תירבה-תוצרא-לארשי יסחי לש םירושע השימח

ןוא-רב ןנח :תאמ

.אריפש הטינא תכרוע ,תונושארה םינשה 50 תואמצע :רוקמ
.1998 ח"נשת םילשורי ,לארשי תודלותל ,רזש ןמלז זכרמ

http://www.shazar.org.il

אובמ
הנידמה םוק ינפל
1948-1956
םישישה תונש
םיעבשה תונש
םינומשה תונש
םוכיס
היפרגוילביב


 אובמ
םיביכרמ םהב שי .םיידדצ-ברו םינווגמ םה ב"הרא-לארשי יסחי
םהו ,םיינוחטיבו םיינידמ ,םייתדו םייתוברת ,םירוטסיה
ירשק ללוכה ,ב"הרא תודהיו לארשי ןיבש רשקה ידי לע םינייפואמ
םהב שיו ,םייעדמ דחוימבו םייתלכשה םירשקה .תודידיו החפשמ
םיביכרמ םהב שיש יפכ ,םיבר םיירחסמו םייקסע םיטנמלא
םראתל היהי רשפאש ידכמ הבחר העיריה .םייתקוחו םייטפשמ
הז רמאמ קפתסי ןכלו ,םיידי בחר רפסב ףא וא דחא רמאמב
םייטמולפיד-םיינידמה םיסחיה - אוהו םיברמ דחא טביה תקידבב
.תונידמה יתש ןיב
לארשיל ב"הרא לש התשיגב רתוי היהי קוסיעה םירבדה עבטמ
םיסחיה .לארשי לש התשיגב תוחפו ורבעש םירושעה תשמח ךשמב
תויהל םילוכי םניא ןתמצועבו ןלדוגב תונוש הכ תונידמ יתש ןיב
תאז םע .הילאמ תנבומ ב"הראב לארשי לש התולתו ,םיירטמיס
תשפחמ איהו ,םיירוזיאו םיימלוע-ללכ םה ב"הרא לש םיסרטניאה
ןיב ,םיירוזיא םיסרטניא ןיבל םיידדצ-וד םיסחי ןיבש ןוזיאה תא
.ומצע רוזיאב םידקוממה םיסרטניא ןיבל ימלוע-ללכה הדמעמ
תא אוצמל ינקירמא לשממ לכ םג בייח תקהבומ תיטרקומד הרבחב
םיסרטניאה ןיבל םירחובה ןוצרב תובשחתה ןיבש ןוכנה ןוזיאה
םירושעה תשמחב .תימלוע המצעמכ הדמעמ ףקותמ ב"הראל שיש
השעמל אוה ןוזיאל הזה דימתמה ןויסינה הנידמה םוק זאמש
.תונידמה יתש ןיבש םיינידמה םיסחיה תודלות לש ןתיצמת
טנמלא לע חוספל לוכי וניא תונידמה יתש ןיבש םיסחיב ןויד לכ
.ירסומה ביכרמה - תינקירמאה ץוחה תוינידמ תודוסימ אוהש
קר אל תימלועה הריזב לועפל ב"הרא לעש ,תינקירמאה השוחתה
תובישח תלעב איה ,ירסומ חוככ םג אלא םיסרטניא תלעב המצעמכ
דוסיב םג תחנומ איהו ב"הרא לש תיללכה התוינידמב תרכינ
:ורמואב תאז רידגהל םעפ הסינ ר'גניסיק ירנה .לארשיל התשיג
אלא תיזיפה התמצועב קר התיה אל הקירמא לש התלודג
רובע וז המוא הבצייתה התדיל זאמ .תירסומה התועמשמב
התיה תירסומ תוחילש תשוחת .המצעמ רתוי בגשנ והשמ
,ונאש העידיה אוה ףחדה ;ונישעמ יעינמ ןיב דימתמו זאמ
תורחה יכרע ,םיילסרבינוא םיכרע יניגמ וננה ,םינקירמאה
.המדיקהו
תישעמה התוינידמב ירסומה עינמב ןיחבהל לק דימת אלש תורמל
התשיגב ינשה טוחכ רבועה ,ירסומה ביכרמה אלל ירה ב"הרא לש
.הלא םיסחי תודלות תא ןיבהל ןתינ אל ,לארשיל ב"הרא לש
תשיג דוסיב םידמוע םירצ תוריחב ילוקיש קר יכ ,ןועטל לבוקמ
רוביצה תא גיאדמש המ יפלכ סרגנוקה יתב ינש ירחבנו םיאישנה
םיקחשמ םייטילופ םילוקישש קפס ןיא םנמוא .ינקירמאה ידוהיה
הנידמב יכ ,רמאיהל בייח וז היגוסב ןויד לכב ךא ,םדיקפת תא
שולש לכ לע ,לשממ ףא ב"הרא ומכ תינתא-ברו תיטרקומד
.הייסולכואה יביכרמ לש םנוצרמ םלעתהל לגוסמ וניא ,ויתועורז
ץוחה תוינידמל עגונה המצוע לעב סרטניא הלא תוצובקל שי דוע לכ
םיסרטניאה תא דגונ וניא הז סרטניא דוע לכו - תינקירמאה
לשממ לכ בייח - המחלמ ןמזב לשמל ומכ ב"הרא לש םיימויקה
הכלה אלמל דימת בייח וניא םא םג ,הלא תונוצרב בשחתהל
.תרחא וא וז הצובק לש תויפיצה אולמ תא השעמל
םצע .ריבכמל תואמגוד תינקירמאה תינידמה הירוטסיהב ןנשי ךכל
תויעבל השידא ראשיהל הל רשפאמ וניא ב"הרא לש התוהמ
תודהי ללוכ ,םינושה הידבר לע ,התייסולכוא תא תוקיסעמה
.ב"הרא הנידמה םוק ינפל
התוסחייתהב הז טנמלא טלב הנידמה תזרכהל ומדקש םינשב דוע
הפוקתב ןתינ ךכל רתויב טלובה יוטיבה ,לארשיל ב"הרא לש
בור דגנתה םלועה תמחלמ יהלש זאמ .ןמורט לשממ לש תערכמה
תידוהי הנידמ לש התמקהל ינקירמאה ינוחטיב-ינידמה דסמימה
- תוידוהיה תורצפהל תונעיהב ךמת אל דסמימה .לארשי-ץראב
אל אוה ;ןוכיתה חרזמב ב"הרא לש התוברועמל - תויטירבהו
,תינקירמא-ולגנאה הריקחה תדעוב ב"הרא לש התורבחמ בהלתה
לע רבמבונב ט"כב ם"ואה תרצע תטלחהב ךמת אל םג אוהש יפכ
דגנתה ףא רתוי רחואמו ,תידוהי הנידמ לש התמקה לעו הקולחה
אישנה ידי לע ולבקתה ולא תוטלחה .לארשיב ב"הרא לש התרכהל
תידוהיהו תירוביצה תוררועתהב תובשחתה ךות ,דבלב ןמורט
תעפשהבו הפוריאב הטילפה תיראש לרוג חכונל ,ב"הרא ךותב
.האושה רכז לש ירסומה ץחלה
ררשש תוינידמה תוביסנהו םיישעמה םילוקישה ודמע הז דגנכ
תינקירמא תוברועמל וטנ אקווד-ואל רשא ,1947-1946 םינשב
הובג םוקמ ספת אל ןוכיתה חרזמה .ילארשי-ץראה ךוסכסב הליעפ
המחלמה :ןוגכ םיאשונ ללכ רשא ,ינקירמאה תויופידעה םלוסב
לע הזרכה ,הפוריא ברעמ לש המוקישל לשרמ תינכותו הרקה
חרזמב רצונש בצמהו ,(היכרותו) ןווי תלצהל ןמורט תנירטקוד
הפסוותנ 1948 תליחתב .תיניסה םיחרזאה תמחלמ תובקעב היסא
בצמה תערה ,היכ'צב תיטסינומוקה הכפהמה םג הלא תוגאדל
רשקהב רוכזל םג שי .מ"הירב םע ןיוזמ תומיעמ ששחהו ןילרבב
הנעשנ ,םירחא םיברבו ,וללה םיאשונה לכב יכ ילארשי-ץראה
,הינטירב לש תיאבצהו תינידמה התכימת לע טעמב אל ב"הרא
.ב"הרא לש תירקיעה התירב תלעב
ןוגטנפהו הנידמה תקלחמ ודגנתה תוידיימה תוביסנל רבעמ םג ךא
יעבוק לש םהיקומינ .תידוהי הנידמ תמקה לש ןויערה םצעל
םינשב דמעש ימ ידי לע תוריהבב ומכוס ןוחטיבהו ץוחה תוינידמ
'גרו'ג רירגשה ,הנידמה תקלחמ לש ןונכתה תקלחמ שארב ןהה
ןיב ,םכיס אוה ובו טרופמ הדמע ריינ 1948 ראוניב שיגה ןניק .ןניק
רתיה ןיב .תוינורקע תודמע רפסמ םג ,תויטקט תוצלמה לש עפש
:עבק אוה
ברע תונידמ לש ןתודגנתהו תיברעה הביאהו תוניועה   
ןניא תידוהי הנידמ תמקהלו הקולחה תינכות לש העוציבל
םידוגינה .תוידוהיה תופיאשב ךומתל ב"הראל תורשפאמ
ןתינ אל ןניק לש ותסיפתלש ,םיברעל םידוהי ןיבש םיימוהתה
לש בצמל ולוכ ןוכיתה חרזמה תא ליבוהל םיבייח ,םהיניב רשפל
;תונערופו תוביצי-יא
ותכימת לע ךומסל ץלאית ,םקות םא ,תידוהי הנידמ   
- הז םרוגו ,ינוציח םרוג לש תינוחטיבהו תינידמה ,תילכלכה
תלבק .ב"הרא אלא תויהל לכוי אל - זא וררשש םיאנתל םאתהב
;ינקירמאה ימואלה סרטניאה תא תמאות הניא וז ןיעמ תוביוחמ
םה ,הידועס םע דחוימבו ,ברע תוצרא םע םיבורק םיסחי   
תכמתנה) תידוהי הנידמ לש התמקה ךא ,ינקירמא ימואל סרטניא
.הז סרטניא תדגונ (ב"הרא ידי לע
תידוהיה הגהנהה ידיב היה אל ינוטלשה דסמימה תדמע דגנכ
,תידוהיהו תינקירמאה להקה תעד סויגל טרפ רחא קשנ תינויצהו
לש םיבושח םיקלחש ,הדבועל תודוה טעמב אל החילצהש המישמ
תיבה לע םתעפשה תא וליעפהו וסייגתה תיטרקומדה היצילאוקה
לש םתכימתל תדחוימ תובישח התיה הלא םיגוח ךותמ .ןבלה
.תודסוממה תויטנטסטורפה תוסינכהו םייעוצקמה םידוגיאה
םישיא לש תועפשהל םג לקשמ היה םיירוביצ םיצחלל רבעמ
.ויחמומ תעד תא ודגנש תוטלחה לביקש תעב ןמורט לע םידדוב
סליינ דוד ,ןמורט לש םיבורקה וירזועמ םיינש הז רשקהב וטלב
המישרה ןמורט םע ןמצייו םייח לש ותשיגפ םגו ,דרופילק קרלקו
.דחוימב ותוא
ןה ךומתל ,תוישיאה ויתוערכה הלא ויהו ,ןמורט לש ויתוערכה
לע הזרכהה םע דיימ לארשיב הרכהב ןהו הקולחה תינכותב
תוכלשה תולעבו לארשי לש התניחבמ תוינויח תוטלחה ויה התמקה
אישנה תוטלחהש הדבועה .תינקירמאה הניחבהמ תכל תוקיחרמ
לש התוינידמ יעבוק לש םבור בורל הארנש המל דוגינב ודמע
דיחי טעמכ הרקמ איה ,ינקירמאה ימואלה סרטניאכ ב"הרא
ךכב םיברועמ ויהש רורב .תינקירמאה היטמולפידה תודלותב
השק תאז םע דחי ;לקשמ ידבכ םיילרוטקלאו םייטילופ םילוקיש
- יסיסב ירסומ לוקיש ענומ ןמורט היה אלול יכ ,םשורהמ טלמיהל
היעב איה (תידוהיה היעבה)" :םשר רשאכ ונמויב יוטיב ול ןתנ אוה
ויה אל םירוהטה םייטילופה םילוקישה - "תיסיסב תישונא
.ימואלה סרטניאה ילוקיש לע םירבגתמ
תוילארשי-ורפכ םיבר יניעב וארנש ,ןבלה תיבה לש ויתוערכה
םידעצ תטיקנל תינקירמאה היטמולפידה תא ופחד ,תוקהבומ
ינקירמאה ימואלה סרטניאכ הארנ היהש המ ןיב והשלכ ןוזיאל
הלא םידעצ ןיב טלובה .םייטילופ םיפחדו םיירסומ םילוקיש ןיבו
רוסיא ללוכ ,ןוכיתה חרזמל קשנ אוצי לע ינדפק וגרבמא תלטה היה
.ל"הצל םיינקירמא םידוהי לש תובדנתה
תוינידמה העפשוה םיינוטגנישווה םילוקישה לכ תורמל ךא
תואיצמה ידי לע לכמ רתוי ןמורט לש ותפוקתב םג תינקירמאה
,תואמצעה תמחלמב לארשי יגשיה לשמל ךכ .רוזיאב הרצונ רשא
תא וצליא ,ןוגטנפהו הנידמה תקלחמ לש םהיתויפיצ תא ודגנש
- ףאו לארשי יפלכ התשיג תא תונשל תינקירמאה היטמולפידה
.ולוכ רוזיאה יפלכ - התוחפ הדימב םנמוא 1948-1956
הכימת התיה ב"הרא לש התוינידמ ןוזיאל ולעפוהש םיביכרמה ןיב
ידנוויו סודומ תאיצמלו ךוסכסה תרשפהל ןויסינ לכב תיבקע
תירקיעה תיטמולפידה הריזה .לארשי ןיבל ברע תונידמ ןיב והשלכ
תקספהל איבהל תונויסינה לכב ב"הרא הכמת ובו ,ם"ואה התיה
ב"הרא .לארשי לש המויק תדבועב ריכהל תיברע המכסהלו שא
ורצונש תודבועל תולגתסה ךות יכ םא ,טודנרב תינכותב הדדיצ
סודור תדיעו תואצות לע הכריב איה .בגנה שוביכ ןוגכ חטשב
תויעב הלא ויה לארשי רובע .ןזול תדיעוב ליעפ קלח החקלו
זכרמב ודמע אל ולא תויגוס תינקירמא הניחבמ ךא ,תויזכרמ
ךשמ הנתשה אל רשא בצמ ,ןבלה תיבה לש אל חטבלו ,תוניינעתהה
.ןמורט לש ולשממ תפוקת בור
.דיתעל הבר תועמשמ תולעב תויוחתפתה יתש ולח םינש ןתואב ךא
לש ךסב לארשיל הוולימ תקנעהל ןמורט לש ותמכסה התיה תחאה
לש התניחבמש עויס ,אוציו אוביל קנבה ידי לע רלוד ןוילימ 135
תקנעהל םידקת שמישו תימויק טעמכ תובישח לעב היה לארשי
.םיאבה םירושעב לארשיל ינקירמא עויס
תילארשיה תינידמה היצטניירואה יוניש היה ינשה עוריאה
השיג 1948 זאמ הטקנ לארשי ,רוכזכ .האירוק תמחלמ תובקעב
התיה אל התכימת וז תוינידמ תרגסמב .םלועה תויעבל תילרטיינ
העיבצה ףא ם"ואבו ,התירב תולעבלו ב"הראל תיטמוטוא הנותנ
שוג םע וא יטסינומוקה שוגה םע םימיוסמ םירקמב לארשי
דדצל לארשיל הרשפיא האירוק תמחלמ .תוהדזמ יתלבה תונידמה
