טפשמ"ו "ןמכייא טפשמ" םיניכס ברקל סיזרתק ןיב
תילארשיה הרבחה לע םתעפשהו "רנטסק


ץיו םעיחי :תאמ

םחנמ/ןייווטוג לאינד :םיכרוע .הירוטסיהו טפשמ :רוקמ
.םילשורי לארשי תודלותל רזש ןמלז זכרמ ,רנטואמ
395-421 'מע ,ט"נשת
http://www.shazar.org.il


ןוימדה יווק ,יללכ עקר -א
ינושה יווק- ב
רנטסק חצרל תובוגתה -ג
יטפשמה ךילהב םיינכט םילדבה -ד
רנטסק טפשמב ירנבאו רימת לש םקלח -ה
םימשאנה לספס לע י"אפמ -ו
ןמכייא טפשמב סוזנצנוקה - ז
ןוירוג ןב לש ותדמע- ח
תויטמרדולמה -ט
םייתוברת-םיירוטסיהה םירשקהה - י
תויתורפיס תוכלשה - אי


 ןוימדה יווק ,יללכ עקר -א
תאוש אשונ הלע לארשי תנידמ לש תונושארה היתונשב
ינשל רשקב רקיעב ירוביצה םויה רדס לע הפוריא ידוהי
עודיה ,דלוונירג לאיכלמ לש וטפשמ היה ןושארה :םיעוריא
."ןמכייא טפשמ" - ינשהו "רנטסק טפשמ" םשב
אוה .םינש עברא ךשמנ ,םינושה וילוגלג לע ,"רנטסק טפשמ"
קרפ ,1954 ראוניב םילשוריב יזוחמה טפשמה תיבב חתפנ
לש רבוטקוא שדוח דע ךשמנ םידדצה ימוכיסו תויודעה ןתמ
ינויב ןתינ יולה ןימינב טפושה לש וניד קספו הנש התוא
חתפנ הז ןיד קספ לע הנידמה השיגהש רוערעב ןוידה .1955
טפשמה תיב יטפוש תשמח לש םניד קספו ,1957 ראוניב
ירחא םינש עברא קוידב רמולכ ,1958 ראוניב ןתינ ןוילעה
.יזוחמה טפשמה תיבב ןוידה תחיתפ
.םייתנש ךשמנ אוה - רצק רתוי הברה היה "ןמכייא טפשמ"
ףלודא תפיטח לע ןוירוג-ןב דוד הלשממה שאר תעדוה
בכרה ינפב חתפנ וטפשמו ,1960 יאמב תסנכל הרסמנ ןמכייא
.1961 לירפאב םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב לש דחוימ
התוא לש רבמצדב ןתינ ,תוומ שנוע וילע רזגש ,ןידה קספ
ר"ד שיגהש רוערעה לע ןוילעה טפשמה תיבב ןוידהו ,הנש
.1962 יאמב ךרענ ,ןמכייא לש וטילקרפ ,סויצורס טרבור
,רוערעה תא וחד ןוילעה טפשמה תיב יטפוש תשמחש רחאל
הנינחה תשקב תא החד יבצ ןב קחצי הנידמה אישנש רחאלו
31 -ה ןיבש הלילב לעופל ןידה רזג אצוה ןמכייא שיגהש
.1962 ינויב דחאל יאמב
ינש ןיב תוטעמ אל ןוימיד תודוקנ אוצמל ןתינ הרואכל
"ינכט ילרודצורפ"כ ורידגמ יתייהש רושימב םג - םיטפשמה
וחתפנ םהינש ,תישאר .רתוי םייתוהמ םירושימב םגו
הרקמב .תיללכה העיבתה השיגהש םושיא בתכמ האצותכ
ינוהמת ימלשורי שישי דגנ םושיא בתכ הז היה ןושארה
םישאה ובו לפכושמ ןולע םסריפש ,דלוונירג לאיכלמ םשב
הלועפ ףותיש :רתויב תודבכ תומשאהב רנטסק לארשי תא
עויס ;םינמרגה ידיב הירגנוה שוביכ תפוקתב םיצאנה םע
ומיע תוקלחתה ןכו ;ושנועמ טלמיהל רכב טרוק ס"סה ןיצקל
שמיש רנטסקש רחאמ .הירגנוה ידוהי לש דודשה םשוכרב
לש ורבוד היה אוה - הנידמ דבועכ (1952 ץיק) תע התואב
- ףסוי בד זא דמע ושארבש היישעתהו רחסמה דרשמ
- 124/53 ילילפ קית' - ודגנ םושיאה בתכ תא הנידמה השיגה
הנוכש יפכ ,'דלוונירג םחנמ ןב לאיכלמ דגנ לארשי תנידמ
םגש וז איה תיללכ העיבת התוא .ימשר ןפואב םושיאה בתכ
ןב ףלודא דגנ 40/61 ילילפ קית'ב םושיאה בתכ תא השיגה
רשע-השימח ללכ הז םושיא בתכ .'ןמכייא ףלודא לרק
,ידוהיה םעה יפלכ עשפ" :היה םהבש ןושארהו ,םיפיעס
םיצאנב ןיד תיישעל קוחל (1) (א) (1) ףיעסה יפל הריבע
םרג ...םשאנה" הז ףיעס יפ-לע ."1950 ,י"שת םהירזועבו
עוציב לע יארחא היהש ימ תרותב ,םידוהי ינוילימ תגירהל
תינכות - םידוהיה לש תינפוגה םתדמשהל םיצאנה תינכות
(1) ."'םידוהיה תייעב לש יפוסה ןורתפה' :היוניכב העודיה
טפשמה תיב :האכרע התואב וכרענ םיטפשמה ינש ,תינש
:דיחי טפוש ינפב להנתה רנטסק טפשמ .םילשוריב יזוחמה
תיב אישנכ ןהיכ 1963-1948 םינשבש ,יולה ןימינב טפושה
בכרה ינפב ךרענ ןמכייא טפשמ .הריבב יזוחמה טפשמה
השמ בשי בכרהה שארב :יזוחמה טפשמה תיב לש דחוימ
ןימינב ןידב ובשי ומיעו ,ןוילעה טפשמה תיב טפוש ,יודנל
םתודגנתה תורמל בכרהה לע ומצע תופכל חילצהש ,יולה
טפשמה תיב אישנ לש ןהו םיטפשמה רש לש ןה תשרופמה
-לתב יזוחמה טפשמה תיב טפוש ,הוור קחצי ןכו ,ןוילעה
םיטפושה תשמח ךותמ :ילנוסרפה ןוימדה םת אל הזב .ביבא
בכרהב ותעשב ויה השולש ,ןמכייא לש ורוערע תא ועמשש
אישנ ,ןשלוא קחצי :"רנטסק טפשמ"ב רוערעה תא עמשש
ןידה תיב באכ ןהיכש 1965-1954 םינשב ןוילעה טפשמה תיב
.גרבליז השמו טנרגא ןועמש םיטפושה ןכו ,םירוערעה ינשב
עבותה םיטפשמה ינשבש הדבועה איה ןוימיד תדוקנ דוע
חקל "רנטסק טפשמ"ב .ומצע הלשממל יטפשמה ץעויה היה
ינויב עבותה דיקפת תא ומצע לע ןהכ םייח יטפשמה ץעויה
יכו ךבתסמו ךלוה טפשמה יכ ררבתהש ירחא ,1954
םילשורי זוחמ טילקרפ ןגס ,לת ןונמא לע הלטוהש המישמה
איה םינושארה טפשמה שדוחב העיבתה שארב דמעש
העיבתה תכאלמ הלטוה ןמכייא טפשמב .וחוכמ הלעמל
,1960 יאמבש ,רנזואה ןועדג יטפשמה ץעויה לע הליחתכלמ
,ןהכ םייח לש ומוקמב אב ,ןמכייא ףטחנ ובש שדוחה רמולכ
.םישימחה תונש לכ ךשמב הז דיקפתב ןהיכש
,םיטפשמה ינש ןיב ןוימיד תודוקנ יתש דוע תומייק
םוחתב אלא ינכטהו ילמרופה םוחתב ןניא ןהיתשו
,רותסימב יחש ,ןמכייא ףלודא לש וחור ,תישאר .תוהמה
לאיכלמ לש וטפשמ ךרענ ובש םינוידה םלואב הפחיר
הפחיר תמה רנטסק לארשי לש וחור וליאו ,דלוונירג
תאו ןמכייא תדיכל תא הווילש ,ירוביצה ןוידה ללחב
יזכרמה רוביגה םיטפשמה ינשב ,תינשו .וטפשמ ךלהמ
ותפוג ,הלמר אלכב הלתנ ןמכייא ףלודא .וייח תא חפיק
גרוהל ותאצוה .ןוכיתה םיה ימימב רזופ ורפאו הפרשנ
ותפיטח תשרפל יעמשמ דחו רורב ,יסקט םויס התיה
הלילב ותיב ףס לע הרונ רנטסק לארשי וליאו .וטפשמו
םימי הרשע ויעצפמ רטפנ ,1957 סרמב 4 -ל 3 -ה ןיבש
הברמל ךרענש ,בל ערוק סקטב הרובקל אבוהו ךכ-רחא
ירחא וכלה םיפלאש העשב .םירופב אקווד הינוריאה
,חצרה .ליבקמה בוחרב עדיאלדעב תובבר ופצ ,ונורא
עצוב ,יופצ יתלב הכו יופצ הכ היה תחא הנועבו תעבש
המכש אלפ אלו ,ןוילעה טפשמה תיבב ןוידה לש ומוציעב
תארקה תא םינותיעה דחא ריתכה ךכ-רחא םישדוח
הנורחא הכרעמ" :תרתוכב תאז האכרע לש הניד קספ
(.1958 ראוניב 15 ,בחרמל )."יזכרמ רוביג אלל ינושה יווק- ב
ינש ןיב ןוימיד תודוקנ טעמ אל אוצמל אופיא ןתינ הרואכל
ריהבמו שיחממ הלא ןוימיד תודוקנב ןויע םלוא ,םיטפשמה
רעפ קר אל םהיניב םייקש ,םינוש םיעוריאב רבודמ המכ דע
ןיב - םירוביגה לש םתומ ןיב לדבהה .םוהת טעמכ אלא
שיגדמ - רנטסק לארשי חצרל ןמכייא ףלודא לש ותיילת
םיעוריאב רבודמ המכ דע רתויב הטובהו השדחה הרוצב
.הזמ הז םינוש
המכסה התיה ןמכייא ףלודא לש גרוהל ותאצוה ביבס
היילתה ברע םינותיעב תובוגתהמ .האלמ טעמכ תיללכ
דעצב רבודמ יכ דומלל ןתינ לעופל האצוהש ירחא דימו
,רצינש לאומש .תובהלתהב וליפאו וב ךמת רוביצהש
דגנ הבר תופירחב היילתה םויב בתכ ,'בירעמ' יכרועמ
ותוא ןוחל" .ןידה רזג תקתמהו הנינח לש תורשפא לכ
ינוילימ תשש לש םמד תא שדחמ ריקפהל - עמשמ
הערכה ןאכ תירשפא ןכל" :ךישמהו רצינש בתכ "ונללח
ןוילימ השש !אל ?ןמכייאל הנינח !הינש ןיאו דבלב תחא
,בירעמ ,'רסומה וצ הז - םודרגל ותולעהל' )"!אל םימעפ
(.1962 ינויב 1
היינשה היילעה שיא ,יאכז דוד בתכ ךכ-רחא םיימוי
גוסמ יאדו איה התוללכב ןמכייא תשרפ" :'רבד' יכרועמו
הבהאל בלה תא םיטמה הלא ,הנידמה לש םילודגה םישעמה
."הב ךרבתהלו הריקוהל ,הבהא הנשמל ,התוא
,תילארשיה תיטסינומוקה הגלפמה ןומוי ,'םעה לוק' םג
לע .ןמכייא ףלודא לש ותתמהב תצרחנ הכימת עיבה
ןידה רזג עוציב היפלו העידיב חוויד ןידה רזג עוציב
תוגייתסהבו יטסילאיצוסה םלועב קופיסב לבקתה"
םוי ותואב םסריפש תכרעמה רמאמב ."ברעמב 'יוניג'ו
אצוהו רזגנ ,קדצ ןיד קספ ץרחנ ,קדצ ןיד השענ" :בתכנ
;1962 ינויב 3 ,רבד ,'תורצק' )".קדצ ןיד רזג לעופה לא
(.1962 ינויב 3 ,םעה לוק ,'דבאי ןכ'
.תיזיפטמ המקנ לש טקא היילתב ואר ףאש הלאכ ויה
תועידי' ךרוע ,םולבנזור לצרה ר"ד היה םהמ דחא
אצת הלמרמ יכ" התיה ותרתוכש ,רמאמב .'תונורחא
דציכ ראית (.1962 ינויב 1 ,תונורחא תועידי ),"הרות
תוקוניתה" ופסאתה הלמר אלכבש היילתה דומע ביבס
םהישארו םהיתומיא תועורזמ ואצוהש ,ןבר תיב לש
חצר תומוקממ וחקלנש תוהמיאה ,לתוכה לא וחטוה
,"םיילאדנווה ס"סה ירוכיש לש תשובה יתבל ןהיקונית
םרשבמ ס"סה יבלכ ידי לע ורקענ םהירבא"ש הלא לכו
."םיזאגה-יאתלו תופרשמל קרזנ םהמ ראשנ דועש המו
תוחפל בוט" :ורמאו לבחבו ץעב וננובתהו ודמע םלוכ
."בוש רקפה היהי אל ונלש םדהש
וליטהש תולוק המכ ומגפ המכסהה תועורתבו הינומרהב
ילאנב ךכ לכ ףוס וב וארשו ןידה רזג לש ותנובתב קפס
תועצמאב הרידגהל אל וליפאו הניבהל ןתינ אלש ,השרפל
לע תומ לש ןיד רזג עוציב" .לבוקמהו רוגשה םיגשומה םלוע
:ריבסהו םולש םשרג ןעט ,"ןוכנ אל םויס היה ןמכייא
.תעד לקו לקשמ לק :םינבומ ינשב לק םויס היה הז
