(םיעטק) שאה וקב םילוצינ
הקנולבי הנח :תאמ

.1952-1948 לארשי תנידמב האושה ילוצינ - םירז םירחא :רוקמ
יבצ-ןב קחצי די לש הבושייו לארשי-ץרא רקחל זכרמה
.79-139 'מע ךותמ םיעטק ,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואו

תואמצעה תמחלמל האושהמ
תיזחו אבצ תומדב תדלומ
ל"הצב םיצייל"חגו םירבצ
האושהו ל"הצ


 תואמצעה תמחלמל האושהמ
תואמצעה תמחלמב התמיחלו ל"הצל הטילפה תיראש לש הסויג
באכה גפ אל ןיידע .ישגר ןעטמ ילעב םיאשונ םה לארשי-ץראב
יטינרבק לש ךרוצה ראשנ םגו הטילפה תיראש ישנא לש םבלב
תמחלמ ימי ,םימיה םתואב .םתדמע תא ריבסהל בושייה
הפוריא ידוהי לש םתומ ןיב הנחבא ץראב העמשנ תואמצעה
היהו .תדלומה תמדא לע המיחל תעב תוומה ןיבל ,האושה תפוקתב
תאז רידגהל ביטיהש יפכ ,הפוריא תודהי יפלכ יכרע טופיש הזב
:קצנירפש ףסוי לש ונב תליפנ לע ונמויב ביגמה ,ץייו ףסוי
םירוחבה לכ לע רהרהמ ינא !קצנירפש דוד ,ינממה םער וליאכ
קנחמ ידכ דע רבוג יבצעשכו בוש ילבל םיכלוהה ,הה ,םיכלוהה
ורבעש םינוילמה תשש םתוא לש תורחא תונומת ןהילאמ תולוע
הרובג תונברק וניתונברק וליאו .תוומ תפרחב ופסנו םירוסיבו שאב
(1).ץראו םע לש הדיל ילבח ,םה
התואב ורוקמ םחול חוכל לאיצנטופכ הטילפה תיראשל סחיה
-ןב רמא ינויצה לעופה דעווב ומואנב .תוומל תוומ ןיב הנחבא
:ןוירוג
הרקש המש רמאנ לאו ,תעד תולק ךותמ םיימיטפוא היהנ לאו
תואמ ששל תורקל לכוי אל םידוהי ינוילמ הששל הפוריאב
םילדבנ המב עדוי ינא םג .לארשי ץראב םידוהיה ףלא םישימחו
ריהזמ ינא הז לדבה יעדי םעו הינמרג וא ןילופ ידוהימ י"א ידוהי
המ י"אב תורקל לוכי ...הלק תוימיטפוא ינפמ תינויצה העונתה תא
(2).תויחד ילבו תוניצרב ןנוכתנ אל םא ...הפוריאב הרקש
םידברה לכ ברקבו ,תובר םימעפ ועמשוה םימוד םירבד
סויגב תורושקה תויגוסה רוריבל עקרה הז .בושייה לש םייתרבחה
:הצרא התאלעהו הטילפה תיראש
רואל תאז ,(ץראל-ץוח סויג) ל"חג ןויער שבגתהו דלונ יתמו דציכ
.הטילפה תיראש יפלכ תישגרה תויכרע-ודה
תיראש ישנא לש תידוחיי הטילקל ץראב וכרענ דציכו םאה
.םיטלקנו םיטלוק לש םתואר תדוקנמ ,ןגמה חוכב הטילפה
ילארשי-ץראה רעונה ןיב ,ישיאה רושימב ,שגפמה ינייפאמ ויה המ
.(רמות ןויצ ןב רפוסה םתוא הניכש יפכ "לצה ידלי") האושה רעונל
הטילפה תיראש לש הסויג תא דילוהש ךילהתה תא ןחבנש ינפל
םישנא המכב ריהבהל שי ,תואמצעה תמחלמב םימחלנה תוחוכל
יאמ דע סראממ .יל"הצה תוחוכה ךרעמב וויה םה זוחא הזיאו רבודמ
(3);ל"חג תרגסמב םילייח 4,719 לעופב וסיוג 1948 תנש לש
ל"חגכ םילייח 17,400 וסיוג 1948 רבמצד דע ינוי םישדוחב
םילייח 4,655 וסיוג 1949 לש יאמ דע ראונימ (4) (;17 חול האר)
,1949 תליחתב השעמל הקספנ הפוריאב סויגה תלועפש ןוויכמ (5).ל"חגכ
םיסיוגמ םגש ,רעשל ,תוריהז לש תמיוסמ הדימב ,רשפאש ירה
תוצראהמ רקיעבו ,הטילפה תיראש ישנא םבורב ויה הלא
היבלסוגוי ,ןילופ - םינורחאה ויבלשב סויגה זכרתה ןהבש
תא םכסל אופא ןתינ .היקבולסוכ'צו
:1948 -ל ל"וח יסיוגמ לש ללוכה רפסמה :םינותנה
1949 לש םינושארה םישדוחה תשמחל .4719 + 17,400 = 22,118
תפוקתב ל"חג תרגסמב ל"הצל לעופב וסיוג לכה-ךסבו 465 -
ישנא ויה ,הזה רפסמה ךותמ המכ .26,774 תואמצעה תמחלמ
רפסמהמ תיחפהל שי יברמ קוידל עיגהל ידכ ?הטילפה תיראש
שי ןכ ;תורישל ולספנ ץראל םעיגה םעש םישנא 1,000 ליעלש ללוכה
(6),(יברמ רפסמכ) הקירפאו היסא יאצוי םיסיוגמ 1500-כ תיחפהל
םא רורב אלש (7),ל"חמ ישנא 2,000 -כו
אופא רשפא .םתרדגהב תויעב ךותמ תללוכה הריפסב וללכנ
22,300 -ל בורק היה הטילפה תיראש ישנא לש םרפסמ יכ ,עובקל
סחיב רתויב םישרמ הז ןותנ .ל"חג תרגסמב וסיוגש הלא לכ ךסמ
88,033 ל"הצ הנמ 1948 יהלשב :ולוכ ל"הצ לש ולדוגל
םיתורישה תוליחב ותריש 27,697 םכותמ (8);םילייח
קר ,רמולכ .םהינימל
וזכור ל"חג ישנאש תויה .םייברקה תוליחב םילייח ויה 60,000 -כ
היה 1948 יהלשבש ,איה הנקסמה ירה (9).תויברקה תודיחיב
וויה הטילפה תיראש ישנאו ,ל"הצ לש יברקה וחוכמ שילשכ ל"חג
.םחולה חוכה לודיגב עירכמה בורה תא
דלונ דציכ תשדוחמ הקידב םיבייחמ וללה םימישרמה םינותנה
דוחייב ,סויגה ךילהת שחרתה דציכו 'ץראל-ץוח סויג' לש ןויערה
תודלות רפס'ב ךילהתה ראותמ ךכו .הטילפה תיראש ישנא לש
:(10)'הנגהה
הפוריאב 'הנגה'ה הטמ עיגה לארשי ץראב תוברקה תישאר םע
'הנגה'ה תדובע תוטיש לש רומג יונישב ךרוצ שי יכ ,הרכה ללכל
םג יחרכה היה הז יוניש .ץראב הכרעמה יכרצל םתמאתהו הלוגב
רוזחל לודגה םבורב ופאש םילארשי-ץראה םיחילשהש םושמ
ןוילעה דוקיפה ןמ .המחלמה לומ לא ץראב םהיתודיחיב בציתהל
תארקל] העש התוא ...תויחנה לכ הליחתב ואב אל לארשי-ץראב
הפוריאב 'הנגה'ה תדקפמ לא 'הילעל דסומה' הנפ [רבמצד ףוס
."קשמלו קשנל םיריעצ סייגל' הרטמב תפתושמ הלועפ הל עיצהו
וילע לביק 'דסומה'ו ,םנמאלו הלא םיריעצ סייגל היה 'הנגה'ה לע
ראורבפ) ח"שת 'א רדאב .הצרא םתולעהלו םיפוחה לא םריבעהל
.סויגה ןוגראל שדח זכרמ םקוה ...(1948
לארשי הפוריאל עיגה (ראורבפ ףוס) 'א רדא עצמאב קר
'הנגה'ה ןוגראל תשרופמ הארוה ומע איבהו (רימע) יקסבודולבז
הבורק הילעל םידמעומ לש םנומיאבו םסויגב קר התעמ לפטל
םוחנ ...שדוחל םירלוד 10,000 ובצקוה וז הלועפל ...לארשי-ץראל
תא ומע איבה אוה .לארשי-ץראב רצק רוקיבל אצי (ימדש) רמרק
עבתו (הינמור ילב 1948 טסוגוא דע שיא 10,000 -כ) סויגה תינכת
...שדוחל י"אל 40,000 לש ביצקת ךכ םשל
לכוי אל יכ ,ול רבסוה םלוא ,ןתוללכב ולבקתנ רמרק לש ויתועצה
םויקל םישורד םיפסכה יכ ,ול רשועש המ לע רתי ביצקת לבקל
...ץראב הכרעמה
םיכירדמהו הדקפמה תווצו הקספנ תונחמב םינומיאה תלועפ
...םיסייגתמה לש םהינומיאלו תוסייגתהה ןוגראל ולוכ רסמתה
,םהינומיא םות םע .1948 סרמב התליחת - תנגרואמה הלועפה
םירבוע םיסייגתמה ויה תועובש העברא-השולשכ וכשמנש
...הילעל םרותל םיכחמו רבעמ תונחמל
המייס הז לעפמב ...ל"הצ תחלשמל הלועפה הרבע ילוי ףוסב
תכיפה היה ורקיעש ,הדיקפת תא הפוריאב 'הנגה'ה תחלשמ
חוכל הפוריא תודהי יטילפ ןיב המיחלו קבאמל לגוסמה דוסיה
-ץרא לש ברקה תודשל םתנוכהו ,ותרטמ תא עדויו ןגרואמ
הנידמה םוק דע הפיקה ,(ל"חג) ץראל ץוח סויג תעונת ...לארשי
.שיא ףלא םירשעכ
:(11)וירבד ירקיע הלאו ל"חגה ןוגרא אשונב ןד רבלג באוי םג
ידכ ךות ץראל ועיגהש םישדח םילוע לש םסויג תלאש םנמא
םימיה םתואב םלואו 1948 תליחת זאמ קרפה לע הדמע ,המחלמה
ולעוה תאז תמועל ,םיסייגתמב ףירחה רוסחמה שגרוה אל
,ץראה ייחל םישדחה םילועה לש םתולגתסהב םירושקה םילוקיש
לש יתרבחה םשוביג תרימש ןכו ,הדובעב םתטילקו הפשה דומיל
אלש היטנ הליחת התיה ךכיפל .'םיצוביק'ב םינגרואמה םתוא
.'םיקיתו'ה ברקמ םליג ינב םע דחי םתוסיגתה לע דומעל
ץמאמ ןיסירפקבו הפוריאב םירוקעה תונחמב השענ םייתניב
םניכהל ידכ ,יסיסב יאבצ ןומא סויגה ליגבש חכב םילועל תונקהל
םיבר םיישקב הלקתנ וז הלועפ .ץראל ולעישכל אבצב תובלתשהל
םימרוגה ןיב םישנאו םיבאשמ לע תורחתו םיכוכיחמ ועבנש
.הפוריאב ולעפ רשא ,םינושה םייבושיה
תועונת דצמ האב םיריעצה םילועה לש םסויגל תצרמנ תודגנתה
ךכיפלו תוירקיעה ןהיתודותע תא םהב ואר וללה .תובשיתהה
םינגרואמה וללה ןיבמ םיבר םג העונתל ודבאי םסויג םעש וששח
ץראב םהישרוש תא קזחל ,אופיא ,ופידעה םה .'םיצוביק'ב
רדסויש דע .אבצה לש ךותיהה רוכל וסייגתיש םדוק העונתבו
ויתורושל סייגל ח"מלפל ילילג הרוה תובשיתהה תועונת םע ןינעה
רבוד אל העש יפל .םתובדנתה תא דדועלו םילועה ןיבמ םיבדנתמ
סרמ דוחב ןיסירפקמ הילעה שודיח םע ךא ,םילודג םירפסמ
וצה י"פע סויג יבייח ,לאכ םהמ ,שיא 4200 לש םאובל וננוכתה
דודגה ןמ רכינ קלח וויה וללה .ץראב העש התוא גוהנ היהש
תחא הצובקו 1948 לירפאב םקוהש בגנה תביטח לש יעיבשה
...ינלוגל החלשנ
רזופו הנידמה םוק םע עיגה ןיסירפק יסייגתמ לש ףסונ לג
ןורטלל 7 הביטח תרגסמב חלשנ םקלח .תוביטחל תרובגתכ
יכ ,התיה הכרעהה הפוריאל רשאב .ןופצב ינלוגל בוש םירחאו
חיטבהל ידכ ךא .תורישה ליגב םילוע לש רתוי רכינ רפסמ אובי
רטשמ לכ תא תונשל היה ךירצ ,וסייגתיש םיריעצל תופידע ןתמ
םוחנ וליאו ,רימע לארשי הפוריאל חלשנ ךכ םשל .הילעה ןוגרא
.ץראב תויחנה לבקל אב הפוריאב הנגהה דקפמ ,ימדש
:(12) ליעפ ריאמ הזה אשונב ןד בר רוציקב
תא ףיסוהל שי ץראב םדאה חוכ סויגב הקסעש תכרעמה לא
םידוהי יפלא הנמאנ הנגרא וז תכרעמ .הפוריאב הלעפש תכרעמה
הפוריאמ הילעה ירעש וחתפנ הנידמה םוק םע ...הפוריא יבחרב
חכ .הפוריאב 'הנגה'ה העיקשהש למעה ירפמ תונהיל לוכי ל"הצו
תא אלמלו .הצרא עיגהל ליחתה יקלח ןפואב ןמואמו ןגרואמ םדא
תובצועל רשפיאש אוה (ל"וח סויג) הז םדא חכ ...םירעפה
הפקתמה יעצבמ תארקל ןהיתורוש תא רבגתל ל"הצ לש תושתומה
...תואמצעה תמחלמ לש םינורחאה םיבלשב
'הנגה'ה לש ןוילעה דוקיפה לא הפוריאב 'הנגה'ה ןוגרא לש וז הקיז
ידי-לע הפוריאב התשענש תיעוצקמ תינוגראה הדובעהו ץראב
תזרכה רחאל...םיירקיעה םהיתוריפ תא ףוסבל ונתנ 'הנגה'ה יליעפ
ויהש ל"חגה תודיחי הצרא םורזל ולחהשכ ,לארשי תנידמ
.ןוצר תעיבשמ הדימב תונגרואמ ךא תילמינימ הדימב תונמואמ
רצונ ל"חג יכ ,תידוסיה הסיפתה וללה םירפסה תשולשל תפתושמ
-ץראב תוברקה יכ ,הפוריאב 'הנגה'ה ןוגרא תנקסמ לש ףוריצכ
הנקסמ ץומיא לשו ,הלוגב התדובע תוטישב יוניש םיכירצמ לארשי
הלא תוטלחה .רתוי רחואמ טעמ ,ץראב תיצראה הדקפמה ידיב וז
בושייה וב יורש היהש השקה יאבצה בצמה עקר לע ולשב
הסיפתה םלואו.1948 לירפא ,ץרמ ,ראורבפ םישדוחב ,ותמחלמב
תא ,ל"חג תא דילוהש ךילהתה תא הכלהכ הריהבמ הניא וזה
וילגלג תא ועינהש תונושה תויצוויטומה לע ךילהתה לש הקימנידה
,הפוריאב 'הנגה'ה ןוגרא ,הטילפה תיראש :םהיביכרמ לכל
.לארשי-ץראב בושייה ישאר ןכו ,ודקפמ ,ימדש םוחנ דוחייבו
התוליעפ תא יכ ,דוד ןב הדוהי בתוכ 'רכנב ברח' ורפסל המדקהב
.םיבלש ינשל קלחל רשפא ,הטילפה תיראש ברקב 'הנגה'ה לש