היצטניירוא יוניש .ב"הראב הנושארו שארבו ברעמב רהצומ ןפואב
םיבר םימרוג לש תרכינ תודגנתה ךות לבקתהש ,וז תילארשי
םאש ,ב"הראב תידוהיה הליהקה לש הדמעמ לע העיפשה םג ,ץראב
ןיב רוחבל הצלאמ היהש בצמל עלקיהל הלולע התיה ןכ אל
.לארשיל התקיז ןיבל ב"הראל התונמאנ
,ןמורט לשממ יהלשב הלחש תוחתפתהל ןכו וללה םיעוריאה ינשל
םילארשי ןיב םינושארה ןיעידומה ירשק ורשקנ רשאכ
ואשנ םנמוא הלא םירשק .חווט תוכורא תועפשה ויה ,םינקירמאל
תא וחינה םה תאז תורמל ךא ,םיישיא םיסחי טעמכ לש יפוא
.תונידמה יתש ןיבש םיסחיב יתועמשמ ןפל דוסיה
.תואישנל ראוהנזייא לש ותריחב םע המויסל האב ןמורט תפוקת
יתלבה ויומידו יטרקומדה ובירי לע ראוהנזייא לש ונוחצינ לדוג
םיינקירמאה םיאישנה ןיב תויהל ול ורשפיא איבצמכ רערועמ
ץחל תוצובקל תוביוחמ דיקפתל םתסינכ םע ושח אלש םיטעמה
הריזל לעמ" דמועכ גהנ אוה ולשממ תליחתמ רבכ ,ןכל .ןהשלכ
הליהקל ותוסחייתהב םג בטיה השגרוהש הדמע ,"תיטילופה
.תידוהיה
איבהל ךרוצה היה לכמ רתוי שדחה לשממה תא קיסעהש אשונה
תשוחת ןיסלו מ"הירבל קינעהל ילבמ המויסל האירוק תמחלמ תא
ונבומב ןוכיתה חרזמהש ,ךכ ידיל איבה הז ךרוצ .החלצה
הריזכ ,ומדוקל דוגינב ,שדחה לשממה ידי לע ספתנ יפרגואיגה
תוריחבה עסמב רבכ .יטסינומוקה שוגה םע תודדומתהב תיזכרמ
וכרע תניחבמ" :זירכה רשאכ יוטיב ךכל ראוהנזייא ןתנ
."רתוי רכינ יגטרטסא ךרע לעב םלועב רוזיא ןיא ילאירוטירטה
תעפשה תבחרה התיה ומצעל ביצה לשממהש תורטמה ןיבש ,ןאכמ
.ןוכיתה חרזמב ברעמה
ויה סלאדו ראוהנזייא תעדלש ,תויעבה יתשב לפטל ךרוצה עבנ ךכמ
ךוסכסה הלא ויה .רוזיאב ברעמה תעפשה תרימשל ךרדב לושכמ
רוזיאמ הינטירב לש הלושינל תוירצמה תומגמהו ילארשי-יברעה
םיכוסכסה ינש .םייריוואהו םייאבצה ויסיסב לע ,ץאוס תלעת
.ברעמה לש יגטרטסאה ודמעמב ,ראוהנזייא תסיפתל ,ומסריכ
ןתובצייתה תא ענומ ילארשי-יברעה ךוסכסה יכ ,רבס ראוהנזייא
שי יכ ,התיה ולשממ תנקסמו ,ב"הרא לש הדיצל ברע תונידמ לש
.ךוסכסה תא ןתמל תוסנל
אל ךוסכסה תייגוסב לפטל הסינ ,סלאד רטסופ ןו'ג ,הנידמה ריכזמ
ירחא דעצ"כ העדונ רתוי רחואמש ךרדב אלא ללוכ לופיט ידי לע
םימה תקולח תייעב היה לפיט לשממה ובש ןושארה אשונה ."דעצ
רחבנ תאז הרטמל .הירוסו (תיברעמה הדגה ללוכ) ןדרי ,לארשי ןיב
חינהל ןוטסנו'ג חילצה תכשוממ ךווית תוחילשב .ןוטסנו'ג קירא
םינוידהמ טעמ אל םיחנמ ןיידע הלאו - םימה תקולחל דוסי יווק
הניחבהמ הלשכנ תוחילשהש תורמל - תוירוזיאה םימה תויגוסב
.תינידמה
תליחתב ףסותינ ,היפואב תינכט לוכיבכ התיהש ,וז ךווית תוחילשל
,ינקירמא חילש .רישי ינקירמא ינידמ ךווית לש ןושאר ןויסינ 1956
םילשוריל ריהק ןיב םיגוליד עסמל רוזיאל חלשנ ,ןוסרדנא טרבור
ףתושמ הנכמ אוצמל רתויב תוידוס תוחישב הסינ ותרגסמבש
הררשש תינוחטיבה תוחיתמה תא עיגרהל ידכ םידדצה ןיב והשלכ
.ילארשי-ירצמה לובגה ךרואל
תוירוזיאה תוביסנה .היותיע לשב הלשכנ וז תוחילשש יאדול בורק
הכ תינקירמא המזוי לכ דגנכ ולעפ םירצמב וררשש ולא דחוימבו
-תירצמה קשנה תקסיע הבש הפוקתב הלח איה .תכל תקיחרמ
תא הלטיב ב"הראש רחאלו התפונת אולמב התיה תיטייבוס-תיכ'צ
ךרד לכב רצאנ לעפ ןכ-ומכ .ןאוסא רכס תמקה ןומימל התחטבה
הדמעמ לע המייא ותסיפת יפלש ,'דדגב תירב' תלשכהל תירשפא
תלעת לרוג לע יטירב-ירצמה קבאמה - הזמ בושח ףאו ;םירצמ לש
עצבמ תאו 'שדק' עצבמ תא דילוה רשא קבאמ ,ומוציעב היה ץאוס
ב"הרא-לארשי יסחיב יזכרמה עוריאל היהש יתפרצ-ולגנאה 'ץאוס'
.ראוהנזייא לש ולשממ לש ןדיעב
1956 יעוריאו 'שדק' עצבמ תודלות לע רוזחל םוקמה הז ןיא
עייסל לארשי תא עינהש ינוחטיבה עקרה לע אל ףאו 1957 תליחתו
עוציב תא תיאבצ הלועפ תועצמאב עונמל תפרצלו הינטירבל
םוקמ שי תאז םע דחי .םירצמה ידי לע ץאוס תלעת תמאלה
םהל התיהש ראוהנזייא לשממ לש ויעינממ המכ לע בכעתהל
.לארשיו ב"הרא יסחי לע העפשה
והשלכ אצומ אוצמל םיינידמה תונויסינל הפתוש התיה ב"הרא
האבוה אל איה ךא ,ץאוס תלעת תא ומיאלהב קצי רצאנש ךבסהמ
תלעפהל - תוילארשיהו - תויתפרצ-תויטירבה תוינכותה דוסב
התעתפה .הלעתה רוזיא לע שדחמ תוטלתשהל םייאבצ תוחוכ
ךא הלחה איהש םושמ דחוימב ,תטלחומ התיה הלועפה יותיעמ
לשממה לש ומעז .ב"הרא תואישנל תוריחבה ינפל םירופס םימי
ידי לע רחבנ יותיעהש ענכושמ היה אוהש דוע המ ,רכינ היה
טוקנל ססהת ב"הראש ,הבשחמ ךותמ לארשיו תפרצ ,הילגנא
םירחובה תבוגתל ששח ךותמ םג לארשיו הינטירב דגנ םיעצמא
.םיבחר םייטירב-ורפ םיגוחו םידוהיה
בשחתהל ןכומ היה אל ראוהנזייא .העטומכ חכוה הז לוקיש אקווד
תינידמה ותמצוע אולמב בצייתה לשממהו ,םיילרוטקלא םילוקישב
תדימ אקוודש ,רבתסה תיטילופ הניחבמ .תשלושמה הלועפה דגנ
ידי לע הרקה המחלמה תפרחה ןכו ,ץאוס רבשמב אישנה
,םימי םתואב העריאש הירגנוהב מ"הירב לש תיאבצה התוברעתה
עבטמ רשא ןוחצינ ,תוריחבב ראוהנזייא לש ונוחצינל ועייס
.רכינ יטילפו ןורמית שפוח ול הנקיה םירבדה
תואמצעה תמחלמ םות זאמש ,הדבועהמ םלעתהל ןיא הז רשקהב
התיה אל ,עויס יניינעל טרפ ,ב"הרא תודהי לש תיטילופה התמצוע
רובע .תובר ויה ךכל תוביסה .תינקירמאה תינידמה הריזב תרכינ
טעמ אל םג .םהייחב יזכרמ םוקמ הספת אל לארשי םיבר םידוהי
םקרימב תובלתשה התואל תעה התואב ועיגה םרט ב"הרא ידוהימ
םג ךא .רתוי תורחואמ תופוקתב הל םידע ונאש ינקירמאה יתרבחה
וששח םהיגיהנמו םיידוהיה םינוגריאה בור יכ ,הארנ הזל רבעמ
ןיב יולג םיסרטניא דוגינ רוציל לולע ילארשי-ורפ םזיביטקאש
סרטניאה םשב לשממה רשאכ .תידוהיה הליהקה ןיבל לשממה
תלשממ לש התוינידמל תדגונמה תוינידמ טקנ ינקירמאה ימואלה
תא טילבהל אל ב"הרא ידוהי לש לטובמ אל קלח ףידעה ,לארשי
דחוימב ףירח היה הז ששח ,הלופכ תונמאנב ומשאוי ןפ ויתושגר
טורח דוע היה יתרק-קמ תפוקת לש המושיר םהבש םימיב
םג שי .ב"הרא תודהי יגיהנמ ןיבמ םיבוטו םיבר לש םתעדותב
ומדקש לומגתהו הביאה תולועפו ומצעלשכ 'שדק' עצבמ יכ ,ןייצל
םג אלא תיללכה להקה תעדב קר אל תקולחמב םייונש ויה ול
.םיטעמ אל םידוהי ברקב
ןה לארשי לש היומידב עגפ ונממ עבנ רשא לכו ץאוס רבשמש ףא לע
לש םייאבצה ויגשה וניש ,תינקירמאה להקה תעדב ןהו לשממב
םצע .לארשי לש התימדת תא טעמב אל 'שדק' עצבמב ל"הצ
היתורטמ תא לארשי הגישה תפרצלו הינטירבל דוגינבש ,הדבועה
.וחוכב בשחתהל שיש םרוגל םיבר יניעב התוא הכפה ,תויאבצה
תונש עצמאבש ,הדבועה עקר לע בושח רבדה היה דחוימב
הנידמ םאה והתש םיטעמ אל ינקירמאה דסמימב ויה םישימחה
ירחאש ,חינהל ריבס .תפלוח העפות הניא ןוכיתה חרזמב תידוהי
.וטעמתה ולא םיגוח 'שדק'
םות רחאל לארשי הלהינש ינידמה קבאמה תעב תובישח התיה ךכל
לשממ ץלאנ הנושארה םעפב .יניסמ הגיסנה יאנת לע עצבמה
שפוחל (assurances) םימיוסמ תונוחטיב לארשיל קינעהל ינקירמא
ב"הראש הדבועה םצע ךא םימומע םנמא ויהש ,םירצמב טישה
.תועמשמ תלעב התיה םקינעהל תצלאנ המצע תא השיגרה
תעב יכ תמיוסמ הבחרב ראוהנזייאו ןמורט תפוקת תא יתטריפ
ב"הרא-לארשי יסחי לש תודוסיהמ המכ וחנוה םהילשממ
חרזמב השענב ב"הרא לש תיביסנטניאה תוברועמה הנמתסהו
לש תיטמולפידה התשיג תא םכסל ןתינ רוחאל טבמב .ןוכיתה
:ןמקלדכ הנידמה לש המויקל ןושארה רושעב לארשיל ב"הרא
שפחל ראוהנזייאו ןמורט ילשממ וצלאנ לארשיל םתשיגב   
םיסרטניא ןיבל םייטילופו םיירסומ םיפחד ןיב והשלכ ןוזיא
;םהב קלח היה אל לארשילש ,םיבחר םייגטרטסא
ידי לע הנושארו שארב שגדוהש ,יטילופהו ירסומה ביכרמה   
לש הסחיב םיירקיעה םיביכרמהמ דחאל היה ,תידוהיה הליהקה
;לארשיל ב"הרא
ךרוצהמ רקיעב העבנ ב"הרא לש התוינידמ לש המלידה   
חונזל ילבמ םחפטלו ברע תונידמ םע היסחי תא ססבל יגטרטסאה
תא הצליא הפוריא ברעמ לש התשלוחש םושמ תאז .לארשי תא
-תינידמ תוירחא המצע לע לבקל ,היסוסיה תורמל ,ב"הרא
;ןוכיתה חרזמב תיזכרמ תינוחטיב
תקפסהב ןפיו הפוריא ברעמ לש ןתולתו הרקה המחלמה   
לעב בחרמל ב"הרא רובע רוזיאה תא וכפה ינוכית חרזמ טפנ
;הלדגו תכלוה תילכלכו תיגטרטסא תובישח
הוויה ומויקש םושמ ,לושכמל היה ילארשי-יברעה ךוסכסה   
.מ"הירב םע ןהירשק קודיהל דימתמ יותיפ ברע תוצרא רובע
וידמימ תא םצמצל םיכרד שפחל תצלאנ המצע תא האצמ ב"הרא
התוביוחמ תא ןה םייקל הל רשפאמ היהש רבד ,ךוסכסה לש
.ברע תונידמ םע היסחי תא חפטל ןהו לארשיל תירסומה םישישה תונש
יפוליח םע קספ רוזיאה תויעבב ב"הרא לש יביסנטניאה הקוסיע
חרזמב םיעוריאה .אישנל ידנק לש ותריחבו ב"הראב ןוטלשה
תא הנייפיאש תינידמה העקשה התוא תא וכירצה אל ןוכיתה
וז הפוקתב ויה ,תאז םע דחי .םימדוקה םילשממה ינש תפוקת
-לארשי יסחיב תערכמ טעמכ תובישח תולעב תויוחתפתה רפסמ
ידנק לש ותטלחה התיה תיזכרמה ילואו הנושארה .ב"הרא
1947 זאמ .ב"הראב קשנ תוכרעמ שוכרל לארשי תשקבל תונעיהל
קשנ תקפסא לע טלחומה וגרבמאב ב"הרא הדימתה תע התואל דעו
התיה לארשי תולשממ לש תוירקיעה תורטמה ןיב .לארשיל והשלכ
לארשי לש קשנה יכרוצש םגה ינקירמאה וגרבמאה תרסה םג
ידנק לש ותטלחה .תפרצ ידי לע וקפוס םישישהו םישימחה תונשב
לעב עוריא התיה קוה יליט אוצי ריתהלו לארשי תשקבל תונעיהל
לש ורושיאב התוול איה רשאכ דחוימב ,תכל תקיחרמ תועמשמ
,קפס ןיא .םיחונ םייפסכ םיאנתב הריכמה תא רשפאל ידנק
אלא תימידקת תועמשמ קר אל הלא תוטלחהל ויה רוחאל טבמבש
.תונידמה יתש יסחיב הנפימ םג ןהב היה תישעמ הניחבמ
העדותה .הנפימ תפוקת ידנק לש ותואישנ התיה ףסונ ןבומב םג
,הדבועה םצע .ורבג ב"הרא תודהי לש תימצעה הזעההו תינידמה
ילותק אצוממ ינקירמא חילצה ב"הרא תודלותב הנושארה םעפבש
ללוכ ,ב"הראב םיינתא םיטועימ הדדוע ,תואישנה סכל עיגהל
םג .תויטילופה םהיתויורשפא לע תרחא הרוצב בושחל ,םידוהי
קר אל םידוהי ויה ,טניבקב ללוכ ,ידנק לש וירזוע ןיבש ,הדבועה
הפוכתו תרדוסמ תרושקת הרשפיא םג אלא הליהקה תא הדדוע