ירחא םיריעש קחשמ ,anticlimax תניחבב התיה וז הילת
חותפל םוקמב יכ ,שושחל שי .הומכ התיה אלש הידגרט
.ותוא ונרגס ונחנא ,אבה רודל חותפ וריאשהלו ןובשח
,ותלקה אלא וניא ןידה תרמוחכ תויחטשב הארנש המ
חיכוהל וניצר םצעב המ ...הב םינינועמ ונא ןיאש הלקהו
ונכותב השענ קדצ טפשמש חיכוהל וניצר םא ?םלועל
ונאלכ ןיב - יחה ןמכייא ירה ,לודג ירוטסיה ןובשחו
(וב וצר אל אוושל אלש) םינמרגל והונרזחהש ןיבו ותוא
,שושחל שיו .הז ןובשחל עירפהל היה יושע אל -
,'ןמכייא' ).עירפי דואמ ,עירפי ןיד-תיב גורהכ ןמכייאש
(.120-118 'מע ,1975 ביבא-לת ,וגב םירבד "ךותב
ידסיממ ,הינשה היילעה ישנאמ - ישפח ןתנ היה ףסונ דגנתמ
,תינורקע תודגנתה ךותמ .'םולש תירב'ב רבחו ללהנ
רזג ןתמ ירחא בתכ ,םימד תוכיפש לכל תצרחנו תטלחומ
:ןידה
זירכנ ,הלפש םד תמקנל ערה רציהו ןטשה ייותיפל לעמ
םלצב ארבנה לש יתימאה דובכה שגר לכב עידונו
ונל הלילח !ונכרד וישעו ןיק לש םכרד אל :םיהלאה
תא לעגלו ףנטלו ,וניאנוש לש האמוטה תגרדל תדרל
ךופשלו המהוזב עוקשל ונל הלילח ...תומקנ םדב ונידי
-רבמבונ ,רנ ,'ןמכייא לש ולרוג' )!חצרת אל .ומד ,םד
תודגנתהה התיה תוחפ היופצ .(15-14 'מע ,1961 רבמצד
אוה יכ ומצע לע דיעהש תורמל .הנביל רזעילא עיבהש
,ץוחנ השעמ ןמכייאל תומ-ןידב וארש הלא םע הנמנ"
עוציב ירחא הבוגתה תמצוע ירה ,"וילאמ ןבומו קדוצ
,ןידה קספ היה רקיעה ותניחבמ .ותוא העיתרה ןידה רזג
ןידה-תיב ,ימלשוריה ןידה תיב"מ הלעש רסמה
האבה הדוקפ לכ אלמל בייח םדא ןיא יכ ...ידוהיה
תא תרטופ הניא םיטילש לש םתוירחא [יכ] ;הלעמלמ
,"ינששוח" ."תישיאה ותוירחאמ םלצב ארבנה דיחיה
תא וניתושפנב שטשט ןידה רזג ןואשש" ,הנביל בתכ
...תא ונגפס אל ונחנא םאו ,ןידה-קספ לש ותועמשמ
תא שטשט ןידה-רזג')."םירחאמ הווקנ המ ,םירבדה
(.1962 ינויב 7 ,ץראה ,ןידה-קספ תועמשמ
ןמ אצוי תניחבב קר אל .םידדוב ויה הלא תולוק םלוא
םצעש הדמע םג אלא ,ללכה תא רשאמה ללכה
לקלקל החילצה אלשו קפסב הלטוה הלש תוימיטיגלה
:ןמכייא תתמה לש בטיה ןמזותמה ינחלופה השעמ התא
תא ןוילעה טפשמה תיב יטפוש תשמח וחד יאמב 29 -ב
הנינחה תשקב תא אישנה החד ךכ-רחא םיימוי ;רוערעה
ןמכייא הרו ונממ השקיב ובש קרבמה ילושבו ,ולש
םישנ הלכש רשאכ" :ודי בתכב םשר הלעב ייח לע סוחל
אצוה הליל ותואב דוע ."ךמא םישנמ לכשת ןכ ךברח
יוטיב ידיל אבש יפכ םינורחאה ויעגר רואית .גרוהל
אוה :ינחלופ ךפונ אוה םג ףיסוה ,תילארשיה תונותיעב
וליפאש ,תושגר לוטנ ,תצלפמ ,טובורכ ויומיד תא םאת
.המוטאהו האופקה ותדמעמ ותוא איצומ וניא ולש ותומ
לש ישפנה ןונגנמה תוהק" לע חוויד םינותיעה דחא
יתב תורש ביצנשכ בוש התלגתהש ,"יצאנה ררוצה
תא החד הנידמה אישנ יכ ול עידוה רינ הירא רהוסה
גאד ידוסיה יצאנה ןיילתה" יכ בתכו ולש הנינחה תשקב
ולש ותיילתש ידכ ,טרפ לכל ותומ ינפל םינורחאה ויעגרב
דע "ידוסי" היה ןמכייא' ,גלפ 'א )."'םגפ אלל" היהת
(.1962 ינויב 3 ,בירעמ ,'ףוסה
 רנטסק חצרל תובוגתה -ג
היה ,רחאה טפשמה לש ורוביג ,רנטסק לארשי לש ותומ
,יולה טפושה לש וניד קספש תורמל .ןיטולחל הנוש ןיינע
התסהה עסמ ןכו "ןטשל ותמשנ תא רכמ" רנטסק יכ עבקש
הבר הדימב וריתה ,ויתובקעב חתפנש ףקיהה בחר ירוביצה
התיה ילארשיה רוביצה תניחבמ ,רנטסק לש ומד תא
לש םימי םתואב .ןיטולחל היופצ יתלב וייחב תושקנתהה
לש וייחל ץק ומש םישקנתמה ירודכשכ ,1957 סרמ תישאר
רוביצה לש ומוי רדסמו ובילמ קוחר אשונה היה ,רנטסק
ןודנ הנידמה רוערע םהבש םימיה הלא ויה םנמוא .ילארשיה
דיחיה טעמכו ירקיעה רבדה ךא ,ןוילעה טפשמה תיבב
הגיסנה לע רמהו ןועטה חוכיוה היה זא רוביצה תא קיסעהש
.יניסמ
לע הבוגתב ומכ ,רנטסק לש וייחב תושקנתהה לע הבוגתב
.ןחלופה ןמ ץמש וליפא היה אל ,םימי הרשע רובעכ ותומ
תומשאהו תומשאה ,הטרח ,הכובמ ויה תוירקיעה תובוגתה
הכובמה .הקומע הדרח לש תושוחת - הזל רבעמ ךא .תוימצע
יתש - לאמשמ י"קמ לשו ןימימ 'תורח' לש ןקלח תנמ התיה
וניד קספ םסרופשכ ,ןכל םדוק םייתנשמ תוחפש תוגלפמה
הרוצב י"אפמ ותגלפמ תאו רנטסק תא ופיקתה ,יולה לש
שרופמב העבתש הדיחיה הגלפמה התיה י"קמ .הטוב
םיצאנב ןד תיישעל קוחה יפל ןידל רנטסק תא דימעהל
שנוע אוה יואר אוה ולש שנועה יכ הזמר ףאו םהירזועבו
.תוומ
(2)
ירמאמו םירמאמה עפשלו קנעה תורתוכל רומג דוגינב
,1955 ץיקב 'םעה לוק' תאו 'תורח' תא ונייפיאש תכרעמה
עדימה .םיינוקלו םיירונימ םהיחוויד 1957 סרמב ויה
םידומעב ללכ ךרדב ,השבי ןושלב אבוה יחרכההו יסיסבה
ירמאמ לע רבדל אלש ,תונשרפ ירמאמ לכ אללו םיימינפה
לש ותומ לע העידיה תא םסריפ 'תורח' ,אמגודל .תכרעמ
הומסריפש םינותיעה בורל דוגינב) ןורחאה ודומעב רנטסק
הירגנוהב ותוליעפ תשרפל ;(ןושארה םדומעב הטלבהב
.םילימ 35 קוידב ושדקוה וטפשמלו יצאנה שוביכה תפוקתב
(3)
.ינויצה לאמשה יגוחב רקיעב יוטיב ידיל האב הטרחה
ןלדתשה למסל רנטסק תא וכפה םה ןכל םדוק םייתנש
'ץיבלינא יכדרמ חסונ םירוביג לש רומגה דוגינל ;יתולגה
עייס ךכבו םיצאנה םע הלועפ ףתישש ימל ;שנס הנח וא
ןוטה היה התע (4) .הפוריא ידוהי תדמשהב םהל
לעב'ו ,הדובעה תודחאל העונתה לש הנואטב ,'בחרמל
ינש ןיב האוושה .ןיטולחל הנוש ,ם"פמ ןואטב ,'רמשמה
לש יתורפסה ופסומ ,'אשמ'ב ומסרופש םירמאמ
,ח"שת רוד ירפוסל תיזכרמ המב שמישש 'בחרמל'
רמאמה תא .םירבדה ןוט הנתשה המכ דע ריהבת
לש וניד קספ םוסריפ ירחא דגמ יתמ בתכ ןושארה
ילויב 1 ,אשמ ,'העינכל הרובגל העינכה ןיב' ).יולה
תא חיכשמ" רנטסקל חלוסה לכ יכ וב בתכנ (.1955
םידרומה תא דימעמ[ו]...םיובננטו ץיבלינא לש םרכז
תוחפ ,חצרה ירחא ."תחא המר לע 'םינלדתשה' תאו
לע ,יתמ לש ויחא ,דגמ ןרהא בתכ ,ךכ-רחא םייתנשמ
(.1957 סרמב 22 ,םש ,'םינויצ')
לרוג לש ולוע דבוככ ,התיעבמו הדבכ תמ תיווג
,ריקה לא םבגב םיגיהנמו םיסנרפ דימעמה ,ידוהי
הדיגבהו ןולשכה תא השועו ,םויהו ,לומתאו ,זא
,יקסטורג ,געלנ םויס [היה ותומ] ...םיפדרנ תומשל
םילותפנ תברו תעזעזמ תידוהי הידגרטל ...םעט רס
ןמ םיחצרמ רודכ עמשיהב דרוי הילע ךסמהש -
.הליל-תכשחב בראמה

םלה .הדרחו םלה התיה חצרל תיזכרמה הבוגתה םלוא
ורתפנ אל תורמו תושק םג ,תוקולחמש ךכב ורוקמש
הדרחו ,תרפועה רודכו חדקאה הנק תרזעב ללכ ךרדב
אלא דבלב תימעפ דח תירקתב רבודמ ןיא אמש
םינותיעב ומסרופש תכרעמה ירמאמב ןויע .םידקתב
דעו תאזה הדרחה לש התמצוע התיה המ דמלמ םינושה
ויהי יכ בתכנ 'ץראה'ב .תיטננימוד התיה איה המכ
ןיא" ,ויהי רשא רנטסק ייחב תושקנתהל םיעינמה
שפנ ןויוויש ךותמ תוארל לוכי ילארשיה רוביצה
תא אלמל קשנ יאשונ םינויריב םיסנמ הלילה תוסחבשכ
םוימ ,'רורט ישעמ רוקעל שי') ."טפשמה תיב לש ומוקמ
שיאה" יכ בתכ 'בירעמ' (.1957 סרמב 5 ,.ראה ,םויל
קר אל - רנטסק .י ר"ד לומ וחדקא תא הלילה ןוויכ רשא
)."הלוכ המואה בל לא ותוא ןוויכ אוה - ונוויכ וילא
(.1957 סרמב 4 ,בירעמ ,בירעמ ןמוי ,'ילרוגה עגרה הזב'
הליל ןושיאב םדא לא רודכ תחילש" יכ בתכ 'בחרמל'
לכבו דימ ורקעל שיש אוה ילוח ...חצר-תנווכב
רורט ישעמ הכותב לובסת אל לארשי תנידמ .םיעצמאה
הרבחה .םירחא וא םייטילופ םיקומינמ ,ינודז
םתוא איקתו םתוא אשית אל תילארשיה
(.1957 סרמב 5 ,בחרמל ,'רנטסקב תושקנתהה')"הכותמ
,ם"פמ שיא היה םימי םתואבש ,רימש השמ רפוסה וליאו
ןויער היה לוכי תירוביצה ונתעדותב הדוקנ" וזיאב לאש
."ערז אתכ ,תיפוקסורקימ תומלגתהכ ךא ולו םלגתהל חצרה
"חצרה ןויערל ןושארה ןיערגה" יכ ,התיה העיתפמה ותבושת
ילוצינ תא ןודל" ונמצעל ונלטנש האשרה בתכ ותואב םולג
ובשש הלא תא ןודל" ;"םידגובלו םירוביגל םקלחלו האושה
(5) ."םיערלו םיבוטל םקלחו םימיאהו שאה ןחבממ
- תיעמשמ דחו הרורב הנקסמל ךילומ הז לכ
היה רנטסק לארשי חצר ילארשיה רוביצה לש ותניחבמ
רמו ןועט חוכיומ רבעמה .יטמוארט וליפא ,השק עוריא
תונובשח לוסיח םשל חדקאב שומישל ילטורב וליפאו
הרבחה תלוכי םצע לע םויאכ ספתנ םייגולואידיאו םייטילופ
םימלב לש םומינימ לע תרמושה הרבחכ םייקתהלו ךישמהל
תא דקפש עוזעזה תא םיצעהש אוה הז יוניש .םינוזיאו
אופיא ןבומ .רנטסק לש וייחב תושקנתהה חכונל הרבחה
ותומל רומגה דוגינה תא הווהמ דחאה טפשמה רוביג תומש
קר אל הספתנ ןמכייא תיילת ירהש .רחאה טפשמה רוביג לש
אלא ,ימסוק וליפא ילואו ישונא קדצ ןובשח לש ותומלגתהכ
לע לארשי תנידמב ונתונוביר ןוחצינל תפסונ החכוהכ םג
םעל הקנעוה תינובירה ותנידמב קר ןכש .תיתולגה תודהיה
דחאה ויצחמ וריבעהל ,ןמכייא תא סופתל תורשפא ידוהיה
יטפוש ינפל ןידל ודימעהל ,רחאה ויצחל ץראה רודכ לש
לכ וצומש ירחא קר ותימהלו ,םיללכה לכל םאתהב לארשי
