ישיא רופיס -ץרפ רוטקיו
,הנידמה לש תונושארה היתונשב תינומהה הילעה :תרבוחה ךותמ)
(52-55 'מע , ג"משת תורדתסהה


,הלופעב "באז תיב" להנמ ,הרובד בשומ שיא ,ץרפ רוטקיו לש ורפס
.ךנעת לבחב תובשייתהל הלעש וקורממ הלוע לש ותטילקו ותיילע רופיס

רבדמה ןיבש לובגבש ריע .וקורמ םורדבש שקרמ ריעב יתדלונ
22,000 -ו םיברע 200,000 םהמ שפנ 250,000 ויה ריעב .היצזיליוויצל
לכל יפוריא עבורב ויחו תיפוריא הליהקל וכייתשה ראשה וליאו םידוהי
,רודיבל םיכלוה ונייה הז עבורל .ריעהמ מ"ק המכ קחורמ היהש ,רבד
.הפק תיבל ,הייחש תכירבל ,עונלוקל

ולא ידי לע רחבנ הליהקה דעו .דואמ תנגרואמ התייה תידוהיה הליהקה
,ךוניחו תוברת יתוריש ןתמל גואדל היה םדיקפתו הרגא ומלישש
.לכל תד יתורישו םיילאיצוס םיתוריש

ונייה .םיינוליח ונייה וניבור ךא ,םייתד םיתבמ ונאצי םנמא ונחנא
ירגוב ןוגראל יתייה ךייש ינא .רתויב תוליעפ רעונ תעונתב םינגרואמ
תריגס תובקעב 1942 -ב דסונ שאקרמב "סנאילא" ס"היב ."סנאילא"
הריגס וז התייה אל .םידוהיה ינפב םיינוריעה םיינוכיתה רפסה-יתב
דע הלאכ הסינכ ינחבמב דומעל םידוהיה וצלאנ השעמל ךא ,תימשר
.הלא רפס-יתבב דומלל ולכי אל השעמלש

לכ .תוילארשיה תוגלפמה יפל םינודעומ ןכו רתוי םיינויצ םינודעומ ויה
םוי ןובשחב חקינ םאו דחא ןודעוממ רתויב רבח היה ונתיאמ דחא
תוליעפהו םוי לכ תירבע ידומיל העש דועו (16.00 דע) ךורא םידומיל
.דואמ םיקוסע ונייהש ירה ,םינודעומב תיניצרה

שיא בלב הררועתה אל תולעל הבשחמה ךא ,הדהאב ונסחייתה לארשיל
ועיגהו םהיתבמ וחרבש םירענ הברה ויה ונלש ריעב יכ םא .ונתיאמ
תמחלמב ופתתשהו ץראל ולעו תפרצל םשמו ךרד אל ךרדב רי'גלאל
.תולעל ובשח אל רעונה ינב תיברמ ךא .רורחשה

תיברע הגלפמ הנגראתה .היילעה תא ןברדש ףסונ םרוג אב זאו
לבקלו םיתפרצה ןוטלשמ וקורמ רורחשל איבהל הפאשש תינלאמש
,ךלמה תא ולגה ,הקזח דיב םיתפרצה וביגה רורטה תולועפ לע .תואמצע
.שמשה תעיקשמ רצוע לע וזירכהו

םש ונייה .ונירבחמ דחא לש ותיבב דחא ברע ונתוא ספת הזה רצועה
רצוע לש הליל ותואמו .רקובה רוא דע ונרבידו ונבשי .העבש לש הרוח
בושי םיקהל ונטלחה .ץראל תולעלו וקורמ תא בוזעל הטלחהה החמצ
הליל ותואבו ונל המיאתמה איה בשומה תרוצש ונטלחה .ץראב יאלקח
ךותמ השענ אוה ,ךחוגמ ונל הארנ ןונקתה םויה .ןונקת ונל ונעבק וליפא
ותחפשמ תא רקבתש הלבק תדעוו םיקהל ונטלחה .עדי רסוחו תומימת
התחד וזה הדעווה .החפשמה בכרהו עקרה תא קודבתו דמעומ לכ לש
:לשמל .םיכחוגמ יל םיארנ םויהש םינוירטירק יפ-לע תוחפשמ הלביקו
ונלש ומכ וזכ הלכשה תמרב היהי החפשמה גיצנש ונל היה בושח זא
לבא ,רתוי םיטושפ ויה ילואש ,'וכו הכאלמ ילעב לש תוחפשמ וניחדו
.תוביצי וחיטבהו םיארחאו םינלמע םישנא ויה

ןבה ץראל ונאבשכו ונלש המרבו ונליגב ןב ןהל היהש תוחפשמ ונלביק
לכב לפטל חרכהה םע ונראשנ ונחנאו ביבא-לתל קלתסה קוורה
.החפשמה

.היעב התייה וזו םיקוור ונייה ונלוכ לבא ,םיקוור לבקל אל ונטלחה
וקיפסה אל םירחאהש ןוויכ ולע 4 קר ,7 התנמש דוסייה תצובק ךותמ
...היילעה ךיראת דע ןתחתהל