ףא אישנה .לארשי יגיצנו הליהקה יגיהנמ ןיבו ןבלה תיבה ןיב רתוי
םע עובק רשק שיאכ שמשל םיידוהיה וירזועמ דחא לע ליטה
.תידוהיה הליהקה
קבאמה תלחתה דחוימבו ב"הרא ךותב םייללכה םיעוריאה
ורשפיא ,הרוחשה הליהקה תויוכזל ירק ,םדאה תויוכזל יביטקאה
רתוי הברה יטילופ דיקפת קחשל םהינוגריאלו םידוהי טעמ אלל
ידנק לש קוחדה ונוחצינ ,לכל לעמ ךא .ןכל םדוק רשאמ יביטקא
ךכל .ידוהיה לוקה לש ותובישח תא ןבלה תיבל שיחמה תוריחבב
,ילותק-יריא אצוממ ינקירמאכ .ידנק לש תישיאה ותייטנ הפסוותנ
לבוקמ רבד םייתדו םיינתא םיטועימ לש םהיקבאמב האר אוה
ששחהמ ררחתשהל תידוהיה תוגיהנמל עייס תמיוסמ הדימבו
'שדק' עצבממ ועבנש תונקסמה ,ךכל ףסונ ."הלופכ תונמאנ"ל
רבעמל ילארשיה רושיאהו ןונבלב סנירמה תתיחנ) 1958 יעוריאמו
תוינידמה יעבוקל ושיחמה (ןדריל םיטירב הלבות יסוטמ
יכ ןכתי יכו יגטרטסא לטנ קרו ךא הניא לארשי יכ ,ןוטגנישווב
.רוזיאב בציימ םרוגל ףא ךפהיהל לכות ןמזה תצורמב
םירשק םג - הבר תוריהזב םנמוא - חתפתהל ולחה הפוקת התואב
.םיפסונ םירושימ ינשב
לארשי רשאכ ,1956 זאמ .ןיעידומ יסחי הנושארו שארב הלא ויה
לש םסרופמה "ידוסה" ומואנ חסונ תא םינקירמאל הריבעה
םתלוכי תא ךירעהל םיינקירמאה ןיעידומה ימרוג ודמל ,בו'צשורכ
לארשי יסחי יבגל םג עריא המוד רבד .םיילארשיה םיתורישה לש
היצזינולוק-הדה לש אישה תפוקתב .ישילשה םלועה תוצרא םע
תוריכבה ויתוגרדב ףא לשממה תא הקירפא לש היתויעב וקיסעה
הקירמאב ןהו הקירפאב ןה הטישוה לארשיש עויסה .רתויב
הלדתשה הכ לארשיש ,תימדתה חופיטל ב"הראב םרת תיניטלה
יתודידי םרוג איה לארשיש ונייהד ,תינקירמאה להקה תעדב תונבל
.לבקל קר אלו ,הענצב םג םא ,ולש תא םורתל עדויה
תרשפהל וליבויש םיביתנ אוצמל ,וימדוקכ ,הסינ ידנק לשממ
תוחילש ןולשיכמ ודמלנש םיחקלה רואל .ילארשי-יברעה ךוסכסה
לש היירטמ ןה ךוויתה ןויסינל קינעהל לשממה רחב ,ןוסרדנא
ךרד סלפל ןויסינ לע הלפנ הריחבה .רדגומ אשונ ןהו ם"ואה
ורחבנש םיעצמאה .םיניטסלפה םיטילפה תייעב ןורתפל ליבותש
חילש לש המעטמ ורוגישו ם"ואה לש סויפה תדעו תלעפה ויה
ףזו'ג ,יגנרק ןרק לש האישנ רחבנ דיקפתל .ןוכיתה חרזמל ינקירמא
ןה רבדב םיעגונ םידדצה םע ידמל םיפוכת םיעגמ ירחא .ןוסנו'ג
העיצהש ,הלועפ תינכות ןוסנו'ג גיצה ,ם"ואה זכרמב ןהו רוזיאב
.לארשיל םטועימ תרזחהו םבשומ תוצראב םיטילפה לש םוקיש
.לארשי ידי לע אל דחוימבו ,םידדצה תעד לע הלבקתה אל תינכותה
החוטבה ךרדה תא ברע-לארשי יסחי תרשפהב האר ידנק לשממ םג
דחוימב הבושח .ןוכיתה חרזמב ברעמה לש ודמעמ קוזיחל רתויב
וזכרמ תא הווהמ רשא איה תיניטסלפה היעבה יכ ,ותנחבא התיה
םיניטסלפ חיש ישנא רדעהב יכ ,ןויצל םג יואר .ךוסכסה לש
רקיע תא ,סויפה תדעו תועצמאב ,ב"הרא התנפיה םיכמסומ
םירצמ רבעל לכ םדוק ,הימדוקכ ,אלא ןדרי רבעל קר אל היצמאמ
יסחי לע וביעהש םיאשונ ויה .רוזיאב יזכרמה יברעה םרוגכ
אשונה .ידנק לשממ לש תיסחי הרצקה הפוקתב םג ב"הרא-לארשי
,לארשי לש תיניערגה התוינידמ היה לשממה תא קיסעהש יזכרמה
עונמל תוצרמנ לעפש ,לשממה לש תילבולגה ותוינידמ תא הדגנ רשא
אשונה הז היה הטעומ אל הפוקת ךשמ .יניערג קשנ לש תוטשפתה
יתש ןיב םיסחיה לע טעמ אל ביעהו לשממה תא קיסעהש יזכרמה
לש תויתפוקת תוקידבל םיכסהל הצלאנ לארשיש דע תונידמה
.םיינקירמא םיחקפ ידי לע הנומידב רוכה
ךשמנש ךילהת ,םיסחיה לש 'היצזילמרונ' תפוקת תאז התיה תיללכ
ךא ,ןוסנו'ג אישנה לש ולשממ לש תונושארה םינשה תשולשב םג
,המצע תינקירמאה הריזב תויסיסב תורומת ולח ולא םינשב אקווד
.תינקירמא-תילארשיה הריזב םג תובושח תוכלשה ןהל ויהו
להקה תעד תא גלפל הלחה םאנטייו תמחלמ לש התומצעתה
לש םקבאמ .הצואת הלביק תימינפה האחמה תעונתו ,תינקירמאה
טעמ אל - םצעתה רוחשה טועימה תויוכזל רוביצב םיבחר םיגוח
טפשמה תיב לש ןידה יקספלו םזי לשממהש הקיקחל תודוה
םג לטובמ אל קלח וחקל וז תינקירמא-םינפ תיטילופ הריזב .ןוילעה
םזיביטקאה .תוימוקמ תוליהקו םייצרא םיידוהי םינוגריא
אל הדימב הלעה הלא םיקבאמב וליג םיבר םידוהיש יטילופה
תיטילופה התובישח לש - תימצעהו תיללכה - העדותה תא תלטובמ
-לארשי יסחיב םג תובישח התיה ךכלש רורב .ב"הרא תודהי לש
ןוסנו'ג לש ולשממל הנושארה הנשב דוע ולח ךכל רבעמ .ב"הרא
ןהבש הבושחה .לארשי םע םיסחיב תויתועמשמ תויוחתפתה רפסמ
1964 -ב .לארשיל םימדקתמ םיסוטמ קפסל לשממה תמכסה התיה
,1968 -ב ,םימיה תשש תמחלמ ירחאו םיקוהייקסה הלא ויה
תילארשיה תיניערגה היגוסה הררוע הז רשקהב םג .םימוטנפה
םימוטנפה תריכמ תא תונתהל הסינ לשממה .תוטעמ אל תויעב
לכ לע יניערג קשנ תצפה-יאל הנמאל ףרטצהל תילארשי תובייחתהב
תמחלמ רחאל דחוימבו ,המ ןמז רובעכ ךא ,ךכמ עמתשהש המ
ןכל םדוק דוע .הינתהה תא חונזל ןוסנו'ג טילחה ,םימיה תשש
ב"הרא תרצותמ םיקנט תקפסה לש תידוס הקסיעל ןוסנו'ג םיכסה
יסחי לע תורכינ תוכלשה הל ויהש הקסיע - לארשיל הינמרג ידי לע
.לארשי-הינמרג
לוכשא יול לש ורוקיב םג היה םיסחיה לומרינל רכה ןמיס
םה ןוטגנישווב הנידמה יטינרבק ירוקיב רשאכ ,םויכ .ןוטגנישווב
אישנה היה ןוסנו'גש רזומ עמשייש ןכתי ,הרגישבש רבד טעמכ
ימשר רוקיבל ילארשי הלשממ שאר ןימזה רשא ןושארה ינקירמאה
שגפ אל 1964 -ב ןוטגנישווב לוכשא יול לש ורוקיב דע .ןוטגנישווב
ןוכנ .ןבלה תיבב לארשי תלשממ שאר תא ינקירמא אישנ ףא
-ןב תא שוגפל םיכסה ידנק רשאכ הלח רבכ תמיוסמ הרשפהש
שאר ןיבל ב"הרא אישנ ןיב הנושאר השיגפ ,קרוי וינב ןוירוג
הלשממה שאר תויהל לוכשא לש וקלחב לפנ ךא ,לארשי תלשממ
.ב"הראב ימשר רוקיבל ןמזוהש ןושארה
לש התוסחייתהב דחוימבו תונידמה יתש יסחיב הנפימה תדוקנ
היתואצותו המחלמה .םימיה תשש תמחלמ התיה לארשיל ב"הרא
ב"הרא ילשממ יניעב לארשי לש הדמעמ תא תידוסי הרוצב וניש
ללכב רוזיאה יניינעב דימתמהו יביסנטניאה הקוסיעל ואיבהו
סודומ אוצמל ןויסינלו
15 -ב רבשמה תליחת .טרפב היתונכשו לארשי ןיב והשלכ ידנוויו
עיתפה אוהש יפכ ,ויתועורז לכ לע טעמכ לשממה תא העיתפה יאמב
הסינ תילארשיה הלועפל ומדקש תועובשה תשולשב .לארשי תא
ךות תאז השע אוה ךא ,תוברקה ץורפ תא עונמל םנמוא לשממה
ךות ,תישעמ תוינידמ בצעל לגוסמ היהש ילבמו םיבר םיסוסיה
תקסה ךות .ירצמה םויאל ענכשמ הנעמ שמשתש ,ימואלניב יוביג
לע הלכי רשא לכ תא לארשי תלשממ התשע 1956 יעוריאמ תונקסמ
ןתינ היה רבדהש המכ דע - תונעיהלו ב"הרא תא עיתפהל אלש תנמ
אצומ אוצמלו תוסנל תנמ לע תוהש ול תתל לשממה תורצפהל -
,ודיצמ לשממה .יאמב 15 -ב לחה רצי רצאנש תלוברעמהמ והשלכ
דגנתה ,ויתועורז לכ לע ינקירמאה דוקיפה ןבש ,בצמב ומצע אצמ
לש םתדמעש ,קפס טעמכ ןיא .והשלכ יאבצ חוכ תלעפהל תוצרמנ
העבנ סרגנוקה לש רכינ קלח לשו םיאקירמאה םינייוזמה תוחוכה
הלולע תוחוכ תלעפה לש הרקמבש ,ששחהמ רקיעב איהה תעב
חרזמהו םאנטייו ,תותיזח יתשב המחלמב המצע תא אוצמל ב"הרא
תלעפהל תודגנתהה .מ"הירב םע תושגנתהל תונכתסה ךות ,ןוכיתה
המ ,לשממה לש ןורמתה שפוח תא טעמב אל המצמצ ינקירמא חוכ
הפקשנ אל ינקירמאה ןיעידומה תועורז לש תוכרעהה לכ יפלש ,דוע
ב"הרא לש םיבלושמה תוטמה שאר) .לארשי לש המויקל הנכס
לארשי םא היפלו ,ותכרעה תא רבשמה תליחתב דוע אישנל ריבעה
ךות ירצמה אבצה תא סיבהל לכות איה ,המידקמ הלועפ לע טילחת
(.םימי 8 דע 5
,תידדצ-דח תילארשי הלועפל תינורקע הדגנתה ב"הראש תורמל
ןאריט ירצמ תחיתפל איבתש הלועפ טוקנל תלגוסמ התיה אל איה
אל רבד לש ופוסב לשממהש ,הביסה וז .ותומדקל בצמה תרזחהו
ותמכסה תא ןתנ אל אוה םא םג ,לארשי תלועפ לע וטו ליטה
ואיבהש ולשממו ןוסנו'ג לש םיעינמה ויהי .הביאה תולועפ תחיתפל
הניחבמש רורב ,ויהי רשא לארשי תולועפ לע וטו תלטה-יאל
- ךשמתמה הקוסיע תא הצירמה םימיה תשש תמחלמ תינקירמא
רוזיאה תויעבב תינקירמאה היטמולפידה לש - דימתמה אל םא
.ילארשי-יברעה ךוסכסהמ אצומ אוצמל ןויסינבו
תוברועמ עונמל לשממה לש תירקיעה ותגאד התיה המחלמה ןמזב
תוברקה ךוש םע .תמדקומ שא תקספהל איבהלו תוברקב תיטייבוס
ןוסנו'ג .ךוסכסה ןורתפל ליבוהל לכויש סיסב ירחא שופיחה לחה
מ"הירב תלשממ שאר ,ןיגיסוק םע ותשיגפ ברע ,ינויב 19 -ב גיצה
םייחל תוכזב הרכהה :םולש תגשהל תונורקע השימח ,זאד
תלבגה ,םימיב ישפוח רבעמל תוכזה ,םיטילפה רובע קדצ ,םיימואל
לש תילאירוטירט תומלשו תינידמ תואמצעל תוכזהו שומיחה ץורמ
םיצמאמה דוסיב ויה ולא תונורקע השימח .רוזיאב תונידמה לכ
וליבוה רבד לש ופוסבש ,ם"ואה תרגסמב ב"הרא לש םייטמולפידה
הטלחה ,1967 רבמבונב ןוחטיב התצעומ לש 242 הטלחה תלבקל
ןיב םויה דע איה ,(338 ןוחטיבה תצעומ תטלחה םע דחיש)
תשמח תא הללכ הטלחהה .םולשה ךילהת לש םיירקיעה תודוסיה
תרגסמב יכ העבקו ינויב 19 -ב ומואנב ןוסנו'ג הוותהש תונורקעה
ושבכנש םיחטשמ תגסל לארשי לש היתוחוכ לע (1)" םולש
;המחלמב
ןתומלש ,ןתונוביר תרכה ,דובכ ךות המחולה בצמ םויס (2)
ןתוכזו הנידמו הנידמ לכ לש תינידמה ןתואמצעו תילאירוטירטה
."םיחוטבו םירכומ תולובגב םולשב תויחל
ינידמ מ"ומו קבאמ ירפ היה הגיסנה ףיעס לש םומעה חוסינה
יעלסמ דחא תובר םינש ךשמב השמיש תנווכמה ותומימע .ךשוממ
הטנ ןוסנו'ג לשממ .ברע תונידמו לארשי ןיב םיירקיעה תקולחמה
םיחטשה לכמ לארשי תגיסנ לש ךרוצה תא הטלחהב לולכל
תטלחה אלול יכ ,חינהל ידמל ריבס .תותיזחה שולש לכב םישובכה
,םוטרח תדיעוב 1967 טסוגואב םייברעה "םיוואלה תשולש"
יפל העידיה "ה" תא ללוכ היה הגיסנה ףיעס לש יפוסה חוסינה
קבאמה תורמל תאזו - "לכ" הלימה תא ףאש ןכתיו ,םיחטש הלימה
ותושארב ם"ואל תחלשמה לש דחוימבו לארשי תלשממ לש שקיעה
.ןבא אבא ,ץוחה רש לש עונכשה רשוכו לאפר ןועדג לש
הנפימה תונש ,1968-1967 -ב ןסונו'ג לשממ תוינידמ תא םכסל ןתינ
:םיטלוב םיווק השולשב ,רוזיאה תודלותב
,םיינקירמא תוחוכ ליעפהל אל - המחלמה ינפל
הגאד ,תירשפא תיטייבוס תוברועמ תעתרה - המחלמה ןמזב