תא םצעב תפקשמ הרואכל ןוימידה תדוקנ ,ןכל .ןידה יכילה
.םיטפשמה ינש ןיב דוגינה תאו ינושה
 יטפשמה ךילהב םיינכט םילדבה -ד
ןתינ הכרדש רתויב תטלובה הדוקנה אוה רוביגה תומ
דוגינל ךפוה הרואכל ןוימידה דציכ םיגדהלו ריהבהל
אל ךא רתויב תטלובה הדוקנה וז .השעמל ימוהת
תודוקנה ךרד םג המגדהל ןתינ הז ןיינע .הדיחיה
,הדבועה איה ןהמ תחא .הרואכל תוינכטהו תוינכטה
ץעויה היה עבותה ,ןפוד אצוי ןפואב ,םיטפשמה ינשבש
,הרואכל ןוימיד תדוקנ בוש .ומצעב הלשממל יטפשמה
ומצע לע לטנ ןהכ םייח .לדבהה היה לודג המ לעופב ךא
ירחא םישדוח המכ ,1954 ינויב העיבתה תכאלמ תא
הרגפל אצי טפשמה תיבש רחאלו יטפשמה ןוידה תחיתפ
הביד טפשמכ לחהש המש ררבתהשכ ,םיישדוח לש
תא עקעקל םייאמ וליפאו ךבתסמו ךלוה ידמל ימתס
ןהיכש ,תרש השמ לש ישיאה ונמויב ןויע .ןוטלשה
רבודמ המכ דע הארמ ,הלשממה שארכ םימי םתואב
םיספ לע טפשמה תא תולעהל דעונש םורח דעצב היה
בתכ 1954 סרמב 31 -ב .הלשממה תניחבמ רתוי םיחונ
גשומ הארנכ ול היה אל יטפשמה ץעויה" יכ ,תרש
לש תוינויצסנסה ויתואצותמו ינידמהו ירוביצה ויפואמ
'מע ,ב ,1978 ביבא-לת ,ישיא ןמוי ,תרש 'מ )."הז טפשמ
,לירפאב 8 -ב ,םימי הרשעכ רובעכ ([תרש :ןלהל] .425
לש וכלהמ לע תידוסי תוצעייתה" (.433 'מע ,םש)בתכ
תא לוטנל ןהכ םייח תא יתבייח ...רנטסק טפשמ
וכרענש תוחיש ללוכה רפסב ,ומצע ןהכ ."וידיל העיבתה
,ןוילע טפוש - ןהכ םייח םע תוחיש ,רשש 'מ ),ומיע
רנטסק טפשמל הרצקב םנמוא סחייתה (.1990 םילשורי
ללכ סחייתה אל אוה ךא ,(98-97 'מע) ויפלכ ותדמעלו
לוהינ תא ומצע לע חקל טפשמה ידכ ךותש ,הדבועל
.העיבתה
ןבומכ אוה ןמכייא טפשמב רנזואה ןועדג לש ורופיס
העיבתה לוהינ תא ומצע לע לביק אוה .ןיטולחל הנוש
לביק תיללכה העיבתה שארש הדבועהו ןושארה עגרהמ
תובישחל תפסונ החכוה התוויה הז דיקפת ומצע לע
יתייה ,תישיא" .הז טפשמל תסחיימ הנידמהש הנוילעה
בתכ "תונכהה עגרמ ןמכייא טפשמב ןיטולחל עוקש
עטקה דחוימבו ,טפשמה תחיתפב ומואנ (6) .רנזואה
תוארקמב ללכנה ינונק טסקטכ ספתנ ותוא חתופה
תודוקנמ תחא תא וב האר ומצע רנזואהו (7),תובר
בתכש םירבדמ .וייח לש אישה תא וליפא ילואו ,אישה
ותניחבמ התיה הז םואנ תאישנ המכ דע תוארל ןתינ
:בתכ ותחיתפל להקה תבוגת לע .תובישח בר עוריא
םג רבוע יב רבועה טטרה יכ ,שממ יסיפ ןפואב ,יתשח"
ינפו םלואל יבגב יתדמע יכ ףא ,םלואה תא אלימש להקב
ותבוגת לע וליאו (.324 'מע ,רנזואה )."םיטפושה לא
ישירח יכב יתעמש יתמייסשכ" :בתכ וירבד תא םייסשכ
ועקתנ םילמה יכ ,ךישמהל יתלוכי אלו יתמדנ .להקב
םנמוא ןהכ םייח ,הזל רבעמו (.325 'מע ,םש ) ."ינורגב
םלועמ ךא ,רנטסק טפשמב וקלחל םלועמ שחכתה אל
דחא תא וב האר אלש יאדוו ,דחוימב וב האגתה אל
הניש "ןמכייא טפשמ" ,הז תמועל .וייח לש םיאישה
תור .ודמעמ תאו רנזואה ןועדג לש וייח תא ןיטולחל
ןועדג תא ךפה ןמכייא טפשמ" :יכ הז ןיינעב הבתכ ידנוב
העודי תוישיאל לארשיב ןיטינומ לעב ןיד-ךרועמ רנזואה
."ולוכ םלועה ינפ לע
תיב - האכרע התואב וכרענ םיטפשמה ינשש הדבועהמ םג
םילדבהה לע דומעל ןתינ - םילשוריב יזוחמה טפשמה
,טפשמה תיב תומלואמ דחאב ךרענ רנטסק טפשמ .םהיניבש
אוה ,וב הלגמ רוביצהש ןיינעה תדימ המ ררבתהשכ קרו
טפשמה תיבל ךייש היהש רתוי חוורמו ךומס םלואל רבעוה
תומלואה דחאב ךרענ אל ,הז תמועל ,ןמכייא טפשמ .ןוילעה
.הז טפשמב ךנחנש ,שדחה 'םעה תיב'ב אלא ,םיליגרה
וטפשמ תא םייקל ןויערה הלעוה ףא ןמכייא ספתנשכ
,יבמופ טפשמב תניינועמ הלשממהו רחאמ" .'המואה יניינב'ב
דחאב בתכנ ,"המואה יניינב ןוגכ ,לודג םלואב ךרעיי אוה
הנווכה לעו ותדיכל לע העדוהה ירחא םוי םינותיעה
(8) .ןידל ודימעהל

םיטפשמה ינש ןיב תוושהל ןתינ הכרדש תפסונ הדוקנ
שגוה םהינשב .ןוילעה טפשמה תיב ינפב רוערעה איה
רוערעה תאש אלא ,םיטפוש השימח ינפב עמשנש רוערע
תא וליאו ,הנידמה תוטילקרפ השיגה "רנטסק טפשמ"ב
טרבור ר"ד ןידה-ךרוע שיגה "ןמכייא טפשמ"ב רוערעה
רוערעה תשגה םצע .ןמכייא לש וטילקרפ ,סויצורס
.תקולחמב יונש ךילה היה יולה לש וניד קספ ירחא
ורוקמש דעצב רבודמ םא הלאשה התלע תונותיעב
אמש וא ,יעוצקמה גרדב רמולכ ,המצע תוטילקרפב
גרדב רמולכ ,תרש השמ הלשממה שארב הטלחהה רוקמ
(9) .הז דעצ טוקנל תוטילקרפה תא בייחש ,יטילופה
תליפנל האיבה רוערע שיגהל הטלחהה ,הזל רבעמו
ינויצילאוקה ףתושה ,םייללכה םינויצה ןכש ,הלשממה
-יא תעצה לע העבצהב וענמנ ,תרש תלשממב ריכבה
הביסה .תסנכב ושיגה י"קמו 'תורח'ש ,הלשממב ןומאה
.רוערעה תא שיגהל הטלחהה התיה ןומאה-יא תועצהל
רוערע שיגהל סויצורס תטלחהב תוארל רשפא הז תמועל
רזג לע דחוימב ךא ,ןמכייא תא עישרהש ןידה קספ לע
קלח וליפאו שארמ יופצ דעצ ,וילע לטוהש תוומה ןיד
ךרדה .הז טפשמב עירכמ הכ היהש ,ינחלופה ךילהתהמ
ןפ השיחממ רוערעה תשרפ תא רנזואה ןועדג םכיס הבש
ךשמב ארקנ ןוילעה טפשמה תיב לש ןידה קספ" .הז
.טפשמה לש ומויס הז היה" ,בתכ ,"תועש יצחו שולש
וקקזנ ךכ םשל .ןתוחילש ומייק קדצה תונחט
(.444 'מע ,רנזואה )."םייתנשל
טפשמה תיב יטפוש לש םניד-קספב אוה ףסונ לדבה
וילעו ,דחא ןיד קספ שגוה "ןמכייא טפשמ"ב .ןוילעה
הנותחתה הרושה .םיטפושה תשמח לכ םהידי וכמס
תא תוחדל" הטילחה האכרעה יכ התיה הז ןיד קספב
,שנועה יבגל ןהו העשרהה יבגל ןה ,רערעמה לש ורוערע
תיב ידי-לע ונתינש ןידה רזגו ןידה קספ תא רשאלו
- ןמכייא ףלודא דגנ יטפשמה ץעויה )."יזוחמה טפשמה
רוערעב (.71 'מע ,ד"לשת םילשורי ,רוערעב ןידה קספ
המכמ ןיטולחל הנוש היה בצמה "רנטסק טפשמ"ב
:תוניחב
לכ - ןיד יקספ השימח אלא דחא ןיד קספ שגוה אל ,תישאר
ןיד קספ שיגה הז בכרהב ובשיש םיטפושה תשמחמ דחא
.ולשמ
לע לבוקמ היהש ,טנרגא ןועמש טפושה לש וניד קספ ,תינש
תא טלחומ ןפואב עקעיק ,םיטפושה תשמח ךותמ העברא
הדמעש תירקיעה הלאשב .יולה טפושה לש וניד קספ
םע להינש ןתמו-אשמב רנטסק לש ויעינמ תלאש ,חוכיוול
הרטמב ףוסה דע ךישמה רנטסק" יכ טנרגא עבק ,םינמרגה
ןתינש םידוהי לש רתויב לודגה רפסמה תא טלמל - הדיחי
םיסחוימה תבכר[ו]..םוקמהו ןמזה יאנת חכונל טלמל היה
(10)."הזה ןתמו אשמהמ יאוול תאצות קר התיה
האכרעה יטפוש ןיב םיעד תומימת התיה אל ,תישילש
לש ןיד קספ םג היה טנרגא לש וניד קספ דצל .הנוילעה
.יולה לש וניד קספ תא ןורקיעב לביקש ,גרבליז השמ טפושה
לש ורוערעב םג ובשי גרבליזו טנרגא םיטפושה יכ ןייצל שי)
.(ןיד קספ ותוא לע ומתח םעפה ךא ,ןמכייא
לש וניד קספ תא םג התניש הנוילעה האכרעה ,תיעיבר
דלוונירג תא הכיז יולה .רזגש ןידה תא םגו יולה טפושה
דחאב ועישרה ,םושיאה בתכ יפיעס תעברא ךותמ השולשב
לש םשוכר ללשב רכב םע קלחתה רנטסק יכ ותמשאה)
.תחא הריל ךסב ילמס סנק וילע ליטהו (הירגנוה ידוהי
השולשב ותוא ועישרה הז תמועל ,ןוילעה טפשמה תיב יטפוש
תבוטל תודעה ןיינע) דחאב והוכיז ,םיפיעסה תעברא ךותמ
סנקו יאנת לע רסאמ - ישממ שנוע וילע וליטהו (רכב טרוק
.י"ל 200 ךסב
וקפתסה אל ןוילעה טפשמה תיבב םיטפושה ,תישימח
רקיב לבוקמכ אלשו ,יולה טפושה לש וניד קספ לוטיבב
תא יולה להינ הבש ךרד התא תופירחב ןשלוא אישנה
טפשמה להנתה תוניחב המכמ" יכ ןעט אוה .טפשמה
ריתה יולה :תלבוקמה הרודצורפה יללכל םאתהב אלש
ןיאל תוכשומ תוריקח" :ןכו ,"תויטנבלר יתלב תויודע
הכשמהל םרגש רבד ,ךכב המ לש םירבדל עגונב ץק
ביבא-לת ,םירבדו ןיד ,ןשלוא 'י )."טפשמה לש תמזגומ
(.308 'מע ,1976
סננוסידה ןמיסב דמע רנטסק טפשמ יכ הז לכמ קיסהל ןתינ
ןיבו טפשמה תכרעמ ןיבל תיללכה העיבתה ןיבש תקולחמהו
תמועל ןמכייא טפשמ .ןמצע ןיבל תונושה טפשמה תויושר
ןיבל תיללכה העיבתה ןיבש הינומרהה ןמיסב דמע ,הז
תכרעמ לש תונושה היתואכרע ןיבו תיטפשמה תכרעמה
:יעבטה ומוקמב קרו ךא יוטיב ידיל אב טקילפנוקה .טופישה
.וטילקרפ םעו "ןטש"ה םע םיסחיה תכרעמב רנטסק טפשמב ירנבאו רימת לש םקלח -ה
ףסונ לדבה .םיטפשמה ינש ןיבש םילדבהה םיצמתמ אל הזב
קר .יארקאב הבר הדימב חתפנ רנטסק טפשמ יכ ,אוה
ןהכ םייח הלשממל יטפשמה ץעויה לש תצרחנה ותדמע
,דלוונירג לאיכלמ לש לפכושמה ונולעש ךכל האיבה
חפל קרזנ אל ,והומכ תורשע בתכ םישימחה תונש ךלהמבש
,הזל רבעמ .יטפשמ ןויד לש דקומ ךפה אלא ,הפשאה
ןמז ךות םייתסי אוהש לכה ופיצ ,חתפנ ומצע טפשמהשכ
הרבחה תא עזעזיש עוריאב רבודמ יכ הזח אל שיאו ,רצק
רטוז טילקרפ היה עבותהש הדבועה .הריעצה תילארשיה
טפשמה אלו יחרזאה טפשמה היה ותוחמתה םוחתש ,ידמל
טפשמה לש םינושארה וימיב םינוידהש הדבועהו ,ילילפה
ידממש ךכ לע תודיעמ תירונימ הרוצב םינותיעב ורקוס
