?המ תרומתו ,ימ רובע ,המב דבע ימ
תיתדעה הדובעה תקולח תווהתהו לארשי לש ילכלכה חותיפה

ןייטשנרב הרובדו יקסריבס המלש :תאמ
"תורירב" תאצוה

רקחמל תורבחמ תעה-בתכב הנושארל םסרופ הז רמאמ :רוקמ
תירוקמה הסריגה ןמ .1980 (יאמ) ,הפיח ,4 .סמ ,תרוקיבלו
תלכלכ לע הריקס ןאכ וללכינ אל :םיניינע רפסמ וטמשוה
םיתורישו היישעת יפנע לע םינויד ןכו ,תואלקח לע ןויד ,בושייה
עיפומ ירוקמה טסכטה ןמ קלח ערגנ ובש םוקמ לכב .םימייוסמ
לש תנקותמ הסריג יפ-לע אוה ןיינב לע קרפה .(...) - ןומיסה
אלא םילשחנ אל" ,יקסריבס .שב 2 קרפב תאבומה רמאמה
םסרופ .1981 ,הפיח ,תרוקיבלו רקחמל תורבחמ ,"םילשחונמ
.תושרב

המדקה
ןיינבה
היישעתה
החוורו ךוניח ,לשממ יתוריש
םייגולואידיא םיחותיפ
םוכיס


 המדקה
ןיב ירוטסיהה שגפמה לש בושח דצ ריאהל ונאב הז רמאמב
הדובעה תקולח תווהתה ךילהת - לארשיב םיחרזמו םיזנכשא
רישי ןפואב דדומתהל הסננ ,הז ךילהת ריאהל תנמ לע .תיתדעה
רעפה ויפ-לע סותימה :ונתרבחב םיטילשה םיסותימה דחא םע
תורבחמ ולע חרזמה ידוהיש הדבועה ןמ עבונ לארשיב תודעה ןיב
.תשעותמו תינרדומ הרבחל תולשחנו תויתרוסמ
םיחוורה םייתרגישה םירבסההמ םינוש ןאכ םילעומה םינועיטה
םיאור ונאש תועמשמה תא גיצהלו םידקהל וננוצרב ןכל .ונלצא
.םיראתמ ונאש םיכילהתב
ךרדב ראותמ לארשיב םינושה ידוהיה םעה יקלח ןיב שגפמה
,"תויולג ץוביק" :תיאליטרעו תטשפומ ,תירופאטמ ןושלב ללכ
,"םדקכ ונימי שודיח" ,"הלואגל הלוגמ" ,"םלובגל םינב ובשו"
ןושל תועבטמ .הלאב אצויכו ,"תחא הנידמ ,תחא ןושל ,דחא םע"
העונתה דוסיב ודמעש תונויער רפסמ תוצמתב עיבהל תוסנמ הלא
שודיח ידי-לע הלוגה תואלת לוסיח ןויער :תינידמה תינויצה
יקלח לש לרוגה תודחא ןויער ;םדק ימיבכ תינידמה תואמצעה
תודחאו תופתושב הכורכ תימואל הלואגש ןויערהו ;םינושה םעה
תועבטמ תוחוקל ,הלא תונויער שיגדהל ידכ .םידוהיה לכ לש
הלא ;םימודק בורל - םינוש םיירוטסיה םינמזמ וללה ןושלה
תופיצרה תא אטבל המגמב רודל רודמ ורבעוהש ןושל תועבטמ
-לע גשומה טקפאה םנמא והזו .תידוהיה הייווהה לש תודחאהו
זאמ םינושה היילעה ילג יוניכ :הלא ןושל תועבטמב שומישה ידי
תוסנכתה לש יומידה תא הלעמ "תויולג ץוביק"כ תונויצה תליחת
תוביסנ בקע לבת תווצקל ורזפתהש םידוהי לש תשדוחמ
הווחאו ,תופתוש ,תודחא ייח תויחל התע םירזוחה ,תוירוטסיה
.תימואל
ררועל לוכי אוה - המגודל .םינוש םינווכב לועפל לוכי הז יומיד
אוה ;ערבו בוטב הווש תוקלחתהלו המח םינפ תלבקל תויפיצ
ךותמ ,הווהבש םיישקה לכמ תומלעתהל האירקל םג איבהל לוכי
.דיתעב תופתושהו תודחאה שומימב ןוחטיב
לש תירקיע תחא הלועפ ןייצל יואר ,ונינפלש ןוידה תניחבמ
רבעב םייק היהש בצמ וניניע דגנל ותולעהב :הזה יומידה
.יחכונה ישממה בצמה ןמ ונביל תמושת תא טיסמ אוה ,קוחרה
ויהש םיסחיה שודיח ונניא ונרודב םיחרזמו םיזנכשא ןיב שגפמה
םויה םייח ונא ןיא :הקיתעה הדוהי תכלממ ןברוח ינפל םימייק
דחא לכ םיבשויה ,םיטבש רשע םינש ןיב תקלוחמה ןענכ ץראב
ןיא ןכל .ןאצ לודיגבו המדא תדובעב קסוע דחא לכשכ ,ותקלח לע
וא תוחפ ,הוושה וקלח תא שיא שיא םילבקמ ונימי לש םילועה
שגפמכ םג םויה לש שגפמה ןיא .וטבש תלחנ יפ-לע דחא לכ ,רתוי
רשאכ ,הפוריא לש םייניבה ימיב ,המגודל ,תויהל היה יושעש
היה לוכי ,זא לש םיאנתב ;םינוש ךווית יקסעב וקסע םידוהי
םהיניב םיקלחמ תוצובקה יתש ינבש ךכב אטבתהל שגפמה
ותוצמאתה יפכו ותלוכיש יפכ רכתשמ דחא לכשכ ,הלועפ ירוזא
.אוה ורוזאב
האמה לש םייפיצפסה םיאנתב שגפמה וניה םויה לש שגפמה
והז .תורחא תופוקתב וררשש םיאנתהמ םינושה - םירשעה
דוביע ושוריפ רוציי וב ,יטסילטיפק םלוע לש םיאנתב שגפמ
רבעבכ ,ןניא הלא תונוכמ רשאכ ,תונוכמ תועצמאב םירצומ
תוחפשמ לש הטילשב אלא ,דבועו דבוע לכ לש תולעבב ,קוחרה
,היגולונכט לע הטילש םג ,תיסנניפ המצוע םג ןהל רשא תוצובקו
עדימ תוכרעמ לע הטילש םג ,יתנידמה ןונגנמה לע העפשה םג
הצמתמ ונניא יביטקלוקה בוטה גשומ וב םלוע והז .ךוניחו
תוחתפתהבו המצועב אלא ,"ותנאת תחתו ונפג תחת שיא"ב
ישיאה בוטה גשומ וב םלוע והז .תיאבצו תיתיישעת ,תיגולונכט
דומילמ האצותכ "םיהולאה ינפב ןח תאישנ"ב הצמתמ ונניא
האצותכ אלא ,םיבוט םישעמ תיישעו ,הקדצ ןתמ ,הרות
וא תיכוניחה ,תיטילופה ,תילכלכה תוליעפה םוחתב םיגשיהמ
הווש יתלב הניה הלא םיגשיהל עיגהל תורשפאה רשאכ ,תיאבצה
תונוכמה לע תולבגומ תוצובקל שיש הטילשה בקע ,הליחתכלמ
.ןהב רושקה לכ לעו
,המדא ידבוע ןיב שגפמ אל אוה הלא םיאנתב םידוהי ןיב שגפמה
ןויוושו תודחא יסחי ךותמ ,אוה ותקלח תא דבעמ דחא לכשכ
ויקסע תא לגלגמ דחא לכ וב ,םירחוס ןיב שגפמ אל םג הז .יסחי
,לעופל ןיישעת ןיב שגפמ והז .תידדה הנגהו הבריק ךותמ ,אוה
לעופו ןלבק ןיב ,ףיטקה לעופל סדרפ לעב ןיב ,הוולל יאקנב ןיב
תוביסמ ,דחא דצל הרשפאתהש ןוהה תריבצ וב שגפמ והז .ןיינב
ןורתי אלא ,דבלב "ינמז יתלחתה ןורתי" רדגב הנניא ,ןהשלכ
.יטסילטיפקה רוזחמה לש וביט םצעמ ,ומצע תא שדחל הטונה
,החפשמ ירשק לש קר אל האצות איה תודחאה וב שגפמ והז
תכרעמ תרגסמב תיביטקלוק הלועפ לש םג אלא ,םעו טבש
,תיזכרמ הטילשב היוצמה ,תחא תיגולואידיאו תיטילופ ,תילכלכ
.תינויווש יתלבו תיזוכיר
המרב ןה :תומרה לכב יוטיב ידיל םיאב שגפמה לש הלא םיאנת
תורטמה לש המרב ןה ,הרישיה תילכלכה תוליעפה לש
.םיישיא ןיבה םיסחיה לש המרב ןהו ,תוימואל-תויביטקלוקה
"הזל הז םיברע לארשי לכ" לש תידוהיה תרוסמה :המגודל
- הגאדב ,ונימיב היילע תטילק לש םיאנתב ,יוטיב ידיל אובת
וז הגאד .םילועה רובע הקוסעתל - םיטלוקה תודסומה דצמ
םיקיש תנמ לע ,םזיל העקשה ןוה םירזת הלשממהש ךכל איבת
הסנרפ םוקמה יבשות םילועל רשפאי הז .חותיפ ריעב לעפמ
ירה ,הריבס החלצה לש החנה ךותמ .םהיפכ עיגימ דובכב
םילהנמה תוחפשמ ןכו ,םזיה תוחפשמ ויהי ,דחא רוד רובעכש
םהינבשכ ,הלחתהב רשאמ רתוי בוט בצמב ,םיסדנהמהו
סנכיהל םהל רשפאתש הרשכהו הלכשה ילעב ויהי םהיתונבו
- היהת ,תאז תמועל ,םילעופה לש םהינבל ;םהירוה לש דמעמל
הלכשה - םילעופ לש םיללוכה םייחה יאנתו הסנכהה בקע
וזל המוד הרירב רקיעב םהינפב דומעתו ,התוחפ הרשכהו
םידדצה רשאכ שחרתמ הזה ךילהתה לכ .םהירוה ינפב הדמעש
תובוטה תונווכה .רתויב תובוטה תונווכה ךותמ םילעופ םינושה
יטרפהו יביטקלוקה בוטה תרדגה יפ-לע ןה ,רוכזל שי ,רתויב
תלדגה ,יתיישעת חותיפ :תיטסילטיפק הרבחב תולבוקמה
המרב הלא לכ - תיגולונכט המדיק ,תימואל המצוע ,אוצייה
רדוסמ דומיל תורשפא ,העובק הסנכהו הדובע ;תיביטקלוקה
תיתחפשמ החוור ,יעוצקמה םלוסב תיתגרדה תומדקתה ,םידליל
לכ" תרוסממ תועבונה תולועפה תרדיס .תישיאה המרב הלא לכ -
,ונימי לש םיאנתב ,ןכ םא ,הכורכ "הזל הז םיברע לארשי
ןויווש יא לבא .ופוס דעו ותליחתמ ינויווש יתלב אוהש ךילהתב
ליעל הראותש הלועפה תרוצ לכ תויה ללגב ןה - בטיה הווסומ הז
שומישה ללגב ןהו ,ונימי תב הרבחה לש "וילאמ ןבומ"ה ןמ קלח
.תויתרוסמה תוימואל-תוידוהיה ןושלה תועבטמב
לש רופיסכ ארקי רמאמהש עונמל וז המדקה לש התרטמ
םייתדע ןיבה םירעפהש םיבשוח ונא ןיא ."םיער"ו "םיבוט"
םירעפה לש םרוקמ .רחא וא הז דצ לש תוער תונווכ ירפ םניה
רוצייה תרוצב תוצובק ןיב םיינויווש יתלבה םיסחיב
ואיבה הלאכ םיסחי דציכ תוארהל וננוצרב .תיטסילטיפקה
םיכילהתה תגצה .לארשיב תיתדעה הדובעה תקולח תווהתהל
תובוטה תונווכה םגש החיכומ איה יכ ,ונתעדל ,הבושח וללה
ליבוהל תולוכי ןניא ,םויה לש "וילאמ ןבומה" תרגסמב ,רתויב
- רתויב תובוטה תונווכה .ורצונש םירעפב יתועמשמ יונישל
יתלב ןניה - תיתגרדהו תיבקע תומדקתה ךותמ ןויווש תגשה
,תובוטה תונווכה שומימ לש ךילהתה םצע ןכש ,תויטסילאיר
םיאור ונאש ,תועמשמה .ינויווש יתלב וניה ,םויה לש םיאנתב
תא תונשל םיכרד שפחל שיש ,ךכב איה ,ןלהלש םירבדה תגצהב
יתועמשמ יונישל איבהל םיצור םא ,םילבוקמה הלועפה יאנת
.תודעה ןיב םיסחיה בצמב

ולעש םיחרזמה לש תוטלקיהה ךילהת לש תלבוקמה הסיפתה
וסנכנ םה ,םעקיר ינותנ בקע יכ ,תרמוא הנידמה םוק רחאל
ולחה םתסינכ םע ךא ,הלש תוכומנה תוגרדב תילארשיה הרבחל
איבי רבד לש ופוסב רשא ,היצזינרדומ לש ךילהתל ףשחיהל
.הרבחה לש ידסומה ךרעמב םרוזיפל
הנבמה יכ איה ,וז הסיפת דוסיב תדמועה תיזכרמה החנהה
יכו ,בצועמו םייק היה היילעה תפוקתב ילארשיה יתרבחה
.רבכ הז וב תומייק ויהש תוירוגיטקב וכותב ופתתשה םילועה
,תוכומנ תוגרד תומייק ויה וב הנבמ לומ דמע עיגהש הלוע
.ולש םינותנל םאתהב ,ןהמ תחאל סנכנ אוהו ,תוהובגו תוינוניב
.םייקה הנבמל ופסוותה םילועה ,ונייהד
עגרב :הסיפתה לש ינשה קלחב םג תרכינ םייק הנבמ לש החנהה
ףפוטצהל וקיספי ,תושדח תויונמוימ םילועה ולבקי וב
תוירוגיטקה .תורחאב רזפתהל ולכויו תוכומנה תוירוגיטקב
םינותנב םייונישל תופצמ ,ןהש יפכ ןמזה לכ תודמוע ןמצעלשכ
.ןתוא םיאלממה םישנאה לש
,1960 לש תילארשיה הרבחה יכ ,ןכ םא ,הלוע הלא לכ ךותמ
,םילועה תפסותב 1948 לש תילארשיה הרבחה הניה ,רמאנ
.תובחרתה לש ,יתומכה ןבומב אלא ,הרבחה תא וניש אל םילועה
הרבחה ,המגודל .ןבומכ ,יוניש המצעלשכ איה תובחרתהה
םייק היה אלש הדימ הנקב ינוע לש תויעב םע דדומתהל הכירצ
לטומ יונישה לוע .הנתשמ הנניא ללככ "הרבח"ה ךא ,ןכל םדוק
הניחבמ .הרבחל לגתסהל םיכירצש הלא םה :םילועה לע
הצוענ תאזה הסיפתה לש תיזכרמה היעבה ,תירוטסיה-תיגשומ
וכיח קרו רבכ הז תומייק ויה "תוכומנה תוגרדה"ש החנהב
הרבחב היה ןכא .ןתוא וביחריו ואלמיו ואוביש םישנאל
םיצוענ וינויפאו ויתורוקמ םלוא - ידמעמ ןויווש יא תיבושייה
דועש יפכ ,הנתשה אוהו ,הפוקת התוא לש םייפיצפסה םיאנתב
םיחרזמהש םג ןוכנ .השדחה היילעה אוב םע ,ךשמהב הארנ
הנבמה לש תוכומנה תוגרדל םבורב וכייתשה בושייה תפוקתב
םייפיצפסה םינייפאמב ןומט בצמל רבסהה ,בוש ךא - ידמעמה
םיחרזמה םא .םיפדמ ןורא הנניא הרבח .תיבושייה הרבחה לש
םבורב םמצע תא ואצמ תונושארה םישימחה תונשב הצרא ולעש
.הפוקת התואב ורצונ וללה תוגרדהש אוה ןמיס ,תוכומנ תוגרדב
ויה אל ,םינוש םיאנתבו ,םינוש םילוע ,ואב אל וא ,ואב אלול
.הנוש יפוא תולעב ויהש וא - תורצונ וללה תוגרדה
לכ לש תירוטסיה היצזיטרקנוק ךורעל םיבייח ונאש עגרמ
תוגרד" ,"תילארשי הרבח" :ונינפלש הרקמל םיבושחה םיגשומה
.ב"ויכו "היצזינרדומ" ,"הטילק" ,"יתרבחה הנבמה לש תוכומנ
הסיפתה תא םג הנשמ רבעה ינפ לש תאזכ הדמעה - רתוי בושח
הנועבו תעבש ירה ,ורצונ וללה תוירוגיטקה םא :הווהה יבגל
םילועה לש םנוצר לומ ,רשא םיסרטניא תכרעמ המק תחא
אליממ .רצונש בצמה רומישב תניינועמ היהת ,הבוטל יונישב
םעש היצזינרדומה תשיג לש החנהה תכחוגמכ תדמעומ
תא בוזעל םיחרזמה םילועה ולכוי תוינרדומל תופשחיהה
ןיא .יתרבחה הנבמה יקלח לכב רזפתהלו תוכומנה תוירוגיטקה
"םינרדומ"ה םיחרזמל תוניתממו תודמוע תורחאה תוירוגיטקה
הנאלמתתש תונוש תוירוגיטק הנייהתו הדימב .ןואלמיו ואוביש