ביצי יתלבה ווק סוטטסה תא ונכ לע בישהל ילבמ ךא ,שא תקספהל
;יאמב 15 -ב רבשמה ץורפ ינפל ררשש
תרזחה לע הדימע ,אלמ םולשל עיגהל ןויסינ - המחלמה ירחא
ידי לע לארשי לש הקוזיחל הגאדו םולש תרומת םישובכ םיחטש
.קשנ תקפסה
המחלמה ןמזב תונידמה יתש יסחיב הלחש תוברקתהה תורמל
המחלמה ירחא םג .ןהיניב תועד יקוליח טעמ אל וראשנ הירחאו
- ברע תונידמ םע םירשק לע רומשל ינקירמאה סרטניאה ראשנ
תייווכ דחוימבו ץרפמה תונידמו הידועס םע םיסחיה דיתע רשאכ
םיסחיה קותינ תורמל .ב"הרא לש היתוגאד םלוס שארב ודמע
אלו הלא םיסחי םשל ב"הרא השקיב הירוסו םירצמ ןיבל הניב
.מ"הירב ידסחל תיברעה הריזה תא ריאשהל
םע ב"הרא לש היסחי לע םעפ ידימ וביעה תוינטרפ תויעב םג
םילשורי תא חפסל תסנכהו הלשממה תטלחה לשמל ךכ .לארשי
ב"הרא .ההימתמ רתויב - הטעמה ןושלב שמתשהל םא - הלקתנ
תא הנשת אל לארשי לש וז התלועפ יכ ,בטיה רהבה הריהבה
ריכהל הנכומ איה ןיא יכו םילשורי תייעבל תינורקעה התשיג
תייעב יכ ,התיה ב"הרא לש התעד .תוידדצ-דח תוילארשי תולועפב
ןיב המכסהו מ"ומ תרגסמב קרו ךא רתפיהל הלוכי םילשורי
לע תינדפק הרימש ךות ,םידדצה
,ןוסנו'ג לשממ תפוקתב .םיילסרבינואה םייתדה םיסרטניאה
התובהלתהו התוררועתה ,תידוהיה הליהקה לש הקוזיח תורמל
תינידמ הלועפל תובקע אוצמל השק ,המחלמב ל"הצ ןוחצינ ירחא
יכ הארנ רחאל טבמב םג .תנגרואמ תילארשי-ורפ הלודש לש
תודלותב תיטירק הכ התיהש הנש ,1967 ךשמ לשממה לש ותוינידמ
אל ,יהשלכ הלודש ידי לע העפשוה אל ,תונידמה יתש יסחיו רוזיאה
תרכינ 1968 -ב קר .(טפנה תורבח) תיברע-ורפה אלו תילארשי-ורפה
.לארשיל קשנ תקפסה תייגוסב תנגרואמ תידוהי תוליעפ
ויהש םידוהי םידידי ואצמנ אישנה לש הבורקה ותביבסבש ןוכנ
,םירק גוזה ,סטרופ בייא ומכ תוקהבומ תוילארשי-ורפ תויטנ ילעב
לארשי יגיצנל םעפ אל ושמיש הלאו ,םירחאו גרבנייפ בייא
העבנ םתעפשה ךא ,םיירקיעה ויצעוילו אישנל רשק תורוניצכ
.ילוגסה םלקשממו ןוסנ'וג םע תישיאה םתודידימ הנושארו שארב
תודלותב ןפוד תאצוי - תישיא תודידי התיה תידוחיי טעמכ העפות
תורירגשב ינידמה ריצהו אישנה ןיב - תילארשיה היטמולפידה
איהו הנימב הדיחי תודידי תאז התיה .ןורבע םירפא ,זאד לארשי
גרדה םע יעצמא יתלב רשקל עיגהל לארשיל םעפ אל הרשפיא
.ב"הראב רתויב ריכבה
-ב ןבלה תיבל ותסינכ םע אצמ ןוסקינ דר'צירש ןוכיתה חרזמה
םה םתסינכב ואצמ ןוסנו'גו ידנקש הזמ הנוש רוזיא היה 1969
-חרזמה ףונה תא םנמוא התניש םימיה תשש תמחלמ .ןבלה תיבל
ךוסכסה תא ףירחה ןוחצינה ךא ,לארשי לש התבוטל ינוכית
ךרוצה תא םיטעמ אל םיינוטגנישוו םיפיקשמ יניעב שיגדהו
אל וז העדש ,ןייצל רתוימ .הפוחד תיטמולפיד תינקירמא תוליעפב
.לארשי תלשממ לע תלבוקמ התיה
לש הנוחצינש היה הארנ ,הנידמה תקלחמ לש תוארה תדוקנמ
,םיינקירמא יטנאה םייברעה םימרוגה תא םנמוא שילחה לארשי
ולחש םייונישהש יפכ - מ"הירבב םתולת תא ריבגה ךדיאמ ךא
.ב"הראב התולת תא וריבגה לארשי לש ימואלניבה הדמעמב
רחאל הל ופיצ םיפיקשמה בורש ,רוזיאב תיסחיה תוביציה םג
רבכ המזי םירצמ .בר אל ןמז רובעכ הררופתה ,לארשי לש הנוחצינ
ןמז רובעכ וחתפתה הלאו ,הלעתה ךרואל הביא תולועפ 1969 -ב
.השתהה תמחלמל רצק
רבמטפסב בולב הכיפהה .טקש ררש אל רוזיאה יקלח רתיב םג
טפנה יריחמ לש תידדצ-דחה םתאלעה היתובקעבו ,הנש התוא
הנכסכ הנידמה תקלחמ יניעב הארנ היהש המ תא ושיגדה ,יבולה
תוילקידרה ברע תוצרא יניעב ךפהיהל חילצת מ"הירבש ,תיזכרמ
םגש ,ששחה ןאכמ ."ררועתמה יברעה םלועה" לש ירקיעה "ןגמ"ל
איבהל הלולע ברע-לארשי יסחיב תורדרדיהש ,ול ףתוש היה ןוסקינ
.יתמצעמ-ןיב תומיעל ףא
ןבלה תיבהש ןוסקינ טילחה - ןללגב ילואו - ולא תוכרעה תורמל ךא
םירבדה עבטמ .תוינוכית חרזמ תויעבב ןירשימב קוסעי אל
םגו וביל תמושת רקיע תא וספת הב ךורכ היה רשא לכו םאנטייו
קוסיעה .ימואל ןוחטיבל שדחה ץעויה ,ר'גניסיק ירנה לש וז תא
הפוקתב דקפוה ,לארשי םע םיסחיה ללוכ ,רוזיאה תויעבב ףטושה
,סר'גור םאיליוו ,הנידמה ריכזמ ידיב לשממה לש הנושארה
.הנידמה תקלחמו
תסינכ ירחא רתויב רצק ןמז ונייהד ,1969 ראורבפ תליחתב
.ימואל ןוחטיבל הצעומב רוזיאה תויעב ונודינ ,ודיקפתל לשממה
סיסב תווהל םירומא ויהש ,תונורקע רפסמ ולבקתה הז ןוידב
:ב"הרא לש תיטמולפידה התלועפל
םע חיש-וד ךות ,תיביטקא תויהל תבייח ב"הרא תוינידמ   
;מ"הירב
;םידדצה ןיב רישי מ"ומ םייקתהל בייח והשלכ בלשב   
אל איה ךא ,התשיגב לארשי תא םידקהל ססהת אל ב"הרא   
;לארשי לש התמכסהו הפותיש אלל יפוס םכסהל עיגת
אקווד-ואל ךא ,םייזוח םימכסה תויהל הכירצ הרטמה   
םיחטש לע רותיול לארשי תא ובייחי הלא םימכסה .םולש יזוח
;לארשי לש התונובירב ריכהל םיברעה תאו
םע ימואלניבה לובגל תגסל לארשי לע היהי תירצמה תיזחב   
םג תגסל ךרטצת לארשי .הזע תעוצר רובע םידחוימ םירדסה
;(?םיירעזימ) םינטק לובג ייוניש ךות ,תיברעמה הדגהמ
;םיזרופמ ויהי םימיוסמ םירוזיא   
תדחואמ םילשוריב יתדו יחרזא דיקפת תויהל בייח ןדריל   
;(תיפרגואיגה הניחבהמ)
.םיטילפה תייעב ןורתפל רותחל םיבייח   
םינוש ויה אל ,סר'גור תינכות דוסיב םיחנומ ויהש ,ולא תונורקע
תשש תמחלמ ירחא ןוסנו'ג לשממ תא וכירדהש ולאמ הברהב
בושחה שודיחה .רתוי םידדוחמ ויה םישגדההמ קלח ךא ,םימיה
םע ינוכית חרזמ חיש-ודל רותחל ב"הרא לעש ,העיבקה היה רתויב
ןכו ,דעצ-רחא-דעצ תוינידמ לש התפדעה תטלוב ןכ .מ"הירב
-יא ירדסהב קפתסהל תונוכנה ןאכמו ,םולשל עיגהל תויטפקסה
.המחול
עיגהל תנמ לע רכינ ץמאמל תינקירמאה תונוכנה םג תטלוב ךדיאמ
תרכינ לארשיל סחיה תניחבמ .רוזיאב והשלכ ידנוויו סודומל
םע היתודמע םואיתל ףאשת ב"הראש ,תיסיסבה הרכהה תונורקעב
.לארשי לש ולאל תוהז ויהי דימת אל היתושיג םא םג ,לארשי
תא ב"הרא הצמיא םירצמ םע תוילאירוטירטה תויעבה יבגל
ימואלניבה לובגה ךופהי תימורדה תיזחב היפלו ,לארשי לש התדמע
הצמיא םג ב"הרא ךא .עבק לובגל רדסה לכב לארשיל םירצמ ןיב
הדגה יבגל .הזע תעוצרב דחוימ רדסה תבייחמה השיגה תא
ייוניש ךות ןדריל חטשה תרזחה לש הדמע ב"הרא העבק תיברעמה
לע יכ לארשי לש התשיג תא הצמיא םג איה .םימיוסמ לובג
יחרזא" דמעמ תקנעהל השירד ךות ךא ,תדחואמ תויהל םילשורי
.תונובירה תייגוסב הדמע עובקל ילבמו ,ןדריל "יתדו
,םיטילפה תייגוסב לשמל ומכ ,ףסונ טוריפ תפסותב הלא תונורקע
ןיב רדסהל תללוכ תינכותכ ףרוחבו ויתסב סר'גור ידי לע וגצוה
ןה דיימ טעמכ התחדנ תינכותה .ןדריו לארשי ןיבו םירצמו לארשי
לע הכריב ןדרי קר .םירצמו מ"הירב ידי לע ןהו לארשי ידי לע
.תאזה תינקירמאה המזויה
לש לטובמ אל קלחש םושמ ןיינע תלעב איה סר'גור תינכות תשרפ
ךא .תינקירמאה תוינידמה תא זאמ םיוולמ הב וטרופש תונורקעה
תופקשה יתשב םג אוה תינכותה תא ודילוהש תוביסנב ןיינעה
תוינידמה יעבוק תא וצחש ,רוזיאה תויעבל תונוש תושיגו
.תינקירמאה
-יברעה ךוסכסה יכ ,ונעט הב םילגודה .תירוזיא התיה תחא השיג
איבהל לכוי ונורתפ קרו ,ןוכיתה חרזמה לש היעבה בל אוה ילארשי
לעש ןאכמ .מ"הירבב תוילקידרה ברע תונידמ לש ןתולת תשלחהל
הדמע תטיקנ ךות ,םיטייבוסה םע הלועפ ףתשל תוסנל ב"הרא
.ברע תוצרא לש הלאל לארשי לש היתועיבת ןיב תנזואמ
תורשפא ןיא יכ ןעט רשא ,ר'גניסיק לש וז התיה היינשה השיגה
ברע תונידמ רשאכ קר .םיינוכית חרזמה היסכנמ מ"הירב תא לשנל
םה ,התועצמאב ןהיתורטמ תא גישהל ןתורשפאב ןיא יכ וחכוויי
לע יכ ,התיה ותנקסמ .ןוטגנישוו לש הבילל ךרדה תא ושפחי
דימתהל אקווד-ואלו ,לארשי ירק ,רוזיאב הידידיב ךומתל ב"הרא
ןתינ אל ,ותסיפתל .היתונכשל לארשי ןיב ינדפק ןוזיא לש תוינידמב
תיגטרטסאה הנומתהמ ןוכיתה חרזמה תויעב תא דירפהל היה
תא םג "לצנל" שי רוזיאה תויעב תא רותפל תנמ לעו ,תימלועה
.יתמצעמ-ןיבה םויה רדס לעש תורחאה תויעבה
ןיידע זא םנמוא ,העפשה תלעב תינקירמא תוישיאש ,שודיח הז היה
תוריפ בינהל םייושע ב"הרא-לארשי יסחי יכ הכירעה ,הדדוב
תובישח התיה וז הדמע תטיקנ םצעל .ב"הרא רובע םייגטרטסא
יתשל .התעמשהל ואיבהש תוידיימה תוביסנהמ הגרח ףאש
תא ודקפש םירבשמב ידמל יתועמשמ דה היה ולאה תוסיפתה
.1970 -ו 1969 -ב ונרוזיא
תקלחמב דחוימבו ,ןוטגנישווב הטלש דועש העדהש תורמל
תסיפת לע ססבתהל תבייח ב"הרא תוינידמש התיה ,הנידמה
םירצמה ידי לע סר'גור תינכות תייחד האיבה ,ירוזיאה ןוזיאה
השכר ר'גניסיק לש ותסיפתש ,ךכל םיטייבוסה ידי לע דחוימבו
התוינידמ לע ,תערכמ אל םא ,תמיוסמ תישעמ העפשה המצעל
הווהתהש בצמה דחוימב ךכל םרת .ןוטגנישוו לש תינוכית חרזמה
עריא 1970 ויתסבו ,הפירחהו הכלה השתהה תמחלמ - רוזיאב
.ןדריב "רוחשה רבמטפס" רבשמ
ליעפהל שי היפלו ,ר'גניסיק לש ותסיפת הלעתה ךרואל בצמה יבגל
ךכ ,התיה ,תוינידמ תורטמ תגשהל תרקובמ םג םא תיאבצ המצוע
אלל הלשממב ריצפהל ןיבר קחצי לש ויעינמ ןיב ,םיבר םינעוט
קפתסהל אלו םירצמ קמועב ריוואה ליח תלעפהמ רזנתהל אל ףרה
ירחא .הלעתה ךרואל תוירצמה תופקתהה לש תיתנגהה הפידהב
,תאזה השיגה תא עודיכ הלשממה הצמיא םיבר םיחוכיוו םיסוסיה
הביאה תולועפ תמלסה .1970 ראוניב תוצצפהב לחה ריוואה ליחו
הבוגתכ .מ"הירב ידי לע םירצמל תיביסמ קשנ תקפסה הציאה
ךא - תירצמה התלדב סרמב מ"הירב הביצה ריוואה ליח תוצצפהל
םיליעפמ 1,500 -כ םע דחי ריווא-עקרק יליט - הלעתה ךרואל אל
ב"הרא תעיבתל המיכסה - רצאנ אל ךא - איה ליבקמב .םייטייבוס
דע םירצמב היתודיחי תא הרבגת תאז םע דחי ךא ,שא תקספהל
.שיא םיפלא תרשעל
,םיסוטמ לש תידיימ הקפסהל לארשי לש היתורצפה תורמלו ףא לע
ףירחה ילויב .אובל הששוב יטייבוסה רגתאל תינקירמאה הבוגתה
תבריקל םיליטה תא וזיזה םיטייבוסה ;תרכינ הרוצב רבשמה
המכ שייאל ולחה םייטייבוס םיסייטש תיפוס ררבתהו ,הלעתה
םידעצהש ,ב"הראל הריהבה לארשי .תוירצמה תוסייטהמ
הרירב היהת אל לארשיל יכו תוחוכה ןזאמ תא וניש םייטייבוסה
