ליעפ ריאמ

ל"הצ תוחתפתהב ךרד-ןבאכ "שדק" עצבמ
(1986 ,10 תישדוח הריקס)

המדקה
תיוויסנפוא-תיוויסנפדה הסיפתה ןדיע
תיוויסנפד-תיוויסנפואה השיפתל רבעמה
"שדק" עצבמב ל"הצ לע ולטוהש תולבגהה
םייטקט תונולשיכ השולש
םהיחקלו הכרעמב םיגשיהה
"שדק" תובקעב ל"הצב םייונישה

  -הוויסנפואה תנירטקוד לש הנושארה השחמהה היה "שדק" עצבמ
.1954 -מ לחה ל"הצ לש ןוילעה דוקיפה ידי לע הצמוא רשא ,הוויסנפד
-תכאלמ המלשוהש ינפל ,1956 ףוסב הנמדזה ל"הצ תפקתמ
.תונגראתהה
,עצבמה ךלהמב ל"הצ תא ודקפ רשא ,תונולשיכהו םיגשיהה תובקעב
.ורופישלו תונגראתהה ךילהת ךשמהל תובושח תונקסמ וקסוה
רשא ,רוטזילטק ןימ "שדק" עצבמ אופא היה ל"הצ לש הירוטסיהב
תא קימעהו דיינו ןיירושמ יפקתה אבצל ל"הצ תכיפה ךילהת תא שיחה
רתויב הכומנה המרה ןמ -םיגרדה לכב יעוצקמה יברקה עוציבה רשוכ
.ל"כטמרה תמר דעו
המשגהה הבר הדימב ןיה םימיה-תשש תמחלמב ל"הצ יעוציב
.םינש 13 ךשמנש ,הז יוניש ךילהת לש תחלצומה

 תיוויסנפוא-תיוויסנפדה הסיפתה ןדיע

לש םילודגה םירורחשה רחאל ,תואמצעה-תמחלמ רמג רחאל דימ
:תויסיסב דוסי-תושיפת יתש יפ לע שדחמ ל"הצ ןגרוא ,1949
דוקיפה תא התחניהש ,הנירטקודה ןיידע הררש תיגטרטסאה המרב
,הסרג רשא ,תואמצעה-תמחלמב ל"הצ לשו "הנגהה ןוגרא" לש ןוילעה
ןמצע תואור ברע תונידמש ףא לעו יברעה םלועה לש ותוניוע ףא לע יכ
המחלמ תמזויב לארשי חתפת אל -לארשי םע ךשוממ המחלמ בצמב
לע ןגי ל"הצ .המחלמב חותפל ברע-תואבצל חינת אלא ,תיפקתה
םירידסה תוחוכה ,(ר"מגה) תיבחרמה הנגהה תועצמאב הנידמה
,המילבהו הננגמה בלש ידכ ךותו ;םיאולימה לש םינושארה םיסויגהו
תוחוכ לע דגנ-תופקתמ וא הפקתמ ל"הצ תיחני ,םיאולימה לכ סויג םע
תנידמ ימוחתב םג ,םהלש תוינויחה הפרותה תדוקנב םיפקותה ביואה
.(קוריה וקה) היתולובגל רבעמ לא םגו ,לארשי
יווק תא העבקש איהו ,תיוויסנפוא-תיוויסנפד התייה וז השיפת
םידוקיפה הטילשה תורזג תא :ל"הצ לש ללוכה ןוגראל תרגסמה
ימוחת תא ,תואמצעה-תמחלמ רחאל ומקוהש ,םייתשביה םיוויטרפואה
ידמל תועונצה תופיאשה תאו ,דוקיפ לכב ומקוהש ,זוחמה-תביטח
.ריוואה ליחו םינחנצה ,ןוירשה-תוחוכ תומצעתהבו ןיינבב
.הנושארה דוסיה תשיפת ןאכ דע
-תרות יכ ,העבוקב ,תיטקטה המרב הדקמתה היינשה דוסיה תשיפת
לשו תויברקה תודיחיה לש ןנוגרא ,םימחולה תוסייגה ל ברקה
לכ ,המיחלה-חורו שונאה יסחי ,תעמשמה -תוטיש ,תומחולה תובצועה
םאתהב אלא ,ח"מלפהו "הנגהה" תשרומ יפ לע וכשמיי אל הלא
-םירידסה םלועה-תואבצב תלבוקמה הרידסה תיאבצה הנירטקודל
אבצב ותרש רשא ,לארשי-ץאמ ירבעה בושייה יבדנתמ הוניבהש יפכ
.היינשה םלועה תמחלמ תפוקתב יטירבה תיוויסנפד-תיוויסנפואה השיפתל רבעמה

וללה דוסיה-תושיפת יתש יכ ,רבתסהו ךלה 1952-1949 תפוקת ךלהמב
ןגהל יכ ל"הצ לש םיכרצה םעו תומישמה םע דחא הנקב תולוע ןניא
.לארשי לש םיסרטניאה תא םדקלו
תינדקשה הכאלמה ידכ ךות -ררבתה תיגטרטסאה הבישחה רושימב
קובדל ךישמת םא ,דואמ הגשת לארשי יכ -יעצבמה ןונכתה לש
לש לדה יגטרטסאה קמועה .תיוויסנפוא-תיוויסנפדה היגטרטסאב
קמע לשו ןורשה לש קובקבה ראווצב -םיבר תומוקמב לארשי תנידמ
ןוילעה לילגה עבצאבו הברעב ,ימורדה בגנב ,םילשורי רודזורפב ,רפח
יקלח קתנת ביואה לש המוזי הפקתמש ,ךכל םורגל לולע היה -יחרזמה
ינפל לארשי תא קתבתו הנושארה תיעצבמ המולהמב םיינויח הנידמ
