אובמ - לארשי לש תילכלכה תוחתפתהה

פוק בקעי :תילגנאמ םגרת ,לולמ-בונילק תור / יולה בדנ :תאמ
.1968 ט"כשת ,םילשורי תירבעה הטיסרבינואה ,ןומדקא תאצוה

אובמ
ענצה תפוקת :1951-1948
השדחה תילכלכה תוינידמה :1953-1952
החימצה תפוקת :1959-1954
היינשה השדחה-תילכלכה-תוינידמהו האלמ הקוסעת :1964-1960
ןותימה תוינידמ :1967 יאמ דע 1965
םוכיסל תורעה

  םיטרפ לולכל ,תובורק םיתעל ,יושע ץרא לש התוחתפתה לע רקחמ
אובמה קרפ לש ותרטמ .תלפרעתמ תיללכה הנומתהש דע םיבר הכ
ראותת הליחת ;תיללכ הנומת ארוקה ינפב תוותהל ,ןכל ,איה
תופוקת וראותי ןכמ רחאלו ,(1967-1948) הלוכ תרקסנה הפוקתה
.הנשמה
היילעה :םה הנידמה םוק זאמ קשמב םיטלובה יפואה יוק תשולש
;בר ןוה אובי ;הייסולכואה לודיג לש דאמ הובג רועישל האיבהש
ידוהיה קשמה תוחתפתה .שפנל רצותבו ללוכה רצותב ריהמ לודיגו
לדבה שי םלוא ,דאמ תומוד תונוכת תעלב התיה טדנמה תפוקתב
.תויעבב לפוט הב ךרדב ןהו לדוגה ירדסב ןה
תעב ידוהיה בושייה לש תיטילופ הרטמ התיה תישפוח היילע
סחיב - היילעה רועיש היה ,הגשוה אל איהש ףאו ,טדנמה
לודיגל םרג אוהו ,דאמ הובג - תמייקה תידוהיה הייסולכואל
הנידמה םוק םע .םירשעה האמב ול המוד ןיאש הייסולכוא
,לארשי תנידמ ידי-לע יקוח ןפואב תישפוחה היילעה החטבוה
דע ךשמנש םילוע לש םוצע לג ינפב ץראה החתפנ תאז תובקעבו
.טאומ בצקב יכ םא ,היילעה םרז דימתה ןכמ רחאל ;1951
תוצראב רשאמ הובג רועישב הייסולכואה הלדג ךכמ האצותכ
.תורחא
,לידגהל ףא וא ,םייקל היה הלא תוביסנב ירקיעה ילכלכה רגתאה
תולדג תויומכב הייסולכואה תא דייצל - רמולכ ,שפנל הסנכהה תא
.ןוהה לוצינ םשל םישורדה עדיו הלכשהבו ןוה לש תוכלוהו
תשיכרל רוקמב אוה הז אשונב טדנמה תפוקת תמועל לדבהה
רוקמ םמצע םילועה וויה טדנמה תפוקתב .ןוהה רבצהלו הלכשהה
תונש תישארמ תוחפל) ןוהה לש ובור :דחי םג םימרוגה ינשל בושח
םילועה ושכר םאצומ תוצראבו ,םילוע ידי-לע אבוה (םישולשה
,תאז תמועל ,1948 רחאל םילועה בור .ידמל ההובג הלכשה תמר
,ללכ ךרדב ,התיה םתונמוימו םתלכשה תמרו םיעצמא-ירסח ויה
.ץראב ויהש םיבשותה לש וזמ הברהב הכומנ
יושע 1948 רחאל ןוהה רבצה היה םילועה ידי-לע ןוה אובי רדעיהב
ןוה אובי תועצמאב םאו בר ימוקמ ןוכסחמ האצותכ םא תווהתהל
הלשממהו ,השעמל הרחבנש איה היינשה ךרדה .םילוע ידי-לע אלש
ץראל-ץוחמ םיקנעמהו תוולמה תביאש תא וריבגה רוביצ תודסומו
םכתסה אוה םלוא ,טדנמה תפוקתב םג השענ הז גוסמ ןוה סויג)
גישה ךכמ האצותכ .(ןוהה אובי ללכ תמועל הברהב ןטק רועישב
העקשהה תורוקממ דאמ לודג קלח לע חוקיפ ירוביצה רוטקסה
.הללכב תילכלכה תוליעפה לע םג ןכלו
