ןוא רב יכדרמ
.םיגשיהו םימרוג -יניס תכרעמ
(1986 ,10 תישדוח הריקס)

המדקה
ינש בוביסל תונכה
הטלחהה ינפל םיטבל
תיפקתה המזוימ תוענמיה
עצבמה ידעי
לארשי לש תיווזהמ -עצבמה תואצות
תילארשיה העתרהה לש השודיח
וישרושו-םיברעה יניעב תינויצה העונתה לש יומידה
לארשיל תירבה-תוצרא תוביוחמ
םוכיס


 תמחלמ םות םע דימ ברע תונידמב ולחה "ינש בוביס" לע םירובידה
.1949 -ב ,תואמצעה
ולא הנחמב המסרכ המילאה תוננתסהה תעפות לש התורבגתה
.םולשה ייוכיסב וקבדש
בוביס" ינפמ ששחה לביק תיכ'צה קשנה תקסע לע רצאנ תזרכה םע
.םיילאיר םידממ "ינש
תלייא -ירצימ תמיסחל הבוגתכ תלבגומ הלועפ עצבל תורשפא
.םויה רדס לעמ הדרוה ךא -הנחבנ
רשאכ ,הננגמל תונכהב ןותנ ל"הצ היה 1956 ביבאו ףרוח ישדוחב
תא לספ -תוששח לשו םילוקיש לש הרוש לשב -ינידמה גרדה
.תושמחתה -יצמאמל שגדה תא טיסהו ענמ תמחלמ לש תורשפאה
ףאו יברעה םלועב רצאנ לש ודמעמ תא הממור ץאוס תלעת תמאלה
חתפיו -ססהי אל ותרקוי ילג לע אשינש ,תורשפאה תא הקזיח
.לארשי דגנ הפקתמב
רוזאב םיאנתה תא הניש ץאוס תלעת ןיינעב ימואלניבה רבשמה
.המחלמל ,לארשי לש התניחבמ ,עקרקה תא רישכהו
ךא ,עצבמב םיילאירוטירטה היגשיהב קיזחהל החילצה אל לארשי
תא ססבל הל ורשפא רשא ,תובישח ילעב םיגשיהב התכז תאז תורמל
ןמשל תורטמה תא שממלו -התעתרה רשוכ תאו תיבמו ץוחמ הדמעמ
.המחלמל האצי
תא הקזיח "שדק" עצבמ ירחא תירבה תוצרא יצחלל תונעיהה
הנבהל המרתו ןכמ רחאלש םינשב לארשי יפלכ וז לש התוביוחמ
םימיה תשש תמחלמ תפוקתב לארשי לש היכרצ תא תינקירמאה
.הירחאלו

תיחרכהו תקדוצ הכרעמכ קר אל יניס תכרעמ המשרנ המואה תייווחב
סוסיבבו ,לארשי לש המויק רוציבב ינויחו בושח בלש ףאכ אלא
,ם"פמ ,היצילאוקה תוגלפממ תחאש יפ לע ףא .ינידמה הדמעמ
ףותיש תלילש עקר לע רקיעב -הכרעמל האיציה דגנ הלשממב העיבצה
וז תודגנתה התכה אל -תויטסילאינולוקה תומצעמה יתש םע הלועפה
תיצוביקה העונתהו הגלפמ התוא ירבח ברקב וליפא .םעב םישרוש
.הדמולמ םישנא תווצמכ רתוי תויוגייתסהה ועמשנ הירחאמ תדמועה
תובחרה תורדשה יככותבו ולוכ אבצה ברקב וררשש חורה יכלה
םצע םעו עצבמה ידעי םע גייס אלל והדזה ,רוביצה לש רתויב
קר העמשנ תילאוטקלטניאו תישגר תודגנתה .הכרעמל תאצל הערכהה
איהו ,םימי םתוא לש לארשיב ינויצה הנחמה לש םיילאמשה םיילושב
.םישישב הלטב התייה
דבכ ימואלניב ינידמ ץחל ץקמ ,הגוסנ לארשיש רחאל םג -דועו תאז
לש םיילאירוטירטה םיגשיהה לכמ ,םישדוח העבראכ ךשמנש
הלוכ הכרעמה לש התלעותש םשורה ררתשהל היה לולעו ,הכרעמה
וגומנ הז קירבמו זעונ עצבממ לארשי לש היתויפיצ לכ יכו ,לאל םשוה
וחיטהש תולוק ועמשנ אל ףא ,םחונו הטרח תושגר ורכינ אל ,ןשעכ
היתורפ תאש ,הכרעמל תאצל התטלחה םצע לע הגהנהב תומשאה
ובסנ הלא ,תרוקיב תולוק ועמשנ םא .ףוטקל ,הרואכל ,ונתאמ רצבנ
.תונפקותה לעו המזויה לע אל ,הגיסנה לעו רותיווה לע
האצרהב ,ןיגב םחנמ ,זאד הלשממה שאר ןעט ןונבל תמחלמ רחאל
אלא ג"לש עצבמ קר אל יכ ,ימואל ןוחטיבל הללכמה יכינח ינפב אשנש
."הרירב תומחלמ" ויה םימיה תשש תמחלמו "שדק" עצבמ םג
תכרעמ ךא ,1967 יעוריאל עגונה לכב המישי וז הנעט םא בר קפס
הרירבה לארשי ידיב התייה ןכש ,הרירב תמחלמ התייה ןכא "שדק"
םילגנאה לשו םיתפרצה לש םתבכרמל תעה תואב חפסיהל אלש
.ץאוס תלעת תמאלה דגנ םקבאמב
תרחא תיחרכה הבוגת וא המידקמ הכמ תניחבמ היה אל עצבמה
הרושק הניא ןיגב םחנמ לש ותנעט .לארשי לע המייאש תידיימ הנכסל
-יכלה תרכהב אלא ,הכרעמה הללוחתה ןהבש ,תוינרוצה תוביסנב
המואה התייה ,ןונבל תמחלמב ומכ אלש .הילא וולנש םיימואלה חורה
,סונמ ןיא -הז עגרב הרירב שי םג םאש ,השוחתב ריקל ריקמ תדחואמ
להנל אופא תבייח לארשיו םיירצמ דגנ תודדומתהמ ,רבד לש ופוסב
ברימ תא הל ןתייש ,יותיעב תאזה תענמנ יתלבה המחלמה תא
תמחלמל המודב רשאמ םימיה תשש תמחלמל המודב רתוי .תונורתיה
לש השעמכ ,הקעוממ רורחש לש השעמכ 1956 -ב ןוחצינה םשרנ ןונבל
.הקוצממ עשי
םיגוח ברקב תונורחאה םינשב תטשפתמו תכלוה ןכ יפ לע ףא
"תיטסינויזיוויר" הלוכסא ןיעמ םיילאוטקלטניאו םייאמדקא
-ןב תאו הרומח תירוטסיה האיגשכ "שדק" עצבמ תא גיצהל תשקבמה
תונידמ םע תורבדיהה תויורשפא תא תוארמ ויניע וחטש ימכ ןוירוג
,םולשל תויונמדזה לע עיבצהל הברמ וז הלוכסא .תע התואב ברע
,וטשוהש םיידי לע םישימחה תונש לש הנושארה תיצחמב וצמחוהש
ךכ לע ,םילארשיה ידיב ולטינ אלו ברע תונידמ יגיהנמ ידי לע ,הרואכל
יכלהמ וענמש םה-םה "יטסינוחטיב"ה םזיביטקאהו לומגה תוינידמש
.רוד תונשב לארשי תומחלמ תא וכיראהו תורשפתהו סויפ
הלוכסאה שארב דמעש ,תרש השמ לש ישיאה ונמוי םוסרפ רחאל
חילצהו לארשי ץרא ילעופ תגלפמב םישימחה תונש לש "תינוי"ה
-ןב לש םהיתודמעל דוגינב "םולשה דעב" היצילאוק שבגל םיתעל