-תפקתמב וא תוימוקמ דגנ-תופקתהב ביגהלו ששואתהל קיפסי ל"הצש
.תללוכה דגנה
יבגלו ןוכיתה חרזמה יבגל תולודגה תומצעמה תושיגר תא ונעדויב
,יוויסנפואה בלשה תא לארשי ליעפתש ינפל יכ ,לודג ששח היה לארשי
בצמב לארשי תנידמ תא דימעי רשא ,בצמ-תאפקה תומצעמה הניפכת
ידכ .םישדוח וא תועובש ךשמיהל לוכיש ,לבסנ יתלב קותיב-קותינ לש
השדח היגטרטסא חתפל חרכה היה קותיבהו עוטיקה תנכסמ ענמיהל
המחלמה יצמאמל ןיתמהלו םייתפשמה לע תבשל אל היה הניינעש
חותפל ברע תונידמ וטילחי רשאכו םא -לארשי לע ותחנויש ,םייברעה
יגטרטסא ןיעידומ ליעפהל אלא -םדי לע חטבומה "ינשה בוביס"ב
לא תיחנהלו תיברעה הפקתמל תונכהה תא דעומ דועבמ רתאל ,הלועמ
וא עונמל ידכ תומידקמ תוילארשי דגנ-תופקתמ וא הפקתמ לובגל רבעמ
(תיוויטרפואה וא תיגטרטסאה) תיפקתהה המזויה תא הכלהכ שבשל
םיחטש שובכל ודעונ הלא תומידקמ דגנ-תופקתמ .ביואה לש היופצה
לארשי תנידמל יגטרטסא קמוע קינעהל ידכ ,ינמז חרואב ולו ,םימיוסמ
ךרוצל ףסונב תאז .תומצעמה ידי לע "בצמה-תאפקה" תארקל
,השביה תוחוכ תא ,ןתינש לככ ,דימשהלו תוכהל וילאמ שקבתמה
.לארשי תא ףוקתל םידתעתמה םיביואה לש םיהו ריוואה
םישימחה תונש ךלהמב השבגתהש ,וז השדח תיגטרטסא השיפת
חותפל ל"הצ תא הבייחו תיוויסנפד-תיוויסנפוא התייה ,תונושארה
ןוירש רתוי :שדחמ תונגראתה לשו תודייטצה לש ףקיה-בר ךילהתב
רתוי ,םינחנצ רתוי ,(תעיינתמ הירליטרא ,םיש"מגנ ,םימ"לחז ,םיקנט)
,תנכוממ המחלמל הקוזחת רתוי ,ריוואה-ליחל םיינרדומ םיסוטמ
םייפקתה םיעצבמ לע ירקיע שגדו זוחמה תוביטח לוטיב -ךכל ליבקמבו
.האבה המחלמה לש ןושארה יגטרטסאה בלשב רבכ םידיינ
לע תוינוניבהו תולודגה םלועה-תומצעמ וליטה רשא ,וגרבמאה יאנתב
השקתה ,םינש ןתואב ןוכיתה חרזמה לא ותרבעה לעו קשנ-תריכמ
רורב היה אלו ,תודייטצהה תא תשרדנה תוריהמב םישגהל דואמ ל"הצ
לועפל לכוי ל"הצש ידכ -שדחמ תונגראתהה םלשות יתמ ,רקיעו ללכ
תנידמ לש הברה תושיגרה םג תנבומ ןאכמ .השדחה הנירטקודה יפ-לע
ןיבל היקבולסוכ'צ ןיב המתחנש -הלודגה קשנה תקסע יבגל לארשי
.1955 רבמטפסב םירצמה
ןיבל תפרצ ןיב םיסרטניא תירב 1955 ףוס זאמ הרצונש רחאל םג
ןתינ ,ל"הצ לש שומיחה תשיכר ךילהתל דואמ העייסש ,לארשי
ףוס דע ךשמנ היה שדחמ תונגראתההו תודייטצהה ךילהת יכ ,ךירעהל
ותונגראתה תא ל"הצ םילשה אל תפרצמ שכרה ףא לע ,םישימחה תונש
-רבוטקואב ,"שדק" עצבמב ל"הצ תפקתמש ךכ ,1956 ףוס תארקל
קר :המגודל .היצזינגרואירה עצמאב היה ל"הצשכ הללוחתה ,רבמבונ
דועב ,תונגרואמ ויה תוננכותמה ןוירשה תוביטח שולש ךותמ םייתש
-ליחב םג ררש המוד בצמ .התמקה תליחתב האצמנ תישילשה הביטחה
.ןוליס-יסייטב םיוסמ רוסחמ היה ובש ,ריוואה
לש תיטקטה המרה לש ןוגראהו חורה ,המיחלה רושימב ללוחתה המו
השבלוה רשא הנירטקודה יכ ,ררבתה םינש רפסמ ךות ?השביה-תוחוכ
.תדקפתמ הניא -הקיטקטבו תעמשמב ,ןוגראב ,םינומיאב ל"הצ לע
"יתעבג"מ "ינלוג" תביטחמ -רידסה ל"הצ לש תונוש תויברק תודיחי
ףטוש ןוחטיב לש תוליעפב ,םירקבל תושדח ,ולשכנ - 7 הביטחמו
בכרומ היהש ,ל"הצ לש רידסה םינחנצה דודג וליפא .לומגה תולועפבו
עצבל ,1952-1949 ןיב ,תונושארה ויתונשב חילצה אל ,דבלב םיבדנתממ
,ל"הצ לש תיברקה המרב וז הדירי .תחא לומג תלועפ ףא יוארכ
חתמה תדירימ העבנ אל ,םינחנצכ תובדנתמ תיליע תודיחי םג הדקפש
רכינ קלחש ,הדבועה ןמ אל ףאו תואמצעה-תמחלמ רחאל תובהלתההו