רוטקס הלש תכלה תקיחרמ תוברעתהל תוביסה תחא יהוז
תרוסמה תא ךכ לע ףיסוהל שי .תילכלכה תוליעפב ירוביצה
לש הנוטלש תא ,טדנמה תפוקתב ץראב החתפתהש תיטסילאיצוסה
לש רכינה יקשמה החוכ תאו ,לארשיב תיטסילאיצוס הגלפמ
םמצע לע ולטנ וב רשא ברועמ קשמ איה האצותה ;תורדתסהה
תוביסמ םאו ךרוצה תמחמ םא - תורדתסההו ירוביצה רוטקסה
וקלח לדג תונורחאה םינשב .קשמב םיבר םידיקפת - תויגולואידיא
םיישיא םייוציפו תויטרפ תועקשה ידי-לע ,יטרפה ןוהה אובי לש
.היתורוצבו תוברעתהה תגרדב יוניש לח ןכלו ,הינמרגמ
לש ףטושה ןובשחב לודגה ןוערגה איה ןוהה אובילש תרחא הדלות
.רצותה הנבמ לעו תורוקמה תאצקה לע עיפשמה ,םימולשתה ןזאמ
תועקשהה לש הובגה רועישה ןה תוירקיעה ויתועפשהמ םייתש
האצות .ימלוגה ימואלה רצותב םיתורישה לש ברה םקלחו
עבונה ךרוצהו ינוציחה בוחה לודיג איה ,רתוי הרורב ,תישילש
.תורוקמהמ לדג קלח אוציל שידקהל ךכמ
הייסולכואהש הדבועה םצע .הייסולכואב םייונישל התע רוזחנ
םייונישל םג האיבה אלא ,ןוה אובי הבייחש דבלב וז אל ,הלדג
םוק רחאל ואבש םילועה .תכל יקיחרמ םייתרבחו םיילכלכ
לש וזמ הכומנ תונמוימו הלכשה ילעב ,רומאכ ,ויה הנידמה
ןויוושה-יא בחרתמ לחה ךכמ האצותכ .הקיתווה הייסולכואה
.יתרבחה רעפה םג ךכל ליבקמבו שוכרהו הסנכהה תקולחב
.הלעמב הנושאר היעבל ןכל התיה היילעה לש האלמה התטילק
הדימ-הנקב תועקשהב ךרוצה היה היעבה לש תילכלכה התועמשמ
,תואירבב םג אלא הקוסעת תורוקמ תריציבו ןוכישב קר אל ,לודג
- היילעה לש האלמה הטילקה תייעב .תיעוצקמ הרשכהו ךוניח
תנידמ ינפב בצינה ירקיעה רגתאה ילוא איה - רתפיהלמ הקוחרה
.לארשי
ללוכה רצותב ריהמה לודיגה אוה ליעל רכזנש ישילשה ןייפאמה
הדובע החוכו הייסולכואה בכרהב םייונישה תורמל .שפנל רצותבו
לש עצוממ יתנש רועישב שפנל רצותה תא לידגהל לארשי החילצה
העקשהה רועישמ ,םנמא ,עבנ הז לודיגמ רכינ קלח .םיזוחא 5
לודיגה .תובר אוה ףא םרת רוצייה תוליעיב רופישה ךא ,הובגה
םה ,1964 דע ךכל התוולנש הלטבאב הדיריהו ,הסנכהבו תורוקמב
םיגשיה לע הרימשה .קשמה לש רתויב םיבושחה ויגשיה ונתעדל
רגתא רדגב תראשנ ,ןוהה אוביב תולתה תנטקה ידכ ךות ,הלא
.יניצר
תויוחתפתהה רחא יתטיש ןפואב בוקעל ןויסנ השענ הז רפסב
תויוחתפתהה םוכיס ללוכה אובמ אוה ןושארה וקלח .תורכזנה
.קשמה לש ידסומה הנבמה רואיתו טדנמה תפוקתב תובושחה
חוכבו הייסולכואב םייונישה ה-ד םיקרפב םיראותמ ינשה קלחב
תאו והנבמ תא ,ימואלה רצותב לודיגה תא רקוס ו קרפ ;הדובעה
ןזאמב ןד ח קרפו ;ןוירפבו ןוהב קסוע ז קרפ ,ותוקלחתה
השולשב ןד ישילשה קלחה .ןוהה אוביב דחוימבו םימולשתה