השמ תא גיצהל םישקבמה םירוביח וברתה -ןייד השמ לשו ןוירוג
התחירפ .הקדצש תורמל הסבוהש תיניצר תיטילופ הביטנרטלאכ תרש
םילשוריב תאדאס לש ורוקיב רחאל תילארשיה םולשה-תעונת לש
לש ויתונויגיש דגנ ןועטל םישקבמה תולוקה תא הקזיח 1977 ויתסב
ךשוממ םימד קבאמב לארשי תא ךסכסו ,הרואכל ,ךביסש ןוירוג-ןב
ייוכיסמ תטלחומ תומלעתה ךותמו הקדצה אלל ברע תונידמ םע
.סויפה
טוקנלו וזה הכובסה היגוסה לכ תא ףיקהל הז רמאמ תנווכב ןיא
ןהבש ,תוביסנה תא רייצל ןויסינ ןאכ השעי .תינורקעה הלאשב הדמע
הביטקפסרפה רואל ויתואצות תא חתנלו "שדק" עצבמ ללוחתה
.ינורקעה חוכיוו תיקלח המורת םורתל ךכבו -ונידיב םויכ היוצמה ינש בוביסל תונכה

הלע המ ררבתה םרטו ,קשנה -תתיבש ימכסה לע וידה השבי אל דוע
םעטמ ןוכיתה חרזמל החלשנש ,סויפה-תדעו לש היצמאמ לרוגב
םיברעה יגיהנמ ולחה ,רורחשה תמחלמ תוברקה ךוש םע דימ ם"ואה
רמא ,לשמל ,ךכ ."ינשה בוביסה" לע רבדל םהלש תרושקתה-ילכו
וידקפממ דחא ,1949 יאמל 24 -ב לחש ינדריה אבצה םוי לגרל
םיצור םכניאש ,ונא םיעדוי" :וילייחל לת-לא הללאדבע ,םיריכבה
םילשוריב ,ןויצע-רפכב םישודקה םכיחא תוחור יכ ,םויה דוקרל
דובכלו רוהטה םדל המקנ ןשרודב םויה תועוושמ איגה-רעשבו
(הללאדבע ךלמל הנווכה) ןוילעה ונדקפמ יכ ,םיחא ,םכל טאל .אמוטש
,םיבוביס שי המחלמב .הפורתה תאו הלחמה תא הפי רתוי ריכמ
."ינשה בוביסב רחמ שגפנו
,וללה םיבחרתמה םייוטיבה ןמ םלעתהל לארשי יגיהנמ וטנ הליחתב
,ול הצוחמו ם"ואה תרגסמב םינויד וכשמנ תע התוא לכ ירהש
תתיבש ימכסה תא רימהל ונווכתהש ,הללאדבע ךלמה םע דחוימבו
הכלה 1950 תנשב ךא .םיטלחומו םימכסומ םולש יזוחב קשנה
גוסנ הללאדבע ךלמה ,ולשכנ ןאזול תוחיש :הללטצהו הנומתה
תויברעה תונידמה וענמנ ,ןונבל תא איצוהלו ,םולשה-ימכסהמ
םילולכה םיפיעסה לכ תא אלמלמ קשנה תתיבש ימכסה לע תומותחה
תא רצהל ןהל הרשפאש ,ךרדב םימכסהה ןושל תא שרפל וטנו םהב
.ירשפא םוחת לכבו -ולכיש לככ לארשי תנידמ לש םיינושארה הידעצ
,לארשי ןיבל םניב "תומחול" לש בצמ םויקל ונעט ברע יגיהנמ
.םיכלוהו םיקחרתמ וארנ סויפלו הרשפהל םייוכיסהו
לכל ימינפ ךמסמ ,זאד ץוחה רש ,תרש השמ םסרפ 1950 לירפאב
םלועה קלחנ ,ותעדל ."םולשה ילבח" תא חתינ ובש ,ודרשמ יריכב
תנידמ לש המויק םע המלשה לש הלוכסא :תולוכסא יתשל יברעה
םהינפש ,המדנ םימעפל" :הלומ תוממוקתה לש הלוכסאו לארשי
םימויא אלא םניא םירוביד םתוא לכש ,המדנ םימעפלו ,המחלמל
תאש ,אקע אד ."שא ילב ןשע -יניצר רבד ןיא הז לכ ירוחאמו אמלעב
הלא תא וליאו ,הרובג תונע לוקב ועמש המחלמל םהינפש הלא
.השולח תונע לוקב -לארשי לש המויק םע םילשהל םישקבמה
המסריכו הכלה תע התואב המילאה תוננתסהה תעפות לש התורבגתה
תוארל ןיידע היה ןתינ 1953 תנשב .הצחמל תימיטפוא הייאר התואב
קר אל .םולשה ייוכיסב הנומאב וקבדש ולא לש ידמל שבוגמ הנחמ
םיגוחב םג אלא יצראה ץוביקה ישנא ברקבו ץוחה דרשמ יגוחב
ל"הצ יגוחב ךא ."םולשל תונמדזה" ןתמל םיבר ונעט םייחרזאה
הכלה םיכלוהו םיבחרתמ םיינידמ םיגוח ברקבו ןוחטיבה דרשמו
ןויסינ לומ לארשי דומעת רחואמב וא םדקומב יכ ,הרכהה הררתשהו
.הדימשהל ברע תואבצ לש שדוחמ
לארשי לש התמורת רבדב ףיקשמ לש ותפקשה היהת רשא היהת
תורבגתהלו תולובגב חתמה תיילעל המזיש לומגה תולועפו המצע
,הרוצה אוה ונניינעל עבוקה רבדה ,ברע תונידמ לש הדמשהה תופיאש
לש דוסיה ינותנ תא בירה להקה ףאו תילארשיה תוגיהנמה ושפת הבש
.ימואלה ונמויק
27 -ב תירצמ-תיכ'צה קשנה תקסע לע רצאנ-לא דבע לאמ'ג זירכהשמ
ינפמ ששחה .םעה תורדש לכ תא תיזזת הזחא ,1955 רבמטפסל
:םינמז חול לשו תלוכי לש םילאיר םידממ עתפל לביק "ינש בוביס"
ל"כנמלו ל"כטמרל ןוירוג-ןב רמא ,"ץיקב ופקתי םהש ,חינמ ינא"
רמוא ןויגהה .ופקתי אלש חינהל ונל רוסא" .תימינפ הבישיב ודרשמ
."חצנל םילולע םהש ושיגרי רשאכ ףיקתהל םילולע םהש
ויגוס ןכו ,םירצמל םימירזמ םיסורה ולחהש ,שומיחה תויומכ
החנהה .ןוכיתה חרזמב שומיחה-ןזאמ תא ןיטולחל ורערע ותוכיאו
ורתווי אל םיברעה יכ -לארשיב םיבחרנ םיגוחב החוורש -תינורקעה
םוגרת עתפל הלביק ,לארשי-תנידמ תא לסחל ףסונ ןויסינ לע לקנב
.ליהבמ ישעמ
.לארשי לע תמייאמה המחלמה תנכס לע לכה ורביד ז"טשת ויתסב
םיסוניכו תודעו ;הערה ינפ תא םדקל ידכ םורח תינכות ועיצה תוגלפמ
םירמאמו תכרעמה ירמאמ תואמו תורשע ;הנכסה לע ועירתה
הרעסה תועדות .אשונל ושדקוה תימויה תונותיעב םייטילופ
ינידמ ןויד ךרענ 18.10.55 םויב .בטיה השגרוה -האבו תלגלגתמה
עירכמה םבור ירבדו ןכודה לע םימאונה ולע דחאל דחא .תסנכב ףיקמ
תקסעש ,הילאמ תנבומה החנהה תדחאמ םלוכ תאש ,ךכ לע ודיעה
דיתעב לארשי דגנ תיאדו תירצמ תונפקות השוריפ תיכ'צה קשנה
.בורקה
ףאו ברעמב ןזאמ שומיח גישהל תונמדזה ול ןתנית יכ ,שרד תרש השמ