.םיבר ןיעמ םירתסנ ויה וב םולגה לאיצנטופה
המל ךפה טפשמהש ךכל יארחא הבר הדימבש םדאה
,טפשמה חתפנשכ .רימת לאומש ןידה ךרוע אוה ךפהש
תא החד יולהו ,יטפשמ גוציי לכ דלוונירגל היה אל
ןיד ךרוע אצמי דלוונירגש ידכ םייעובשב םינוידה
שחש ,רימת לאומשל דלוונירג עיגה םייתניב .וגצייש
רתוי והשמל טפשמה תא ךופהל ןתינ יכ ןושארה עגרהמ
לק שיח עקשיש יתרגש הביד טפשממ - רתוי הברה -
יאנותיעל 1980 תנשב קינעהש ןויארב .היישנה םוהתב
דלוונירג וילא הנפשכ יכ ,רימת רפיס ,תרופ-ןב והיעשי
ךכל עדומ היהש תורמל ךכל םיכסה ,וגצייל ונממ שקיבו
רורב" וירבדלש תורמלו ,ךבוסמו ךורא טפשמב רבודמש
ינע" היה דלוונירגש רחאמ ,"הפ היהי אל יואר רכשש
תאז לכב עודמ ."בולע ןויסנפ הזיאב םייקתהו ,ןופלדו
לש הקלח וירבדלש ינפמ ?גוצייה תא רימת וילע לביק
ביבס ימואלניבה הקיתשה רשקב תידוהיה הגהנהה
היה אוהו ,לכמ רתוי ותוא ןיינע הפוריא תודהי תדמשה
,תרופ-ןב 'י ).אשונה לש תירוביצה ותפישחב ןיינועמ
26 -ו 19 ,תונורחא תועידי ,'רימת לאומש םע תוחיש'
רדס לע תולעהל התיה ותרטמ ,רמולכ (.1980 רבמטפסב
ןויאר ותואב רחא םוקמב רידגהש המ תא עיקוהלו םויה
לארשיב תידוהיה הגהנהה לש םיהדמה ןולשכ
הדמעמב עוגפל ךכו ,"האושה לומ ישפוחה םלועבו
,היגיהנמו י"אפמ לש היצמיטיגלה םצעבו ירוביצה
תונשבו תידוהי תונכוסה שארב ודמע םיעבראה תונשבש
.לארשי תלשממ תא וגיהנה םישימחה
לאיצנטופה והמ ,רתוי רחואמ יכ םא ,ןיבהש ףסונ םדא
1950 -ב הנקש ,ירנבא ירוא יאנותיעה היה טפשמב ןומטה
- "םיוסמה ןועובש"ל ותוא ךפה ירנבא .'הזה םלועה' תא
.ןוטלשה תמיא תויהל ךפהש ,ףירח ינויציזופוא ןואטיב
החכוהה תא תווהל היה רומא טפשמה ירנבא לש ותניחבמ
םינקסע ידיב אצמנ לארשי הנידמב ןוטלשהש ךכל תיפוסה
שגמ"מ ,רמולכ :ול םייואר ויהש הלאמ ותוא ולזגש ,םייתולג
,ח"שת לש ברקה תודשב ומד תא זיקהש רעונהמ - "ףסכה
הרייע לש הבולע הסריג אלו תירבע הנידמ הפ םקותש ידכ
.םיגיהנמ ידי-לע אלו םינלדתש ידי-לע תטלשנה ,תיתולג
תונשב רימת לאומשל ירנבא ירוא ןיב התרכנש תירבה
םא ,טפשמה תפוקתב האישל העיגה תומדקומה םישימחה
- חצנ תוביריל הכפה איה רושע ותוא לש ופוסב רבכ יכ
םיניינעל רבעמ .תישיא רקיעב ךא ,תיגולואידיאו תיטילופ
יטילופ סיסב תאז תירבל היה ,וגאו היציבמא לש
תולכ םייניעב האר ,ירנבא ומכ ,רימת - קהבומ יגולואידיאו
תאונש תי"אפמה "הנוקסע"ה לש הידיב ןותנ ןוטלשה דציכ
תלוכיהו תוכזה םהלש הלאמ ,ץראה ינבמ ותוא הלזגש ,ושפנ
תא התוויה תאז תינענכ-תירבע הייטנ .הנידמה תא להנל
הצובק םע הנמנ רימתש ךכל ואיבהש םימרוגה דחא
השרפ םישימחה תונש תישארבש ,'תורחה תעונת' ידסייממ
ללה ,ןילרמ לאומש םג הצובקב םירבח ויה ומיע דחי) .הנממ
'הזה םלועה' תונויליגמ דחאב (םירחאו יקסניטוב'ז ירע ,קוק
ירחא יכ רבס ,םירבצה גיצנכ ,רימת יכ ,הז ןיינעב בתכנ
וק ."השדח תירבע המוא הכותב רוציל שי" הנידמה תמקה
אלא םהיניעב היה אלש ,ןיגב םחנמ לע לבוקמ היה אל הז
.רימת תשירפל עקרה היה הזו יתולג יתגלפמ ןקסע
ךכל תיזכרמ הביס התיה ירנבאל רימת ןיב תאז תירב
תרשקותמ ,הריעסמ המרדל ילוש עוריאמ ךפה טפשמהש
דגנו ןוטלשה תגלפמ דגנ טפשמל - הזל רבעמו ,תרבודמו
רמאמ .ותלפהלו רטשמה עוקעיקל ףונמלו ןוטלשה ישאר
קספ םוסריפ ירחא דיימ בתכ ירנבאש ,'תרש טפשמ' םשב
היה טפשמה ותניחבמ הדימ וזיאב שיחממ (11) יולה לש וניד
:בתכ ראשה ןיב .הלוכ הנידמה תגהנה לכ לש הטפשמ
תוגיהנמה ,רנטסקל תוארוהה תא הנתנש תוגיהנמה
ילייח תא הריזחהש איה ,דנארב תא הריגסהש
הנידמה תא הכפהש איהו ,הליגע ובאמ לארשי
תונכוסה םוקמב .םירז ידסח לע םויכ םג יחה וטיגל
אב תינידמה הקלחמה םוקמבו לארשי תלשממ האב
אל םג .ונתשה אל םישנאה םלוא .ץוחה דרשמ
ימו ימ .וינפל לדתשהל רשפאש ץירפה לא םהיעוגעג
ןכל .לארשי תנידמ לש ימו ימ אוה רנטסק טפשמ לש
איה הבוח .םינשי םיעצפ דרגל אוה רתוימ אל
ינידמה הווסמה תא עורקל הבוח .תאז תושעל
ריכזהל הבוחו וטגה לש תונלדתשה ינפמ לוכיבכ
תא בוש תנכסמו לארשיב תטלוש הדוע תונלדתשהש
.הנידמה דיתע
 םימשאנה לספס לע י"אפמ -ו
תוחפ לארשי תנידמב ךרענש טפשמב יכ ,אופיא םיאור ונא
לספס לע השעמל בשוהש ימ ,האושה םות ירחא םינש רשעמ
רמולכ ,םיפוצה אל ףאו האושה יללוחמ ויה אל םימשאנה
הגלפמה םש הבשי השעמל .םינקירמאה וא םיטירבה
רחאמ ,המחלמה תפוקתב תינויצה תורדתסהב הטלשש
ץראב בשיש הירבחמ דחא דגנ טפשמל םצעב ךפה טפשמהש
אלפ ןיא .םוי ידמ דגנמ ול םייולת ויה וייחו השובכ
ערקה ,טקילפנוקה ,רבשמה ןמיסב ולוכ דמע טפשמהש
.סוזנסנוקה רדעיהו
.םייוטיב טעמ אל ויה ערקלו טקילפנוקל ,רבשמל
קספ .יולה ןימינב לש וניד קספל רושק םהבש יזכרמה
ויהש דחא דצמ .ןיטולחל תובטוקמ תובוגת ררוע ןידה
בתכ ,אמגוד ,'בחרמל' .בל ץמואלו הנובתל למס וב וארש
תועמשמה ןמ ,ברה וכרעמ םלעתהל לוכי וניא שיא ,יכ
לומתא ןתינש ןידה קספל היהתש תימואלהו תיכוניחה
,תכרעמ רמאמ ,'שפנ תרעסבו המהדתב')."םילשוריב
דציכ וניבה אלש ויה הז תמועל (.1955 ינויב 23 ,בחרמל
תוירחא ומצע לע תחקל ןידב ידיחי בשיש טפוש זעיה
האירק ינמיס - תוצרחנ הכ תונקסמל עיגהלו תאזכש
הגלפמה ןומוי ,'םינמז' ,אמגודל .הלאש ינמיס אלל
תירסומה תוכזה" שי ללכב ימל לאש ,תיביסרגורפה
טופשל ,תרערועמ יתלבהו תקפקופמ יתלבה ,האלמה
תנוכמ לש הכות ךותב וללוחתנש םיניינעב טפשמ ץורחלו
השק ,טפושל םגו ,התומת-ןב לכל ."תיצאנה הדמשהה
םימי םתואב הררשש םימיאה תריוואל רודחל דואמ דע
ולא םישעמו וז הפוקת טופשיו קידצ ימ" :ןכלו הניבהלו
,?טופשיו קידצ ימ' )."?איהה הריוואה תדולי םהש
(.1955 ינויב 24 ,םינמז ,תכרעמ רמאמ
ןיב היה ףסונ טקילפנוק .דיחיה טקילפנוקה הז היה אלו
דימעה ןידה קספ .תיטופישה תושרה ןיבלו ןוטלשה תגלפמ
קספ לע הפקתה לכש ששחה ללגב - השק בצמב י"אפמ תא
התולת-יאב עוגפל ןוטלש תגלפמ לש ןויסינכ ספתיי ןידה
תא םדקל ידכ תיטופישה תכרעמה לש יאמצעה הדמעמבו
ךכל איבה הז .הלש םיינוטלשהו םייתתיכה םיסרטניאה
תאו ורשוי תא חביש יבמופבש ,תרש השמ הלשממה שארש
םיגוחב קר תרוקיב וילע חותמל זעיה ,יולה לש וביל ץמוא
אלו ופלדוי אל םירבדה יכ ענכושמ היהשכ ,םירוגס
אלל הלשממה הפקתוה התוריהז תורמל םלוא (12).ופשחיי
תעונת' ,אמגודל .טפשמה תכרעמב תעגופ איהש לע ףרה
זורכ ןידה קספ םוסרפ ירחא םימי המכ המסרפ 'תורחה
קספ םוסרפ זאמ יכ ןעטנ ובו '!ןידל - ןידה תיב יזבמ' םשב
םניא ...י"אפמ ידיב םיאצמנה ,הנידמה תונוטלש" ןידה
ודובכו טפשמה תולת יא לש שודקה ןורקעב ללכ םיבשחתמ
[ןורקע] ,טופישה תכרעמב ינשה ןורקעה תא םיסרוה ףאו
(13)."'הצידוי בוס'
תחתמ לא אטאטל ידכ לכה השע דסממהש ךכל איבה הז לכ
.העדותבו ןורכיזב ומושירלו טפשמל רושקש המ לכ חיטשל
לש ןידה קספו ,ומסרופ אלו וסנוכ אל ולש םילוקוטורפה
ידי-לע אל ךא ,םסרופ םנמוא - םידומע תואמ ללוכה - יולה
'ינרק' םירפסה תאצוהב אלא ,והשלכ ימשר םרוג
ל"צא תודלותל םירושקה םירפס תאצוהב התחמתהש
התיה אוטאטל ףסונ טביה .תיטסינויזיוורה העונתהו
רענתהל וסינש ימ ויה ,י"אפמ ישאר ברקבש ,הדבועה
תורמל - ןוירוג-ןב דוד ,אמגודל .וטפשממו רנטסקמ
וזיאב קפס ליטה יכ הלוע אשונב תורידנה ויתויואטבתהמש
- (14)ןועטו שיגר הכ ןיינעב ןיד ץורחל לוכי דיחי ןייד הדימ
קספ ןתמ ירחא רנטסק לש ויחא וילא הנפ רשאכ קמחתה
.תמה ויחא לש ומש תא רהטל ונממ שקיבו רוערעב ןידה
ןוירוג-ןב בתכ ,"לעילב ישנא יניעב סמרנ" תמה לש ודובכ
ומש תא רהטל ךמסומה שיאה ינא אל םלוא ,רנטסק עשוהיל
רתוי הברה םיאיקב תונכוסה תלהנה ירבחמ המכ"ש רחאמ
(15)."הפוריא ידוהי תלצה ןעמל השענש המב ינממ
טביה היה חיטשל תחתמ לא השרפה תא קוחדל ןויסינל
עדומ ןוצר רסוחב הלשממה תא ומישאהש ויה .ףסונ
אלש ידכ ןידל ודימעהלו ןמכייא תא סופתל ןווכמו
טפשמ ךלהמב ולעוהש םיאשונה לכ תא שדחמ חותפל
ןמכייאש ינפל םישדוח המכ ,1959 רבוטקואב .רנטסק
ןיא עודמ" ולש רעשה דומעב 'הזה םלועה' לאש ,דכלנ
םלועה ) ."?ןמכייא תסיפתב תניינועמ הלשממה
רמאמ םסרפתה ןותיעה ףוגב (.1959 רבוטקואב 21 ,הזה
."!יח ותוא סופתל" :התיה ותרתוכו ,דנארב לאוי בתכש
:בתכ ומויסב
סחי ןיינעב] םויה דע הריקח םוש הכרענ אל עודמ
וספתנ אל עודמ ?[דנארב תוחילשל בושייה תגהנה
תאזו - ןידל ואבוהו ותדקפמ יניצקמ שיא וא ןמכייא
?עודי םהיתובותכמ רכינ קלחש הדבועה ףא לע
יכ ןכתייה ?הלא תולאש יתש ןיב רשק םייק םאה
םיצור םניא תויועטה תא ושע רשא הלא
םה םיששוח םאה ?םויה רואל ולגתי םהיתויועטש
רתוי ורמאיו ידמ רתוי םיעדוי ורבד ישועו ןמכייאש
?ידמ
ןתמב םידוהי םיגיהנמ םישאמ ינניא :בטיה אנ ןבוי