םע הנרצוויתש תוירוגיטק הלא הנייהתש ירה ,םיחרזמה ידי-לע
היולת ,דציכו ,הנרצווית םאה ,הלאשל הבושתה .יוניש ךילהת
תורצוויה ךילהת לש תפקמ הכרעהב הנושארבו שארב
רשא םייתרבחה תוחוכה תכרעהו ,תומייקה תוירוגיטקה
.ןתורצוויה ךלהמב ושבגתה
תא וז הדובעב קודבל וננוצרב ,וז תפקמ הכרעה תארקל דעצכ
םיחרזמה םילועה לש םתופתתשה יפוא תאו םתופתתשה תדימ
וז הקידב .הנידמה םוק רחאל לארשיב ץאומה ילכלכה חותיפב
-יאל םיירוטסיהה תורוקמה ןמ המכ לע עיבצהל ונל רשפאת
םיסרטניאה תכרעמ לע ,תינמז ובו ,ץראב יתדעה ןויוושה
.ומויק ךשמה תא תרשפאמה
לש םתוטלקיה תלאשל תחוורה השיגה לש יפיצפסה ןועיטה
,תושעותמ אל תורבחמ ורבע םיחרזמה יכ אוה ץראב םיחרזמה
,תינרדומ הלכלכ תלעב הרבחל ,רבעמ יבלשב תורבחמ וא
היגולונכטו עדמב שמתשמה יתיישעת רוציי לע תתתשומה
יכרד תא וריכה אלש ןוויכמ .םיינרדומ לוהינ יכרדו םיינרדומ
לש םיכומנה םיבלשל וסנכנ ,םיינרדומה הלכלכהו הרבחה
,תישאר :תוטלוב תוחנה רפסמ לע ססובמ הזה ןועיטה .הרבחה
אצומה תוצרא לש היצזינרדומהו חותיפה תגרדל סחיב תוחנה
הלכלכב םידוהיה לש םמוקמל סחיב תוחנה ,תינש .םיחרזמה לש
תגרדל סחיב תוחנה ,תישילש .םהלש אצומה תוצרא לש הרבחבו
לשו ,ללכב תילארשי-ץראה הלכלכה לש היצזינרדומהו חותיפה
תיזכרמכ ונל תיארנ וז הנורחא הדוקנ .טרפב הב ידוהיה בושייה
.הב וננויד תא דקמנ ןכ לעו ,ונינפלש היעבה תנבהל
םע לח ץראה תלכלכב טלובה יונישה ,חווט ךורא ירוטסיה טבמב
תויטנה לא ןברד רשא ,הילא םינויצה םידוהיה לש םאוב
הז ןוברד .תיטסילטיפק קוש תלכלכל רבעמל הב ויהש תוירבועה
האוושהב םלוא .םיטירבה ידי-לע ץראה שוביכ םע קוזיח לביק
,בצקב לחש לודגה יונישה רתויב טלוב ,יטירבה טדנמה תפוקתל
ראתל ןתינ .הנידמה םוק םע ילכלכה חותיפה ןכותו ףקיה
לארשי ץראב ידוהיה בושייה לש ירקיעה ץמאמה תא הללכהב
ללכמ 40% -כ .הניתשלפב תוזחאיהו תולחנתה לש ץמאמכ
תיינקל ודעונ 1939-1917 -ב םיימואלה תודסומה לש תואצוהה
םא .(26:1968 ,לולמ-בונילקו יולה) תיאלקח תובשייתהלו תומדא
ידי-לע רתויב לודגה ןוהה אוביי היה ןהב םינשה תא ןבשחנ
57% ונפוה 1939 -לו 1932 ןיבש אצמנ ,םישולשה תונש ,םידוהי
ףיסונ םא .היינבלו תועקרק תיינקל םידוהי לש תועקשהה ללכמ
ץמאממ קלח תואלקחב הארנו - תואלקחב תועקשהה תא ךכלו
ללכמ 75.6% לש ךסל עיגנש ירה - הניתשלפב תוזחאיהה
ללכמ 15.9% קר התוויה היישעתב העקשהה .תועקשהה
העקשהה הלחה ןהב םינשה הלאו - םינש ןתואב תועקשהה
העקשההש ןבומ .(16 ,םש) ץראב היישעתב הנושארה תיניצרה
תכרעמה לש היצזילטיפקל ףונמ התוויה המצעלשכ תוזחאיהב
אלל הדימ הנקב הרוחסל עקרקה תכיפה :תימוקמה תילכלכה
םיסדרפבו ןיינבב רכשב הדובעל תונמדזה תריצי ;ץראב םידקת
לע תוססובמה יאלקח דוביעו ןיינב תוטיש ;םיימוקמ םייפכל
;םישדח יטילופ קבאמו תונגראתה תורוצ ;השדח היגולונכט
.ב"ויכו
וא ,היצזינולוקה ךילהת לש יאוול תועפות ויה הלא לכ םלוא
,ןומימה ,רוצייה ימוחתב תוליעפה .הז ךילהתל רזע תולועפ
אלו תוזחאיה תלכלכ לש המרמ הגרח אל קווישה וא לוהינה
הביסה .ימואלניב ,לודג הדימ הנקב ןוה תריבצל סיסב התוויה
:תועודי ןה ךכל
לדוג רגאמ וא - טפנ ןוגכ "לודג" ןוה ךשומ םרוג רדעיה  
;לוז הדובע חוכ לש  
;םייתיישעת םירצומל תיסחי ןטק יביטקפא קוש  
תלשממ לש תנסרמהו תנסורמה תילכלכה תוינידמה  
;טדנמה  
;םיניטסלפה םיברעהו םידוהיה ןיב ימואלה תומיעה  
עיקשהל ךרוצהו - הצרא םרזש ידוהיה ןוהה לש ופקיה  
.ןיינבו תועקרק תשיכרב ונממ לודג קלח  
תילכלכה תוליעפה ימוחת בורבש התיה הלא לכ לש האצותה
,הנטק םיברועמה םימרוגה לש המזויה תלוכי ,ןטק ףקיהה היה
,הנידמה תמקה םע ,(רבד לש וללכ) .תועקשהה לאיצנטופ םג ךכו
תולועפ םוזיל תלוכי ילעב ויה רשא םימרוגה ויה םישלחו םיטעמ
:תולודגו תושדח תוילכלכ
ןה ;םיעצמא סייגל תלוכיה וא םיימצעה םיעצמאה תניחבמ ןה
םילעפמ לוהינב ןויסינ לעבו ןמואמ תווצ לש ומויק תניחבמ
תיעדמ חתפל תלוכיה תניחבמ ןה ;םימכחותמו םילודג םיילכלכ
שמתשהל תלוכי וא - םישדח רוציי יכרד וא םירצומ תיגולונכטו
ןייפאמכ תיזכרמ הכ איהש - תאזה הניחבה ןמ .םירז םיחותיפב
-ץראה הלכלכה יפנע לכ ויה - תינרדומ תילכלכ תוליעפ לש
הפוריא תוצראל תיסחי ,חותיפ לש םיינושאר םיבלשב תילארשי
המרב חותיפו רקחמ לוהינ ,ןומימ ,תומזוי .תינופצה הקירמאו
החימצה ךותמ ,הנידמה םוק רחאל קר ץראב וחתפתה תיברעמ
קנב לע קר .םישישהו םישימחה תונש לש תזרוזמה תילכלכה
בלשב ויה רשא םימרוג לעכ עיבצהל ןתינ הנוב ללוס לעו ימואל
שממל םילגוסמה םיפיקמ םימזיכ תונגראתה לש םדקתמ
יבלשל דעו ןומימהו ןונכיתה יבלשמ לחה חותיפ טקייורפ
ימואל קנב - םצמוצמו רצק ןויסינ היה םהל םג םלוא .עוציבה
;1945 תנשב קר תויתיישעת תועקשהל ולש תבה תרבח תא םיקה
קר םילודג םיטקייורפ עצבמ לש םידמימל חתפתה הנוב ללוס
רכומה ףקיהב חתפתהל ולחה םה .היינשה םלועה תמחלמ תונשב
תלשממ ידי-לע םיביצקתה תמרזה תלחתה םע קר םויכ ונל
םע קר ,לכל לעמ .ןיינבלו ,יתיישעתו יאלקח חותיפל - לארשי
תיתלשממה תימזיה תבולשתה ןגראתהל הליחתמ הנידמה תמקה
לחה ,םינושה רזעה יפוגו ,לארשי קנב ,םיילכלכה םידרשמה -
חותיפל קנבל דעו ,תואלקחב קווישו רוצייל תוצעומהמ
,םייזכרמ חותיפ ידעי תעבוקה איה וז תימזי תבולשת .היישעתה
הוולמה - לודג הדימ הנקב תועקשה ןוה הליעפמו תסייגמה איה
תעצבמהו תנגראמה םג איהו - סדנובה ,םימולישה ,ינקירמאה
תוילכלכה תוצובקה .חותיפה תומזוי תא ,םיבר םירקמב ,השעמל
,טנוקסיד קנב ,ימואל קנב - תילארשיה הלכלכה לש תולודגה
- ללכו לארשיל הרבחה ןכו (רוכ ,םילעופה קנב) םידבועה תרבח
לש אצוי לעופכ התובישחב םיזגהל ןיאש הדימב ובחרתהו וחמצ
.(1976 ,ינורהא 'ר) תיתלשממה תימזיה תבולשתה לש התלועפ
הילא רשא תילארשיה הרבחה לש רואיתהש רמולו םכסל ןתינ
רורחישה תמחלמ רחאל םילודגה תיחרזמה היילעה ילג ואב
.קיודמ אל ,בוטה הרקמב ,וניה "תינרדומ תיתיישעת הרבח"כ
ושענ תוילכלכה תויוליעפה הב הרבח התיה וז יכ רמול רתוי ןוכנ
תויטסילטיפקה תוצראב וחתופש םיסופד יפ-לע ללכ ךרדב
תוזחאיה ךילהתמ קלח ה ולא תויוליעפ רשאכ ,תוינרדומה
עיגה אל וללה תויוליעפה ךס רשאכו ,לארשי ץראב תינושאר
הנקב והשלכ ילכלכ םוחתב תבכרומו תמאותמ הלועפ ללכל
הדובעה תקולחב תועמשמ תלעב היהתש הלועפ ,לודג הדימ
םוק רחאל קר רבדל ןתינ הלאכ תולועפ לע .תימואלניבה
ויה רבכ םיחרזמה םילועה רשאכ ושענ ןהש רמוא הווה .הנידמה
איה תינרדומ הלכלכש ןאכמ .ןהב קלח םילטונ םה רשאכו ,ןאכ
ךילהת אלא - בצועמ רבכ אוהשכ וילא ואב םיחרזמהש רבד אל
חותיפה לש יפיצפסה סופדה והמ תוארל שי ,ךכ םא .ופתתשה וב
םוקמה תא ןכו - םיחרזמה לש םתופתתשה ךות ץראב שחרתהש
תולעהל וננוצרב ,ליעלש ןוידה רואל .וב םיחרזמה וספתש
:םיאבה םינועיטה תא וז הדובעב

םיחרזמה םילועה .חותיפה ךילהתב םיחרזמה תופתתשה .א
ךילהת לש ילארגטניא קלח וויה הנידמה םוק רחאלש
הרבע איה וב ,תילארשיה הלכלכה לש זרוזמה חותיפה
ןפואב תבלושמה הלכלכל תינושאר תוזחאיה תלכלכמ
םיחרזמה ,ונייהד .תימואלניבה הדובעה תקולחב יתועמשמ
קשמל ילארשיה קשמה לש ותכיפהב ילארגטניא קלח ולטנ
."רבד לכל ינרדומ"

םימרוג רפסמ ףוריצ בקע .םיחרזמה לש תיסחיה השלוחה .ב
רומאה חותיפה ךילהתב םיחרזמה הוויה ,ןלהל הנמנ םתוא
ההובג הדימב ןתינו ,תיסחי דיינ ,תיסחי לוז הדובע חוכ
:םה ונל םיארנה םימרוגה ירקיע .היצלופינמל תיסחי
םע םיטלוב םישל םירפסמה םוקמב הצור ינא ,הריש)
דרווב יל רשפאתמ אל הזו ,םיילוש םתואב המינפ הסינכ
ומרת רשא ,הטילקהו היילעה יסופד (טלוב) .1 (הקקה
;םיטלוקה תודסומב הלועה לש תולת לש סחי תריציל
,דחמ םילועה בור לש םילד םיימצע םייפסכ םיעצמא
הדובעו רויד תקפסאבו הטילקב ,היילעב יזוכירה לופיטהו
דצמ תיביטקפא תונגראתה רדעיה (טלוב) .2 ;ךדיאמ
בור ךשמ םילודג םידמימב הלטבא (טלוב).3 ;םילועה
תילכלכ תוליעפ ילגרה (טלוב) .4 ;הנידמל ןושארה רושעה
תוינכות דוסייב ודמעש הלאמ ,םילועה בור דצמ ,םינוש
(טלוב) .5 ;ץראב תילכלכה תוינידמה יבצעמ לש חותיפה
דצמ םיחרזמה םילועל תיפיצפס תיביטקפא הנגה רדעה
לודיג לש הרוצב רקיעב אטבתה רבדה .תורדתסהה
תוגרד ילעב ןיב ןהו םינוש תועוצקמ ןיב ןה רכשב תוישרפהה
(1);עוצקמ ותוא ךותב םינוש םיאנתו
-יברעמ הרוקמש - תיגולואידיא תכעמ .6
תודע יסחי לש יפיצפסה ןויסינהמ םג תעבונהו ,יללכ יפוריא
תוברת יאצויכ םיחרזמה תא הגיצה רשא - בושייה תפוקתב
המרת םג וז תיגולואידיא תכרעמ .התוחנו תחתופמ יתלב
.קודיצ ול הקפיס םגו םיחרזמה לש ךומנה םמוקימ תעיבקל


,לוז הדובע חוכ רותב .ילכלכה חותיפב םיחרזמה ידיקפת .ג
דיקפת םיחרזמה ואלימ ,היצלופינמל ןימזו תיסחי דיינ
םוק רחאלש ילכלכה חותיפה לש םיבלש המכב יזכרמ
תואלקחה תבחרהב עירכמ קלח ולטנ םה ,תישאר .הנידמה
,םירדהה קשמ לש הבחרהו םוקישב ,ברועמ קשמ לש
הדימ הנקב הנתוכ ןוגכ םייתיישעת םילודיג לש חותיפבו
עירכמ קלח ולטנ םה ,תינמז וב רתוי וא תוחפו ,תינש .לדוג
רשאכ ,תישילש .םישימחה תונש לש לודגה היינבה ץמאמב
ךפה יאלקחה דוביעהו הייוור תדוקנל עיגה יאלקחה חותיפה
ולטנ ,התחפ ןיינבב העקשהה רשאכו ,ןכוממ רתוי תויהל
תונש לש זרוזמה יתיישעתה חותיפב עירכמ קלח םיחרזמה
יריתע םיפנעב רקיעבו ,םישישה תונשו תורחואמה םישימחה
םילקימיכ ,תכתמ ,םימולהי ,ליטסכט ןוגכ ,הדובע
.םילארנימו

לש םחותיפ .תוילכלכ-תויתרבח תוירוגיטק תושבגתה .ד
אלל הבחרה וא ןיטולחל שדח חותיפ םא ןיב - וללה םיפנעה
לש תילאיצנרפיד הקולח ידי-לע ןייפואמ היה - םידקת
לש האצותכ .וב םינושה םיפתתשמל םיגשיהו םילומגת
,תישאר :םיפתתשמ לש תוירוגיטק רפסמ ושבגתה חותיפה
.תיתלשממה תימזיה תבולשתה ונארקש המ לש ןונגנמה
תוצובקו םיאקנב ,םילעפמ ילעב לש הבחר הבכיש ,תינש
ןומימה םרזוה םתועצמאב וא םהילא רשא ,תולעב
,םיסדנהמ לש רתוי דוע הבחר הבכיש ,תישילש .יתלשממה
לש הבחר הבכיש ,ףוסבל .םייעוצקמ םידבועו םיאנכט
שולש .הצחמל םייעוצקמ וא םייעוצקמ יתלב םילעופ
- םיזנכשאמ רקיעב תובכרומ ויה תונושארה תוירוגיטקה
םיחרזמ ויה הנורחאה הירוגיטקב .םישדח םילועכ םיקיתו
תקולח לש תירקיעה התועמשמ .רתויב הובגה רועישב
תקולחב אל הנומט תילאיצנרפידה םיגשיההו םילומגתה
תוירוגיטק לש תושבגתהה םצעב אלא ,םיחוור וא רכש
חותיפ ךילהת ידכ ךות ,וזמ וז תונחבנ תוילכלכ-תויתרבח
.ךשמנ ןיידע םייללכה ויווקב רשא ,ןווכמ ילכלכ


תוחתפתהה .ךמות "ילאיצוס" ןונגנמ תורצוויה .ה
תריציב התוול יפיצפסה ילכלכה םוחתב תילאיצנרפידה
לגעמל םיחרזמ סינכהל ותרטמ רשא ,לודג "ילאיצוס" ןונגנמ
תוחפ םיריבס םיאנתבו המרב וכותב םתוא רומשל ,הדובעה
םוקימה ,תולגתסהה יישק לש טקפאה תא ךכשלו ,רתוי וא
תיביטקפא הלטבא תופוקת לש וא םידוריה םיאנתהו
םירומב לחה - םידבוע הברה ללוכ הז ןונגנמ .תוכשוממ
תוכשלב םיצעוי ,םיילאיצוס םידבוע ,םייעוצקמ םיסרוקב
תורובח יכירדמו ןחבמ יניצקב הלכו ,רפס יתבבו הדובע
