שא תוירקת

.םיעצפנ 4 .בקע רפכ לומ םיגייד לע שא - תרנכה ןופצ
4-5.5.57
.ירוס ףלצ תוירימ חצרנ סדנהמ - ןדריה רמשמ י"ע
16.6.58
.לכואה רדחמ התאצב תגרהנ ץוביק תרבח .קשמה לע שא - תודג
24.6.57
חרזא .תועש 10 ךשמב 'טרא הזגפהו תירוס שא - ןשבה תובהלו ןנוג רוזיא
.םיעצפנ ב"גמ ירטוש 7 -ו גרהנ
9.7.57
מ"ק 50 קחרמב התויהב תירצמ הניפס י"ע תשפתנ 'ןורוד' גידה תניפס
.םוי 125 רחאל ררחוש התווצ .דיעס-טרופל תאבומו ,שירע-לא ףוחמ
23.9.57
גרהנ ב"גמ רטוש .זרופמה רוזיאב ודבעש םילעופ לע קיפות-א תבר'חמ שא
.עצפנ לועפו
6.11.57
ם"ואה ךוויתב .םיפוצה רהל הפולחת תרייש םיבכעמ םינדריה - םילשורי
.'היטרוא םכסה' גשוה
20.11.57
.תיזיזע לתמ שאמ גרהנ טסירוטקרט - בושי ראש
24.11.57
.חצרנ קשמ רבח - תודג י"ע
21.12.57
חרזממ םישקומ יוניפב קסועש ב"גמ רויס ףקות ירוס חוכ - ןד ץוביק H
.םיעצפנ 6 -ו םיגרהנ םירטוש 2 .ץוביקל
28.1.58
.םיעצפנ םיילארשי םירטוש 3 .שא תירקת - םיפוצה רה
16.2.58
.שא תירקתב גרהנ ל"הצ ןיצק (בהל ץוביק י"ע) - גלקצ
24.3.58
.םיצוביקה לעו ל"קק ילעופ לע תירוס הזגפה - ןדריה-רמשמ - התלוח תרזג
.םיעצפנ 3 -ו גרהנ דחא חרזא
30-31.3.58
.תינדרי שמא םיגרהנ םיגייד 2 - הבקע י"ע
22.4.58
קשנה תתיבש תדעו ר"וי .תינדרי שאמ םיגרהנ םירטוש 4 - םיפוצה רה
ףא גרהנ תירקתה םוקמל שחש ,טנילפ ידנקה לנולוקה ,תינדרי-תילארשיה
.אוה
26.5.58
.םינדריה תוירימ עצפנ לייח - ןועמש תלחנ ,םילשורי
4.6.58
.םיעצפנ ב"גמ ירטוש 2 .קשמה לע הזגפה - הרומשא
2.7.58
םיזגפ 1,000 -כ) הדבכ 'טרא הזגפה - 'ףלאה תזגפה' - הלוחה תעקב יבושי
ל"הצ .םידבכ םיקזנ םימרגנ .זרופמה רוזיאב שירח תובקעב (םייתעש ךות
.הלילד 'טרא שאב בישמ
6.11.58
.יטירבה יריוואה חפסנה תשא תחצרנ - תרנכל ןדריה ךפש דיל
17.11.58
תובקעב חתפתהש ירליטרא ברקב םיזגפומ םיבושיה - הלוחה תעקב יבושי
.םיעצפנ םיבשות 31 .ןנוג לש העורה חצר
3.12.58
.חצרנ ץוביקה העור - ןשבה תובהל
23.1.59
.תינדרי שאב גרהנ לייח - םואבלדנמ רבעמ - םילשורי
26.1.59
גרהנ דחא רייס .םיירצמ ןיעידומ ירייס 3 -ב בראמ לש תולקתיה - םיקיז י"ע
.פ"אפקב
7.3.59
.ירוס ףלצ תויריב חצרנ גייד - תרנכה ןופצ
17.4.59
למנב םירצמה י"ע תרצענ 'טפוט הגניא' תינדה אשמה תיינא - ץאוס תלעת
.ילארשי ןעטמ הנופיס לעשכ דיעס-טרופ
21.5.59
2 ;תירצמ ןיעידומ תיילוחב החטבא חוכ לש תולקתיה - ןגמ י"ע רושבה לחנ
.הבשנ דחאו םיגרהנ םירצמ םירייס
15.7.59
,'האילפיטסא' תינוויה אשמה תניפס תא םירצוע םירצמה - ץאוס תלעת
.לארשימ אוציי ןעטמ הליבוהש
19.12.59
.ב"גמ רטוש גרהנ 'םיסיאה תשולש'ב שא תירקת - ריצק לת דיל
24.12.59
.גרהנ דחא םדא .קשמה לע שא - ריצק-לת
29/30.1.60
רוזיאל ורדחש םירכיא הסינמ ל"הצ לש רויס תיילוח - ריצק-לת H
.םיעצפנ 2 -ו לייח גרהנ הילע תירונה שאמ .זרופמה
31.1.60
.םיגרהנ םילייח 2 ,ר'גפ ידאו-לאלה לת בצוממ שא - הרומשא י"ע
12.2.60
.גרהנ ב"גמ ןיצק .קיפות-א תבר'ח בצוממ שא - ריצק לת י"ע
22.6.60
.םירוסל תודיבא .שא תירקת - דלאס רפכ H
22.7.69
.עצפנ דחא לייח .ל"הצ רויס לע תינדרי שא - ן'תבא דיל
5.10.60
.ל"הצ רויס לע תירצמ שא םריס ידאו דיל - הנצנל תימורד
.םיעצפנ םילייח 3
19.12.60
.םיטסירוטקרט רבעל תאיזזע לת יבצוממ שא - בושי ראש י"ע
8.3.61
תוצחל וסינש םיילארשי םיברע 5 גרוה ל"הצ לש בראמ - הזע תעוצר לובגב
.העוצרל לובג התא
17.9.61
2 .תילארשי רמשמ תניפס לע .יסרכ יבצוממ םיר"לותו םיעלקמ שא - תרנכ
.םיעצפנ םילייח
8.3.62
.תוילארשי רמשמ תוניפס 2 לע תומגרמ שא - תרנכה ןופצ
15.3.62
רמשמ תניפס תומגרמ שאב םיפקות םירוסה - יסרכמ מ"ק 1 ,תרנכב
.םיעצפנ רמשמ ישנא 2 .תילארשי
20.3.62
.תינדרי שאמ םיעצפנ 3 -ו גרהנ ב"גמ רטוש - הררצומ תנוכש ,םילשורי
14.6.62
לייח ,םיגרהנ חרזאו ל"הצ ילייח 2 - השמ ןימיו רות-ובא ,ןויצ רה ,םילשורי
.תינדרי שאמ םיעצפנ םיחרזא ינשו
4.7.62
.שא תירקת - דלאס רפכ
7.7.62
.גרהנ ל"הצ ןיצק .שא תירקת - דלאס רפכ
29.8.62
.גרהנ ב"גמ רטוש .שא תירקת - היבר'ע לא הקב י"ע
30.9.62