דחא לכש ןיטולחל ענכושמ ינא .םיצאנל הרזע
ןימאמ ינא לבא .םידוהי ליצהל הצר הלא םיגיהנממ
ותימאל ,םניא לוכיבכ םילודגה ונגיהנממ םיבר יכ
ידכמ םינטק - דואמ םינטק םישנא אלא ,רבד לש
םיצור םהש ןכתייה .וגש םה םגש הדבועב תודוהל
?םמצע לע תופחל
.לודג ירוטסיה עשפב םיבייחתמ םהש ירה ,ןכ םא
 ןמכייא טפשמב סוזנצנוקה - ז
לש רומגה וכופיה היה ןמכייא טפשמ הלא תוניחבמ
דמעוה ןמכייא - ןונכתה תניחבמ ,תישאר .רנטסק טפשמ
ודוקיפב ,םיילארשיה ןוחטיבה יתורישש ירחא ןידל
ידכ םיריבכ םיצמאמ ושע ,לארה רסיא לש וחוצינבו
ינניא .הצרא וריבעהלו ופטוחל ,ותוהז תא אדוול ,ורתאל
תטרופמהו תקיודמה הקימנידה התיה המ הלאשל סנכנ
לעפ לארה יכ רורב םלוא ,הז ןיינעב תוטלחהה תלבק לש
שאר לש רמולכ ,ינידמה גרדה לש האלמה ותעידיב
,רהוז-רב לאכימ .ותמזויב ףאו ,ןוירוג-ןב דוד הלשמה
רפסמ ,ןוירוג-ןב לע בתכש הצחמל תימשרה היפרגויבב
ןסה תנידמ לש יללכה עבותה רסמ 1959 יהלשב יכ
םשב הניטנגראב יח ןמכייא ףלודא יכ לארהל הינמרגבש
יכ ןובבש ילרדפה לשמימל תונפל לקוש אוה יכו יודב
,ןוירוג-ןבל ונפ ןהכ םייחו לארה .ותרגסה תא עבתיש
עדימה לע רפסל אל עבותהמ ושרדי יכ םהל רמא הזו
הז םוקמב .ותרגסה תא ועבתי אל יכו שיאל וידיבש
רסמית ןמכייא לש ותבותכ יכ הלשממה שאר עיצה
ותוא איבנו ותוא סופתנ ,םש אוה יכ אצמנ םאו" ,ונידיל
-לת 'ג ,ןוירוג-ןב ,רהוז-רב 'מ )."הזב קוסעי רסיא .הנה
(.1374 'מע ,1987 ביבא
ךורעל הנווכ התיה הליחתכלמ - ףסונ טביה הז ןיינעל
רבכ יוטיב ידיל אב הז ןפ .יבמופו יולג טפשמ ןמכייאל
םומההו עתפומה ילארשיה רוביצה רשבתה הבש ךרדב
תסנכה תבישי החתפנ 1960 יאמב 23 -ב .ותסיפת לע
ינפל" יכ תיבל רסמש ,ןוירוג-ןב הלשממה שאר תעדוהב
םיילארשיה ןוחטיבה יתוריש ידי-לע הלגתנ המ ןמז
דומעיו ץראב רצעמב רבכ אצמנ[ש] ...ןמכייא ףלודא
ןיד תיישעל קוחל םאתהב לארשיב טפשמל בורקב
(.1291 'מע ,בכ ךרכ ,תסנכה ירבד )."םהירזועבו םיצאנב
ןיב תיטמולפיד תירקת החתפתה תאז העדוה תובקעב
ביבא-לתמ הרירגש תא הריזחה וזו ,הניטנגראל לארשי
תאז תוחתפתה .ןוחטיבה תצעומל ןיינעב התנפ ףאו
-ןב עידוה הבש ךרדהמ תוגייתסהלו תרוקיבל האיבה
שרופמב ןייצש לע דחוימבו ןמכייא לש ורצעמ לע ןוירוג
ותאבהבו ויוליגב םיברועמ ויה ןוחטיבה יתוריש יכ
בתכ ,'ץראה' לש ינידמה ורפוס ,רטפלס והילא .הצרא
12 ,ץראה ,'ןמכייא תשרפב ילארשיה לופיטב רבשמה')
לעמ ןוירוג-ןב לש תיבמופה ותרהצה יכ (.1960 ינויב
תמושתו שערה םומיסקמ תא החיטבהש" ,תסנכה תמיב
יכ תשרופמה ותרהצה ןכו ,"םלועה יבחר לכב בלה
,םיילארשיה ןוחטיבה יתוריש ידי-לע הלגתה ןמכייא
ןורמתה תלוכי תא תרכינ הרוצבו שארמ וליבגה"
ררחתשהל השק" :רטפלס בתכ ךשמהב ."יטמולפידה
יתורשל םירושקה ,םימיוסמ םימרוגש םשורהמ
ללכה םלועה לכב םייק םהיבגל רשא ,ןוחטבה
תסיפת תא לצנל וטילחה עתפל ,םהילע הפי הקיתשהש
להקה תעדב 'תובבל שוביכ עצבמ' ןיעמל ןמכייא
ידכ לכה השענ יכ אופיא םיאור ונא ."תילארשיה
ויהו ,תילמיסקמה הרואתה תא ןמכייא תסיפתל קינעהל
םיסרטניאה ןובשח לע האב תאז הפישח יכ ורבסש
.הנידמה לש םיישממה םייטמולפידהו םייטילופה
הכ דוגינב בוש ,ןמכייא טפשמ תא ןייפאמש ףסונ ןיינע
הררשש תיללכה המכסהה אוה ,םדוקה טפשמל טלוב
ירחא היה תאז תיללכ המכסהל ןושארה יוטיבה .וביבס
ירחא דיימ .תסנכה תאילמל ותעדוה תא רסמ ןוירוג-ןבש
לע ץוחה תרש תריקסב ןודל תסנכה הרבע העדוהה
לכ םלוא ,המוי-רדס לע היהש ףיעסה ,הדרשמ תוליעפ
םג םהירבדב וסחייתה ןוידב ופתתשהש תסנכה ירבח
תדיכלב ואר ללכה ןמ אצוי אלל םלוכו ,ריעסמה עוריאל
עוריא לארשי תנידמב ןידל ודימעהל הנווכבו ןמכייא
23 -מ תסנכה ירבד) .תועמשמ ברו ריעסמ ירוטסיה
,ואדנל םייח (.1323-1299 'מע ,בכ ךרכ ,1960 יאמב
ןוחטיבה תוריש" תא ךריב ,'תורחה תעונת' ישארמ
ודי גשיהב ,לודגה ישונאהו ימואלה ועצבמ לע לארשיב
ותווקת עיבהו "ןמכייא ףלודא יצאנה םיחבטה בר תא
ידכ לכה ושעי םיפסונ םימרוגו ןוחטיבה יתוריש יכ
בשוי ,י"אפממ בוגרא ריאמ .םיפסונ םיחצרמ דוכלל
תסיפת יכ ןעט ,תסנכה לש ןוחטיבהו ץוחה תדעו שאר
המויק :הדיחיו תחא הדבועל תודוה" הרשפאתה ןמכייא
הנושארה םעפה וז" יכ ףיסוהו "םידוהיה תנידמ לש
,ונמע לש חבטה תודלותב ,תופידרה לש הירוטסיהב
.םמצע םידוהיה לש םטפשמל דומעי םיחבטה שארש
."תאזכ אמגוד ןיא
גיהנמ ,ילילג לארשי .םירחאה םירבודה םג ורביד וז חורב
לש הללחב רבע"ש למשחה םרז לע רביד ,'הדובעה תודחא'
ףלודא יכ ,הלשממה שאר יפמ העדוהה עמשיהב תסנכה
הלגתנ בושש לע ,בלב התצינש הוואגה לעו ,"דכלנ ןמכייא
לאומש ."תנגרואמו תימצע תירבע הדובע לש אלפנה חוכה
םיחבטה בר לש ותסיפת" יכ ריהצה ,י"קמ ריכזמ ,סינוקימ
רוקמ םיווהמ לארשיב ורצעמו ןמכייא ףלודא ירלטיהה
םחנמ ."ולוכ ידוהיה םעל הלודג החמשלו קומע קופיסל
לע" וקופיס תא עיבה ,תיתרותה תיתדה תיזחהמ ,שורפ
."ןמכייא יצאנה םיחבטה בר לש ותסיפת רבדב העדוהה
,תישאר .תוביס יתשמ תדחוימ תועמשמ התיה הלא םירבדל
לע הנושארל ועמש ירה םירבודה - םהלש תוינטנופסה ללגב
ינפל רתויב רצק ןמז קרפ ןמכייא ףלודא לש ותדיכל
ורקיבש תוגלפמה יגיצנ םגש רחאמ ,תינש .ןיינעב ואטבתהש
טפשמ תובקעב רתויב הברה תופירחב הלשממה תא ופקתו
םיליעפ םיפתוש ויהו הירוחאמ םעפה ובצייתה רנטסק
.ררוע עצבמהש תושגרתהלו הרעסל
עצבמל ביבסמ הררשש תיללכה המכסהה תדימ לע
תודגנתהה תדיממ םג דומלל ןתינ ןמכייא לש ותדיכל
,ןמדלוג םוחנ .עצבמה לע תוגירח תובוגתל תצרחנה
תינויצה תורדתסהה אישנכ תע התואב ןהיכש ,לשמל
ןיד תיב ינפב ןידל דמעוי ןמכייאש עיצה ,תימלועה
ןמכייאש ןוויכמ" :תילארשי האכרע ינפב אלו ימואלניב
תא ןימזהל יאדכ ,םידוהי קר ודימשה אל םיצאנהו
ודי-לע ןכ םג ודמשוה ןהיחרזאמ םיברש תונידמה
לשמל ,ותעדל ופרטצהש ויה ."ןהלשמ םיטפוש חולשל
םג תויהל ןברוקל ול לא" יכ סרגש רבוב ןיטרמ
הבוגתה םלוא (.312 'מע ,בגש :הז ןיינעב ואר )."טפושה
.תמעזנו תטלחומ הלילש התיה ןמדלוג תעצהל תלבוקמה
התונובירב עוגפל ןויסינ ןמדלוג תעצהב האר ןוירוג-ןב
םסרופשו וילא רגישש בתכמבו ,לארשי תנידמ לש
הרומחו השק העיגפ" הווהמ ותעצה יכ בתכ ,תונותיעב
."הנידמה דובכבו לארשיב םעה תושגרב
עובלג עושוהי .תוילילש תובוגתה ויה תונותיעב םג
יאמב 31 ,בירעמ ,'םילשורי לש ןיד-תיב תארקל')בתכ
ילארשי ןיד תיב ינפב ןידל ןמכייא תדמעה לע (.1960
,וירבדל .םייזויגילרכ ילוא םרידגהל ןתינש םיחנומב
תירוטסיהה תוחילשה תא הדיקפה החגשהה די םא"
תאז הדבוע םאה - םיילארשי ידיב ,םידוהי ידיב תאזה
וליאו "?טפשמה תא םהידימ עיקפהל קודיצ הזיא תנתונ
הבוחה יכ ןעט (יאתבש .ק) בשק יאתבש יאנותיעה
תרבעה יכו ,תידעלבה ונתבוח איה ןמכייא תא טופשל
תא טפשמהמ רקעת ימואלניב ןיד ןיבל יטפשמה ןוידה
יכ רבס אוה .תימואלהו תינויצה ,תיכוניחה ותועמשמ
,תרחא ךרדב תלעות לכ ןיאו תרחא תורשפא לכ ןיא"
תעבוק תא הצמנ ,ונדבלו ונמצעב ונחנא ,ונחנאש אלא
איה תוירחאהו וננוסא אוה ןוסאה .הלערתה סוכ
תולגל ונילע - רקיעהו ףוסה דע קבאיהל ונילע .ונתוירחא
רזופמ םע לש הידגרטה לכ תא ...ונלש ריעצה רודה ינפל
ר,דו ןזור רשה ,רולייט לרנג')."םימעה ןיב דרופמו
(.1960 ינויב 11 ,רבד ,'ןמדלוג
הז אוה ןמדלוג םוחנ אקוודש ,הדבועה יכ ןעטנ ,ןכ לע רתי
ךכב הרושק איה אלא תירקמ הניא ,תאז העצה הלעהש
- למס ןיעמ הווהמו ילארשי חרזא וניא ,ץראב יח אל אוהש
רסחו שולתה ,רוקעה יתולגה ידוהיה לש - םנמוא קירבמ
.ןמדלוג תא חגנל ידכ תחא אל לעפוה הז יומיד .םישרושה
דמל םהבש םימיה תא ראית ןמדלוגש ירחא ,1957 -ב
יכ ןמרתלא ןתנ וילע בתכ ,"ולש בהזה ימי"כ גרבלדייהב
יפוקסורקימה ,טקה ,דוסיה לדבה" תא ול ריכזהל יואר
הנידמבש המוקתה םעט ןיב"ש ,"הירוטסיהה השוע ךא
ינש')."הירוטסא ףרודלווב המורתה םעטו/תאזה
,ג"לשת ביבא-לת ,ב ,יעיבשה רוטה ,'תרגיאו תונורכז
האכרעה תלאשב י"אפמ זכרמב ךרענש חוכיוב (.264 'מע
חיטה ןוירוג-ןב ,וב חכנ ןמדלוגו ,ןמכייא טפשיי הינפבש
חרזא אל התא ,ינקירמא חרזא אל התא ,ןמדלוג" :וינפב
- ג"ב ברק-וד' ,סלזיימ 'מ) ."דדונ ידוהי התא ,ילארשי
(..1960 ינויב 3 ,בירעמ ,'ןמדלוג
 ןוירוג ןב לש ותדמע- ח
טפשמ לש ילאוסנסנוק-יתכלממה ודמעמל ףסונ יוטיב
אוה ול םדקש טפשמה ןיבל וניבש ינושל םג ןכ ומכו ןמכייא
הדמע התיה ןוירוג-ןבל .םהילא ןוירוג-ןב לש וסחיב לדבהה
,תוטובב התוא עיבה אוהו רנטסק טפשמ יבגל הרורב
חקל טפושה יכ רבס אוה .וכרדכ ,תויעמשמ-דחו תוצרחנ
דחאב .םש ויהש הלא תא טפשש ךכב ול אל תוכמס ומצעל
רובס וניא יכ בתכ אשונב קסע םהבש םירידנה םיבתכמה