ירוביצה רוטקסה לש תילכלכה תוינידמה לש םיטקפסא
תוינידמ ;ץוח-עבטמ תוינידמ ;תילקסיפ תוינידמ :תורדתסההו
אלו ,םיאשונ יפל םייונב םיקרפהש רחאמ .רכש תוינידמו תירטנומ
.הנשמה-תופוקת לש םוכיס ןאכ שגומ ,תופוקת יפל ענצה תפוקת :1951-1948
הליפכהש .תינומהה היילעה אוה הפוקתה לש יטננימודה הנייפאמ
,ןוזמ תקפסה ויה תע התואב םיבושחה םיכרצה .הייסולכואה תא
ןה הקוסעת תאיצמ ,םישדחה םילועה תובברל גג תרוקו שובל
ללוכ - ילכלכה הנבמה ןוגראו ,וררחתשהש םילייחל ןהו םילועל
תכרעמו ,תיאמצע ץוח-עבטמ תטיש ,םיירוביצ םיתוריש תריצי
ןכלו ,םיעצמא ירסח ויה ועיגהש םילועה בור .תילקסיפו תירטנומ
ינש .ירוביצה רוטקסה םכש לע היילעה תטילק לש לטנה לפנ
תינכת היה דחאה .הפוקתה תא םינייפאמ םיירקיע תוינידמ יעצמא
םיכרצ לשו ןוזמ לש בוציקו רומח םיריחמ חוקיפ הללכש - ענצה
הדעונ רשא - ץוח-עבטמו םלג-ירמוח לש ןכו ,םירחא םייחרכה
ינשה יעצמאה .םיילמינימ הכירצ ינקת הייסולכואה לכל חיטבהל
וז אל .תינויצלפניא ךרדב הנוממש ,תבחרנ תירוביצ העקשה היה
אל ףא אלא ,ילקסיפ רישכמבכ עבטמה תקפנהב ושמתשהש דבלב
.רוביצל יארשאה תלבגהל הליעי תירטנומ תוינידמ התיה
םה הרישי תירוביצ העקשה התיה םהבש םיישארה םימוחתה ינש
תובשייתהה הבשחנ תוביס המכמ .ןוכישו תיאלקח תובשייתה
עפש רצונ ,תישאר :םילוע תטילקל תילאידיא ךרדכ תיאלקחה
םיברע ידי-לע ןכ ינפל ודבוע רשא ,תויאלקח תומדא לש ימואתפ
תבחרהב ידיימ ךרוצ היה ,תינש ;המחלמה תעב ץרא התא ובזעש
תא התריש תיאלקחה תובשייתהה ,תישילש ;יאלקחה רוצייה
ןיב קודה רשק הרציש ךרדב ,הייסולכואה רוזיפ לש הרטמה
םימעטמ ,יוצר יכ שגרוה ,תיעיברו ;םתמדאו םיבשייתמה
הייסולכוא הלש הקלח תא לידגהל ,םיילכלכו םייגולואידיא
.(1)תיאלקחה
חרכהה - ףסונ ידיימ ךרוצ לע תונעל תוכירצ ויה ןוכישה תולועפ
תוריד ףלא 50 -כל ףסונב) אוהש גוס לכמ תינמז גג תרוק קפסל
טעמ בשחתהל היה רשפא ןמז ותואב .(תונוש תויוכיאמ תושוטנ
ןכלו ,הייסולכואה רוזיפל יעצמאכ ןוכישב רזעיהל תורשפאב דאמ
תומייקה םירעב זכרתה םייאלקח-אלה םלועה ינוכיש לש םבור
.ןתביבסבו
:הבר הדימב וגשוה תילכלכה תוינידמה לש תויסיסבה היתורטמ
הכירצה ינקת הייסולכואה לכל ורשפוא הפוקתה לש הבורב
הפוקת םושב ,והשלכ גוסמ גג תרוק הרסח אל שיאל ,םיילמינימה
לדג רצותהו ,תורוקמהמ לודג הכ קלח העקשהל שדקוה אל תרחא
םיבושייה רפסמ .הנטק הלטבאה תדימש דועב תוריהמב
יפ-לע - עבקנ םמוקימש ,םהמ המכ יכ ףא) לפכוה םייאלקחה
ועיגה אל ,םילשורי רודזורפ ומכ תומוקמב - ןוחטב ילוקיש
.הבר תוריהמב הלדג ןוזמה תקופתו ,(תילכלכ תוביציל
ןיידע היה הלטבאה רועיש :ורתפנ אל תוישארה תויעבהמ המכ
