האנה םתעש
ןורבע ףסוי :תאמ
15.6.67 ,שדח טבמ :רוקמ

םיסייטה
םיסוטמה
ריוואה יפולא
(ליחה דקפמ לש ותרגיא) ליחתה הז ךכ
(םיסייטה יפמ תוישיא תויודע) ריווא תוברק
(םיסייטה יפמ תוישיא תויודע) עקרק ריווא
(םימחול יפמ) םיירוטסיהה םירתאהו וניסייט
הלודגה םתעש
תואלפנה לעו םיסינה לע


 ,ירוטסיה ךיראתכ םלועהו לארשי תודלותב קקחיי 1967 ינויב 5-ה
תנידמ לש התמקה םוי 1948 - יאמל 15-המ ותובישחב לפונ וניאש
.לארשי
רוצמה תעבט תא ץתנל ל"הצ חילצה םימי השיש תב קזב תמחלמב
לש המויק םצע לע ומייאש ,םידחואמה ברע תוחוכ לש תיאבצה
,םיב םדויצו םהיתואבצ ירקיע תא ודימשהב ,לארשי תנידמ
.ריוואבו השביב
,םיקנטה 900 ךותמ -700כ םירצמ הדביא המיחל תועש 120 םותב
ךותמ ;ל"הצ ידיב ורתונ םימלש םיקנט 100 םהמ - יניסב הל ויהש
;לילכ וסבוה תורחאה שולשו ,עברא ודמשוה - תוירצמ תויזיוויד 7
יפלא דבלמ תאזו ,םיפלא תרשעכ - םיגורהב םירצמה תודיבא
ףלא -150כ הנמש ,יניסב רידאה ביואה ךרעמ .םייובשהו םיעוצפה
- םיליט וליפאו םיחתות ,םינוירש יפלא ,םיקנט ףלאכ ,םילייח
.םיפלק לדגמ היה וליאכ ,םימי השולש ךות ןיטולחל טטומתה
ודבא - ויתוביטח 9 ךותמ .רתוי בוט היה אל יברעה ןויגלה לש ולרוג
םיקנטב הנורחאל ודיוצש ,ןוירש תוביטח 2 ןהמ ,עברא ול
."48.מ ןוטפ" גוסמ םייאקירמא
תוביטח שמח ןופצב ביואל ודבא - תירוסה המרה לע רצקה ברקבו
קריעו ןדרי ,הירוס ,םירצמ תוחוכ .רחא דבכ דויצו םיחתות ,ןוירש
תוביטח 12 ןהמ - תוביטח 38 הכרעמה תישארב ונמש ,םידחואמה
.לארשיל הנגהה אבצ ידי לע חור לכל וצפוהו ורבשנ - ןוירש
תוחוכ ,ילגרה ליח ישנא - ל"הצ ילייח לש םילודגה םימיה הלא ויה
דחא לכ - םיה ליח תודיחי ,םינחנצה ירוביג ,םיקנטהו ןוירשה
וז התיה - לכל לעמ םלוא .הירוטסיה םשר םילייחהו תוליחהמ
לכ לע וטלתשה רשא ,ילארשיה ריוואה ליח סייט לש הלודגה םתעש
.לקדיחל דעו רואיהמ ,ןוכיתה חרזמה לש יריוואה בחרמה
םיסוטמ םישימחו תואמ שולש ודמשוה תועש שולשמ תוחפב
ימי תשש ךשמ .ירצמה יריוואה חוכה לש וחוכ רקיע - םיירצמ
םהמ - ביוא יסוטמ םישימחו תואמ עבראמ הלעמל ולפוה הכרעמה
.המחלמל ןושארה םויב 410
איהש ,סאנב סארמ לע לא וכבאתהש ,ןשע תוירטפו קנע תורודמ
תלעת ,ריהקמ ;ןופצב הרוסנמו שירע לא דעו - םורדב הפמל ץוחמ
ונייצ - ןאריט ירצמ לוממש הקדרל דע - סולינה ךרוא לכלו ץאוס
- קויד רתיל וא ,ביואה לש הפועת תודש 25 לש םמוקמ תא קוחרמל
.םהמ דרשש המ תא