תכלוהה לארשי לע ןגהל םנופצמ תא ררועלו םיגיהנמ ינפ תולחל אצי
ענמ תמחלמ שרד יטסיוויטקאה ןימיה .ימצעה הנוחטב תא תדבאמו
לש ותטילק תא םילשי םרטב ירצמה אבצב תוכהל שי .םדקהב
אל אוה ;םיפיעסה ינש לע חספ ןוירוג ןב .ונעט ,יטייבוסה שומיחה
קשנהש ,רורב" :רצאנ לש ויתונווכל עגונה לכב ומצע תא הלשיה
דרוודא יאקירמאה רירגשל רמא ,"דבלב לארשי דגנ ןווכמ (יטייבוסה)
?לארשי לש תיפקתה המזוי םלועה לובסי םאה ךא .15.1.56 -ב ןוסול
וגרהיי הבש ,המחלמל תאצלו זפחיהל הלשממה שאר יאשר םאה
-ןזאמ תא שדחמ ןזאל יוכיסה תא הצימ םרטב ,םיפלא ילואו ,תואמ
?העתרהה רשוכ תא ל"הצל קיזחהלו שומיחה הטלחהה ינפל םיטבל

,ןייד השמ ןיב "םייניע שולש"ב השיגפ המייקתה 13.10.55 םויב
קזחתה התע הזש ,ןוירוג-ןב ןיבל ,תפרצב םייקש רויסמ להבוהש
.ותטימב הדובע תשיגפ הנושארל םייקל לגוסמ היהו תכשוממ הלחממ
ירחא ןוירוג ןב רמאש םירבדו ,החיש התוא לש טרופמ םושיר ונל ןיא
,םיינידמ םילוקישמ םיעפשומ ,ןבומכ ,ויהי םירחא םימורופב ןכ
ןיבה ךיא ,תעדל ,תוחפל ,ןתינ ךא ,םיפסונ םייגולוכיספו םייתרבסה
.החיש התוא לש החור תא ןייד השמ
תמחלמב חותפל המצעל תושרהל הלוכי התייה אל לארשיש יפ לע ףא
הלכי איה ,הרומח תימואלניב הבוגתל ששחה תמחמ אלמ ףקיהב ענמ
לש תונשנו תורזוחה תורפהה ןמ תחא לכ לע יברמ ףקותב ביגהל
תולולע ולא ןיעמ תופירח תובוגת .םירצמה דצמ קשנה תתיבש ימכסה
רדרדלו תורבגתמ תובוגת ביגהל רצאנ תא רורגל ,רבד לש ופוסב ,ויה
םרטב ,לארשיל םיאתיש יותיעב ,אלמ ףקיהב המחלמ תארקל ותוא
לארשיש ילבמן ,שדחה קשנה תטילק תא םילשהל וידיב קפיס אהי
.המוזי תונפקותב םשאות
רוזא שוביכ תויהל הרומא התייה הזה גוסה ןמ תיזכרמה הלועפה
ילוכד אבילא רשא ,תליא ירצימ תמיסחל הבוגתכ 'חייש-א-םראש
ןב .ימואלניבה קוחב סיסב לכ ול ןיאש ינפקות השעמ התייה ,אמלע
תתחנומו תחנצומ הלועפ לש העוציב ןיכהל ןייד השמל הרוה ןוירוג
.רבמצד שדוח לש היינשה תיצחמב םירצימה רוזאב
הלק העשל ."רמע" עצבמל עגונה לכב םיבר םיסוסיה ויה ןוירוג ןבל
רישפהל תירבה תוצרא יגיהנמ תא עינהל יוכיס שי יכ ,היה הארנ ףא
ןכ יפ לע ףא .לארשי לש השומיח לע לעופב וליטהש ,וגרבמאה תא
ףוסב הלשממה תערכהל "רמע" עצבמל העצהה תא ןוירוג ןב איבה
ןיבמ טועימו ם"פמו ל"דפמה ירש תולוקב הלפנ וז ךא ,רבמבונ שדוח
.תרש םשארבו ,י"פמ ירש
םא קפס ךא ,הלשממב תרש ול ליחנהש הלפמה םצע לע זגר ןוירוג ןב
לש ועוציב תא תיפוס רשאלמ ונממ הענמ הלשממהש ,ךכ לע רעטצה
עור תא תונשל היהי ןתינ יכ ,היה הארנ דוע רבמצד תישארב .עצבמה
,"תרנכ" עצבמ ךא .תונכהה ךשמה תא רשיא ףא ןוירוג ןבו ,הריזגה
וילע םתס ,הלשממה ירשמ םיבר ברקב רתויב תוילילש תובוגת ררועש
לע ןוירוג ןבלו יללכה הטמל ןייד השמ עידוה 16.12.55 -ב .ללוגה תא
."רמע" עצבמ עוציב םשל הנגרוא רשא ,תדחוימה הביטחה לש הרוזיפ
ל"הצ לש ריכבה דוקיפה לגס ינפב עיפוהל ןוכנל ןוירוג ןב אצמ התע
לש תדחואמ הדמע שי" :ותלשממ לש התוינידמ תא ריבסהלו
קלחל יעבטו ןבומ חור ךלה דגנ" םידקפמל ןוירוג ןב רמא "הלשממה
םדקומה ןמזב הפקתה לש ,אבצה לש לודג קלחל ילוא ,רוביצה לש
שארב תענומ המחלמ תלסופ לארשי תלשממ ."םירצמ לע רתויב
,המחלמב וליפא םרגיהל לולעה םוצעה סרהה ללגב הנושארבו
"ישילש דצ" תוברעתה לש הנכס תמייק ןכ .אלמ ןוחצינ הפוסבש
דצל לעופב בצייתת הילגנאש תורשפאל התייה ותנווכו ,המחלמב
וענמי -תינפקות המואכ עיפונ םא ..." :ירקיעה קומינה ךא ;םיברעה
בוביס אוביו היהי אל לארשיל קשנש ,טעמכ רורב -קשנ ונתיאמ
,בוש ונינפל דומעת ,וישכע הינפל םידמוע ונאש הנכסה התואו ,ישילש
."םיעורג רתוי הברה םיאנתב לבא
רתוי הברה תועמשמ התייה "רמע" עצבמ ןיינעב הלשממה תוטלחהל
תא הלספש דבלב וז אל ,ןוירוג-ןב השארבו ,לארשי תלשממ .תינורקע
ויה רשא ,לודג ףקיהב תולועפ הלספ ףא איה ,ענמ-תמחלמל תורשפאה
ישדוח תעבש ךשמל .אלמ ףקיהב המחלמל רצאנ תא רורגל תורומא
תונכה ןמיסב ולוככ ובור ל"הצ דומעי 1956 תנש לש ביבאהו ףרוחה
,תיבחרמה הנגהה תוחוכ יוצימ ,םיבחרנ םירוציב -הננגמל תוינתחדק
המחלמ ינפ םדקל םידעוימה םיעצמא ראשו .ט.נ קשנ לועפתו שוקימ
איה התמזוי לע ,העש יפל ,הרתיו לארשי .תירצמ המזויב לחתש
התארנ וזש תורמל -היאנתו םירצמ םע תושגנתהה יותיע תעיבקב
שומיח תגשהל םירבגומה םיצמאמה רבעל טסוה שגדה .תענמנ יתלבכ
.ןזאמ תיפקתה המזוימ תוענמיה

םע הירשק תא קדהל לארשי החילצה ץיקה תישארבו ביבאה תצורמב
אל םא ףאש ,שידח קשנ תויומכ לארשיל םירזהל התואנ וזו ,תפרצ
לארשיל ורשפא ןה ,תירצמה הקסעה תא ןיטולחל ןזאל ידכ ןהב היה
םגדמ םינושארה "םירטסימ"ה 24 ץראל ועיגה לירפאב .אעמק עגרהל
יניינעב תפרצ ןיבל לארשי ןיב םתחנש ,יאשח םכסה רחאלו ,'א4
,םיקנט יחולשמ םג יאשחב עיגהל ולחה ,קשנ תקפסהו ןיעידומ