תפותה תוצראב םינוש םידוהי לש םתוגהנתה תשרפש
:בתכ ךשמהב .יטפשמ רוריבל ןיינע איה תיצאנה
,יתעדל ,שי (רנטסק תשרפ ילאו) םיטארנדויה תשרפ
םידוהיה .אובי רודב הירוטסיהה טפשמל חינהל
טופשל םמצע לע וחקי לא רלטיה ימיב חטבל ובשיש
םיטעמה [תא] םגו וחבטנו ופרשש םהיחא תא
זוכירה תונחמב םילוצינהמ תצק יתיאר .ולצינש
המכ לע יתעמש ,המחלמה םות רחאל דימ הינמרגב
םהמ המכ ברקב יתיאר םגו העווז ישעמ םהמ
ימצעל תוכז יתיאר אל לבא ,תרעוכמ תוגהנתה
רבעש המ יתעדיש רחאל ,חיכומו טפוש םהל תויהל
.םהילע
ןיינעב" יכ ,שיגדהל חרט ומצע בתכמ ותואב וליפא םלוא
ירחא יתבקע אל [יכ] םולכ עדוי ינניאש טעמכ רנטסק
םיקוספל טרפ ,ןידה קספ תא יתארק אל[ו] טפשמה
ז"אל בתכ בתכמה תא ) ."תרתוככ ועיפוהש םידחא
-ג"בא ,1955 טסוגואב 17 -ב ,רבדמ יאנותיע ,ןייטש
(.כ"כת
תא םזי אוה :ןיטולחל הנוש היה ןמכייא טפשמל וסחי
הרוצב ותדיכל לע עידוהש הז אוה ,הצרא ותאבה
ליעפ ןפואב ברועמ היה אוהו רתויב תיטמרדו תיבמופ
'מע ,בגש :ואר הז ןיינעב ) .םושיאה בתכ תנכהב
םע תאצוה ),'תשדוחמה לארשי תנידמב' ורפסב (.327
'מע ,ב קלחב סחייתמ אוה טפשמל ;1969 ביבא-לת ,דבוע
ימי ירבדל ולש תישיאה תונשרפה אוהש (.677-648
שידקמ אוה ,תונושארה היתונש םירשעב הנידמה
רנטסק טפשממש העשב ,םלש קרפ "ןמכייא טפשמ"ל
סחיי המכ דעו טפשמל וסחי לע .ןיטולחל םלעתמ אוה
דומלל ןתינ ,םייטפשמ ץוחה ויטביהל אקווד תובישח
חתפש ,'ותמישמו ונרוד עצבמ' ורמאמב בתכש םירבדמ
ראית טפשמה תא (16).ב"כשת הלשממה ןותנש תא
וחקל לעו ,"תידוהיה הירוטסיהב ונימב דיחי ערואמ"כ
:בתכ תימואלהו תיכוניחה ותועמשמו ותובישחו ינויצה
שדחה רודל .בר יכוניח ךרע םג [היה] טפשמל
ךותב לדגו תדלומה תמדא לע דלונש ,לארשיב
םלועמ שח אלו - תידוהי הנידמ לש תישפוח הריווא
םעל השענ המ ללכ עדי אל םג ילואו תולג םעט
לכ [תא] הז טפשמ הליג - ,הנש םירשע ינפל ידוהיה
םירז ידסחב יולתה ,רכנב םע לש יגרטה קמועה
יאנוש םיצירע לש הווענה םבל תורירשל רקפומו
.לארשי
הנכסה [תא] םלועה לכ יניעל ףשח םג הז טפשמ
,עיגהל הלולע איה ןאל - ,לארשי תאנש לש תירסומה
םיעבראה תונשב הרקש המש ,הבורע לכ ןיא יעו
ץרא וזיאב םעפ דוע הרקי אל - תיצאנה הינמרגב
הללותשה רשאכ ללותשת לארשי תאנש םא ,תרחא
.תיצאנה הינמרגב
יזכרמה םוקמה לעו טפשמל סחיי ןוירוג-ןבש תובישחה לע
הרפסב הז ןיינעב הירבד .טדנרא הנח םג הבתכ וב ספתש
תיב' ,התנעטל .םייעמשמ-דח םה (17)'םילשוריב ןמכייא'
,טפשמה ךרענ ובש םלואה ,'םעה
ותואש הווארה טפשמל ער אל ירמגל םוקמ היה
ןמכייא תא ףוטחל טילחהשכ ןוירוג-ןב דוד ןנכת
יזוחמה טפשמה תיבל ואיבהלו הניטנגראב
ןורתפ"ב וקלח לע ןידה תא ןתיי םש ,םילשוריב
קדצבש ,ןוירוג-ןבו ."תידוהיה תלאשה לש יפסוה
יתלבה יאמבה רתונ ,"הנידמה טקטיכרא" הנוכמ
אוה .ךילהתה לש (invisible stage manager) הארנ
אוה םלואב ;טפשמה םלוא תא דקפ אל םלועמ ומצע
,רנזואה ןועדג יטפשמה ץעויה לש ונורגמ רביד
.ונודא תווצמל תייצל ותלוכי בטימכ השעש
טביה שי ןמכייא טפשמ לש יתכלממה ודמעמ ןיינעל
רנטסק להינש ןתמו-אשמה וב וגצוה הבש ךרדה :ףסונ
תרטמ .דנארב לאוי לש ותוחילשו 1944 -ב הירגנוהב
תוחילש היפלו הנומת גיצהל התיה הז רשקהב העיבתה
אלו תירבה-תולעב לש ןתודגנתה ללגב הלשכנ דנארב
ףתשל הפידעהש ,תינויצה העונתהו בושייה תגהנה ללגב
ידוהי תלצהל עויסה ןובשח לע םג םיטירבה םע הלועפ
הז ןפל ."רנטסק טפשמ"ב רימת לאומש תנעטכ ,הפוריא
,רנזואה ),ורפסב בתכ רנזואה ןועדג :םיבר םייוטיב ויה
התיה םיטירבב בושייה לש ותולתש רחאמ יכ (.248 'מע
,תטלחומ
ליבשב היכרותל הרשא תגשהכ טועפ רבד וליפא
הצרש ,תינידמה הקלחמה שאר זא ,תרש השמ
תורוניצ ךרד היינפ ךירצה ,דנארב לאוי םע שגפיהל
םידוהיה םיגיצנהש דעצ לכ .םייטירב םייטמולפיד
היה ךירצ ימואלניבה חטשב ותושעל ושקיב
היה לוכיש ,ןיועו רז לשמימ ידי לע הליחת רשאתהל
היה םצחלשכ ,תע לכב םהינפב תלדה תא קורטל
.ויניעב ידמ שקיע
רמג ירחא ,טפשמה ךלהמב יכ ,בתוכ אוה רחא םוקמב
לש הרדס טפשמה תיבל שיגה ,דנארב לאוי לש ותודע
תולבגמה" לע םידיעמה ןמצייו ןויכראמ םיכמסמ
הרסחש ,אוהה ןמזב תידוהיה הגהנהה לש תויגרטה
שפחל הילע היהו ,הלוג הלשממ לש םירזיבא וליפא
."עווגה ידוהיה םעה ידירש תא ליצהל םיכרד תוליהבב
תא תופירחב יתמשאה" ,בתכ ,םיכמסמה תגצה ירחא
(.344 'מע ,םש )."תירבה-תוצראו הינטירב יגיהנמ
םאת ,תונמאנבו תוקידאב רנזואה ידי-לע גצוהש ,הז וק
תפוקתב דוע גיצהל התסינ י"אפמ תגהנהש וקה תא קיודמב
.רימת לאומש גיצהש וזל תיפולח הסריג - רנטסק טפשמ
םירבדב אוצמל ןתינ הז ןיינעב י"אפמ תדמעל קהבומ יוטיב
שמיש טפשמה ןמזבש ,(ןמטלוו) לבות ריאמ ןידה ךרוע בתכש
הלשממה שאר לשו י"אפמ תגהנה לש םיעלקה ירוחאמ ץעויכ
,וירבדל .תרש השמ
הלשממה שאר ידי-לע יתינמתנ רנטסק טפשמ תפוקתב
לאירבא דוהא ירבח םע דחי וצעויכ ל"ז תרש השמ זאד
ןקתל [התיה] ילש תוירקיעה תורטמה תחא ...קלוק ידטו
ידוהיה םעה ושע אל וליאכ ,תיעטומה העידה תא
תולשממ אלא .ונמע תלצה ןעמל ירשפא לכ ויגיהנמו
).ונמע לרוגל [תושידא :ל"צ] תושידא ויה תירבה תונב
,1966 יאמב 6 ,ביבא-לת ,ןמדלוג םוחנל ובתכמ ךותמ
(.Z6-1146 ,מ"צא
לכ לש תטלחומ הייחד - ףסונ טביה היה הז ןיינעל
-רדס לע תולעהלו רנטסק טפשמ תא שדחל תונויסינה
בתכ ומצע רנזואה .וכלהמב ולעש םיאשונה תא םויה
תירגנוהה השרפב לפטל ידכ לכה השע יכ ,ורפסב
שדחמ חותפל תובר תוינפ וילא ונפוה .תיברמה תוריהזב
הלא תוינפ .ןמכייא טפשמ תרגסמב רנטסק תשרפ תא
טשפמה תיב תקיספ םע ומילשה אל"ש הלא דצמ ואב
תא םישאהל וכישמהו רנטסק תא הכיזש ןוילעה
לכל ותבושת ."הירגנוה תודהי לש םינועמה םיגיהנמה
דימשמה לש וטפשמ והז" :תיעמשמ-דח התיה תוינפה
ףא תאז תוינידמ (.341 'מע ,רנזואה )."ויתונברוק לש אלו
הענמנ ןווכתמבש המשאוה העיבתהש ךכל האיבה
התוא ןהיכש ,תרש השמ תא םידעה ןכוד לע תולעהלמ
ענמיהל ידכ תאז .תונכוסה תלהנה שאר-בשויכ תע
תוגהנתהל תועגונה ,תודרוטו תוכיבמ תולאש תגצהמ
תע בתכ ,'רגתא'ב .האושה תפוקתב בושייה ישאר
:הז ןיינעב בתכנ ,רומ-ןילי ןתנ תכירעב
תא וז רחא וזב ונפה ןמכייא טפשמב תויודעה
אל עודמ :תילרוג הלאש רבעל ימואלה רוקרזה
תא ליצהל ידכ המואמ תימואלה הגהנהה התשע
-ןב דודו ,תמ ןמצייו םייחש רחאמ ?הפוריא ידוהי
הלאש התנפוה ,ןיינעה לכמ קמחתהל חילצה ןוירוג
רורצ שיגהל רנזואה ןועדג לע ליטה אוה .תרש לא וז
ךא .המשאה ןמ ורהטל ודעונש ,םיכמסמ 14 לש ןטק
םוימ .רדוקה םשורה תא וריבגה קר הלא םיכמסמ
דיעהל תרש אב אל עודמ :םילאושה ובר םויל
-יתש תריקח רקחיהל בריס עודמ ?טפשמב ומצעב
(18) ?דחופ אוה הממ ?ברעו
םירורב םינמיס םימייק יכ הז ןיינעב ןעטנ רחא םוקמב
בגא ךרדבכ ומצע תונמל עבותה תעדב"ש ,ךכל םירומחו
תמאה לש התקלחהלו השוטשטל לועפלו רנטסקל רוגנס
תא הז ףוליס תועצמאב תרשל תנמ לע ,תירוטסיהה
תמיוסמ תינוטלש תכ לש םיפטושה םייטילופה היכרצ
רוגנס וא - ןמכייא רוגטק')."יקנ אל ןופצמ תלעב
(.1961 יאמב 17 ,דעי ,'רנטסק
ויתושקב לכש ,ךכל האיבה םג השרפה תאלעהמ תוענמיהה
.םקיר ובשוה טפשמה שודיחל רימת לאומש לש ויתועיבתו
יכ בתכשכ ,ןמכייא תסיפת ירחא דיימ הז ןויער הלעה רימת
תושעל ,הינפמ חורבל םיאשר ונניאש תידוסיה הבוחה ילב"
םע ,םינמרגה םע ,םזיצאנה םע - הדמשהה ןובשח תא
עצבמל ןמכייא תשרפ לכ תכפוה - ונמצע םעו ישפוחה םלועה
ןיא "ומצע םע ןובשח" ותוא תרגסמבו ."אל ותו קירבמ ישלב
יכ ,רנטסק טפשמ שודיח רשאמ רתוי ירטנמלאו יסיסב רבד
קיחרהל" הבוח םעב ימינפ ערק עונמל ידכש תורמל
רוסא דחא ןברק קר ...םיזעונו םיבר םיידדה םירותיווב
."תמאה תא :הז שדוקמ חבזמ לע וליפא ,בירקהל
רימת הנפ ,ןמכייא תיילת ירחא רצק ןמז ,1962 ילויב 22 -ב
יטפשמה ןוידה תא חותפל ונממ שקיבו ימשר ןפואב רנזואהל
יוליג לע עדונ" ןמכייא טפשמ ךלהמבש רחאמ ,רנטסק ןיינעב
תאצות תא תונשל...ןהב שיש תושדח תויארו תושדח תודבוע
בתכמב ,רנזואה ."דלוונירג ...לש ויוכיזל איבהלו טפשמה
.ףסה לע רימת תשקב תא החד ,ןוילעה טפשמה תיב אישנל
(19)
השוע ןוטלשה יכ ,איה הז רשקהב התלעש תפסונ הנעט
ןיינועמ אוהש ןוויכמ ,טפשמה תא שדחל אל ידכ לכה
.חיטשל תחתמ לא הז םיענ יתלב ןיינע אטאטל דואמ
,רגתא ,'ףתרמל הקיחד' ),הז רשקהב בתכ ,ןורבע זעוב
ומכ ,"רנטסק תשרפ" יכ (.1961 ינויב ,6 ןויליג ,1 הנש
איה ,הנידמהו בושייה תודלותב תורחא תושרפ
,םפוס דע ורהבוהו ורתפנ אל םלועמש" םיעוריאהמ
וא וז תיתוכאלמ הרוצב םרוריב קספנ הז וא הז בלשבש
לודג הלאש ןמיסשכ המבה ןמ ודרי םהו ,וז