הפוריאב זכרתה ץמאמה רקיעשכ ,1947 רבוטקוא דע - ןושארה
תעצה לע העבצהה דעומ ברקתה םע - ינשה .םש ןוגראה שוביגבו
הנפוה רשאכ ,הירחאלו ,1947 רבמבונב ,ם"ואה תרצעב 'הקולחה'
,איהש ךרד לכב הצרא םתולעהלו םימחול סייגלו רישכהל ץמאמה
תמחלמב לארשי-ץראב ידוהיה בושייל תרובגתכ
(13).תואמצעה
-ץראמ םישנא התצקמ ברקב יכ ,ךכב ךמות דועיתה ףאו ,הארנ
סויגב ךרוצה רבדב הרכהה הלישבה הפוריאב ולעפש לארשי
טלב .לארשי-ץראב תוברק הוצרפ םרטב דוע הטילפה תיראש
הפוריאב 'הנגה'ה דקפמ היהש ,ימדש םוחנ ,הז אשונל ותוקבדב
תיראש תא סייגל ןויערה .1948 ילוי ףוס דעו 1946 ראורבפ עצמאמ
ןפואב ימדש לש וחומב חמצ אל לארשי-ץראב םחול חוככ הטילפה
ןיבש לדבהל עדומ היה ,ץראב ויתימעמ םיברכ ,אוה םג .ימואתפ
תעדל ךירצ יכ' :ונושלבו ,האושה יטילפל ילארשי-ץראה רעונה
תורענו םירענ םישנא הז ,ח"מלפל ץראב ונסייגש םישנא אל הזש
לעו ולש "הלקפ"ה לע רמש דוע דחא לכ .תונחמהמ םתוא תאבהש
ידכ הבר תונלבוס התיה השורד ...דחא ףאל ןימאה אלו םחלה
דחי (14) 'הדמע ילעב םישנאל הזה םדאה קבא תא ךופהל
לאיצנטופה תא בטיה ימדש ריכה רבכ 1947 תנש ףוסב ,הז םע
ונויכראב .ושממל דציכ םיעדוי קר םא ,האושה ילוצינב םולגה
:רפסמ אוה ישיאה
היאנת ללגב הילטיא .1946 יהלשב סיוגמ חוכ תמקה וניסינ
ויה םישדוח השימח ךות .וז הלועפל סיסבכ העבקנ םיחונה
התיה הלועפל .םימחול 600 דחיב ונמ רשא ,תוגולפ שולש ונתושרב
ךנחל תלגוסמ הנגהה קרש וחכונ םלוכ .ליגרה לדגמ תאצוי העפשה
לידבהל ןיאו טעמכ רשא המוק ףוקז רעונל וכפהלו ,הז 'םדא קבא'
.ונלש םירבצה ןיבו וניב
ןיינעב ומצע לע ימדש םוחנ דיעמ 'וזה הבשחמה תא ונמזי ונחנא'
הבוגת אובתש דע ףולחל דיתע בר ןמז .הטילפה תיראש סויג
תיראש סויגל הפוריאב תוליעפה .וז תוליעפל לארשי-ץראמ
ירפ התיה ןכא ,1947 רבמצדבו רבמבונב ,םחול חוככ הטילפה
תוארוה םוש ךכ לע לבקל ילבמ' ,ימדש םוחנ לש ותמזוי
ץיקב ותשיגפ תא ימדש ראתמ ישיאה ונויכראב (15).'ץראהמ
-ןמפוה םייח םעו ,הינמרגב תונכוסה חילש ,יול עשוהי םע ,1947
אוה וז השיגפב .םירוקעה תונחמל תונכוסה תחלשמ שאר ,ליחי
םתצע תא שקיבו ידוהי חוכ סויג ןיינעב ויתובשחמ תא םהל רפיס
תוירחא ,ונושלכ 'שוח יפל' ,שיגרה ימדש .חוכ התא ןגראל דציכ
העשה אובב םתוא ףרצל ידכ ,םיידוהי תוחוכ לש לודג סויג ןיכהל
עגרב הז תא ןגראל רשפא-יאש ,ןיבה אוה .םימחולה תוחוכל
וזירכי שורדה עגרה אובבש ,ותעד תא ולביק ןמפוהו יול .ןורחאה
לרטנצה) הטילפה תיראש לש תיזכרמה הדעווה ,תידוהיה תונכוסה
.ץראב קבאמה תוחוכל סויגה תבוח לע 'הנגה'ה ןוגראו ,(טטימוק
ןכאש ידכ ,עקרה תא ןיכהל .א :םיגוס ינשמ ויה תושורדה תונכהה
סויג לע הארוה לבקתת
.םידקפמו תונחמ לש ןוגראו םושיר ,סויג ךרעמל תינכת ןיכהל .ב
ןיא ל"חגה תמזויל םדקומ הכ ךיראת תודוא לע ימדש לש ותסרגל (16)
יכ ,ןייצל קר יואר .אוהה ןמזה ןב דועית םושמ רושיא ונידיב
דע רבוטקואמ קוסעל אוה דיתע ,ליעל ורדגוהש תומישמה יתשב
רבוטקואמ חטשה ינפ לע ףוצל לחה ןויערה יכ ,הארנ .1947 רבמצד
תא סייגלו ןגראל ןויערה תא תולעהל ימדש לחה הז שדוחב .1947
,ןגרואמו םחול חוככ ץראל ועיגיש ידכ ,הטילפה תיראש ישנא
יפכו .'החירבה' ןוגראו 'הילעל דסומה' ןיבל 'הנגה'ה ןיב םואיתבו
:ומצע לע ימדש דיעמש
םייופצש ,ידוקפל יתזמר רבכ ,קרפב ונסוניכב 1947 רבוטקואב דוע
רבכ 1947 רבמבונב .דואמ םיבושח םידיקפת בורקה דיתעב ונל
יתוארב ,1947 רבמצד ףוסב ...םיבדנתמ םושירב ליחתהל יתירוה
חוכ יאב לש השיגפ יתסניכ ...סויגל יתועצהל הנוע ץראה ןיאש
םירנו ונמצע תעד לע םתרנש יתעצהו ,הפוריאב ונלש תודסומ
.סויג תלועפ
לכ ףוסיאבו םיבדנתמ םושירב ליחתהל ימדש הרוה 1947 רבמבונב
ימדש ןגרא רבמבונב 8 -ה דע 5 -ב .ץוחנה עגרב עייסל דיתעה רמוח
רבמבונב ךרענ ןושארה) גארפב 'הנגה'ה לש ינשה סוניכה תא
,ןהבש הנושארה :לקשמ תודבכ תודחא תוביס ךכל ול ויה .(1946
העיגהש יתבשח' :הביס דועו .'ער יכב רבכ ויה החירבה יניינע'ש
םידקפמ לש סנכ סנכל יתטלחה .תויופידעה ירדס תא תונשל תעה
הנס השמ תא וילא ןימזהל ,השולש וא םיימוי ול שידקהל ,היכ'צב
שאר - רוגיבא] לואש תא ,[י"טח - ב היילעל דסומה שיא זא]
- החירבה דקפמ - לגד] םירפא תא [י"טח - היילעל דסומה
תויופידעה ירדס יוניש רבדב ילש תובשחמה תא עיצהלו [י"טח
.'ךכל םאתהב לועפלו
יחילש ברקב תעה התואב הררשש היצזילרומדל רע היה ימדש
םתבישי תלעותב קפקפל ולחה םיבר םירבח' :הפוריאב 'הנגה'ה
ץראב חתפתמה קבאמהש ךכ לע רבדל וליחתהו הפוריאב ןאכ
לכ .התיבה רוזחל בייחמ ,ףירח רתוי דוע קבאמל חתפתהל יושעו
תארקל וייח לכ ןנוכתה דחא לכ ,'הנגה'ב םוקמ הזיא ול היה דחא
עוסנל ךירצו לסחל ךירצ .הפ תבשל שי המ ןכבו ,וזה הפוקתה
ףתתשהל - הצרא בושל םיחילשה לש םצחל (17).'התיבה
ובתכמב ,לשמל ךכ .םירחא םג גיאדה - ץורפל הדיתעה המחלמב
בצמ' :(תונכוסב היילעה תקלחמ שאר) ןיקבודל ליחי-ןמוה לש
ךא הצרא רוזחל םישרוד םבורב םיחילשה .גיאדמ תחלשמה
ךרוצ היה (18).'רצק ןמז קרפל םדעב םירצוע ונא בר ישוקב
היה ןכו .הפוריאב םתוראשיה תוינויחב םישנאה תא ענכשל ידיימ
ל"צא) 'םישרופה' ינוגרא לש תרבוגה םתעפשה תא לרטנל ךרוצ
.תומישמל הטילפה תיראש סויג ידי-לע םיטילפה ברקב (י"חלו
ימדש םוחנ לש ותעד תיצמת .תונוש תועד ועמשוה רומאה סנכב
ב"צמה תרבגהל וישכע רובעל ךירצ דבוכה זכרמש' ,התיה
,םישנא רתויש המכ סייגל ,[י"טח - תרתחמב תיאבצ תרגסמ]
םה הצרא םתוא איבהל ולכויש עגרבש ךכל םניכהלו םנמאל
לש ותעצהמ םיגייתסמה שארב .'םיקבאנה תוחוכל רשי ופרטצי
תרשל 'הנגה'ה לעש ויה ויתונעט רקיע .רוגיבא לואש דמע ימדש
דסומה'ו 'החירבה' רמולכ) םירחאה תודסומה תא תונמאנב
הלעמל םהש םידיקפת המצע לע סימעהל אל ךא .('הילעל
,םמצע תנגהל םידוהיה תא ןיכהל 'הנגה'ה דיקפת .היתוחוכמ
תא ליעפהל אופא בריס רוגיבא .לארשי-ץראבו הלוגב םידיקפתלו
סוניכה ימוכיס .תבחרנו תמאותמ הלועפ ידיל איבהל ותעפשה
םידוהי תוטלמיה לש 'היכיטס' הרצונ יכ ,ךכ לע םירבדמ
השארב המצע תא דימעהל תינויצה העונתה לעו ,הפוריאמ
הלועפה יחטש דוחיא תועצמאב תושעל שי הז רבד .הנווכלו
תימצעה הנגהה חופיט ,תחא תכמסומ תורמ תחת הפוריאב
,םימיאתמ םיחילש סויג ידי-לע הפוריאב 'הנגה'ה קוזיחו תידוהיה
(19).ץראה םע םלשומ רשק םויקו ביצקת תעיבק
תוחוכ סויג יכ ,םענכשל הסינו וידקפמ םע ימדש שגפנ סנכה רחאל
אוה בושח תוחפ אל לארשי-ץראב קבאמל ופרטציש םינגרואמ
ותוליעפל שולק דה .תיבב םיקבאנה תוחוכה םע תויהלמ
בתוכה ,ןוירוג-ןב לצא אצמנ ונויער תמשגהל ימדש לש תינתחדקה
רוריבל הבישי ונמייק רקובה' :רבמצד תיצחמב לאירבא דוהאל
הכירצ םוחנ לש ותלועפ ...[לקד] םירפאו םוחנ לש הלועפה יכרד
םינמואמו םיעמשוממ םיניצק תרשכהל ,רקיעב תנווכמ תויהל
םאובב רשאו יצולחו ירסומ זולכ החירבבו תונחמב ולעפי רשא
(20).'תוננוגתהל םדקומ ןומיאו ךוניח םהל אהי - ץראל
תוהמל ללכ עדומ וניא ןוירוג-ןב הזה בלשב יכ ,הלוע םירבדהמ
םדאה חוכב םולגה יברקה לאיצנטופל אלו ,ימדש לש ונויער
רבמצד ףוס תארקל .לארשי-ץראב בושייה רובע הפוריאבש
ימדש היה ,ויתועצהל ץראה ןמ הנעמ לביק אל ןיידעשכ (27.12.48)
תופיחדב םזי אוהו ,תאז ענומ תוגאדה לש דבכה לטנהש ענכושמ
אל 'הילעל דסומה' יגיצנ) הפוריאב בושייה תודסומ יגיצנ לש סוניכ
םויכ םיעמשנ סוניכב ימדש לש וירבדמ קלח .(השיגפל ואב
:האובנכ
הרוחשה הרמה ילעב תחלשמב םינפ םושב האור ינניא ימצע תא
רופסנ הב רשא ,הריהמ תוחתפתה תוריהבב ינפל האור ינא יכ םא
אל תחא הנקסמב לבא .תורפס עברא לש םירפסמב וניתודבא תא
...ץראל תמחול תרובגת תקפסהב ךרוצ היהי - חוכיו תויהל לוכי
...הפוריא תודהי תא ןגראל ךיא ץעייתנ ןכלו הפוריאב םילעופ ונא
םחול לכ םוקמבש אלא ,םידוהי לש תרובגתל םתס אל הנווכה
םילגוסמ ויהיו וסנכייש םיינש תוחפל ועיגי עגפנ וא גרהנש
ינויבש המגמ ךותמ תונטקבו דימ ליחתהל שי ...תוברקל סנכיהל
היהת ונתיילע הזה ןמזבו ןכתיי .תולודג תודיחי חולשל לכונ 1948
(21).ירמגל ומלעי םויכ היילעה יישקמ הברהו תישפוח
לא הנפהו שיא ףלא םירשע לש הימרא סייגל עיצה ימדש
:תושקב שמח םיפתתשמה
.הב ךורכה לכ לע אשונב תימצע הטלחה
.הלועפל תינוגרא תרגסמ תעיבק
.םייאבצ םיטנמלא לע שגד ךות הדובע תטיש תעיבק
.ביצקתה תייעב תרדסה
.תונושה תוצראב סויגל תודסומ תמקה
םא רקיעבו ירשפא רבדה יכ ,העיבקה לע ימדש רזח וירבד םויסב
תויוגייתסה ולעה סוניכה יפתתשמ .רדוסמו ןגרואמ דחא ףוג היהי
ןיאש ,תוכמסה תייעב רקיעבו ,ינורקע יפוא תולעב ןהיניב ,תונוש
ךירצ שיא 20,000 לש סויג .תינידמ הטלחה אלב הימרא םיקהל
.תיניינע רבדל רשפא היהי ןכמ רחאל קרו ,לארשי-ץראב עבקיהל
םירוקעה בורש תויה יכ ,ןעטנ ךכ ;ןייפואב 'תוינכט' תורעה םג ויה
ימ םג ויה .ותחפשמ ילב תולעל םיכסי אל שיא ,תוחפשמ ילעב
היהת םיריעצ לש ןושארה םתטילק םוקמש ינויגה םנמאה ,ולאשש
תא ענכשל דציכ :תענמנ-יתלבה הלאשה םג התלע ?'הנגה'ה
רגאמ תא םצמצי הז ןכש ,סויגל הנמכסתש תויצוביקה תועונתה
ימדש עיבה השיגפה םויסב .תובשייתהל ילאיצנטופה םדאה חוכ
:ותבזכא תא
תורשע המכ םע תוערואמ לש תוירוגטקב םיגוש ןידע םתא
םידחפמ יכ ,ףלא םירשעה לע רבדל םידחופ םכנה ןכל ...םיגורה
םתא םידחפמ .היתוארומ לכב המחלמה תרמוח תשגרהמ םתא
הנייהת תוערה יתואובנש םויב םתא ףוקתל לולעש שואיה ינפמ
ןבומכ ליחתי הז ףלא םירשע לש האידיאב דובענ םא ...תויתואיצמ
עיגנ אל םייתאמ היהת ונתמגמ םא לבא ,םינושאר םיתאמ האמב
.ףלא םירשעל
:ןרקיעב יתרהצה יפוא תולעב תוטלחה יתשב םייתסה סוניכה
תובישחבו ץראב בצמה תרמוחב ריכמ סוניכה יכ ,הנושארה
םיסיוגמ םידוהי לש תודיחי תנכהל השורדה הלועפה תרבגה
תידיימ תרובגת ,ץראל םתיילעב ושמשיש ,הפוריאב םינמואמו
לכל ארוק סוניכה יכ ,היינשהו .םש םימחלנה וניתוחוכל תדמתמו
בטימ תא שיגהל ,ץראל-ץוחב תוחילשב םילעופה דיחי לכלו דסומ
.הזה לעפמה תמזגהב 'הנגה'ל ותרזע