ותלועפ רשאכ ,םיזנכשאמ ורקיעב בכרומ הזה ןונגנמה .בוחר
לש תועמשמה ןאכ םג .םיחרזמ לא רקיעב תנווכמ
הווש יתלב הקולחב אקווד הניא תילאיצנרפידה תוחתפתהה
תוירוגיטק לש תושבגתהה םצעב אלא ,םיירמוח םיבאשמ לש
לש הירוגיטק ,םילאיצוסה םידבועה ןושלב - תונוש תויתרבח
."םינופ" לש הירוגיטק לומ "םילפטמ"

הדבועה ."היצזינרדומ"ה - םייגולואידיא םיחותיפ .ו
חותיפ ךילהתמ קלח הניה וזה תילאיצנרפידה תוחתפתההש
הלוכ תילארשיה הרבחהו הלכלכה לש תזרוזמ היצזינרדומו
תא ומש רשא םייגולואידיא םיחותיפ תועצמאב התווסוה
וגצוה עמתשמב .רובעל םיחרזמה לעש םייונישה לע שגדה
יסופדו םיכרעה תא םימלגמכו םיגציימכ םיזנכשאה
ןייצל רתומל .םתוחתפתה אולמב םיינרדומה תוגהנתהה
תוחתפתהל קודיצ ,ליעל רבכ ןייוצמכ ,וקפיס הלא םיחותיפש
תויזכרמו תוטלוב תואמגוד .תילאיצנרפידה תיתרבחה
לוע תדמעה ,דחמ םה הלא םייגולואידיא םיחותיפל
תומישמה זכרמב "םדא קבא" לש "היצזיביטקודורפ"ה
תייעב תגצה ,ךדיאמ ;תיטילופה הטילאה ידי-לע תוימואלה
הרבחה לש תיזכרמה הייעבכ םיחרזמה לש "היצזינרדומ"ה
ידי-לעו ,ללכב ץראב הרבחה ינעדמ ידי-לע תילארשיה
.טרפב םיגולויצוסה

לש תוחתפתהה יווק חותינ ךות ליעלש םינועיטה תא ססבנ ןלהל
תונש תישארו םישימחה תונש ךלהמב םייזכרמה הלכלכה יפנע
אל תויפנע תוריקס לש הרוצב ןוידה תא חתפל ונטלחה .םישישה
תא תוארהל ןוצר ךותמ אלא ,םמצעלשכ םיפנעב ןיינע ךותמ
תושבגתהו תיתדע הדובע תקולח ןיבל ילכלכ חותיפ ןיב רשקה
בורה יכ ןייצל יואר .תונוש תויתרבח םיסרטניא תוצובק לש
דקמתמ תודעה ןיב ילכלכ ןויווש יא לע םירקחמה לש עירכמה
יהוז יכ ונל הארנ .אצומ יפ-לע תיעוצקמה תוגלפתהה חותינב
הווהמ תיעוצקמה תוגלפתההש ןוויכמ ,הרסחו הרצ תודקמתה
תוליעפה .םיישממה םיילכלכה םייחה לש דבלב דחא טקפסא
ילעב לש תומזי ,םייתנידמ םיסרטניא לש תבולשת איה תילכלכה
קוש יאנת ,הדובע חוכ לש תונוכנו תונימז ,יגולונכט חתיפ ,ןוה
תולגל לוכי תיעוצקמ תוגלפתה חותינ .תימואלניב הדובע תקולחו
,תאז תמועל ,תיפנע תוחתפתה חותינ .וזה תבולשתה לש חפט קר
חותינ םג תאז םע .םילעופה םימרוג הלש לודג קלח ריאהל לוכי
תילכלכה תוליעפה חותינ וילע ףידעו ,יקלח חותינ אוה יפנע
ללוכ אוה ןכש ,םיישעמה םיסופדל רתוי בורקה חותינ - לולכמכ
םשל ךא .םייקשמ-ללכו םייפנע-ןיב םימרוגו תולועפ ,םילוקיש
.ונתכרעהל ,םיבר םילכו םינותנ ,עדימ םירסח ןיידע הזכ חותינ
.(2)םיקפסמ םינותנ אוצמל ונישקתה תויפנעה תוריקסה ךרוצל םג
 ןיינבה
,ץראה תלכלכב דחוימ דיקפת דימתמו זאמ אלימ היינבה ףנע
.היילעה םע קודה רשק רושקה
תואיג םתיא ואיבה בושייה תפוקתב םילודגה היילעה ילג
ףנע תובחרתהב הנושארבו שארב האטבתה רשא ,תילכלכ
היינבל הדובע חוכ ,םילועה ידי-לע אבוהש ןוהה בוליש .היינבה
יזכרמה דיקפתה ירוחאמ דמעש אוה םירוגמ יתבל שוקיבו
בצמ רצונ הנידמה םוק םע .תילכלכה תוליעפב הז ףנע אלימש
לודג לגמ האצותכ רצונ םירוגמ יתבל בחרנו ידיימ שוקיב .המוד
דוע קיתווה בושייב רוידב רומח רוסחממ ןכו םילוע לש דואמ
םוק ינפלש הפוקתל דוגינב .היינשה םלועה תמחלמ תונשמ
.םיירוביצ תורוקממ היינבה ןומיממ רכינ קלח אב ,הנידמה
חוכמ רכינ קלח הקפיס ליבקמבו ןיינבל שוקיב הרצי היילעה
תקוסעתל םרת ףנעה .ףנעב הדובעה
היישעתהו ,הייוורל תואלקחה חותיפ עיגה םהב םיאנתב םילועה
הלע הלא םיאנתמ האצותכ .תקפסמ הדימב החתפתה םרט
ןפואב תילארשיה הלכלכב היינבה ףנע לש יסחיה ולקשמ
תועקשהה .תורחא תויטסילטיפק תוצראב ולקשמ לע יתועמשמ
-בו 1956 -ב ימלוגה ימואלה רצותה ללכמ 18%-19% וויה היינבב
.הלא םינשב הפוריא ברעמ תוצראב 13% דע 9% תמועל ,1965
וויה לארשיב :םירוגמ תיינבל תועקשהב היה המוד לדבה
ברעמב 5%-6% תמועל ,1956 -ב ג"לתהמ 11% ולא תועקשה
רתויב לודג היה הקוסעתב ףנעה לש יסחיה ולקשמ םג .הפוריא
תמועל ,היינבב וקסעוה הדובעה חוכ ללכמ 10% -כ :לארשיב
.(1968 :493 ,הלשממה שאר דרשמ) הפוריא ברעמב 6%-8%
ידמ הנבנש חטשה ,1954-1952 םינשה ןיב היינבב ןותימ תורמל
:ףוצר ןפואב לדגו ךלה הנש
- 1960 -ב ,ר"מ 2,145,000 - 1955 -ב ,ר"מ 843,000 ונבנ 1949 -ב
.(464:1973 ס"מל) ר"מ 3,373,000 - 1962 -בו ר"מ 985,000 ,2
ברה ולקשמו ותוללכב היינבה ףנע לש תרכינה תובחרתהה
ךותב םינושה םימרוגה לש הקידב םיבייחמ ילארשיה קשמב
ידעי ויה המ קודבל שי .םהלש תילאיצנרפידה תוחתפתההו ףנעה
שי .היינבה ביטב תימינפה היצאיצנרפידה התיה המו היינבה
,הדובעה תא ועציב רשא םידבועה לש הדובעה יאנת תא קודבל
תוליעפב וטלש רשא םימרוגה לש םהיחוורו םתחימצ תאו
םרוגכ ןה ,הנידמה לש הדיקפת תא קודבל שי .ףנעב תילכלכה
וקיפהש ילאיצנרפידה ןורתיה תאו ,ןמממ םרוגכ ןהו הנוב
ןיא ,תורחא םילימב .הנידמה האלימש דיקפתהמ םינוש םימרוג
שי אלא ,הנש לכ ונבינ םיעבורמ םירטמ המכ הלאשב קפתסהל
?הרומת וזיאבו ימ ידי-לע ,הנבינ המ - לואשל
קלח היה הלש ,םירוגמל היינבה ינייפאמב ןוידל הליחת הנפנ
ודעוי היינבב תועקשהה ללכמ 54% -כ .היינבה ץמאמ ללכב דבכנ
ללכמ 85% ;(1968 :492 ,הלשממה שאר דרשמ) םירוגמל היינבל
םירוגמל היינב לע הז שגד .םירוגמל היינבל היה הנבנש חטשה
יכרצמ ןהו הקיתווה היסולכוא הלש רויד התופיפצמ ןה ,עבנ
רויד יכרצ םא הלואשל ונילעש ,ןאכמ .הלודגה היילע הלש רוידה
תמרב יתטיש ןויווש-יא היה אמש וא הווש הרוצב וקפוס הלא
.היסולכואב תונוש תוירוגיטקל הקפוסש רוידה
היינבו תירוביצ היינב ןיב איה וז היגוסב הבושחה הנחבאה
,הלשממה תמזויב היינבל איה תירוביצ היינבב הנווכה .תיטרפ
תיטרפ היינבב וליאו ,תוירוקמה תויושרהו םיימואלה תודסומה
ןה ,תויחוור ילוקיש יפ-לע תולעופה ןוכישו היינב תורבחל הנווכה
תירוביצה היינבה .יטרפה רוטקסב ןהו יתורדתסהה רוטקסב
םייסיסב םייתרבח םיכרצ קופיס לש םילוקיש לע תססובמ התיה
רויד ,םילועל רוידב הקסע ךכיפלו הנידמה לש םידעי םודיק ןכו
תיטרפה היינבה .'דכו חותיפ תורייעב היינב ,ינוע תונוכש ינופמל
ידעי תא וביתכה הלאו ,תויחוור ילוקיש יפ-לע רומאכ ,הלעפ
היינבה יכ הארנ .ונב הרובע היסולכואהו היינבה םוקימ ,היינבה
תולעב ויהש היסולכואב תובכש ןתואל רקיעב הנווכ תיטרפה
היילעל רקיעב הנווכ תירוביצה היינבה דועב ,ןהלשמ םיעצמא
םגו הלאשכ ,ינוע תונוכש יבשותל רתוי רחואמו םיעצמא תרסח
היינבה חטש .תיחרזמה היסולכואה םע רקיעב םינמינ הלא
היינבה חטשמ ןושארה רושעה לכ ךשמב לודג היה תירוביצה
ןהב םינשב דחוימב טלב רעפה .יטרפה רוטקסה לש םירוגמל
ןהב 1954-1953 לש ןותימה תונשב - תיטרפה היינבב לפש היה
התוחפ הדימבו ,םירוגמל תיטרפה היינבה דואמ דע המצמטצה
1957 םינשב
תיטרפה היינבה לש הקלח הלע רושעה ףוסב םלוא .1958 -ו
ךותמ .תירוביצה היינבה לש הקלחב יסחי םוצמצ לחו םירוגמל
רוידל דעוי הלש עירכמה בורה ,םירוגמל תירוביצה היינבה ללכ
ןיב תירוביצ היינבב ונבנש רוידה תודיחי לכ ךותמ .םילועל
,םילוע ןוכישכ 52.3% - םילועל 74.6% ודעונ ,1966-1949 םינשה
דרשמ) תדבועה תובשייתהב %16.1 -ו תורבעמ לוסיחכ 6.2%
.(496:1968 ,הלשממה שאר
היה םירוגמל היינבב תירוביצה היינבה לש הקלחש יפ-לע ףא
ןהו תודיחיה רפסמב ןה תיטרפה היינבה לש הזמ רתוי לודג
םינשב .רתוי הובג תיטרפה היינבה לש הכרע היה ,יללכה חטשב
תודיחיה ללכמ 64% תירוביצה היינבה לש הקלח היה 1959-1955
םינשב םג המוד ראשנ סחיהו ,היינבה ךרעמ 46% קר לבא ונבנש
תירוביצ היינבב ונבינש תורידה ,רמולכ ;(495 ,םש) ןכמ רחאלש
היינבב ונבנש תורידה לש הזמ הברהב ןטק ךרע תולעב ויה
-לע .היינבה חטש תא םיוושמ ונאשכ םג םגדומ הז רבד .תיטרפ
הריד חטש יכ הארנ ךליאו 1955 תנשל םיסחייתמה םינותנ יפ
ר"מ 61 -ו 1960 -ב ר"מ 57 ,1955 -ב ר"מ 45 היה תירוביצ היינבב
תיטרפ היינבב הרידל עצוממה חטשה היה ןמז ותואב .1965 -ב
,וזמ הרתי .(93:1975 רבה) ליבקמב ר"מ 92 -ו ר"מ 81 ,ר"מ 75
היינבהמ קר אל התמרב הלפנ םילועל תירוביצה היינבה
,תונושה ןוכסיחה תוינכות תרגסמב היינבהמ םג אלא ,תיטרפה
הלבס רשא הקיתו היסולכואל הנווכש תירוביצ היינב התיהש
םילועל הריד לש עצוממה חטשה היה 1955 -ב .רויד תופיפצמ
1960 -ב .ר"מ 64.1 היה ןוכסח תריד לש החטש וליאו ,ר"מ 40.3
סחיה היה 1965 -ב וליאו ר"מ 66.9 תמועל ר"מ 52.5 היה סחיה
וניתושרב ןיא יכ םא .(םש ,םש) ר"מ 75.3 תמועל ר"מ 57.0
היה זא רעפהש קפס ןיא ,1955 ינפלש הפוקתל םימוד םינותנ
.רתוי דוע לודג
:תיערא היינב היה םינש ןתואב תירוביצה היינבהמ לודג קלח
1953 -ו 1949 םינשה ןיב ונבנש רויד תודיחי 150,000 -כ ךותמ
תורבעמב םירוגמה יאנת .(85 ,םש) תויערא תודיחי שילשכ ויה
תמייק התיהש תרחא םירוגמ תרוצ לכמ ךורע ןיאל םיעורג ויה
,םינופירצו םינוחפ ,םינודבב ויה תורבעמב םירוגמה .ןמז ותואב
לכל ,הליכמה םירוגמ תדיחיב תפפוטצמ המלש החפשמשכ
.םירידס םימו בויב ירודיס אללו למשח אלל ,ר"מ 25 ,רתויה
בבוסה בושייהמ יתרבחו יפרגואיג קותינ תוקתונמ ויה תורבעמה
םבורב ויה תורבעמה יבשות .רגוסמו רכונמ ,רז םלוע ןיעמב
וחילצה םיזנכשאה תורבעמה יבשות .חרזמה תוצראמ עירכמה
התיה םהב תומוקמ םתואל רובעלו רהמ רתוי תורבעמהמ תאצל
,תירוביצ היינב םאו תיטרפ היינב םא ,רתוי ההובג המרב היינב
הלחנל הרהמ דע וכפה תורבעמה .ןוכסיח תוינכות תרגסמב
.תידעלב טעמכ תיחרזמ
המזוי ידי-לע קפוס םיחרזמה םילועל רוידה בורש הדבועה
ונווכ םהב םיעצמאה דחאל רוידה תא הכפה םייתלשממ ןומימו
הלעפ וז הנווכה .ץראב םינוש תומוקמב תובשייתהל םילועה
רוזיפ יכ וניאר .םיזנכשאו םיחרזמ םילוע יבגל הנוש הרוצב
יבגל תילאיצנרפיד הרוצב השענ םישדחה םייאלקחה םיבושייה
ואצמנ םיחרזמ לש םיבושייש ךכ ,םיזנכשאו םיחרזמ םיבשייתמ
תורייע יבגל הדימ התואב ןוכנ הז רבד .םיקחורמ םירוזאב בורל
רועיש לע הברהב םיחרזמה רועיש הלע ןהבש ,חותיפה
םייחוורה זכרמה ירוזאב הזכרתה תיטרפה היינבה .םיזנכשאה
תירוביצה היינבל םיקחורמה םירוזאה תא הריאשהו רתוי
:136 ,(ןיקברד) ןירד) הלא תומוקמל םישנא תנווכהל השמישש
.(1955
הדימ הנקב יכ םא ,םילועל ונב תויתורדתסהה ןוכישה תורבח םג
29,200 "םידבוע ןוכיש" תרבח התנב 1962 דע .הברהב ןטק
.תירוביצה היינבה לש תוריד 220,000 -כ תמועל םילועל תוריד
הרבחה לש היינבהמ רכינ זוחא התוויה םילועל היינבה
הנווכ וז היינב יכ םיארמ םינמיסה לכ םלוא תיתורדתסהה
ירוזאב הזכרתה היינבה .תיזנכשאה היילעל קרו ךא טעמכ
ינוכיש םג ונבנ ןהב תונוכש ןתואב התשענו דבלב זכרמה
"םידבוע ןוכיש" ינוכישב הרגש היסולכואה בכרה .םיקיתו
ללכמ 6.6% קר רשאכ ,ינוציק ןפואב בטוקמ היה 1955 -ב
1956 ,םידבוע ןוכיש) הקירפא-היסא יאצוי ויה םינכתשמה
.(א"ל:
היילעה לש תיסחי שלחה ילכלכה בצמה י כ ,ןכ םא ,הארנ
האצותה .ירוביצה רוידב הלש רתוי הבר תולתל איבה תיחרזמה
רוזיפו רתוי הכומנ המרב רויד התיה הז עצבמ לש תישעמה
השדחהו הקיתווה תיזנכשאה היסולכואהש םיקחורמ תומוקמל