תוביסה תביס .םישדח םילועמ בכרומ היה םיאולימהו רידסה אבצהמ
תילארומה תיטקאטה הטישה התייה יברקה רשוכה תדיריל
לש תנוכתמ יפ-לע -םינש ןתואב ל"הצב ליתשהל וסינש ,תיתעמשמהו
.ילארשיהו ירבעה ימואלה יפואל הרז תיאבצ תוברת
,ילארומהו יברקה רבשמה ןמ תאצל ,הגרדהב ,ל"הצ לחה 1953 -ב לחה
-ףוס ,קפסל הלחהש ,101 הדיחי לש יברקה םגדה תועצמאב לכ םדוק
ךותב הלתשוהש דע ,םתעשל םיינויח ויה רשא ,החלצה ימידקת ,ףוס
יכ ,המוד םלוא .תראפתל תיברק הדיחיל התוא וכפהו םינחנצה דודג
תיתטיש תיתרות הדובע תובקעב ללוחתה ללוכה יתוהמה יונישה
תיטקטה תשרומה ןמ הקיניה-וק תא ןיטולחל התניש רשא ,הצורחו
ןמ שדחתמ הקיני קיפאב ותוא הפילחהו תיטירבה תיתכרדההו
יוניש .ח"מלפה לשו "הנגהה ןוגרא" לש תיטקדידהו תיברקה תשרומה
ללכ לש יברקה ורשוכב יתגרדה רופישל 1953 -מ לחה םרג הז ינכפהמ
,תווצל ,התיכל ,טרפל הדשה-ינומיא לש שדוחמ חופיט ידי לע :אבצה
םיק"שמל םיסרוקה-תכרעמ לכ לש שודיח ידי לע ,הגולפלו הקלחמל
,תעבוקה תיטירבה הטישה לוסיח ךות (תווצ ידקפמ ,םיק"טמ ,םי"כמ)
תטיש יוניש ידי לע ;סרוקב הרשכה אלל דקפמ תויהל לוכי ק"שמ יכ
ךיילע" :סרוגה ןורקיעה לע הנוניכו םייברקה םיניצקה תרשכה
יפוסו טלחומ לוטיב ידי לע ;"ןיצק היהתש ינפל ק"שמ תויהל ךנחתהל
חבשל וחילצהש ,המחול לש הניפ ינבא ב"ויכ דועו "ברקה-תלוגרת" לש
-ל"הצב תויברקה תובצועה לשו תודיחיה לש עוציבה-רשוכ תא
"יתעבג" תביטח יכ ,"ינלוג"ב רקיעב) רידסה םילגרה ליחב ,םינחנצב
חתפתמה ןוירשה יככותבו (םינחנצהו ןוירשה תא רבגתל ידכ הקרופ
תובצועב חובישה תכאלמ ןיידע המלשוה אל 1956 יהלשב .םצעתמהו
ליחבו םינחתותה ליחב אל ףאו -םילגרה-ליח לש םיאולימה-ידודגבו
.הסדנהה "שדק" עצבמב ל"הצ לע ולטוהש תולבגהה

אולמ תא םילשהל קיפסה הז ינפל ,ל"הצ תא אופיא ספת "שדק" עצבמ
-הוויסנפואה תנירטקוד תרקל ותרשכה תאו שדחמ ותונגראתה
.הוויסנפד
ל"הצ תמזוי לע תולבגה רפסמ ינידמה גרדה רזג הלחתהה ינפל דוע
-שפוח גישהל .1 :תולבגומ תויגטרטסא תורטמ יתש קר "שדק" עצבמב
ירצמה אבצה לע השק הכ הכמ תיחנהל .2 ;ןאריט ירצימב ימי טיש
דיתעב ועתריי לארשי םע תולבוגה תונידמ לכ יכ דע ,יניס יאה-יצחב
םילודג תוחוכ ףאו רורט תורטמל םיריעז תוחוכ לארשי דגנ ליעפהלמ
ןוטלשה תא תונשל ידכ וז המחלמל האצי אל לארשי .הרידס הפקתמב
רטשמ םוקמב אוביש רטשמ לכ יכ ,שארמ רורב היהש ינפמ ,םירצמב
לא סחייתי אל ,רצאנ -לא דבע לאמ'ג תגהנהב ,"םיישפוחה םיניצקה"
קיפנהל ידכ וז המחלמל האצי אל םג לארשי .רתוי יבויח סחיב לארשי
.םירצמ םע יטילופ םולש ןוחצינה ןמ
תולבגה רפסמ לארשי לע התפכ תפרצ םעו הינטירב םע תופתושה
:תופסונ תויעצבמ
חותפלמ עונמ ל"הצ היה ,הכרעמב הלחהש איה לארשיש ףא .א
בלשב ליעפהל ול ןתינ אלו ,תילמיסקמה המצועב הפקתמה תא
החיתפה ךלהמ .םיפקותה םיצמאמה אולמ תא ןושארה
תביטח עסמ ,הלתימה רבעמב 890 דודג תחנצה -ילארשיה
המייסק שוביכו חנצומה דודגה םע רבחתהל 202 'סמ םינחנצה
ץוליחל םיחתפ תויהל ודעונש) תירצמה בקנ-לא-סארו
לומג-תלועפ לש םשור רוציל ודעונ הלא לכ -(םינחנצה
םיטירבל הליע קפסל ידכ יניס לש יברעמה קמועב תילארשי
,לארשילו םירצמל םוטמיטלואה תא רגשל םיתפרצלו
תליחתו םוטמיטלואה ןתמ רחאל קר .ץאוס-תלעתמ וקלתסיש
ל"הצ דעונ םירצמ לע תיתפרצ-תיטירבה תיריוואה הפקתמה
;יניס יאה-יצח שוביכל תללוכה הפקתמב חתפל