* * *

ןיינעב ןוירוג-ןב לש םויה תדוקפו ל"הצ תמקה לע הזרכהה םע
תיראש סויגב 'הנגה'ה תולועפ לש םויסה קרפ לחה (31.5.48) הזה
הפוריאב 'הנגה'ה תוליעפ התיה 1948 ינויב .הפוריאב הטילפה
תרבעה םג הבכעתהו ,תוארוה ועיגה אל ץראהמ .הסיסג בצמב
הארוה ןיא ןיידע .הצרא וישנא תא חולשל לחה ימדשו ,ביצקתה
תולועפ לוסיחל .וזכ השוחת התיה לעופב ךא ,תוליעפה לוסיח לע
היה םהבש טלובה .ם"פמ ישנא רקיעב ודגנתה הפוריאב 'הנגה'ה
תרזגל םמוקתמ ינא' :ילוי עצמאב ןוירוג-ןבל בתכש ,ילילג
ל"הצ חולשל א"כאל הרוה ןוירוג-ןבו הלפנ הערכהה לבא .'לוסיחה
:'הנגה'ה תחלשמ םוקמב הפוריאל
אבצל םיריעצ םיסיוגמ לש רכינ םרז דימ סינכהל ףוחדה ךרוצה
ץמאמ םיבייחמ ,ךלוהו הלדנ ץראב ריעצה םדאה חכש הדבועהו
שי ךכ םשל .אבצל וסייגתיש ל"וחמ םיריעצ תוחוכ תולעהל ,דחוימ
סייגתש ,הקירפא ןופצו הפוריא תלוגל תיאבצ תחלשמ רגשל
דוד דומעי תחלשמה שארב .אבצל םיריעצ םירבג יפלא לייחתו
הילעה ידרשמ .הילעל המידק תוכז ןתנית ל"נה םיסיוגמל .ףשר
(22).השורדה הרזעה לע םכל ושיגי דסומהו ץוחה דרשמו

* * *

ויה םיבלש ינשו 1949 לירפאב 1 - ה דע הלעפ ל"הצ תחלשמ
,ינשהו ;1949 ראוניב 25 דעו 1948 טסוגואמ ,ןושארה :התלועפב
תוליעפה תפוקתב (23).1949 לירפאב 1 - ה דע ראוני ףוסמ
רקיעב ,הפוריא חרזמ תוצראב סויגה לע שגדה םשוה הנושארה
27.12.48 -ב .ונניינעל הבושחה הפוקתה וזו .הירגנוהו ןילופ ,היכ'צ
:הפוריאב ותחלשמ תלועפ לע ףשר חודמ ונמויב ןוירוג-ןב טטצמ
לש לודג םרז היה [י"טח - ןוירוג-ןב לש ביתכה ךכ] היח'צב'
ןילופב .הדגירבל םייונמ 900 ופסונ תועובש 3 ךשמב .םיסייגתמ
הינאב) תולעל וקיפסה םיסיוגמ 700 -ש רחאל הבר העונת
םיסייגמה החלשו סויגה תא הלשממה הקיספה (םינוריואבו
ךא העונת הירגנוהב .תפרצל ועיגה (שיא 500) הינאה ילוע .ןילופמ
היה היבלסוגוימו הירגלובמ םג .'םיטרופספ תתל הברס הלשממה
ישנאמ המכ וחלשנ וז היילע ןגראל ידכ .סויג אלב ךא תולעל ןוצר
.'דסומה' שיא ,(ןד) גרבנכטרט הקייש תרזעל ל"הצ תחלשמ
תולודגה תוחלצהה תחאכ ספתנ 'תיקבולסוכ'צה הדגירבה' לעפמ
הלועפהו ,החפשמ ינבו םילוע 2,600 התנמ וז .סויגה תלועפ לש
םיכ'צ םיניצק ,םידוהי תצובקשכ ,1948 ינויב דוע הלחה המצע
ומצע סויגה .םיוסמ ןמז קרפ ל"הצב תרשל העצהב התנפ ,רבעשל
.1948 רבמטפסב 15 -ב לחה
,םישנא 603 הבו הנושארה הצובקה הצרא האצי רבמצדב 17 -ב
,םילייח 300 םהמ ,םישנא 610 הבו הינש הצובק .םילייח 300 םהמ
תא .ראורבפב 5-1 -ב תישילשהו ,1949 ראוניב 22 -ב האצי
(24).'הילעל דסומה' הלעה תיקבולסוכ'צה 'הדגירבה'
חרזמ תוצראב רטשמה יונישל ןרקיעב תורושקה ,תונוש תוביסמ
הקתעוהו הפוריא חרזמב תוליעפה תע התואב הקספוה ,הפוריא
ברעמב ל"הצ תחלשמ לש םיאבה תוליעפה ישדוח .הברעמל
ועבטנ ,םיסיוגמכ תולעל םיריעצל הצרמהכ ורדגוה יכ ףא ,הפוריא
תלועפב הכיעד תפוקת וז התיה ,השעמל .תיסכטה תוליעפה םתוחב
(25).תחלשמה תרזחהב המייתסנש ,סויגה

:ןיסירפקב סויגה
יבשוי לש קדקודמ דקפמ ךרענ (13.10.47) ח"שת ןושחב ז"יב
(זוחא 64) םהמ 11,334 .17,625 זא היה םרפסמ .ןיסירפקב תונחמה
תאו 18-17 ינב ,רעונה ינב תא םהל ףרצנ םא .35-19 ינב ויה
14 -כ לש לאיצנטופ ןיסירפקב היהש ירה ,50-36 -ה ינב תיצחמ
(26).הכרעמל םילייח ףלא
.הפוריאבש הזל המד ,םייללכ םיווקב ןיסירפקב סויגה ךילהת
,םייאבצ םינומיא ולחהש םישנא לש ןטק ןיערגב ותישאר
לש ומש הז היה .'םיניגמה תורוש' תרגסמב ,והשמ םיידרופס
.ח"מלפה תועצמאב 'הנגה'ה תרגסמב םיליעפמ זכירש ,ןטק ןוגרא
:ויה תורהצומה ותמקה תורטמו שיא 20 -כ ןוגראה הנמ ותישארב
ייחל םישנא ךוניחו ,תוריכזמל הרזעו הנחמב רטשמה תקזחה
ושמישו םייאבצ םינומיא וישנא ולביק ךכל םאתהב .ץראב הנגה
לח תוליעפה יפואב יוניש .הנחמב םינרדסל םיאולימ חוכ ןיעמ םג
רעונל 'יקסני'זול יאתבש' יליפעמ ןיב שגפמה רחאל 1947 ביבאב
לארשי-ץרא ףוחב שגפמה תליחת .וינפ תא ליבקהל אציש ח"מלפה
רעונ שי' .ןיסירפקב םיליפעמה הנחמב אתווצב םייחב ותירחאו
ירבדכ - 'ץראב חכה תרבגהל ילאיצנטופ חכ הווהמה ןגרואמו הפי
התואבש רחאמ .ןיסירפקל ח"מלפה תחלשמ שאר ,רלסכרד הדוהי
שפיח ,סויגל תודותעבו םדא חוכב רוסחממ ח"מלפה לבס תע
.המיאתמ תישונא הדותע לכ סייגל תורשפא ח"מלפה דוקיפ
1947 ינויב האב ח"מלפה הטמ לש תיאמצע הטלחה תובקעב
תורוש'ל םירבח השיש הבו ח"מלפה לש הנושארה תחלשמה
דוקיפה ךרעמ תא תונבל לטוה תחלשמה לע .ןיסירפקב 'םיניגמה
דויצ רדעהמ הלבס תחלשמה .'םיניגמה תורוש' לש הכרדההו
הירבח וכפה ,תורדגה דעב ,תונחמל הסנכוהש עגרמו םיביצקתו
ץמאמ .םיליפעמה לש הלאל לוכב ומד םהייח יאנתו ,םיריסאל
ילבמ ,יתגלפמ-לע םרוגכ עיפוהל ןויסינב תחלשמה העיקשה דחוימ
לע תחא העונת לש הפדעה אטבל וא ,יהשלכ העונת םע תוהדזהל
היינשה תחלשמה ןיסירפקל האב 1947 רבוטקוא ףוסב .התוער ינפ
םעו רתוי תדיוצמ התיה וז תחלשמ .םישנא הרשע הבו ח"מלפה לש
תישארב .תמדוקה תחלשמהמ םירתונה םע הגזמתה איה האוב
.שיא 13 ןיסירפקב ח"מלפה תחלשמ התנמ רבמבונ
-כ ןיסירפקב 'םיניגמה תורוש'ב םינגרואמ ויה 1947 רבמבונ ףוסב
הטלחההו ץראב תוברקה .םיכירדמ 200 -כ םכותמ ,שיא 3,600
הווקת לש חור ךולה - דחא דצמ .תונחמב שדח בצמ ורצי ם"ואב
ישנא - רחא דצמו ,'םיניגמה תורוש'ב ןואפיקל םרג הרהמב תולעל
.ץראב םהיתודיחיל רוזחל ,ושרד ףא םקלחו ,וצלאנ ח"מלפה
סויגה לאיצנטופל עדומ 'הנגה'ה דוקיפ היה אל ,הפוריאל המודב
הצרא רלסכרד הדוהי אב ךכיפל .ןיסירפקב תונחמב ןומט היהש
.תישילש תחלשמ ןגראל השקבב ח"מלפה הטמל הנפו ,1948 ראוניב
.תוחילשל םידמעומה רפסמ ןטקו רורחשה תמחלמ ימי םימיה
,1948 ראורבפב ןיסירפקל ועיגהש םיחילש ינש חלש ח"מלפה הטמ
.(עלס) יקסנימק בקעי - רלסכרדל ףילחמ חלשנ ןכו
םייונישב רקיעב רושק אוהו ,סויגב התע לחוה ןיסירפקב
דעש תמדוקה הפוקתב .תונחמה תייסולכואב ולחש םייפרגומד
תובדנתה לע תססובמ םינומיאל תובצייתהה התיה 1948 תישאר
,התע .םיצוביקהו תויגולואידיאה תועונתה תועצמאב התשענו
ןכל םדוק ונגרוא אלש) 'םידדוב'ה םע ונמנ םיליפעמה בורשכ
ורבע ,תויתחפשמ תורגסמב ויחו (תועונתה תרגסמב הצובקכ
וסייגתה םיצוביקה :םילולסמ ינשב הלהנתהש ,שממ סויג תטישל
תוריכזמ תועצמאב וסייגתה 'םידדוב'הו ,תועונתה תועצמאב
תובצייתהה תבוח הלחוה המחלמה ימיב (27).הנחמה
התשענ הפוקת התואב .אבצל םירישכ םיליעפמה לכ לע ,םינומיאל
לע דוקיפה םג .םיליפעמה ברקמ לגס ידיב הכרדהה תדובע לכ
ילעב ויה םתצקמ .םהידיב היה רבכ תוגולפה לעו םיסרוקה
,הפוריא חרזמ תואבצב םיניצקכ ,םימדוק יאבצ ןויסינו הרשכה
ומדוקו םמצע תא וחיכוה ,ןיסירפקב ורשכוהש הלאמ ויה םתצקמו
,דוקיפה תרמצב םלואו .'םיניגמה תורוש' תרגסמב םהידיקפתב
לירפאב .םילארשי-ץרא ודמע ,תונחמה ישוג ינשב הטמה שארב
הנידמה תזרכה םעש ךכ ,הצרא ח"מלפה יחילש בור ורזח 1948
ופיקה הפוקת התואב .ח"מלפ יחילש השימח קר ןיסירפקב ורתונ
תצקמ םגו ,ןיסירפקב םירבגה בור תא 'םיניגמה תורוש'
4,000 תוחפלש ,עובקל רשפא ריהז ןדמוא יפ-לע (28).םישנמה
ראורבפ ןיב הצרא ועיגה ,'םיניגמה תורוש'ב םינומיאה תא ורבעש
וחילצה תורישל םירישכ םירבג 3,000 -כ דוע ;1948 רבמטפסל
,1948 רבמטפס-ילוי םישדוחב םימחול-יתלבה תוילעל ןנתסהל
.'םיניגמה תורוש'ב ונמאתהש 1,000 -כ םהמ
ןוירוג-ןב הנימ ,הנידמה תזרכה רחאל רצק ןמז ,1948 יאמב 25 -ב
:םינווגמ ויה הידיקפת .ןיסירפקב שוריגה תונחמל סויג תחלשמ
,יאבצ תורישל םימיאתמה ןיסירפקב םידוהיה לכ תא סייגל
,ידוהי לכ סייגל ןכו .לארשיל תידיימה םתרבעהל גואדלו םנגראל
ץמאמל םיינויחה םיתורישב ,דיקפת אלמל םילוכיה ,היידוהי וא
תחלשמה יכ ,ןוירוג-ןב עבק ותדוקפב .ידוהיה םעה לש יתמחלמה
תוכז תעיבקלו סויגה ירדסהל עגונה לכב הנוילעה תוכמסה איה
יאמ ףוסמ ןיסירפקב התהש וז תחלשמ .םיסיוגמה תיילעל הרוכבה
םע ינויב 11 -ב השעמל הקספוה התלועפ .1948 ינוי עצמא דע
ךוותמה) טודנרב ןזורה לש ותעדוהו הפקותל שאה תקספה תסינכ
עצמאב .סויגה ליגב םישנא לש םתיילע רוסיא לע (ם"ואה םעטמ
'תרהט לע' הבכרוהש) ל"הצ תחלשמ ןיסירפקל האב 1948 טסוגוא
,היהשה יסיסכת רחאל .תבצקותמו הכלהכ תדיוצמ (י"אפמ ישנא
תדחוימ תחלשמ תונחמל העיגהש רחאלו ח"מלפה ישנא וטקנש
ידקפמ לש םתובלתשה רבדב רדסה גשוה ,ל"כטמה םעטמ
הקסע ל"הצ תחלשמ .ל"הצ לש הכרדהה תחלשמב ח"מלפה
החרבה יעצבמ ,תועידי תוריש ,םינומיא :םימוחת העבראב
.תוברתו ךוניח תולועפו