יתלב יערא תורידב הררוגתה הייסולכואהמ תישימחכ ,דאמ הובג
אלל ,ףקשמ רבדה .דאמ תונטק ויה ץוח עבטמ תוברזרו ,תומיאתמ
הזל ףסונב .וררועתהש תויעב הלש םילודגה ןהידמימ תא ,קפס
ןונכתה .המצע תילכלכה תוינידמה בקע תויעב המכ ורצונ
ףילחת ויה אל םהיתולועפו ,היוקל תוכיאב ויה היצרטסינימדאהו
רוביצה ידיב .קושה ןונגנמ ידי-לע תישענה תורוקמ תאצקהל תואנ
הלשממה ןומימ ידי-לע ורצונש תורכינ תויפסכ תורתי ויה
תורתיה תורבטצהש ,ךכ ידיל בצמה עיגה 1951 דע ;ינויצלפניאה
תא ךופהל ידכ וידחי ורבח ענצה םע המלשהה-יאו רוביצה ידיב
רוחשה קושה היה הבש 1949 תמועל ,תיללכ העפותל רוחשה קושה
.ןפוד אצוי תניחבב
רתויב תויניצרה תויעבה לש ףוריצ תמלגמ וז הפוקת :םוכיסל
ונניא .קשמה ייחב תיתלשממ תוברעתה לש רתויב הבר הדימו
ונפוהש תוליגר-יתלב הכ תושירד לע תונעל היה ןתינש םירובס
תבר תוברעתה ףא םלוא ,ףיקמ חוקיפל קקזיהל ילבמ קשמה יפלכ
הבצוהש המוצעה היעבה םע דדומתהל ידכ הב יד היה אל ףקיה
ריכזנ םא ךא ,םיבר םיגשמ יאדווב ושענ .תינומהה היילעה ידי-לע
ידמימ תאו תע התואב יביטרטסינימדאה ןוגראה לש ובצמ תא
םתאצות .עונמל היה ןתינ םיגשמה לכ תא אלש אצמנ - תויעבה
לשו תורוקמה תאצקהב ורצונש םיתוויעה לש תיוולנה
התיה ,הפוקתה ףוס תארקל הטישה לש תטלחומה התוטטומתה
אל רתוי תרחואמ הלשממ םושש" :תאז ןייצמ ןיקניטפש יפכ
-חוקיפ לש הפיקמ תכרעמל הרזח לש תורשפא תוניצרב הלקש
.(2)"םיינויצלפניא םיצחלב לופיטל ירקיע יעצמאכ ,בוציקו םיריחמ
.זאמ דוע וררועתנ אל ולא ומכ תויעבש םג ןוכנ ךא השדחה תילכלכה תוינידמה :1953-1952
.םיגוס ינשמ תויעב ,רומאכ ,וראשנ המויסל 1951 תנש ברקתהב
הלטבא :תמדוקה הפוקתב ורתפנ אלש תויעב התא ללכ דחאה
;יערא-תורידב ררוגתהש הייסולכואה לש לודג קלח ;הרומח
הרזע תורוקמ חותיפב החלצהה תורמל - ץוח-עבטמב רוסחמו
.חותיפה הוולמ תורגיאו תירבה-תוצרא תלשממ יקנעמ ןוגכ םישדח
לש תילכלכה תוינידמה בקע וררועתנש תויעב תולולכ ינשה גוסב
םיריחמ הנבמו םיזע םיינויצלפניא םיצחל :תמדוקה הפוקתה
.רתויב תוועמ
תוינידמה"כ עודי ןושארה :תוינידמב וגהנוה םיירקיע םייוניש ינש
תונויסנ ,ינויצלפניאה הלשממה ןומימ תקספה - "השדחה תילכלכה
יחוקיפמ המכ .עבטמה תוחיפו ,רוביצל יארשאה תא ליבגהל
הלח ךכמ האצותכ .הברהב םינותמ ושענ םירחאו ולטוב םיריחמה
ךרע תא הטיעמהש ,םיימוקמה םיריחמה תמרב הלולת היילע
יונישה .ץוח-יריחמו םיימוקמ םיריחמ ןיב סחיה תא התנישו ףסכה
תוחפ-אל היה ,תובורק םיתעל םימלעתמ ונממש ,תוינידמב ינשה
רבכש םילועה תא טולקל לכ םדוק בייח קשמהש ךכב רכו "בושח