הקתשההו המלעהה ותריש ,םירקמה לכב ."םהירוחאמ
,הנידמבו בושייב םייקה רטשמה תורטמ תא לוסיחהו
."ול ופקשנש תונכס ולסיח וא והוקזיח
 תויטמרדולמה -ט
טפשמ לש ילאוסנסנוקהו ינחלופה ודמעמ לש ףסונ ןפ
וכלהמב ,ותליחתב שודגו אלמ היהש ךכב הלגתנ ןמכייא
רוביצה ללכ תא ומיעפהו ושגירש ,איש תודוקנב ופוסבו
לע ןוירוג-ןב עידוה ובש עגרה היה הזכ .ילארשיה
לש החיתפה םואנ ,טפשמה תחיתפ ויה ךכו ,ותסיפת
לאיחי לש וז הנושארבו שארבו - תויודע רפסמ ,העיבתה
ועוציבו ןידה רזגו ןידה קספ ןבומכו - (קינטצ .ק) רוניד
החתפנש השרפהש ,ךכל איבהש עוריא ,ןידה רזג לש
םירבד .תוחפ אל יטמרד טקאב הרגסנ יטמרד טקאב
ונותיעב טפשמה תא רקיסש ,ירוג םייח ררושמה בתכש
ויתובתכ תא איצוה טפשמה םות םע דימו 'בחרמל'
.1963 [.מ.ל] ,םילשורי טפשמ - תיכוכזה את לומ ),רפסב
תמאב םיעוריאה המכ דע יוטיב םינתונ ([ירוג :ןלהל]
הזו .רתויב םישיגרה םיבצעה תוצקב ועגנו וריעסה
םואנ לע .ירונימ טעמכה ,קפואמה םחוסינ ללגב אקווד
הזה םויה תא רוכזא יכ ,תעכ עדוי ינא" :בתכ רנזואה
...1961 לירפאב 17 :יסקנפב םשור ינא .ייח ימי לכ
השא-דולי רחא שיאל השא-דולי שיא רמא אל םלועמ
.ןמכייא ףלודאל רנזואה ןועדג םויה רמאש םירבדה תא
יכ יתנמאה אלו טעמכש סנ םילשוריב םעפה הרק
(.13-11 'מע )."ללוחתי
הטנלפ"ה לע רבידש ירחא ףלעתהש ,קינטצ .ק תודע לע
- תחכשנ יתלבהו תקולחמב היונשה ןושלה עבטמ - "תרחאה
ץורעהמ גורחל שאונה ונויסנ .ענמנ יתלבה ןאכ הרק" :בתכ
היה ,ונילא ואיבהל ידכ ,רפאה בכוכ לא בושלו יטפשמה
בתכ ןידה רזג לע וליאו ".רבשנ אוה .ורובע ידמ םויא ןויסינ
לע בצינה להקב המיא תררועמ ומכ 'התימל' הלמה" :ירוג
ותומ םג .המיא ררועמ םירחאה לש םתומ םג .םמוד וילגר
תדחוימ המיא וז ךא .'תוומה לש לודגה רוטידפסקאה' לש
:בתכ ךשמהבו ."...הנימב
,ונמאה אל םלועלש שיאה ינפ תא הנורחאה םעפב וניאר
ויתונומת תא הארנ יכ ,ותוא הארנ םעפ יא יכ
תנומת רחאל תואבה ,רתוי תורחואמה
לש הייחצמה עבוכב ךייחמה רארהיפנאבמרוטשה
124 'מע ,םש )."יפוסה ןורתפה" לש טנרפארה .ס"סה
(.271 'מעו
אישה תודוקנ המכ דע דומלל ןתינ ונממש ,רחא ררושמ
לע רמאמב .ןמרתלא ןתנ אוה ,תועמשמ תורה ויה טפשמב
תעש התואב"ש 'הידוהי השא' ןמרתלא ראית ןמכייא תסיפת
התאר ,"ןמכייא תסיפת לע הנושארל עדונ הבש םייברע-ןיב
הדדונתה ,עגר הדמע" ,הדיכלה לע קנע תרתוכ ובו ןותיע
:ררושמה בתכ ךשמהב ."תפלעתמ הלפנו
ברעהו ,םייחה ןיב ,הפ תא .הידוהי השא ,ךילגר לע ימוק
היחולש ידיב ספתנ ןמכייא ףלודאו ליגר לוח ברע אוה
ילוא אוהו ,הכותב וישכע אוהו תידוהיה הנידמה לש
הכחמו אולכ אוהו ,וב תדמוע תאש םוקמהמ קוחר וניא
ביבא-לת ,ב ,יעיבשה רוטה ,'טפשמ ינזאמ' ).ןידל
(.498 'מע ,ג"לשת
תחא איש תדוקנ קר םצעב התיה ,הז תמועל ,רנטסק טפשמל
ומכו .ןטשל ושפנ תריכמ לע הקסיפה רקיעבו ןידה קספ -
,תקולחמה ןמיסב ולוכ דמע ואיש םג ולוכ טפשמה
ןיב דירפהל ןתינ אל ירה - הידגרטה ךכ רחאו טקילפנוקה
יולה טפושה ,לכמ הריתי .רנטסק לש ופוס ןיבל תאז הקסיפ
ךכ לכ קוספב שומישה לע ורעצל יוטיב םעפ אל ןתנ ומצע
.לבוקמ אלו ןועט ,הטוב
 םייתוברת-םיירוטסיהה םירשקהה - י
ןתינ דציכ איה הנושארה .תולאש יתש תולעהל םוקמה ןאכ
,םיטפשמה ינש ןיבש םיימוהתה םילדבהה תא ןיבהל
- תויוחתפתהה לש רשקהב םג םניבהל ןתינ םאה - היינשהו
תנידמ תא ודקפש - תוילטנמהו תויתוברתה ,תוירוטסיהה
.1961 -ל 1954 ןיב תילארשיה הרבחה תאו לארשי
ןיבהל ןתינ םיטפשמה ינש ןיבש םיידוסיה םילדבהה תא
טפשמה םהינשב .םהינשל תפתושמה תרגסמה תועצמאב
;תויטפשמ-ץוח תורטמ תגשהל יעצמא הבר הדימב היה
ךותבש תאז - תוריז יתשב םצעב להנתה קחשמה םהינשב
תוינוציחה תוריזהש אלא .ול הצוחמש תאזו טפשמה םלוא
הריזה רנטסק טפשמב .ןיטולחל תונוש ויה םיטפשמה ינשב
הרטמה תאז הריזב .תיטילופה הריזה התיה תיטפשמ-ץוחה
ותגצה ידי-לע רטשמה תוישואב העיגפ התיה דחא דצ לש
תכיפה ידי-לע הגשוה תאז הרטמ .הלועפ ףתשמכו ינדגובכ
םג םצעבו "רנטסק טפשמ"ל "דלוונירג טפשמ"מ טפשמה
ןמכייא טפשמב תויטפשמ-אלה תורטמה ."תרש טפשמ
,האושה לש "היצזיתכלממ"ה התיה הנושארה :םייתש ויה
רושימה לא תיתגלפמה חוגינה תריזמ התקתעה ,רמולכ
הרושקה ,היינשה הרטמה .דבוכמהו םכסומה ,ימואלה
תא ברקל ןתינ ותועצמאבש ילכל ותכיפה התיה ,הנושארל
םצעבו ,הפוריא ידוהי לע הרבעש האושה תנבהל רעונה
רשקהב תויתכלממה תועמשמ .ידוהיה לרוגה םע תוהדזהל
ידכ הנידמה תויושר ידיל אשונב לופיטה תרבעה התיה הז
ותוא ואיצויו (20) יוארה ימואל ללכה ךפונה תא ול וקינעיש
,ךכל איבהל היהי ןתינ םג ךכ .יטילופה חוגינה םוחתמ
האלימ ותואש יזכרמה דיקפתה תא אלמל קיספת האושהש
העיגפו ןוטלשה לש היצמיטיגלה עוקעיק - םישימחה תונשב
.ןוטלשה תגלפמ לש בוטה המשב
.םיטפשמה ןיבש לדבהה תא תוצמל ןתינ אל ךכב םלוא
ונתינ הבש הנושארה םעפה םצעב היה ןמכייא טפשמ
ורעצל ןהו דיחיה לש ולבאל ןה היצמיטיגלו יוטיב
הז טפשמב .האושה תובקעב רוביצה ללכ לש ובאכלו
ויה אל עירכמה םבור .םידע האממ הלעמל ודיעה
רחא וא הז גוסמ םירוביג וא תואטג ימחול ,םינזיטרפ
לע רומשל םתלוכי בטימכ ושעש" ,'םתס' םידוהי אלא
תולודגה תומיאה תחא ברקב תישונאה םתמוק תופיקז
,ןמכוה 'ב )."ןלוכב הלודגה אל םא ,הירוטסיהבש
איבה הז רבד (.33 'מע ,(ו"לשת ביבא) תומדש ,'הרזח'
יכ ,העדותה תא םינפהל לחה ילארשיה רוביצהש ךכל
תודגנתהב תוצמתמ ןניא האושה תפוקתב הדימעו הרובג
ץוביק רבח היה זאש ,ןמטוג לארשי ןוירוטסיהה .תיזיפ
טפשמה יכ הז רשקב בתכ ,טפשמב דיעהו ןשבה-תובהל
רוביצה לש ידממ-דחהו רצה וסחיב יונישל איבה
אוה הנושארה םעפב .היתונברוקלו האושל ילארשיה
רסוח תשוחתל ,םתקוצמל ,תונברוקה לבסל ףשחנ
רומשלו דורשל םייפיזיסה םהיצמאמלו םהלש םינואה
(21).שונא םלצ לש םומינימ לע
םשורה היה לדוג המ שוחל ןתינ ירוג םייח בתכש םירבדמ
111 לש םהירופיס תעימש םויס םע .וריתוה הלא תויודעש
:לע ירוג בתכ העיבתה ידע
תדבואה תיפוס ןיא הכולהת ,םידע רשע דחאו האמ
.םדו ןשע לש םימודמדב ומכ הלועו תעקושה ,וניניעל
לא םילועו ורותב שיא םיאבה ,חכ יאב רשע דחאו האמ
,ירוג ).הממשה ץרא ינפ לע םהמע ונתוא םיכילומו ןכודה
(.134 'מע
וחתפנש ךכל איבה ,באכו לבא אטבל תלוכיה ,הז בצמ
םביל רוגסל יבמופו יוטיב תתל וזעה םישנאש ,םימותסש
יכ ,בתכ ירוג םייח .בטיה רוצנו לוענ היה זא דעש המל
,ינא לוכי ,םילשוריב ךרענש ,הזה טפשמה רחאל"
.םהב תעגל ןכ ינפל יתזעה אלש ,םירפסב תעגל ,תוחפל
)."הפרחל וא האריל רבעמ הלא םירבד רמול זעמ ינא
תקסיע' תא ירוג בתכ טפשמה תובקעב (.285 'מע ,םש
ןלוכ היתויומדש הלבונ ,(1965 -ב רוא הארש) 'דלוקושה
רקיעב םיקסועה ,םיידוהי םירוביג יטנא - הלוגה ןמ
תיראש תא ףוסאל םיסנמו רוחשה קושה יקסיעב
(22).ילארשי דוסי לכ םהב ןיאו ,םמויק
ןב ,בוטרב ךונח אוה ותריצי לע עיפשה טפשמהש רחא רפוס
יעצפ' ורפס תביתכל עקרה היה טפשמה .ירוג לש רוד
- הרשע-עשת ןב הדגירב לייח - וניב שגפמב קסועה ,'תורגב
המחלמהמ יבוש זאמ" :בתכ הז ןיינעב .הטילפה תיראש ןיבל
,ןוכנ חתפמ יתאצמ אל לבא ,'תורגב יעצפ' תא בותכל יתיצר
,ןמכייא טפשמ עקרב רפסה םע יתדדומתה רבד לש ופוסבו
רפוס (23)."םימיה תשש ןיבל שדק ןיבש לארשי תנידמב
,טפשמה ,וירבדל .רימש השמ אוה טפשמהמ עפשוהש ףסונ
ןיינע תא שח הנושארלש ךכל איבה ,רחא עוריא לכמ רתוי
(24).ולש ישיא ןיינעכ האושה
וב םג םנמוא .רנטסק טפשממ ןיטולחל הרדענ תאז תוחיתפ
םירירמו םוי ישק םילוצינ ,םיטושפ םידוהי תורשע ועיפוה
ואבוהש ,רנטסק לש וריע ,הינבליסנרטבש 'זולק ריעהמ
,הלא םידע .רימת לאומש רוגנסה ידי-לע טפשמב דיעהל
קר יכ חיכוהל וסינ םהלש םרופיס תא ורפיסשמ רתוי
סנ תפנה וא הינמורל החירב ןיבל םניב ץצח רנטסק לארשי
אלא השדח תינבת אופיא ורצי אל םידע םתוא .דרמה
- םימיה םתואב תיטננימוד הכ התיהש תינבתב ובלתשה
- הדיחיו תחא המזירפ ךרד הניבהלו האושה תא תוארל
.תיאוריהה המזירפה
 תויתורפיס תוכלשה - אי
לש םמוקמ תלאש - היינשה הלאשל ונתוא ךילומ הז
לש תיתוברתהו תירוטסיההה תוחתפתה עקר לע םיטפשמה
לש תונושארה היתונשב ךרענ רנטסק טפשמ .לארשי תנידמ
ינש יוטיב ידיל ואב תילארשיה הרבחבשכ ,לארשי תנידמ
דע דחאה דצה ןמ .הז תא הז םירתוס הרואכלש םינייפאמ
םויקה תלוכי םצעל סחיב הקומע הדרח הררש יניס תמחלמל
תושיחנ הב התיה רחאה דצה ןמ .הנידמה לש תודרשיההו
,לבת תופנכ עבראמ םילוע טולקל התלוכיל סחיב תימיטפוא
םישדח םישנאל םכפוהלו ףרצמה ךותיהה רוכב םריבעהל
.תילארשיה הרבחב
יוטיב הל ןיאש תססוכ הדרח ןיב ,הרואכל דגונמה ,הז ףוריצ