* * *

ידעיל ועיגה ,ןיסירפקבש וזו הפוריאבש וז ,ל"הצ תוחלשמ
:הנוש חרואב ורדגוה ןהידיקפת לבא ,1948 טסוגואב ןתוחילש
הקירפא ןופצו הפוריא תלוגל תיאבצ תחלשמ רגשל ונטלחה'
תרדגה וז התיה .'אבצל םיריעצ םירבג יפלא לייחתו סייגתש
התוליעפ תא ביחרהל ל"הצ תחלשמל הרשפאש תיביטקא המישמ
ולדלדנ רבכש ,הירטסואבו הינמרגב םירוקעה תונחמל רבעמ לא
,הירגנוה :הפוריא חרזמ תוצרא לש ןנוויכל ,םהישנאמ וכלהו
הפוריאל ל"הצ תחלשמ לש האוב ברע (29).ןילופו היכ'צ
התיה ,תאז תמועל ,ןיסירפקב .'הנגה'ה תחלשמ הצרא הרזח
ישנא ךא ,ח"מלפה תחלשמ םע דחאתהל הרומא ל"הצ תחלשמ
ןיסירפקל האבש רחאל קרו ,היהשה יסיסכת וטקנ ח"מלפה
לש םתובלתשה רבדב רדסה גשוה ל"כטמה םעטמ תדחוימ תחלשמ
ןיסירפקב ל"הצ תחלשמ .הכרדהה תחלשמב ח"מלפה ידקפמ
תולועפו החרבה יעצבמ ,(תועידי תוריש) י"ש ,םינומיאב רקיעב הקסע
ןהיליפעמש ,םיכעוד תונחמב תיטטס תוליעפ וז התיה .תוברתו ךוניח
(30).היתאפא לש בצמב ויהו תונחמב םייובש םמצע ואר

בטיה רהבה אופא ריהבמ ןיסירפקל הפוריא ןיב םילדבהה לולכמ
תדוקפ .הפוריאל בושייה לש בלה-תמושת רקיע התנפוה עודמ
:סיוגמ שיאה יכ העבק הפוריאב סויגה
;ךכל ותונוכנ עיבמ םא
;35-17 םיאתמה ליגב
;קיפסמ ינפוג רשוכ לעב ,אירב
םע הלועפ ףתשמ וא ,רז ןכוס ,ילילפ ןקתפרה אל - ןמיהמ
.םינמרגה
לופיט םשל ץראל םתולעהל םיתעל טלחוה םינורחאה הלא יבגל
(31).ץראל המיאתמ העדוה החלשנ םתולע םעו ,י"שה ידיב
םרטב :א הפוקת .תופוקת יתש ןיב ןיחבהל שי סויגה עוציבב
ךותמ ורחבנ םיסיוגמהו ,תוצראב תיתטיש סויג תלועפ הלחה
וסיוג וז הפוקתב .היילע םשל ייסרמב תונחמל חלשנש רוביצה
וחלשנו
.קיודמ םושיר אלב ,שיא 2,000 -כ
ובצייתהש םידיחיו תוצובק היילעה סיסבל ועיגה הב :ב הפוקת
-כ ובצייתה וז הפוקתב .תונושה תוצראב סויגה תוכשלב וסיוגו
:הלאה סויגה יזכרממ וחלשנש 7,000-6,000
חרזמ תוצרא יאצוי םבורב ,תונחמה ישנא .א :ללוכ ,הינמרג (1
.ג ;הינמרג ךרד היכ'צמ וחלשנש םיסיוגמ תוצובק .ב ;הפוריא
.הירטסואו הינמרג ידילימ םידדוב
;ןילופ (2
הקירפא ןופצ (3
ןילופמ רקיעבו רצק ןמז ינפל ואבש םישנאו תפרצ ינב) תפרצ (4
(הינמרג תונחמו
;(תפרצבכ) היגלב (5
;ץייווש (6
;הקירמא ןופצ (7
;הקירמא םורד (8
;הירגלוב (9
;דנלוה (10
.היבנידנקס (11



 :תיזחו אבצ תומדב תדלומ
ל"הצב הטילקה תוינידמ בוציע
לע תוכלשה ףא הל ויהש ,תוינידמה תעיבק םוחתב תויעבה תייעב
ןיב םאתל תלוכיה רסוח התיה ,סיוגמה לייחה לש םוי-םויה ייח
,הרומ ברה דועיתה .ץראב הטילקה יכילהתל ל"וחב סויגה תלועפ
תיראש ברקמ םיסיוגמ תטילקל תמדקומ תינכת לכ התיה אלש
ךילהת יכ דימ רמאיי .ףטושה ןויסינב ורוקמ ,רצונש לכ .הטילפה
תארקל קר ךא ,רתויב םימדקומ םיבלשב לחה הדימלהו יוסינה
בצמה .םלש הטילק ךרעמל ברקתמה והשמל םידע ונא 1948 ףוס
,ל"וחב םיסייגמה םימרוגה דצמ תרוקיב לש תונותיקל איבה הזה
הצרא ואב םג םהב הלעפש םישדוחבש ,'הנגה'ה תחלשממ רקיעב
שולש רזעיבא וחלש 1948 ילויב 6 -ב .םיסיוגמה םילועה ינושאר
ןוירוג-ןבל בתכמ ,ייסרמב םינומיא תונחמ ידקפמ ,טיול לארשיו
-ב ועיגה םימותחה' :וב בתכנ םירבדה ראש ןיב .ל"וח סויג אשונב
דודגל םיכייש ויהש ל"חג ישנא 350 תיולב ץראה יפוחל 29.6.48
תא תוארל ונמהדנ .ייסרמ סיסבבש םינומאה תונחמב וזכורו 1 .סמ
רבכ היתותוא תא התארהש ונישנא תטילקב תררושה החנזהה
אשונב ודקמתה תונעטה (32).'למנב םישנאה תלבק םצעב
התלעש היעב ,ל"וחמ םיסיוגמה לש יאבצה לוצינה-יא - יאבצה
הלועל הגאד רדעה - ישונאה אשונבו - הגופהה תפוקתב רקיעב
תעידיו הפשה דומילב ,הכרדהב ,דעסה םוחתב ,ינחורה םוחתב
.ץראה
ןיחבתש תיגשומה תרגסמה שבגתהל הליחתמ 1948 יהלשב
יהלשב םסרופש ,ל"וח סויג תויעב לע חודב .ל"חמל ל"חג ןיב
ואבש םיבדנתמ לש םסויג ןיב םיניחבמ ,1948 רבוטקוא
,חודה יפל םרוקמש ,םילועה לש םסויג ןיבל ברעמה תוצראמ
תדוקפב היצמיטיגל הלביק וז הנחבא .הפוריא חרזמ תוצראמ
יבדנתמ ןיב דירפהל הדעונש ,1949 ראורבפמ 39/1 ל"כטמ
םניא ךא ,אבצל וסיוגו ל"וחמ ועיגהש םירחא םילייחל ,ל"וח
תיזכרמה השיפתה השבגתנ וז הנחבאב (33).םיבדנתמ תניחבב
םהש השגרהה תא םהל תתל' :הטילפה תיראש יסיוגמ תטילק לש
הצרא םתילעב וארי םישנאהש ףואשל שי ...ל"הצב םילייח רבכ
הדיחיל הדיחימ הרבעהב ומכ אבצה ךותב תרגסמ יוניש
(34).'ץראב
לע תושקהל דחי ורבח הדשב היישעה לש םינותנה תיברמ םלואו
לש םהידיקפת ויהי המ רורב היה אל הליחתכלמ .וז הרטמ תמשגה
לש םסויג לע חוכיווב הלע רבכ רבדהו - םיסיוגמה םילועה
ןמל ורדגוה אל םירבדהש הדבועה .םייתובשייתהה םיניערגה
לע ןהו תורורב הטילק יכרד לש ןבוציע לע ןה התשקה הלחתהה
1948 סראמב 14 -ב רבכ .ל"וחב תוליעפל ץראה יכרוצ ןיב םואית
דוע םילועה תא ןמאלו סייגל יוצרש ןיוצ ל"חגה ןויער שבגתהשכ
,םיעדומ ויה ןכו (35).תורידס תודיחיכ םתולעהלו ,ל"וחב
ןיסירפקב ח"מלפה תלועפ ןיב םאתל בושח תוליפכ עונמל ידכש
לעופב .ץראב טלקהו סויגה תולועפ ןיבל הפוריאב 'הנגה'ה תלועפו
זוחא 30 -כו ,יוקל היה ל"וחב ןוימה .גשוה אל הזכ םואית
תונחמב :דועו תאז .ק"חשה ידיב תורישל ולספנ ל"וח יסיוגממ
ןווגמו שידח קשנ אצמנב היה אלש טעמכ ל"וחב םינומיאה
יכ ,וננולתה םג תונחמה לע םיארחאה .ומשל יואר ןומיא רשפאיש
ךרוצ שיו תקפסמ הניא ,הפוריאב ורשכוהש ,םיכירדמה תוכיא
(36).וחלשנ אל ץראהמ םיכירדמ לבא ,ץראהמ םיכירדמב
לש םתוברועמ התיה ,םואיתה לע התשקהש רחא גוסמ היעב
תורדתסההו הלשממה ,אבצה :ל"חג אשונב םידחא תודסומ
תלאש תא ןיעב ןיע וללה תודסומה לכ ואר דימת אל .תינויצה
.ץראב םתטילק ןפוא תא אל םגו ('רותה') היילעל םישנאה תריחב
ינפוג רשוכ ילעבו סויג ליגב םישנא ולעיש ,ןבומכ ,ףידעה אבצה
תורדתסההו הלשממה ויה ,תאז תמועל .יאבצ תורישל םיאתמ
תויולג 'לסחל' ךרוצה תא םג ןובשחב איבהל תובייח תינויצה
.תודחוימ תוצראמ םילוע לש לודג רפסמב בשחתהלו תומיוסמ
ויה םא םג ,ללוכ ןונכתל תורשפא לכ לאל םש הזכ םיסרטניא דוגינ
ח"ודב ןיקמט תאז חסינש יפכ ,הזכ ןונכתב ךרוצל ץראב םיעדומ
תוארוה אלל הלועפה' :ל"וחב סויגה ןוגרא וניינעו קודצל חלשנש
(37).'קיפסמ םואת אללו תורורב
;ההימת תררועמ םואיתה רסוחו ןונכתה רסוח לע תרוקיבה
םילוע םילייח לש םאובש ןכתייה ?רבד ץראב השענ אל םנמאה
-דחו הטושפ הניא ךכל הבושתה ?וילאמ ןבומכ ןאכ לבקתה הלא
הנבנו לויחה יכילהת ורפתשהו וכלה 1948 תנש ךלהמב .תיעמשמ
םישנא תובצייתה ,תונכוסה לש םילוע תונחמ ללכש עובק לולסמ
טלקל סויגה יבייח תרבעה ,(סויג זכרמ תועצמאב) סויג ליגב
לש תונחמב בורע היכ ,ררבתהשמ םישדוח רפסמ רובעכ .יזכרמ
םרוג (תיאופר םילוספ ,תוחפשמ ילעב) םיבייח םניאשו סויג יבייח
םתדר רחאל דימ ,סויגה יבייח תא זכרל ץלמוה ,לרומב הדיריל
וחלשנ םיסיוגמשכ ,וקלחב עצוב הז רבד .יאבצ הנחמב ,היינאהמ
דגנכ םיעצמא טוקנל םג טלחוה ןכ .טלקל רשיה תוינאהמ
ןתמ יא ומכ ,תירמוח הרזע תעינמ לש םוחתב רקיעב ,םיטמתשמה
תיבב הלכלכ תקספה ,(ןוכישו האוולה רקיעב) 'ןושאר רודיס'
םתושרל דימעהל אלש הארוה ןכו ,הלוע תדועת תקנעה יא ,םילועה
רפסמ תא דומאל ךרד ןיא .םילועה תונחממ האיציל הרובחת
(38).םיטמתשמה
ולרוג לע ללכ זמרמ וניא סויגה לולסמ לש ,והשמ ינכט ,הז רואית
םוי-םויה יכרצ לולכמל תידסממה הגאדה לעו ,דדובה לייחה לש
דואמ ךומס רבכ יכ ,קפס לכל לעמ ,רורב .שדח הלועכו םדאכ ,ולש
םיסיוגמה רחא תונרעב ץראב ןוחטיבה תועורז ישאר ובקע ,םאובל
תוצובקה סויגמ תונקסמ ובו חוד שגוה 1948 יאמב 12 -ב .ל"וחמ
וסיוג הכ דע יכ ,ח"ודה ןייצמ רתיה ןיב .םילועה לש תונושארה
.םינוש םיתורישלו תוביטחל םשמו טלקל היינאהמ רשיה םילועה
בתוכו םייטרפ םיניינע רדסל ,םירכמ רקבל השפוח ושרד םילועה
תוחדל אל - חודב תרחא הצלמה .םתשקבל תונעיהל ץילממ חודה
הלוע ןכש ,ורורחש רחאל דע סיוגמה הלועל 'ןושארה רודיסה' תא
,לבקמ וניא סיוגמה הלועה וליאו ,הז רודיס לבקמ סיוגמ וניאש
לכל ןימאמ אוה ןיא ,ינש עבט ולצא הכפהש תונדשחה ךותמ'ו
:4 ףיעסב הלולכ רתויב הבושחה הצלמהה .'ול הנתינש החטבה
הלועפל וסנכוי הלא םיסיוגמש תוביטחל תוארוה רוסמל ךירצ'
ןכש ,התנענ אל וז הצלמה .'םיאתמ ןומא ורבעיש רחאל תיברק
םהיניבמ ויהו תומחול תוביטחל םילוע וחלשנ םתיילעל ךומס
לפנש גרבנייו הלועה לש והרקמ לע ךמתסמ בתוכה .ברקב ולפנש
םילועה ברקב הלודג תורמרמתה הררוע ותליפנ .הר'גס לע ברקב
תוחוד (39).'סודוסקא' ישנאמ 40 םהבו דודגב ומע ותרישש
,1948 יאממ ,הטילפה תיראש ילייח לש םתטילק תישאר לע םירחא
ןיא .הליחתב דימ ולעו וצצש תויעב המכו המכ לע םיעיבצמ
וסנכוה םיסיוגמה ;םתוריש יאנת לע עדימ קיפסמ םיסיוגמל
א"כאל ועיגהש םיבתכמ .םיאתמ ןומיא אלב תיברק הלועפל
ברקמ םילועה ןיב הבר תורמרמתה לע םיעיבצמ תוגולפ ידקפממ
( 40).הטילפה תיראש
יתוריש םילועל קפסל ךרוצל תועדומ התיה םינושארה םיבלשהמ
,תינויצ הכרדהב ליחתהל עצוה 1948 סראמב רבכ .דעסו הכרדה
ילוע ןיב ,ץראה יאנת לע תועידיו 'הנגה'ה תוהמ לע הרבסה
ינויצה םכוניחש' הירגנוהו הינמור יאצוי ברקב רקיעבו ןיסירפק
ודקימ הרהמ דע (41).'הפוריא תונחמ יאצוי לש הזמ תוחפ
:םידחא םימוחתב םבל-תמושת תא תונוטלשה
לייחה לע וקיעהש ,תודידבה תייעב ןורתפו החפשמ יניינע .א
הטילפה תיראש ישנאל הרזע הנתינ וז תרגסמב .האושה לוצינ
תימוי תונותיע ידי-לע תאז .םירמכ וא םיבורק רחא שופיחב
ןויסינ השענ ןכ .דחוימב ל"חג ישנא רובע המסרופש תיעובשו
רקיעב ,תוחפשמ ךותב ל"חג ישנא לש החראה ילעפמ םייקל
תוחפשמל היינפ ףא הלקשנ .חספ תארקל דחוימבו םיגחב
.םילטסוה תחיתפו
,הינמורו קוטסילאיב ,הנליו יאצוי םיסיוגמב תירמוח הכימת .ב
(42).םילועה תויודחאתה םע ףותישבו דעסה יתוריש תצלמהב
תקידבל תודסומה וסחיי הבר תובישח ;הכרדההו ךוניחה .ג
.הטילפה תיראש ישנא םע עגמב ואוביש םיכירדמה תוכיא
...ברקב ותלוכי חיכוהש ןיצק תויהל בייח הזכ סיסבב פ"מ'
(43).'תולענ תוישונא תונוכתבו םייגוגדפ תונורשכב ןנוחמ
,שחרתמב םילייחה תא ןכדעל ךרוצל בל-תמושת םג הנתינ
(44).הרבסה תולועפ תושעל ןכו ,םתפשבו
םילויט ןוגרא :ןהבו החוור תולועפ לולכמ םייקל טלחוה .ד
תוינכת רקיעבו ,ל"חג ישנאל תוביסמ ,ל"חג ישנאל ץראב
יכ ,הנומא ךותמ - םינומיאה סיסבב ל"חג לש םויס תוביסמל
תישארב םיסיוגמה תושגרה תא עבוק םויסה תביסמ יפוא
בל תמיש ךות ,ןכ לע רתי (45) .םתבצה תומוקמב ,םכרד
ץלמוה ל"חגה ישנאמ םיבר לש דוריה ישפנהו ינפוגה םבצמל
בתוכ הקומע תוהדזה ךותמ .שפונ תומוקמ םהל ביצקהל
תוררועמ ןיסירפק ילוע םע תושיגפה' :יכ ל"חג יניינעל ןיצקה
לכונ אל םלועל ...ינחורהו ינפוגה םנויפר דאמ שגרומ .באכ
הצרא םעיגה ינפל םינורחאה םהילוגלגו םהירוסי תא שיגרהל
ימי 4 רחאל שפונ הנחמל םתחילש ...אבצל םתופרטצהו
(46).'וז היעבל אתרופ ןורתפ אוה םיליגרה שפוחה