לכ ךשמב ,םינפ םושב ,השרוה אל ילארשיה ריוואה-ליח .ב
אל ןכל .ץאוס-תלעתל ברעממ לע הפקתה תוחיג ליעפהל עצבמה
ליח תא קתשל ידכ תינושאר תיריווא הכמ קרפה לע הדמע
ןיירשל ךירצ ל"הצ יכ ,רורב היה לכ םושמ .ירצמה ריוואה
תועשב תוחפל ,ענמיהל ידכ עצבמה תליחתב םימת הליל ומצעל
תמישמ .םינחנצה דגנ תוירצמ ריווא-תוחיגמ ,תונושארה
-תוחוכ לע הלטוה ירצמה ריוואה-ליח לש יוויסאמה קותישה
לש ישילשה םויה ןמ לחה תפרצ לשו הינטירב לש ריוואה
תוממיה יתשב לועפל אופא ךירצ היה יתשביה ל"הצ .המחלמה
ששח םג היה .יריווא ןזאמ לש םיחונ אל םיאנתב תונושארה
ץיצפהל ירצמה ריוואה-ליח הסני הלא םיימויב יכ ,םיוסמ
.לארשי תנידמ ימוחתב ןיסולכוא יזוכירו תויאבצ תורטמ םייטקט תונולשיכ השולש

השענ ל"הצ ידי-לע יניס יאה-יצח לש יוויטרפואה שוביכהש ףא
חתפב 890 דודג לש החנצהה עגרמ תוממי שש םותב םלשוהו תוריהמב
האמ)המחלמב םילפונה לש רפסמהש ףא ...הלתימה רבעמ לש יחרזמה
תמחלמל ,תואמצעה תמחלמל תיסחי ןטק היה (םיללח םיינשו םיעבש
"שדק" עצבמב ל"הצ הגש ,םירופיכה-םוי תמחלמלו םימיה-תשש
-היה ןתינ ףאו -ךירצ היהש ,םדמ םיבוקע םייטקט תוברק השולשב
.םענומל
10 ר"יח תביטח לש הזופחה הפקתהה היה ןושארה ןולשיכה
עויס ילב ש"מרח דודג) 37 ןוירש תביטחמ אצמנב ויהש םיטנמלאהו
ןאחייש-םואבו ףתכ-םואב ירצמה ןגומה םחתמה לע (םיקנט לש ישממ
עצבל ןוזפיחב ופחדנ 10 הביטח ידודג .1956 רבוטקואב 31-30 לילב
לגרב תזפחנ הפקתהלו (7 הביטחמ םיקנט תגולפ יווילב) םוי תומדקתה
דודג .עוציב לש תויעוצקמו תורעתסה לש תושיחנ וניגפה אלו הלילב
תורעתסהל חלשנ ט"חמה לש רישי דוקיפב 37 הביטח לש ש"מרחה
עוציבב לשכנ ,הלילה לש תונטקה תועשב ףתכ-םוא םחתמ לע תיתיזח
,םישקומה-תודשמ :םיירצמה םיניגמה ןמ תודבכ תודבא גפסו ותמישמ
קשנהמו תומגרמהו הירליטראהמ ,םיעיינתמהו םיחיינה ט"נה יחתותמ
.םילגרה-ליח לש ינוניבהו לקה
תוחוכב םייוקל הרשכהו ןומיא (1) :תוביס רפסממ עבנ הז ןולשכ
-לע יתדגואה דוקיפה גרד לש הריבש (2) ;םילגרה ליח לש םיאולימה
ןוזפיח (3) ;ברקה לוהינב וילעמש םיגרדה לש הרישי תוברעתה ידי
וליפא םתושרל ודמע אל טעמכש ,ךכ ידכ דע תוחוכה לועפתב גלפומ
הסדנה לועפתב תיעוצקמ הנבה-רסוח (4) ;תורעתסהלו יופיחל םיקנט
יכ ,עודיה ףא לע ירצמה ביואה לש הדימעה-רשוכב לוזלז (5) ;תיברק
ףא לעו תואמצעה תמחלמב הנגה תוברקב בטיה ומחל ברע-תואבצ
ןמ הזה ירצמה םחתמה לע הפקתהב הלשכנ 7 הביטחש ,הדבועה
30 לש םיירהוצה תועשב -ןכל םדוק תועש רפסמ ימורדה ןוויכה
ידכ "הקייד"ה ביתנ תא המצעל האצמ ,םנמוא ,7 הביטח .רבוטקואב
ןמ קתנל ףאו ירצמה יוויטרפואה קמועה לא ךכ-רחא וכרד ץורפל
לבא .ןאחייש-םוא-ףתכ-םואב ירצמה יתביטחה םחתמה תא ףרועה
ל"הצב ריתוה רבדהו ,וניתוחוכ ידי-לע שבכנ אל הזה ירצמה םחתמה
ףוקתל יוארה ןמ יכ -:חקלה תא בטיה דומלל הבייחש ,השק תקלצ
םינוש תוליחו תוחוכ בולישב ,ןונכתב ,תויתטישב םירצובמ םיכרעמ
ךות ,ריוא-ליחו הסדנה ,םיחתות ,וירש ,םילגר לש םאותמ רומזתבו
ותטילש תחת תאז לכ ...יוויטרפואהו יטקטה קמועה לא ליבקמ ןורמת
םחתמ לש חלצומה שוביכה .יתדגואה גרדה לש תטלחומהו האלמה
היה ,1967 ינויב 6-5 -ב ,םימיה תשש תמחלמב ןאחייש-םוא-ףתכ-םוא
.1956 רבוטקואב םוקמ ותואב ןולשיכה לש הזת-יטנאה וידב
ךרד הברעמ חרזממ 202 םינחנצה-תביטח תצירפ היה ינשה ןולשיכה