לש התושארב תאזה תיארונה הלבקה תדעוו תא הרבע החפשמ לכ
.וכע לש ילאיצוסה תורישה תלהנמ םויה איהש ,ירולפ

ןנוכתהל ידכ ונתלוכיבש לכ ונישע ,הילעל ומדקש םינשה יתש ךשמב
ברע םש ונשגפנ ,ונרכשש ןודעומב ונגראתה .הילעל איהש הניחב לכמ
.ץראה תעידיו תירבע ונדמלו ברע

ונמצע תא רישכנ ךיא ,םיינוריע ונייה ונלוכ .השק היעב ונינפב הדמע
ירפס תיב להנמ לש וירבד יל םירוכז ?ינפוג ץמאמלו תיאלקח הדובעל
עדת" ,יתוא ריהזה ,"רוטקיו" .יאלקח תויהל ךלוה ינאש ול יתרפסכש
."הכומנ המדאה ,ךל

ריעב ךוניחה תודסומב ןוניגב 'א ימיב דובעל ונמצע ונעצהו הייריעל ונינפ
.םניחב

תידוהיה תונכוסה לש היילעה תקלחמ םע רשק ונרצי םיוסמ בלשב
.ץראב םיבשומה תעונתל ונבתכו הקנלבזקב

ללהנמ ל"ז רקנירג הדוהי - תובר ונמע ושגפנו ועיגה תונכוס יכירדמ ינש
ורבד םה .תויתרבח תויעבו ןוגרא יישק אשונב ונד .ןמש-ןבמ דחא דועו
.תיתפרצל יתמגרת ינאו תירבע

תרגסמב םייח לש םיישקה תא ונתיאמ וריתסה אל םהש רמאיי םתוכזל
.ץראב םיילכלכה םיישקה תאו תמצמוצמ

אל הריחבה .ךנעת לבחו שיכל לבח :בושיי תומוקמ ינש ונל ועצוה
םירעל םיקחרמה תא ונקדבו ץראה תפמ תא ונחתפ .הלק התייה
תיללכה הפיסאב ונטלחהו םח רתוי שיכל י"ע לובגהש ונעדי .תולודגה
.ךכ לע ונעדוהו ךנעתב םינינועמ ונחנאש

.תולעל ונצחלו הנתמהב ונשפנ הצקו תוחפשמ 70-80 רבכ ונייה

םינכומ אל םיתבהש ונל ועידוה ,עיגה היילעל ונרותש ונרשבתהשכ
ןטק רפסמ ךות .תוכחל אלו ,דימ תולעל ונפדעה .םילהואב רוגל ףרטצנו
הנחמל ונעסנ .1956 ראורבפל 14 -ב ונילע .הילעל ונגראתה תועובש לש
ונכושו דואמ רעוס םיב ונטש .יסרמל הינואב םשמו הקנלבזקב םילוע
הפיח למנב ונדרי .םימי שדוח הכשמנ העיסנה .הינואה לש ןעטמה יאתב
םילהואב ןכושנש ונייה םיחוטב ןיידע .הרובד בשומל תויאשמב םשמו
.םינכומ םיתב ונל וכיח ונתעתפהלו

ןיב תוחפשמה תא וקלח םירוטקרטו ונל וכיח םיבשומה תעונת יגיצנ
,למשח וא םימ ,תותלד אלל תיב :םיתבל ונסנכנ .ברעב היה הז .םיתבה
העתפהה .החמשה תא ראתל ןיא ךא ,ץוחב םיתורישו ןוטב תפצר
םינטק ילוא ,םירבד ונאצמ םש .םיתבה ךותב ונל התכיח היינשה
היה םאו החפשמה ינב רפסמל םיאתמ תוטימ רפסמ :םמצעלשכ
,םירורפג ,טפנ תייליתפ ,קונית תטימ תיבב התייה ירה -קונית החפשמב
.תיבב ויהי םיטירפ םתוא לכש גאדו בשחש והשימ היה .םחל ,רכוס ,הת
ונרבדנש ילבמ ,ברע ותואב .החורא לשבלו דימ תיבל סנכיהל ונלוכי
ץצח תמרע לע ץוחב ונבשי הליל ותוא לכו הצוחה ונלוכ ונאצי ,םדוק
.רקובה רוא דע ונרשו ונבשיו

םינטקה םיטירפה לע ונבשח אל .תובהלתה יאלמ ויה םינושארה םימיה
ונל הארנ הז לכ .למנב תונכוסה ידיקפ ,למנב שארה לע יט.יד.ידה ומכ
.ונתוא קיסעה הז רתוי רחואמ קר .ילוש

ונחנאש התייה ונלש תויעבה תייעב ..תובר ויה ןהו -דימ וליחתה תויעבה
ונחנא הנהו .י"אל תולעל ונתוא ךשמש המ הז .םייאמצע תויהל ונגראתה
דיקפ ונילא שגינ הנהו הדובעב ליחתהל ידכ קשמה תא םישפחמ ,םיעיגמ
,תוחפשמה ראש יבגל המו .הדובעל שיא 15 ול תתל שקיבו תונכוסה
ונלצא רצי הדובע ימי קלחל ,הדובעל םישנאהמ קלחב רוחבל ךרוצה
לכ הפלחתה ונלש הדובעה קודיס תדעו .רתויב תושק תויתרבח תויעב
.רצונש תויתרבחה תויעבה ךבס תא שארמ וניפצ אל .עובש