,תוטוז תניחבב הלאה תולועפה לכ ויה הטילפה תיראש ישנא רובע
- םייחרזאה םהייחל תורושקה ,םוי-םויה תויעב .תומיענ םא םג
דוחיאו השפוח תושקב ,עוצקמ תשיכר ,טוהיר ,רויד יניינע
הטילפה תיראש ישנא תא ודירטהש ןה הלא תויעב - תוחפשמ
םיבתכממ םידחא םיעטק ןלהלו ,םיבתכממ בטיה רכינ רבדהו
תשרפ תא ללוגל ךרוצ יל ןיא ,הנשכ ינפל הצרא יתילע' :הלאכ
6.6.48 -ב ,םישדוח 6 -כ הזמ סיוגמ ..הצרא ינעיגה דע ילוטלט
ףסוי בתכ בתכמה תיתחתב .'הריד שקבמ ...ח"יבב זאמו יתעצפנ
:(א"כא ידסיממו הנגה'ה לש תיצראה הדקפמה ירבחמ) ילאערזי
רחא בתכמבו .'הז הרקמב דחוימ ןפואב לפטל שקיב ןוחטיבה רש'
:רמאנ
לע יתלצינ 45 דע 39 תונשמ תוומ ירוסי תונש שש ירחא...
ףוס יתאב םיבר םילוגלג ירחאו תירבה תצעומ תואבצ ידי
לע יכרדב וסייג יתוא ...לארשיל אתשה יאמל 15 -ב ףוס
-בו תיזחהו אבצה אלא ץראב יתיאר אלו תדלומה תמדא
31.95 ינממ ושרדו ינעטמ שורדל יתאבו שפוח יתלבק 16.8
אלו הזכ םוצע םוכס יל ןיא ...םינוש םימולשתו סכמ הריל
ןתי אל לארשי תנידמ שארש ינא חוטב ...ינעטמ יתלבק
...הלווע השעת לארשי תיראשלש
סכמה םע רשקתתש יאדכ !ול רוזעל שי' :ילאערזי בתכ ןאכ םג
עוצקמ תשיכר ןיינעבו .'תושעל רשפא המ הארתו דעסה ןיצק םעו
:םיסיוגמה דחא בתכ
אצמנ םישדוח 4 ,םישדוח 5 -כ ינפל ץראל יתילע
...ירירע ינאו ץראב הפ בורק יל ןיא ,הנחמב ןאכ יכונא
...תוגהנ סרוק ינריבעתש השקבב יתינפ עובש ינפל
עוצקמ תא דומלל ינא קקותשמ םינש לע םינש הז
המחלמה ירחא לכואש עוצקמ תעדל ינוצרב ...תוגהנה
הנש ינפלש ךתעידיל .ימויקלו ימצעל רוזעלו דובעל
יתמייס אל םלוא תוגהנל סרוק הינמרגב יתלחתה
(47).הצרא יתיילע ללגב
ןיבש םייניב םוחתכ הרידגהל רשפאש ,טרפב לופיטה תמרב
הנבהו תונעיה תוגרדה לכב תרכינ ,ידסומה םוחתל ישיאה רושימה
תושארל איה היינפהשכ וליפא ,הטילפה תיראש לש היתויעבל
אל ,םיברה ויקוסיע תורמל ,ןורחאה הז .ןוירוג-ןב - היכרריהה
םינופה לש תישיאה הידגרטה .וילא עיגהש היינפ ףאל שידא היה
תישיא אוה ונידיבש תובותכתהמ הלועש יפכו ובלל העגנ וילא
התיה ותוברעתה ,םירבדה עבטמש אלא .היעבה ןורתפל ברעתה
.דבלב םירופס םירקמב
תונווכה ףא לע ,םיסיוגמה םילועה ללגב דסוממה לופיטה תמרב
-ב התיה תידסומה תוליעפה רקיע .ןיטולחל הנוש הנומתה ,תובוטה
םג ,ןכ לע רתי .היישע ילב םיכורא םישדוח רחאל ,1950 -בו 1949
תולועפ עוציבל קיפסמה ןקתה אצמנ אל ןיידע ,וז הפוקתב
,רשא ןב םייח ץלאנ ןיידע 1949 ראוני תישארב .ךוניחהו הכרדהה
ר"תרשמ שקבל ,ד תיזח ל"חג (ר"תשק ןלהל) תוברת יתוריש ןיצק
ןכתי אל' וידעלבש ,'םידבוע רבח' תובוחר (תוברתה תוריש)
:רשא ןב םייח בתכ ןוירוג-ןבל הקתפב .'יהשלכ הלועפב ליחתהל
םישנא ילב ןכלו ,שאה תמצע ןקת יולימל איה תיניצרה העיבתה'
הלועפה תוירחאב תאשל לוכי יניא השעמל ,ל"חג ישנא תטילקל
לש תוברתה תוריש ןקת ןכאו (48).'הביטחב תיכוניחה
דבלמ ,הקלחמה ידבוע ;רתויב ריעז היה ותוללכב ל"חג תקלחמ
לכל דחא רבודו ,תילגנא ירבוד ינש :ויה ,הריכזמו הקלחמה שאר
-ךסב .תירגנוה ,תירגלוב ,תיתפרצ ,תינמור ,שידיא ,תופשהמ תחא
- ביבא-לתב :םירעה יניצק דיל תוכשל ויה ןכ .םישנא העבש לכה
- הירבטב ,השולש - םילשוריב ,השולש - הפיחב ,םישנא העברא
(49).דחא - הלופעב ,דחא
ןואטיבב .הפשה אשונ היה ותישארמ טעמכ ל"הצב יתייעב אשונ
תורומה הנסיוגת' :האירקה תעמשומ ,'הנחמב' ,ל"הצ ילייח
רועש אלל ל"הצ לש הדיחי םושב םוי רובעי לא'ו 'הפשה תארוהל
הרתפנ לקנב אל לבא (50),'תירבעה הפשב תוחפל דחא
-כ ל"הצב יכ ,ונמויב ןוירוג-ןב ןייצ 1948 טסוגוא ףוסב .היעבה
םירומ 250 וסיוגש ףאו ,תירבע דומלל םיקוקזה םילייח 10,000
םלואו .וז הרטמל תסיוגמ הדיחי תמקהב ךרוצ שי ,הז דיקפתל
תישממה תידסומה תוררועתההו ,המקוה אל וזכ הדיחיש ,המוד
תייעב הררועתה זאו ,1949 -ב קר .תשחרתמ הפשה תיינקה םוחתב
לש ןתלוכי תייעבו הארוהה ךרעמב םירומה טעמ לש םבוליש
ולעוהש תועצהה .דומלל םיקוקזה םילייחה תא ררחשל תודיחיה
תועש עברא-שולש םימי הרשע) םייביסנטניא םיסרוק םייקל :ויה
העש הדיחי לכל ןתיש ,יתביטח רפס-תיב םיקהל וא ,(םוי לכב
-כ ונייה - הפש לש יחרכה םומינימ תונקהל דיכ ,הלשמ העובק
( 51).םילימ 1,500
םיסיוגמה םילועה תטילק יאשונ לכב תידסומה תונגראתהה
,לשמל ךכ .1950 -ב קר האישל העיגהו 1949 תנשב הכשמנ
לש תוברתה ןיצק ,רגרבנייטש המלש בתוכ ,1950 ראוניב קר
לופיטל הטילק תקלחמ המקוה' :בחרמה תדיחיל ,ןופצה דוקיפ
(52).'ל"חג ישנאב
רחואמה םתוחב תועובט ןללכב הטילקה תולועפ יכ ,רמול רשפא
םילועה תטילק ןונכתב רוחיאל תוביס .ידמ טעמה םג ילואו ,ידמ
תוביס רקיעב ויה לעופה לא ןונכתה תאצוהבו םיסיוגמה
יכרוצ ,הטילק ךרעמ ןנכתל תלוכיה רסוח :תויביטקייבוא
רוחיאל .םדאה חוכ רדעהו ,הנוילע תופידעב ויהש המחלמה
-ןיבה םיסחיה רושימב השק העפשה התיה הפשה תיינקהב
.הטילפה תיראש ישנאל ילארשי-ץראה רעונה ןיב ,םיישיא