לש יוניש ךכב היה תינקירמא הניחבמ .םיליטה תא ץיצפהל אלא
הלולע התיה םייטייבוס תוחוכב תילארשי העיגפש םושמ ,בצמה
.תידיימ תיתמצעמ-ןיב היעבל בצמה תא ךופהל
התסינ ב"הראו ,שא תקספהל העצהה תא רצאנ לביק ילוי ףוסב
תוחיש העיצה איה .השדח תיטמולפיד המזויב וז המכסה תוולל
תטלחה תובקעב הנומש ם"ואה ךוותמ ,גניראי רנוג לש ותועצמאב
ותואב היה ולא ןיעמ תוחישלש דיגהל השק .242 ןוחטיבה תצעומ
לארשי תגיסנ העבת םירצמש רחאמ ,והשלכ יתואיצמ סיסב ןמזה
.םיילאירוטירט םייונישב הלגד הדיצמ לארשיו ,'67 תולובגל
תקספה תא לבקל ב"הרא הב הריצפה לארשי לש היסוסיה רואל
מ"ומ ירחא .גניראי תוחיש לש שדחמ ןתחיתפל םיכסהלו שאה
התמכסה תא תתל הבריס ךא ,שאה תקספהל לארשי המיכסה השק
תקספה יאנתל םה ףא ומיכסה לוכיבכש ,םירצמה .גניראי תוחישל
קר .הלעתה רוזיא רבעל םיליט לש תופסונ תוזזהב וכישמה ,שאה
םיכסה ,תילארשי ענמ תכמ עונמל ידכו ,תוירצמה תורפהה רואל
תקפסהל לארשי לש היתורצפהל תונעיהל רבמטפס תליחתב ןוסקינ
.(ינקירמא יארשא תקנעה ךות) םוטנפו קוהייקס יסוטמ ללוכ ,קשנ
קחד ,גניראי תוחישב התופתתשה-יא לע העידוה לארשי ובש םויב
תא ןהו תוחישה תא ןה ("רוחשה רבמטפס") ינדריה רבשמה ץורפ
.תיווז ןרקל השתהה תמחלמ
.טושפ אל בצמב תיאבצ הניחבמ ב"הרא תא אצמ ןדרי רבשמ
תיאבצ ןה םאנטיוו תמחלמ תא הכביס הידובמקב ב"הרא תפקתמ
תוכלשהה דחוימבו ,הלא םיכוביס .תינידמ ,דחוימב ילואו ,ןהו
תוחוכ תלעפה לע טילחהל לשממה לע ושקיה ,תוינקירמא-םינפה
ורבס תוינידמה יעבוק בור .םאנטייול ץוחמ הריז לכב םיינקירמא
ליצהל תנמ לע יאבצ חוכ תלעפהמ סונמ היהי אלש ןכתי יכ םנמוא
-ימאנטייוה ךבסה רואל ךא ,תוטטומתהמ ימשאהה רטשמה תא
לש ורטשמ תוצלחיהל םורתל לוכיש אצומ לכ ושפיח ידובמק
ךרדה .םיינקירמא תוחוכ תלעפהב ךרוצ היהיש ילבמ ןייסוח
.לארשי לע תונעשיה התיה לשממהמ קלחל התארנש הדיחי טעמכה
דחוימב ,תאז ךרדב תכלל תוסנל םינכומ ויה ר'גניסיקו ןוסקינ
דוע דגנתה אל ןייסוח ,ןדריל ירוסה ןוירשה תשילפ ירחא רשאכ
החרזמ ישישה יצה תא הזיזה הדיצמ ב"הרא .ליעפ ילארשי עויסל
.הפוריאב היתוחוכמ קלח לש תרבגומ תוננוכ לע הזירכהו
ברעתהלמ מ"הירב תא עיתרהל םינקירמאה וסינ ןמזה ותוא לכ
םימי .םיקאריעה תאו םירוסה תא ןה ןסרל הנממ ועבתו ךוסכסב
םע אלמ םואית ךותו ,ןדריל תירוסה השילפה ירחא םירופס
ןכומ היה ריוואה ליחו ןלוגב ןוירש תוחוכ לארשי הזכיר ,ב"הרא
הז ינקירמא-ילארשי יוביג .ןדרי ךותב םג םירוסה דגנ תולועפל
,ירוסה ןוירשה דגנ ינדריה ריוואה ליח תא ליעפהל ןייסוחל רשפיא
.ןדרימ הירוס תגיסנל האיבהש הלועפ
.תרכינ תובישח "רוחשה רבמטפס"ל התיה ב"הרא-לארשי יסחיב
יתש ןיב ליעפ ינוחטיב-יאבצ הלועפ ףותיש הווהתה הנושארל
יפלש ,רבשמב לארשי לע תינקירמא תונעשיה ךות ,תונידמה
תקלחמב הדובעה יגרד לכ לש אל ךא - ר'גניסיק-ןוסקינ תפקשה
,הזמ בושח ףאו ,ןכתי .תירוזיאה תרגסמהמ הברהב גרח - הנידמה
תמחלמל דע ב"הרא לש הביל תמושת תא טיסה ינדריה רבשמהש
לא רוזיאב םולשה תייגוסב תיתרוסמה התוזכרתהמ םירופיכה םוי
הז יוניש יכ ,ןועטל ףא ןתינש ןכתי .מ"הירב םע תומיעה תויעב
תא לארשיב םג קימעה רוזיאה תויעבל ב"הרא לש התשיגב
םיינידמ םיתותיאלו תומזויל תונעיה רצונש בצמב יכ ,השוחתה
הניא ,הל הצוחמ ןהו גניראי תוחילש תרגסמב ןה ,יברעה דצהמ
.ינוחטיבה בוצייל עיגהל ךרוצל האוושהב תופיחד תלעב םיעבשה תונש
המדנ היה םירופיכה םוי תמחלמל דעו 1970 ירבשמ ירחאש םינשב
המדיק םנמוא הנידמה תקלחמ .תמיוסמ תוביצי תררוש רוזיאבש
לש ץרמנה יוביגה אלל ךא ,םירצמ רבעל תוינידמ תומזוי המכ
תוחיש התיה ןהש הנושארה .ולשכנ הלא תומזוי .ןבלה תיבה
אצומה תדוקנ רשאכ ,םייניב רדסהל עיגהל ןויסינ היינשהו גניראי
הלעתה תחיתפל העצהה התיה תינקירמאה המזויה תא הבציעש
ירבדל הבוגתב .1970 רבמבונב ןייד השמ ידי לע התלעוהש ,טישל
תועובש זא ןהיכש ,תאדאסמ םיתותיא ןוטגנישווב ולבקתה ןייד
.וז העצה ןוחבל ןיינע ול שי יכ ,תואישנב דבלב רפסמ
לש הבוציע תא ריבעהל ר'גניסיקל רשפיא ולא תומזוי לש ןנולשיכ
תיבל הנידמה תקלחממ ב"הרא לש תינוכית חרזמה התוינידמ
סרטניא איה לארשיל קשנ תקפסה יכ ,רבס ר'גניסיק .ןבלה
שדחמ תוברק תצירפ ענמי לארשי לש הקוזיחש רחאמ ,ינקירמא
.לארשיל םירצמ ןיב
וקה תא ןוסקינ רשיא הנידמה תקלחמ תומזוי לש ןנולשיכ רואל
,האלמ אל םג םא ,תונעיה ללוכ ,וילע ץילמה ר'גניסיקש ינידמה
ךות ,טרפב םיסוטמו ללכב קשנ תקפסהל לארשי לש היתושקבל
1970-1968 םינשב) .םינומ רשע טעמכ שורדה יארשאה תלדגה
ןוילימ 140 ךסב היה קשנ תושיכרל לארשיל קנעוהש יארשאה
.(רלוד דראילימ 1.1 -ל לעמ הלע אוה 1973-1971 םינשב ;רלוד
םלוס שארב דמע אל ןוכיתה חרזמה הלא םינשב יכ ,רוכזל יואר
תוברקתהה תונש הלא ויה .ר'גניסיק לש וא ןוסקינ לש תויופידעה
לע מ"הירב םע מ"ומהו םאנטייו תמחלמ םויסל זירפ תוחיש ,ןיסל
-םינפ םייטילופ םילוקיש רשאכ ,יגטרטסאה קשנה תלבגה
רואל ןהו 1972 -ב ןוסקינ לש שדחמ ותריחב ינפל ןה ,םיינקירמא
לכמ רתוי ילוא ןבלה תיבה תא וקיסעה ,ןכמ רחאל טייגרטוו תשרפ
.רחא רבד
םע ןוכיתה חרזמה יניינע לע הנבהל עיגהל ר'גניסיק הסינ ליבקמב
רפסמ לע תידוס המכסהל וקימורג םע עיגהל חילצה אוה .מ"הירב
ןיאש ,תאדאס תא הענכש תאז המכסהש ,חינהל ריבס .תונורקע
ךרד שפחל ול בטומשו מ"הירב לש אלמה יוביג לע ךומסל ותלוכיב
"םיצעויה" לש םשוריג התיה ,עודיכ ,האצותה .ןוטגנישוול יהשלכ
לש ויקוסיע אלמלאש חינהל שי .1972 ילויב םירצממ םייטייבוסה
הזה ךלהמה תא תלצנמ ב"הרא התיה תורחא תוריזב ר'גניסיק
אל בזכאתה תאדאסש קפס ןיא .תואיצמב הרק רשאמ תאש רתיב
המרתש ןכתיש הבזכא ,הז ודעצל תינקירמאה תונעיהה-יאמ טעמ
.המחלמל תאצל ותטלחהל
ר'גניסיק לש ויונימ התיה טייגרטוו רבשמ לש תואצותהמ תחא
חרזמה יניינעב תוביריל ץק םש יונימה .הנידמה ריכזמל 1973 ץיקב
הטילשה ,ןבלה תיבה ןיבל הנידמה תקלחמ ןיב הררשש ןוכיתה
ב"הרא תוינידמ לע ר'גניסיק לש ויתוסיפת תא הכורא הפוקתל
.ב"הרא-לארשי יסחי לע תוקומע העיפשהו ןוכיתה חרזמב
לש התוינידמ תאו םירופיכה םוי תמחלמ ךלהמ תא ןאכ טרפנ אל
םיעירכמו םייטמרד םיעוריאב קוסענ אל ףאו ,הכלהמב ב"הרא
תעב ב"הרא החלשש דויצה לש תיריוואה תבכרה תשרפ ומכ
רשא לע בתכנ תובר .ךכמ עמתשמ רשא לכ לע ,לארשיל המחלמה
ללוחתהש המ לע םג אלא ,םילשוריבו חטשב קר אל עריא
.תורופס תורעהב קר ,ןכ םא ,קפתסא .ןוטגנישווב
תא ןכו רוזיאה תויעבל ב"הרא לש התשיג תא התנש המחלמה
.לארשיל התשיג
ךא הבושח םנמוא) הדריטמ ךפהנ ילארשי-יברעה ךוסכסה   
לש תיזכרמ תיגטרטסאו תיטמולפיד היעבל ,(הדריט קר תאז לכב
.תינקירמאה תוינידמה
יריחמ תאלעה - הזמ בושח ךא ,םרחה ןה - "טפנה רבשמ"   
רוזיאה תויעב תאו ךוסכסה תא הנושארה םעפב וכפה ,טפנה
תוקיחרמ תוכלשה תלעב ,תינקירמא תימינפ ללוכ ,תילכלכ היעבל
.תכל
םיתומיעה דחאל איבה הללוח המחלמהש רבשמה   
םידוגינה תפסונ םעפ ולגתה ןכ .מ"הירבל ב"הרא ןיב םיפירחה
תויזכרמה התירב תונב לש הלא ןיבל ב"הרא לש התוינידמ ןיבש
.קוחרה חרזמבו הפוריאב
תוחנה בור תא שדחמ ךירעהל המחלמה תובקעב הצלאנ ןוטגנישוו
ץורפ דע .םימיה תשש תמחלמ זאמ התוינידמ תא וכירדהש דוסיה
התונוילעש ,התיה תילארשיהו תינקירמאה הכרעהה המחלמה
אל ברע תונידמש ;רוזיאב תוביצי החיטבמ לארשי לש תיאבצה
העפשההש ;ברעמה לע ץחל יעצמאכ טפנה קשנב שמתשהל ולכוי
תאדאסלשו ;תיתגרדה הגיסנב תאצמנ םיטייבוסה לש תירוזיאה
.לארשי םע והשלכ םכסהב תלוכיו ןיינע לכ ןיא
היה ןוסקינ לשממ םא .תועטומכ התע וחכוה ולאה תוחנהה בור
ידכ קיפסת הדבל לארשי תמצוע יכ ,ןוסנו'ג לש ותכרעהל ףתוש
ןחלושל ברע תונידמ רתי תא םג היתובקעבו ,םירצמ תא איבהל
תינקירמא תוברועמ אלל יכ וחיכוה רבוטקוא יעוריא ,םינוידה
.םישולק ךכל םייוכיסה הליעפ
תקפסמ אלכ החכוה (detente) תיתמצעמ-ןיבה תורבדיהה תוינידמ
יעוריא הז רשקהב .ברעמל חרזמ ןיב ירשפא תומיע עונמל תנמ לע
ומרת ,(red alert) ינקירמאה סויגה ונייהד ,רבוטקואל 25 -הו 24 -ה
,וחיכוה םג םיעוריאה .וז היגוס לש שדחמ הכרעהל תערכמ הרוצב
יזכרמ םוקמ סחייל שי רוזיאל עגונ רשא ינידמ בושיח לכב יכ
ויה תאז הסיפתל .תושעותמה תונידמל טפנה תקפסה תויעבל
םע טלווזור תוחיש ימימ דוע ב"הרא ילשממ לכ םיפתוש םנמוא
טעמכ םילוקיש הלא ויה 1973 רבוטקוא דע ךא ,דועס ךלמה
רבשמ .השעמ תפשל ומגרות תוקוחר םיתיעל קרש ,םייטרואית
הנוש השיג םג ללכ רשא יוניש ,הצקל הצקמ תאז השיג הניש טפנה
ינפל .ברע תונידמ בור יפלכ תינקירמאה ץוחה תוינידמ יעבוק לש
;םזילנרטפב םיתיעל יברעה םלועל םתוסחייתה הלבג רבשמה
תולשממ בורל סחיה ,יקסיעה םלועה לש ותעפשהב טעמ אל ,וירחא
םג םירקמ טעמ אלבו יניינע ךפה ,טפנה תוקיפמל דחוימבו ,ברע
.יניצר
יד ,הרבג לארשי לש הקוזיחל תינקירמאה תוביוחמה םג ,תאז םע
שאה תקספה ינפל .לארשיל קנעוהש עויסה לש לדוגב תאז םיגדהל
םוכס ,רלוד דראילימ 2.2 לש ךסב לארשיל עויס לע ב"הרא הזירכה
.זא דע םעפ-יא ול התכז לארשיש עויס לע הברהב הלעש
לכב דחוימב ךא ,המחלמה ןמזב תיזכרמ התיה טייגרטוו תשרפ
אולמ תא שידקהל אישנה לש ותלוכי רסוח .הירחא שחרתה רשא
,הכלהל אל םא ,השעמל ךפה ץוחה תוינידמ תויעבל וביל תמושת
לש התוינידמ לש ידעלב טעמכ ליבומו איצומל ר'גניסיק תא
היה טקנ ןתואש תוינידמהו תוקיטקטה לש לטובמ אל קלח .ב"הרא
עיפשת אל אישנה לש תיסחיה ותשלוח יכ ,שיגדהל ןווכמ ראשה ןיב
ןבומ .םלועב םירבשמל ב"הרא לש התוסחייתה לע הרוצ לכב
לצא אלו מ"הירבב אל ,םשור ררועתי אלש ,היה ירקיעה שגדהש
רואל .שלחנ ב"הרא לש התלועפ רשוכ יכ ,רוזיאב םידדצה
קר ןתינ ,הביצה טייגרטוו תשרפש הכיבמהו השקה תואיצמה
,סרגנוקה ללוכ ,ינקירמאה דסמימהו ר'גניסיקש רשוכהמ לעפתהל
.1973 רבוטקוא רבשמ תפוקתב וליג