עובק םרוג ושענ רוידה ביטב םילדבהה .םהילא תכללמ הענמנ
-שמח .תילארשיה הרבחב םיחרזמו םיזנכשא ןיבש ןויוושה-יאב
.םניעב םילדבהה ןיידע ודמע הלודגה היילעה רחאל םינש הרשע
,טרפב םיחרזמה םילועה לשו ,ללכב םיחרזמה לש רוידה תופיפצ
םילוע הללכמ 5.6% קר .םיזנכשא הלש וזמ הברהב הלודג התיה
תמועל ,רדחל דחא םדאמ תוחפ לש תופיפצב ורג םיחרזמה
.םישדחה םיזנכשאהמ 14.1% -ו םיקיתווה םיזנכשאהמ 23.9%
תמועל רדחל 1.99-1.00 לש תופיפצב ורג (63%) םיזנכשאה בור
ורגש םיקיתווה םיחרזמהמ 41.2% -ו םיחרזמה םילועהמ 35%
3% םיאצומ ונא רדחל 3.99-2.00 לש תופיפצה .הלא םיאנתב
11.4% תמועל ,םילועה םיחרזמהמ 49% -ו םיקיתווה םיחרזמהמ
תופיפצב .םילועה םיזנכשאהמ 21% -ו םיקיתווה םיזנכשאהמ
תמועל ,יספא םיזנכשאה לש םלקשמ רדחל שיא 4 לע הלועה
.(540:1968 ,הלשממה שאר דרשמ) םיחרזמה םילועמה 10.2%
םיחרזמה םילועה לע הפכנש יונישה תא ףיסוהל שי הלא לכ לע
ויהש םישנא .ויתובקעב אבש םייחה חרואבו םירוגמה גוסב
לודג ללכ ךרדבו דבלב דחא רדח לעב םיתעל ,תיבב רוגל םיליגר
םינוכישל ורבעוה ,ביבסמ עקרק חטש וא רצח לעב ,הברהב
ךותב םילהנתמ םייחה לכו םינטנטק םירדחה םהב םילודג
תומצמטצה .םירוגמה ירדחל דומצב חותפ חטש רדעיהב הרידה
חרכהב הררג ,לודג קולב ךותב אצמנה ,רוגסהו ןטקה אתב וז
ןיב ,םידליו םירוה ןיב ,החפשמה ךותב םייח חרוא לש יוניש
םירוגמ ילגרה לע הז םירוגמ הנבמ תייפכ ךות ,'וכו םינכש
.םינוש םייח ילגרהו
תא קודבל שי ,ךשמתמו טלוב ןויווש-יא לש וז הנומת רואל
הנידמה יכ ןועטל לבוקמ .היינבה םוחתב הנידמה תעקשה
הנידמה" :לוכשא ירבדכ ,הז םוחתב עירכמ דיקפת האלימ
םינושארה הימימ קסופ יתלב ץמאמב ,הנואו הנוה תא העיקשה
הרזעב וא ,לכ ירסח םילועל גג תרוק ןתמב ,הזה םויה דעו
םהל הרשפא הנידמה תרזע קרש ,םיעצמא ילד לש םנוכישל
,תחוורמ ךא העונצ הרידל םיקוחדו םיבולע רויד יאנתמ תאצל
.(26:1966) "םיישונא םיאנתב םהידלי לדגל ולכוי הב
תא העציב הנידמה יכ בושחל היה ןתינ הלא תונעט רואל
.תקקזנה היסולכואל דחוימב םיחונ םיאנת ןתמ ךות היתועקשה
היינבה ןומימב םמצע םינכתשמה לש םקלח היה השעמל
היינבב ןומימהמ 65% ויה םישימחה תונשב .רכינ תירוביצה
35% ;םייטרפ תודסוממ יארשא תפסותב ,םיימצע תירוביצה
תודסוממ יארשא תפסותב ,םיימצע .םיירוביצ ויה ןומימהמ
תויפוריא תוצרא רפסמב .םיירוביצ ויה ןומימהמ 35% ;םייטרפ
,הנט) רתוי הובג םינש ןתואב ירוביצה ןומימה לש וקלח היה
.(160:1963
תואוולה תועצמאב ןתינ ירוביצה ןומימה יכ שיגדהל בושח
,תיסחי ההובג התיה הלא תאוולה לע תיבירה יכו ,תויאקיתופא
תירוביצה היינבב תיבירה .תונוש תויפוריא תונידמל האוושהב
רשא 8% לש תיביר התמועל 6% דע 4.5% -ל העיגה לארשיב
וז תירוביצ תיביר םלוא ,יטרפה יארשאה קושב תלבוקמ התיה
הפוריא תוצראב םינש ןתואב הגוהנה תיבירל הווש התיה
.(165-166 ,םש) 6% דע 4% ךסב ,תיטרפ אתנכשמ לע תיברעמה
היינבה תואצוה תא קר אל ללכ הרידה ריחמ ,ךכ לע ףסונ
הרידה ריחממ 22% -כ .חותיפה תואצוה תא ףא אלא ,תורישיה
עקרק חותיפ ,םימו בויב תחנה ,םישיבכ תלילס לע ואצוה
רתוי תולודג ויה הלא תואצוה יכ שיגדהל יאדכ .למשח ירודיסו
רבכ התיה תיתשתה םהב ,זכרמה ירוזאב רשאמ חותיפ ירוזאב
ךכל הקדצה שי םאה" - הנט השקמ הז בצמ לע .הנכומ
םודיקב יצולח דיקפת םיאלממה ,חותיפ ירוזאב םינכתשמש
אהי ,תיסחי םישק םיאנתב םיררוגתמהו תושדח םירעו םירוזא
.(165 ,םש) "?חותיפה תואצוהב םג תאשל םהילע
-יתלשממה רוידה לש םיירקיעה תוחוקלה יכ ,ןכ םא ,הארנ
,םנמוא ,הקפיס הלשממה .חרזמה תוצראמ םילוע ויה ירוביצ
לש םיאנתהו םינויפאה םלוא ,רויד תודיחי לש ידמל בר רפסמ
התיהש ,םיקחורמה םירוזאל התנפוהש היסולכואב ועגפ הז רויד
היסולכואה - ירק ,רתויב היולתהו השלחה היסולכואה יכה ואלב
.תיחרזמה

יתלבה האנהה תאו היינבה ףנע לש "רצומ"ה תא ונחב הכ דע
תא קודבל שי ליבקמב .ונממ הווש
הדובעה חוכ תא - רוצייה ךילהתב םירושקה םינושה םימרוגה
ךדיאמ םיסנניפהו תונלבקה ,ןוכישה תורבח תאו ,אסיג דחמ
תדובעמ םרוג לכ לביקש יסחיה לומגתה תא תוארלו ,אסיג
.היינבה
אוה :קשמב בושח הקוסעת רוקמ היה היינבה ףנע יכ רמאנ רבכ
ויה ןיינבה ידבועמ םיבר .םידבוע הללכמ 10% דע 9% -כ קיסעה
דע %70 -כ ויה 1961 -ב .םיחרזמ םילוע דחוימבו םישדח םילוע
םוק רחאל ואבש םילוע ןיינבה יפנע לכב םידבועה ןמ 80%
ןפואב הובג זוחא - םיחרזמ םילוע ויה םידבועהמ 38% ;הנידמה
29.7%) הדובעה חוכב םיחרזמה לש תופתתשהה רועישמ רכינ
ןיינבה תדובע לש הנשמה יפנע תניחב .(3)1961 -ב
הלע ןכ ,רתוי הכומנ השורדה תויעוצקמה תמרש לככ יכ הלעמ
,תויסדנהו תוירוביצ תודובעב .םיחרזמה םידבועה לש םלקשמ
ןמ 69.8% ויה ,רתויב הכומנה איה תויעוצקמה תמר ןהב
ויה תיללכה תונלבקב ;םיחרזמ םהמ שילש-ינש ,םילוע םידבועה
םילוע - םהמ 60% -ו םישדח םילוע םידבועה ןמ 65.4%
ההובגה איה תויעוצקמה תמר םש ,הנשמה תונלבקב ;םיחרזמ
ויה םתיצחמכו ,םידבועה ללכמ 59.4% םישדח םילוע ויה ,רתויב
ללכמ יכ ןעוט הנט .(39 חול :1963 ,ס"מל) םיחרזמ םילוע
ףרצנ םא ;ןיינבב ודבע 17.5% ,הקירפאו היסא ילוע םיקסעומה
20% -ל עיגנ ,הלבוהו היינב ירמוח ןוגכ רזע יפנעב םיקסועה תא
.(280-279 : 1959 ,הנט) וללה םילועה ללכמ 25% דע
היישעתב רשאמ תצקמב הובג היה םויל הדובעה רכש ,ןיינבב
: 7 תרבוח ,1952 הדובעה ןוחרי 'ר 50 -ה תונש יבגל) תואלקחבו
הובגה ימויה ורכש תורמל .(39-26 : 1958 ,תורדתסההו ,12-8
וזמ רתוי ההובג השעמל ותסנכה התיה אל ,ןיינבה דבוע לש רתוי
עובש ללכ ךרדב דבע היישעתב דבועה .יתיישעתה לעופה לש
התיה ןיינבה לעופ לש ותדובע .שדוחב םוי 25 ,רמולכ ,אלמ
אלא ,רתוי הנטק התיה ותסנכהש קר אל ןאכמו ,רתוי תעטוקמ
וקסעוה היינבה ףנעב .םיבוט תוחפ ויה םיילאיצוסה םיאנתה םג
החוכ לש יברימ לוצינ רשפאש בצמ ,םיינמז םידבוע רקיעב
.הקוסעתב ןוחטיבב ןה ,םיילאיצוס םיאנתב ןה ,רכשב ןה הדובע
ללוסב וליאו ,םיינמז םידבוע קר וקיסעה םייטרפה םינלבקה
םידבועה ןמ 70% -כ ויה ,לודגה יתורדתסהה ןלבקה ,הנוב
.(4)(284: 1974 ,יקצליב) םיינמז
ןיינבה ףנעב םיחוורה תמר יכ עיתפמ הז ןיא הלא םינותנ רואל
יכ אצמ ןהכ .רתויב ההובג התיה
48% -ל ןיינבה ףנעב עקשומה ןוהה לע חוורה רעש עיגה 1960 -ב
-35% -ל ועיגה ףנעב עקושמ ןוה לע םיחוורה .(42: 1963 ,ןהכ)
,םש) יטרפה רוטקסב 60% -לו יתורדתסה-ירוביצה רוטקסב 30%
,תונושארה םישימחה תונשב ,םג העבנ וז םיחוור תמר .(44
וגישה םינלבק .רוחשה קושב םיבצקומ םלג-ירמוח תריכממ
ןיינבה תינכתב םהל שורדה יפ-לע םלג-ירמוח אובייל םירושיא
,רוחשה קושל םירמוחהמ קלח וריבעה ןכמ רחאלו ,תרשואמה
םיחוור םינלבקה יסיכל ריבעהו היינבה תוכיאב עגפש רבד
ןפואב אוצמל ןיא יכ םא .(46: 1955 ,(ןיקברד) ןירד) םירכינ
ןירד יפ-לע ירה ,הז ןפואב וגהנש תורבחו םינלבק תומש שרופמ
אוהש רבד ,םילוע רובע ונבש םינלבק ןיב הז גהונ חוור (ןיקברד)
ויה םילוע ינוכישל םירהצומה םיטרדנטסהו תויה דחוימב רומח
.ידמל םיכומנ יכה ואלב
ןימז הדובע חוכ ,היינבל בר שוקיב לש ליעל םיראותמה םיאנתב
םינהנה ויה ,ההובג תויחוור תמרו הדובע תריתע היינב ,לוזו
,היינבה תורבח - רוצייה ךילהתב וטלשש הלא לכ םיירקיעה
(5) .םייסנניפה םיפוגהו ןיינבל היישעתה ילעפמ ,םינלבקה
תובחרתה אוה הלאה םיפוגה לכ יבגל טלובה רבדה
.תויחוור יאנת לע הרימש ךות םתוליעפ ףקיה לש דואמ הריהמ
קיפסמ ןוה ורבצ רשא םיילכלכ םיפוג וססבתהו וחמצ ךכ ידי-לע
לש םידחוימה םיאנתה ףולח רחאל םג בחרתהלו ךישמהל ידכב
.םיחונ ןומימ יאנתו לוז הדובע חוכ ,האוג שוקיב
תרבח ,תויתורדתסה ןוכיש תורבח יתש ויה הנידמה םוק םע
דבוע הוונ תרבחו ,ריעה ילעופ ןוכישל 1925 -ב הדסונש ןוכיש
הבחרתה ןוכיש תרבח .תובשומה ילעופ ןוכישל 1945 -ב המקוהש
רובצל החילצהו הירחאלש םינשבו היינשה םלועה תמחלמ ןמזב
לחה .תועקרק לש תרכינ הברזר
הלכי ןוכיש תרבח .הבר תוריהמב םיפוגה ינש ובחרתה 1948 -ב
ןתינ רשא ןוהה תא ןכו התושרבש תויעקרקה תוברזרה תא לצנל
דבוע הוונ תרבח .םייתלשממ תורוקממ דואמ םיחונ םיאנתב
סופורטופאה ידי-לע התושרל ודמעוה רשא עקרק יחטשב התכז
רפסמ עיגה 1954 דע .םיידוהי םירפכ תבריקב םידקפנ יסכנל
ידי-לע 25,000 ןהמ 40,000 -ל יתורדתסהה ןוכישה לש תורידה
-ב .(196: 1976 ,ינורהא) דבוע הוונ ידי-לע 15,000 -ו ןוכיש תרבח
םידבוע ןוכיש תרבח תא דחי ורציו הלא םיפוג ינש ודחאתה 1954
.(םש ,םש) ץראב רתויב הלודגה ןוכישה תרבחל הכפה רשא
תא שיגדהל תוטונ םידבוע ןוכיש תרבח לש המעטמ תוריקסה
לש היינבה ללכ ךותמ םילועל היינב לש ברה יסחיה לקשמה
הבוטו הלוז היינב לש תיללכה הרטמה תא ןכו (40% -כ) הרבחה
תאז הרבחש ןייצל בושח ,תאז םע .תויממע תוילעופ תובכשל
ירוזאב התנבש ךכ ידי-לע הבר הדימב התויחוור תא החיטבה
התיה הלש היינבה ללכמ 70% -כ ,לשמל 1962 -ב :דבלב זכרמה
םילשוריב - 4% -כו ,הפיחב - םיפסונ 26% ,תובשומבו ביבא לתב
יתלבה האצותה תא ליעל ונייצ רבכ .(ג"פ: 1963 ,םידבוע ןוכיש)
,תיסחי הבוטו תיסחי הלוז תיממע היינב - וז תוינידמ לש תענמנ
.םיחרזמ ויה הנממ םינהנה ללכמ דואמ ןטק זוחא קר לבא
רוטקסה לש היינבב רתוי דוע תינוציק הנומתה יכ קפס ןיא
.תיממע הרוצב תונבל הסינ אל הליחתכלמש ,יטרפה
הלדג הנוב ללוס .הנוב ללוס היה רתויב לודגה ינלבקה ףוגה
הלחה ףאו ,היינשה םלועה תמחלמ תונשב רקיעב החתפתהו
הנידמה םוק םע .היינבה ףנעל םירושקה היישעת ילעפמ חתפל
המצע לע תחקל ידכ ךרוצה יד תנגרואמו הלודג הרבחה התיה
היישעתה ילעפמ תא ביחרהל ףאו לודג הדימ הנקב היינב תולועפ
תא הנוב ללוס הביחרה ךכ ידכ ךות .רתויב ריהמ בצקב היינבל
לש תודובעה ףקיה דמע 1948 -ב .םינומ תורשע היתולועפ ףקיה
,י"ל 5,000,000 לש ךס לע הנוב ללוס
ךישמה תואבה םינשבו ,י"ל 13,740,000 -ל ףקיהה הלע 1949 -ב
תולעל תולועפה ףקיה
57,000,000 ,1951 -ב י"ל 43,060,000 ,1950 -ב י"ל 26,000,000 -ל
.ןותימה תנש ,1953 -ב י"ל 60,000,000 -לו 1952 -ב י"ל
םישימחה תונשב רוכ-הנוב ללוס תרבח לש המוצעה התובחרתה
תוצראלו ןיינבה ףנעמ םיקוחר םימוחתל היתולועפ תוטשפתהו
בושח .(1976 ,אבש ;1974 ,יקצליב) עודי רופיס ןניה תוקוחר
היה הרבחה לש התוליעפב רתויב יחוורה םוחתה יכ שיגדהל
תוליעפ סוסיבל םיחוור תמרזה הרשפיא רשא היינבה תוליעפ
םג ובחרתה םישימחה תונשב .םירחא םימוחתב תילכלכ
,טלמ ילעפמ :רוכ-הנוב ללוס תרגסמב ןיינבל תורושקה תוישעתה
דועו הניסרח ירבד ,םידיבלו טינוזמ ,שישו ץצח ,דיסו ןבא
-הנוב ללוס לש המוצעה תובחרתהה .(318-316: 1974 ,יקצליב)
רבד לש ופוסב שבגתה רשא ,ןרצנוקה גוליפל 1958 -ב האיבה רוכ
ללוס - ןיינבב רקיעב תקסועה תחא ,תוירקיע תוביטח יתשב
הכפה הלא תוביטחמ תחא לכ ,רוכ - היישעתב היינשו ,הנוב
בושל בושח .(1976 ,ינורהא) ץראב םילודגהמ ,ומצע ינפב ןרצנוקל
תא הנתנש איה םישימחה תונשב ןיינבה ףנעב תואגה יכ שיגדהלו
