס" וב שיש ןורטאית
לש םיילולימ-יתלבה םיביכרמל תושיגר-רסוח הלגמו -םיבורקה
.תוינשדח תוינורטאית תורוצל וא ןורטאיתה
הבריהו םימרותמ תוזחמ רקיעב ילארשיה הפוצה האר םישימחה תונשב
לביק םישישה תונשב .תימלועה המרדה לש הקיסאלקה בטימב תוזחל
תיגולוכיספ תיברעמ המרדו רוקמ טעמ ,הקיסאלק עצוממה הפוצה
,םיילושב ןורטאיתה-תוחוכ בטימ וזכור הפוקת התואב .בטיה היושע
םירשעה האמה ןורטאית ישודיח בטימ תא ואיבה תונטקה תוצובקהו
םיעבשה תונשב .ויפוצ לעו ירוביצה ןורטאיתה לע ,עבטה ךרדב ,ועיפשהו
,הזו דסוממה ןורטאיתה ידי לע םיילושה ןורטאית עלבנ םינומשהו
יתלבה הפוצה לא הנופו ךלמה-ךרדב רחוב ,לדגו ךלוה להקב ףצומה
ךלוהה ,םהב ןיינועמ וניאו םישודיחל חותפ וניאש הפוצה -םכחותמ
טולקל ןתינ התואש ,ותביבס לש הארמ תנומת וב אוצמל ידכ ןורטאיתל
.תינויזיוולטה המרדה ןמ וא םידוקה תועצמאב תוחונבו תוריהמב שרפלו
וז הנועב ;ןאכ תראותמה המגמה תא המיגדמ 1985-86 ןורטאיתה תנוע
תאו "סדרפ"ב ןשיה בושייה יקיתו תא ילארשיה ןורטאיתה הפוצ האר
תיבמ ריעצ שגפ הפוצה ."ינמז דוריפ"ב יביבא-לת גוז לש דוריפה רעצ
שגפ ןוזיאו ןוויג םשלו -"שודיק"ב הלאשב רזוחה האוש-לוצינ לש יתד
וסחי תא קדב אוה ;"ןידלוג לש ותסיג"ב הבושתב תרזוח תיקינצוביקב
רמנ"ב בושייה לש םינושארה וימיל עגעגתהו "רנטסקב רבעל
."תורוברבח
תונש לש ילארשיה ןורטאיתה רושק ודסוויהל תונושארה םינשב ומכ
עגונ אוה ,תיטננימודה היגולואידיאלו ירוביצה דסממל םינומשה
,תכלוהו תרבוג תוריהזב תאז השוע ךא ,תקולחמב תויונשה תולאשב
,עזעזמ אל ךא ,זיגרמ -"ימיטיגל חוכיו" ונלצא יורקש המ תולובגב ראשנו
"היורט ישנ" .תיתרבחה המכסהה תולובגב ראשנ ךא ,חוכיו ררועמ
םיסחיה תכרעמ תא בטיה תומיגדמ הפיחב "תיאניתשלפה"ו "המיבה"ב
ןיב תירשפא יתלבה הבהאה רופיס ;דסממהו להקה ןיבל ןורטאיתה ןיב
תרעס ררוע ("תיאניתשלפ") אנהכ ירענמ ידוהי ריעצ ןיבל היברע הריעצ
להק תכשומ הגצהה ךא ,ריעה תצעומב ירוביצ חוכיוו תיאנותיע תוחור
תונלבוסב וביגהש םשכ -תונלבוסב םיביגמ םיפוצהו ,הנשל בורק בר
הלילעו בוט רופיס תוקפסמ הלאש ןמז לכ ,תויטילופה תוגצהה תיברמל
.בטיה היושע
ןורטאיתב תוארל ילארשיה הפוצה םויכ םג ןכומ םישימחה תונשב ומכ
תרגסמ ךות לא ולעותי הלאש יאנתב ,הרבחה ימומ תאו וימומ תא
-דודיש לש דימתמ ךילהתב םויה תאצמנ וז המכסה .תימואלה המכסהה
ןיאש המ תועצמאב אקווד המרדב הפי םיפקתשמה ,הקידב לשו תוכרעמ
-תופוקתב יזכרמ דיקפת האלימש ,הריטאסה תומלעה תועצמאב -הב
םלוא .תונורחאה םינשב ןיטולחל טעמכ ןורטאיתה תמבמ המלענו רבשמ
.ףסונ רמאמו יאמצע לופיט קידצמ הז אשונ