םגש ,ךכל האיבה םירופיכה םויב הירוסו םירצמ לש ןתונפקות
קר אלו ,תינקירמאה להקה תעד המחלמה רחאלש הפוקתב
טפנה םרח שיחמה תאז םע דחי .לארשיב הבורב הכמת ,תידוהיה
לש ןתובישח תאו ב"הרא תלכלכ לש התועיגפ תא להקה תעדל
ששח לומ לארשיל היתפמא :םידגונמ םימרז ןאכ ויה .ברע תוצרא
הארנ היהש המ ללגב "יברעה םלועה" לש הלדגו תכלוה הביאמ
הכרעהה .לארשיב ב"הרא לש תגיוסמ יתלב טעמכ הכימתכ
הצאוה ,טרפב תייווכו הידועסלו ללכב ברע תוצרא לש ןתובישחל
תויעבב תרושקתה יעצמא לש יביסנטניאה קוסיעה ידי לע םג
,תיקסעהו תיתיישעתה הליהקב דחוימב השגרוה איהו ,רוזיאה
תוצרא םע רחסמ ירשק חותיפב םיצמאמ העיקשה אל זא דעש
ומרזש קתעה תוסנכה .ידמל תיטסרד הרוצב הנתשה הז בצמ .הלא
םהלש אוביה תא תיתועמשמ הרוצב ולידגה טפנה תוקיפמ תוצראל
םיקסעה תליהקו ב"הרא לש הדמעמ תא וססיבו ב"הראמ
ינקירמאה אוציה לדג םיעבשה תונשב) .רוזיאב תינקירמאה
הדידמב ישוקה תורמל .(%650 -ל לעמ ,ןאריא ללוכ ,טפנה תוקיפמל
םרח ידי לע ב"הרא לש התועיגפמ תחנה-יא יכ עובקל ןתינ ,תקיודמ
הדימב ונזיא ןוכיתה חרזמהמ טפנ אוביב תולתה תשוחתו טפנ
דוע להקה תעד תלחנ ויהש ,תוילארשי-ורפה תושוחתה תא תמיוסמ
.םלועה תמחלמ םותמ
,התיה ר'גניסיק לש דחוימבו ןוסקינ לש הנושארה םתנקסמ
.תיחרכה איה ךוסכסה לש והשלכ ןורתפ תארקל תומדקתהש
,ב"הרא אלא רחא םרוג ןיא הרקש המ רואל יכ ,התיה םתכרעה
תוביציל ליבוהל ותרטמש והשלכ יטמולפיד ךילהת םדקל לכויש
תונידמ ,ןפי ןוגכ ,םלועה תונידמ בורש תורמל הזו .רוזיאב
רתוי תובורק ויהש תודמע וצמיא ,ישילשה םלועב וא ,הפוריאב
דדועל ךירצ היה הז בצמ הרואכל .לארשיל רשאמ ברע תונידמל
תיביטקא תוברועמל ,םירצמ דחוימבו ,ברע תוצרא לש ןתיינפ תא
ב"הרא לש הלקשמ ךא .הלא םירחא םיימואלניב םימרוג לש
הלקשמ תא םירצמה יניעב םג וקזיח הב לארשי לש התולתו
.ירוזיא ךלהמ לכב ב"הרא לש עירכמה
:תורטמ רפסמ תוברקה םותל ךומס ומצעל ביצה ר'גנסיק
תידעלב ול ריאשהל ב"הרא לש התירב תולעב תא ענכשל   
;ךוויתה תכאלמ תא
;ןתמו אשמהמ מ"הירב תא דדובל   
;טפנה םרח תרסהל לועפל   
;"תונותמה" ברע תונידמ תא קזחל   
תגשה ךות הז לכו ,לארשי םע ךוסכס וא ערקמ ענמיהל   
.ותוינידמל ילנויסרגנוק יוביג
תונידמ תא ענכשל התיה ב"הרא לש התניחבמ תיזכרמה היעבה
תא גישהל רתוי ריבס יוכיס שי יכ ,םירצמ תא דחוימבו ברע
היה הז רבש .הביא תולועפב רשאמ יטמולפיד ךילהתב ןשקובמ
ירותיו רבעל דועצל לארשי תא ענכשל תורשפא היהתש ךכב הנתומ
,םיינושארה םיבלשב אל חטבל ,היהי ןתינש ילבמ ,םיחטש
ינש דצמ .יזוח אל המחול-יא לש בצמ רשאמ רתוי לארשיל חיטבהל
תנתינ וז הרטמ יכ ,הבשחמל םירצמ תא ליגרהל ב"הרא לע היהי
םא ,ידיימ יוויסמ עויס לארשיל קינעת ב"הראש יאנתב קר הגשהל
ונייהד ,"תונותמה" ברע תונידמל ידיתע עויסל החטבה ךות םג
.(סרגנוקה יוביגל תוינויחה םג ןאכמ) הידועסו ןדרי ,םירצמ
תוליעפל ב"הרא תא בייח ביצי םכסה אלל תוברקה םויס
ותעיסנ .המחלמה ירחא דיימ רבכ תיביסנטניא תיטמולפיד
לע .רבמבונ תליחתב דוע התיה רוזיאל ר'גניסיק לש הנושארה
תויאבצה תוחישה ורשפאתה תאדאס םע וימוכיס סיסב
ןיב תונושארה תורישיה תוחישה ,101 מ"קב תוירצמ-תוילארשיה
רבדב המכסהל ועיגה אל םידדצה ינשש תורמל .תונידמה יתש
ןיב רישיה שגפמה םצע היה ,ןהיתוחוכ לש שדחמ תוכרעיהה
.תרכינ תובישח לעב םידדצה
תוכרעיהה תייגוס הקיסעה םידדצה ןיב המכסהה-יא רואל ךא
גשוה ראוניבש דע ,םיבר תועובש ךשמב םינקירמאה תא שדחמ
תאדאסל ב"הרא אישנ יבתכמ וולתה הז םכסהל .בייחמ םכסה
תניחבב ויהש ,ולא םיבתכמ .ריאמ הדלוג ,לארשי תלשממ שארלו
לע לביק דצ לכש תויובייחתהה טוריפ קר אל וללכ ,םידקתו שודיח
תובייחתהו תוידדצ-וד תוינקירמא תוחטבה םג אלא ,ומצע
תושרל ודמעוי ןהיתואצותש ,רוזיאל לעמ ןויב תוסיטל תינקירמא
תוביוחמש םידקתה תובישחב טיעמהל השק .םידדצה ינש
,הנושארה םעפה תאז התיה .םינשה ךשמ הרצי וז תינקירמא
םג םכסה תגשהב הקומעה התוברועמ תא התוויל ב"הראש
.ועוציבב ליעפ דיקפת המצע לע לבקל תשרופמ תוביוחמב
קשמדו ןאמע ,ריהק ,םילשורי ןיב ר'גניסיק לש םיגולידה יעסמ
תוחיג ידי לע הסינ אוה ןמזה ותוא לכ .הנש יצח טעמכ וכשמנ
,םיאפוריאה לש םתוברעתה עונמל הבקסומל דחוימבו הפוריאל
דחוימבו ,םיריחמה תיילעו טפנה םרח לש םיירקיעה תונברוקה
הפוצר התיה הפוקתה לכש תורמל .מ"הירב לש התבורעתה
אוה .םיטעמ אל םיגשהב טקנ התואש תוינידמה הרתכוה ,םירבשמ
םע ןושארה םייניבה םכסהל רבעמ ,גישהל רבד לש ופוסב חילצה
.ופקותב ונדועש ,ירוס-ילארשיה םכסהה תא םג םירצמ
תואצות תורמל .לארשי תלשממ רוכזכ הפלחתה םישדוחה םתואב
ריאמ הדלוג תלשממ הצלאנ ,1973 רבמצדב 31 -ב תוריחבה
.1974 יאמב ותלשממ תא ביכרה ןיבר קחציו ,רטפתהל
תומדקתה גישהל ר'גניסיק הסינ ,1974 ינויב ,ןכמ רחאל רצק ןמז
וחירי ויפל ,תינדריה תיזחב םג םייניב םכסה ועיצהב ןדרי ןוויכב
תישארב זא התיה ןיבר תלשממש ,הדבועה .תינדרי הטילשל רזחות
קר אל ךא .ןויערה לש תידיימ טעמכה ותייחדל האיבה ,הכרד
ץיקב ואישל עיגהש ,טייגרטוו רבשמ םג אלא תילארשיה הייחדה
.ןויערה תא חונזל וצליאו ר'גנסיק לש ןורמתה שפוח תא רצה ,1974
ילואש - חתפ ותוא לש ולוצינ-יאש ,רתוי רחואמ עבק ומצע אוה
האיגשה אוה - ןדריל לארשי ןיב והשלכ רדסה ליבוהל לוכי היה
.תינוכית חרזמה ותוינידמב תיניצרה
םידדצה ןיב קר אל ,םירבשמ תפוצר התיה םיגולידה יעסמ תפוקת
שמתשה ,ןוסקינ לש ויוביגב ,ר'גניסיק .ב"הראל לארשי ןיב םג אלא
לש םיטעמ אל םיקלח .לארשי תלשממ לע םידבכ םיצחלב םעפ אל
גישהל תנווכמכ תינקירמאה תוינידמה תא ושריפ ץראב להקה תעד
קפס ןיא .ברע תוצראמ תישממ הרומת אלל לארשימ םירותיו
ב"הרא לש תיזכרמה התרטמ ירהש .קדצהמ טעמ אל ךכב היהש
תא ריסהלו ,אסיג דחמ ,רוזיאל תוביצי לש הדימ בישהל התיה
תאש רתיבו ,תינקירמאה תוארה תדוקנמ .אסיג ךדיאמ ,טפנה םרח
תאז הרטמ גישהל היה ןתינ אל ,הפוריא ברעמו ןפי לש ןתניחבמ
שודיח-יא תרומת תילארשי הטילשב םיחטש תרזחה ידי לע אלא
רבד לש ופוסב וליבוי םייניב ירדסהש הווקת ךות - המחלמה
םירכומ תולובג" לארשילש התניחבמ וללכיש ,םיללוכ םירדסהל
."ללוכו קדוצ םולש" תיברעה הניחבהמו "הנגה ינבו
-ןוסקינ לש םתוינידמ סיסבב יכ ,ךכמ םלעתהל ןיא תאז םע דחי
התמצועב לארשי לש הנוחטיב קר יכ ,הרכה תחנומ התיה ר'גניסיק
תיברע הרכה לולכל תבייחה - תינידמה ןהו תיאבצה ןה ,איה
רשפאת - ב"הראל לארשי ןיב "םידחוימ" םיסחי םויקב תיטייבוסו
.םייחרכה םתעדל ויהש םירותיוה םתוא רבעל דועצל לארשיל
.לארשיל קינעהל הנכומ התיה ב"הראש יביסמה עויסה ןאכמ
לארשי לע ץוחלל תנמ לע עויסב םעפ אל ושמתשה ןוסקינו ר'גניסיק
קומעה םשורה ךורא רתויה חווטב ךא ,תרחא וא וז היגוסב
הרצי יביסמ הכ עויס לארשיל שיגהל תינקירמאה תונוכנהש
ועבנש םינושה םירבשמהמ ךורע-ןיאל בושח היה ,ברע תוצראב
.םיגולידה יעסמ ןמזב לארשי לע ליעפה ר'גניסיקש םיצחלהמ
טסוגואב המייתסה ר'גניסיק לש הנושארה םיגולידה יעסמ תפוקת
דעצ-ירחא-דעצה תוינידמ .ןוסקינ לש ותורטפתה םע ,הנשה התוא
םייניבה םכסה - םימכסה ינש 1974 -ב הגישה ר'גניסיק לש
,תאז םע .הירוס םע שדחמ תוכרעיהה םכסהו םירצמ םע ןושארה
היה ןתינ אל ןדרי םע וחירי םכסהל איבהל ססוהמה ונויסינ
ץלאל ותלוכי-יא רואלו לארשיב םיקומעה םידוגינה רואל שומימל
תלשממ לש התניחבמ .תוניצרב וז היצפוא לוקשל לארשי תא
ןיינועמ היה תאדאס .תירצמה תיזחל הנותנ התיה תופידעה לארשי
רשא ףסונ םכסה תינורקע הבייח לארשיו ,תפסונ תומדקתהב
תשולש תכרעה .יניסב ל"הצ תוחוכל רתוי הבר תוביצי חיטבי
הלולע תומדקתה-יא יכ ,התיה - ב"הראו לארשי ,םירצמ - םידדצה
.תורדרדיהל ליבוהל
ר'גניסיק שדיח ,לארשי תלשממ לש היתורצפה חכונלו ,הז עקר לע
םכסה תא רבד לש ופוסב דילוה הזו ,רוזיאב ויגוליד עסמ תא
ומדוקכו ,שקיעו השק היה ןתמו אשמה .םירצמ םע ינשה םייניבה
לארשי רשאכ ,1975 סרמב עריא םהב ףירחהש ,םירבשמ ףוצר
ידיגה ירבעמ תא תונפל התוא תובייחמ ויהש תועצהל הבריס
תירצמ המכסה אלל סדור ובאב טפנה הדשל ףסונב הלתימהו
הכרעהה" תא דחמ דילוה רבשמה .ילמרופ המחול-יא םכסהל
ךא ,לארשי יפלכ ב"הרא לש התוינידמ לש תמסרופמה "שדחמ
תודגנתה עיבהש ,דרופ אישנל םירוטנסה 75 בתכמ תא םג ךדיאמ
.לארשי לש היתודמעב הכימת עבתו שדחמ הכרעה התואל הפירח
תועובש יכ ,הז רבשמב תויתוכאלמהמ והשמ היה ,תאז םע דחי
רש ןהו ,ןולא לאגי ,זאד ץוחה רש ןה ועימשה ןכ ינפל רפסמ
אילפהל ומדש תונויער תודרפנ תואצרהב ,סרפ ןועמש ,ןוחטיבה
שיא .ומצע םכסהב םיוטיב תא רבד לש ופוסב ואצמש תונורתפל
יסחיב סרמ רבשמ לש סיזרתקה םאב םויה חוטב תויהל לוכי וניא
רבשמהש רורב ךא ,תואיצמה ביוחמ היה ןכא ב"הרא-לארשי
יתש יסחיב םימיוסמ םייוניש םהיתובקעב ואיבה ומצע םכסההו
.תונידמה
ןתמל הנושארל המיכסה ב"הראש ,היה רתויב יתועמשמה יונישה
תחלשמ) יניסב תינקירמא תיזיפ תוחכונ תרוצב חטשב הבורע
ךא ,"תיחרזא" םנמוא התיה וז תוחכונ ,(תינקירמאה הדשה
ותובישחל רבעמ .ינקירמאה אבצה יקיתומ הבכרוה השעמל
רתוי רחואמ ועונכשב יתועמשמ םידקתכ הז דעצ שמיש תישעמה
-ברה חוכב םיינקירמא תוחוכ לש םתוחכונל רטרק לשממ לש
.דיוויד פמק ימכסה תרגסמב יניסב ימואל
היה ,ימידקת ךרע היה ול םגש ,רבשמהמ עבנש ףסונ טנמלא
הנוחטיבו התמצוע תא אטיב אוהו םירוטנסה 75 לש םבתכמ
הלודשה לש התוליעפ תאו תידוהיה הליהקה לש רבוגה ימצעה
אל לשממ םוש ונרוזיאב השענב תידוהיה תוברועמהמ .תידוהיה
.םלעתהל דוע לוכי היה
תוחתפתה הלח תונידמה יתש ןיבש םיילרטיליבה םיסחיב םג
אישנה לש (ידוסה) ובתכמב היוטיב תא האצמ איהו תיתועמשמ
תקפסהל החטבה קר אל ללכש ,1975 רבמטפסב 1 -המ ןיברל דרופ
לש תיתוכיאה התונוילע תרימשל תובייחתה הנושארל םג אלא קשנ
תושדח תוינידמ תועצה גיצת אל ב"הרא יכ תובייחתה ןכו לארשי