תמאלה רחאל ,ןכ לע רתי .ףוליח יקלחו תשומחת ,םיעיינתמ םיחתות
םישושיגה ולחה ,רצאנ-לא דבע לאמ'ג ,םירצמ אישנ ידיב ץאוס תלעת
דחי -תשלושמ הכרעמב לארשי לש הפותיש תורשפא רבדב םינושארה
ןיינעל הערפמכ ,וללה םינוידה לש םמוציעב .תפרצ םעו הינטירב םע
םיקנט תורע המכ הללכ רשא ,תפסונ קשנ תקסעל תפרצ הבייחתה ,הז
ל"הצ .םיפסונ םיסוטמו םימ"לחז ,תובישח-בר רזע דויצ ןכו םיפסונ
.תרכינ הדימב 1956 רבוטקואו רבמטפס ,טסוגוא םישדוחב קזחתה
דועב ,יניס תכרעמל לארשי האצי דציכה ,הלאשה אופא תלאשנ
,אלמ ףקיהב הפקתה לש המזוי לכל התלשממ הדגנתה הליחתכלמש
ןפואב תוחפל רפוהש שומיחה-ןזאמ רזחוה ובש בלשב ןכש לכ אלו
?יקלח
ריכבה דוקיפה לגס ינפב ןוירוג-ןב אשנש ,האצרה התואב קימעמ ןויע
התטלחה .הישוקה תא ץרתל ונל עייסי ,1955 רבמצד שדוח תצורמב
םיסחיה רודרדמ ףאו ענמ תמחלממ ענמיהל לארשי תלשממ לש
ינפמ קומעה ששחה תא ללכ הלטיב אל המחלמ תארקל לארשי תמזויב
הרכהה ףרח הטקננ הטלחהה ,ןכ לע רתי .תוירצמ הדמשה תומיזמ
לכ אלו ,תירצמ המזוימ האצותכ ץורפת רשא המחלמבש ,הקומעה
.ןכוסמ יתלחתה ןורתי םירצמ גישת ,העתפהה ןורתי לוצינ ךותמ ןכש
-ךלה תיתשתב תחנומה החנהל יכ ,ותאצרהב הדוה ומצע ןוירוג-ןב
."ןויגה טעמ אל הב שי" ,םירצמ דגנ תמדקומ הפקתה שקבמה חורה
םידבכה םילוקישה תורמל העבנ תיפקתה המזוימ ענמיהל הטלחהה
:תוירקיע תוביס שולשמ ,רומאכ ,העבנ איהו ,הנויגה תא םיקידצמה
;לארשיל איבת איהש ןברוחמו המחלמה יקזנמ דבכה ששחה .א
;ברע תונידמ לש ןדיצל תילגנא תוברעתה ינפמ ששחה .ב
הייוכיס תא תיפוס לסחת לארשי לש תיפקתה המזויש ,ששחה .ג
רתוי תורומח תונכס ינפב דיתעב התוא ביצתו ןזאמ שומיח לבקל
.שומיחב הדבכ תירצמ תופידע לש בצמב המחלמ לש
הינטירב ןיבל םירצמ ןיב עלגתנש ךוסכסהו ץאוס תלעת תמאלה
רפסמ ךשמב ץמאתה רצאנש ,ךכל ומרג ילוי שדוח ףוסב תפרצו
רבגתהל תנמ לע -לארשי םע וכוסכס תא לוכיש לככ עיגרהל םישדוח
יניעב ךא .הלעתה תמאלה םע עלקנ םהילאש םיישקה לע הליחת
ףא אלא -תירצמ תיפקתה המזויל הנכסה הלטב אל לארשיב תוגיהנמה
.הקזחתה
לארשי לש םייאבצהו םייחרזאה םיגיהנמה בורו ןייד השמ ,ןוירוג ןב
,ץאוסה תשרפב תוחורה ועגריי רשאכ יכ ,םיענכושמ ויה םימי םתואב
תע התואב לכוי רשאכו ,ומצע לע איבה אוהש רבשמה לע רבגתי רצאנו
תא הנפי אוה ,שדחה יטייבוסה שומיחה לש ותטילק תא םילשהל םג
המע ךורעל הנושארה תונמדזהה תא לצניו לארשי רבעל וינייעמ לכ
לעו ,הליהתה ימורמל רצאנ תא התלעה הלעתה תמאלה .ןובשח
חילצי ,םנמא ,םא .ןיררוע היה אל בוש יברעה םלועב ותוגיהנמ
םלועה דחואי ,הנוילעה לע וידיו הנממ אציו הלעתה רבשמ לע רבגתהל
תחצינ הכמ תוכהל זפה תונמדזה ול אובת זאו ,וטיברש תחת יברעה
.לארשיב
,ןוכיתה חרזמב וררשש םיאנתב יתוהמ יוניש רבשמה ללוח ינש דצמ
1955 רבמצד ףוסב ענמ תמחלממ תוענמיה וביתכהש םימרוגה תשולשו
:הבר הדימב ושלחנ ,תוחפל ,וא ומלענ
,הנוצרמ אלש וא הנוצרמ ,הינטירב תא הביצה הלעתה תמאלה .א
;םירצמל עגונה לכב תוחפל -סרתמה לש ילארשיה דצב
היושע םיתפרצה םעו םיטירבה םע תופתושב ללוחתתש המחלמ .ב
;ןוירוג ןב ששח ונממש ,סרהה ריחממ רכינ קלח לארשימ עונמל
קשנ לארשימ ענמת אל תפרצ לש הדיצל המחלמש דבלב וז אל .ג
קשנ תקפסה לארשיל חיטבת וז תירב אקווד ,ךפהה אלא ,ןגמ
תיקפסל תפרצ תא ךופהתש ,תכשמתמ תירב ןכו רתלאל ףסונ
םרוגמ .תופסונ םינש רשע ךשמב לארשי לש תירקיעה קשנה
תורוקמ חתופה םרוגל המחלמה הכפה בכר תורוקמ םותסל לולעה
.החוורל הלא עצבמה ידעי

לארשי תא ףתשלו תפרצ לש התשקבל רתעהל ןוירוג ןב לש ותערכה
ז"טשת ויתסש תפרצ לשו הינטירב לש ןדיצל םירצמ דגנ הכרעמב
םילוקישה תא קר טטרשל לכונ ןאכ .בכרומ םילוקיש ךרעממ העבנ
:םיירקיעה תויפיצה תאו
,הכרעמל םתאצ םרטב ,לארשי יגיהנמ יופיצ תילאירוטירט הניחבמ
,הזע תעוצר לעו ןאריט ירצימ ירוזיא לע עבק לש תוטלתשה טלתשהל
םראש ךאוב ,המורד שירע-לאמ הכרואו הרצ ץרא תרבכ לע ףא ילואו
ףחדמ עבנ אל הלא םירוזא עבק לש שוביכ שובכל ןוצרה ךא ,'חייש-א
,תוכשמנ תוינוחטב תוקוצמב רושק היה אלא ,המשל תוטשפתה לש
.םינש ףאו םיבר םישדוח ךשמב השח לארשיש
תא תיטלחהו תיפוס חיטבהל הדעונ 'חייש-א םראש לע תוטלתשהה
הזע תעוצר לע טלתשהל הנווכה .הנממו תליאל ילארשיה טישה שפוח
םיסוסיה ףרח וז המגמ רשיא ןוירוג-ןבו ,תיעמשמ דח תוחפ התייה
יטילפ ללוכ ,םיניטסלפ יפלא תואמ לש םתואיצמ םע םירושקה םידבכ
15.העוצרב ,ח"שת
תא דימתלו תחא רותפל ןוצרה ןמ עבנ הז רוזיא לע טלתשהל ךרוצה
ןמ ולעפש םינגרואמ יתלבה םיננתסמהו ןגרואמה ןויאדיפה תקוצמ
הרושק התייה המורד שירע-לאמ ןגמה תעוצר .1948 זאמ העוצרה
תרוגח ןיעמ שמשל הדעונו תירצמ המזויב עתפ תופקתה ינפמ ששחב
.ילארשיה בגנה לע הנגהל תפסונ ןוחטיב