אל .םייאמצע םיאלקח תויהל ונשרד .ונלש הנגפהה החמצ הז עקר לע
.םוי יריכש תויהל וניצר
ושרד וננכש לכ .הרזומכ תואמצעל ונלש השירדה התארנ תודסומל
הז לע .םיריכשכ ודבעל אלא ,יאלקח קשמ וצר אל םה .הכופה השירד
ונייה ךכב לבא ,ילכלכה ישוקה -םיפסונ םיישק ויה .התיבשב ונאצי
"ענצ"ה תפוקת וז התייה .הפוקת התואב הנידמה יבשות בורל םיפתוש
היה אלש היה ונלש ישוקה תא לידגהש המ .ןוזמ-יסיטרכ ויה ונלוכלו
תחא אל .דואמ המושג הנש התייה וזו סראמב ונעגה .בשומל השיג שיבכ
לשב בשומה לא עיגהל ןוזמה יכרצמ תא ונל האיבהש תינוכמ הלכי אל
להנמש תורמל ןסחמהמ ךירצש המ ונחקלו היינכרצל ונסנכנ זאו ץובה
.דגנתה היינכרצה

טאל טאל ,ךפיהל .תוביזע ויה אלש טעמכ ,םיישקה לכ תורמלש ןייצל שי
בור איהה הפוקתבו ,ל"וחב וראשנש תוחפשמ ןתוא ונילא ופרטצה
יאצוי דואמ ונייה ןכלו םיסלכואמ יצח ויה ונביבס םישדחה םיבשומה
.ןפוד

וליחתה םישנא זאו .תוקלח 10 קר ונדביע לבא ,תואלקחב ונלחתה
.םויה דע וילע םירעטצמ ונאש רבד הז .ץוחב דובעל תאצלו חכפתהל

2 וחתפנ םינטקל ולאו הרדחב היימינפב דומלל וחלשנ םילודגה םידליה
יתש ןתוא ודמלו .תותלדו תונולח אלל -ארונ בצמב היהש ףירצב תותיכ
ןטקה ףירצב ,בולע רפס-תיב ותוא .םוקמב חתפנ םידלי ןג םג .תולייח
רתויה םייכוניחה תודסומה דחא - "השימחל די" רפס-תיב םויקה אוה
,הקיתווה תובשייתההמ םג םידלי טלוק אוה .הנידמה לש םיראופמ
.3 - הו 2 -ה תוילעמ רוזאה לש םינושארה םיבשייתמה לש םינינו םידכנ
רשאכ ,יביטרגטניא ךוניח לש .ול ינש ןיאש ,ץראב ןושאר ןויסינ והז
.טלוקה אוה םילועה ידלי לש רפס-תיב

ונל ונתנ םה .לאקזחי רפכ רקיעב ,הביבסב םיבושייה דואמ ונל ורזע
םויה דעו ,םהב ונאניק זא .ץראב הנושארה תבשב ונתוא וחראו הכרדה
.יוקיחל לדומ ונל םישמשמ םה

,תרצנמ היסורמ םישדח םילוע לש תוחפשמ םינימזמ ונחנא םויה
.זא ונינפב ודמעש םיישקה לע םהל םירפסמו םתוא םיחראמ

תורירמ וא סעכ ךותמ הז ןיא ,תונושארה םינשב םויה םירכזנ ונאשכ
יישק שי .םיישק ילב שדח והשמ ליחתהל רשפא יא .חופיק תשוחת אללו
אלל ,ונל רורב יכ םתוא ןיבהל םיסנמ ונחנא .הריצי-ילבחו תישארב
םלשש יאלקחה ךירדמה ןורכיז וליפאו .הערל ונווכתה אל םהש ,קפס
לפנתנ הלילח אמש ,ןחלושה לע חנומ חדקאשכ ונתדובע רכש תא ונל
ואבש םישנא םתוא לכ .םימי םתוא לע ביעמ וניא ,ותוא דודשנו וילע
אלו ,םיינויצ םיעינמו תובדנתה ךותמ תאז ושעש ונל רורב ,ונתיא דובעל
לק ,תאז םירכוזשכו .דובעל םתוא העינהש איה תישדוחה תרוכשמה
.תויועטל חולסל רתוי

ונלצא סנכל םינינועמ ,תיתרבחו תילכלכ הניחבמ ונססבתהש ,ונא םויה
.וקורמ יאצוי לש תויעבה ןורתפב רוזעל וז הרוצבו ,הדעה ינב לש םיסנכשרוחה רפכב ךוניחל הקלחמה המייקש םילהנמו םירומ רנימסב עמשוה
.1982 רבוטקואב 7 - 4 -תוכוס דעומה לוחב