.לארשי םע תמדקומ תוצעייתה אלל
םייניבה םכסה ןהו "סרמ רבשמ" ןה יכ ,ןייצל שי תוניגהה ןעמל
תא ףאו ב"הרא תא ודקפש םישק םירבשמ עקר לע ודלונ ומצע
רבשמל ,יגרטה הפוסל העיגה םאנטייו תמחלמ .ןוכיתה חרזמה
חצרנ לסייפ ךלמה ,קפואב ןורתפ הארנ אל 1974 לש ןיסירפק
תמחלמ תליחת תא ונמיס רשא ,םימד יעוריא ויה ןונבלבו
טייגרטוו רבשמ המצע ב"הראבש ןמזב עריא הז לכ .םיחרזאה
רחבנ אלה אישנה ,דרופ אישנה תושארב לשממהו דילגה םרט
לשממכ הל הצוחמ ןהו ב"הראב ןה הארנ ,ב"הרא תודלותב דיחיה
ךכ לע םמותשהל רשפא הלא םיצוליא רואל .חטבומ וניא ודיתעש
קחשל החילצה ר'גניסיק לש ותושארב תינקירמאה היטמולפידהש
לארשי ןיב ינשה םייניבה םכסה תגשהב עירכמה דיקפתה תא
.םירצמל
המויסל האב ר'גניסיק-דרופ-ןוסקינ תפוקת רשאכש ,עובקל ןתינ
תודבוע יתש וטלב ,1976 -ב תואישנל רטרק לש ותריחב םע
.תומיכל תולקב תונתינ ןניא ןהיתשש תורמל ,תויתועמשמ
ב"הרא לש תכשמתמהו הקומעה תיאבצהו תיטמולפידה התוברועמ
רבשמו םירופיכה םוי תמחלמ תובקעב) הלביק רוזיאב השענב
בור ידי לע תלבוקמו תינויחכ הכרעוה ךאו ,תינידמ תופידע (טפנה
.ויתב ינש לע סרגנוקה ידי לע םג ןכלו ,להקה תעד לש ובור
,ןוסנו'ג ילשממ לש יביסנטניאה קוסיעהש ,איה היינשה הדבועה
תא ףאו תודיקפה תא איבה לארשיו רוזיאה יאשונב דרופו ןוסקינ
וילאמ ןבומה רבד לארשי םע םיעגמב תוארל תינקירמאה הנוצקה
השרתשה רשא ,וז םיעגמ תרגיש .םקוסיע לש ילרגטניא קלחו
דבכנ קלח הווהמ ,תוביסנה ףקותב ילארשיהו ינקירמאה דסמימב
קוסיעה םג .תונידמה יתש ןיב םיבורקה םיסחיה תמקיר לש
ליגרה - לארשיב השענבו רוזיאה יניינעב תרושקתה ילכ לש ץאומה
ןבומ טעמכש ,הנידמ לארשיב תוארל תינקירמאה להקה תעד תא
.םולשל הכרד תא אוצמל הל עייסל ןיינע שי ב"הראלש וילאמ
ןתמו אמש לוהינ לש הטיש וישרויל ר'גניסיק שירוה ךכל רבעמ
תוסנל םיבייח ,וז ר'גניסיק תטיש יפל .הרגישל טעמכ זאמ הכפהש
עיגהל ןתינש הארנ םהילעש ,םיביכרמל ןתמ אשמה תא קלחל
ינללוכ םכסה ךותל דחאל שי הלא םיביכרמ .תולק רתיב םכסהל
יטרפב תוקמעתה תבייחמ איהש ,אוה וז הטישב ישוקה .רתוי
ךות ,ךשמתמ ץמאמ ,ב"הרא ונייהד ,ךוותמהמ תעבותו םיטרפ
.ומצע אישנה לש הז ללוכ ,עבוקה ינידמה גרדה לש יוביג תחטבה
תינקירמאה היטמולפידה תלחנל התיה ר'גניסיק לש וז ותשרומ
.ונרוזיאב
ותשיגב הנוש היה ,1977 -ב ודיקפתל סנכנש אישנה ,רטרק ימי'ג
טעמכ ול היה אל םנמוא .וימדוקמ ןוכיתה חרזמה תויעבל תישיאה
,תובר ויה אל רוזיאה תויעב לע ויתועידיו םדוק ינידמ ןויסינ
םדא תויוכזל ותשיגו ותויתד ,ישיאה ועקר ךא ,תוטרופמ אל חטבלו
שופיחה תא קר אל ויתויופידע ןיב שיגדהל ותוא ואיבה -
תא דחוימב אלא ,תירוסהו תירצמה תיזחב ךוסכסב תונורתיפל
יכ ,ךוסכסל לשממה תשיגב שודיח היה הז .תיניטסלפה היעבה
ןועיטה תא ןורקיעכ ולביק ,ר'גניסיק דחוימבו ,םימדוק םילשממ
.ךוסכסה "בל" הניא תיניטסלפה היעבה ויפלו ,ילארשיה
עקר לע ,רוזיאב בצמהש המדנ היה שדחה לשממה תסינכ םע
"םחלה" תומוהמ ךא .עוגר תיסחי ,םירצמ םע םייניבה םכסה
ןוטגנישווב תוינידמה יעבוק תעדל וחיכוה ,1977 ראוניב םירצמב
,תיללכ המכסה התיה שדחה לשממב .ירירבש רתונ בצמה המכ דע
השק היהי יברע-ילארשיה ןתמו אשמה ךילהתב תומדקתה אלל יכ
-יא יכ ,תלבוקמ העד םג התיה .רוזיאה תוביצי לע רומשל רתויב
וזש ידכ ,הידועס םע דחוימב הנבה תאיצמ לע השקת תומדקתה
לכ תורמל .ומוציעב דוע היהש ,טפנה יריחמ רבשמב הלקהל ליבות
אלא דבלב אוה אל ךא) לשממה לגד תילארשיה הרבסהה תונויסינ
יכ ,העדב (להקה תעדו תרושקתה ילכ לש םילטובמ אל םיקלח םג
ב"הראב ןה םירכינ ויה ויקזנש ,טפנה רבשמ ןורתפל חתפמה תא
.יברע-ילארשיה ךוסכסב שפחל שי ,הפוריאבו ןפיב ןהו
תבייח ב"הרא יכ ,הנקסמל דואמ םדקומ עיגה שדחה לשממה
הטלחהה .הריזב תיתועמשמ תומדקתהל ,1977 -ב דוע עיגהל תוסנל
אלו ,היצזילמרונ ללוכ ,םולש יזוח תגשהל רותחל יוצר יכ ,התיה
יכ ,רמאנ תינקירמאה היטמולפידל .םייקלח תונורתפב קפתסהל
שדחמ הסוניכ תא רשפאל תנמ לע םימוכיסל עיגהלו תוסנל הילע
.1977 ףוסב דוע הבנ'ז תדיעו לש
ןוטגנישווב ןיבר לש ורוקיבב התיה שדחה לשממה תוליעפ תליחת
אישנ הנושארה םעפב יכ ,היה הז רוקיבב ןפוד אצויה .סרמב
תוחישב ןה יוטיב ןתנ ,הנידמה תקלחמ ישנא קר אלו ,ב"הרא
בל איה תיניטסלפה היעבה יכ ,ותסיפתל יבמופב ןהו תוישיא
:ויה ןיבר ינזואב רטרק עימשהש תודמעה .ךוסכסה
;"םולשל לושכמ" תווהמ תויולחנתהה   
,ב"הרא לש התדמע איה סר'גור תינכות - תולובגה ןיינעב   
ינוי יווקל הגיסנ ךות ךא ,םירכומ תויהל םיבייח םה ,ונייהד
;םינטק םייונישל תורשפא םע ,1967
עיגה אל םאה ב"הרא אישנ ההת הנושארה םעפב - ף"שא   
ותודגנתהב ולקתנ הלא תודמע .ךילהתב ף"שא לש ופותישל ןמזה
תרחמלש ,היה םיאשונה תאלעה םצעמ דוע עורג ךא .ןיבר לש
קלחל ןתנ רטרק - לארשיב תוריחבה ברעו - ןבלה תיבב תוחישה
תאז םע דחי .תיבמופ העפוהב יוטיב תוישיא תוחישב וירבדמ
לולכל בייח םולש היפלו ,לארשי תדמע תא אישנה לביק
.תורייתו רחסמ ,םייטמולפיד םיסחי ללוכ ,היצזילמרונ
לש הסוניכל ומצעל ביצה אוהש םינמזה חולב קובדל הסינ לשממה
תיבב ורקיב ,ןוטגנישווב ןיבר רוקיב ירחא רצק ןמז .הבנ'ז תדיעו
.הבנ'זב דסא םע שגפנ רטרקו ,ןייסוחו תאדאס הז רחא הזב ןבלה
תאדאס .הדיעוה סוניכ לש תורשפאה תא םתשולש םע קדב רטרק
תטרופמ תינכות דבעל ב"הרא לע היהי הסוניכ ינפלש ,ונעט ןייסוחו
סנוכת המצע הדיעוהש ךכ ,םידדצה ידי לע הצומיאל גואדלו
הדמעה שוריפ ,תורחא םילימב .רמגומה לע ךרבל תנמ לע השעמל
.ןתמו אשמה תא להנל ב"הרא לע יכ ,היה תינדריהו תירצמה
תוילארשיה תוריחבב "ךפהמה" לח רשאכ לשממה תודמע ויה הלא
ןיינועמ היה ויגרד לכ לע לשממה .הלשממ שארל היה ןיגב םחנמו
ןוצר הז היה .רשפאש לככ םדקומ שדחה הלשממה שאר תא ריכהל
לש התעבשה ירחא דבלב רצק ןמז םייקתה הז תורכה רוקיב .ידדה
.לארשי לש השדחה התלשממ
וירזועו אישנה םע ןיגב תוחישב וטלב תידדהה תורכהל רבעמ
,תיברעמה הדגה ,תויולחנתה יבגל תודמעב םירעפ םייזכרמה
םג ינקירמאה דצה ךא .242 תטלחה לש השוריפו הזע תעוצר
ךשמהו הבנ'ז תדיעו לש הסוניכ יבגל ןיגב לש ויתודמע יכ םשרתה
דיימ החתפתהש תואיצמה .וששחשמ רתוי תושימג ירצמה ךילהתה
.העטומ ,תיקלח תוחפל ,היה הז םשור יכ ,החיכוה רוקיבה ירחא
לע הלשממה הטילחה הצרא ןיגב לש ובוש ירחא םירופס םימי
וימוכיס תא רפה רטרק תעדלש רבד ,תויולחנתהה לש היצזילגיל
ותעדל יכ ,אישנל רסמב שיגדהו הלשממה שאר רזח ןכ .ןיגב םע
רסמה .תותיזחה לכב תילארשי הגיסנ תבייחמ הניא 242 הטלחה
.ף"שא םע עגמ לכל ותודגנתה תא שדחמ שיגדה םג
ויכלהמב לשממה ךישמה הלא תופקשה ידוגינ תורמל
לארשי תלשממ לש היתודמע רואל .תרבוגו תכלוה תויביסנטניאב
תדיעוש ,םייברעה תונויערה היפלו ,הנקסמל םינקירמאה ועיגה
ררשאיש םורופ קרו ךא אלא ןתמו אשמ תריז היהת אל הבנ'ז
התטנ ןכל .םייתואיצמ םניא ,ןכל םדוק ודבועש תונבהו םימכסה
תריזל ךפהיהל ךרטצת הדיעוה היפלו ,הפקשהל רתויו רתוי ב"הרא
גצוימ תויהל בייח היהי יניטסלפה דצה רשאכ ,ומצע ןתמו אשמה
ריכזמ לש ורויס ירחא לשממב הקזחתה וז העד .יהשלכ הרוצב הב
הלקתנ תאז הסיפתש תורמל ,רוזיאב ,סנאו סורייס ,הנידמה
.תאדאס לש תשרופמה ותודגנתהב
ובוש ירחאש תועובשב ודדחתה ב"הראל לארשי ןיב תועדה יקוליח
תויולחנתהה - תויזכרמ תויעב יתשב דחוימב ,רוזיאהמ סנאו לש
ןוטגנישוו התסינ ןמזה ותואב .ןונבל םורדב תילארשיה תוליעפהו
תלבק לע ריהצהל םיימשר אל םיעגמ תועצמאב ף"שא תא ענכשל
תומומע תועידי קר ועיגה םהילעש ,הלא םיצמאמ םג .242 הטלחה
תיבויח הדוקנ קר .םידדצה ינש ןיב הריוואה תא וריכעה ,לארשיל
,ןיידל סנאו לש רתויב תיבויחה ותוסחייתה איהו ,הרקדזה תחא
.תוקומע ותוא ומישרה ומע םילשוריב ויתוחיש רשא
(1977 רבמטפס) הלא תועובשב הזכרתה תינקירמאה היטמולפידה
,היטביה לכ לע הבנ'ז תדיעו לש הסוניכ תייגוסב תידעלב טעמכ
ותואב ךא .הדיעוב תיניטסלפ תופתתשהו ילרודצורפה דצה ללוכ
רבד לש ופוסבש ,תרכינ תובישח ילעב םילולסמ ינש וחתפתה ןמזה
םיעגמהו תוינכותה רשאמ םיעוריאה ךלהמ לע רתוי ועיפשה
.תננכותמה הדיעוה יטרפל ביבסמ המייק ב"הראש
המזויה - תוינקירמאה תונכהה לש הרישי האצות היה ןושארה
.רוזיאה יניינעב ףתושמ יטייבוס-ינקירמא ריינל עיגהל תיטייבוסה
,ריינ לש חסונ לע המכסהל םהיניב ועיגה םיטייבוסהו םינקירמאה
ןה תיטילופ המוהמ ררוע רבוטקואב ומוסריפ םע ,רוכזשכש
םצעו ,םייאשח ויה םיטייבוסה םע םיעגמה .לארשיב ןהו ב"הראב
ךכל רבעמ ךא .ברע תונידמ תא ןהו לארשי תא ןה עיתפה םמויק
ירבח ןיבמ םיבר לש םתמח תא םסרופ רשאכ םכסהה ררוע
-יטייבוסה םכסהה רקוע המקש המוהמהמ האצותכ .סרגנוקה
השיגפב (יניטסלפה גוצייה תייגוסל טרפ) ישממה ונכותמ ינקירמא
ןיב ידוס ןתמו אשמ םויק .ןיידל רטרק ןיב קרוי-וינב תיליל
ויכלהמב תאדאס לע ועיפשה ומצע םכסההו ב"הראל מ"הירב
תויוחתפתהה לע תלטובמ אל העפשה התיה ורוקיעל םג ךא ,םיאבה
.תודיתעה
לש ופוסבש ,םירצמל לארשי ןיב םיעגמה םג ושחרתה ןמזה ותואב
אל םנמוא םינקירמאה .םילשוריב תאדאס רוקיב תא ודילוה רבד
םתוא וקיזחה םידדצה ינש ךא ,הלא םיעגמב ליעפ קלח וחקל
,ןיגבו תאדאס .אלמ ןפואב אל םג םא ,הנומתב תמיוסמ הדימב
לע סנאול דחוימבו רטרקל ורסמ ,ןייד רתוי םירחואמ םיבלשבו
וריהבה ,תאדאס טרפבו ,םיגיהנמה ינש .םיעגמה םויק םצע
.רישי ןתמו אשמ םיללוש םה ןיא יכ םעפ אל םינקירמאל
םיוסמ טקש ררתשה תינקירמא-תיטייבוסה העדוהה רוקיע ירחא
הזיא התהת ןוטגנישוו ,המזוי הטקנ אל לארשי .תינידמה הריזב
תניחבמש הבנ'ז תדיעו לש הסוניכ םודיקל טוקנל דוע ןתינ םידעצ
תורצבתהמ ששחש ימ ךא .המשל הרטמל (טעמכ) הכפה לשממה
תושרתשה 1973 -ל המודב יכ ,המדנ .תאדאס היה ווק-סוטטסה
העורגה הרירבה ותניחבמ התיה םולש אלו המחלמ אל לש בצמ