םיסייטה
םירשכומ ,םיזעונ םירוחב לש ןטק ץמוק .הירוטסיה ושע וניסייט
חרזמב תוחוכה ךרעמ תא תועש ךות וניש ,אילפהל םינמואמו
תילאטוטה םתלפמ תדבוע תא עובקל םינושארה ויהו ןוכיתה
.םינש תורשע יתש ךות ,ברע תונידמ לש היינשה תצחומה
לא" יטינרבקו סייט יכירדמ ;םיאולימו עבק יסייט .םלוכ ועיגה םה
םלתשמה ,בקעי ןגס ותואכ ,ץראל ץוחמ ןאכל וזפחנש ויה ."לע
עמש וינזואל עיגה ךאש ,תירבה תוצראב םיסוטמ תסדנהב
ןכומ הדיחיב בצייתהו ,ול ןמדזהש ןושאר סוטמ לע הלע ,םיניינעה
קלח לטנ רבכ תרחמל .בר ןמז ןיתמהל ץלאנ אל אוה .הלועפל
ןוירש תוחוכ דימשהל :הרטמה .סנוי ןאח תביבסב םש יא החיגב
קרו ,המות דע ותמישמ תא אלימ אוה .ירצמה ביואה לש םיקנטו
,שבחנ אוה .ולגרב עצפנ ףא ,םייתניבש ,תעדל חכונ ,ןכמ רחאל
עלוצ עיפוה אוה תרחמל .םימי רפסמ בכשל וילע הוויצ אפורהו
...הלועפל בוש ופרצל עבתו ותדיחיב
ךא .הנהכו הנהכ תומוד תוישעמ לע עומשל ןתינ ליחה תדקפמב
היה .םהיתודמעב ואצמנ רבכו - הפירש קבא תצק אירבחה וחירה
התיה ךא ,ביואה םע םינפ לא םינפ שגפנש םיסייט לש ןטק ץמוק הז
- יפוד אלל הלעפש ,תנמואמו הכורע ,דואמ תללכושמ הנוכמ םג וז
ידבוע ,חוקיפ לדגמ ישנא ,םיאנכט - עקרקה יתווצ ישנא יפלאמ לחה
דוקיפה לגסל דעו - תודיקפהו םירשקה ,.מ.נה ינחתות ,םיעצבמ
.האלפנ הדובע ועציב םלוכ םה .הלועמה
 םיסוטמה
.םיסוטמה םג םש ויהו
תויממוקה תמחלמב קלח לוטיל אלמ סויג וסייגתה וליאכ םה ףא
.השדחה
םוטרחהו ,רוחאל תוטומה םייפנכה ילעב םירטסימה םש ויה
.םינש רשע רחאל הריזל ורזחש ,"יניס לש םיסוטמה" .םוטקה
ליח תורישב םייתפרצה ברקה יסוטמ יצולח - םינגרואה ויהו
ףתח יליגרתל םילגוסמה ,"םירבגה יסוטמ" .ילארשיה ריוואה
.ץמאמ לכב הדימעלו
.םיקיתווה ברקה יציצפמ - םירוטווהו
ליח לש םינושארה וימימ הלבותהו החינצה יסוטמ - תוטוקדהו
.םיציצפמכ םג םתעשב ושמישש ,רורחשה תמחלמב ריוואה
ל"הצ ילייח ינושאר תא וסיטהש ,בנזה ילופכ ,םידרונה וטלב בושו
.יניס עצבמב םירצמ תמדאל
וכפהש - םייעונמ-ודה םינומיאה יסוטמ - תוגופה םג הלועפל וסנכנו
.םיינדריהו םיירצמה םיקנטהו ןוירשה תמיאל הליל ןיב
,םיריהמה ברקה יסוטמ הלא .םי'זארימה - םיביבח םינורחאו
עקרקה תוחוכל ועייס םג םלוא ,םייקנ םיימש ונל וחיטבהש
.תוצצפהב ריוואה יפולא
תומאותמ ךא - תונווגמ תוילוח תלעב הכורא תרשרש וז התיה
,הילוח רחא הילוח ,םינש ךשמ תונדקשב התנבנש ,תרשרש .אילפהל
הקוזיחל והשמ םרות ריוואה ליח ידקפממ דחא לכשכ
דקפמ לש תונמאנה וידיב תדקפומה ,וז ץחמ תרשרש .התויכשמהלו
לייחה דקפמל התמצועמ הברה תבייח - דוה .מ ףולא ,ריוואה ליח