 ל"הצב םיצייל"חגו םירבצ
רואית ,תואמצעה תמחלמ יעוריא לע רוד תונש קחרממ ופיקשהב
תיראש ברקמ םילייחה םע ותשיגפ תא ןדא םהרבא ףולאה
:הלאה םילמב הטילפה
ורבד םה .ל"חגה ילייח םע הנושארה יתשיגפ וז התיה
בורקה עובשל תינכותה תא םהינפל יתגצה ...שידיא
הליחת :העיתפמ התיה םתבוגת .תולאש וגיציש יתעצהו
ףסאש ןושארה ינאו ץראב םייעובש הזמ - יתוא וחבש
תאו שחרתמה תא הבחרהב םהל ריבסה ,החישל םתוא
תא הבחרהב םהל ןתינ אל םויה דע .םהיבגל תינכתה
םהל ןתינ אל םויה דע .םהיבגל תינכתה תאו שחרתמה
םינומיאה לע םתעדל ,םתשגרהל לאש אל שיאו אטבתהל
וכז :תובר ויה ןהו תונעטל ורבע כ"חא .םהיפלכ סחיה לעו
םיכ"מה .םתוא ונמאש םירטוזה םידקפמהמ ליפשמ סחיל
.םינבא םהב םיקרוז ףאו לוק םהילע םימירמ םיריעצה
תא םהל ריכזמ םידקפמה סחיש ,תופירחב ונייצש ויה
(53).םהיפלכ םינמרגה סחי
-ץראה ןיבש םיסחיה לע השק הנומת .וב דגב אל ןדא לש ונורכז
וסייגתה בורקמ הזש האושה ילוצינ םהיחא ןיבל ,אבצב םילארשי
ובתכו ורמאש םירבדמ ןה - אוהה ןמזה ינב תורוקמה ןמ ףא הלוע
בתכ ךכו .םייל"הצ תוחודמ ןהו הטילפה תיראש ברקמ םיסיוגמ
הבהא יאלמ .ונסייגתה דימו הצרא ונילע' :םילייחה דחא
תלבקל וניפיצ ...השק ונוביזכה םינושארה םימיה לבא ...תדלומל
םימיאתמ םינומא רובענ יכ םיחוטב ונייה .הנבהלו תיבבל םינפ
וליפאו תורירקב ונתוא ולבק תאז םוקמב .תותיזחל עסינש ינפל
ואב רשא םירוחב וקרע ...'םיאבה םיכורב' אללו הכרב אלל
לש ימינפ חודב םג ובתכנ םישק םירבד (54).'תובהלתהב ץראל
םניא ...תירבע םיעדוי םניא ל"חג ישנא לש םבורו תויה' :ל"הצ
.תויברק תודיחיב םיזכרתמ םה ...םיתורשב דיקפתל םימיאתמ
םידעוימ םהש השגרהה תא לטבל יחרכה םהלש לרומה תמרהל
:בתכנ רחא חודבו .'דבלב םיחתות רשב תויהל
רקיע םהב ...הינלופמ האב דוחיבש ,השדחה הילעה
,לארשי ץרא תחמש לש הריוא ןיא השדחה הילעב .ישוקה
אבצה חכמ תומשרתה ןיא םיישקל תונחלס ןיא
הנותנ ,שידיא תרבוד השדחה היילעה ...ילארשיה
דוקיפה לוטיב תשגרהו הינש הגרדמ תוחרזא לש ךיבסתב
עבות וז הילעב לופיטה .הילא ילארשיצראה לייחהו
לש המינ תעמשנ ...הלק אל הנבהו תונלבס ,םיבצע
ץראה תביזע תורשפא לע וליפא לאשש ימ היה ...תורירמ
(55).המחלמה םויס םע

* * *

דממב ןה ידממ-וד לשכ לש הנומת הלוע ולאה םירקסה תונקסממ
.תישיא-ןיבה היצקארטניאה דמימב ןהו ,הטילקה לש ידסומה
דציכ' :המשו תרבוח ל"הצ לש תוברתה תוריש ץיפה 1949 תליחתב
םילארשי-ץראה םילייחה תכרדה ,הרקיע .'םיאבה וניחא ינפ לבקנ
םיראותמ ךכו .הטילפה תיראש שיא ,לייחה לש תויעבה ךבסב
:תרבוחב
האושה ...תונושארה תוילעהמ בר לדבה םילדבנ םה
הטקש הניפל םתגרע תנבומ ןכל קיר ללחב םתוא הדימעה
םישרוד הלא לכ ,שדחה לעפמה ,דרמה .םהלשמ החוטבו
.הכורא המישנל תורשפאה הלזגנ םהמ .הכורא המישנ
תונחמב ויהש םינשה ךשמב .םויל םוימ - הרצק םתמישנ
,תודחוימ תונוכת וחתיפש םהמ ויה ,דמשה ץראבו
(רוקמב השגדה) תזרפומה הגאדה ונל תורז ןה םימעפלש
תוינויח וליג ךכ ידכ ךות ...תלוזב ןומא יא ...םחל תפל
ןיאש רבתסמ ךכ ךותמ .תיעגר תורדתסה לש תוינויח ,הבר
םילאידיא ןעמל תכל יקיחרמ םירותיו םהמ שורדל
- האושה ינפל ויח הב איהה תואיצמה .דבלב םיטשפומ
םהל ראשנש רתויב ישממה למסה ןורחאה ןורכיזה איה
רזומה לכ לע .םיישונא םיסחימ ,ישפנ ןוחטיבמ ,תיבמ
יפל םהייח תא תונבל םתפיאשמ םלעתהל ןיא וז העפותב
.תנוכתמ התוא
קלחה אוה ץראב הטילפה תיראש תטילק לש השקה הבצמ חותינ
םימרוגב רושק הז ישוק .וז תרבוחב רתויב בושחה
תוהש התיה אל ןכו ,אבצה ןוגרא ,השק המחלמ :םייביטקייבוא
קלח ,הדובע יאנתו הטילק תונחמ אל ףאו ,תוריד קיפסמ ןיכהל
יפכו ,ץראב רדתסהל קיפסהש ילבמ אבצל רשי סיוג םילועהמ
ןיאשכ םייתעבש םישק ךא ,םישק אבצה ייח' :בתוכה רמואש
םימרוגב םג רושק הז ישוק .'הטקש הניפו תיב ףרועב
.םיאנתה לע לקהל דחוימ ןפואב ונגאד אל' :םיישגר םייביטקייבוס
דצמ .תימוימוי תואיצמב םילועה תא ונא ונתשיגפ ךרדל הנוכה
,יאבצ דיקפתל ותמאתה תניחבמ דחא לכ לע םילכתסמ ונא דחא
ךכ ךותמ .תלוזה תורצב הברה לפטל תונלבסו ןמז ןיא ךדיאמ
(56).'ל"חגה ישנאב תונינעתה רסחו תושידא לש סחי חתפתנ
ידסומה ןולשיכב האדוה אופא איה וז תרבוח לש התיצמת
.ישונאהו
ונממ םיבושח ילוא ךא ,ונדמע רבכ ידסומה ןולשיכה תורוקמ לע
תוידדה תויפיצ תכרעמ היה םהל ןושארו .ישיאה ןולשיכה תורוקמ
ווכנש הלאכ םבור הטילפה תיראש ישנא .תרתוס ףא םיתעלו הנוש
,בושל ןאל םהל ןיאש וליגשכ הירחאל דימו האושה ימיב ,םיימעפ
ופיצ םה .לארשי-ץראב םח תיבל ,היצזילאידיא ךותמ םא ךא ,ופיצ
.לבסה לע יוציפלו ,המח םינפ תלבקל החפשמ תשוחתל ץראב
השגפ הטילפה תיראשש ןמזב וחתפתה הלא תויפיצ (57)
ךכ-רחאו ,1945 -ב יטירבה אבצבש םילארשי-ץראה םילייחב
.םירחאו ימדש לש ליחי-ןמפוה לש םהיתוחלשמ םע השיגפב
,םיוסמ יומיד הטילפה תיראש לצא ורצי ,עדומב אלש ,ולא םיחלש
ןכש ,ךכב המית ןיא ,ץראה ינב לשו לארשי-ץרא לש ,ילידיא
ולדתשה םה .הטילפה תיראש חופיטל דחוימב וחלשנ םיחילשה
,הטילפה תיראש םע קומע רשק ורצי ,הנמאנ םתכאלמ תא תושעל
התומד תא ץראב וארש תיפיטואירטסה הייארהמ וררחתשהו
ואב הטילפה תיראש ישנא (58).םילוצינה תרבח לש תישונאה
הפ םיבשחנ םהש ךות ,סויגל רשיה ,המחלמ לש המוציעב ץראל
ילארשי-ץראה רעונה ,ןכ לע רתי .םינקת יולימל םדא חוככ ץראב
ומצע תייאר התיה תיסיסבה ותסיפתו םריכה אל ,ןאכ ושגפש
וזו ( 59).תימואלה הייחתה תעונת לש יזכרמה ימנידה דוסיכ
אל .הפוריאב התארקל הנכוה אל הטילפה תיראשש הייאר התיה
םיסייגתמכ הצרא ולעש הטילפה תיראש ישנאש אופא אלפיי
םע םשגפמב תושק ובזכאתה ,המוצע תובהלתה ךותמ ,םיבדנתמ
קר ,רומאכ ,הדבוע הטילקה תוינידמ .תילארשי-ץראה תואיצמה
,שגפמה םלה תא ךכרל ידמ רחואמ הז היהו ,םאוב רחאל הנשכ
ץראב וכישמה אל ,ןיסירפקבו הפוריאב סויגה ישארש םג המ
וחלשנו דימ וסיוגש םושמ ,הטילפה תיראש ןעמל םתוליעפב
.תוברקל
רעונה ןיב היצזילאיצוסב ינושב ץראב ישיאה ןולשיכל ףסונ רוקמ
הטילפה תיראש שיא .הטילפה תיראש ישנא ןיבל ילארשי-ץראה
ןויסינ ריתע היה ץראל ואובבו ,תימוי-םוי םויק תמחלמב לגרוה
ךכ לכ תומוהת םתא ובחס םה' :ירוג םייח תאז אטיבש יפכ ,םייח
ינא רחאל הבשחמב ...םכות לא תדרל רשפא יא ילואש םיקומע
םייחה ןויסינ דיל םינטק םידלי ונייה ונחנאש ןיבמ
תיראש שיא ,לייחה היה וליגב םג ,ןכ לע רתי (60).'םהלש
,ילארשי-ץראה לייחהמ רתוי רגובמ ללכ ךרדב ,הטילפה
םודיקל ךרדה םגו ,ילארשי-ץראה ידיב ללכ ךרדב היה דוקיפהשכ
התיה הזה ןיינעב .הפשה תייעב לשב ,ל"חג שיא ינפל המוסח התיה
ויהש ,הטילפה תיראש ישנא ,םיסיוגמ לש םתייעב דחוימב הפירח
רקיעב ,ץראב םיארוטכ ותרישו הצרא םתולע םרט דוקיפ תודמעב
הניחבמ .תיעוצקמ המאתה רסוח ללגב םגו הפשה תעידי-יא בקע
וענמ אל ןה לבא ,לקשמ תודבכ תוביס הלא ויה הרוהט תיאבצ
תשוחת ורצי ולאה םירעפה .ל"חג ישנא ברקב הזע תורמרמתה
תונויסינמ שואי םידדצה ינש ברקבו ,ל"חג שיא לצא תותיחנ
תונולתב םתורירמל םיוסמ ןקרופ ואצמ ל"חג ישנא .תורבדיהה
םתנעטל תומיאכ םילארשי-ץראה ברקב ושרפתה הלאו ,תובר
היה דואמ השקו םילארשיה ומכ הלוגה ישנא ןיאש ,תינושארה
(61).הזה םימסקה לגעמ תא ץורפל
םיסחיה לע הפשה םוסחמ השקיה אבצה יניינעב רשאמ רתוי דוע
רתוי ךכמ עגפנ ,םירבדה עבטמ .ישיא-ןיבה רושימב תורבדיהה לעו
וינעטמשו ,םילארשיה ויחא בלל תוליסמ שפיחש ל"חג שיא
ירוא .םנקרופ תא רתוי םישפחמו רתוי םיצחול ויה םיישגרה
ךפה ונלצא הפו' ,ץראל עיגהש טילפ ,רכששי לע רפסמ ירנבא
תינלופ ירבודב ושגופב ךא .תירבעב ותטילש רסח תאפמ ןקתשל
שממ עבוט היה ללמואה וחיש ןבו םיצרפנ ורובד ירכס ויה שידיאו
הרופה וחומב ורבטצהש תויוטש םתסו תויווח ,םירוהרה לש לובמב
ונא הפשה תייעבל דה (62).'הנורחאה תוצרפתהה זאמ
אשונב להנתהש חוכיווב .'תינמזה הנידמה תצעומ' ינוידמ םיעמוש
,אבצה תונחמב תוריחבה תלומעת תא ןהב להנל שיש תופשה
לכב תוריחב תלומעת לצנל (םייללכ םינויצ) לוק השמ דגנתה
הנע ךכ ל ?'ל"הצ תונחמב ונלצא ורבדי תופש המכב' :לאשו תופשה
.'ללכ םירבדמ אל ?וישכע םישוע המו' :(י"אפמ) רוטפר לרב
ףא הנתנש .תואמצעה תמחלמב הרושקה תפסונ השק היעב ( 63)
רעפה התיה אבצב הטילפה תיראש ישנא לש לרומב היתותוא איה
ויה אל הטילפה תיראש ישנאש רעפ .ףרועבו תיזחב םייחה ןיב
ןה העגפ וז העפות םנמא .הפוריאב םנויסנמ ותומכשב םילגרומ
תצקמ לצא לבא ,םילארשי-ץראה םימחולה לרומב ןהו םילועה לרומב
(64).הילפאה תשוחתל ךבדנ הפיסוה איה םילועה םילייחה
אוהו ,גוויס ןיעמ וב היהש ,'ל"חג' םשל םג התיה תישפנ העפשה
םע דדומתהל ךרוצהמו ישיאה סחיהמ ץראה ינב תא ררחיש
תויוות תריצי לע רבדה לקה רקיעב ,תוללכהבש תויחטשה
םדאל אלו ותוללכב ל"חגל וסחוי תוגהנתהב םיגירחשכ ,תוילילש
,הירחאל םגו תואמצעה תמחלמ תצורמב ובתכנש םירבדב .םיוסמ
,תוביטחה ירפס ומכ ,תירוטסיה הביתכב ןיבו 'הפי תורפס'ב ןיב
תיתצובק איה ל"חג ילייחל תוסחייתהה בורלש ,ןיחבהל לקנ
.'ל"חגהמ דחא' לע וא 'ל"חג' לע רבודמ דימת ( 65)  .תישיא אלו
םעו םש םע דדוב שיא לע רבודמש םירקמה םה דואמ םיטעמ
ילא רסמש ,לשא תיבב הרובג ישעמ לע חווידב .רורב ןקויד
ותרובג ןושארה - םירקמ ינש םיראותמ ,םיטבנ דקפמ ,ןייטשניבור
םג .'ל"חגה ןמ דחא' :ינשה הרקמבו ,1 הביטח שיא ,היננח לש
ירכועב התיה תכשוממה המיחלהמ ילארשי-ץראה רעונה תופייע
וא רחאה תוקוצמ לע בושחל הנפתה אל הזה רעונה רשאכ ,שגפמה
( 66).ול בישקהלו תונלבסב רזאתהל
(67).תיתרבח היצרגטניאל הלעמב הנושאר תרגסמ אוה ,ל"הצ
ךרד וז התיה ,המחלמה יישק לשב ,ל"חג ילייחל םלואו
המיחלהו תויעבהו ,םיישקה לכ תורמלו .הלקלקעו תלתפנ
ישנאל ל"חג ישנא תא התשע ,רחא ןונגנמ לכמ רתוי ,תפתושמה
תא ראית .םמצע יניעב רקיעבו - הלמה ןבומ אולמב לארשי-ץרא
תמחלמבו ,בגנה רמשמ שיא םויה דניקטוג דג תאזה השגרהה
:ןורטל תבורקב םימחולהמו ,הטילפה תיראש יסיוגממ תואמצעה
יתדמע ינא ביבא לתב היהש ןושארה דעצמב .הבזכא יתשח אל'
יתעד לע הלע אל ,יתיכב ינא ...לכה ירחא תוברקה ירחא ...יתיכבו
(68)'...ש לבח עגר ףא