היה אלמ ןולשיכ אל ,תמא .1956 רבוטקואב 31 םויב הלתימה רבעמ
היהש אלא ;וניתוחוכ-תעונתל רבעמה חתפנ םויה לש ופוסב ירהש ,הז
וניתוחוכ תענהב ךרוצ לכ היה אל -יתכרעהלו ,םדמ בוקע ןוחצינ הז
עיגהלמ עונמ ל"הצש ,שארמ רורב היה יכ ,הברעמ הלתימה רבעמ ךרד
ךכ לע דמע אל ןוילעה דוקיפהש ,הביסה םג וז .ץאוס-תלעת תברק לא
.הליחתכלמ הלתימה רצימל ברעממ לא חנצוי 890 דודגש
:תוביס רפסממ איה ףא ,ןבומכ ,העבנ הלתימב תדוכלמה לא הסינכה
יררהה חטשה תא לגרב לרטפל וסינ אלש ,םינחנצה לש תונרע רבוח (1)
ךרענ ירצמ ביוא הזיא ,חכוויהל ידכ המידק תופצלו םהל ברעממש
עצבמה גרדה לש הנבה-רסוח (2) ;ותסירפ יהמו הלתימה רבעמב םלומ
וספתיהו וניתוחוכ תעונתל רבעמה תא חותפל ךרוצ לכ ןיא יכ ,ריכבה
הארוהל שרופמ דוגינב ,המידק העונת לש תיפקתה תוליעפ רצייל
(3) ;הלתימל סנכיהל אלש ל"כטמה לשו םורדה דוקיפ לש תיעצבמ
אלל ,ךרדה ריצ לע קר תחא הרדשב רבעמה ךרד המידק תוחוכה תענה
-לעו ,ירצמה אבצה לש המיחלה תושיחנב לוזלז ךות ,םיסכרה תקירס
םנמוא) ירצמ ידודג-וד בחרמ לש השק שא תדוכלמל הסינכ ךכ ידי
.ךרדה ידיצ ינשמ ךרענש ,(זופח
תיטקטה םתויעוצקמו ,תדוכלמב ומחלש ,ל"חנה ישנאו םינחנצה תרובג
םג םא ,םויה לש ופוסב םידכלנה תא וצליח ר"יח תמיחלב הלועמה
םהיעוציב .וניתוחוכ תעונתל חתפנ רבעמהש ,ךכל ואיבהו ,דבכ ריחמב
.ןולשיכל תוביסב םצע תא ומילעהו וליפאה םימחולה לש םיחבושמה
ברק לש לטנה תא בר ןמז וברקב אשנ הביטחה דקפמ יכ ,המוד םלוא
דקפמ לש דיקפתב ונממ לקהל תונמדזהה ול התרקנש דע ,הז םימד
תשש תמחלמב ןאחייש םוא-ףתכ-םוא םחתמ תא הפקת רשא ,הדגואה
-ל בורק רחאל הכרענש ,וז הכרעמ לש תויעוצקמהו תויתטישה .םימיה
עצבמב תומוארט יתש לש חקלה ירפ ,רתיה ןיב ,אופיא ויה ,םינש 11
.דחי םג הלתימה רבעמב ברקה לשו ףתכ-םוא ןולשכ לש :"שדק"
-תגולפ תדמשה וניינעו ,הרואכל ,ינכט ןולשכ היה ישילשה ןולשיכה
82 דודגמ םיקנט תגולפ לש בראמ ידי-לע 37 הביטח לש םיקנטה
אל ,ליעל רכזנכ .1956 רבמבונב 2 םויב הליגע-ובאל חרזממ ,7 הביטחב
."שדק" עצבמב ןאחייש-םוא-ףתכ-םוא בחרמ תא שובכל ל"הצ חילצה
31-30 לילב 37 הביטח לשו 10 הביטח לש הפקתהה ןולשיכ רחאל
רבוטקואב 31 םויבש ףא לע ,דמעמ ירצמה םחתמה קיזחה רבוטקואב
82 דודג ידי לע הליגע-ובא תמוצב ולש יפרועה ךרעמה שבכנ ברע תונפל
.ירצמה ףרועה ןמ לילכ קתונ םחתמהו -7 הביטחו (םיקנט)
,ירצמה ןוילעה דוקיפה איצוה יתפרצ-יטירבה םוטמיטלואה תובקעב
תוחוכה ללכ לא הגיסנ תדוקפ ,רבמבונב 1 -רבוטקואב 31 ליל ךלהמב
תאז .ץאוס-תלעת בחרמ לא תגסל םהל ארקו יניס-ןופצב םיירצמה
-תיטירב השילפ היופצ יכ ,םירצמל שיחמה םוטמיטלואהש םושמ
לש יגטרטסאה דבוכה-זכרמ יכו ,הלעתה רוזא לא תישממ תיתפרצ
-המצע ץאוס תלעתב אלא יניס רבדמב יוצמ וניא ,הז עגרמ ,הכרעמה
םג העיגה ירצמה ןוילעה דוקיפה תארוה .יתפרצ-יטירבה רגתאה דגנכ
אוהו ,ןאחייש-םוא-ףתכ-םוא םחתמ לש ירצמה הביטחה-דקפמ לא
תוסחב רבמבונב 2-1 לילב ונממ הגיסנ לעו םחתמה יוניפ לע טילחה
.הכישחה
ביתנב הברעמ תגסל תורשפא לכ תקתונמה תירצמה הביטחל התייה אל
דועצל ירצמה דקפמה טילחה ןכל .םיירוטומ םיעצמאבו ירוטומ
תוכרעהל םאתהב ךישמהל םשמו -ןאפחל-ריב תא הנופצ לגרב הכישחב
2-1 ליל לכ ךשמב .שירע-לא בחרמב םיירצמהו םיילארשיה תוחוכה
התפיח רשא ,תצרמנ שא תוליעפ ירצמה םחתמה ןיגפה רבמבונב
