'תיברעה הלאשה' םע לארשי תנידמב תודדומתה
(1948-1967)

ןוא-רב יכדרמ :תאמ

נ"ש :םיכרוע .שדחמ הכרעה הירוטסיהל הרזחהו תונויצה :רוקמ
.םילשורי ,יבצ-ןב קחצי די תאצוה .קסיל השמו טדטשנזייא

אשונה תרדגהל
תילאירוטירט הלאשכ 'תיברעה הלאשה'
?םיברעהמ דחפמ ימ
לאמשמ םירוערע
ירנבא ירוא לש בלצה עסמ
םינפבמ םירוערע


 אשונה תרדגהל
חנומה :הרואכל תיטנמס הלאש הנומט רמאמה תרתוכב רבכ
דע ינויצה חישבו תוגהב רתויב יזכרמ חנומ היה 'תיברעה הלאשה'
- וב שמתשהל לוכיבכ ולדח לארשי תנידמב םלוא ,תואמצעה תמחלמ
תא לארשיב םיטקונ ,1948 תנש תיצחמב לחה ,ידמל דח רבעמבו
,'יברעה םויאה' לע רבדל םיברמ ;'יברעה-ילארשיה ךוסכסה' חנומה
תונורחאה תורושה (1).ןשיה יוטיבב םישמתשמ תוקוחר םיתעל קרו
תוטילבמ 'לארשי ץרא ייברעו ןוירוג ןב' לע תבט יתבש לש ורפסב
תיברעה הלאשה הדרי השעמל אל םא הכלהל' :בטיה הז ךפהמ
תלאש המוקמב האב ינויצה םויה רדס לע .קרפהמ תונויצה הררועש
(2).'לארשי לש ןוחטיבה
יוניכב לארשי-ץרא לע שדחה שגדה דצל ,םימיה תשש תמחלמ רחאל
שדחמ בככל םיניטסלפה םג ולחה ,הנידמה ינפב ודמעש תומלידה
םהש םושמ ,םיירקמ םניא םייטנמסה םייונישה .ילארשיה חישב
שארב אלא ,תעבוקה תוינידמבו תורטמב יונישמ קר אל םיעבונ
הז רמאמב .דיתעה ראתמ לש ויתולובגמו תואיצמה ינותנמ הנושארו
- קויד רתיל וא ,הנידמה ןוניכל םינושארה םירושעה ינשב זכרתנ
המייתסנו ,1949 ףרוחב ,תואמצעה תמחלמ םותב הלחהש הפוקתב
.ןדריה לא עיגה ל"הצ רשאכ ,םימיה תשש תמחלמ לש יעיברה םויב
םילימה יתשב יוניש רכינ הרומאה הפוקתב 'תיברעה הלאשה' חנומב
הלימה הבסנ הנידמה-םורט תפוקתב .דחי םג ותוא תוביכרמה
םיברעה לש םתואיצמש ,תוירסומהו תוינידמה תומלידה לע 'הלאש'
התיה וז ;םמצע ןיבל םניב ,םידוהיה ינפב הדימעה לארשי-ץראב
ינשב ,תאז תמועל .'ונמצע תא ונלאשש הלאש' הנושארו שארב
ונמצע תא ונלאששמ רתוי ,הנידמה לש המויקל םינושארה םירושעה
וכפה תולאשה :ידמל תוקצומ תובושת ונידיב ויה ,הז אשונב תולאש
םלועה תומוא ונינפב וגיצהש תולאשל םיתעלו ,תונכסלו םירגתאל
יוניש ללוחתה 'םיברע' הביתה תוהמב םג ךא .םהל בישהל ונשרדנו
ודמעש לארשי-ץרא ייברע הנושארו שארב ולא ויה אל בוש :לודג
- קויד רתיל וא ,הלימה לש בחרה ןבומב םיברעה אלא ,חישה זכרמב
ינש ךשמל ,המרג ,היתוכופהתב תואמצעה תמחלמ .ברע תונידמ
ינפב הבצינש 'תיברעה הלאשה' לש 'היצזיברע-ןאפ'ל ,םירושע
.הנידמה
וא) 'תיברעה הלאשה' הדמעוה ,םירשעה תונש דע ,ךרדה תישארב
הנושארו שארב ,(ןייטשפא קחצי לש ויוניככ ,'המלענה הלאשה'
םיתעל הגצוה איהו ,'תומלעתה' רמאנ וא ,תוסחייתה לש הלאשכ
תוניצרב רהרהל ידכמ ןטק היה בושייה .םיירסומ םיחנומב תובורק
הקיטילופ' לש םיחנומב תילאירוטירט היגטרטסא לש תולאשב
זאמ דחוימבו ,םיעבראהו םישולשה תונשב ךא .(Realpilitik) 'תילאיר
םע רתה יתלבל הכורכ תיברעה הלאשה התיה ,(1937) 'ליפ תדעו'
יפרגואיגה בחרמה תייעב םע רמולכ ,תילאירוטירטה הלאשה
.תונויצה תומשגתה תא תוארל - ןתינ וא - יואר ויתולובגבש
תמקה ,תירקיעה התרטמ תמשגהל תינויצה העונתה הברקתהשמ
השעיי המ ,הלאשה התלעו הפצ םירבדה עבטמ ירה ,תינוביר הנידמ
הלאשה תא דירפהל ןתינ היה אל ךא ;חטש ותואב םייחה םיברעה םע
תנידמ תא ןנוכל שי וילעש חטשה והמ ונייהד ,תמדוקה הלאשה ןמ
(3).הננוכל ןתינ וילעש וא ,םידוהיה
ויה לארשי תנידמל :ולא ינשב ילקידר יוניש האיבה ח"שת תמחלמ
המכסהב םג ,םימכסומו םירדגומ םוחית יווק תוחפל וא ,תולובג התע
רתונ םיברעה לש עירכמה םבור .קשנה תתיבשל סיסבכ ,תימואל-ןיב
םוקתשכל םיברעה םע השעיי המ' הלאשה .תולובג םתואל ץוחמ התע
תולאשל ונתינש ,תובושתב ןוכנ רתוי וא ,תולאשב הפלחתה 'הנידמה
םע םייקת תינובירה לארשיש םיסחיה ביט היהי המ :ןוגכ ,תורחא
וא ,םולשל הפיאשה תא םדקל ןתינ םאה ?ברע תונידמ ,היתונכש
תואבצב םחליהלו בושל ץלאנ םיאנת וליאבו ?המחלמל ונינפ אמש
לש ויתוחוכש תחצינה הסובתה ,לארשי-ץרא ייברעל רשא ?ברע
ןדרי תכלממ לש התמקהו ,ח"שת ביבאב םהל וליחנה ידוהיה בושייה
םרוגמ םתוא וכפה ,םיברעה ידיב ורתונש לארשי-ץרא יחטש םתואב
,אסיג דחמ ,םירוקעו םיטילפ לש תירטינמוה היעבל יאבצו ינידמ
ךא ,לארשיל ינוחטיב דרטמ היה הז םרוג .אסיג ךדיאמ ינרתח םרוגלו
:לארשי לש המויק ךשמהל שממ לש רגתא ביצה אל
הכלממל אקווד הנושאר הגרדממ רגתאל וכפה לארשי-ץרא ייברע