* * *



 האושהו ל"הצ
קודה רשק רושק הטילפה תיראש שיא לש המיחלה תוכיא אשונ
אמגודכ האושה תייארבו ,יללכה ימואלה רושימב האושה תייארל
סחיה .תואמצעה תמחלמ לש הרובגה סותימ בוציע תעב תילילש
.וזה תללוכה הייארהמ רזגנ םימחולכ הטילפה תיראש ישנאל
תיראש לע תויואטבתה תואמצעה תמחלמ לע הביתכב םישפחמשכ
:ומכ ,םירצק םיטפשמ קר םיאצומ ונא ,םחול חוככ הטילפה
תמחלמ לש שואיה תרובג חור תא םהמע ואיבה ,ל"חגה ישנא'
םימחולכ ונייטצה םה .תינזיטרפה המיחלה תריוא תאו תואטיגה
םיבר יכ ,הדבועה לש רצק ןויצ םיאצומ ונא רחא םוקמב .'םיצימא
(69).ץראל םתולע םע דימ םימחולה תוחוכל ופרטצה םהמ
:תובושח תונקסמ יתשל תוכילומ הלא ןוגכ תויואטבתה
היה תואמצעה תמחלמ לש הרובגה סותימ תריציב יכ - תחאה
.םינזיטרפה תמחוללו תואטגה דרמל עגונה לכב קר האושב םוקמ
לש ותמחלמכ לוכל םדוק הספתנ תואמצעה תמחלמ יכ - תרחאה
.ל"חג שיא הלועה בלתשנ הכותלש ,ילארשי-ץראה רעונה
תורשל דקפמ'ל תובצייתהה וצ :םיבר ןיכומית הנושארה הנקסמל
השרו וטיג תומוחמ תפדויו ןיעידוממ' :הזה טפשמב םייתסמ ,'םעה
תובאה תמדאמו 'הפוריא תאיצי' ,'שנס הנח' ינופסמ ,וניחדנ תונחממו
הזה וצה (70)'!םעה תורשל וצלחה :תחאה האירקה תרבוגו הלוע
,הבורקהו הקוחרה ,תידוהיה הירוטסיהה ןמ םירקמב אופא שמתשמ
.עורזה חוכב םהיביואל םידוהיה ודגנתה םהבש
,השרו וטג דרמל םינש שמח ואלמשכ 1948 לירפאב 16 -ב
:הלאה םירבדה הבו ,א"מרה לש םוי תדוקפ המסרפתה
דיב קשנב דובכב תומל היה ,ידוהיה םדאה ןוחצנ ,וטיגב םנוחצנ'
תואטיגה ידרומ ומחל ונעמל והשמ שי םא .חבטל לבומ ןאצכ אלו
ונילע יכ ,הדוקפ ,הארוה וז ירה .ונתמחלמב ונל אמגוד ןתמ הז היה
.'תונמאנבו הדוקפה םיאלממ ונירה .ונתוריח תגשהל םחלהל
שי' :תעד יוליג ,ל"הצ ילייח ןותיע ,'הנחמב' םסרפ ךיראתה ותואב
- ואבצו םע ...ונכותב השרו וטיג ברקל תדחוימ הברק וזיא
...ןוחצנל יוכיס ונל .דירפמהו הנושה לודג המ ךא .ברקב םינותנה
היה - וטיגב םנוחצנ .הז לועמ ישפחו יאמצע םע ושורפ וננוחצנו
(71).'חבטל לבומ ןאצכ אלו דיב קשנב דובכב תומל
דימ הגיסנה תעב יכ דע ,קזח הכ היה תואטגה ימחול סותימ
םהיניב וחכוותה ןיידע ,הגרדמה לפשב היה חורה-בצמשכ ,יכדרמ
ידרומ תובקעב תכלל ועיצהש םהב ויה .תגסל הטלחהה לע םירבחה
(72).ןורחאה שיאה דע דובאה ברקב דימתהלו השרו וטג
:רורחשה תמחלמ לש םיסותימה לכ םצעב םינגועמ וז הסיפתב
,ןבומו (73)ףוסה דעו דיב קשנ םע ,ביואה לומ תצרחנ הדימע
םוקמ שי םינזיטרפה תמיחללו תואטגה דרמל קר וזכ הייארבש
םג התקל תע התואב ץראב האושה תסיפת .הרובגה סותימ תריציב
.היצרופורפסידב
ולא ןיבל האושב םיפסנה ןיב ירפסמ לדבה ןיא וליאכ ,המדנ היה
ומק' :ןיקבוד ירבדב יוטיבל בטיה האב וז הנבה יא .קשנב וזחאש
םיריכמ ונניאש םישדח תונויצ יכרע לש םיאשונ ידוהיה םעל
תואטיגה ידרומ ןיב ,םינזיטרפה תוגולפ ךותב ודלונ םה ,םתוא
הליחתב דעוי הרובגהו האושה םוי םג (74).'םיטעצאקה ןיבו
(75).'תואטגה דרמ םוי' ארקיהל
םא ,רורחשה תמחלמ ימיב ץראל ולעש הטילפה תיראש ישנא
תורוש ןיב ויה אל םבור ,ץראב וסיוגש םילועכ םאו ל"חגכ
ץראב אבצה םע םשגפמו ,תואטגה ידרומ םע ונמנ אלו םינזיטרפה
בשחנ םהלש םהייח ןויסינ ותמועלש ,הרובג סותימ םהינפל דימעה
,רומאכ ,הספתנ ךכיפל .תמלוה הניאש תוגהנתה ךרדכו תוחנ
ינב םהל וקינעהש הלודג תוכזכ רורחשה תמחלמב םתופתתשה
דה .ןורחאה ידוהיה דובכ תמקנ - 'המוקתה תמקנ'ל תוכזה ,ץראה
לשו בושייה לש ותמחלמכ לוכל םדוק הספתנ המחלמהש ךכל
(רוניד) גרובניד צ"ב ירבדב אוצמל רשפא ילארשי-ץראה רעונה
אלימ ונלש רעונהש ,אבצה תונוחצנ' :ןוירוג-ןב םע םירפוס שגפמב
לש השגרה ןיעמ ונב ורידחה ,םוצע דיקפת םהב
רצק ןמז בתכנש ,ירנבא ירוא לש ורפסב םג (76)'...תונוילע
וז' :םילועה םילייחב לוזלזה ראותמ ,תואמצעה תמחלמ רחאל
אלש הדבועהו תיזחב םישנא לע דקפל יקלחב לפנ הנושארה םעפה
םירז ץראה יאנתש ל"חג ישנא אלא ,םי"ליא םירוחב הלא ויה
(77).'טעמב אל ילע הקיעה ,םהל
,הדגנ עירתהל וסינש ויה ףאו ,ץראב וזה השוחתל הל םיעדומ ויה
(78).ליעוה אלב ךא
לש יתרוסמהו קומעה ךוניחה לש האצותה הבר הדימב וז התיה
תוירטנצוגאה .האושה חקלב םייתעבש קזוחמ ,תולגה תלילש
ןמ םינזיטרפהו דרמה סותימו ,דחאה דצה ןמ תילארשי-ץראה
סיוגמה הטילפה תיראש שיא לש ואוב תא ווילש םה ,רחאה דצה
הקומע העפשה ועיפשה וללה חורה יכלהו ,לארשי-ץראב ותדיחיל
הירזעו גנילרמיק .לייחכ הטילפה תיראש שיא לש ויומיד לע
ילוצינמ הבורב תבכרומ התיהש םירגהמה תייסולכוא יכ ,םינייצמ
התוחנכ ץראב הגרוד וז היסולכוא ,ברע תוצרא יטילפמו האוש
.המיחלל היצביטומב ןהו המיחלה תלוכיב ןה תיאבצ הניחבמ
(79)
לכ ינפל ןטר אוהש וילאמ ןבומ ,טילפ-עשילא ךלוה ידיל
דוקיפה .ויניעב ןח ואצמ אל ונלש םילהאה .החוראו החורא
ןילופמ רבכמ אל אב עשילא ...אבצה לכ ןכו ףנוטמ אוה
.ותערב הצורו ותוא ףדור םדא לכ ןאכ םגש היה רובסו
תויהל רצונ אל עשילא ,אל ...חפוקמ אוהש בשח דימת
לש המלש הימימ השורד התיה ...ןורטלמ ונרזחשכ .לייח
ררועל ידכ ,וינזאו ופא ,ויפ ךותל ,וינפ לע ונכפשש םימ
(80).וייח תא ליצהל ועינהלו םייחל ותוא
חוכיוול ףא הבברתשנ םחולכ הטילפה תיראש שיא לש ותומד
ינפל וירבדב .יללכה סויגהו יממעה אבצה תמקה אשונב ירוביצה
ןוילעה דוקיפב רבשמה רוריבל םירש תדעו) השימחה תדעו
םילועה לש םהייוקל תא ןידי לאגי ראית (הנושארה הגופהב
:ןורטל ברקב יוטיבל אב רבדהש יפכ ,םיסיוגמה
לש ישונאה רמוחה .תורוגס תורצינ םע םישנא ולפנ
הינאהמ רשי .םתוא לכעל םימי המכ ךירצה הביטחה
הגישה אל בושו םעפה דוע המחלנ וז הדיחי ...טלקל וכלה
עגרב וחרב םישנאה ,טושפ רבד ללגב תאזו הרטמה תא
אל אוה .הטושפ הביס ללגב ...חרב םילגרה ליח ,עירכמה
ןושארה עגרהמ הכומ אוה .םחלהל עדי אל ,ןמואמ היה
(81).הגירהה איג וליבשב היה הז .ןורטלל ךלהש
האושה ילוצינ םילייחה לש יניצה םלוצינל למס השענ ןורטל ברק
תורומ תוירוטסיהה תודבועה םלואו (82).ןוירוג-ןב ידיב
םיחוכיווה .םירבדה לש וזכ הייארל רחש לכ ןיא יכ ,רוריבב
ביבס תומיעל םרקיעב םירושק ןורטל תוברק אשונב םירמה
הדגירבה שיא ,רימש המלש לש ויונימו 7 הביטח לש התמקה
.הדקפמל (ח"מלפ שיא אל - יטירבה אבצל םיסייגתמהמ) רבעשל
תודבועה (83).ם"מל ןוירוג-ןב ןיב קבאמב ןפ דוע הז היה
וזכרתה 7 הביטחל ובצוהש םילועה ללכמ זוחא 95 -כ :ןה תושביה
םילייח 43 דביא הז דודג .ץיבורוה הקיבצ לש ודוקיפב 72 דודגב
םילייחהש ,הנעטל עגונב .םילוע 15 םכותמו ,ןורטל תוברק לכב
ירה ,ןומיא לכ אלב ברקל וחלשנ םילועה
תיאבצ הרשכה התיה 72 דודגב ובצוהש םילועה ללכמ 16 -כל
,םילועה לש םתמיחל תמר רבדב יטמכסה רואיתה .תמדוק
רתי .הלילכמ יפוד תלטה םושמ וב היה ,אקווד ןורטל לש רשקהב
לארשי-ץראה לייחה םג ברקה הדשב ורצונש תוביסנב ,ןכ לע
(84).עישוהל לוכי היה אלש הארנכ רתויב ןמואמה
ןורטל ברק לש הידגרטה תא תוארל וטנ הטילפה תיראש ישנא
ילב ןורטלל ךלה הז אבצ' :דס בקעי בתכש יפכ ,םירחא םימוחתב
לע העידי ילב ויוכיס ךירעהל תלוכי ילב ול הפצמ המ תעדל
הרצונ אל 7 הביטחב .הירחאו הכרעמה ינפל להנתהש סומלופה
רקיעבו הנגההש תומחולה תוביטחה לש תללוהמ "תוער" התוא
המכב ופתתשה הישנאש ףא לע תאז .סנ לע הולעה הכ ח"מלפה
דג לייחה (85).'רורחשה תמחלמ לש םישקה תוברקהמ
דויצ אלב ,ישיא דויצ אלב ,ברקל הכילהה תרוצ לע רביד דניקטוג
ןויסינל טלחהב םירזו רתויב םישק םילקאו חטש יאנתב ,יברק
וללכש ברקה תונמ רואית הנשינו רזח .םילועה לש םדוקה םהייח
(86).תוימימ וקפוס אל יכ ,הדבועהו ,םיטיווקסיבו דלוקוש
םרוג היה ךכב ףאש הסובתו הגיסנ ברקכ להונ ולוכ ברקה ,ףוסבל
.היצזילרומדל
תוברעב' ,ןוזניסומ לאגי לש והזחמ ררועש סומלופה תובקעב
םנשי הפ' :רמאו הזחמה ינקחש תא ןוירוג-ןב וילא ןמיז ,'בגנה
םילייחה םדא קבא .םדא קבא השולש ךדיאמו ץובק ישנא השולש
(ןוזניסומ) חרט אל וליפא .םש ילב םייחה .תיבה תא ונב אלש
םילייחה ...שידיי םירבדמ הלאה םילייחהו ,תומשב םתוא תונכל
,ומחלנש םילייח ויה ...ומחלנ אל םה ,וז המחלמב רבד ושע אל
םג .'םחלנ אלו שידייב תויוטש רבדמ קר ל"חג ,םחלנ אל ל"חג
לש םתוכיא ןיינעב עמשש תונעטל ןוירוג-ןב ביגה ,םיצרמ סוניכב
םיעדוי הלא .אל הלאו םינמאנ הלא רמואש ימ לכ' :ל"חג ישנא