רקובה תועשב .יאשחב הנופצ ויתוחוכ תוקלתסה לע החלצהב
יכ ,ל"הצ לש לק רויס-סוטמ ןיחבה רבמבונב 2 -ה לש תומדקומה
התייהש ,הדגואה דקפמ לא דימ רבעוה עדימה .שוטנ ירצמה םחתמה
.הנצינ בחרמ ןיבל ירצמה םחתמה ןיבש ל"הצ תוחוכ לע הנוממ ןיידע
םיקנט-תגולפ חולשל 37 הביטחל הארוה הנתינ הדגואה תדקפממ
םחתמה יכ ,רבתסה .ירצמה םחתמב בצמה תא ררבל (M-3 ןמרש)
הברעמ םחתמה ףרועב דיבכה לע הרדשב עונל הכישמה הגולפהו ,שוטנ
החטבאב ךורע היהש ,82 דודג םע רובחל ידכ הליגע-ובא ןוויכ לא
לא העידי לכ העיגה אל .ירצמה םחתמה ףרועב םיבראמבו תיפקיה
ךכ .ורבעל תמדקתמה 37 הביטחמ תיתגולפה הרדשה רבדב 82 ד"גמ
הכורע התייהש ,(M-50 ןמרש) 82 דודג לש םיקנטה תגולפש ,ערא
הרדשה יכ ,החוטב התייה ,ירצמה םחתמה ףרוע ינפ לומ לא תודמעב
המיחלה ימי ינשבש םג המ .ביוא-יקנט תגולפ איה היפלכ תמדקתמה
םא ,ןמרש סופיטמ ביוא יקנט ודגנ ולעפ הליגע-ובא רוזיאב 82 דודג לש
M-50 ה תגולפ הדימשה שא-יחטמ רפסמב .שירע-לא ןוויכל רקיעב יכ
.לודג היה רבשהו - M-3 ה תגולפ תא
ל"הצב ולעפוה ויתובקעב רשא ,ארונ םואית לשכמ העבנ וז הידגרט
סנכיהלו ןיזאהל םיריכב םיגרד לע םיליקמה םיפסונ רשק ירודיס
הזה ןולשיכה ;הגולפבו דודגב -םיכומנה םיגרדה לש רשקה תותשרל
םואיתה תווצמב םיריכב םיגרד םיבייח המכ דע ברוצ חרואב שיחמה
ידי לע קרו ךא םישגהל ןתינ תאזו ,םינושה תוחוכה ןיב ינקדקדה
יכ ,ןכתיי .הזירזו תינריע ,תיתטיש הטמ-תדובעו םילועמ הטמ יניצק
םרת עצבמה לש ןושארה םויהמ וז הרזגב הדגואה תדקפמ לורטינ
תיעצבמב תוליעפל עגונה לכב הנומתה ןמ התאצוהל שממ לש המורת
-םוא-ףתכ-םוא םחתמ לש ופרועבו ירצמה ךרעמה קמועב 7 הביטח לש
.ןאחייש םהיחקלו הכרעמב םיגשיהה

עונמ היהש ףא לע .הכלהכ לעפ ל"הצ לש ריוואה ליחש ,קפס לש לצ ןיא
תיתשת לעו הפועתה-תודש לע תללוכ הפקתמב הכרעמה ליחתהלמ
עלקיהל סונא היהש ףא לעו ,ירצמה ריוואה-ליח לש הקזחאהו הרקבה
ריווא-ריווא תוברקל "שדק" עצבמ לש םיינושארה םימיה ינשב
ןאגארוא ,(םייטירב) רואטמ יסוטמ םע םיתוחנ םיינכט םיאנתב
,(םייטייבוס) 15 גימו (םייטירב) רייפמוו יסוטמ דגנ (םייתפרצ) רטסימו
ישילשה םויה ןמ .םתונוילע תא ילארשיה ריוואה ליח יסייט וחיכוה
לכ לע הענמא תומישמב ל"הצ לש ריוואה-ליח לעפוה הכרעמה לש
אלמל וסינש ,ירצמה אבצה תורדשל דואמ םיבר םיקזנ םרגו םיריצה
-תלעת תא הברעמ תוריהמב תגסלו ירצמה ןוילעה דוקיפה תווצמ תא
בורק יפקתה עויסב םג ןוליס-יסוטמ ולעפוה םירקמ רפסמב .ץאוס
עצבמה ךלהמב .(רבמבונב 1 רקובב חיפר תמוצ לע הפקתהה תמגוד)
תלעפה ןעמל תיברק הקינכטו הקיטקט חתפל חרכה שי יכ ,רבתסה
רשא רגתא ,הלילה תועשב ביואה קמועב הענמא תומישמל ריוואה-ליח
.דיתעב םג תעדה תא וילע תתל יואר
םיאולימה תביטחו (7 'סמ) הרידסה הביטחה ,ןוירשה תוביטח יתש
תובצוע תרדחה לש תיסאלקה היצפצנוקב החלצהב ולעפוה ,(27 'סמ)
-ןופצ יבחרמב ביואה לש יגטרטסאהו יוויטרפואה קמועה לא ןוירשה
המוד תוכיאב םחליהל םילגוסמ ןוירשה ליח יאולימ יכ ,ררבתה .יניס
דומעל וחילצה ש"מרחה ידודג ,רידסהו הבוחה תורשב םהירבחל
םילגר ליח) ן"מרחה ידודג דועב ,םיקנטה ידודג םע דחי המיחלה בצקב
בצק תא קיבדהל וחילצה אל (44 -ו 66 תויאשמ לע עסומ ןכוממ
לש ןקתה ןמ דיתעב ואצוה ןכלו ,קמועה לא הפידרהו תומדקתהה
תוניירושמ הסדנה-תודיחיב רורב רוסחמ שגרוה .ןוירשה תוביטח