.הנוב ללוס לש הלודגה הריבצל סיסבה
לש תוהובגה תובכשב םיחרזמה זוחא היה וניאר רבכש יפכ
דחא קר היה 1973-1969 םינשה ןיב .ירעזמ וללה םינרצנוקה
םינש ןתואב ;יחרזמ םידבועה תרבח תוריכזמב םירבח 33 ךותמ
רוטקס .(320: 1978 ,החומס) להנמה דעווב יחרזמ ףא היה אל
הקיתווה תיתורדתסהה הגהנהה ידי-לע ולוכ להונ הז ילכלכ
יפלא תורשע תופרטצה תורמל ,הבכר התא התניש אלו טעמכש
.הרושה ןמ תורדתסה ירבחכ םיחרזמ
םיפוג לש החימצב התוול היינבה ףנע לש הברה תובחרתהה
ןומימה תרבעהל תורוניצכ רקיעב ושמישש םייסנאניפ
ןהו היינבה תורבחל ןה ,תואתנכשמו תואוולה תרוצב ,יתלשממה
ןוכישל תואתנכשמ קנב ויה םייזכרמה םיקנבה ינש .םינכתשמל
קנבו תויתורדתסהה ןוכישה תורבח ידי-לע 1951 -ב םקוהש
ימואל קנב תצובקל ךיישה יללכה יאקיתופאה קנבהו ,םילעופה
.לארשיל
תודות רקיעב ובחרתהו וחמצ הלא םיקנב יכ קר ריכזנ ןאכ
ימוכס םכרדו םהל המירזה רשא תיתלשממה ןומימה תוינידמל
ידיב ןוה תריבצו םיחוור הרשפא וז המרזה .רתויב םילודג ףסכ
.םינושה םיילכלכה םירוטקסב םיטלושה לש הרצ הבכיש
היה םישימחה תונשב ןיינבה ףנע לש זרוזמה חותיפה :םוכיסל
התוויה דציכ וניאר .וב םינושה םיפתתשמל הנוש תועמשמ לעב
דחא תא ,םיחרזמה םידבועה ,דחא םרוג לש התוחנה הדמעה
תוינלבקה תורבחה ,רחא םרוג לש ותוחתפתהל םיאנתה
הדובעה חוכ רקיע תא הקפיס וז היילע יכ וניאר .תויסנאניפהו
הכומנה התיה המצע הלש רוידה תמר דועב ,ןיינב תודובעל
ורבצו ובחרתה םיסנאניפו היינב ,ןוכיש ילעפמ יכ וניאר .רתויב
ןומימהו לוזה הדובעה חוכ ,רבוגה שוקיבהמ האצותכ םיחוור
האנ תויחוור הרשפא הלשממה תוינידמ יכ םג וניאר .יתלשממה
הרימש ךות (יתורדתסהה רוטקסה ללוכ) םייטרפה םימרוגה לכל
הניאש היסולכואל תדעוימה תירוביצה היינבב הכומנ המר לע
תוינידממ האצותכ ."ישפוחה קושה" יאנתב דומעל הלוכי
הרוצב ךא ,גג-תרוקב תיחרזמה היילעה ,םנמא ,התכז וז תיתטיש
הלועה רודב ןה ,ותשגדהל המרג ףאו תוחנה הדמעמ תא הפקישש
.ויתונבו וינב לצא ןהו
 היישעתה
ןיערג .תיסחי רחואמ לחה לארשיב היישעתה לש החותיפ
- םישולשהו םירשעה תונשב רבכ חתופו םקוה ןושאר יתיישעת
אלא .היינשה םלועה תמחלמ תפוקתב תרכינ תובחרתהל הכזו
םיבר םילעפמל לוציפ ידי-לע תנייפואמה היישעת התיה וזש
תוישעת לש תיתשת אלל ,םינוש רומיג יבלשב םיקסועה ,םינטקו
תורוקמ אלל ,רקיעבו ,תיתלשממ הנגה אלל ,דוסי יתורישו
1946 Nathan, Gass & Creamer ;1954 ,סוכרמ 'ר) .םייניצר העקשה
קיפא היישעתה התוויה אל ,הנידמה תמקה םע .(1947 ,רגניטא ;
.הצרא םורזל הלחהש הלודגה היילעה תטילקל יניצר
חותיפ שחרתה אל הנידמה תמקה רחאל תונושארה םינשב
םיקסעומה רועישב תמייוסמ הדירי וליפא הלח .יניצר יתיישעת
1953 -ל 1949 םינשה ןיב .תללוכה הקופתב הקלחבו היישעתב
ביצקתמ 11% קר (םיבצחמו תורכימ ללוכ) היישעתה הלביק
ןה הלא .(413: 1968 ,הלשממה שאר דרשמ) יתלשממה חותיפה
חותיפ יפנעכ ,ןיינבבו תואלקחב תועקשהה לש אישה תונש
אל עבנ הלא םיפנע לש םנורתי יכ ,ןייצל שי .םייזכרמ הטילקו
םילועל רוידו ןוזמכ םייסיסב םיכרצ תקפסא לש םילוקישמ קר
םלג ירמוח ,תונוכמ לש אוביי שרד יתיישעת חותיפ :םיברה
ויה אלש תויומכב רז עבטמ תרומת םירמגומ-יצח םירצומו
.הפוקת התואב די גשיהב
םישימחה תונש עצמאמ קר לודגל וליחתה היישעתב תועקשהה
,היישעתל חותיפה ביצקתמ 16% ונפוה 1955 -בו 1954 -ב .ךליאו
הינמרגמ םימולישה יפסכ .(414 ,םש) 19% - 1959/1956 -בו
ןיב :יתיישעתה חותיפל הפיחד ונתנ םינש ןתואב עיגהל ולחהש
אוביי לכמ 17.5% הלא םיפסכ וסיכ 1958 -ל 1955 םינשה
-ב ןוה תועקשה דודיעל קוחה יוניש .(418 ,םש) הצרא תונוכמה
ומרת ןכל םדוק הנש היישעתה חותיפל קנבה תמקהו 1959
יכ הרכהה הדמע הלא לכ ירוחאמ .םה םג הבושח המורת
ןורתפ תווהל לוכי וניאו ,הייוור תדוקנל עיגה יאלקחה חותיפה
חותיפ קר יכ הרכהה ןכו ,קשמל םדא חוכ תפסות תטילקל
,םש) הנידמה לש ירחסמה ןוערגה םוצמצל איבהל לוכי יתיישעת
.(396
חותיפב עירכמ םרוגל הלשממה הכפה ,וז הרכה השבגתהשמ
הקפיס הלשממה ,ןוהה אוביי םרזב התטילש בקע יתיישעתה
רזוח ןוהלו חותיפל תואוולה הקינעה ,הרחתמ אוביי דגנ הנגה
תיתשת חותיפ העציב ,אוצייה תא הנמימ ,הכומנ תיבירב
רוצייב תורישי הקסע םגו ,יעוצקמ ךוניח תשר החתיפ ,היישעתל
לחה ירפ אשנ הז זכורמ ץמאמ .('ז קרפ: 1976 ינורהא ;396 ,םש)
תנש תא 1959 תנשב האור יתלשממ ח"וד .םישימחה תונש ףוסמ
חוכ תפסותמ 35% היישעתה הטלק 1965 -ל 1959 ןיב :הנפמה
שאר דרשמ) םיקסעומה לכ ךסמ 25% הקיסעהו ,קשמב םדאה
ינמז-ובו דיחא היה אל יתיישעתה חותיפה .(61: 1968 ,הלשממה
.םיפנעה לכב
,ליטסכט ןוגכ ,הדובע יריתע םיפנע וכז ,ךשמהב הארנש יפכ
םיפנע ,תאז תמועל .תיסחי תמדקומ הפוקתב תולודג תועקשהל
תיסחי ההובג העקשה םישרודה ,תכתמה תוישעתב םימייוסמ
רושק היישעתה לש החותיפ .תרחואמ הפוקתב וחתופ ,דבועל
ןפואב חרזמה תוצראמ היילעלו ,יללכ ןפואב לדוגה היילעה םרזל
יתיישעתה חותיפה תויאדכ ,תישאר :םינפוא המכב ,יפיצפס
.היילעה בקע תיתועמשמ הרוצב ימוקמה קושה בחרתהשמ הלדג
וזש ,ליעל רומאכ ,ררבתהשמ אב יתיישעתה חותיפל ףחדה ,תינש
םדאה חוכ תפסות תטילק תייעב תא רותפל הדיחיה ךרדה
לש תיסחי הובג רועיש היה םישימחה תונש לכ ךשמב .קשמל
.(53: 1968 ,לולמ-בונילקו יולה) 7%-8%-9% - ץראב הלטבא
םיחרזמה םילועה ברקב דחוימב םיהובג ויה הלטבאה ירועיש
ירועישב הדיריה .(7 ,םש) חותיפה ירוזאב רקיעבו (56-55 ,םש)
-מ לחהו ,היישעתב תועקשהה לודיג םע דבב דב הלח הלטבאה
רכינ קלח .(53 ,םש) 4% -ל תחתמ לא םילטבומה רועיש דרי 161
המגמ ךותמ ,חותיפה ירוזאל הנפוה היישעתב תועקשהה ןמ
תומלעתה (ךות) םיתעל" ,הלטבאה תייעב םע דדומתהל
.(7 ,םש) "םירחא םיילכלכ םילוקישמ
רשפאתה ריהמה יתיישעתה חותיפה ,ךכל רושקו - תישילש
םירועישב םיחרזמ םידבוע לש םתוטלקיהל תודוה הבר הדימב
רכשבו ,יעוצקמה םלוסה לש םיכומנה םיגרדב בורל ,םיהובג
רצק ןמזו ,ןושארה דקפמה תנש ,1961 תנשב רבכ .תיסחי ךומנ
31.8% םיחרזמה וויה ,זרוזמה שועיתה תליחת רחאל תיסחי
רועישמ רתוי םיזוחא ינשב - היישעתב םידבועה ללכמ
;(39 חול: 1963 ,ס"מלמ בשוחמ) םדאה חוכב ללוכה םתופתתשה
רתי גוציי םיחרזמל היה םייתיישעתה םיפנעה 16 ךותמ 11 -ב
םיקסעומ ויה הקירפאו היסא ידילי ללכמ 25.6% (6).(םש ,םש)
הפוריא ידילי ללכמ .24.5% לומ - הנש התואב היישעתב
םילוע לש הטילקה יישק לע ץופנה יומידה .(םש ,םש) הקירמאו
ץפנתמ תינרדומה תיתיישעתה הלכלכב תושעותמ-אל תוצראמ
לע הבר הדימב ססוב זרוזמה יתיישעתה חותיפהש הדבוע הלומ
-1961 םינשל היישעתה חותיפ תינכת :יעוצקמ אל הדובע חוכ
ידי-לע םרגיתש םיקסעומה תפסות ללכ ךותמש התזח 1957
ויהי - שיא 33,010 - 73% טעמכ 45,300 ךסב ,תינכתה עוציב
הלבט" 1957 היישעתהו רחסמה דרשמ) םייעוצקמ יתלב םידבוע
.(5 'סמ
תיסחי הדיריב הוולמ היה היישעתב הדובעל םיחרזמ לש םסויג
.םיכומנה םיגרדה לש רקיעבו ,היישעתה ילעופ לש הסנכהב
.ונאשונל תורישי תועגונה תודובע יתש ךותמ םינותנ ונידיב
די חלשמ יפל רכש ישרפהב םייונישב תקסוע הנושאר הדובע
,ונייהד - 1963-64 -ו 1958 ,1957 םינשב םיינוריע םיריכש לצא
תקלחמ וז הדובע .(1968 ,לארשי קנב) זרוזמה שועיתה תפוקתב
תועוצקמ ילעב :תוירוגיטק עבראל םיריכש התייסולכוא תא
,םייעוצקמ יתלב םילעופו ,םייעוצקמ םילעופ ,םידיקפ ,םיישפוח
ילעופ םע דחי םייוצמ תואלקחו ןיינב ילעופ .יפנע טוריפ אלל
םהש ןוויכ ,םייטנבלר הדובעה יאצממ ,תאז םע .היישעת
.קשמב רכשה ישרפהב םייוניש לש תללוכ הנומת םיקינעמ
ילעב לש םרכש הלע תונודנה םינשה שש ךשמבש הארמ הדובעה
תעצוממה רכשה תיילעל תיסחי הלולת הרוצב םיישפוח תועוצקמ
תועוצקמ ילעב .(41 ,םש) תורתונה תוצובקה שולשמ תחא לכ לש
,ס"מל) םיזנכשא לודגה םבורב הפוקת התואב ויה םיישפוח
םייעוצקמה םילעופה לש םרכש הלע ,ליבקמב .(96 חול: ט"כשת
קנב) םיטושפה םילעופה לש םרכשב לודיגהמ רתוי לודג רועישב
ברקב םיחרזמה לש םלקשמ יכ חינהל ריבס .(42: 1968 ,לארשי
רשאמ רתוי הובג היה ,םיזנכשאל תיסחי ,םיטושפה םילעופה
רקסה אצומ ,ףוסבל .הפוקת התואב ,םייעוצקמה םילעופה ברקב
רכשה ןיב יתועמשמ שרפה םייקתה וללה םינשה שש ךשמב יכ
- הקירמא-הפוריא יאצוי לש הז ןיבל הקירפא-היסא יאצוי לש
:רמאמה ןושלכ ,יטיא םוצמצ תורמל
תמרמ תעבונ תודעה יתש ןיב רכשב שרפהה תיברמ יכ ףא"
שרפה רתונ ןיידע ,הנוש היילע תפוקתו הנוש ליג ,הנוש הלכשה
"םירומאה םימרוגה תרזעב רבסומ וניאש םיזוחא 15 -כ לש
די חלשמ יפ-לע תודעה יתש ןיב רכשה ישרפה תאוושה .(41 ,םש)
ןיב רעפה בחרתה םייתודיקפהו םיישפוחה תועוצקמב יכ האצמ
- הקירפא-היסא יאצוי לש הזל הקירמא-הפוריא אצוי לש רכשה
.(51 ,םש) רעפה םצמטצה "םייזיפ"ה תועוצקמבש דועב
רושעה תפוקתב ,היישעתב רישי ןפואב תקסוע היינש הדובע
היילעה תעפשה - הדובעה אשונ .הנידמה םויקל ןושארה
לש םיאצמימ השולש .(1965 ,לרהב) לארשיב רכשה לע תינומהה
תורמל יכ אצומ אוה ,תישאר .ונניינעל םיבושח לרהב לש ותדובע
רכשב היילע הלח הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ יפ-לעש
התיה אל הארנכ ,רושעה ךשמ היישעתב םידבוע לש ילאירה
יריחמ תא ןובשחב ואיבה אל וללה םינותנהש ןוויכ - ללכ היילע
,תינש .בוציקה עקר לע םינש ןתואב חתפתהש "רוחשה קוש"ה
חוכ ,ונייהד - דבוע הלש תוארה תדוקנמ רכשהש דבלב וז אל
דיבעמה לש תוארה תדוקנמש אלא ,הלע אל - ריכשה לש היינקה
תיסחי דרי הדובעה ריחמ .תיתועמשמ הרוצב דרי ףא אוה
תיסחי ןכו - הלוכ היישעתל יטנבלרה ןותנ - דויצה ריחמל
אוביי-תופילחמ תוישעתב ןהו אוצייה יפנעב ןה ,תרצותה יריחמל
ירכתשמ תוצובק ןיב םישרפהה יכ לרהב אצומ ,ףוסבל .(14 ,םש)
ובחרתה ,היישעתב ךומנ רכש ירכתשמ תוצובק ןיבל הובג רכש
תכרעמ ידי-לע הכמתנ" וז תובחרתהשכ ,רושעה תונש בור ךשמ
,רכשה יביכרמ ראש לכ ידי-לעו םיילאיצוס םיאנתל םימולשתה
.(15 ,םש) "רקוי תופסות ללוכ
זרוזמה יתיישעתה חותיפה יכ ,ןכ םא ,רמולו םכסל ןתינ
דמעוהש ןוהב יתועמשמה לודיגה תוכזב ,דחא דצמ ,רשפאתה
לש תיביסנטניאה דודיעה תוינידמ ידי-לעו הנידמה תושרל
,תיסחי ,לוז הדובע חוכ לש ותונימז תוכזב ינש דצמו ,הלשממה
.טרפב םיחרזמה םילועה ןמו ,יללכ ןפואב תינומהה היילעה ןמ
םתכיפה ךילהת ,ןכ םא ,ותיא איבה לארשיב יתיישעתה חותיפה
ודיצ .יתיישעת ןוירטלורפל םיחרזמה םילועה ןמ רכינ קלח לש
ילעב תבכש לש תובחרתהו החימצ אוה עבטמה לש ינשה
ויה עירכמה םבורב רשא םיאנכטו םיסדנהמ ,םילהנמ ,םילעפמ
לעב םדא חוכל שוקיבה ,םילעפמ תואמ לש םתחיתפ .םיזנכשא
הלכשה תודסומ לש םחותיפ ,תוהובג תויגולונכט תויונמוימ
,ןומימה יפנע לש םתחימצו ,הז םדא חוכ קפסל םדיקפתש
דואמ הבחר הבכישל תויליבומ תורשפא וקפיס רקחמהו קווישה
ךילהת לש ותליחת רחאל םירושע ינשמ תוחפ .םיזנכשא לש
ללכמ (32.4%) שילשכ יכ םיאצומ ונא ,1957 -ב ,שועיתה