םיסייטב חיפה רשא ,ןמציו רזע ףולא ,יחכונה ם"גא שארו םדוקה
ליח לש ירקיעה וחוכ דוס איה רשא הנימב הדיחיה ברקה חור תא
בוטה ריוואה ליח תא וידיל זא רבכ לביק אוה םג םלוא .ריוואה
ףולאמ הזו ,יקסבוקלוט ףולא לש וידימ - ןוכיתה חרזמב רתויב
ןורהא ףולא ,ריוואה ליח לש ודסיימ-ודקפמל דע ,האלה ןכו בוקסל
ריוואה ליח תא הנוב לחה ,םיסומירפה ימיב רבכ רשא ,זמר
תכ ל קיחרמ ונוימדשו "עגתשהש" וב םידשוח וירבחשכ ,ינוליסה
.וילע בושחל תיאשר הנטקה לארשיש המל רבעמ לא
תיחנהל חילצה ריוואה ליחש ,רוויע הרקמ ללכ הז היה אל ,ןכא
היתועשב רבכ ,סראה יניש תא ונממ רוקעלו ביואה לע תוומ תכמ
.הכרעמה לש תונושארה
תראופמ תרוסמו קייודמ ןונכית ,ינדפק ןומיא לש האצות וז התיה
.םלועב רתויב בוטל התע בשחנה ,ילארשיה ריוואה ליח לש
,רתויב בוטל םדוק םג בשחנ אוה ,דוה .מ ףולא ,ליחה דקפמ יניעב
דימשהל ונייוכיס םה המ ,תוברקה ץורפ ינפל םייעובשכ לאשנשכו
שפוח חיטבהלו ביבא לת לע הזגפה עונמל וא ירצמה ריואה ליח תא
- ירצמה ריוואה ליח תא ריכמ ינא" :הנע ,השביה תוחוכל הלועפ
היהתש ,תונוילעה תא גישהלו ודימשהל חילצנש ,ענכושמ ינאו
."עקרקה תמחולל ונל השורד
םידורווה תומולחב םג" :דוה ףולא ריעמ ,ןוחצנה רחאל ,םויה
ךשמיי רבדהש ,יתעדב יתילעה אל ,םולחל לגוסמ ינאש ,רתויב
םויל הכראה תורשפא םע ,םוי יצח רבדל יתיצקה ...תועש שולש
."...הלודג העתפה םצעב התיה וזו .הלילו םוי ילואו ,םלש
ינדריהו ירוסה ריוואה תוליחב יכ ,ריהבהל ילע" :דוה .מ ףולא ןייצ
חטשל עיגהל וסינו הכרעמל וסנכנש רחאל קר לפטל ונלחתה
םיגרודמ ויה םה ,הברה יתחמשל .תורטמ הב ףוקתלו הנידמה
,םהב לפטלו תונושארה תועשה שולש רחאל תונפתהל ונל ורשפיאו
"...ונלפיטש יפכ
 ליחתה הז ךכ
.רתויב ליגר רקוב הז היה
תוקרקרי רוא תודוקנ עתפל עיפוהל ולחה לארשיב ם"כמה יכסמ לע
.לארשי לובגל םירצמ ןוויכמ תוריהמב תומדקתמה
רפסמ הזמ תדמתמ תוננוכב ואצמנש ,םייאבצה הפועתה תודשב
.םודאה ןומעפה לצלצ - םימי
תחורא ןחלוש דיל ובסה םקלחבש ,םיסייטה וקניז תוינש ךות
יעונמ .הקספה אלל לצלצל ךישמה םודאה ןומעפה .רקובה
הלחה הבשחמהש ינפלו ,רקובה ריוואב םזמזל ולחה םיסוטמה
,םיטקש ,ריוואב םירוחבה ואצמנ רבכ - שחרתמה תא תספות
םירצמה .ולש דעיה רבעל הנפ דחא לכ .דואמ םיריהמ ךא ,םיחטוב
.קוריה תואל וניתמה ךא םירוחבה .םתוא עיתפהל וחילצה אל
חול לע תוינועבצ תודוקנ תומדב ,קורי תוא תמאב הז היה םעפה
.ראדרה
.הלחה המחלמה .תוילשא לכ דוע ויה אל
יסוטמ תארקל םיטעוש םהשכ ,ריוואב םיאצמנ וניסייט דועב
םוי תדוקפ ,דוה .מ ףולא ,ריוואה ליח דקפמ רגיש - ביואה
:הנושאר תיתמחלמ