ןוירשה תובצוע םע דחי לועפל תודעוימש ,תעיינתמ הירליטראבו
ולעפוה תוביטחה יתש לש המיחלה ךלהמב .קמועה לא תורדוחה
םיכרעמ ךותב שממ לש תורעתסה תומישמב םג םיקנט תודיחי
םיקנטה לש תצחומהו תיגולוכיספה תלעותה יכ ,ררבתהו ,םירצובמ
.תועגפיהה לש ןוכיסה ןמ הבר
לש רידסה םילגרה-ליח יכ ,"שדק" עצבמב החיכוה "ינלוג" תביטח
תורמל םיניוצמ תורעתסה רשוכו תיעוצקמ המר לעב אוה ל"הצ
םה "ינלוג" תביטח ידודג .םישדח םילוע ויה םילייחה בורש ,הדבועה
ירצמה םחתמה לש ובור בור תא הרודסו השק הפקתהב ושבכש
ףרועה ךרד תפקוע השיגב חיפר תמוצ תא ףאו חיפר לש רצובמה
םירצובמה םידעיה לע תורעתסהבו הפקתהב "ינלוג" יגשיה .ירצמה
הסדנה ,תומגרמ ,םיחתות ,ןוירש םע קודה םואית ךות ,חיפר רוזיאב
ףאו -ל"הצ ללכ לש לזרב ןאצ יסכנל "שדק" עצבמ רחאל וכפה ,ריוואו
עצבמב ל"הצ ידקפמ לכ ינפב הלא םיגשיה םיגדהל "ינלוג" לע לטוה
-ליח לש עוציבה-תמרב רבשמ היה ,ןכא .1957 ץיקב דחוימ הגצה
עצבמב ;תונושארה םישימחה תונשב תואמצעה-תמחלמ רחאל םילגרה
לע ל"הצ לש םילגרה-ליח תא "ינלוג" תביטח שדחמ הביצה "שדק"
ירהש ,ל"הצ לש םירעתסמהו םימחולה תוחוכה לש רתויב ימדקה וקה
ל"הצ ידיב לפנש ,רתויב רצובמה ירצמה םחתמה תא השבכש איה
לכ לא םיגשיהה תאו חקלה תא ריבעהל רתונ התע ."שדק" עצבמב
.ר"יחה ךרעמ
לא שירע-לא ךרד ,חיפרמ תומדקתהה ריצבו חיפר רוזיאב תוברקה לע
תדקפמ ךותמ התנבנש הדגוא תדקפמ הדקפ ,הרטנק הכאוב ינאמור
תא יוארכ הלהינ וז הדגוא .בוקסל םייח ףולא דוקיפב ןוירשה תוסייג
םידודג הנומש ןהבו ,27 -ו "ינלוג" תוביטח ופתתשה ובש ,חיפר ברק
ידודג השולש ,(םיקנט 2 ,ש"מרח 1 ,ן"מרח 1 ,ר"יח 4) םירעתסמ
הדגואה לועפת לש היצפצנוקה יכ ,החיכוהב ,הסדנה דודגו םינחתות
.החתפל שיו -הנוכנ איה ברקה הדשב
יכ םא "שדק" עצבמב ןתוליעי תא וחיכוה םיאולימ ר"יח תוביטח יתש
-לתה 4 הביטח הלא ויה .רידסה ר"יחה תמרמ ןיידע הלפנ ןתמר
-עיבשמ חרואב העציב 4 הביטח .לאערזי קמעמ 9 הביטח-ו תיביבא
30-29 לילב החבס-לא לב'גב םיירצמה םיבצומה שוביכ תא ןוצר
9 הביטח .המייסק שוביכב קלח החקלו ,המייסק הכאוב ,רבוטקואב
ךכ-רחאו ,רבוטקואב 30-29 לילב ירצמה בקנ-לא סאר בצומ תא השבכ
םראש לאו ינארסנ סאר לא המורד בושחה ענוממה עסמה תא העציב
,דואמ השק יתקוזחתו יסדנה רגתא לעב עסמ ורקיעב הז היה .'חייש-א
יתש ולביק "שדק" עצבמ תובקעב .הכלהכ וב הדמע הביטחהש
10 ךשמבו ,(ץחמ תוביטח) תיליע תוביטח לש דמעמ וללה תוביטחה
.רתוי ןמואמו רתוי ריעצ םדא-חוכ ןהילא הנפוה םינש "שדק" תובקעב ל"הצב םייונישה

-הוויסנפואה תנירטקוד לש הנושארה השחמהה היה "שדק" עצבמ
.1954 -מ לחה ל"הצ לש ןוילעה דוקיפה ידי-לע הצמוא רשא הוויסנפד
.תונגראתהה תכאלמ המלשוהש ינפל 1956 ףוסב הנמדזה ל"הצ תפקתמ
,עצבמה ךלהמב ל"הצ תא ודקפ רשא ,תונולשיכהו םיגשיהה תובקעב
בור .ורופישלו תונגראתהה ךילהת ךשמהל תובושח תונקסמ וקסוה
ןפוסו ,תואבה םינשה ךלהמב לעופה לא חוכה ןמ ואצוה תונקסמה
.1967 ינויב םימיה-תשש תמחלמב ברקה-תודשב ומשגוהו ושמומש
לש תשרופמ המגמב ,הלעמב הנושאר המישמכ עבקנ ריוואה-ליח לודיג
תמגמ לע םשוה ירקיע שגד .תיברימ תינורטקלאו תינוליס היצזינרדומ
יכרוצל הלבותה תמגמ רובגתל הנפוה ינשמ שגד .הצצפההו טורייה
לכ .םימחול תוסייג תחנצה יכרוצלו החנצהבו סטיהב תיוויסמ הקפסה