.תורחא תוצראב םירטשמל ףאו תימשאהה תילאירוטירט הלאשכ 'תיברעה הלאשה'
,תילאירוטירטה היעבה םע תיברעה היעבה תא רביחש ,ןשיה חישה
היציזופואה ברקמ אקווד םילארשי קיסעהל הנידמה תונשב ךישמה
הדימה לע רתי וניינעתה אל םלועמ ולא םימרוג ךא .ןימיהמ רקיעבו
םיבייחה םיחטש םתוא - םיחטשה ייברעב השעיי המ ,הלאשב
ןכש לכ אלו ,וישנאו ןיקנבט .תידוהיה הנידמה תלחנב ללכיהל םתעדל
,'תדלומ יחטש תשיטנ' לע םישימחה תונשב רבדל וברה ,וישנאו ןיגב
טעמכ רבד ורמא אל ךא ,'רותיבה תולובג' לע וא 'היוצחה תדלומה' לע
ונושלכ ,וב םוקתש םויב קוריה וקל רבעמ םייוצמה םיברעה לרוג לע
.הלחנל םידוהיל 'הדיחאהו המלשה ץראה' ,םימי םתואב ןיקנבט לש
ןוידה זכרמב הז ןיינע דמע הנידמה תמקה םדוק םימיב ,ןכ לע רתי
תוינידמ לש תופולח ,תוחפל הרואכל ,וביצה תונושה תושיגהש רחאמ
ולא ןיעמ םירבד וכפה םישישהו םישימחה תונשב ךא .השעמל הכלה
,תישממ תוינידמל תועצה לש רשאמ רתוי בלבש םייוואמ לש יוטיבל
.תווקת חירפהל יד ;םמות דע םירבד ררבל ךרוצ ןיא הלא ןוגכבו
,הריעצה הנידמה לש תישעמה תוינידמה הדקפוה וידיבש ימ יניעב
םתואש חיטבהל דציכ התיה קרפה לע הדמעש תישחומ הלאשה
רדס לעש תויה םדיב וראשיי ,םידוהיה ידיב ולפנ רבכש ,םיחטש
אלו - הנידמה תולובגב ץוציקה תלאש הדמע ימואל-ןיבה םויה
עונמל דציכ אופא התיה הינפב הבצינ לארשיש הלאשה ;םתבחרה
.םידוהיב תולובג םתואב םיחטשה תא אלמל דציכו הלא תומיזמ
,םיברעה םהיבשוימ םיקיר ט"שת ביבאב ורתונש ,םימוצעה םיחטשה
ימוחת ויה הלא םיבחרמ ךא ,תינויצה תוטשפתהה יבחרמל התע ויה
הלאב האר ןוירוג-ןב דוד .םהל הצוחמ אלו - תידוהיה תונובירה
םיילולימ םיטסילמיסקמ' 'הדיחאהו המלשה ץראה' לע םירבדמה
(4).אל ותו 'םהיפ לבהב הבורמה תא קר םיספותה עוציבה ןוצר ירוקע
:ריעה ירעש חכונל בצינה ביואה תומדב התע ועיפוה היעבכ םיברעה
תא לטבלו הרזח הירוטסיהה לגלג תא לגלגל תוממוזה ברע תונידמ
ןהיאשונל וכפהש ףא ,לארשי-ץרא ייברע .הנידמה לש המויק םצע
לע ישממ םויא וויה אל בוש ,'ףטושה ןוחטיבה תויעב' לש םיירקיעה
ימוחת ךותב רוחאמ ורתונש םיטעמ םתוא .הנידמה לש המויק םצע
רתוי ויה אלו ,ינדפק יאבצ רטשמל םינותנ ויה תידוהיה הנידמה
וניא םא ףא ,בטיה וילע חקפל שי ןכלו ,ינרתח תויהל לולעה םרוגמ
לושכמל ודמעי לא וללהש אדוול םג היה ךירצ .שממ לש םויא הווהמ
תא רצהל םג ןתינ - הזב ךרוצ שי םאו ,'תינויצה תוטשפתהה' ינפב
םיניינע .םידוהיה םיבשייתמל םוקמ תונפל ידכ םתובשייתה יבחרמ
בור ךא ;םהב לפטל שיש םיניינע ויה םה - 'הלאש' ויה אל בוש ולא
.הלא םיניינעב הברה טבחתה אל בוש ,ןוטלשה ןכש לכ אלו ,רוביצה
'?ירחא וא ינפל ווק-סוטטס' םדוק רמאמב ררבל יתיסינש יפכ
תבירמב) תטלשה תיליעה לש התוינידמ הנייפוא ([ה"נשת] 5 ,םינויע)
ילאירוטירטה 'ווק-סוטטס'ה רומישב (םישישהו םישימחה תונש
תנשב רקיעבו ,1955 תנשב .1949 תנשב קשנה תתיבש ימכסהב עבקנש
,1956
ברקב םגו ;קשנה תתיבש רטשמ לש ותונימאב קומע םוסרכ רכינ
ראתמב יוניש רשפאת רשא ,המחלמ םוזיל תועצה ולע תיליע התוא
ררועש 'שדק עצבמ'ב היה הז ךילהת לש ואיש .הנידמה לש היתולובג
-ינידמה ךילהתה יגיהנמ ראשו ןייד ,ןוירוג-ןב לש םתעדותב המ ןמזל
תא תונשל ןתינש ,הווקתה תא תוחפל וא ,הכרעהה תא ינוחטיב
םראש תא ,הזע תעוצר תא הנידמה ימוחתב לולכלו - םורדב תולובגה
-ןיבה לובגה ןמ הברעמ ,ולא ינש תא רבחתש המדא תעוצרו ךייש-א
לשממה לש תצרחנה ותודגנתה חכונל ודבתה ולא תווקת .ימואל
םע .ט"שת לש ווק-סוטטסב קובדל ןוירוג-ןב רזח הרהמבו ,ינקירמאה
םכסה' ,םהלתמכ ,תסנכב ןוירוג-ןב רמא ,יניס יאה-יצח שוביכ רמג
העברא וליאו ;'היחתל םוקי אלו ,רבקנו תמ םירצמ םע קשנה תתיבש
רזח תודגונמ תונבה ףרחש ול עדונ רשאכ ,רתוי רחואמ םישדוח
ביגנ אל' :ןייד השמל רמא אוה ,הזע תעוצרל ירצמה יאבצה לשומה
[..] .אבצ םשל אובי וליפאו ,הזעל םירצמה תסינכ לע תיאבצ הלועפב
הדלוגו (5).'העוצרה תא שובכנ אל ,ןויאדיפ םירצמה וליעפי םא םג
םיללפתמ ונלוכ' - רתוי רחואמ הנש ,יטירבה ץוחה רשל הרמא ריאמ
;'ןייסוח ךלמה לש ותחלצהלו ונוחטיבל םויב םימעפ שולש
תא םייקל םיצור ונא' :1958 ץיקב ,ןוירוג-ןב םג רמא רשקה ותואב
(6).'ירשפא הזה רבדהש ןמז לכ ,ווק-סוטטסה ?םיברעהמ דחפמ ימ
םירושעה ינשב םיגיהנמה ירבדב םירכזנ לארשי-ץרא ייברע רשאכ
-סוטטסה תא תונשל ןיאש העיבקל קומינ םישמשמ םה ,םינושארה