יבגל תונלבוס רסוחל איבה לובג אלל היגרנא לש רובצמ ןיבל
תייארלו םיינונקה םילאידיאה םע דחא הנקב הלע אלש המ
םייניב ינוג לש םמויקל תעדומ התיה אלש תיטמיכס םלוע
יתוברת דמימ םג היה הייאר התואל .רוחשל ןבלה ןיב
ךלמה ךרד תאו ביטקלוקה תא הפידעהש ,תורפסה .קהבומ
הרבח ןאכ םיקהל ןוצרל יוטיב הנתנ ,גירחהו דיחיה ינפ לע
,דלפלפא ןרהא תעדל .םישדחה םילארשיה תרבח - השדח
העפשהה תבר ךא היומסה התעפשה ייוטיבמ היה הז ןוצר
לשו שוטר ןתנוי לש םשרדמ תיבמ תינענכה הסיפתה לש
:בתכ הז ןיינעב .רימא ןורהא
תא וציפיש םיפינס וא םיצוביק ויה אל תינענכה הדמעל
םייחב תרכינו הקומע התיה התעפשה לבא ,היתונויער
הבכיש לש תוסומכ בל תולאשמ העיבה איה .תורפסבו
לא ידוהיה ת ריזחהל השקיב תוינענכה .רוביצב הבחר
ותוא קתנלו ןוכיתה םיה לאו ותשרומ לש יאמקה םלועה
'א ).תולגה ןמו תידוהיה תשרומה ןמ דימתלו תחא
תועידי ,'הלודגה המחלמה ירחא הנש םישימח' ,דלפלפא
(.1995 לירפאב 20 ,תונורחא
הינומרהו רוא ולוכש םלועל הפיאש התואל םייוטיבה דחא
תתל תורפסה תפיאש ;תואיצמהו תורפסה ןיב םאותה היה
.השבגלו הרבחה תא בצעל םירומא ויהש םילאידיאל יוטיב
םתוא תורפסה ירעשב אבש ימ לכ"ש ךכל הביסה וז ,ותעדל
ירוג םייחו רימשש המ ,השע רהזיש המ תושעל שקיב םימי
ילוא התיה אל וז .ןוכנ םג אלא ריעצ היה קר אל הז .ושע
אלפנ םאות היה לבא ,ןכמ רחאל ונעטיש יפכ ,הלודג תורפס
."זא ומייקתהש םייחה ןיבל הניב
קפסב הלטוה "םש"ה לש תוימיטיגלה םצע ובש ,הז םלועבו
.האושה ילוצינ לש יוטיבל םוקמ היה אלש טעמכ ,רומח הכ
ובתכ" ,דלפלפא ךישממ ,"ובתכ אלו טעמכ ירוד ינב"
תצקו תירוטסיה תורפס תצק ,םיפרפורמ תונורכז ,תוקינורכ
וזיא הב שיש הביתכ ,תימינפ הביתכ לבא ,סומלופ ירבד
תושרומה תא ןובשחב תחקולש הביתכ ,ךבס תרתה
אל וזכ הביתכ ,האושה ינפלש םינשה ןתואב וצצורתהש
ידכ לכה השעו ימינפה ומלוע תא לענ ןאכל אבש ימ .ואצמת
היהש םדא אל לבא ,ינוריע וא ץוביק ןב ,םעה דחאכ תויה
".םשמ רזחו םונהיגב
ובש םינשה .הבר הדימב הנוש לארשיב ךרענ ןמכייא טפשמ
,ינושארה ןדיעה לש םויסה תונש ,רבשה תונש ויה םייקתה
ושחרתה ןהבש םינש הלא ויה .הנידמה תודלותב יתישארבה
.יתוברתה םוחתבו יטילופה םוחתב םיקימעמ םייוניש
,1960 יאמב ."ןובל תשרפ" תונש הלא ויה יטילופה םוחתב
וחוכ אישב היה אוה ,ןמכייא תסיפת לע עידוה ןוירוג-ןבשכ
התיה ץראה ,1961 לירפאב ,טפשמה חתפנשכ .ותרקויו
יטילופ רבשמ םתסמ רתוי הברה היהש - רבשמ לש ומוציעב
השרפהשכ ,1962 ינויב .ןובל סחנפ לש ותחדה ירחא -
,ףייע - וכרד הצקב הלשממ שאר ןוירוג-ןב היה ,המייתסה
תילארשיה הרבחה לע התפכ "ןובל תשרפ" .שתומו ןקז
דעש םיגשומלו תודסומל ,םישיאל סחיב הלאש ינמיס ביצהל
ליחתהל התוא ץליא הז קוסיע .קפס לכמ םילענ ויה זא
.יאוריהה פיטואירטסה ןמ ררחתשהלו
"ח"שת רוד"מ רבעמה תונש הלא ויה יתוברתה םוחתב
- רוביג יטנאה דיחיה לע בתכש ,"הנידמה רוד"ל
לש ומוקמ תא ספותה ,עשי רסחו ךובנ לאוטקלטניא
לש םלוע אטיב הנושארבו שארבש םחולה ץולחה
ואר הז ןיינעב ).יטרפ "ינא" אלו םייביטקלוק םילאידיא
-לת ,תרחמלש רקובהו העזיח תבריח ,ץרג 'נ :אמגודל
(.1983 ביבא
לש ןתעפוה היה יתוברתה רבעמה לש םייוטיבה דחא
ינב ידי-לע םג ובתכנש האושב תוקסועה תובר תוריצי
,ןאכ וכנחתה ךא "םש"מ ואבש הלא ידי-לע םג ,ץראה
-ב עיגהש ,יחימע הדוהי .םמצע םילוצינה ידי-לע םגו
,הרשע-םיתש ןב אוהו הינמרגבש גרובצריומ 1936
דחא אוהש ,'ןאכמ אל ,וישכעמ אל' תא 1962 -ב םסריפ
האושה אשונב םיקסועה רתויב םיבושחה םינמורה
לש לצה דצ תא" רייצמ אוה יכ דקש ןושרג בתכ וילעשו
םסרופ ךכ-רחא הנש (.106 'מע ,דקש )."תטלשה הטישה
הצרא עיגהש ,רמות ןויצ-ןב בתכש 'לצה ידלי' הזחמה
לש תוהזה תייעב אוה הזחמה לש ורקיע ."ןארהט דלי
לוצינה תייעב םצעב איהש ,םרוי-לסוי ישארה רוביגה
ןרהא ןהבש םינשה םג ןה הלא (25) .ורבע םע דדומתמה
הרבע] ותודלי" םירחאה םירפוסל דוגינבש ,דלפלפא
וירופיס ץבוק - 'ןשע' תא םסריפ ,"ומצע םונהיגב [וילע
:דקש ןושרג בתכ וילעש ,ןושארה
יכ ,תונושמו תונוש תורוצב ...הלגמ דלפלפא [ץבוקב]
תא קוחמל לוכי וניא האושה תא רבעש ידוהי םדא
.הרמ היילשא אלא הניא תינוציחה הלואגה .היתובקע
בצועש םייפוא - הלודג תשרב םיזוחא האושה ירוביג
רשא תימואלה םתוהזו ,םהיתונורכז ,םהיתויווח ידי-לע
'מע ,םש ).יחצנה ןברוקה םתוח תא הב עיבטה האושה
(.82-81
.ותפוקת חור תא אטיב רנטסק טפשמ יכ אופיא םיאור ונא
ןיב םייניבה ינוג תרדענו תבטוקמה הקולחל יוטיב ןתנ אוה
ןתנ ןמכייא טפשמ םג .התוא קימעה ףאו םיערל םיבוט
חורה .תרחא הפוקת תאז התיהש אלא - ותפוקתל יוטיב
טקילפנוקה תרדענו תילאוטירה ,תילאוסנסנוקה ,תסייופמה
הנפמב יזכרמ ביכרל ךפה אוהש ךכל האיבה וב הררשש
עגונה לכב דחוימב ,תילארשיה הרבחה תא תע התואב דקפש
.היתונברוקלו הירוביגל ,האושל
םילשורי ,ןמכייא ףלדוא דגנ יטפשמה ץעויה
.123 'מע ,ד"לשת
םינומה" :ומכ תוישאר תורתוכב אצי םעה לוק
ףתוש - רנטסק תא ןידל דימעהלו רוסאל םיעבות
(1955 ינויב 26) "הירגנוה ידוהי תדמשהב םיצאנה
המחלמה עשופ תא דימעהל תברסמ הלשממה" :וא
.(1955 ינויב 27) "ןידל רנטסק
טפשמו "תורחה תעונת" ,ץיו 'י "ואר הז ןיינעב
.267-243 'מע ,(ג"נשת) 8 ,וננמז תודהי ,רנטסק
לע - טשפדובל השראו ןיב' ,ץיו 'י :ואר הז ןיינעב
רקחל םיפד ,'"רנטסק טפשמ"ב המיחלה תיעב
.330-309 'מע ,(ה"נשת) בי ,האושה תפוקת
אבומ ;1957 סרמב 22 ,רמשמה לע ,'עדי-אל-םע'
.258-256 'מע ,1960 היבחרמ ,ריהמ סומלוק :ךותב
תואטגה ימחול תיב ,םילשוריב טפשמ ,רנזואה 'ג
[רנזואה :ןלהל] .284 'מע ,1980
,'ןמכייא טפשמב העיבתה רבד תחיתפ' :לשמל ואר
ביבא-לת ,תע לכל םואנ ,(תכרוע) שורב 'ת :ךותב
.30-28 'מע ,1993
םילשורי ,ורוד ינבו ןזור סחנפ - סקילפ ,ידנוב 'ר
.1960 יאמב 25 ,ץראה ;533 'מע ,1990
םלועה ,'ןופלטה לצלצ ימל' "לשמל ואר הז ןיינעב
-קספ לע רוערעה תא םזי תרש' ;1955 ילויב 7 ,הזה
.1955 ינויב 26 ,בירעמ ,'ןידה
,האושהו םילארשיה - יעיבשה ןוילימה ,בגש 'ת
.[בגש :ןלהל] .289-288 'מע ,1991 םילשורי
15 ,הזה םלועה ,'רטשמב הרגתמ דחא שיא'
.1955 ינויב 30 ,הזה םלועה ;1955 רבמטפסב
ףינסב י"אפמ יליעפל ןויע ברעב םירבד אמגודל ואר
-245 ,יזכרמ ינויצ ןויכרא ,1955 ילויב 5 -ב םילשורי
[מ"צא :ןלהל] .A36
רמאמ םג שדקומ הז ןיינעל ,1955 ינויב 27 ,תורח
.('ןידה-תיב יזבמ') םוי ותואב ןותיעה לש תכרעמה
ירחא םימי המכ יאנותיע תלאשל הבוגתב ,אמגודל
קפס ול ןיא יכ ,ןוירוג-ןב רמא ןידה קספ םוסרפ
ןיאש ,רחא והשיממ תוחפ אל עדוי" יולה טפושהש
יכו ,הגשמ תושעלו תועטל לגוסמ וניאש םלועב םדא
רורבל שגוי וניד קספ יכ םיבייחמ רשויהו קדצה
רבדה ןכתיי אל רשאב ,ןוילעה טפשמה תיבל
לע ןוירוג-ןב 'ד) "ידיחי ןד םדא אהי תושפנ יניינעבש
.(1955 ינויב 27 ,רבד ,ןידה קספ
,1958 ראורבפב 2 ,רנטסק עשוהיל ןוירוג-ןב 'ד
.כ"כת ,רקוב-הדשב ןוירוג-ןב תשרומל ןויכרא
;במ-אמ 'מעב םיבותכ טפשמל םיסחייתמה םירבדה
םירמאמל הבר תובישח סחיי ןוירוג-ןב יכ ןייצל שי
.הלשממה ינותנשל הנש ידמ בתכש
. H. Arendt, Eichmann in Jerusalem - A Report on the
.Banality of Evil, New York 1964, pp. 4-5
ינויב 29 ,8 ןויליג ,1 הנש ,רגתא '?תרש תריש ימ תא'
הז ןיינע רנטסק טפשמ תפוקתב יכ ןייצל שי ;1961
.הלודג רתוי הברה המצועב הלע
טפשמ שדוחיה - ןמכייא תסיפת רחאל' ,רימת 'ש
ןויד םויקל השקב ;1960 ילויב 6 ,דעי ,'?רנטסק
ואר הז ןיינעב ;1962 [.מ.ל] ,רנטסק טפשמב רזוח
,בירעמ ,'דלוונירג טפשמ שודיח דגנ רנזואה' "לשמל
.1962 רבוטקואב 28
E. Don-Yehiya, wMemory and Political :ואר הז ןיינעב
Culture: Israeli Society and the Holocaust', Studies in
.Contemporary Jewry, IX (1993), pp. 139-162
רעונל הרובגהו האושה תפוקת תרבסה' ,ןמטוג 'י
ףרוח) (19/18) 4 ג ,הלוגה תוצופתב ,'רגבתמה
,ץיו 'י :ואר הז ןיינעב ;138-133 'מע ,(ב"כשת
תפוקת רקחל םיפד ,'הנפמ תדוקנכ ןמכייא טפשמ'
.190-175 'מע ,(ד"נשת) אי ,האושה
-1980 ,תירבעה תרופיסה ,דקש 'ג "ואר הז ןיינעב
.116-115 'מע ,1993 ביבא-לת ,ד ,ןמזה ילבחב - 1880
.[דקש :ןלהל]
אל ינא :ךותב ,'האושל ונתושידא לע הערה הבידה'
יעצפ' ;35 'מע ,1995 ביבא-לת ,יגולותימה רבצה
.1965 -ב רוא האר 'תורגב
לע תורעה - האושה לש היומידב יונישה' ,רואל 'ד
'מע ,(1993 רבמטפס) 69 ,הרדתק ,'יתורפסה טביהה
.162
תייעב לע - הדובא תודלי' ,דקש 'ג :ואר הז ןיינעב
שדח לג :ךותב ,'הריעצה תירבעה תרופיסב האושה
.75 'מע ,א"לשת ביבא-לתו היבחרמ ,תירבע התורפסב