,םיימדקאו םייעדמ םידבוע םניה םיזנכשאה םיקסעומה
דבלב תירישעכ תמועל ,םילהנמו םיילהנימ ,םיילנויספורפ
םא רתוי תטלוב הנחבאה .םיחרזמה םידבועה ןיבמ (11.8%)
ידילימ 42.0% :דבלב ץראה ידילי םיקסעומה לע םילכתסמ
ןיבמ 12.5% תמועל ,וז הירוגיטקב םייוצמ םיזנכשאה ץראה
ללכמ .(41: 1978 ,ריצקו יקסריבס) םיחרזמה ץראה ידילי
42.1% תמועל ,םילעופ םניה 25.5% קר ,םיקסעומה םיזנכשאה
הידילי ןיב הפירחמ הנחבאה ןאכ םג .םיחרזמה םיקסעומה ןיבמ
42.4% תמועל - םילעופ םניה םיזנכשאה ןיבמ 17.4% קר :ץרא
.(םש ,םש) םיחרזמה ןיבמ
ושבגתהו ובחרתה וללה םינשה ךלהמב יכ ףיסוהל שי תאזל
,הנוויכו הינכת תא םיעבוקו היישעתב םיטלושה םיפוגו תוצובק
רבעמ .הלוכ הרבחה יכלהמ לע הבר העפשה ילעב םניה רשאו
המ לש המגודה תא איבהל יד ,םייפיצפס םילעפמ לש תואמגודל
היישעתה חותיפל קנבה - "דבוכ יזכרמ תורבח" הנכמ ינורהאש
ןושארה - שועיתה תפונת תפוקתב ומקוה הלא םיפוג ינש .ללכו
תועקשה ןווכלו דדועל הרטמ ךותמ - 1962 -ב ינשהו 1957 -ב
ןומימבו המזויב הבר הדימב ומקוה םהינש .היישעתב
םיקנבה רקיעבו ,םייטרפ םימרוג ףותיש ךות ,םייתלשממ
ינש לע רתויו רתוי םיקנבה וטלתשה םינשה ךשמב .םילודגה
םימלגמ הלא םיפוג .התחפ הרישיה תיתלשממה תוסחהו ,םיפוגה
תוחתפתה לש םינוויכו הרוצ ,ףקיה עובקל תלוכיו הבר המצוע
,םיזנכשא םהישייאמ תיברמש ,הלא םיפוג .תילארשיה הלכלכה
וב אלימ יחרזמה הדובעה חוכש שועיתה ךלהמב ודסמתהו וחמצ
.יזכרמ דיקפת החוורו ךוניח ,לשממ יתוריש
ביטומה רזח הכ דע ונרקסש תילכלכה תוליעפה יחטש לכב
."החתיפ הלשממה" ,"העיקשה הלשממה" ,"הטילחה הלשממה"
ינפב ילכלכ ףנעכ - יתלשממה ןונגנמה תריקסל התע םירבוע ונא
המכמ תעבונ םיירוביצה םיתורישב ןוידה תובישח .ומצע
לקשמה .לארשיב ףנעה לש יתומכה ולקשמ ,תישאר .םילוקיש
וניה לארשיב םיקסעומה ללכ ןיב םיתורישה ידבוע לש הובגה
רבכ הובג היה תידוהיה הלכלכב םיתורישה לקשמ .העודי הדבוע
לקשמב הלודג היילע הלח הנידמה םוק םע ךא ,טדנמה ימיב
89-88 'ר) לשממה יתוריש לש םתחימצ תובקעב דוחייב - ףנעה
תא ללוכה - םיירוביצה םיתורישה ףנע לקשמ .(Ofer ,1967:
ללכמ 18.9% היה - החוורהו ,תואירבה ,ךוניחה ,לשממה יתוריש
לש םלדוג .(םש ,םש) 1961 -ב 25% -ל הלעו ,1948 -ב םיקסעומה
ללכ ךרדב רבסומ ,טרפב לשממה יתוריש לשו ,ללכב םיתורישה
.(143 ,םש) רוצייל ףילחת הווהמהו ,ץראל אבוימה ןוהה ידי-לע
תיטסילטיפקה הרבחב הנידמה תא םימלגמ הלא םיתוריש ,תינש
םיידמעמה םיסחיה לש היצקודורפ-הרל תמרותה ,וננמז-תב
תוסיו ךרד ,ןיינקה תויוכז תחטבהמ לחה ,תונוש םיכרדב
חוכ לש הנווכהו הרשכה ,תילכלכה תוליעפה לש הנווכהו
סוזנסנוקה תרימשו חופיט ,ילכלכה חותיפה ןומימ ,הדובעה
לארשיב .(Murray, 1971) ץוחה יסחי לוהינב הלכו ,יתרבחה
ההובג הדימ ץוחה ןמ ברה ןוהה םרז לע הטילשה תרשפאמ
תוליעפה לש ךרדהו ןוויכה תא תורישי עובקל תלוכי לש רתויב
.תילכלכה
אוה םיירוביצה םיתורישב ןוידה תובישחל ןורחאו ישילש םרוג
,ידכ ךותו ,ךותמ וללכתשהו ושבגתה ,ולדג הלא םיתוריש יכ
לש הקידב .הנידמה םוק רחאל ילארשיה קשמה לש ותחימצ
יסופד תוחתפתה לש תפסונ הראה קפסת וללה םיתורישה בכרה
.לארשיב תיתדעה הדובעה תקולח
לש תיפיצפסה הרוצה הרשפיא יללכ ןפואב יכ רמאנו םידקנ
בר ןוה תמירז - הנידמה םוק רחאל תילארשיה הלכלכה חותיפ
החימצ - לוז יחרזמ הדובע חוכ לש לודג עציהו ץוחה ןמ
,יזנכשא ובורב אוהש םיירוביצ םיתוריש ןונגנמ לש תושבגתהו
תילכלכה החימצה .תונושה תויכראריהב םילועש לככ רקיעב
לש הבכשל "ןבל ןוראווצ" תועוצקמ ךותל תויליבומ הרשפא
תוירוגיטקל סנכיהל םיבייח ויה םירחא םיאנתב רשא ,םיזנכשא
הז ךילהת .ןכותב ךישמהל וא - "לוחכ ןוראווצ" לש תויתקוסעת
םירקמב דחוימב שגדומ תיתדע תיתקוסעת היצאיצנרופיד לש
איבה הרבחבו הלכלכב םיחרזמה לש םתובלתשה יפוא םהב
,םייפיצפס םיירוביצ םיתוריש לש םלודיגל וא םתדילל תורישי
,העודיה העיבקה חסונ - יאלקחו יעוצקמ ךוניח ,דעסו החוור ןוגכ
םהל םיקפסמ םהש ךכב םירישעה ןמ קלחל םימרות םיינעהש
.(Gans, 1972) הקוסעת
"סיוורס ליביס"ב קר קוסענ .לשממה יתורישל תישאר הנפנ
ותויזכרמ ללגב ןה ,תוימוקמה תויושרה להנימב אלו ,יתלשמה
ןייצמ רפוע רוג .וילע םיבר םינותנ םויק ללגב ןהו ,ןושארה לש
ליביס"ה לש ירקיעה ולודיג יכ - לארשיב םיתורישה לע ורקחמב
ןיב שחרתה - תיסחי ןהו תיטולוסבא ןה - לארשיב "סיוורס
רחאל .תינומהה היילעה תונשב ,ונייהד ,1952 -ל 1949 םינשה
ידבוע רועיש רשאכ ,1955 -ל דע ףסונ ןטק לודיג היה ןכמ
1955 -ל 1949 ןיב .ואישל עיגה ץראב היסולכואה לדוגל לשממה
.(Ofer ,1967: 140) היסולכוא/לשממ ידבוע רועישה לפכוה
,תישאר :םימרוג ינשל לודיגה תא סחייל שי יכ ןייצמ רפוע
תיתרבח הפקשה יפ-לע שדחה ידוהיה לשממה תושבגתה
תולשממ לש הייטנה ,תינש ;דעס תנידמ תמאותה תילכלכו
חופינ ידי-לע הלטבאו םדא חוכ תופסות לש הייעב םע דדומתהל
תפסות רוקמ לארשי לש הרקמב .(םש ,םש) יתלשממה ןונגנמה
אוה טרפמ רפוע ןיאש המ .תינומהה היילעב ,ןבומכ ,םדאה חוכ
.יתלשממה ןונגנמה לש הזה חופינה ןמ רתוי ונהנ םילוע הזיא
רקחמב םייוצמ הנידמה ידבוע לש יתדעה בכרהה לע םינותנ
סחייתמהו הנידמה תוריש תוביצנ ידי-לע ךרענש יתאוושה
דרשמ) 1960 סרמו ,1955 סרמ ,1953 ינוי :ןמז תודוקנ שולשל
ידרשמ ידבוע לע םינותנ ללוכ רקחמה .(1961 ,הלשממה שאר
רקחמה ןמ (7) .תוירוגיטק רפסמ איצוהל ,הלשממה
קר ,1953 -ב םירקסנה הנידמה ידבוע 24,157 ךותמ יכ הלוע
;16.2 -ל םרועיש הלע 1955 -ב ;הקירפאו היסא ידילי ויה 14.3%
יבגל םינותנ םג איבמ רקחמה .(25 ,םש) 21.4 -ל עיגה 1960 -ב
.םינושה םייתלשממה םידרשמב םיחרזמ לש םתופתתשה רועיש
ןפואב וקלחתה םיחרזמה יכ הלוע 1961 יבגל םינותנה ךותמ
רועיש היה םידרשמה בורב .םינושה םידרשמה ןיב ילאיצנרפיד
הרוצב ךומנ םהמ המכבו יללכה רועישה ןמ ךומנ םתופתתשה
דרשמ ,(10.3%) ץוחה דרשמ ,(9.5%) היישעתו רחסמ :תיתועמשמ
דרשמ ,(10.9%) תוברתהו ךוניחה דרשמ ,(10.1%) ןוחטיבה
רועיש היה םידרשמ טעמב ,תאז תמועל .(11.2%) תואלקחה
הרובחתה דרשמ ,(24.8%) תואירבה דרשמ :הובג םגוציי
,(27.3%) ראודה דרשמ ,(%26.4) םיטפשמה דרשמ ,(23.6%)
העבראב .(23-22 ,םש) (35.4%) תבכרהו (29.3%) הרטשמה דרשמ
היה - תבכרו הרטשמ ,ראוד ,תואירב - םידרשמ םתוא ךותמ
תידוסימ תוחפו תידוסי הלכשה ילעב לש עצוממה ןמ הובג רועיש
לש גורידב םידבוע לש עצוממה ןמ הובג רועיש ןכו (34 ,םש)
רועיש יכו ,תופפוח תוירוגיטקה יכ חינהל ריבס .(39 ,םש) םילעופ
.הובג היה םידרשמ םתואב ךומנה גורידבש םיחרזמה
רועיש ויפ-לע ןכש ,הנוש הנומת ,הרואכל ,גיצמ 1961 לש דקפמה
אוה - 30.2% - "םייתלשממ םיתוריש"ב םיחרזמ לש םתופתתשה
,ס"מל יפ-לע בשוחמ) הדובעה חוכב יללכה םתופתתשה רועישכ
הצובקה תא םיכרוכ דקפמה ימוסרפש אלא .(39 חול: 1963
הילא הצובקה וז - "םייתלשממ םייביטרטסנימדא םיתוריש"
ראש םע - הנידמה תוריש תוביצנ לש ל"נה רקסה סחייתמ
תיזכרמה הכשלה לש םיפנעה גוויס תקידב .םייתלשממ םיתוריש
ףוגה הניה הרטשמה ,םינורחאה הלא ןיב יכ הלעמ הקיטסיטטסל
הארמ הרטשמה לש םייטסיטטסה םימוסרפה לש הקידבו .לודגה
הנידמל ןושארה רושעה ףוסב רבכ היה הב םיחרזמה רועיש יכ
םיתוריש" תללוכה הצובקב םירטושה תללכה יכ דע ,הובג הכ
ויה 1960 תנשב .הב םיחרזמה רועיש תא הלעמ "םייתלשממ
- 1961 -בו ,הרטשמה ישנא ללכמ 42.6% הקירפאו היסא ידילי
היה ,ןכ םא ,הרטשמב .(28: 1962 ,לארשי תרטשמ) 42.1%
גוציי .הנידמה תוריש תועורז לכ ןיבמ הובגה גוצייה םיחרזמל
- םישימחה תונש בור ךרואל ךשמתהש ךילהת ירפ אוה הז הובג
שי .(31 ,םש) "הפוריא יאצוי זוחאב תדמתמ הדירי" תמועל
יוטיב ידיל אב הרטשמב םיחרזמה רועיש לש לודיגה יכ ףיסוהל
497 ברקב ןכש ,םילמסהו םירטושה גרדב רקיעב תונודנה םינשב
;(7.0%) הקירפא וא היסא ידילי ויה 35 קר ,1960 תנשב םיניצקה
.(םש ,םש) (9.4%) 533 ךותמ 50 סחיה היה 1961 תנשב
לבקתת ,הנידמה ידבוע ראש ןיב םירטושה תא בישחנ םא
,ונייהד - 1961 דקפמ לש םיירקיעה םימוסרפב תגצומ הנומתה
םתופתתשה רועישכ אוה הנידמה תורישב םיחרזמה לש םגוצייש
,הארמ םירטושה לש תדרפנ הניחב םלוא .הדובעה חוכב יללכה
םה-םה - הלשממה לש םייביטרטסינימדאה םיתורישב יכ
יתועמשמ רתי-גוציי היה - תוירקיעה העפשההו חוכה תודמע
םידרשמ רפסמב קר יתועמשמ גוציי היה םיחרזמל .םיזנכשאל
תוחוכב רקיעב ךא ,םיכומנ םיגרדב הארנה לככו ,םצמוצמ
לע םינומאכ םייוסמ ןבומב תוארל ןתינ םתוא - הרטשמה
להנימה ישנא ידי-לע תולבקתמה תוטלחה תפיכא לש םיטקפסא
.םיזנכשאה םידיקפה ידי-לע ,ונייהד ,יתלשממה םייגולואידיא םיחותיפ
םירושימ המכב תינמז וב םישחרתמ םייתרבח םיכילהת
,םיראותמ םה תינמז ובו - םיעצבתמו םיעבקנ םירבד .םיבלושמ
תא םישבגמו םיחסנמ רבסההו רואיתה .םיקדצומו םירבסומ
ןמ קלחל תוכפוהה תויועמשמ - יתרבחה ךילהתה לש תויועמשמה
תלוכי .ךילהתה לש ותוחתפתה יסופד תא םיבצעמה םימרוגה
ךילהת לש תיזכרמה תועמשמכ תמייוסמ תועמשמ טילשהל
- ולש תוירשפאה תואצותה תא עובקל תלוכי םג השוריפ יתרבח
הגצה .תורחא תואצות לש ןתוריבס תתחפה וא ןתעינמ ךות
םירבסה ןתמ השוריפ םיכילהתו םיעוריא לש תיגולואידיא
ךא ,ריבסמה םרוגה לש םיסרטניאה תא םימאותה תוקדצהו
לש התלבק .ילסרבינוא ףקות תלעב תללוכ תמאכ םיגצומה
,דגונ וא ,הנוש סרטניא םהלש םימרוג ידי-לע היגולואידיאה
ילעבל תרשפאמה הרוצב םתעדותו םהיתוסיפת בוציעל האיבמ
אלל םהידעי תארקל םדקתהל תיטננימודה היגולואידיאה
.תורחאה תוצובקה לש ליעפ עויסב ףא םיתעלו ,תודגנתה
הפוקתב ילכלכה חותיפה ךילהת דציכ וניאר הכ דע וננוידב
לש תילאיצנרפיד הקולחב ךורכ היה הנידמה םוק רחאלש
לש ךומנה םדמעמ שוביגל המרת רשא ,םילומגתו םיגשיה ,הדובע
תובכשה לש יסחיה ןחוכ קוזיחלו ,דחמ ,םיחרזמה םילועה
הבר הדימבו - הקיתווה תיזנכשאה היסולכואה ךותמ תופדעומה
תינמז וב יכ הארנ ןלהל .ךדיאמ - םיזנכשאה םילועה לש םג
ךילהת תא ושריפ רשא םירורב םייגולואידיא םיסופד ושבגתה
תקולח לש התקמעהלו הבוציעל ,השעמל ,ומרת םהש ךכ חותיפה
תא גישהל התיה םתנווכ הרואכלש תורמל - תיתדעה הדובעה
תוצובק ןיב היצאיצנרפיד תשחרתמ דחאה רושימב דועב .ךפיהה
יגולואידיאה רושימב םישוריפו םירבסה ורצונ - תונוש תויתרבח
התגצה ידי-לע היצאיצנרפידה לש התועמשמ שוטשטל ומרג רשא
םירבסה .האלמה הטילקה םשגתה םע ףולחל דיתעה ינמז בלשכ
לש הקירוטרב ןה םייוצמ הלא םייגולואידיא םישוריפו
םג הלא .םיגולויצוסה לש םיחותינב ןהו תיטילופה תוגיהנמה
ןוויכה אוה םייקה תוחתפתהה ןוויכ לכ תוארהל וחרט הלא
התבוטל אל היהי ךילהתה לש ופוס יכ ,ירשפאהו יוצרה ידיחיה
לכ יכו ,ללככ הרבחה תבוטל אלא ,יהשלכ תמייוסמ הצובק לש
עוגפל הפוסש תנכוסמ הייטס הווהי תוחתפתהה ןוויכב יוניש
,תיטננימודה היגולואידיאה המרת וז הרוצב .הרבחבו הנידמב