.תידוהיה הנידמה ימוחתל ץוחמ םתוא ריאשהל הפדעהל ונייהד ,ווק
ישנאו 'תורח' ישנא ופקת ,קאריעב הכפהמה תובקעב ,1958 ץיקב
רטשמב רבשמה תא לצינ אלש לע ןוירוג-ןב דוד תא 'הדובעה תודחא'
העצהל הבוגתב .תיברעמה הדגה תא שבכ אלו ,רערעתהש ינדריה
:ונמויב ןוירוג-ןב םשר ,תיברעמה הדגה תא שובכל ןולא לאגי הלעהש
איבהל הלולע לארשיל םיברע ןוילימ תפסותש עדוי וניא לאגי םאה'
השוביכ יבגל םר לוקב רהרה ןייד השמ וליאו (7)'?ותנידמל ץק
לואשל אובל לולע אבה רודה' :1955 ץיקב הזע תעוצר לש ירשפאה
לע וקיזחהל רשפאש לובג וק םתרמהש םתייה םישפט הזיא "ונתוא
(8)...'תוערצ ןקב םילגר תוגולפ יתש ידי
לארשי לש תינידמה תיליעה תיברמ לש הסחיל רתויב בקונה יוטיבה
דפסהב ,ןייד השמ לש ויפמ אב 'תיברעה הלאש'ל םישימחה תונשב
:ראשה ןיב ,רמא םש ,גרבטור יעור לש ורבק לע אשנש םסרופמה
לע ןעטנ יכ ונל המ .םיחצורה לע המשאה תא חיטנ לא...
תונחמב םיבשוי םניה םינש הנומש ?ונילא הזעה םתאנש
הלחנל ונל םיכפוה ונא םהיניע לומלו ,הזעב רשא םיטילפה
ךיא [...] .םהיתובאו םה בושי םהב םירפכהו המדאה תא
דועיי תא תוארלמ ,ונלרוגב החוכנ לכתסהלמ וניניע ונמצע
לש םי האוג לובגה םלתל רבעמ [...] ?ותוירזכא אולמב ונרוד
תא הולשה ההכת וב םויל הפצמה ,םקנ יוואמו האנש
.ונתוכירד
:הנקסמה תא וז תבקונ הייארמ קיסהל שקבמ אוה
לכונ אל ,חתות עולו הדלפ עבוק ילבו ,ונא תולחנתה רוד
רופחנ אל םא םייח ויהי אל ונידליל .תיב תונבלו ץע תעטל
חודקלו ךרד לולסל לכונ אל עלקמו לית רדג ילבו ,םיטלקמ
תאלממו הוולמה המטשמה תא תוארלמ עתרנ לא [...] .םימ
וב עגרל םיפצמו ונביבס םיבשויה ,םיברע יפלא תואמ ייח
תרירב יהוז ,ונרוד תרזג יהוז [...] .ונמד תא גישהל םדי לכות
טמשת יכ וא םישקונו םיקזח ,םישומחו םינוכנ תויהל - ונייח
(9).ונייח ותרכיו ,ברחה ונפורגאמ
לש םנויגה תא אל ,יקסניטוב'ז באז לש ונויגה תא וירבדב ךישממ ןייד
םוסרפ יותיע םאה הלאשה .הדובעה תעונתמ םידסיימה תובאה
ןובנו קדצומ היה ,1923 תנשב ,'לזרבה ריק' ,יקסניטוב'ז לש ורמאמ
ךוסכסה לש ועבט תא האר אוה יכ רורב ךא ,ןאכ ונניינעמ הניא
.רתויב בקונה ךוראה חווטב ,לארשי-ץראב הללוח תונויצהש ,ימואלה
קחשמ'ל םיברעה ןיבל וניניב קבאמה ךפה תואמצעה תמחלמ רחאל
.םידוהיה בור יניעב םג אלא םיברעה בור יניעב קר אל 'ספא םוכס
,ח"שת תמחלמב םיברעה תלפמ תובקעב ורצונש ,םישדחה םינותנב
,לית תורדג םע םידוהיה םירצבתמ וירוחאמש - 'םלתה וק' םיאטבמ
םוי ותוא דע ,םיקהל שיש 'לזרבה ריק' תא - םיעלקמ יעולו םיטלקמ
הלחנל םהל וכפה' םידוהיהש הדבועה םע םיברעה ומילשי ובש ,קוחר
.'םהיתובאו םה ובשי םהב םירפכה תא
ותרכה תא באש אוה (10).בחרנ יוטיב וז הסיפתל ןתנ ןוירוג-ןב םג
,םישישהו םישימחה תונשב ,בלש ותואב הרשפ ייוכיס ןיאש
;םיברעה םיגיהנמה םע םישולשה תונשב ולש תורבדיהה תונויסינמ
הסומ לש ותדמע .תובורק םיתעל רפיסו רזח אוה ץורחה םנולשיכ לעו
יכ ותוא ענכשל הסינ ןוירוג-ןב רשאכ .דחוימב ותוא המישרה ימלע
הז' :'ןותמה' יניטסלפה גיהנמה ול הנע ,רוזאל הכרב איבת תונויצה
,היינע ראשת ץראהש םירחוב ונא .וז הכרבב םיצור ונניא לבא ,ןוכנ
הכחנ םא םג .םישוע םתאש המ תושעל לכונ ונאש דע ,הקירו הלד
(11).'םינש האמ דוע
ייוכיס תיראש לע ללוגה תא המתס ח"שתב המחלמהש ,רבס ןוירוג-ןב
חרוכ םהל הארנ אל םיברעה לש םנולשיכש םושמ ,תורבדיהה
תוואת תא םהב הריבגה ןולשיכה תפרחו ,תואיצמה
הפרחה תא וחכשי םהש םכמצעל ראתל םילוכי םתא םאה' :םקנה
,חוכשל םילוכי אל םה [...] ?תויממוקה תמחלמ תלפמב ולבסש ,תאזה
(12).'ונתולכל םיממוז דוע םהו
םיחכוש םיחצונמ םימע ןיא ,םירבדה עבט יפ לע' :רמא רחא םוקמבו
(13).'המקנ לש תונמדזה םישפחמ םהו ,םתלפמ תא לקנב
םיבשויה םיטילפה לש םבלל ןוירוג-ןב םג ןיבה ,ןייד השמ ומכ
תא םינפמ םה ךא לכה ודיספהש םיבזכואמו םישאוימ' :תונחמב
יטילשו יתפומה ישנא ,םנוסאל ומרגש הלא יפלכ אל םתורירמו םנורח
שאונ השעמ לכל םילגוסמ םהו [...] םידוהיה דגנ אלא ,ברע תוצרא
(14).'ףרוטמו
הליג תובורק םיתעלו בורקמ םיברעה תא ריכהש - ןיידל דוגינב ךא
;םיברעל רכונמ ןוירוג-ןב היה - הדהאו הברק לש סחי םהיפלכ
םיברעב הארו תומודק תועד רחא םיתעל ררגנ אוה ,ורוד ינבמ םיברכ
שגר לוטנ ךא ,םקנ ישגר ףופאו תסומ ,םייניבה-ימיב יחה ,רגפמ ןומה
'תיברעה הלאשה' (15).חנומה לש ינרדומה ןבומב - שממ לש ימואל