הכמ תתחנה םצעש ,לארשי יגיהנמ ופיצ םיילאירוטירט םידעיל רבעמ
ןורחאה הז לש ימצעה ונוחטב רוערעל איבי ירצמה אבצה לע תחצינ
היחנהה חוסינב 16.ילארשיה העתרהה רשוכ םוקישל םורתיו
תוחישמ ובוש םע דימ יללכה הטמל ןייד השמ םשרש ,תיסיסבה
תוחוכה ךרעמ תא שבשל" :ןמקלדכ ישילשה ףיעסה חסונמ ,רבסה
ןושלמ וניארש יפכ 17.םתוטטומתהל איבהלו יניס יאה יצחב םירצמה
רבמצדב ל"הצ לש ריכבה דוקיפה לגס ינפב ןוירוג ןב לש ויתוקמנה
האבצ תא םקשל לכות אל םירצמש ,שיא ומצע הלשיה אל ,1955
הטמה ךא .תחצינ הכמ ל"הצ וילע תיחני םא םג -שדחמ ומיקהלו
.הסובתה םצעב הבר תיגולוכיספ תובישח האר יללכה
העבוהש הווקת -רצאנ לש ותליפנל תקהבומ הייפיצ םג תמייק התייה
התואב לארשיב ןוחטיבה תכרעמ ישאר לש םהיפב תובורק םיתעל
.הנש
םעו ל"כטמרה םע םייקמ ןוירוג-ןב היהש ,תויעובשה תובישיה תחאב
ונל תאצל לכויש דיחיה חוורה" :רמא אוה ,ןוחטיבה דרשמ ל"כנמ
18."רצאנ תא ליפנ םא הז -חוור ונשי ללכב םא ,המחלמהמ
לש התירב-תונב ידיב וז הלטמ וריאשה יניסב הכרעמה תוביסנ
קמועב םג ילואו ,ץאוס תלעת ךרואל םחליהל ויה תורומאש ,לארשי
וחילצי םנמא םא ,דואמ וקפקפ ןיידו ןוירוג ןב ,ןכ לע רתי .םירצמ
ךכל הווקתה ךא 19,רצאנ לש ורטשמ תליפנ ידיל איבהל תירבה תונב
."שדק" עצבמ יננכתמ לש םבלב תוזע ומעפ הרקי ךכ ןכאש הייפיצהו
,היביוא ןיבל לארשי ןיב םיסחיב םירושקה םירישיה םילוקישל רבעמ
רושקה ,יזכרמ לוקיש ףכה תא עירכה ,םירצמ םע הנושארבו שארבו
לש תויזכרמה תורטמה תחא .תפרצ םע לארשי לש היסחיב אקווד
התייה ,תויתפרצ תורצפה תובקעב ותיעב ללוחתהש ,"שדק" עצבמ
המקרנש ,רתויב תישחומה ךא ,הבותכ יתלבה תירבה תא ןסחלו שבגל
לש שגפממ העבנשו 1956 תנש תצורמב תפרצ ןיבל לארשי ןיב
השק העיגפש ,ךכב תובר תווקת םילות םיתפרצה רשאכ ,םיסרטניא
.הירי'גלאב ץרפש דרמה תא אכדל םהל עייסת םירצמב
עצבמה םע ןיתמהל היה ןידה ןמ ,רוהטה ילארשיה לוקישה תניחבמ
תויומכ תא טולקי ל"הצש דע ,םיפסונ םישדוח העברא וא השולשכ
ולש שדחה תוחוכה ךרעמ תא הנביו תפרצמ ועיגהש תושדחה שומיחה
הכרעמל תאצל תפרצ לש היתורצפהל בורס אמש ששחה םלוא ;יעבדכ
-ןבו ,הז לוקיש לע רבג תיתפרצה תודידיב עגפי רבוטקוא שדוח ףוסב
20."יתפרצה יותיעה" תא לבקמ אוה יכ םיתפרצל עידוה ןוירוג


 לארשי לש תיווזהמ -עצבמה תואצות

ויתואצות תא ןוחבל םג ונל רשפאי עצבמה תורטמ לש הז זופח טוטרש
.לארשי לש התואר תדוקנמ
לש היתונולשיכו היתובזכא דואמ םיבר וליאכ ,הארנ ןושאר טבמב
.היגשיהמ לארשי
סראמ תישארב לארשי הצלוא ינשקעו רמ יטמולפיד קבאמ רחאל
םדוק רבכ גוסנש ל"הצ .םיילאירוטירטה היגשיה לכ לע רתוול 1957
ץלוא שירע-לא רוסאמ ףאו ,יניס יאה יצח לש יברעמה וקלחמ ןכל
תעוצרבו 'חייש-א םראשב הנורחאה ותזיחא תא םג 6.3.57 -ב בוזעל
.הזע
-ךפהל אלא ,רערוע אל ףא ,לפוה אל רצאנ-לא דבע לאמ'ג לש ורטשמ
,םנמא ,הסחוי ונוחצנ תליהת .חצנמכ תאזה המחלמה ןמ אצי רצאנ
תומצעמ יתש תשילפל ולש תודגנתהה רשוכל הנושארבו שארב
ףותישה לגרל םמוע יניסב לארשי לש ץחומה הנוחצינ ףא ךא ,ברעמה
.תפרצ לשו הינטירב לש תלשוכה ןתלועפ םע המצע הפתישש
רצאנ לש תויראלופופב אישה תונש ויה 1957-1967 םינשה ,םוקמ לכמ
תגספל ותוא הציפקה ץאוס-תמחלמ .יברעה םלועב ןכו םירצמ יככותב
21.ותמצועו ותליהת
םירבדה ואריי ,הנש 30 לש הביטקפסרפ ךותמ רקיעבו ,ינש טבמב ךא
לכ תירצמה הרזגב ומייוק תומימת םינש 10 ךשמב .ירמגל תרחא
התלתש (תוילאירוטירטה אל םג םא) תוילאנויצקנופה תויפיצה שולש
:הכרעמב לארשי
תוניפס תעונתל חותפ ראשנ ןאריט ירצימ ךרד רבועה םימה ביתנ .א
ורצונ .גשגשו חתפתה תליא למנ .הילאו תליאמ תערפומ יתלב
םיימורדה םימיב תונידמ המכו המכ םע םיקודה רחסמ ירשק
תא קר אל לארשי הריבעה וכרדש ,טפנ רוניצ חנוה ,היסא חרזמבו
תוצראל ןכמ רחאל רכמנו קקוזש קלד ףא אלא קלדב היכרצ לכ
;הפוריא
םינשב ודירטהש תומילאה תויוננתסהה בור ףאו ןויאדיפה תולועפ .ב
םישישה תונש תישארב .וקספ -םורדה יבושיי תא עצבמל ומדקש
ןופצב ןרוקמ היה םעפה ךא ,לארשיל קיצהל וללה תודרטהה ורזח
ירצמה לובגה .ןדרי לשו הירוס לש היתולובגמ ונייהד ,חרזמבו
;םינש רשע ךשמל עגרו טקש
,גירח עורא איצוהל .זרופמ יניס יאה יצח ראשנ ,השעמל הכלה .ג
יניס יבחרל רידחהלמ םירצמה וענמנ 22 ,1960 ץיקב שחרתהש
תורמשמב וקפתסהו יוויסנפוא רשוכ ילעב םייאבצ תוחוכ
הנגהלו יאה-יצח יבחרמ לכ לע חוקיפל םידעוימ ויהש ,תוסייגבו
.תולובגה לע תילאמינימ
התוחתפתהל רתויב תוינויחכ וררבתה הלא העיגר תונש רשע
,םידוהי 1,667,500 לארשיב ויח 1956 תנשב .לארשי לש התוססבתהלו
ץראב שרוש וכיה םרטו רבכמ אל הז ועיגהש םישדח םילוע ויה םבורו
תמחלמ ברע .תיתובשייתהו תילכלכ הניחבמ ןהו תילארומ הניחבמ ןה