ומצמיצ ךכל-יא .לדוג הדימ-הנקב היילעה שדוחת םרטב ועיגה
ןוגרא) היילעה דודיעל ןהיתולועפ תא תידוהיה תונכוסהו הלשממה
הראשנ היילעה ;(םילועל תיפסכ הכימת ןתמו ץראל-ץוחב םילועה
איה תולועפה םוצמצ לשב םלוא ,תיקוח הניחבמ תישפוח םנמא
תטאהב החילצה השדחה תילכלכה תוינידמה .דאמ התחפ
ידי-לע תוילאירה תורתיה תנטקהבו םולשתה יעצמאב תובחרתהה
תמר ןיב סחיה הלע ,תאז םע .םיימוקמה םיריחמה תאלעה
.ףסונ תוחיפ שרדנ ןכלו ,ץוח-יריחמ ןיבו םיימוקמה םיריחמה
לודיגה בצק תטאהב השגרוה ילאירה יביטקפאה שוקיבה תנטקה
שארב ,הלטבאה תרמחהבו שפנל רצותה לש (ותמר תנטקהב ףאו)
ןוערגה .העקשההו ןוכישה תוליעפב םוצמצה בקע הנושארו
תנטקה ללגב רקיעב ,ןטקוה םימולשתה ןזאמ לש ףטושה ןובשחב
אל - החימצב עוגפל ילבמ אוביה ףדוע תנטקה לש המלידה .אוביה
.הרתפנ החימצה תפוקת :1959-1954
תוישארה תורטמהמ המכ ךא ,תינגומוה םנמא התיה אל וז הפוקת
םייקלו גישהלו ,הלטבא התא ןיטקהל :היתונש לכב ףקותב ויה
.שפנל הסנכהבו רצותב הובג לודיג בצק
.םינווגמ ויה תורטמה תגשה םשל וטקננש ,תוינידמה יעצמא
םיאנתב ונתינ חותיפ תואוולהו ובחרוה םיירוביצה םיביצקתה
הפוקתל האוושהב הלקוה תירטנומה תוינידמה ;רתויב םיחונ
ןיב תאז בקע הדרפההו 1954 -ב לארשי קנב תמקה .תמדוקה
תנטקהל םיכשמנ םיצמאמל וליבוה ילקסיפהו ירטנומה להנימה
.החימצה ןוברד ךות היצלפניאה
ללוכה ימלוגה ימואלה רצותה תוריהמב ולדג 1955 -בו 1954 -ב
לודיג תורמל םימולשתה ןזאמ רפתשה .התחפ הלטבאהו ,שפנלו
הוולמ - תוידדצ-דח תורבעהו ןוה ילובקת :1955 -ב ןוערגב המ
תורגיא תריכמו ,םימולישו םייוציפ ,תידוהיה תונכוסה לש סוסיבה
-תובוח תנטקהו ץוח-עבטמ לש תוברזר תריצי ורשפיאו ולדג - בוח
.דעומה-ירצק ץוחה
תוכזל ףקזנ 1955-1954 -ב רצותב לודיגהמ קלח הזיא אדוול השק
הזיא ,קושה ןונגנמ לע תונעשיה רתימ עבנש רוצייה הנבמב רופישה
קלח הזיאו ,תינויצלפניא-יטנאה תוינידמה תלקה תוכזל ףקזנ קלח
תעדונ הבר תובישח .1951-1949 -ב ושענש תועקשהה שומיממ עבנ
-ב תיטרפה העקשהה שודיחלו 1954 -ב תירוביצה העקשהב לודיגל
.1955
ןוחטבה תואצוה :ןפוד תאצוי 1956 תנש התיה יניס תמחלמ בקע
דואמב לידגהו היצלפניאל םרג ינוערגה ןנומימו דאמ תוהובג ויה
ףלא 70 -ל העיגהו הרבג היילעה .םימולשתה ןזאמב ןוערגה תא
.1951 זאמ תרחא הנש לכבמ רתוי - 1957 -ב שפנ
,שפנל רצותבו רצותב ידמל ביצי לודיג ןייצמ 1959-1957 םינש התא
ןוערגה .זוחא 6 -מ תוחפ דע ,הפוקתה ףוס תארקל ,הדרי הלטבאהו
-ב ונטק ץוח-עבטמ תורתי .ידמל ביצי היה םימולשתה ןזאמב
םיישיאה םייוציפה םרז רובג םע ןכמ רחאל לודגל ולחה ךא ,1957
.הנותמ התשענ תיתנשה םיריחמה תיילע .הינמרגמ
