ףסכה תא קיפנהש שיאה

ןהכה דוד :תאמ

,'ז ךרכ ,לארשי םעו לארשי ץרא תודלותל ןותיע - לומ-תע :רוקמ
.1982 יאמ - ב"משת ןויס (43) 5 ןוילג

םישרוש- ןייפוה רזעילא
תינויצ תוליעפ
תימואלניב הדמעל
ביבא-לת למנ ימיקמ ןיב

  היהו הנושארה םלועה תמחלמב ק"פא קנב תא להינ ןייפוה רזעילא
ץראב הלכלכה יטינרבקמ

הלודג אל םילוע תצובקמ דחא היה ,דנלוה דילי ,ןייפוה רזעילא
זאמ ץראה תלכלכ בוציעב דבכנ קלח הל שיש ,הפוריא ברעממ
דילי ,ןיפור רותרא היה וז הצובקב רחא שיא .הינשה-הילעה ימי
.תובשייתהה תובאמ ,הינמרג
,דנלוהבש טכרטוא ריעב 1881 תנשב דלונ ןייפוה דירפגיז רזעילא
ןייפוה.ז.א לש ותחפשמ תובא .הזור ומאלו ןייפוה בקעי ברה ויבאל
תישארב .םדרטסמא ידוהי לש תואטיגה דחאב הליחת וררוגתה
ידוהי לש היצזיביטקודורפ ידנלוהה הכולמה-תיב םזי ט"יה האמה
וקסעיש ידכ ,דנלוה חרזמב רפס-תוזוחמל םתרבעה ידי-לע וטיגה
,ןייפוה תחפשמ תובא ונמנ הלא תואטיגמ םירוקעה ןיב .תואלקחב
והיעשי דמע שארב .קוונייטס םשב הנטק הרייעב ובשייתה רשא
ןשרדכו םכח דימלתכ טלבתה רשא ,ןייפוה .ז .א לש ובס ,ןייפוה
.(1860-1850 םינשב) הרייעה יבשות ינפל
,ןייפוה בקעי - ןבה חלשנ החפשמה לש םייחה תמר רופיש םע
םע דחי ,דומללו "םימש ירעש" תבישיב םלתשהל םדרטסמאל
םסרפתהו תונברה רתכב ךמסוה ןייפוה בקעי .הטיסרבינואב ,תאז
חורב ידוהיה םעה לש הירוטסיהה לע ,וגוסמ ןושאר רוביחב
,טכרוא זוחמה ריעב ברכ הנמתנ אוה .תידנלוהה הפשב ,תרוסמה
,הנמלא וריתוהב ריעצ ליגב רטפנ אוהו והודקפ תובר תואלת ךא
.ןייפוה דירפגיז רזעילא - ןבו תונב שולש
הימינפ םע רפס-תיב םש החתפו םדרטסמאל הרקע הזור הנמלאה
ותוא ,רחסמל הובג רפס-תיבל החלש ,רזעילא - הנב תא .תיתד
.ןובשח-האורכ ךמסוהו תונייטצהב םייס
,םדרטסמאב ועוצקמב קוסעל ןייפוה רזעילא לחה וידומיל םות םע
וז ךרדב .תונובשח תלהנהב םייטרפ םירועש ןתנ ,תידדצ הסנכהכו
תחפשמל תב ,סלכיימ תיבל םירמ ,הריעצ ריכהל לרוגה ול ןמיז
.תוחקורה ידומיל תא םייסל ידכ ,ותרזעל הקקזנ רשא ,םיללובתמ
.השיאל 1910 תנשב אשנ וז הריעצ תינויצ תוליעפ
,1907 תנשבו דנלוהב תינויצה העונתל ףרטצה ריעצה ןייפוה
תורדתסהה ריכזמכ הנמתנ ,8 -ה ינויצה סרגנוקה גאהב סנכתהשכ
.דנלוהב תינויצה
הלהנהה ידרשמ תא הב להינו ןלקל ןייפוה אצי סרגנוקה רחאל
תורדתסהה אישנ ,ןוספלוו דוד וילע ליטה 1911 תנשב .תינויצה
ויהש םיסכנה לע רקס ורובע ךורעלו לארשי-ץראב רקבל ,תינויצה
תרשכהל הרבחה" לשו לארשיל-תמייקה-ןרקה לש התושרב זא
."בושיה
םגו וללה תודסומה ינשב ץראב השענה לע ןייפוה דמע הז רקסב
ץראל תולעל ול עצוה ח"ודה תובקעב .הניתשלפ-ולגנא קנבב
.קנבה להנמ ,ןיטנובל דוד ןמלז לש ונגסכ שמשלו
.קנבב ותדובעב לחה ןייפוהו ץראל ןיפוה גוזה ינב ולע 1912 תנשב
דנלוה ןיתנכ ,ןייפוה רתונ ,הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ םע
ומצע לע לטנ אוהו ץראהמ שרוג אלש ,ידיחיה גיהנמה ,תילרטיינה
.קנבה לוהינ תמישמ תא
הכובמו המוהמ הליטה ,המחלמה לש הייטעב ,קנבה תותלד תליענ
ליצהל ידכ .הקיר התיה קנבה תפוקו היה אל ףסכ .ולוכ בושיה לע