2,383,600 ידכל לארשי לש תידוהיה התייסולכוא העיגה םימיה תשש
ויה ,םישימחה תונשב ומקוהש ,םיצוביקהו םיבשומה תואמ 23.שפנ
לדגו ךלה םירועמ םיריעצ לש שדח רודש ,םיססובמ םיבושייל התע
.םהב
אטבתהש ןותנ ,םיילאיר םיחנומב לפכוה ימלוגה ימואלה רצותה
יאלקחה רצייה רשוכ לשו תילכלכה תיתשתה לש תרכינ תובחרתהב
תובחרתה .שפנל היונפה הסנכהב תרכינ היילעב ףאו -יתיישעתהו
תאו ותבחרה תא ורשפא ,הייסולכואב לודיגה ומכ ,וז תילכלכ
תוביטח יתש ותושרל ודמע 1956 תנשב .ל"הצ לש ותוקזחתה
דועו תחא רידס תילגר הביטח ,תחא םינחנצ תביטח ,תוניירושמ
,תוניירושמ תודגוא עברא ל"הצב ומחלנ 1967 -ב .םיאולימ תביטח
המחלמ-ילכב ל"הצ לש וחוכ .הנהכו הנהכ דועו םינחנצ תוביטח שולש
.ינכפהמ ןפואב הרפתשה וילכ תוכיאו ,שלשוה
ורשפיאש ,העיגרה תונש רשעמ קר אל עבנ ל"הצ לש ינכפהמה ולודיג
םע תירבה תובקעב הנושארבו שארב אלא ,וקוזיח תאו ושוביג תא
תופתושהמ האצותכ עצבמה רחאלש םינשב הקזחתהו הכלהש ,תפרצ
לש הנוחטבל תירבה תוצרא לש תרבוגה תוביוחמה ףא .ומצע עצבמב
לש הצחל הז היה .1956 ףרוח יעוריאמ אצוי לעופ התייה לארשי
לח ךכ םושמ אקווד ךא .יניסמ לארשי תגיסנל איבהש תירבה תוצרא
;לארשי לש ןוחטיבה יכרוצל תירבה תוצרא לש הסחיב יוניש הגרדהב
המסרופש ראואהנזייא תנירטקוד לילעב התארהש יפכ ,ןכ לע רתי
תירב לש הגילפמ תוטלתשהל םיאקירמאה וששח ,1957 תישארב
הארנ לארשי לש הקוזיחו ,ןוכיתה חרזמה לע םירצמ לשו תוצעומה
לש התמילבל םיצוחנה םיעצמאה ןמ קלחכ רתויו רתוי היגיהנמל
.וז הנכס
םימיה תשש תמחלמב ל"הצ לש ריהזמה ונוחצינ תא רעשל ןיא ,ןכא
,לארשי לש התמצועבו יאבצה הרשוכב הלא םיינכפהמ םייוניש אלל
.1956 תנשב יניס תמחלמב התוברועממ אצוי לעופ ויהש תילארשיה העתרהה לש השודיח

לש השודיחמ הנושארבו שארב ועבנ הלאה העיגרה תונש רשע
ירצימב טיישה שפוח .יניסב הנוחצינ תובקעב תילארשיה העתרהה
ם"ואה חוכ לש ותוחכונ תועצמאב למתסנ ףאו רשפאתה ןאריט
תוננתסהה תקוצמב תיטסרדה הדיריה םגו ,'חייש-א-םראשב
לש םוריחה-חוכ לש ותוכרעיהב הרושק הזע תעוצרמ תוטישפהו
.לובגה ךרואל ם"ואה
-תוצרא הנושארבו שארב ,ברעמה תונידממ קלח ונתנש תויובייחתהל
םירצממ שורדלו ףוס םיב טיישה שפוח תא דבכל הפ יצחב ,תירבה
יטמולפיד לקשמ ,יאדווב ,היה לארשי םע הלובג תא עיגרהל
24.םייוסמ
תובקעב רוזאה ןמ 1967 יאמב ם"ואה חוכ לש הזופחה ותוקלתסה ךא
ברעמה תוצרא לשו תירבה תוצרא לש ןדי רצוקו היופר תירצמ השירד
תא לטבלו תליאל םימה יביתנ לש תרזוחה םתמיסח תא רצאנמ עונמל
,לילעב וחיכוה יאה יצחב ירצמה אבצה לש תיוויסאמה ותוסנכתה
החיטבה םינש רשע ןתואב םירצמ-לארשי יסחיב גשוהש טקשה תאש
םע רזוח תומיעמ ענמיהל ומצע רצאנ לש ותטלחה הנושארבו שארב
.האלמ תונכומ ךכל ןכומ היהיש דע -לארשי
דגנ םתמחלמ תא גיצהל וחילצה םירצמ לש הלומעתה ילכש יפ לע ףא
ל"הצ ןוחצנ תא הבר הדימב עינצהל ,ןוחצנכ םיתפרצהו םיטירבה
וידקפמו רצאנ ועדי ןוכנ לא -םימעט ן"קב ותוא ץרתלו יניסב
לש תויאבצה ויתואצות רבדב תמאה תא ירצמה אבצה לש םיריכבה
.רבדמב תומיעה
דואמ ובר םירצמ םע תיסורה קשנה תקסע רחאלש םישדוחב םא
הטלב ,תברקתמה םקנה תעש רבדב םירצמ םידקפמ לש בהרה-ירבד
.םהירבדב רתוי הריהז המינ םישישה תונשבו םישימחה תונש ףוסב
םרטב ופלח דבלב הנש םיעבשש ,הדבועה תא ריכזהל הבריה רצאנ
,הנושאר הסובת םינבלצה תא סיבהל ןיד-א-חלאצ לש וידיב הלע
לשו םירוסה לש םהיתוצרמהלו םהיתורצפהל רתעיהל תונשקעב ברסו
הדימשה רשאכ .לארשי םע תומיעה תא ףירחהלו בושל םיניטסלפה
תוטהל ןויסינב 1965 תנשב הירוס הליעפהש ,ינכימה דויצה תא לארשי
אוה יכ ,בטיה רהבה רצאנ םהל ריהבה ,ןלוגה רבעל סאינבה ימימ תא
,"ירוס רוטקרט ללגב" לארשי םע המחלמב ךבתסהל ןכומ וניא
יברעה םלועה לש ויתונכהש רחאל קרו ךא אובת אוב וזכ המחלמשו
.ומלשוי
םיריהזה וירבד ןיבל "שדק עצבמ"ל ומדקש ,בהרה ירבד ןיב אעפה
עצבמה לש תיזכרמה ותמורת תא בטיה אטבמ עצבמה רחאל רצאנ לש
.תילארשיה העתרהה לש השודיחל
לע תלעופ איה :םינפ-תלופכ תיגולוכיספ העפות איה העתרהה
.ומצע עיתרמה לע ךכמ תוחפ אל ךא -עתרומה
ינפמ ךכ לכ אל וללוחתה ,םימיה תשש תמחלמ םג ומכ ,יניס תכרעמ
שארב אלא -לארשי לש התמצעמ עתרהל ולדח םיברעהש ,הדבועה
.עיתרמ וניא בוש הלש החוכ יכ השח המצע לארשיש םושמ הנושארבו
ותוללכב ינוחטבה בצמה תעגרהל "שדק" עצבמ לש תירקיעה ותמורת
ןוחטיבה םע הגילפמו הבר הדימב הרושק טרפב תירצמה הרזגבו
לש ותחלצה תובקעב וידקפמו ל"הצ ושכרש ,שדוחמה ימצעה
25.עצבמה וישרושו-םיברעה יניעב תינויצה העונתה לש יומידה

ומרגנש םיקזנה תא הרתי השגדהב םילעמ ןוירוג-ןב לש וירקבמ
םלועה תונידמ ברקב דחוימבו ,תימלועה להקה תעדב לארשיל
תונידמ לש ןדיצל לארשי תא ףתישש תופתושה ללגב ,ישילשה