:ריואה ליח דקפמ תאמ - ליחה תודיחי לכ לא"
לוהב
,ריוואה ליח ימחול
ליחל .ונתולכל ונילע ודי ףינה הרגתמהו ץחתשמה ירצמה ביואה
הלחה .ברקל ונארמה .וצה ןתינ - ל"הצ לש ץומקה ופורגא - ריוואה
ונתדלומב תויממוקו תואמצעל ונתמחלמב תישילשה הילוחה
.תירוטסיהה
.קתוני אל 1967-1956-1948 שלושמה טוחה
.רבע לכמ םיביוא ונילע ורבח בוש
םתרובג .ברקב ונתוא הוולת תורודה לכב לארשי ירוביג לש םחור
םיבכמה ,ךלמה דוד ירוביג ,ןונ ןב עשוהי ימחול לש תוומלאה תב
חוכ באשנ ונממ רוקמ ונל שמשת יניסו תויממוקה תמחלמ ימחולו
ונתואמצע ,וננוחטיב לע םייאמה ירצמה ביואב םולהל חור תומוצעתו
תורודלו ונינבל ,ונל ןוחטיבו םולש חיטבנ ץחומה ורוגימב .ונדיתעו
.םיאבה
,ויתועתלמ ודימשה ,המרח דע וב וכה ,ביואה לע וטוע ,וסוט
לע חטבל לארשי םע ןוכשי ןעמל - רבע לכל רבדמב והוציפה
."רודו רודל ותמדא