הנבמה קוזיחל ,יעדמה החוסינב םאו יטילופה החוסינב םא
םיעבונה םיחתמה לש תילמיסקמ הגפה ךות ,שבגתמה יתרבחה
.ונממ
הגצוה תילארשיה הרבחה יכ ונרמא וז הדובע תישארב
לאש תחתופמו תשבוגמ ,תמייק הרבחכ תילארשיה היגולויצוסב
דח הנחבא ."םייתרוסמה" םיחרזמה םילועה וסנכנ הכות
תא הליבוה "םילועה" ןיבל "תמייקה הרבחה" ןיב וז תיעמשמ
תנמ לע תונתשהל םיחרזמה םילועה לע יכ הנקסמל םירקוחה
לע רבוד םייגולויצוס םיגשומב .תמייקה הרבחל םמצע םיאתהל
םייתרוסמה םילועה וכפהיי ובש "היצזינרדומ" ךילהת
'ר היצזינרדומה תיירואיתב יתרוקיב ןוידל) םיינרדומל
רומאה חותינהמ .(1978 ,ריצקו יקסריבסו ;1978 ,ןייטשנרב
וצבתשי הז ירטס-דח יוניש ךילהת ורבעישכל יכ עמתשה
היה הז חותינ .ןותנה הנבמב םהל םיכחמה םינושה םיכבדנב
ויה רשא ,המגודל ,םינלכלכה .הרבחה יעדמ לכב יטננימודל
תרכינה החימצל םירחאה ןמ רתוי ילוא םיעדומ תויהל םיבייח
דחמ :תוליפכ התוא וניגפה ,םילועה לש םאוב רחאל אקווד
םיחרזמה םילועה ךדיאמו - "קשמה" ,"תילארשיה הלכלכה"
םתרזעב םישדח םירושיכ ושכריש דע תכרעמל ץוחמ םיכחמה
לש יטירקה דמימהמ ומלעתה םה םג .המינפ סנכיהל ולכוי
רשא ,"קשמ"ב םיחרזמה םילועה לש םתוברועמ - הפוקתה
.תילכלכה החימצב בושח יאנת התוויה
םירבדה םיווהמ וז השיגבש תימינפה הריתסל תינוציק המגוד
"ילארשיה קשמהו היילעה תטילק" לע רמאמ ךותמ םיאבה
- יכ הנעטב חתופ אוה .(1973 ,םריחא)
(!רחא עבצב ףידע וא ,רחא טנופ לדוגב םיטוטיצה ,הריש)
ירה יכ ,הנידמה לע היילעה לש התעפשה לע רבדל השק
היסולכואה רקיע :היילעה ידי-לע התנבנ שממ הנידמה
םוק זאמ ואבש םילועה םה םויה םדאה חוכ רקיעו
תובקעב אב ןוהה ןמ רכינ קלח ;םהיאצאצו הנידמה
תילכלכה החימצה םג ןכ לע ,התטילק ןעמלו היילעה
תעונת לש הדלות הרקיעב התיה קשמה לש הריהמה
(298 ,םש) .היילעה
לא םיחרזמה םילועה תא איצומו רזוח אוה ךשמהב דיימ םלוא
- תכרעמל ץוחמ
תירמוחה התטילק םג םאש ןייצל בושח ...םלוא
םותב דוע המייתסנ תינומהה היילעה לש תינושארה
לש תילארשיה הרבחב םתובלתשהש ירה ,1950 -ה תונש
,הקירפאו היסא תוצרא יאצוי ןיבמ רקיעב ,הלא םילוע
רשא הז אצוממ םילוע יבגל ןידה אוה .המשגתה םרט
תוצוענ ךכל תוביסה .רתוי תורחואמ תופוקתב ולע
םילוע לש יפרגומיד-יתרבח ילכלכה עקרב הבר הדימב
בר םהבש םימע ברקב ויח םה םתיילע םרט ;הלא
הלא םידוהי ןיב םג ךכיפלו ,יגולונכט-יתוברתה רוגיפה
הרסח ,תוכומנ תיעוצקמה תונמוימהו הלכשהה התיה
םהייח תמר ,םירשעה האמה לש היגולונכטב תואצמתה
בר ךכל םאתהבו םידליה יוביר היה לודגו הכומנ התיה
.סנרפמל תושפנה רפסמ
שארב התיה תובלתשהה תייעב הלא םילוע יבגל
אקווד ואלו תיתרבח היצזינרדומ לש היעב הנושארבו
םייונישה .ץראל ץראמ הריגהמ תועבונה תויעבה
תוגהנתהב ןכו ההובג המרב עוצקמ תשיכרו הלכשהב
ולכוי אל יאדו םה .םייטיא םייוניש םה תיפרגומיד
רורב רבכ םויה םלוא .ןושארה םילועה רודב תורקל
.ינשה רודל םג הבר הדימב השוריב ורבע הלא תויעבש
דע ראשנ םייחה תמרב תרכינ תומדקתה ףא לע ןכל
ןיבל הלא םילוע תוצובק ןיב לודג רעפ הזה םויה
,הקירמאו הפוריא יאצוי םישדחה םילועהו םיקיתווה
(299 ,םש) .תיעוצקמה םתמרבו ,הלכשהב ,םייחה תמרב
התואב ועיפוה הרבחה יעדמב וטלש רשא םיגשומהו תוחנהה
וחינה הלא םג .םייטילופה םיגיהנמה ירבדב שממ הרוצ
הרבח התיה תינומהה היילעה םרטב תילארשיה הרבחהש
רש ירבדכ ,ידוהיה םעה לש הסיעבש רואשה ,תשבוגמו ,תרדגומ
:1953 -ב ךוניחה
,רתויו אובר םישש ץראב בושייה הנמ הנידמה םוק םע
תיתרבחה המצועה ,ימואלה יתריציה ץרמה םלואו
,ורפסמל סחיב ללכו ללכ ויה אל ,וב הזונג התיהש הברה
םהב התיהש תודוסימ שבגתה ץראב בושייהש ינפמ
,דועיי תשגרה םהב התיהש ,תילמיסכמ תידוהי תוחיתמ
תוברת לש תורודה תשרומב םישרשומ ויה םהו
הלא תורודב הבצוע לארשיב םדא לש ותומד ...תידוהי
תדמתמ תוקבאיה ךותמ ,תורוד לש דועיי תשגרה ךותמ
רתויב םינתיאה ,רתויב םינוסחה קר וראשנ הבש
םירבד) .תיתרבח הינחבמ םידעוימה ,תישפנ הניחבמ
(27: 1968 ,רוניד ,יתכלממ ךוניח קוח תגצהב תסנכב
- תינומהה היילעה העיגה וז תרחבנ הרבחל
-אפלא תעידי אלל ונילא םיאבה םילוע הלש לודג קלח
םיינש .ישונא וא ידוהי ךוניח לש ןמיס אלל ,התיב
ןברוח תפוקת ידילי םה .םוקמהו ןמזה :ךכל םימרוג
תירמוח הדיריו םלועה תומחלמ תפוקת ,םלועב סרהו
יאצוי םהו ,לבת תודסומ תועזעדזהב הכורכה תינחורו
-ב ןוירוג-ןב ירבדכ) .תוקושעו תואכודמ תוכושח תוצרא
(34: 1964 ,ןוירוג-ןב .ל"הצ לש ריכבה דוקיפה ינפב 1950
תוחוכה "םיזונג" ,הפוקתה יגיהנמ לכ יפ-לע ,וז היילעב
.םיקיתווה לש םייצולחה
,םתזינגמ הלא תוחוכ איצוהל אוה "תטלוקה הרבחה" דיקפת
הלא םג ולכוי זאו ,תמייקה הרבחה יכרע תא םילועל "ליחנהל"
- וירבד ךשמהב ןוירוג-ןב רמאש יפכ .םייקב ץבתשהל
תכיפה ,הבוציעו הגוזימ ,וז היילע לש תינחורה הטילקה
תאשונו תיאמצע ,תרצוי ,תיתוברת המואל הז םדא קבא
יישקמ םינטק םניא היישקו ,הלק אל הכאלמ איה - ןוזח
,יכוניחו ירסומ ,רידא ץמאמ שרדנ .תיקשמה הטילקה
םיחדינ םיחאל הרוהטו הקומע הבהא הוולמ ץמאמ
עוטנל ,היכרעו המואה יסכנ תא םהל ליחנהל ,הלא
,ונתוברת ,ונתרבח ךותב תוקושעו תוקחורמ תויולק
.לרוג יפתושכ אלא - דסח ילמוגכ אל ,ונתריציו וננושל
(םש ,םש)
-לע םגו םיגולויצוסה ידי-לע םג ,ןכ םא ,וגצוה הטילקה יכילהת
לע רובעל םיבייחש תונתשה יכילהתכ ,תיטילופה הגהנהה ידי
תא סופתל" הלא ולכוי וז תונתשה תובקעב .םיחרזמה םילועה
.םהל הכחמו תדמוע וז וליאכ ,תיתרבחה תכרעמב "םמוקמ
םיסחי רסח ,תוריתס רסח ךילהתכ גצוה ולוכ ךילהתה
ףוסל ועיגהו החלצהב וב ודמע רשא הלא םנשי .םייטסינוגטנא
רוזיפ" - םיגולויצוסה ןושלב-וא "היצרגטניא" ,"גוזימ" - בוטה
םה הרקמ לכב ."םיטוסה" םהו ,וב ולשכנ רשא שיו ,"ידסומ
.םיטוסה םה - ונתשה אלו הדימבו ,תונתשהל םיכירצש הלא
תורוצב השענ תשבגתמו תכלוהה היצאיצנרפידה לש הז שוטשט
רואיתה דוקימ התיה רתויב תובושחה םיכרדה תחא ,תובר
יתלב תורגסמכ וגצוהש ,תויללכ תורגסמב חותינהו
.תויטסינוגטנא
הרבחה" תא םהלש חותינה תדיחיכ וחקל םיגולויצוסה
,הרבחה ךותב תויטסינוגטנאה תוירוגיטקה תא אלו "תילארשיה
תחימצ" לע ורביד םינלכלכה .'וכו תודמעמ ,תויתדע תוצובק ומכ
הרוצב ועפשוה רשא םימרוגה לע אלו "ףנעה" וא "קשמה
תרגסמכ "הנידמה" לע הרביד הגהנהה .וז החימצמ תילאיצנרפיד
לכל הווש הרוצב תסחייתמ התרדגה יפ-לע רשא תילסרבינוא
,תיחותינה הדיחיה לש וזכ העיבק ידי-לע .הכותב םיללכנה הלא
- בושח רתוי דועו ,תויטסינוגטנא תודיחימ תועדומה הטסוה
היה ןתינ הז ןפואב .םייטסינוגטנא םיסחי לש םתוחתפתהמ
ליגרת ידי-לע ,םיכפהנ וידעי רשא "ללכ" אוהש הזיא חינהל
,ךכמ האצותכ .וכותב םילולכה הלא לכ לש םהידעיל ,יתרדגה
,"הנידמה תבוט" לש םינוירטירק יפ-לע םיחותינ חתפל היה ןתינ
תא ןויד ללכמ איצוהלו ,"תויתרבח תויצקנופ" וא ,"קשמה יכרצ"
לש הז שוטשיט .םירתוס םיסרטניא וספת ותוא יזכרמה םוקמה
ויהש הלא תא הנושארבו שארב תריש םייתרבח םידוגינ
םיסרטניאה תא םדקמ ותויהב ,םייקה בצמה ךשמהב םיניינועמ
.םהלש
הייוצמ היצאיצנרפידה ךילהת שוטשטל תפסונ הבושח ךרד
ןפואב .םיחרזמה םילועה לש הטילקה תויעבל ןתינש רבסהב
םילועה לש םינויפאב קרו ךא הז "רבסה" דקמתה ,רתויב יבקע
םיסחיב אלו - םירקוחהו םיגיהנמה ידי-לע וספתנש יפכ - םמצע
האצותכ .תכרעמב םירחא םימרוג ןיבל םיחרזמה םילועה ןיב
.םהילע יונישה לוע לכו ,םבצמב "םימשא"כ םילועה וגצוה ,ךכמ
ללכמ האצוה םיסחי תכרעממ קלח הוויה םבצמ יכ הדבועה
הדלוג ידי-לע ןתינ וז השיג לש רתויב ךחוגמה ילוא יוטיבה .ןויד
."היילפאה תא םתיא ואיבה םילועה" - יכ הרמואב ריאמ
םיאקורמה לע ףסוי-רב הקבר לש התדובעב אצמנ המוד השיג
תא התאר איה םג .בילאס ידאו יעוריא תובקעב הבתכנש ,(1970)
."םתיא ואיבה" םהש םינויפיאב םיאקורמה לש םתייעב שרוש
קותינ :םיאבה םינויפאה תא "התהיז" איה ,םירבדה רתי ןיב
,תימואלה העונתה לש העביט יבגל הנבה יא ,תינויצה העונתהמ
.ב"ויכו םייטרקומד םיכילה לש הרכה רסוח
וב ,יטילופהו ילכלכה הנבמל תוסחייתה לכמ המצע הרטפ איה
המויקלו ,םישימחה תונש לש הפיחב בילאס ידאווב םייוצמ ויה
לש םתולתו םתותיחנמ התנבנ רשא ,תיטילופו תילכלכ הבכש לש
.םיחרזמה םילועה
רתוי רחואמו - "הטילק"ה תולאשב ירוביצה ןוידה דוקימ
,םהירושיכו םהיתונוכתבו םיחרזמב - "םירעפה תמיתס"
ןיב תרצונו תכלוהה םיסחיה תכרעמ יפוא תלאשמ תומלעתההו
ללכמ םינורחאה הלא תא האיצוה ,םיזנכשאה ןיבל םיחרזמה
הרבחה" גשומה ירוחאמ ורתתסה םיזנכשאה .חותינו הריקח
ירה ,תמדקתמו תינרדומכ הספתנ וזש ןוויכו - "תילארשיה
,תוינרדומה יכרע תא םימלגמכ םיזנכשאה וגצוה עמתשמבש
.ב"ויכו היטרקומדה ,עדמה ,היגולונכטה ,תמכחותמה היישעתה
םיכילהתה ןמ קלח התווסיה וזכ הרוצב םירבדה תדמעה
תקולח קוזיחו בוציעל המרת ךכו - םיישממה םיירוטסיהה
.תיתדעה הדובעה
הצרא ואב לארשיב םיזנכשאה בורש הדבועה התווסוה ,תישאר
ויה ,םיחרזמה לש אצומה תוצראל המודב ,רשא תורבחמ
וסנכנ רשאו ,תימלועה תיטסילטיפקה תכרעמה לש הירפירפב
לכלו - ךרעל ,ןמז ותואב יעדמ-יגולונכט חותיפו שועית יכילהתל
הרבחהש הדבועה התווסוה ,תינש .רתוי םדקומ דחא רוד רתויה
תגרדב - הדובעה ךלהמב וניארש יפכ - הדמע אל תיבושייה
תיטסילטיפקה תכרעמב זכרמה תורבח לש וזל המוד חותיפ
תוינרדומהש הדבועה התווסוה - לכמ בושחו - תישילש .תימלועה
תודוה ,הדבוע תכפוהו תכלוה ,תרשפאתמו תכלוה םיזנכשא הלש
חוכ תא םיקפסמה "םייתרוסמ"ה םיחרזמה לש םתיילעל
ןהב שממ םינש ןתואב .זרוזמה ילכלכה חותיפל ץוחנה הדובעה
ןיינב ילעופל ,םייתנוע םיריכש םייאלקח םילעופל םיחרזמ וכפה
וכפה ,היישעתב םייעוצקמ יתלב רוציי ילעופלו ,םיטושפ
ילהנמל - םישדחה םילועה ןמ לודג קלחו - םיקיתו םיזנכשא
ידבוע םידיקפל ,תועיבק יעלב םייעוצקמ םילעופל ,הדובע
רופישה .םיינוניבו םינטק םילעפמ ילעבלו ,"ןבל ןוראווצ"
םהינבל ורשפא ,ץאומה חותיפה ןמ ועבנש תושירדהו ,םדמעמב
,םיסדנהמ ,םיאנכטל ךופהלו ,הטיסרבינואבו ןוכיתב דומלל
,תיתנידמ ,תילכלכה תכרעמה שארב םידמועה ,םיריכב םידיקפו
הדקימ רשא ,תיגולואידיאה תכרעמה ,ונייהד .תיגולונכטו תיעדמ
הדבועה תא םילעהל הרזע ,םיחרזמה לש םינייפאמב ןוידה תא
תירוטסיהה םתשרוממ קלח הניא םיזנכשאה לש "םתוינרדומ"ש
,הבר הדימב ,תגשומה הלועפ יסופד תכרעמ אלא ,המימי םימימ
םוקימ - ילכלכה חותיפה ךילהתב םיחרזמה לש םמוקימל תודות
.םהלש "תויתרוסמ"ל ,רומאכ ,סחויש
רושיקה תודוקנמ תעדה תא טיסהל ונווכ םירואיתהו םיחותינה
.םיזנכשאה םיקיתווהו םיחרזמה םילועה ןיבש תויטרקנוקה
,"םייביטימירפ"ה ,"תוברתה יקושע" ,"םייתרוסמ"ה םה םילועה
הדוקנב ."יתרבחה דועייה" ילעב ,"םיינרדומ"ה םה םיקיתווהו
םע ראשנ ןיזאמה וא ארוקה .ןוידה רצענ תוטשפומ תויוות לש וז
תוארלמ עונמ אוה .יתרבח ללחב םיפחרמה םיפיטואירטס
תויטננימוד לש יתטיש סופדב םישגפנ ןכא םינושה םימרוגהש