התעו ,רפתשה רוידה בצמו ,התחפ הלטבאה ,השלחנ היצלפניאה
העקשההש ףא .תורחא תורטמב בלה תמושת תא זכרל היה ןתינ
הבר הבחרהל דוע ןתינ וניא ףנעהש ררבוה ,הכשמנ תואלקחב
,הקוסעתה תטילקב רתוי בושח דיפקת אלמל תבייח היישעתהשו
לע רישיה חוקיפה .םימולשתה ןזאמ רופישבו רצותה תרבגהב
תוידיסבוס וקנעוה אוציל ץירמתכו ,השעמל לטוב םיריחמ
בושחה רשא ,םינוש הנגה יעצמא וטקננו ,תויביצקת תואוולהו
.תוימוקמ תוישעתב הרחתמה אובי לע תוסכימ-תלבגה היה םלוכמ
תוינכתבו ,היישעתה חותיפ (תיפצת) תינכת הנושארל התוותוה
.תויחוור ילוקישל רתוי הבר בל תמושת השדקוה הלשממל ושגוהש
ךכ םשל .תרהצומ הרטמל הייסולכואה רוזיפ היה הפוקתה ךשמב
.רוביצה יפסכ תאצקהב הפדעהל וכזש תושדח חותיפ ירע ומקוה
,הקוסעת קפסל ידכ רקיעב ,היישעת ילעפמ וצקוה חותיפה ירוזאב
-ףא .םירחא םיילכלכ םילוקישמ תומלעתהל ,םיתעל ,םרג רבדהו
ירעב הקוסעתה תויעב תא רותפל היישעתה החילצה אל ןכ-יפ-לע
לכבמ הבר הלטבאה התיה ולא תומוקמבש דבלב וז אל .חותיפה
ךומנ היה היישעתב הקוסעתה לש הקלח ףאש אלא ,רחא םוקמ
.תוקיתווה םירעב רשאמ היינשה השדחה-תילכלכה-תוינידמהו האלמ הקוסעת :1964-1960
,השעמל המלענ הלטבאהו ,תואיג תפוקת התיה התוללכב הפוקתה
:אוביה ףדועב לודיג - תחאה .הב וטלב תורחא תויעב יתש םלוא
- םיישיא םייוציפו תויטרפ תועקשה דחוימבו - ןוהה םרז יכ ףא
תורכינ תורתי ורצונש וזכ הדימב ףטושה ןובשחב ןוערגה לע הלע
,תינש .אוביה ףדועב לודיגה תא םולבל שיש ררבוה ,ץוח-עבטמב
הנגה יעצמא לשו ןיפילח ירעש לש תבכרומ תכרעמ לש םמויק
ליבוהו ןהינימל תוינכתה לש ןתויאדכ בושיח לע השקיה ,םינוש
.תורוקמה תאצקהב םיתוויעל
- הרקיעש ,השדחה תילכלכה תוינידמה לע זרכוה 1962 ראורבפב
יוביר תא לטבל דעונ תוחיפה .רלודל י"ל 3 -ל עבטמה תוחיפ
תוידיסבוס תקנעה םלוא .םימולשתה ןזאמ תא רפשלו םירעשה
רעשה תא וענמ אוביה לע רכינ סכמ תלטהו אוציהמ קלחל תויומס
הנגהמ םיוסמ רבעמ לח .יביטקפא תויהלמ שדחה
אובי רוסיא ידי-לע תימוקמה היישעתה לע תיביטרטסינימדא
תונהיל הפיסוה תואלקחה יכ ףא ,םיהובג םיסכמ ידי-לע הנגהל
לוכי האלמ הקוסעת לש בצמב תוחיפ .תיביטרטסינימדא הנגהמ
"הגיפס"ה ןטקותש יאנתב קר םימולשתה ןזאמ תא רפשל היה
קלח תונפהל ידכ ,העקשהה וא הכירצה תנטקה ידי-לע ,תימוקמה
תוינידמ בייח הז רבד .אוביה ףדוע תנטקהל תורוקמהמ רתוי לודג
תוינידמ םלוא - תצרמנ תינויצלפניא-יטנא תילקסיפו תירטנומ
היילע תעינמל ףיקע חוקיפ לטוה תאז תחת .הטקננ אל תאזכ
,םייתנשל בורק ךשמב ,חילצה הז חוקיפ .םיימוקמה םיריחמב
הלולע התיה רשא - תיפרצמה םיריחמה תמרב היילע עונמל