םידיינ םייתשבי םייפקתה םיעצבמ ליעפהל ידכ יכ ,החנהה ךותמ תאז
תוחוכמ םייעצבמה םיימשה תא רהטל ינויח הלילבו םויב םיריהמו
בצק תא שיחהל ל"הצ לש ריוואה ליחל רשפאלו ביואה לש ריוואה
םויב םג -בורק יפקתה עויסו הענמא עויס ידי-לע תיתשביה הכרעמה
.הלילב םגו
ןוירשה תוחוכ תומצעתהל תופידע העבקנ השביה תוחוכ תרגסמב
:רתוי םיינרדומ הכרעמ-יקנט שוכרל םיבר םיצמאמ ושענ .םינחנצהו
הירליטראה ןמ ,ןוטאפהו ןוירוטנצה לא סק"מאהו "ןמרש"ה ןמ
שדחמ תונגראתהה תרגסמב .תעיינתמה הירליטראה לא תררגנה
תחא לכ ,(37 ,27 ,7) תוניירושמה תוביטחה שולש לש ןתמקה המלשוה
לש דואמ ןיינעמ ךילהתב לחוהו ,ש"מרח דודגו םיקנט ידודג ינש תב
ידודג ינש תונב ,תונכוממ תוביטחל ר"יח לש םיאולימה תוביטח תבסה
רמג םע .תועיינתמ תודבכ תומגרמ דודגו ש"מרח דודג ,ש"מרח
ץרמנ ךילהת ךשמנ תוקיתווה תוניירושמה תוביטחה שולש תונגראתהה
תרשכהו שכרה בצק יפ לע םיאולימב תוניירושמ תוביטח תפסוה לש
שמח ל"הצ ליעפה ,1967 ינויב ,םימיה-תשש תמחלמב םימחולה
,תפסונ תנכוממ הביטח ,תונכוממ תוביטח עברא ,תוניירושמ תוביטח
םיקנט ידודג רפסמ ןכו ,(9 הביטח) הבסהה ךילהת עצמאב האצמנש
תלעפה .תונושה הפקתמה תוריזב תונוש תובצוע ורבגיתש ,םייאמצע
הסדנה םג הצבוש היתוביטחב רשא ,וזה תרבטצמה ןוירשה תמצוע
הקוזחתו םיעיינתמ םיחתות ידודג ולעפ המע דחיו תעיינתמ תיברק
-םינש 11 טעמכ רובעכ ל"הצ יגשיהב עירכמ םרוג התייה ,תענוממ
.םימיה תשש תמחלמב
דודגו םירידס םידודג ינש תב תחא הביטחמ הרבגות םינחנצה תמצוע
שולש .םיאולימ תוביטח יתשו הרידס תחא ,תוביטח שולשל םיאולימ
.הכרעמב תינויח המורת םימיה-תשש תמחלמב ומרת וללה תוביטחהמ
תמחול לש םגדל הוכפה "שדק" עצבמב "ינלוג" תביטח לש היעוציב
,הבוח תוריש ילייח ,םע יטושפ יכ ,החיכוהב ,םירצובמ םידעי לע ר"יח
תוגיהנמו ךוניח ,ןומיא ידי לע ךופהל םילגוסמ ,םישדח םילוע םבורש
לא רסמה הגרדהב רבעוה הזה חילצמה םגדה ןמ .תפומ-תדיחיל הנוכנ
םימיה תשש תמחלמבש ךכ ,םיאולימב ש"מרחהו ר"יחה תבצוע
ידי-לע תשקיעו תיעוצקמ ר"יח תמחול תונוש המיחל-תורזגב הלעפוה
תעוצרב) 11 הביטח ,םילשורי תביטח ומכ ,תוקהבומ םיאולימ תובצוע
10 הביטח לש ש"מרחה ידודגבו (ףתכ-םואב) 99 הביטח ,(הזע
תונושה ל"חנה תודיחיבו ,(ןלוגה תמרו הליתנוכ) 8 הביטח ,(םילשורי)
.(ןאחייש-םוא-ףתכ-םוא) םינחנצל ץוחמש
-ובא תוריזב ."שדק" עצבמב הנושארל לעפוה הדגוא תדקפמ לש גרדה
רקיעב ,תוברקה לוהינב הדגואה תדקפמ הלשכנ הליגע-ובאו ףתכ
תריזב .הילע םינוממה םיגרדה ידי לע ץרמבו תושיחנב הפקענש םושמ
גרדה יכ ,החיכוהב ,הכלהכ הדגואה תדקפמ הלעפ שירע-לא-חיפר
.םידיינ הפקתמ-יעצבמ לש ידיתעה לוהינב ינויח אוה יתדגואה
רשא ,רתלואמ ןוילע דוקיפ בצומ ךותמ ל"כטמה להינ "שדק" עצבמ תא
בצומ םקוה "שדק" תובקעב .ריוואה ליח לש הטילשה בצומ דיל לעפ
,תינרדומ הטילש תכרעמב דיוצ רשא ,ומשל יאור ףתושמ דוקיפ
םימיה תששב האבה המחלמה תא להנל ןוילעה דוקיפל הרשפיאש
.תיריוואה הריזבו תוימיהו תויתשביה תוריזה לכב ןוצר-עיבשמ חרואב
רשא ,רוטזילטק ןימ "שדק" עצבמ אופיא היה ל"הצ לש הירוטסיהב
תא קימעהו דיינו ןיירושמ יפקתה אבצל ל"הצ תכיפה ךילהת תא שיחה
רתויב הכומנה המרה ןמ -םיגרדה לכב יעוצקמה יברקה עוציבה רשוכ
הדימב ויה םימיה-תשש תמחלמב ל"הצ יעוציב .ל"כטמה תמר דעו
.םינש 13 ךשמנש ,הזה יונישה ךילהת לש תחלצומה המשגהה הבר