עודי היה אל ןיידע .ירצמה ביואה לע קר רבוד םוי תדוקפ התואב
.םינדריהו םיקריעה ,םירוסה לש הכרעמל םתסינכ לע
 ריווא תוברק
.ביואה לע וטע םנמא וניסייטו
תוליח יסיסב תא ונמיס םינשע םידואו ,תובר תועש ורבע אל
,םייקריעה הפועתה תודשמ דחאו ןדרי ,הירוס ,םירצמ לש ריוואה
ולע םהב ,קנע תורודמ תותצינ ולחה ,הז רחא הזב .ונדגנ לעפש
לש התומלש לע םעורז ופינהש ,ביואה תוליח יסוטמ המיימשה
ךשמ הילגנאו תפרצ לש ריוואה תוליח תושעל וסינש המ .לארשי
רכינ קלח זא טלמל קיפסה רצאנ) וחילצה אל ףאו תוממי שולש
שולשב ילארשיה ריוואה ליח החלצהב עציב - (הירוסל ויסוטממ
....תועש
תיריוואה הירטמה תא .עצבמב םעפב ףתתשה אל רז חוכ םוש
.ונלש םירוחבה ונל וקפיס

:ןאגרוא סייט ,.י ןגס רפסמ
ונשיו האירב החורא ונלכא ,םינורחאה תולילה ראשבכ ,הלילה"
.הקומע הניש
יכ ,ונעמש םש .םיכירדתה רדח לא ליגרכ ונילע רקובה תמכשהב
לכה .הלועפל סנכיהל ונילע רצק ןמז דועב יכו ,ופקתוה וניתוחוכ
תאזב יכ ,יתעדי ,יתארמהש העש ךא - ףסונ ליגרת ןיעכ הארנ
.ירוטסיה עצבמ חתפנ
ונילעמ הובג .הפגפג ריב רבעל ךומנ ונסט .הנבמב 4 רפסמ יתייה
הדיצה טעמ ,ונעגה .ונילע תופחל ואציש ,םי'זארימה ונתוא וגישה
-4ב ונעגפ ןושארה ףעיב .הפילצל ונסנכנ ,הלאמש ונכשמ .הדשהמ
יתיאר .קלדנ סוטמה .ריוואב רבכ אצמנש דחא םהמ ,21 גימ יסוטמ
רטפוקילהב םג ,תישיא ,יתעגפ ...תובהל זוחא עקרקה לע חנוצ ותוא
חילצה דחא סוטמ .םיפסונ םיגימב ונעגפ ינשה ףעיב .6 לימ קנע
.הליחתב תיניצר התיה .מ.נה שא .הברעמ חורבלו טלמיהל
םג ולפיטו םיפסונ םיגימ ודימשה ונירחא ואירמה רשא םינבמה
אלל וריו תוריפחב םהישאר סנכל ורהימ םהישנאש ,.מ.נה יחתותב
חווידו ומדוק עגפש ,תועיגפה תא האר ונתיאמ דחא לכ .הנחבא
."ןהילע
,םיפורש םיגימ עקרקה לע ורתונ הנושארה קזבה תלועפ רחאל
.םיברח םינבמו םיחיופמ םיבולופוט ,םינשע םינשוילא
 עקרק-ריווא
לש עקרקה תוחוכ תפיקתל ריוואה ליח הנפתנ המיחלל ינשה םויב
םיקנטה תא עקיב ,םהינוירש תא דימשה אוה .ןדריו הירוס ,םירצמ
.בטיה תונייוזמה הנגהה תודמע תא חציפו םהלש
- ודמשוה ביואה לש ריוואה תוחוכ תיברמש ,הדבועה ףא לע ,םרב
,תופקתה עצבלו אירמהל ,םשו הפ ,םידדוב םיסוטמ ןיידע וזעה
תורידחה לכב לפיט ילארשיה ריוואה ליח .לפנ תופקתה ויה ןבורבש
םירצמב םהיסיסבל דוע ורזח אל - תאז ושעש ,םיסוטמה .וללה
.ןדריו
:םי'זארימ תסייט דקפמ ןגס ,.ד ן"סר תובהלתהב רפיס
םילרטפמ ונחנא .ריוואה ליח ינפב םיחותפ ןוכיתה חרזמה ימש לכ"
העברא וארנ (ברקל ינשה םויב) רקובב .עירפמ ןיאב הלעתה דע
ליעל הארנש ,סוטמ לכ .ולפוה םלוכ .םיסט םיירצמ 7 יוחוס יסוטמ
םה .ברקל סנכיהל םיזיעמ םה ןיא .םהילע הלפנ םחור .לפוה -
"...תילוק לע תוריהמב םיטלמנ טושפ
ונקנזה" :'זארימ סייט אוה ףא - .ב ןרס ידי לע לפוה רחא יוחוס
ונל רמאנ ריוואב .ינוניב הבוגב ןולקשאל ביבא לת ןיב לורטיפל
םנשי יכ ,רקבה ונל עידוה ,םשל ונעגהשכ .שירע לאל תשגל
- ךומנ הבוגב .םהילא תשגל תושר ונשקיב ,ונינפל רשי םיסוטמ
,'זארימ יוחמ םהיניבשכ ,7 יוחוס יסוטמ ינש יתיאר - לגר -1,500כ
ןורחא סטש ,יוחוסה לע יתילע .תיפרוע הסיטב םיסט םתשולשו
וילע יתצברהו ,חווטה תא וילע יתרגס ,'זארימה תא ןכיסו הרושב
."ץצופתה סוטמה - רתוי ךורא רורצ וירחאלו ,רצק דחא רורצ
 םיירוטסיהה םירתאהו וניסייט
תותיעב םינומיאלו הכרדהל םישמשמה ,"הגופ"ה יסוטמ וליפא
ןוירש תדמשהב עירכמ ףא םילשורי תיזחבו ליעפ קלח ולטנ - םולש
ועייס ןושארה םויבש רחאל .עקרקה תוחוכל עויסבו ביואה
םויב ורבע - הריהמה םתומדקתהב םורדב וניתוליחל "תוגופ"ה
.םילשוריו ןורבח ירה תרזיגל תוברקל ינשה
תא הבר הידמב ושיחה "תוגופ"הש ,רמול המזגה וז היהת אלו
הדגה חטש לכב ,ןכמ רחאלו הקיתעה םילשורי לע ןוחצינה
.ןדריה תואובמל דע תיברעמה
ידי לע ודמשוה תוינוירש -70כו םינדרי םיקנט -50מ הלעמל
הכ םירוחבה תא יתיאר אל םלועמ .הרזיג התואב "תוגופ"ה
.םהב קבד םילשורי לש התשודקמ והשמ .םישגרנ
םימחול ונאש ,השגרהה תא ונל שי" :םהמ דחא תושגרתהב יל חש
תוכייש שיגרמ ונתיאמ דחא לכ .תירוטסיהה ונתמדא לע םעפה
סוטל הומכ ןיאמ הקומע היווח יהוז .םהב ונלעפש םידעיל הקומע
הלעמל ינפל .םיתשילפה תומימ הזעו ןורבח ,םחל תיב ,וחירי לעמ
ינאו ,תינש תאז השענ םעפה - וחירי תא עשוהי שבכ הנש םיפלאמ
םיטנמיטנס וליא ,יתעדי אל ימצע ינא .ךכב שייבתמ ינניאו ,שגרנ
.ידוהיה םעה לש םיירוטסיהה םירתאל יתוא םירשקמ םיקומע
,ינוצר .וניניע דגנ היחתל בוש המק הנש םייפלא ינפלמ הירוטסיה
,תישממ ךרדב אלא ,םירפסמ קר אל לארשי ץרא לע ודמלי ידליש
םהילע םחל ,םהב בשי ידוהיה םעהש תומוקמב רקבל םג ולכויש
רחאל םש רקבל הצור ימצע ינא םג .םיבר תורוד ינפל םתוא חתיפו
"...המחלמה