ךוסכסה קמוע תא ןיבהל ,תוילשאמ ענמיהל אלא תעבות הניא ויניעב
.המיזמה ינפמ הליעי הנגה :תמלוהה הבושתה תא ןיכהלו
הכורכ רומאכ התיה םיעבראהו םישולשה תונשב 'תיברעה הלאשה'
לארשי ייברע דיתע לע תוקולחמה וצח ןכלו תילאירוטירטה הלאשב
.המצע בורה תגלפמ תא םג אלא תוגלפמה תא קר אל
בחרמה תא תואמצעה תמחלמו ם"ואה תטלחה ועבקשמ ךא
תכלל םילארשיה לש ץחומ בור הטנ ,תידוהיה הנידמל ילאירוטירטה
הארנש יפכ .'תיברעה הלאשה' רבדב ןוירוג-ןב לש ויתוסיפת תובקעב
יטקט יפוא תולעב ותגלפמ ךותב ועלגתנש תוקולחמה ויה ,ךשמהב
ןוירוג-ןב הכז ךוסכסה תוהמ רבדב תיסיסבה הנבהב ךא ודוסיב
.טעמכ תטלחומ הכימתל
תווקת ואטיב רשא ,ולאמשמ 'הדובעה תודחא'ו ונימימ 'תורח' םג
ויחותינל שממ לש הפולח וגיצה אל ,חופיס תויורשפא לש ןתושדחתהל
'לזרבה ריק' תיומד הבושתלו ךוסכסה קמוע רבדבו ןוירוג-ןב לש
הפולח ביצהל םעפל םעפמ הסינ חינז טועימ .םינש ןתואב עיצהש
-תיתנגהה הזונגורפל תודגנתה עיבהו ,ןוירוג-ןב לש ותסיפתל תילקידר
.גיצה אוהש תיתעתרהה
-ץרא ייברע תלאש' ונייהד ,ןשיה הנבומב 'תיברעה הלאשה' תא
תושקונ תודמע שולש םישישהו םישימחה תונשב ושרי ,'לארשי
לש םבוש תא ריתהל לוכה לע םכסומהו טלחומה בוריסה :ידמל
לש םהיתונויסינ דגנ הרמה המחלמה ;םהיתבל םיניטסלפה םיטילפה
לע השקונה הטילשהו ,קוריה וקה ימוחת לא רודחל םיניטסלפה
.יאבצה לשממה תועצמאב - תילארשי תוחרזא לבקל וכזש םיטעמה
ביבס תוקולחמה :תקולחמב טעמכ ןותנ היה אל ןושארה אשונה
וליאו ;לומגה תולועפ ביבס שוטנ היהש חוכיווב וכרכנ ינשה אשונה
לוכשא יולש דע ,רתויו רתוי תקולחמב יונש השענ ישילשה אשונה
.1965 תנשב יאבצה לשממה תא לטבל טילחה לאמשמ םירוערע
רמושה ישנא ובצינ ןוירוג-ןב דוד לש ותנשמל םידגנתמה שארב
.ם"פמב םידיחי םיטילש ורתונ 1954 תנשב גוליפה רחאלש ,ריעצה
תויתרוקיב תודמע הטקנ תילארשיה תיטסינומוקה הגלפמה םגש ןבומ
םידוהיה ברקב ררשש בחרנה 'יטסינוחטיב'ה סוסנסנוקה דגנ
הפקישו ,םינפבמ הזה חישב הפתתשה אל וז הגלפמ ךא ,לארשיב
רוביצה לש חורה יכלה תא הנושארו שארב בחרה רוביצה יניעב
תכימתמ ונהנ אלש םיגיהנמ רפסמ ופסונ הלא ינש לע (16).יברעה
ןיטרמ - לטובמ יתלב ירוביצ וא ירסומ דמעמ םהל היה ךא ,םינומה
דצמ ,וינמאנ ץמוקו ירנבא ירואו ,דחא דצמ 'דוחיא' ישנא ראשו רבוב
תיברעה הביאה תמצועמ םלעתהל ולכי אל וישנאו רבוב םג .ינש
תוגיהנמה תא רבדב םישאהל וטנ יכ םא ,ח"שת תמחלמ רחאל
הנידמה תמקהמ ענמיהל םהיתוצלמהל המיכסה אלש ,תידוהיה
שיגדהלו רוזחל רבוב רחב ,הגשוהש תונובירה חכונל ךא (17);ח"שתב
קדצה תרגסמ ךותב תידוהיה תונובירה תא םישגהל ךרוצה תא
לווע ךופהל רשפאש העדל םלועל םיכסא אל' :ונושלב וא ,ישונאה
השדחה תואיצמב (18).'תולרוג וא םיכרע תליקש ידי-לע קדצל
שארבו ,תוננתסהה תייעבל תויוארה תובוגתב וינויד ודקמתה
ישנא ואצי לשמל ךכ (19).יאבצה לשממה דגנ וקבאמב הנושארו
תשרפב אבצה תדמע תא ועיקוהו ,'שדק עצבמ' דגנ תופירחב 'דוחיא'
(20).םסאק רפכב חבטה
דחוימב ודירטה ,ךרדל ופתושו רבוב לש ודידי ,ןומיס א"ע 'פורפ תא
היהנה :לאש ,1952 תנשב םסרפתהש ,בחרנ רמאמב .תויכוניח תויעב
ירתסד יתרת המחלמה רסומו םולשה רסומ' ?הטרפסכ וא הנותאכ
עיצה אוהו ,'תווצמ תוכפוה תורבעו תורבע תוכפוה תווצמ' ;'םה
רסומ' לש ורומישל לארשי השעת ךשמתמה ךוסכסה ףרחש
:קזח אבצל הקוקז לארשיש ,בטיה ןומיס ןיבה תאז םע (21).'םולשה
,הז ןמיסמ הלקנ לע אצת אל ,סרמ [בכוכה] ןמיסב הדלונש הנידמ'
(22).'המויק םצע תא ןכסל איה הלולע ,ונממ התעד חיסת םאו
ישוקה תא הנייפאו ,הברהב תיעמשמ-וד התיה ם"פמ תדמע
.תצרחנ תינוי הדמע םימי םתואב טוקנל ינידמהו ילאוטקלטניאה
,םייוכיסה וזבזובי אלש ךכ לע דוקשל' וריצפהו ורזח ם"פמ יגיהנמ
ופקתו ,'םינכשה םימעה םע םולש םכסה לש ,יכה ואלב םישולקה
תויהל' :ןייארמל רמוא ירעי ריאמ .'המחלמה תזוכיספ' תא בושו בוש
,הצברמ התוא דירחהל ,דחא רבד הז - אובת אלש הרצ לכל םינכומ
(23).'רחא רבד הז - דוע התוחדל ןיאו הענומל ןיאש איה הרזג הלאכ
תאו תינויצה םתונמאנ תא טילבהל ם"פמ יגיהנמ ודיפקה ינש דצמ
תודחא ישנא םע חוכיווב .ןוחטיבה ץמאמל םהישנא לש םקלח
םידעוצ ונחנא םירינו הבגנ ימי זאמ' :ירעי רמא ,גוליפה ימיב הדובעה
.לובגה לע הנגהה שארב דעוצ [...] יצראה ץוביקה .בגנבו רפסב שארב
ןוחטבה יכרצ .ןוחטב יניינעל סחי ותוא םהל שי ם"פמ יקלח לכ [...]