1962 דע 1957 םיננתסמ תוליעפ

.שוקימב םיגרהנ םיחרזא 2 - חיפרל קחצי רינמ ךרדב
18.2.57
.קשמה דיל ץוביקה העור חצרנ - ןירבוג תיב
8.3.57
.םיחצרנ םירמוש ינש - תוליסמ ץוביק תודש
16.4.57
.רדנט לע תירונה שאמ חצרנ לעופ - החונמ ראבל המורד
20.5.57
.קשמל ןופצמ שקוממ םיעצפנ 21 ,גרהנ טסירוטקרט - םיפוסכ
29.5.57
.'תורוקמ' לש םירמוש 2 םיחצרנ - ןירבוג תיב דיל
23.8.57
.הנוי רפכל ךרדב חצרנ בשומה רבח - בוני
11.2.58
.ןדרי םוחתמ בראממ שאב חצרנ ב"גמ רמוש - עוקפ רפכה תברקב ,עובלגב
19.2.58
.תויריב םיגרהנ 2 - שיכל לת דיל
5.4.58
.שקוממ םיעצפנ 3 -ו גרהנ דחא לייח - הנצנ תרזגב
7.9.58
.שקוממ עצפנ 1 -ו םיגרהנ םיבשות 3 - לאידבז
1.2.59
.ץוביקה ךותב חצרנ רמוש - לחר תמר
15.4.59
.תויריב םיגרהנ הריעצו ריעצ - הדצמ דיל
27.4.59
.שקומ לע םבכר תולעב םיעצפנ 5 -ו גרהנ לייח - הנצנ דיל
4.6.59
.םינחנצ תרייס דקפמ ,דלפ ריאי ןרס חצרנ - הנצנל חרזמ-םורדמ
7.9.59
.הב-יצפח ץוביקמ העור חצרנ - שנס הנח די ץוביק דיל
3.10.59
.םיננתסמ ידיב חצרנ ריעה בשות - ןולקשאל םורדמ
26.4.60
תיאשמ לע םג תחתפנ שא ,חצרנ חרזא - תליאל עבש ראבמ 115 -ה מ"קב
.132 -ה מ"קב
12.4.62
הלעמב םיננתסמ 2 י"ע ףקתומ דגא סובוטוא - תליאל ךרדב 117 -ה מ"קב
.עגפנ אל שיא .רשימה
30.9.62


.םילשורי אטרכ@ תובידאב ,18-19 'מע ,ינשה רושעה ,אטרכ סלטא :רוקמ