םיברעל רשפאיש -יוויסרגר ילאינולוק עצבמב תויטסילאירפמיא
ןומטה יטסילאינולוקה יפואה רבדב םתנעט תא םלועה לבק חיכוהל
.לוכיבכ ,תונויצה לש הדוסיב
לש תמיוסמ הדימ ,ןוירוג-ןב דגנ תנווכמה ,וז הנעטב שי יכ קפס ןיא
תורפסה םג ךא ,ברע תונידמ לש תקהבומה הלומעתה תורפס ןה .תמא
יעוריא לא הנופו תרזוח ,םינפ יכרוצל תבתכנה תיברעה תיגולואידיאה
הייפוא רבדב ןועיטה סוסיבל תוחצינה תוחכוהה תחא לאכ 1956
התליג לשמ .תונויצה לש יתטלתשהו ינויסנפסקאה ,ינויצקאירה
.תונויצה ימורעמ תא לארשיו הינטירב ,תפרצ ןיב המקרנש "הינונק"ה
ןמ תחא אלא הניא תונויצה יכ ,םינעוט ךכ ,קפס אלל ,עדונ התע
וחוור הלא ןיעמ םינועיט .יטסילאינולוקה ןדיעה תועפותבש תועורגה
ברעמה תוצראב םיילארשי-יטנא לאמש יגוח ברקב םג תובר םינש
םלועה תוצראב םילאוטקלטניא םיגוח ברקב םג םעפ ידמ ועמשנו
.ישילשה
ןיסב ךרענש יעדמ סנכבש ,רבכמ אל יל רפיס ילארשי ןעדמ
ונמזוה םילארשי םינעדמש םגה ,םירופס םישדוח ינפל תיטסינומוקה
תצובקכ האירוק םורדו הקירפא םורד םע דחיב וגווס םה ,וילא
םימיוסמ םיקלחב םלועב חוורה יומידה ."סואימ תמחמ םיצקומה"
םורד םע לארשי תא גווזמה ,ישילשה םלועה לשו לאמשה לש
תנידמ םע לארשי תמייקמש םירשקה ןמ קר עבונ וניא ,הקירפא
אלא הניא תונויצהש ,רתוי הקומעה החנהה ןמ םג אלא דייהטרפאה
-םורדב םירנקירפאה םיבשייתמה תעפוהל המוד תירוטסיה העפות
תירבה ןמ רכינ קוזיח קפס אלל ולביק ןהימודו הלאכ תועד .הקירפא
ןויסינ תניחב היה תועדה לכלש ,עצבמ םע לארשי התרכש
לע ןבלה םדאה ןוצר תא טילשהלו רוזחל ותיעב אלש יטסינורכאנא
.ישילשה םלועה יסכנ
:ןיינעה תובישחב זירפהל האיגש וז היהת ןכ יפ לע ףא
יפוריאה םזילאירפמיאה לש עורז תונויצב האורה הסיפתה .א
ןמ ."שדק" עצבמ ינפל דואמ תובר םינש תיברעה תוגהב העיפוה
יעבט רבד ךל ןיא ללכב תיברעהו טרפב תיניטסלפה הוויטקפסרפה
לארשי המחלנ אלול םג יכ ,חינהל ןתינ .וז הסיפת לש התורצוויהמ
םיברעה ויה הכרעמ התואב תפרצ לשו הינטירב לש ןדיצל
,ברעמה תוצראל לארשי לש התברקב םיאור ישילשה םלועהו
התועשר רבדב םתחנהל החכוה ,תירבה תוצראל דחוימב ,םימילו
לש ןומדקה אטחה ןמ התדיל רבדבו תונויצה לש תדלומה
;יפוריאה םזילאירפמיאה
םיחטש השבכ לארשיש ,הדבועה דחוימבו -םימיה תשש תמחלמ .ב
הזה םויה םצע דע םהב קיזחהל הכישממ איהו םיפסונ םייברע
הדימב השטשט -תיניטסלפה הייסולכואה לע הנוצר תייפכ ךות
.1956 לש "תילאינולוק"ה תירבה לש ילילשה המשור תא הבר
לש םלש לאנסרא חכונל ןשייתה יניס תמחלמ רבדב ןועיטה
תמחלממ האצותכ ואבש ,םיפירחו םינכדועמ רתוי הברה םינועיט
.1967
קפסמ 1967 זאמ תירבה תוצרו לארשי יסחיב גילפמה קודיהה
הייפוא תא חיכוהל םישקבמה ,םיברעה םינלמעותל
תירבה ןמ םיננושמ רתוי הברה םיצח תונויצה לש יטסילאינולוקה
.בר הכ ןמז ינפל רצק הכ ןמז המייקתהש
לארשי לש הירשקהב החירפה תונש ויה 1956-1967 םינשה אקווד .ג
וקתינ רשא ,הקירפאב תובר תוצרא .ישילשה םלועה תוצרא םע
םירשק ורצי ,םירופיכה םוי תמחלמ ירחא לארשי םע ןהירשק תא
תודע ויה םישישה תונש ."שדק" עצבמ רחאל הליחתכלמ הלא
תוברל לארשי השיגהש עויסו תודידי ירשק לש םישרמ ףקיהל
תנשמ לארשי לש "תיטסילאינולוק"ה התופתושו ,תוצרא ןתואמ
לש רישע םקרמ ותוא תריציב הז אוהכ ןהל העירפה אל 1956
.םירשק
,םייגולואידיא םינועיטלו הלומעתל סחייל שיש תובישחה לכ םע .ד
הביס אלו יאוול רצומ ,תוילכת אלו יעצמא ,בור יפ לע ,,ם וללה
לש תופתושה הרצי אל לארשיל תיברעה הביאה תא .תללוחמ
תימואלה רורחשה תעונת ןיב ירוטסיהה תומיעה םצע אלא ,1956
ןמ ורבעישכל .תיברעה תימואלה העונתה ןיבל םידוהיה לש
דומעת אל -הביאה תאו תומיעה תא וללוחש דוסיה ימרוג םלועה
םולשה םויקל םויה העירפמ איה ןיאש םשכ ,ץעורל השרפ התוא
.םירצמ םע לארשיל תירבה-תוצרא תוביוחמ

המ-תפוקת קר ןיחבהל היה ןתינ "שדק" עצבמ לש ירקיעה גשיהב
רשאמ יניסמ הגיסנב רתוי רושק אוהו ,םימיה תשש תמחלמ רחאל
שבכנ אלש חטשמ תגסל תורשפא ןיא ,ןבומכ ,יכ םא ,ושוביכ םצעב
.ןכל םדוק
,תיברעמה תונותיעה הניחבה עצבמל םינושארה םימיה ןמ רבכ
-תיטירבה הלועפה ןיב הרורב הנחבה ,תיאקירמאה תונותיעה רקיעבו
26.תילארשיה הלועפה ןיבל תיתפרצ
ןמ ןה עסנ סיראפו ןודנול תולשממ לע יאקירמאה לשממה לש ומעז
תא ואיבה אל ו"טאנב תירבה-תוצרא לש התירב-ינבש ,הדבועה
לש התודגנתה םצעמ ןהו ,הב וצעונ אלו ןיינעה גוסב ןוטגנישוו
אל הדימ הרצונ תאז תמועל .ץאוסה רבשמ לש חוכב ןורתפל ןוטגנישוו
.היתודרחלו לארשי לש היעינמל הענה לש תלטובמ
ץחלה ןמ 1957 ףרוחב לארשי תא ולאג אל וז הנבהו וז הדרפה
םיחטשה ןמ הכיסנל התשירדב תירבה תוצרא לש ילאטורב-טעמכה
אישנהו ,הנידמה ריכזמ זא היהש ,סאלאד רטסופ ןו'ג .ושבכנש
לעו םיטירבה לע םמעזבו ,הפיאו הפיא תושעל ולכי אל ראואהנזיא