תואלקחב תוחפל - םולשתה יעצמאב ברה לודיגה בקע שחרתהל
,הדבועל םתעד ונתנ אל םיימשרה םימרוגה םלוא .היישעתבו
הרטמהמ קלח התיה הרוקמבש - םיריחמ תוביצי לש הרטמהש
תועמשמ תלעב איה - םימולשתה ןזאמב רופיש לש רתוי תיללכה
רוידב .הגיפס תוינידמב הוולמ הניאו הדבל תבצינ איהשכ הטעומ
אולמ ףקתשה - חוקיפל םינותנ ויה אל םהיריחמש - תועקרקבו
היצלוקפס לש הבר הדימב םיינויצלפניאה םיצחלה לש העפשהה
תוילאירה תורתיב לודיגה .םהיריחמב הלולת היילעל האיבהש
ןוערגה תא לידגהל וידחי ורבח אוביה לש היצזילרבילה תוינידמו
הלשכנ ךכ .1964 -ב רלוד ןוילימ 570 -כל םימולשתה ןזאמב
.תוישארה היתורטמ תגשהב השדחה תילכלכה תוינידמה ןותימה תוינידמ :1967 יאמ דע 1965
ןהו ,תויביטקייבוא תויושחרתה לשב ןה ,הנפמ תדוקנ התיה 1965
תויושחרתהה םוחתל .תילכלכה תוינידמב התשענש תינפת לשב
הצרא היילעה םרז לודלד תא סחייל ןתינ תויביטקייבואה
םתיינב רמג תא ןכו ,ץראב היינבה תוליעפ תתחפה תא ויתובקעבו
יצראה םימה ליבומ רקיעבו ,םילודג םיירוביצ םילעפמ המכ לש
תומגמ תא הריבגה תילכלכה תוינידמב תינפתה .חלמה םי ילעפמו
-יא - אוה תאז תוינידמ לש הרקיע .תיקשמה תוליעפה םוצמצ
תוינידמ ;לודג הדימ-הנקב םישדח חותיפ ילעפמ לש הלחתה
תוילע עונמל תונויסנ םג ושענ 1966 -ב לחהו ;תמצמצמ תירטנומ
התיה תאז ןותימ תוינידמ .(1965 -ב דאמ תרכינ היילע רחאל) רכש
יתשב רקיעב ףטושה ןזאמב ןוערגה תנטקה תא גישהל הרומא
ךות ,היישעת יפנעל םיתורישו היינבמ תורוקמ תיינפה :םיכרד
תיילע תמילב ןכו ;אוצי יקושל תיתיישעתה תרצותה תיינפה
.ימוקמה שוקיבה תנטקהו תימוקמה םיריחמה
ךותמ .1967 -ו 1966 ינותנב תוטלוב ןותימה תוינידמ לש היתואצות
תמילבל םנמא המרג ןותימה תוינידמש דומלל ןתינ הלא םינותנ
התיה אל האצותה ךא ,יביטקפאה שוקיבה תנטקהלו םיריחמה
ימואלה רצותה לודיג תקספה אלא ,אוציל רוצייה תובחרתה
ורקיעב םלוא ,ףטושה ןובשחב רופיש לח .הלטבאב תרכינ היילעו
אצוי לעופ היהו םלג-ירמוחו העקשה ירצומ אובי תנטקהמ עבנ אוה
אל ןכו ,דרי ימואלה רצותב היישעתה לקשמ ;ילכלכה ןואפקהמ
רופישה .תומדוקה םינשב לבוקמל רבעמ הלש אוציה ףקיה בחרתה
תוליעפה תנטקהל יוטיב ,ורקיעב ,אופא היה ףטושה ןובשחב
לש תידוסיה היעבה .תאזה תוליעפה הנבמ יונישל אלו תילכלכה
.הרתפנ אל ןיידע תילכלכ החימצ ךות ןוערגה תנטקה םוכיסל תורעה
הרצקה הירוטסיהב םידבכנ םיגשיה המכ גישה ילארשיה קשמה
םרזו הנידמה לש תונושארה היתונשב תינומהה היילעה .ולש
,רתוי וא תוחפ ובלתשה ,ןכמ רחאל םג עיגהל ופיסוהש םילועה
- שפנל הסנכההו ,רכינ רועישב לדג ימואלה רצותה .קשמה ייחב