(24).'לכל םימדוק
תוינוי תודמע וטקנ ריעצה רמושה ירבח ברקמ םירבח רפסמ
.רתוי תוקהבומ
ןיטרמ לש ותארשהב ,1957 תנשב דסי רשא ,ןפלפ החמש דמע םשארב
ןואטיבה תא ,רבוב
תרהבהל' ,תכרעמה רבד ןושלכ ,דעונ ןואטיבה . New Outlook
חרזמה ימע ןיב הלועפ ףותישבו םולשב תורושקה תויעבה
וירבדכ ,הביאה יווקל רבעמ גולאיד חתפל התיה הנווכה (25).'ןוכיתה
דחא םג םימעפל ךא ,םינש םיצוחנ גולאידל' :םימזויל רבוב לש
םג ועיגה ןואטיבה תונויליג ,ןכא (26).'בישקמ ינשהש יאנתב ,קיפסמ
יגוח ברקב התיה ותצופת רקיע ךא ,ברע תוצראב תיליע תורובח ידיל
םג םייקל ןפלפ לש ויתונויסינ תירבה-תוצראבו הפוריאב לאמשה
הגלפמה יקיתווב רזענ אוה .הפי ולע אל ,םינפ לא םינפ ,שממ גולאיד
תומוקמבו סירפב ובשיו םצראמ ולגש ,ברע תוצראב תיטסינומוקה
,םירחא םיברע םילוג םע םירשק רושקל ידכ ,הפוריאב םירחא
ךא ;םהיתוצראב וררשש םירטשמל היציזופואב םה ףא ודמעש
בושחה סנכה .הקירפא ןופצ תוצראב התיה רתויב הברה ותחלצה
רבעמ גרח אלו ,הפיחב ךרענ םינש םתואב ןגרא ןואטיבהש רתויב
םיגיהנמ רפסמ תוחכונב ,לארשי יחרזא םיניטסלפ םע תורבדיהל
.ברעמה תוצראמ
סרגנוקה אישנו תימלועה תינויצה תורדתסהה אישנ ,ןמדלוג םוחנ םג
ורזוע ,ןלוג ו'ג .ולא ןיעמ םיגולאידב וחוכ תא הסינ ,ימלועה ידוהיה
םיבושח םיימואל-ןיב םיסנכ השולש ךורעל חילצה ,אמורב וגיצנו
;הצנריפ לש םסרופמה הייריעה שאר ,הריפ הל וי'גרוי'ג לש ותסוחב
גוצייה וליאו ,הקירפא ןופצ תוצראמ םיברעה בור ואב ולאב םג ךא
ופתתשהש םידיחיה םיניטסלפהו - לד רתונ תומיעה תונידמ לש
ןיב שממ לש שגפמל הלשב אל ןיידע תעה .לארשי יחרזא ויה םיסנכב
(27).'םיביוא' ירנבא ירוא לש בלצה עסמ
תידוחיי הדמע התיה ,'הזה םלועה' ןועובשה לש וכרוע ,ירנבא ירואל
ףיטה תואמצעה תמחלמ םדוק דוע .'תיברעה הלאשה' יבגל הביקעו
ןתוא שי םיניתשלפלש יתנמאה' :'תיניטסלפ היצפוא' ןעמל ירנבא
תוכז תדמוע יל' ,תישארב ימי םתואב רכזנ אוה ,'יל שיש תויוכז
,ילשמ הלשממ ורחבל ,ילשמ ןוכרדב קיזחהל ,ילשמ הנידמב תויחל
תויחל תוכזה דומעל הכירצ םיניתשלפל םג .דאמ הער וא הער ,הבוט
רוחבלו םמצע לשמ ןוכרדב קיזחהל ,םלגד תחת ,םמצע לשמ הנידמב
דימתה ,םישישהו םישימחה תונש לכ ךשמב (28).'םמצע לשמ הלשממ
לע תלבוקמה היצטניירואה תשיטנל ונותיע תונויליג לעמ ףיטהל ירנבא
דימ .תיניטסלפ-תילארשי היצרדפנוק תמקהלו תימשאהה הכלממה
םע דחי ,םיקהל ירנבא הסינ ,1957 תנשב יניסמ ל"הצ תגיסנ רחאל
היצרדפ םיקהל הארקש ,'תימשה העונתה' תא ,רומ-ןילי ןתנ
אל העונתה ךא .'ןדריה דוחיא' וניכ םהש המ וא - תיניטסלפ-תילארשי
(29).תע התואב הפונת הרבצ
תיטסינוחטיבה תוינידמה דגנ השק תרוקיבב םג התוול הביקע הדמע
.ןוטלשה יגוחב החוורש
רש ןגסכ ןהיכ הזש תעב ,סרפ ןועמש תא ירנבא ףקת לשמל ךכ
הריוואה תועצמאב' :'ןוירוג-ןב ירענ' הניכ אוהש ימ לכ תאו ,ןוחטיבה
תריצי ידי לע ושפנ תוואכ םמחל ןוחטיבה רש לוכי התוא ,תינוחטיבה
םיליעפמה "ןוחטיבה ישנא"ל תישפוח די הנתינ ,"תינוחטיב" תוחיתמ
םישנא" אלא םניא םייטילופ םיבירי [...] "ןוחטיבה תכרעמ" תא
ירנבא חילצה םישישה תונש תיצחמב (30).'"ןוחטיב תשוחת ירסח
ךא ,תסנכ רבחכ רחביהל ףאו ןותיעה םש תא האשנש העונת םיקהל
תויותיחש דגנ ירנבא לש ויקבאממ וז החלצה העבנ יתעד תוינעל
אלו - ןובל תשרפ תובקעב - הדובעה תעונת לש הנרק תדירימו
המרב תאשל ףיסוה תסנכב םג יכ םא ;'תיברעה הלאש'ב ויתופקשהמ
םע אקווד תורבדיה ידיל עיגהל ךרוצה רבדב ויתודמע תא
(31).םיניטסלפה םינפבמ םירוערע
-ןב ןיבל וניב תקולחמה הכפה ,תרש השמ לש וינמוי םוסרפ זאמ
,םינוירוטסיה לע ביבח אשונל - םישימחה תונש עצמאב - ןוירוג
וסינ םהמ המכ .תיתרוקיב טבמ תדוקנמ רופיסה תא רפסל וסינש
,הנוניכל ןושארה רושעב ,לארשיב וחתפתה וליאכ םשורה תא רוציל
ךכ .םיברעה םע ךוסכסל תודגונמ תופולח ועיצהש תולוכסא יתש
ןתינש ןימאה ןוירוג-ןב יכ ,תובר םינש ינפל ,רפש לאירבג ןעט לשמל
היה תרש השמ וליאו ,עורזה חוכב רמג ידיל ךוסכסה תא איבהל