ריכהל ובריס ימואלניבה קוחבו ם"ואב םתוקבד ךותמו םיתפרצה
27.המחלמב הגישה לארשיש ,והשלכ ילאירוטירט גשיהב
םישדוחה תעבראב לארשי הלהינש ,יתרבסהה יטמולפידה קבאמה
,יעבט ךא הז היה .תורפ אוה ףא אשנ ,תיפוסה הכיסנל ומדקש
םתלוכי לככ םיאקירמאה וטילבי תגסל לארשי תא לדשל םשקבבש
ךירצ יניא" :המולשל הנכה םתגאד תאו לארשיל םתודידי תא
בתכ ,"ךצראב תירבה תוצראל שיש קומעה סרטניאה תא ךל חיטבהל
חוכיווה .קבאמה לש ותישארב רבכ ןוירוג ןבל ראואהנזיא רישנה
,יאקירמאה סרגנוקב ףאו תירבה תוצראב ללוחתהש ,בקונה ימינפה
םיגיהנמ סייגל וחילצה תידוהיה הלודשה לש תוצרמנה היתולועפו
ןודניל ,טאנסב תיטארקומדה היציזופואה גיהנמ תא םשארבו ,םיבר
לארשי לש התקדצ תא םיטילבמה םיקומינה דצל -ןוסנו'ג ןיב
שפוחלו היתולובג ןוחטיבל היתושירד ןימיל םיבצייתמו היתודרחב
ץחלה שארב הדמע תירבה תוצראש םושמ אקווד .הלש טיישה
תכרעמה ךותב החתפתה -לארשי לש התגיסנ שרדש יטמולפידה
היתושירדל הדהאו לארשי לש היתויעבל הגילפמ הנבה הלש תיטילופה
28.ןוחטיבלו םולשל תוקדוצה
הכפה תילארשי הגיסנל תירבה תוצרא תלשממ לש תצרמנה התשירד
המולשל תוביוחמ תלעבל תיגולוכיספו תירסומ הניחבמ התוא
.לארשי לש הנוחטיבלו
םירצמ ןיבל לארשי ןיב וררשש ,םיעוגרה םיאנתה ורפוה רשאכ
המקרה תא די-יחמב רפה רצאנו ,הכרעמה רחאלש רושעה ךלהמב
ןיב ןודניל היה ,הרצי יניסמ לארשי תגיסנש תירירבשהו הנידעה
לוכשא תלשממ לש היתורצפהו היתוריתע .תירבה תוצרא אישנ ןוסנו'ג
קלסל תנמ לע לעפת תירבה תוצראש ,1967 יאמ ףוס לש הנתמהה ימיב
רוצמה תא לארשי לש הנוחטב לע שדוחמה ירצמה םויאה תא
.םינוא-ילדחו די ירצק םיאקירמאה תא ואצמ ,תליא ירצמב שדחתהש
תא השבכו הרזחו 5.6.67 -ב הידיב הלרוג תא ףוסבל לארשי הלטנשמ
האצמ -ןורמושו הדוהי תאו ןלוגה תמר תא םג ףסונבו ,יניס יאה-יצח
.הפירח תיטילופו תירסומ המלידב תירה תוצרא תלשממ המצע תא
הירוטירט שוביכל םיכסהלו לבקל הלכי אל ,לבוקמכ ,הכרד יפ לע
העבק ימואלניבה קוחב תירבה תוצרא לש התוקבד .עורזה חוכב
וניאש ,םיימואלניבה תולובגב יוניש לכל התודגנתה תא תורמסמב
תוצרא התאר ,ינש דצמ .םולש יכרדבו ידדצ-בר םכסה ךותמ השענ
תושר התאר אלו ,לארשי לש הנוחטיבל תביוחמ המצע תא תירבה
תא םויס ידיל איבהל ילבמ תילארשי הגיסנ שורדלו רוזחל המצעל
29.טקילפנוקה םצע
תרומת םיחטש לש הרמהה ןורקע ת העבקש ,242 ם"ואה תטלחה
.ןודנב תירבה תוצרא לש השדחה התדמע תא בטיה האטיב ,םולש
לארשי לש התוכזב הכימתב התייה וז תוינידמ לש תישעמה התאצות
ינשה דצה ןיא דוע לכ -המחלמב השבכש תומדאב קיזחהלו ךישמהל
.םולש המע תורכל ןכומ
רחאל ןוכיתה חרזמב וחתפתהש ,תוינידמה תויוחתפתהה לולכמ תא
תגסל לארשי תא ץלאלמ תירבה תוצרא לש התוענמיה תאו ,1967
חרואב .1956 יעוריא עקר לע אלא שרפל ןיא תידדצ דח הגיסנ
החלצהה סיסבל "שדק" עצבמ לש ינידמה ונולשכ ךפה ילסכודרפ
.םימיה תשש תמחלמ לש תינידמה
ןכתי" :"שדק" עצבמל ומוכיסב ןוירוג ןב בתוכ הצחמל תיאובנ חורב
םיבו תליא ץרפמב ישפוחה טישה לע) וילע םחליהל ךרטצנ דועש דואמ
רשאב ,ונתיא םלועב להקה-תעד לש בושח קלח היהי זא לבא ,(ףוס
טיישה לע ןגהל ונתוכז לע שארמ ובייחתה תוימי תונידמ לש הרוש
30."ם"ואה תליגמ לש 51 ףיעס ףקותב ונלש םוכיס

םע םולש תושעל שממ לש יוכיס היה םישימחה תונשב יכ ,רובסש ימ
תא ראתל יאובב ןאכ יתחטשש םינועיטה לכמ םשרתי אל ,םיבראה
אל ,יתרכה בטימ יפל ,הלא םע וניא יקלח ."שדק" עצבמ לש ויתואצות
,ברע-תונידמ ןיבל לארשי ןיב תיתילכת תורבדיהל יוכיס זא היה
לארשי תצלאנ התייה םיאנת ולאב ,איה הדיחיה תיטנוולרה הלאשהו
.התואמצע לעו המויק לע םחליהל
שיא ."וליא"ה קחשמב קחשל ,ללכ ךרדב ,ישפוח וניא ןוירוטסיהה
תונשב םירצמ םע המחלמ תצרופ התייה םא ,רמול לוכי וניא
לארשי האצי אלמלא תלהנתמ התייה איה םיאנת וליאבו ,םישימחה
ותוא ןוחבל אוה הז ןיינע טופשל הדיחיה ךרדה .1956 ויתסב המחלמל
התואב תוטלחהה ילבקמ לש תימואלה םתוירחא לש הניחבה תדוקנמ
תובקעב לארשי דגנ המחלמ ללוחת םירצמש ,תוריבסה .המצע הפוקת
יאנת יפל -תקפסמ הדימב ההובג התייה ,היסור םע הלש קשנה תקסע
לכ תא לוטיל לארשי יגיהנמ תא בייחל תנמ לע -הפוקת התוא
היתודבאו -תחצנמ לארשי אצת הזכ תומיעב יכ ,וחיטביש םיעצמאה
.רשפאה לככ תונטק הנייהת
לארשי לש היתודלותב םישישהו םישימחה תונש תא האורש ימ יבגל
תמחלמ תואצות לוסיחל םיברעה תופיאש לומ הדימע לש הפוקתכ
הז עצבמ .הנושארה הגרדמהמ םיגשיה "שדק" עצבמ יגשיה ,ח"שת
לארשי תנידמ תוישוא לש תבכרומה היינבב ינויח בלש היה
ןהו ימואלניבה הדמעמ דצמ ןה ,תיאבצה התמצוע דצמ ןה תשדחתמה
.ישונאהו ילכלכה הסוסיב דצמ

-תכשל ןמוי תא להינ .עצבמה תפוקתב ל"כטמרה ש"לר ,(.לימ) מ"לא
.תע התואב ל"כטמרה