- תילכלכה החימצה תדידמב רתויב תלבוקמה היצקידניאה הניהש
לש הובג רועיש תוכזל ףקשנ הז לודיגמ רכינ קלח .תוריהמב הלדג
קלח םלוא ,ץראל-ץוחמ םוצע ןוה םרז ידי-לע רשפאתנש ,ןוה יוויה
.רוצייה תוליעיב לודיג ידי-לע רבסומ ונממ
קשמה לע דיבכהל תולולעו ,ןורתפ אלל וראשנ תויעב המכ ,תאז םע
ןזאמ לש ףטושה ןובשחב ןוערגה איה ןהמ תחא .אבה רושעב
.רבעב לארשי לש התוחתפתהל תובר םרת רשא ,םימולשתה
-ב םג היה ךכ .רבשמ תועשב ןוה תורוקמ סייגל החילצה לארשי
.תידיימ היעב הווהמ ונניא בוש ףטושה ןובשחב ןוערגה ,ןכל .1967
.ץראל-ץוחמ ןוהה םרז ןוטקל יושע בורקה רושעה ךשמב ,תאז םע
ךא ,ןזואמ תויהל ןבומכ ףיסוי ,ותרדגה םצעמ ,םימולשתה ןזאמ
לש ההובג המר ףקשיו רכינ היהי אוציהו אוביה לש םלדוג םאה
אמש וא ,תימואלניב תוחמתה לש היתונורתי תא לצנמה ,ץוח-רחס
?הכומנ תילכלכ תוליעפ תמרב היקרטוא לש בצמל קשמה ברקתי
קשמה ינפ תושדחתהש ,ךכ לע העיבצמ הנורחאה ןותימה תפוקת
הכורכו השק תויהל היושע ןוהה םרז לש ותמר תדירימ בייחתתש
הבש ךרדב הנומט הרומח תוחפ-אל היעב .םייניצר םייונישב
המגמ ידי-לע הוול שפנל הסנכהב לודיגה .רבעב היילעה הטלקנ
םילדבה ןוגכ - םיילכלכ םימרוג .תוסנכהב תוישרפהה תבחרהל
ןיב רעפה לודיגל יקלח רבסה קפסל ידכ םהב שי - הלכשהה תמרב
ואבש ולא דחוימבו ,םישדחה םילועה ןיבו םיקיתווה םיבשותה
לבקל היושע היעבהו ,ןורתפ וניא רבסה םלוא .היסאמו הקירפאמ
ןזאמב ןוערגה תנטקהל תונויסנה ידי-לע רתוי םילודג םידמימ
1967-1965 -ב הלטבאה לודיגו החימצה תטאה .םימולשתה
התיה םילוע הלש תילכלכה הטילקהמ קלחש ךכ לע םיעיבצמ
.דבלב חווט-תרצק
התוחתפתהב הלשממה לש הדיקפתב הבחרהב ןד הז רפס
לש ךילהתב ןה היתורוצו תוברעתהה תדימ .לארשי לש תילכלכה
םיילכלכ םימרוג ידי-לע ובתכוה רבעב הלשממה ידיקפת .תונתשה
-לע רשאמ רתוי - הצרא ןוהה תמירזו הבכרהו היילעה ףקיה ןוגכ -
םייושע םירכזנה םימרוגה ינש .םייגולואידיא םימרוג ידי
יופצ ןוהה אוביו לדלדיהל הלולע היילעה .דיתעב תונתשהל
יושע םיטרפ ידי-לע תורישי לבקתמה ונממ קלח ותואו ,הנטקהל
לש תוברעתהה ימוחת רתוי ושבגתיש ןכתי אבה רושעב .לדוגל
רשאב ןהו תלעופ איה םהבש םיחטשל רשאב ןה ,קשמב הלשממה
.תוברעתהה תורוצלעבראל חותיפה תינכת" תנכהב ןותיעגל ונתינש תויחנהה תחא
24 -ל הלעי הייסולכואב תואלקחה לש הקלחש ,התיה "םינש
םואבנירג ל"א :האר .לעופב גשוה אל םלועמש לדוג - זוחא
,ביבא לת ,1953-1950 ,םינש עבראל חותיפה תינכת ,(ןותיעג)
.1950 ,ילכלכה רקחמה תקלחמ ,הלשממה שאר דרשמ
זכרמ ,םילשורי ,ןושארה רושעב ילארשיה קשמה ,ןיקניטפ ןד
.97 'מע ,1960 ,לארשיב ילכלכ רקחמל קלאפ