ךוסכסה תא רותפל ןיעל הארנה דיתעב ןתינ אלש ןימאהו רתוי ימיספ
הנידמה עדמב הגוהנה הנחבאה תא טקונ רפש .ותוא ןתמל ןתינ ךא -
conflict ) 'םיכוסכס לוהינ'ל (conflict resolution) 'םיכוסכס ןורתפ' ןיב
- תרש וליאו הנושארה ךרדב קבד ןוירוג-ןבש ןעוטו ,(management
ינשש םושמ ,הז הרקמל הרושק וז הנחבאש רובס יניא (32).היינשב
הארנה דיתעב ךוסכסה תא רותפל ןתינש ונימאה אל דחאכ םיגיהנמה
העלגתה ןכאש - תקולחמה דוסיבש ,ןייצל בושח ןאכ ונניינעל ךא ,ןיעל
עגונה לכב הנוש הכרעה תחנומ התיה - 1955 תנשב התופירח אולמב
רבדב תקולחמ רמולכ ,וב םיברעה תדמעלו ךוסכסה לש וביט םצעל
.םישימחה תונש חסונ 'תיברעה הלאשה' לש הביט
םירבדה ;תרשל ןוירוג-ןב ןיב וז תקולחמ ןיינע תא טרפלמ עצמה רצק
יתשב קפתסא רז תרגסמב .תובר םהילע בתכנ רבכו בטיה םיעודי
.ןודנה אשונל רשא דבלב תורעה
לש הפולח תרש השמל התיה אל ,תישעמ תוינידמ לש םיחנומב (1)
,הכורא הפוקת ךשמב טקשה רמשיי םאש ןימאה אוה .שממ
םינשה ךשמב ההקי ,ךוסכסה לש ונותימ ןעמל השעת לארשיו
לארשי ,ךשמנ ךוסכסה דוע לכש רבס ןוירוג-ןב וליאו ;וצקוע
שמתשהלמ עתריהל אלו הלש העתרהה רשוכ לע ןעשיהל תבייח
םיינשה לש םהיתודמע ןיב רעפה תיתשתב .וז הרטמ תגשהל חוכב
ייוכיסו םיברעה לש תויצביטומה תכרעהב רעפ םג חנומ
דיתעב ,והשלכ יוכיס שיש רומאכ ןימאה אל ןוירוג-ןב .ןתונתמתה
הדבועכ הנידמה לש המויק תא ולבקי םיברעהש ,ןיעל הארנה
ןתינש תרש ןימאה ותמועל .הלסחלו בושל הווקתה לע ורתוויו
תוילילשה תויצביטומה תא ןתמלו םיברעה תאנש תא ךכרל
תופיאש תא הבלמ קר תינפקות ןוחטיב תוינידמש רבסו ,םהלש
:תרש רמא ,ותשירפ רחאל ,ותגלפמ יריעצ ינפב האצרהב .םקנה
,הבלמ איה ירה ,המצע יפלכ םעז האלמ תיברעה תוישיאהש לככ'
אלש ,תישפנה הטלחהה תאו האנשה שא תא ,רתויו רתוי
רתוי תופירח ןהשכ [לארשי לש] תויאבצה תובוגתה [...] .רשפתהל
,ץרפה תא םיביחרמה םירומח םיכילהת תוררועמ ,ןהיתוביסמ
לארשי תלשממ לע ךכיפל .'ינוציקה הנחמל ונינכש תא םיפחודה
,םייוסמ ינידמ םילקאב'ש םושמ ,ןתממ ינידמ םילקא רוציל
יניינעב חוכיווכ והומכ הז חוכיו םלוא (33).'םולשל עיגהל םילוכי
.ינויע ןיינע אוהשמ רתוי גזמבש םירעפ ףשוח אוהו ,הנומא
לאמשמ היציזופואה תוחוכמ דבלש ,רמול ןתינ תאז תמועל (2)
הגלפמה דצמ לביק תרשש תנמדזמ הכימתו ,ליעל ונראיתש
הכימתל הכז אל אוה ,םיביסרגורפה תגלפמו תימואלה תיתדה
הנחמה ןמ אל יאדוובו ילארשיה זכרמה דצמ תרכינ
.לאמשמו ןימימ ,יטסיביטקאה
ןמ חדוה רשאכ תרש לש ודצל בצייתה אל שיאש הרקמ הז ןיא
ועיבה ףא םידחאו ובאכ תא ובאכ וירבח ןיבמ םיטעמ אלו ;הלשממה
תקסה ךותו תופיקתב ותנגהל אצי אל שיא ךא ,םיברב האחמ
(34).תונקסמ
-ןב דוד לש ותוגיהנמב הללוח ןובל תשרפש קומעה ןומאה רבשמ לגרל
לע םג תרוקיב לש שדח לג ררועתה ,םישישה תונש תישארב ןוירוג
ךא ,הז דרמ הליבוה 'דוסיה ןמ' תורבח .ולש ןוחטיבהו ץוחה תוינידמ
,םינפ תוינידמ תולאשב רתוי הברה הקסע וז הרובחש הרקמ הז ןיא
-ןב לש 'תיתכלממ'ה ותנשמ ןוגכ םיאשונ לע תרוקיב חותמל התברהו
,ןוחטיב יניינעב וקסע רשאכ םג .הגלפמה תגהנהב וכרד וא ןוירוג
ינוחטיבה אשונה לש ודמעמ תלאשב 'דוסיה ןמ' ירבח תונעט ודקמתה
לש הפולח וביצה אל 'תיברעה הלאש'ב ויאו ,הרבחהו חורה ייחב
ירקמבש םיקהבומה ןמ ,ךיירטשנטור ןתנ 'פורפ אצי לשמל ךכ .שממ
תורישהו אבצהש הנעטב ,'סייטל םיבוטה' המסיסה דגנ ,ןוירוג-ןב
תוארל ןיא ךא - הנידמה לש המויקל םיבושח 'םירישכמ' םה יאבצה
(35).םעה ייח תא תוחנהל םיבייחה םיירסומה םיכרעה ןמ ךרע םהב
הסיפתה לע 'דוסיה ןמ' תונויליגב אוצמל ןתינ םירוערע טעמ קר
םלועה םע ינוציק ךוסכסב היורש לארשיש ,החינה רשא תידוסיה
ךיירטשנטור .ימויק דוסיכ אבצה לע רומשל אלא סונמ ןיאו יברעה
ונתורח לע הפקתהש תדמתמה תורשפאה תמייקש ןוויכמ' :בתכ ומצע
השענ ןוחטיבה לש לוקישה ירה ,תיפוסה ונתדמשהל ןויסנל היהת
(36).'ונייחב רתויב יסיסבה לוקישל