( 87).'וניאנושל עייסמ - אל הלאו םחלהל
הטילפה תיראש שיא עיפומ ,'וידה לגד דע' ,םחש ןתנ לש ורופיסב
:בולע םחולכ
...שואיב קעצ 'דובא לכה' הגולפה דקפמ עיפוה עגרב וב
תא ומירה תולבנ .ולוק ירתימ תא הלכא תוצמאתהה
,דקפמה רמא ,'םייחב ראשנ תוחפל ...ל"חג' .וסנו םהילגר
ןידע ונחנאש םירובס םהש ןמיס םיזיגפמ םה םא'
שי תפוניט הזיא םע םיעדוי םניא םה .טלשמב םיקיזחמ
,'רימ טימ םוק' ,ךומסב והשימ קעצ ,'לקנעי' .'קסע םהל
( 88).תימואתפ הביאב וחקלתנ ויניע
דימת יתייה ליגר' :ח"מלפה רפסמ הרצק האבומב הז ןיינע םייסנו
םישק םישנא ,םחלהל ל"חג םע אצנ אל' :םידקפמה יפמ עומשל
( 89).'םינדחפו םינשקע ,םה
לש התוכיא תא קודבל ןוחטיבה תכרעמב וסינ תידסומה המרב
בתכמ חלשנ 1948 יאמב 7 -ב .רתוי חכופמ ןפואב הטילפה תיראש
תא דומלל ןויסינ ורקיעש ,יתעבג תביטחלו ינלוג תביטחל א"כאמ
תוחוכב םישדחה םילועה לש םתובלתשהב תורושקה תויעבה
:ולאשנש תולאשה .ןגמה
?וטלקנ דציכ .א
?םינומיאל תירבעה הפשה תעידי-יא העירפה הדימ וזיאב .ב
?הלועפל וסנכוהש דע רובעל םיכירצ ויה הכרדה תפוקת וזיא .ג
(90)?םתוליעי תא וחיכוה הדימ וזיאב הלועפל וסנכנשמ .ד
.הפשה תייעב תשגדה אוה ולבקתנש תוכרעהה לכל ףתושמה
20 -כ ףיסומה רבד .שידייל םוגרת תרזעב תושעיהל בייח ןומיאה
תוכרעהה - ברקה הדשב םתוליעי יבגל .םינומיאה ןמזל זוחא
ןהב ויה (91).דבלב תוינושאר ןהש רוכזל שיו תונווגמו תונוש
תעשב טלחהב םיליעי ויהיש םשורה ונשי' :ומכ ,תויבויח תוכרעה
הזכרמו הפוריא חרזממ םילוע יגוס ינש ןיב ןיחבהל שי' ;'הלועפה
םילועה ,רדסב ןושארה סופיטהמ םילועה .חרזמ תודע ראשו
;'תירסומ המרו תעמשמ לש תושק תויעב וררוע ינשה סופיטהמ
ןיסירפקמ ישונאה רמוחה קוזיחו לופיטל הסחוי הלודג תובישח
ויה (92).'אבצב רשא ל"חגב רתויב בוטה רמוח'כ הלגתמשו
...בוט רמוחמ תבכרומ תיאקירמאה הדיחיה' :תוינוניב תוכרעה םג
דע יתלבקש ל"חגה ישנא ןיבמ רתויב הבוטה הדיחיה םניה םה
יבצ אב' :ןוירוג-ןב לש ונמויב םיאצומ תרחא הכרעה .'ידודגל התע
ישנאמ םיבכרומ ,חתפי לש דודג :7 הביטח לש דודג דקפמ ץיבורוה
םניאש י"א ישנאמו ,םיעדוי םניאו םחלהל םיצורש ןיסירפק
וישנא םאש ,ןעוט ןביר קחצי' ;'םחלהל םיצור םניאו םיעדוי
היצזילרומדל תמרוג ריעה יכ ,ושבגתי אל (םילשורי) ריעב וראשי
(93).'םישדח םילוע הברה םהל שיו
,ךפיהל .תולועפב םמצע וחיכוה אל' :תויתרוקיב תוכרעה םג ויה
םהיבצעו ודחפש ררבתה .(תומר) וקלתסה םישנאו םירקמ ויה
לכ אלמל ןכומ בוט שיא ינש הרקמ .(םהירבד יפל) תונחמב וסרהנ
.'זוכיר הנחמב אצמנש ןעוטו הירטסיה לבקמ תולילב .דיקפת
איה יתעד' :ןיסירפק ילועמ םיכ"מה ירושיכ לע הכרעה םג ונאצמ
םיכירדמ תויהל קרו ךא םהיתועידי יפל םימיאתמ ל"נהש
(94).'ס"תל
םיבלשב רבכ םיעדומ ויה הטילפה תיראש שיא לש ונומיא תייעבל
בתכמ חלשנ יאמ תליחתב .תואמצעה תמחלמ לש םימדקומ
:הצלמהה ובו ,הר'גס ברקב רמ ןויסינ לע ססובמה ,א"כאל
(םישדח םילוע) הלאכ םיסיוגמש תוביטחל תוארוה רוסמל ךירצ ונתעדל'
הלע ינויב (95).'םיאתמ ןומיא ורבעיש רחאל תיברק הלועפל וסנכוי
תשיגפב לשמל ךכ .בושו בוש הזה אשונה
הפי ירוא .הנושארה הגופהב וכרענש ןוילעה דוקיפה םע םיט"חמה
ושוריפ םינומיא ימי השולש רחאל ברקל הדיחי איצוהל יכ ,ןעט
ץיבוניבר המלש ןעט ותמועל .םייחבטמ תיבל םישבכ רדע איצוהל
:ןומיא ולביק אלש םישנא םג הכרעמל סינכהל רשפא יכ (רימש)
אלא תוגולפכ אל םתוא ונסנכהו ןומיא לש דחא םוי ףא היה אל'
השיגפב רבוד ןכ .'החירב התיה אל .דאמ השק ברק היהו הדגירבכ
:םישדחו םינמואמ לש תוברועמ תודיחי ףרצל ךרוצה לע וזה
(96).'םחולל רתוי רהמ ךפהנ הקיתו הדיחי ךותב הלועה'
הלוע בוש (1948 ינויב 9-8) דחואמה ץוביקה תצעומב ילילג ירבדב
ונחנא' :םינומיא אלב ברקל הלועה לש ותחילש אשונב תוטבלתהה
ילבמ וננוחצינל ולש םדאה חוכ ןובשח תא בשחל םילוכי ונניא
ךותב ףתתשהל וכרטצי ץראל ואובי רשא םילועהש עדנש
אוהו דימ ותוא תונשל שיש בצמ תקדצהל רומא הז ןיא .הכרעמה
(97).'הניפסה ןמ םתדרב רשי הכרעמה ךותל ולטוה םילועהש
םיבלשה לכ ךשמבו וללה םילוקישה לכמ םיקזח ויה ברקה יכרוצ
אלב ברקל םישדח םילוע חולשל וכישמה המחלמה לש םיעירכמה
שי יכ ,תשדוחמ הצלמה תאצוי רבוטקוא ףוסב .קיפסמ ןומיא
רחאל אלא ,תודיחיל ל"חג ישנא חולשל ןיאש ,עבק תארוהכ עובקל
הלחה וז הצלמה םלואו (98).תילמנימ םינומיא תפוקת ורבעש
יכ ,ןייצל שי הז רשקהב .המחלמה םויסל ךומס קר תישעמ תויהל
.רתויב היוקל התיה ץראב סיוגש רעונה לש םינומיאה תמר םג
לירפאב 28 -המ ,הכרדה ףגא שאר ,רוח ןב לש ובתכמ ךכ לע דיעי
ןתינה ןומיאה תמר לע תינלטק תרוקיב חתומ הז בתכמ .1948
בתוכה .המחלמל םיסיוגמה םינוריטלו עוצקמ ילעב םידקפמל
רסוח (99).םילייחכ וללה לש הדוריה םתוכיא תא ךכב הלות
רומח היה הז יוקיל .יללכ יוקיל אופא היה קיפסמה ןומיאה
תודיחיל רקיעב וחלשנ םהש תויה ל"חג ישנא יבגל דחוימב
.דחוימב הבושח תועמשמ ןומיאה תמרל ןהבש ,תומחול
ונניינעל וב הבושח דחוימב ;ליעל ןיוצש רבוטקואמ ח"ודל בושנ
,תורכיה תנש יצח לש םוכיס הב שיש ,חודה רבחמ לש ותרעה
;ל"חגה ישנא םע ,ברקה שא תחת
ל"חגה יסיוגמש חיכוה וחלשנו ונמואש ל"חג תוגולפ ןויסנ'
(100).'הלועמ תרובגת תווהל םילוכי
הכרעה תעבומ ,דחא חווידמ רתויב ,ח"מלפה רפסב םג
- םחול חוככ הטילפה תיראש ברקמ םילייחה לש םתוכיאל
לשמל ךכ .תומדקומה תויפיצל דוגינב ,רהבומש יפכ ,םיתעל
הליגש ,הלאזח תרשכה המחלנ ובש ,'גולסע ריב לע ברקה רואיתב
ופסאנש ןילופמ הלוג ידלימ הלוכ הבכרוה איהו ,17 היה עצוממה
וששחו וטבלתה ח"מלפה ישנא ,םייוג לש םיתבמ המחלמה רחאל
הלפנש תינפוגה םתוחתפתה לשב םגו םליג לשב םג ברקל םאיצוהל
,ונימחול ויה הלא' :בתוכה רמואש יפכ ךא .'14 ינב םירבצמ'
הרובגב וב וקיזחהו 'גולסע ריבל וחלשנ םהו ויה אל םירחא
רחא םוקמב (101).'תירצמה תורעתסהה ילג תא םפדהב
רחאל ל"חג ישנאמ ותומשרתה תא ח"מלפה ישנאמ דחא ראתמ
םיבוט םירוחב הברה םהיניב ויה' :ברקה הדשב םמע םחנלש
ורבעש יארלטיהה םוניהגה ירודמ תעבשו תורצה לכ תורמל
ויה .םירבצה וניניב םהמ םיבר וללובתה תוריהמב ...םהילע
(102).'רבד לכל ונומכ ,שממ םיקינחמלפל
שיא לש יומידה ןיבש רעפה תייגוס תא ריהבהל ידכ הז טפשמב שי
םחולכש ,הדבועה ןיבל ,וב לוזלזב ףאו םחולכ הטילפה תיראש
ל"חג שיא עמטנש עגרמ .םילארשי-ץראהמ לפנ אל אוה לעופב
דובכ תא לביקש ימ .הנממ קלחל ךפה איה תמחולה הדיחיב
-ץראכ אנד תמדקמ התהוז וזש תויהו ,הביטחה התיה ןוחצינה
ןוחצינב םי"ליאה לש םתויזכרמ רבדב הרכהה השרתשנ תילארשי
הטילפה תיראש לש יומידה תייגוס תא ריהבמו ףיסומ .ח"שת
ינב וארש תיפיטואירטסה הייארה לע דמועש םחש ןתנ םימחולכ
תיראש ברקמ) םימחולה יבגל' :הטילפה תיראש ימחול תא ץראה
יפ לע תונקספ לש רבד רמול דחא לכ ומצעל השרה (הטילפה
םהישעמ תא האר אל םלועמ אוה ךא ,ול ןמדזנש ןושארה הרקמה
,(םירוקעה תונחמב) הינמרגב זא ויהש םשכ קוידבו ,ליפורפב אלא
(103).'תויללצ - ץראב התע ויה ךכ
-םינשל םירוטיעהמ ץוח םיש"לצ וקנעוה אל תואמצעה תמחלמב
ל"הצ ןויכרא יקיתב ורבצנ הז םע דחי .'לארשי ירוביג' רשע
האמ ולא םיקיתמ טקיל ףסוי רב עשוהי .םירוטיעל תובר תוצלמה
ויה םיש"לצ וקנעוה וליא יכ ,קפס ןיא .םיטלוב הרובג ירופיס
םירושק םירופיס 20 -כ האמה ךותמ .םהב םיכוז וירופיס ירוביג
תא לאל םימשה ,הרובג ירופיס םה הלא .הטילפה תיראש ישנאב
לע רקיעבו םילוע הלש המיחלה תוכיא לע תוכומנה תוכרעהה
(104).םהלש היצביטומה
שארב רנבוק אבא דמע 'בגנה תוברעב' הזחמה ביבס סומלופב
תיב'ל 'יתעבג תיב'מ תעד יוליג םסרפו ,הזחמב םימחולה תיזח
:'המיבה
יכ רובעל ןיא 'בגנה תוברעב' הזחמב םירבד השולש לע
די העתרנ אל ךיא ...רודה ךוניחל רומח קזנ תניחבב םה
שיא לש וזכ הבילעמ תומד בצעלמ יאמבהו רבחמה
דבא םיקפקופמ םייתמיב םינממס חבזמ לעו ?ל"חגה
רשא (רוקמב השגדהה) תינחור הטילק לש דודגה רועישה
תא ונבזע .תמחולה הביטחב תוריסמו הבהא בורב התשענ
לא ונתוא ובישי לא - תירזכא תכרעמ לילל ונאצי - תיבה
(105) .תמא לש רואב אלא תיבה תמב
וכפה אל הטילפה תיראש ישנא יכ ,קפס ןיא ,וז האירק תורמל
רואל םלואו .תואמצעה תמחלמ לש הרובגה סותיממ קלחל
.וזה תוכז התא םהמ לולשל ןיא ,תודבועה