תרחמל .המחלמה רחאל ,הלא תומוקמב רקבל הכזי אל הירא ן"סר
ןיידע וירבד .תירוסה המרה לע לפנ אוה .ותחיגמ דוע רזח אל אוה
העש ,תכייחמהו הנוסחה ותומד תא ינא האור ןכו ,ינזואב םילצלצמ
םהשכ ,הלא תומוקמ לע ודמלי וידליש ונוצרש ,רמוא אוהש
אל אוה קר .וידכנ םגו - קפס אלל ,םש ורקבי וינב ...םש םירקבמ
ונירתא רורחש לע םחל םדא לכמ רתויש ,אוה .דוע ונתיא היהי
,יניעב תועמד תודמוע ,הלא תורוש ינא בתוכש העש .םיירוטסיהה
וינב בטימ .הנתמב ונל הנתינ אל וזה המדאה .ךכב שייבתמ ינניאו
.תאז עדי םלעוהש ,בטומו .הנעמל םמד תא וכפש ידוהיה םעה לש
.חצנל תאז ורכזי המואהו םעה יגיהנמש בטומו

םהייח תא ומרתש ,הלא לש לודגה ןברוקה לומ ,ונלוכ ,ונוטק המ
.ותמדא לע לארשי םע םולח תא םישגהל ידכ ,םהימולעו

!םהל םייואר היהנו ,יאוולה הלודגה םתעש
.לארשיל הנגהה אבצ לש ותעש - הלודג העש התיה וז

תושעל םלועה יאנידמ וחילצה אלש המ תא תועש ךות ןקית ל"הצ
ומוקמב רצאנ תא ביצה אוה - םינשו םישדוח ,תועובש ךשמב
.ןוכנה

,ברברתמו חפונמ ןאריט - אוהש יפכ תחא תבב ףשחנ םירצמ ןדור
.דבלב ונושלב וחוכ לכש

יברעמה - םלועה תא המיהדהש ,םימי השיש תב קזב תמחלמב
תונידמ עברא לש ןהיתואבצ תא ל"הצ הכיה - דחאכ יחרזמהו
- תירוסה המרה תא שבכו ץאוס תלעתלו ןדריה תודגל עיגה ,תויברע
.קשמדמ מ"ק 50

.לקנב הכ אב אל הז רבדש אלא

םירהב השטינש ,המחלמ - תירזכאו השק המחלמ וז התיה
לע ולהנתהש ,םירמ תוברק הלא ויה םיתיעל .םיבו ריואב ,רושימבו
.רקנוב לכ לע ,הריפח לכ

םירקיו םיברו .סבוהש רחאל קר גוסנ אוהו ,המחלמ בישה ביואהו
.םהייחב - ואולמב ןוחצנה ריחמ תא ומליש

תשרא .ברקל ואירמהש העש - םילודגה םהיעגרב וניסייט םע יתייה
תחא לכש ,בטיה ועדי םה .תונשקעו הטלחה העיבה םהינפ
.םבילב היה אל ארומ םלוא - הנורחאה תויהל הלולע םהיתוחיגמ

םתוא התוויל וז הרכהו - קדוצ ןיינע רובע םימחול םהש ועדי םה
.הכרעמה לולסמ לכ ךרואל

לא םינפ תוומה תא האר םהמ דחא לכש ףא לע - םיטקש ויה םה
.םויב םימעפ רפסמ ,םינפ

.םהייח לע ורמיהש ףא לע - םיזעונו םיצימא ורתונו ויה םה

,חור ץמוא ותואב תינידמה הכרעמב דומעל ועדי וניגיהנמו יאוולה
.ברקה תודשב םירוחבה וליגש

.4 'מע ,15.6.67 ,שדח טבמ