,לוכשא יול ספת הלשממה תושארב ומוקמ תאו ,ןוירוג-ןב שרפשמ
.'יברעה אשונ'ב רובידה תמיענב ףאו תוגיהנמה ןונגסב יוניש רכינ היה
רתוי הבר הדימ תתוא 'תמשור דיהו חותפ סקנפה ' םסרופמה יוטיבה
.העטמ תותיא הז היה השעמל ךא ;תונלבסו קופיא לש
,ףירחהו יברעה-ילארשיה ךוסכסה ךלה םישישה תונש תיצחמב
אל לוכשא לש ןותמה ויפואו
הריזה לא םיניטסלפה לש םתביש .ומצע ךוסכסה תא ןתמל ול דמע
,תיאבצהו תינידמה
ןוגרא' תמקה םע םייניטסלפה הלירגה ינוגרא ראשו ח"תפה דוסיי םע
,'יניטסלפה רורחשה
,ךילהת לש ותישאר לע ותתוא ,'יניטסלפה רורחשה ןוגרא' תמקה םעו
הלאשה' :םימיה תשש תמחלמ רחאל קר לוחת האלמה ותלשבהש
הנידמה הננוכ םרטב ,םדוקה הנכותל הגרדהב הרזח 'תיברעה
לש ותומשגתה ךשמה חכונל םיניטסלפה לש םלרוג תלאש :תידוהיה
.ינויצה ךילהתה
תילאירוטירטה היעבל 'תיברעה הלאשה' ןיב הקודהה הקיזה םג
תעוצרו תיברעמה הדגה שוביכ רחאל יזכרמ םוקמ סופתתו בושת
רתויב הבושחה תיטמרגורפה האצרהה תאש הרקמ הז ןיא .הזע
לש ותנשמב ןויעל ,ןוחטיבה רש ,ןייד השמ 1968 טסוגואב שידקה
היעבה' לע הבחרהב רבידו רזח אוה הז רשקהבו ,ןיפור רותרא
םהב םיקסוע ונאש םינמזה םוחתמ םיגרוח הלא םירבד ךא .'תיברעה
ןמ ןוירוג-ןב לש ותדיריש רמאנו םכסנ ,םישישה תונשל רשא .ןאכ
תא ףירחהו ךלה ןותמה לוכשא אקווד ;העגרהל האיבה אל המבה
ברע תונידמ הינפב וביצהש םירגתאל לארשי לש היתובוגת
לודגה ךפהמה תא ללוחו 1967 יאמב ואישל עיגה רגתאה .םיניטסלפהו
ביבא זאמ 'תיברעה הלאשה' לא לארשי תנידמ לש הסחיב רתויב
.ח"שת


דובעל תוידוהיה תוגלפמה וצלאנ ,תוליהקב ,ידוהי-םינפה רושימב םג
הגישה אל תידוהי הגלפמ םוש :ןהיניב ךשוממה 'וקית'ה ללגב ,דחי
הלשמ חוכ תודמע ויה הגלפמ לכל .ןילופב ידוהיה בוחרב הינומגה
,(םילעופה ידוגיאב - דנובה ,תוליהקב - הדוגאה ,טנמלרפב - םינויצה)
.והשלכ דצ תבוטל ערכוה אל ידוהי-םינפה חוכיווה לבא
הפתתשה ,תומיוסמ תויוגייתסה ךות ,לארשי תדוגא יכ רמול ןתינ
םע תויתליהק תויצילאוקבו תוירטנמלרפ תועיסב ,תויטילופ תותירבב
תחא הנועבו תעב ולהנתה הלא םיישעמ ףותיש יסחי .ינויצה ביריה
ונעט תועונתה יתש :ימואל-ןיבהו יצראה רושימב ךשוממ קבאמ םע
התיה אל לארשי תדוגא .ולוכ םלועב ידוהיה םעה גציימ לש רתכל
תדיעווב ,לשמל) יאמצע יסקודותרוא לוקכ התוכז לע רתוול הנכומ
לש ופוסב ,םינויצהו לארשי תדוגא ויה ךכו .(1939 תנשב סמיי'ג טנס
.ליבקמב םיססוהמ םיפתושו םייגולואדיא םיבירי ,רבד
הפוריא חרזמב ?'הירוטסיהל םידוהיה תא הריזחה תונויצה' םאה
לש רתוי בחר ךילהתמ קלח תינויצה העונתה התיה תוחפל
רשפא תאז לכבו .ידוהיה טועימב םיבר םירוטקס ללכש ,היצזיטילופ
תא תינויצה העונתה הרידגה יסקודותרואה בירי היבגלש ,רמול
הסיפתה .תירוטסיהה ותוליעפ לש שדח בלשל םידממהו יפואה
תעונת לכ התיה היפלש הדימ-תמאל התיה תודהיה לש תימואלה
םג הז ללכבו - המויק תא קידצהלו המצע תא רידגהל תבייח תידוהי
.לארשי תדוגא תעונת ,תידוהיה היסקודותרוא הלש לגדה תאשונ
היסקודותרואה לש התסינכ יפוא תא תונויצה העבק הז ןבומב
.וננמז לש הירוטסיהל תנגרואמה


-לת ,תידוהיה היעבהו תיברעה הלאשה ,ורפסב ןייצמ ינרוג 'י
םצמטצה' הנידמה תמקה תארקלש הפוקתב רבכש ,1985 ביבא
ותחפ ןכ הערכהה ימי וברקתהש לככו ,תיברעה הלאשב ןוידה
לארשי-ץראב םיברעה לש םייאמה םמויק .הילא תויוסחייתהה
תירסומהו תינידמה היעבה תויהל לדח תונכשה תונידמבו
יכ ,הרבגו הכלהש ,הרכהב העפותה תא ריבסמ ינרוג .'תעבוקה
הקולח היהיש ןיבו ץראה לכב תידוהי הנידמ היהיש ןיב' ןורתפה
-357 'מע) 'םיברעה לע יופכ היהי - תימואל-ןיב תונמאנ רטשמ וא
.(356
331 'מע ,1985 ביבא-לת ,לארשי ץרא ייברעו ןוירוג-ןב ,תבט 'ש
בושייה ברקב תוימינפה תוקולחמה חותינל ושרדנ םיבר םירקוח
'תיברעה הלאשה' לש התוחתפתהלו לארשי-ץר אלש ידוהיה
ןכו (1 הרעה ,ליעל) ינרוג לש ורפס תא קר ןאכ ריכזנ .וללה םינשב
תאו ;1992 ביבא-לת ,הנויה ברח ,אריפש הטינ אלש הרפס תא
,'ונינכשו ונחנא' ,ןוירוג-ןב דוד לש ורפס .םש ,תבט לש ורפס