לע םיכושמ םיקיש - "ימושר ףסכ ירטש" ןייפוה קיפנה בצמה תא
,םהילע ורושיא עיבטה קנבהש ,םידיקפמה ויתוחוקל ידי-ל קנבה
םייכרותה תונוטלשל רבדה הלגתנשמ .רחוסל רבוע עבטמ םאשעו
קיפנה אוה :רחא אצומ אוצמל ץאלנ ןייפוהו םמויק תא ורסא םה
תועצמאב .םיקישל םייוסמ ףילחת וויהש "הרבעה יבתכ"
.הילגנאמ בהז-ףסכ איבהל םג חילצה ,ץראב תידרפסה הילוסנוקה
דעו תא ןייפוה .ז .א להינ המחלמה תעב קנבב ותוליעפ םע דבב דב
.יאקירמאה עויסה
,ץראה לש הלשומ ,החפ למ'ג םע ןייפוה .ז .א שגפנ 1917 ילויב
ףיקת היה החפה לבא ,קנבב עגפי אלש וענכשל הרטמב אטשוקב
:ול רמא החפה יכ ,רפיס ,השיגפה ןמ ובוש םע .ינרשפ יתלבו
םישנא יתילתש יפכ ךתוא הלות יתייה ,תולובכ ידי ויה אלמלא"
אצמ ןייפוה "?תולובכ ידיו השעא המ לבא .ךממ םיבושחו םילודג
םילשורי לש השוביכ קרו תרתחמב קנבה תוליעפ תכשמהל םיכרד
טלקמ אצמש רחאל ורסאמ תא ענמ ,1917 רבמצדב ,םיטירבה ידיב
.םילשוריב תידרפסה הילוסנוקה תיבב תימואלניב הדמעל
הלעה ,תינויצה העונתה לש התוחתפתה םע םלועה תמחלמ רחאל
חותיפב בושח קלח ולש ,תימואלניב הדמע לעב קנבל קנבה תא
לשו ץראב ידוהיה בושייה לש יזכרמה קנבכ שמיש רשאו ץראה
םג קסע ןייפוה ."ךרדב הנידמה" לש קנבה - תינויצה העונתה
.קנבל ץוחמ ,תונוש תויבושי תולועפב
ולדלדנ ,ץראב ררשש םוריחה בצממו 1929 תוערואממ האצותכ
ןודנולל אצי ןייפוה .תמייק-ןרקו דוסיה-ןרק ,תוימואלה תונרקה
לבקל ידכ ;דדוימ היה המע "סדיול"ה תלהנה לא הנפו 1934 תנשב
םתאש תויוברעה ןה המ" :"סדיול"ה ילהנמ י"ע לאשנשכ .האוולה
תועורז" :ןייפוה בישה "?האוולהה ןוחטבל עיבצהל םילוכי
הבוטה הבורעה ןה הממשה יחירפמו תוציבה ישביימ םיצולחה
יצח לש םוכס סייגל ןייפוה חילצה רבד לש ומוכיסב ."רתויב
.ט"שיל ןוילימ ביבא-לת למנ ימיקמ ןיב
וקפיסש םידחוימ םייפסכ תודסומ לש םלוהינב ףתתשה ןייפוה
דעו ר"ויכ שמיש .רחסמלו הישעתל ,ןיינבל ,תונסדרפל יארשא
תרבעהל תובר לעפ .ביבא-לת למנ ימיקמ ןיב היהו ,"חרזמה דירי"
תמחלמ לגרל ילכלכה רבשמה תעב .ץראל הינמרג ידוהי לש םשוכר
ץראב םיקנב תלצהל הרזע תולועפ ןודנולמ להינ שבח-הילטיא
אוהו ,הבר תוריהז התיה - יאקנבכ ותוא ןייצש המ .תוטטומתהמ
היה אל םדיתעש ,םילעפמבו םיחוטב-אל םיקסעב תועקשהמ רמשנ
.חטבומ
הליטה ,1948 יאמב 15 -ב ,לארשי תנידמ תמקה לע הזרכהה םע
,ןייפוה .ז .א ושארבו הניתשלפ-ולגנא קנב לע תינמזה הלשממה
ודיבו ,הנידמה לש קנבכ שמשל ,קנבה לש םילהנמה תצעומ ר"ויכ
.םיפסכ תאצוהל תוכזה
םינושארה ףסכה ירטש תא ןיכה םשו תירבה-תוצראל אצי ןייפוה
ויה .םהילע וססונתה טרב ר"ד תמיתחו ותמיתחשכ לארשי תנידמל
.(י"אל יצח) לימ 500 -ו י"אל 1 ,י"אל 10 ,י"אל 50 ינב תורטש הלא
,קנבה דיגנל ץיברוה דוד תא התנימ הלשממהו לארשי קנב דסונשמ
םתחו לארשי קנב לש תצעיימה הצעומה ר"ויכ ןייפוה .ז .א רחבנ
תישארב .לארשי קנב לש םישדחה ףסכה ירטש לע דיגנה םע דחי
דדוב הדשב" ןמטנו ומלועל ןייפוה דירפגיז רזעילא ךלה 1957 תנש
רפכ - תונורחאה ויתונשב ןכש וב רפכב ,ותשקבכ ,"הממד לוקבו
.והירמש