ןיב שגפמה אוה "ינרדומ"הו "יתרוסמ"ה ןיב שגפמה .תולתו
;ילאיצנטופה עיבצמהו יתגלפמה ליעפה ;לעופהו קיסעמה
דיקפו הרבעמה בשות ;הדובעה תכשיל ריכזמו לטבומה
הרומה ;הצעומה שארו חותיפה תרייע בשות ;תונכוסה
טיסמ אוה .ירקמ ונניא וז היצזיטרקנוק לש הרדעיה .דימלתהו
,תיתטיש תיתולת םיסחי תכרעמ לש המויקמ בלה תמושת תא
יונישל השירד הלעת יכ יוכיסה תא שילחמ ,ךכמ האצותכו
."הטילקה תויעב" ןורתפל יאנתכ הלא םיסחי
תטילק ךילהתב ילאיצנרפידה דוסיה שוטשטל תפסונ ךרד
דקמתה ןוידה ."תיביטקייבוס" המרל ןוידה תטסה התיה היילעה
םיתעל ,החנה ךותמ םילועה לש םהיתוסיפתו םהיתושגרב
תא תומאות ןניא הלא תוסיפת יכ ,תרהצומ יתלב תובורק
המגוד .םילועה לש יביטקייבוסה םמלוע ירפ ןה אלא ,תואיצמה
יכ ,הדבועהמ םייגולויצוסה םיחותינה לכב תומלעתהה איה ךכל
הכורכ ץראל היילעה התיה םיחרזמה םילועהמ םיבר רובע
יאנתב םא ,םייחה יאנתבו םייחה תמרב תיטולוסבא הדיריב
וזיאל הדיחיה תוסחייתהה .הנוזתב וא ,הקוסעתב וא ,םירוגמ
םדמעמב יוניש ,םייביטקייבוס םיגשומב התיה "הדירי" איהש
שיגרהל םהל םרג רשא ,היסולכואה ראשל סחיב םילועה לש
אל וז העיבקש קר אל .םדמעמב שממ לש הדירי הלח וליאכ
לוזליז םג הב היה אלא ,הרקש המ לש ןמיהמ רואית התוויה
היה "הקושע"ה םצראב יכ ןכתיי אלש ,החנהה םצעב םילועב
הדובעה ירפכב ,תושוטנה םירעב ,הרבעמב רשאמ רתוי בוט םהל
םדאה יכ ,הנעטב תואשנתהו לוזליז םג ויה .חותיפה תוריעב וא
תיביטקייבוסה המרה ןיב ןיחבהל לגוסמ וניא ומצע
תויביטרפוא תוכלשה םג ויה ןויד לש וז המרל .תיביטקייבואהו
םילועה לש "הסיפתה תרוצ"מ ועבנ הטילקה תויעב םא .תובושח
תואיצמה תא אלו הסיפתה תא תונשל שי ירה ,םיחרזמה
ח"ודה םויסב שרופמ ןפואב העבקנ וז הנקסמ ןכאו ..תספתנה
- 1954 -ב תורבעמה בצמ תקידבל תידרשמניבה הדעווה לש
תודעה ןיב תויוכזב הילפה לכ ןיא יכ תענכושמ הדעווה
הצילממ הניא ןכ לעו לארשי תנידמב תונושה תוידוהיה
תודע לש ןקלח :וזמ הריתי .הז םוחתב םידעצ לכ לע
לע הלוע םיילאיצוסהו םיילהנימה םיתורישב חרזמה
תנווכמה תיבקע תוינידמ הלשממל .םיסמב ןקלח
ךכ םשל .םירגפמה םיבשותה לש םהייח תמר תאלעהל
הרשכהו הבוח ךוניח ,םינוכיש תיינב תעצבמ איה
םימייקמ םייעוצקמה םידוגיאה .םירגובמל תיעוצקמ
יתלב הדובעל רכש תמר הקוסעתה תומוקמ בורב
,תילהנימו תיעוצקמ הדובעל האוושהב רשא תיעוצקמ
.םלועב רחא םוקמ לכבמ רתוי ילוא ןאכ ההובג הניה
תודע ינב ברקב תיביטקייבוסה תותיחנה תשגרה םלוא
םשל .וז השגרה רוקעל המישמה התאו ,תמייק חרזמה
רידחהל דוחייבו הטילקה ךילהת תא שיחהל שי ךכ
יתימאה ונכותו ותוהמ תא םתיבב םילועה לש םתרכהל
דחוימ ץמאמ .תילארשיה המואה ןיבו םהיניב רשקה לש
לכ תא ושע אל הנה דעש ,םיקיתווה םיבשותה ןמ שרדנ
ברע תוצראמ םהיחא ינפ תא לבקל םדי לאל רשא
הדעווה ח"ודמ) .הווחא לש ישממ יוטיב בגא ודוהמו
(8) (28: 1954 ,תורבעמה בצמ תקידבל תידרשמניבה
תא שטשטל םג רשפא "תיביטקייבוס"ה המרה לע ןוידה
חוכל הסינכה יכ ליעל וניאר .היצזביטקודורפה ךילהת תועמשמ
,תיעוצקמ יתלב הדובע לש המרב התיה םינושה םיפנעב הדובעה
הרשפא רשא ,ךומנ רכש תרומת ,השק תיזיפ הדובע ללכ ךרדב
םינויפא .הקיתווה היסולכואהמ תוקזח תוצובקל םיחוור תריבצ
םמוקמבו ,םישטשטימ "ילכלכה דיקפת"ה לש הלא םייטרקנוק
לעו ,דחמ ,"ילכלכה דיקפתה" לש "ותוינרדומ" לע שגדה םשומ
וזכ תוסחייתה לש הבוט המגוד .ךדיאמ ,"הדובעה" לש הכרע
תקלחמ שאר היה רשא ,לטפסוי ארויג ירבדב תוארל ןתינ
:הדובעה רש רתוי רחואמו תונכוסה לש הטילקה
אבה הלועמ תשרדנה תולגתסהה יהמ :יתלאשנ וליא
הדובעל ותשיג יונישב בייח אוה :רמוא יתייה ץראל
בור וקסע םאצומ תוצראב .דחוימב םייפכ תדובעלו
תוכאלמ"ל תובשחנה תוכאלמבו ךוויתב ,רחסמב םילועה
תשורחה לעופו רכיאה תדובע - םייפכ תדובע ."תוידוהי
תיתחתב ןהילעב תא תודימעמה תוכאלמכ ובשחנ -
ץמאמ אופיא אוה ןושארה דיקפתה .יתרבחה םלוסה
קר אל וניניעב בשחנ םיפכה למע .הז סחי תונשל
השעמכ אלא ,ץראה ןינבל רתויב הבושחה המורתכ
,לטפסוי) .ידוהיה םדאה לש ויפואו ותומד תא הנשמה
(92: 1963
אל הלא תולאש ?המ תרומת ,ימ רובע ,ימ לש ,םייפכ למע
םיגולויצוסה ידי-לע אלו תיטילופה הגהנהה ידי-לע אל ,ולאשנ
יתלב ,ילרטיינ ךילהתכ גצוה הדובעה ךילהת .םינלכלכהו
הלועה לש תוסנתהה ."ץראה ןיינב"ל שמשמה ,יטסינוגטנא
רקחמל אל תועיגמ ןניא הלא ךא - תורחא תולאש הלעמ יחרזמה
.תיטילופה היגולואידיאל אלו יעדמה םוכיס
םיחרזמה לש ךומנה םדמעמ יכ תוארהל וניסינ וז הדובעב
יסופד ירפ אלא ,םהלש רבעה תשרומ לש האצות וניא לארשיב
ךומנ דמעמ .ץאומ ילכלכ חותיפ ךילהת ךות ץראב םתוטלקיה
רודל רודמ הנותנ הצובק םע תרבועה ,תיטולוסבא הדמע וניא
םיירוטסיה םיאנתב תרצונה תיסחי הדמע אלא - ץראל ץראמו
ךפה ,םילעופל םיחרזמה תיברמ וכפה וב ךילהת ותוא .םייפיצפס
שי רבעלש ןבומ .ףדעומה דמעמה ינבל םיזנכשאה תיברמ תא
יסופד ןיב המאתהה יא תא ,המגודל ,ונייצ :הבר תובישח
תוינכות ןיבל חרזמה ילוע ןיב םיחיכש ויהש תילכלכה תוליעפה
ביתכה אל רבעהש רורב םג םלוא .הנידמה תוגיהנמ לש חותיפה
יכ םיעדוי ונא ,תישאר .ץראב ולבקתנש תויפיצפסה תואצותה תא
,הצרא ואבש םילועה לש הלאל םיהז םינותנו עקר ילעב םיחרזמ
1977 'ר) הבוטל הנוש היה םלרוג ,תורחא תוצראל ורגיה רשאו
םיקיתווה םיזנכשאה לש יחכונה םדמעמ ,תינש .(Inbar and Adler,
חותיפה לש רצות אוה םדמעמ .םרבע ידי-לע בתכוה אל אוה םג
תועדומ ךותמ השענ הז חותיפ .ליעל ראות רשא ילכלכה
ול .טרפב תיחרזמבו ללכב השדחה היילעב תונומטה תויורשפאל
- םינושו םירחא םילוע ואב ול וא - האב וזה היילעה התיה אל
לש םדמעמ םג ותיאו ,הנוש חותיפה ךילהת םג היה יאדו
.םיקיתווה םיזנכשאה
ותואב ,ןכ םא ,ורוקמ םויכ לארשיב םיחרזמה לש םדמעמ
- תחוורה העידה יפ-לע - רומא היהש היצזינרדומ ךילהת
הנבמה שארב ךא .םיזנכשאה לש הזל הווש דמעמל םאיבהל
םיחרזמל םיניתממו םידמועה םיקיר םיפדמ ןיא יתרבחה
אובי אל םיחרזמה לש םדמעמב יוניש .םואלמיו ואוביש םינרדומ
לש יוניש םע קר אובי אוה :דבלב םהלש םינייפאמב יונישמ
הנבמה לש םינוילעה םיפדמב תומוקמ .ולוכ יתרבחה הנבמה
יוניש ךות - םיפדמ םתוא תא ורציי םיחרזמה םא קר ,וחתפי
,הנושארבו שארב ,ךירצמ הזכ דעצ .םיזנכשאה ןיבל םניב סחיה
.היצזינרדומ לש יגולואידיאה סותימה ילבכמ תוררחתשה
.הז ןוויכב המורת היהת וז הדובעש ונתווקית:1 רפסמ הרעה
היילעה תפוקתב תורדתסהה לש תיעוצקמה התוינידמ .1
אלו ,ומצע ינפב ףיקמ ןוידל אשונ הניה הירחאלו הלודגה
אבה עטקה תאבהב קפתסנ .הבחרהב ןאכ וילא סנכיהל לכונ
םינשב תורדתסהה לש לעופה דעווה תולועפ לע הריקס ךותמ
השגוהש - זרוזמה שועיתה תליחת תונש הלא - 1959-1956
תלאשב קסוע עטקה .תורדתסהה לש תיעישתה הדיעוול
וליא בטיה ריהבמו - םינש ןתואב הלדגש רכשב תוישרפהה
:אשונב הלעפש יפכ לועפל תורדתסהל ומרג םיסרטניא
ךרוצ היה ןכא יכ ,תודוהל אלש רשפא יא רוחאל ונפיקשהב"
לע רתי וקמטצנש רחאל ,רכשה ישרפה תא ןקתל יביטקייבוא
,תושירדה לכ תא תוחדל הלכי תורדתסהה תגהנה .הדימה
לכב תופיקת גוהנל ,תוינויוושהו תודיחאה וקב לועפל
םיינוגרא םיעצמאב זוחאלו תוימשר-יתלבה תותיבשה
תיקלח תונעיה לש ךרדה יכ ,הארנ םויכ ךא .םייטפשמו
תקדוצ התיה - םימכסומ תונורתפ רחא שופיחו תועיבתל
ערק הענמ השימגה תיעוצקמה תוינידמה .רתוי הבוטו רתוי
תיעוצקמה הבכשהו היצנגילטניאה ןיבל תורדתסהה ןיב
תוינידמ העבקנ זאמ אלא דבלב וז אלו .םידבועה ברקב
ונגראתה - השעמל הכלה תמשגומ איהו - וז תיעוצקמ
הלא םיגוחבו םיפסונ םייאמדקא תועוצקמ תורדתסהב
תרגסמב םנורתפ לע אובל ולכוי םהיניינע לכש הרכהה תרבוג
םיאמדקאה לש דוגיאה .םידבועה ללכ לש תפתושמה
תלוכי אללו תירוביצ הזיחא אלל ,דדובמ ראשנ םילדבתמה
הדובעה תעונתל תנייוע המגמב םקוהש ,הז דוגיא .הלועפ
תא וירחא ךושמל חילצה אל ,ןימיה תוגלפמ דודיעבו ץראב
םימרוגה יפלכ ולש גיצי חוכל ךפה אלו םיאמדקאה רוביצ
לש םיילנויספורפהו םייעוצקמה היניינע תא םיעבוקה
שרופה ןוגראה םג יכ ,םיווקמ ונא .תדבועה היצנגילטניאה
תא קידצהל ידכ יטנטילימ וק טקונה ,םיינוכיתה םירומה לש
הקיניה תורוקממ קותינש ןמזה תצורמב חכווי ,דרפנה ומויק
."ןולשכלו ןווינל םילדבתמה תא ןד םידבועה ללכ לש חוכהו
(12: 1960 ,תיללכה תורדתסהה)
רמאמה ףוסב הרעה האר
האצי ,רתוי וא תוחפ תפקמ ,םיפנע יפ-לע םילעפמ לש המישר
.(1979 ,טירטסדרב דנא ןד) 1979 -ב קר הנושארל רואל
לש תירוטסיה תוחתפתה לע עדימ תללוכ הנניא המישרה
אצומ יפ-לע םדא חוכ לע םייפנע םינותנ ,ינש דצמ .םילעפמה
לש דקפמה ךמס לע ,(1963 ,ס"מל) 1961 יבגל קר םייוצמ
הרזח אל הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .הנש התוא
,הלש םיפטושה םדא חוכ ירקסב אל ,םייפנע םינותנ םסרפל
יבגל וז הדובעב םיגיצמ ונאש םינותנה .1972 לש דקפמב אלו
הכשלה ןמ ונמזה ונאש דחוימ דוביע ךותמ םה 1972
.הקיטסיטטסל תיזכרמה
ונא ,הלוכ הדובעה ךלהמב יכ ריעהל םוקמה םג ןאכ
.תוימינפ תונחבא אלל ,תחא הצובקכ םיחרזמל םיסחייתמ
תפוקת יפ-לעו אצומ ץרא יפ-לע חותינה תא ךורעל ףידע היה
םייפנעה םינותנה םיטעמ יכ ונייצ םא םלוא - תיפיצפס היילע
ץרא יבגל רבדה ןוכנ המכו המכ תחא לע ,אצומו תשבי יפ-לע
ןהו םיחרזמ יבגל ןה ףידע היה אצומ ץרא יפ-לע חותינ .אצומ
חותיפב קאריע יאצוי לש םתובלתשה יסופד .םיזנכשא יבגל
יאצוי לש הלאמו ,ןמית יאצוי לש הלאמ םינוש ויה ילכלכה
תואצותמ ונהנ הקירמאו הפוריא ילוע לכ אל ,ךדיאמ .וקורמ
אשונב רקחמ שידקהל יואר :הווש הדימב ילכלכה חותיפה
תובורק םיתעל םינוכמה ,הינמור ילועל ,המגודל ,הז
."םיזנכשאה לש םיקנערפה"
דוע הובג היה ןיינבה ףנעב םיחרזמ לש םתופתתשה רועיש
ויה ןיינבב םידוהיה םיקסעומה ללכמ 57% .1972 -ב רתוי
חוכב םיחרזמ לש ללוכה םתופתתשה רועיש דועב ,םיחרזמ
דוביע ,1972 דקפמ ינותנמ) 40% איה הנש התואב הדובעה
.(דחוימ
הדובעב תועיבק תגהנה לע םכסהל ועיגה םייטרפה םינלבקה
.(284: 1974 ,יקצליב) 1963 -ב קר
רוטקסב רקיעב וז הלודג תובחרתה םיגדהל לכונ
ונחלצה אל .םיפסונ םייסנאניפ םיפוג רפסמבו יתורדתסהה
יכ ליעל וניאר .היינבב יטרפה רוטקסה יבגל םינותנ אוצמל
ההובגכ יטרפה רוטקסה לש תויחוורה תמר תא ךירעמ ןהכ
.רתויב
הנש התואב יכ םיארמ ונידיב םייוצמה 1972 דקפמ ינותנ
םידבועה ללכמ 45.7% ,םילועו ץראה ידילי ,םיחרזמ וויה
חוכב ללוכה םתופתתשה רועישש העשב ,היישעתב םידוהיה
ללכמ 30.3% יכ ףיסוהל יואר .40% היה ידוהיה הדובעה
ודבע הנש התואב םיקסעומה םיחרזמה ץראה ידילי
םיזנכשאה ץראה ידילי ללכמ 16.65 תמועל - היישעתב
.(דחוימ דוביע ,1972 דקפמ ינותנמ)
למנ ידבוע ,םייערא םידבוע ,תוננגו םירומ ,םירטוש ,םיטפוש
םידבועו עבוקה אבצב םילייח ,הקוסעתה תורישו ופי
.םייאבצ םילעפמב
.6161 /ג/ 242105/95 ,הנידמה ךזנגב אצמנ ח"ודה