וכרעו ,רוקמ םויה שמשמ ,א"צרת תנשב 'רבד' תאצוהב םסרופש
.ןבומכ דספנ יטילנאה
ביבא-לת ,ג ,ט"שת-ח"שת - המחלמה ןמוי ,ןוירוג-ןב 'ד
.937 'מע ,1982
.344 'מע ,1976 ביבא-לת ,ךרד ינבא ,ןייד 'מ לצא טטוצמ
ץוחה רש םשרש השיגפה ח"ודמ םיטטוצמ ריאמ הדלוג ירבד
ירבדב םיאבומ ןוירוג-ןב ירבד ;PRO FO371/134348 ,יטירבה
.2619 'מע ,(1958) 24 ,תסנכה
.רקוב-הדש ,ןוירוג-ןב ןויכרא ,7.10.1958 ,ןוירוג-ןב ןמוי
.ל"הצ ןויכרא ,17.9.1956 ,ל"כטמרה תכשל ןמוי
.191 'מע ,(5 הרעה ,ליעל) ןייד לצא אבומ אלמה חסונה
.1995 רקוב-הדש ,1856-1949 יברעה םלועהו לארשי חותינ
תונשמ תוחיש ןתוא לע .667 'מע ,(1959) 28 ,תסנכה ירבד
-לת ,םייברע םיגיהנמ םע תושיגפ ,ןוירוג-ןב 'ד :האר ,םישולשה
.1967 ביבא
.םימואנ קית ,רקוב-הדש ,ןוירוג-ןב ןויכרא ,13.9.1959 םימ םואנ
.7.1.1951 ,םש
םולש לצא םיאבומ םינורחאה םיטוטיצה תעברא .17.6.1951 ,םש
.56-54 'מע ,(10 הרעה ,ליעל)
.11-8 'מע ,םש ,םולש לצא וז חורב םיטוטיצ
Dunia Habib-Nahas, The Israeli :האר ,י"קמ לש היצזיברעה לע
.Communist Party, London 1967, ch. 2
רגתא ,(ךרוע) ןוא-רב 'מ ,'תידוהיה הנידמהו רבוב' ,יבצר 'ש :ואר
תועובש .1999 םילשורי ,ןושארה רושעב הריציו תוגה :תונובירה
ענמיהל ארקו רבוב ןיטרמ רזח הנידמה תזרכה םדוק םיטעמ
'פ ,'הקלסל שיש תידוסי תועט' :ורמאמ הארו ,הנידמה תמקהמ
לע .184 'מע ,1988 םילשורי ,םימע ינשל ץרא ,(ךרוע) רולפ-סדנמ
,ל"נה :ואר ,הנידמה תמקה םע הרצונש תואיצמה תלבק ןפוא
.210-204 'מע ,םש ,'הירוטסיהה וצ תא לבקל "דוחיא" לע םאה'
,וז העשל הווקת ,'רסומו תוינידמ' ,רבוב 'מ
.42 'מע ,1992 ביבא-לת
ךרענש חבטל קבוב לש השקה ותבוגת התיה דחוימב תיטמרד
'דוחיא' תעונת תוינידמ לע .1956 תנשב ,םסאק רפכ ייברעב
םולש"ל "םולש תירב"מ' ,ןמרה רמת :ואר ,םישימחה תונשב
,א ,'לארשיב םולשה הנחמ לש יטנמגרפה םזיפיצפה :"וישכע
לת ,ביבא-לת תטיסרבינואב רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח
.6 קרפ ,1989 ביבא
ישנאל 'דוחיא' ישנא וארק ,הלשממה ןמ תרש לש ותורטפתה םע
תומוצע םיניעב חצנל תכלל םה םילוכי םא לוקשל' ץוחה דרשמ
תנידמ תכלוה ןאל' זורכה חסונ ואר ;[ןוירוג-ןב] 'םגיהנמ ירחא
.31 'מע ,(1956 ילוי-ינוי) אי-י ,ז ,רנ ןואטיבב םסרופש '?לארשי
,ח ,רנ ,'תסנכה ירעשב םסאק רפכ' ,ןימינב יבר לש ותקעז םג ואר
.20-19 'מע ,(1956 רבמצד-רבמבונ) ג-ב
ךוניחה לש דוסיה תולאשל :הנותא וא הטרפס' ,ןומיס ע"א
םירמאמה .3.10.1952 ;26.9.1952 ;19.9.1952 ,ץראה ,'יאבצה
,ונחנא םידוהי דוע םאה ,ןומיס ע"א לש ויבתכ .בוקב םג וללכנ
.1982 ביבא-לת ,תוסמ
.19.9.1952 ,ץראה ,םש
,ירעי 'מ םע ןויאר ךותמ טטוצמ
.19.8.1945 ,879 'סמ ,הזה םלועה
.םש
Statement of Purpose', ' :ןושארה ןויליגב תכרעמה רמאמ תא ואר
.New Outlook, 1, no. 1 (July 1957)
.ויכרועו ןוחריה ידסייממ ,ןמלגייצ רוטקיו יפמ רבחמל רפוס
M. Bar-On, In Pursuit of Peace: A :ואר ,הריפ הל ןגראש םיסנכה לע
History of the Israeli Peace Movement, Washington DC 1996,
. pp. 19-22
U. Avneri, My Friend the Enemy, London 1986, p. 15U. Avneri, :ואר
.My Friend the Enemy, London 1986, p. 15
.2.6.1957 ,הזה םלועה :ואר
הארנ .7.12.1960 ,1211 'סמ ,הזה םלועה ,'!חונ דומע' ,ירנבא 'א
.'םזינוחטיב' חנומ התא שדיחש הז אוה ירנבאש
:119 דגנ 1 ,ינורכז 'א :ואר ,תסנכב ירנבא ירוא לש ותוליעפ לע
.1969 ביבא-לת ,תסנכב ירנבא ירוא
.19.8.1945 ,879 'סמ ,הזה םלועה ,ירעי 'מ םע ןויאר ךותמ טטוצמ
םינשה לע םירוהרה :םולשו המחלמ - ברעו לארשי' ,תרש 'מ
.10-5 'מע ,(1960 רבמטפס) 1 ,א ,תוא ,'1957-1947
ןמתרש השמ תורטפתה' ,םולש 'ז :ואר ,וז השרפ לע דוע
,'םיישיאו םייתגלפמ ,םיינוחטב-םיינידמ םיטביה - הלשממה
.298-259 'מע ,(1996) כ ,(ףסאמ) תונויצה
-לת] (ץבוק) דוסיה ןמ ,'ונדוסימ ונמצע רוריבל' ,ךיירטשנטור 'נ
.39-37 'מע ,ב"כשת [ביבא
.םש