רוקיע לש גשיהה ירחא ,לארשיש ששח םג אוהש ןכתי .רתויב
תינידמ תבחס טוקנל היושע ,תינקירמא-תיטייבוסה העדוהה
הזוזתל איבהל תינקירמאה המזויה תא לאל םישל חילצתש ,תפסונ
לארשי ,תורחא םילמב .ינשה םייניבה םכסהל רבעמ תיתועמשמ
,ש"ויב תויולחנתהבו תימי לבח חותיפב ךישמת ,יניסב ראשית
.ןלוגב בצמה תא איפקתו תיניטסלפה היעבהמ םלעתהל ךישמת
תוחפ אל יטמרד דעצ טוקנל וילע יכ ,רבדה שוריפ היה ותניחבמ
.םירופיכה םוי תמחלמל ותאיצי רשאמ
ומרתש םיירקיעה םייטקטה םיעינמה ןיבש ,הארנ רוחאל טבמב
התוא התיה םילשוריב ורוקיב תא םוזיל תאדאס לש ותטלחהל
םכסהה תא רקעל ןייד חילצה הבש ,ןיידל רטרק ןיב תיליל השיגפ
.קפסב הבנ'ז תדיעו תינכות תא דימעהל ךכבו יטייבוס-ינקירמאה
רפסמ ךשמו לשממה תא עיתפה םילשוריב תאדאס לש ורוקיב
הנמתסה ובש ,בצמל סחייתהל ךיא ןוטגנישוו העדי אל תועובש
תיברעה הנידמל לארשי ןיב רישי םכסה לש תורשפאה הנושארל
ב"הרא תא הסינכהש הנושארה התיה לארשי .רתויב הבושחה
לע ןוטגנישווב רקיב ןיגב רשאכ ,תינידמה תלוברעמה ךותל שדחמ
.ירצמה ךילהתה ךשמהל ויתובשחמ תא לשממה ינפב גיצהל תנמ
תא ןהו הימונוטואה תינכות תא ןה הנושארל זא הלעה ןיגב
.יניסב רדסהל ויתונויער
רכומ דיוויד פמקו סדיל ,היליעמסיא תודיעו ךרד םיעוריאה ךלהמ
התוא תטלוב ב"הרא-לארשי יסחי תייגוסב ךא וילע רוזחל ידכמ
יכרד ורצונש תורמל היפלו ,המצע לע תרזוחה תינידמ תואיצמ
אל חטבלו ,דצ ףאל התיה אל םידדצה ןיב תורישי תורבדיה
אלל רישיה לולסמב תיתועמשמ םדקתהל תורשפאה ,לארשיל
ףא לע תאזו .ב"הרא לש ,התכרב אלל םגו ,הליעפה התוברועמ
הכילומה המכסה לכ היפלו ,םילשממה לכ לש תינורקעה םתשיג
לש התכרב תא לבקת םידדצה לע תלבוקמה ,ךוסכסה בושייל
.ב"הרא
םישדוחב דחוימב הטלבוה אל םנמואש ,תינקירמאה תויזכרמה
םיעגמב םג בטיה השגרוה ,דיוויד פמק תדיעו סוניכ דעש
ידי לע תיניטסלפה היעבה תשגדה ,לשמל ךכ .םיירצמ-םיילארשיה
ךא .םינוידה לש םויה רדס תא טעמב אל הביתכה םינקירמאה
לולע ןתמו אשמהש ,סדיל תדיעו ירחא הארנ היה רשאכ ,ךכל רבעמ
ותוא תא סניכו ישיא ץמאמ לע רטרק טילחה ,םותס יובמל עלקיהל
תישיאה םתוברועמ םצע .דיוויד פמק תדיעו ונייהד ,ידוחיי עוריא
רתויב םיריכבה וירזוע רתיו הנידמה ריכזמ ,ב"הרא אישנ לש
ותוברועמ םגש יפכ ,תרגסמה םכסה תגשהל תערכמ המורת המרת
תודמע ירעפ לע רושיגב תערכמ התיה ןכמ רחאל רטרק לש תישיאה
.םולשה םכסה חוסינב םידדצה
ב"הרא לש התשיג תא וחנהש ,תונורקע רפסמ םולשה םכסהב וטלב
:םירצמו לארשי ןיב ךוותל האובב
היה ןתינ ותרזעב קרש יזכרמה םרוגכ ב"הרא לש הדמעמ   
שפחל לשממה תא בייח םירצמו לארשי ןיב םירעפה לע רשגל
םיילארשי םיסרטניא ןיב ,םלשומ אל םג םא ,ןוזיא הדמתהב
םירחאה םייברעה החיש ינבב תובשחתה ךות םג ךא ,םיירצמו
.מ"הירב רבעל ידימת טבמ םעו
ןכלו - םיבותכ םימכסהל עיגהל קר אל הלדתשה ב"הרא   
ינש יסחי לש יברימה םדוסימל הרתח םג אלא - םיבייחמ התעדל
.םידדצה
הסיפתה ךמס לע םג לשממה לעפ תולובגה תייגוסב   
-המ תודחאה תלשממ תטלחהב יוטיב ידיל האבש יפכ ,תילארשיה
לובגב האור לארשי םולש ימכסה תרגסמב היפלו ,1967 ינויב 19
.היתולובג תא ,ירוסהו ירצמה ,ימואלניבה
,םימיה תשש תמחלמ זאמ לארשי תולשממ תודמעל דוגינב   
החנה רטרק לשממ לש תינידמה ותסיפת דוסיב תחנומ התיה
היעבה ןורתפ תארקל תומדקתה אללש ,(המומע םנמוא)
םולשה םכסהל עיגהל היהי ןתינ אל ,היטביה בור לע תיניטסלפה
.םירצמל לארשי ןיב
תייעב יבגל תינורקעה ותדמע תא לשממה עבק וז הייאר ךותמ םג
רבס ,ןתמו אשמה זכרמב הדמע אל היגוסהש תורמל .םילשורי
ידדצ-דח דעצ לכ יכו ,םכסהב אלא רתפית אל היעבה יכ ,לשממה
.ללוכ םכסהל ךרדב לושכמ היהי
.ימינפ יטילופ טביה םירבדה עבטמ הוולתה ךשוממה ןתמו אשמל
תודוקנ ול ונקה רטרק לש הקומעה ותוברועמו ךלהמה תחלצה םצע
הכמת רופס ןיא םירבשמ תורמל .תוטעמ אל תויטילופ תוכז
לש היתודמעב ןהו לשממה תוינידמב ןה הבורב תידוהיה הליהקה
.לארשי
,תינקירמאה להקה תעד יניעב רוביגל יברע גיהנמ ךפה הנושארל
- תינקירמאה תרושקתב תאדאס לש תוירלופופה .תידוהיה וז ללוכ
תריציב .ןיגב לש וז לע הברהב התלע - םירצמ לש וזב םג ,ןכלו
תרושקתב הרייטצה איהש יפכ ,תאדאס לש תרהוזה תומדה
,הדבועל ךשמתמו לטובמ אל קלח םג היה ,תימלועהו תינקירמאה
,תידוהיה הליהקה לש םירכינ םיקלחב ללוכ ,להקה תעדבש
תורמל היפלו ,ןכ ינפל תמייק התיה אל טעמכש ,השוחתה השרתשה
םע םולשל תילאיר היצפוא לארשי רובע תמייק םילושכמה לכ
.םיניטסלפה תוברל ,היתונכש
ןיב ןתמו אשמב עירכמה וקלחו רטרק לש ולשממ לש רוקיס לכב
,תינאריאה הכפהמהו רבשמה לע חוספל רוסא םירצמל לארשי
דעו דיוויד פמק תפוקת םותמ לחה .ונוטלשב רטרקל התלע רשא
היגוסה הליפאה היינשה ותנוהכל תוריחבב רטרק לש ותסובתל
בור לע תישיאה ותניחבמו רוזיאהו לשממה תניחבמ תינאריאה
.ב"הרא לש תינוכית חרזמה התוינידמ לש םירחאה םיטביהה
לע הגשוהש תיסחיה תוביציה לע לשממה ךריב וז הייאר תיווזמ
היה ןאריא רבשמ אלול יכ חינהל ןתינ ךא ,ירצמה םולשה הזוח ידי
ךופהל ידכ המצועו םיצמאמ עיקשמ ,תישיא רטרק ללוכ ,לשממה
תומדקתהל םיכילהת תענהל ףונמל םולשה הזוח תגשה םצע תא
.תינונבלה ףאו תירוסה ,תיניטסלפה תויגוסב תיתועמשמ
,הדבועל םג סחייתהל יואר תונידמה יתש יסחי לש הז קרפ םוכיסב
םחנמו רטרק ימי'ג ןיב וררשש ידמל םירירקה םיסחיה תורמל יכ
תאש רתיב תעה התואב וחתפתה ,םירבשמהו תוסיפתה ירעפו ,ןיגב
.תונידמה יתש לש הדובעה יגרד ןיב םיימיטניא טעמכ םיסחי
דוע םידיגו רוע םורקל ולחה ,תרכינ תובישח םהלש ,הלא םיסחי
לש היצקארטניאה ךא .ר'גניסיק-דרופ-ןוסקינ ילשממ תפוקתב
תונורתפ ירחא יביסנטניאה םשופיחב ןהידיקפו תונידמה יתש ישיא
תא הברהב הקזיח םירצמ םע םולשה םכסהל ןתמו אשמה תפוקתב
.תונידמה יתש ןיב הדובעה יסחי תרגיש
תא רוכזל שי ךא ,םיישיא םיטביהב הילושב קר תקסוע וז הריקס
רשא ,םיינקירמאו םיילארשי רוביצ יתרשמ לש םתמורת
הלא םילארשי ןיב .תונידמה יסחי תמקר תא ורציב םתוליעפב
םמוקמ ךא ,ןמצייו רזעו ןייד השמ הנושארו שארב תע התואב וטלב
ןורבע םירפאו ץיניד החמש ,ןייטשניבור םיקילא ,קרב ןורהא לש
אלול תירשפא התיה אל םג םיסחיה תמקר סוסיב .חכשייש רוסא
לה ,סנאו סורייס ,סיאול םס ןוגכ םישיא ינקירמאה דצב ולעפ
רשא ,רגרובלגיא סנרולו טטשנזייא וטס ,ןוטרתא יור ,סרדנואס
,תועד יקוליח ךות םג ,םיילארשיה םהיתימע םע ןומא יסחי יכ ועדי
.ינויח סכנ םה םינומשה תונש
לש תינושארה ותייאר ,ןבלה תיבל סנכנ ןגייר לש ולשממ רשאכ
תיטייבוסה השילפה ידי לע ןה הבתכוה ןוכיתה חרזמה
ידי לע רצונש ,ץרפמב לופכה רבשמה ידי לע ןהו ןאטסינגפאל
ונא רשאכ ,םויכ .ןאריאל תיקאריעה השילפהו תינאריאה הכפהמה
ןתינ אל ,הרקה המחלמה םות ירחא רושע טעמכ רבכ םיאצמנ
,ןאטסינגפאל מ"הירב תשילפ הררועש תוששחה תא רזחשל לקנב
הקילדה השילפה .רטרק לש ותנוהכ תפוקת יהלש תארקל העריאש
,םילשוריב ףא השגרוה םתעפשהו ,םימודא תורוא ןוטגנישווב
.ץרפמה ךרואל חטבלו ריהקב
תמייקש ,לשממל היה הארנ הלא םיירירבש םיבצמ םע דבב דב ךא
הנבה ירצמ-ילארשיה םולשה םכסה סיסב לע תונבל תורשפא ילוא
,גייה רדנסכלא ,שדחה הנידמה ריכזמ .רתוי הבחר תיגטרטסא
חרזמב לעפי שדחה לשממה יכ ,ותנוהכ תליחתב םעפ אל ריעה
ולעפיו וריכי ב"הרא לש היתודידי יכ הייפיצו הווקת ךות ןוכיתה
consensus of strategic ) "תופתושמ תויגטרטסא תוגאד" ךמס לע
.(concerns
לש תינוכית חרזמה התוינידמב םישגדהה יוניש תא הלביק לארשי
.הכרבב ןוטגנישוו
תויעבב ב"הרא לש הקוסיעמ רבעמה ,לארשי תלשממ תניחבמ
תיטייבוס הרידח ינפב רוזיאה רוציבל ךוסכסה לש תוינטרפה
לש התסיפתל ןה ןושארה ןחבמה .היוצר הרומתכ הארנ היה תפסונ
תאז התיה .אובל רחיא אל לארשי לש "התכרבל" ןהו ב"הרא
התארש ,לארשי .הידועסל AWAC יסוטמ תריכמל לשממה תטלחה
אל לשממה רשאכ .לכו לכמ הריכמל הדגנתה ,ילאיצנטופ םויא ךכב
לכ תא ףיקה אוהו ,טאנסב ירוביצ קבאמ לחה ,היתורצפהל הנענ
הז קבאמ ףא לע ךא .קאפייא ידי לע לבוהו םיידוהיה םינוגריאה
.הריכמה תא ןטק בורב טאנסה רשיא
התעצה תא בויחב לוקשל לשממה םיכסה הז ינושאר רבשמ תורמל
דגנ הנפומ היה ורקיעבש ,המע יגטרטסא םכסהל עיגהל לארשי לש
ךוסכסה תויעב ךא ,הנש התוא רבמבונב םתחנ םכסהה .מ"הירב
המצעמ ןיב תללוכ המכסהל עיגהל לק אל יכ ,הז הרקמב םג וארה
הביל תמושת רקיעש הנידמ ןיבל תוירוזיא ללכ ויה היתוגאדש
לוטיב לע לשממה טילחה ,רוכזכ .ךוסכסהו םינפה תוריזב תזכורמ
קוחה תלחהל לארשי תטלחה לע הבוגתב ותמיתחל ךומס םכסהה
תריציל ןויסינ הזב היה תינקירמאה הניחבהמ .ןלוגה לע ילארשיה
הררשש תירירבשה תוביציה תא ןה רערעל ידכ וב היהו תודבוע
יניעב .םירצמ ךותבש וז תא הזמ רתוי ףא ךא ,תינופצה תיזחב
הלבקתה איה .תוקיזמו תוללמוא היותיעו הטלחהה ויה ןוטגנישוו
ותסינכ ינפל הנש יצחכו תאדאס חצר ירחא רתויב רצק ןמז ךא
םרט ירצמה לשממה .םירצמ םע םולשה הזוח לש ףקותל תיפוסה
הלא םיאנתב .החטבוה םרט ותוביציו ,חצרה תכממ ששואתה
הנובתה תא תרתוסכ ןוטגנישוו יניעב תילארשיה הלועפה התארנ
דוסיב לוכיבכ תחנומ התיהש ,תיגטרטסאה הנבהה תאו תינידמה
.םתחנ התע הזש םכסהה
.ג"לש תמחלמל הוולתהש הז היה םיסחיב יזכרמה רבשמה ךא
ב"הרא לש תיזכרמה התגאד התיה ג"לש תמחלמ תליחת ינפל
תא םדקלו םולשה םכסה לש יפוסה בלשה עוציב תא חיטבהל
ושקיב ג"לש תמחלמ תליחת םעש ,רורב .הימונוטואה תוחיש
תמיוסמ תוביצי תריצילו תוברקה תקספהל איבהל םינקירמאה
ב"הרא הצלאנ ,ןוטגנישווב םייק היהש זגורה תורמל .ןונבל ךותב
עקר לע .הירוס םע םג ךא - לארשי םע קודה הלועפ ךותישב דובעל
תויטמולפידה תולועפה תחא תאש רתיב החתפתה הז חרכה
פיליפ לש תכשוממה ותוחילש - רוזיאב ב"הרא לש תוניינעמה
התיה וז תוחילש לש התרטמ .ב"הרא אישנ לש ישיאה וגיצנכ ביבח
תמחלמ תא איבהל ןויסינ םג אלא תוברקה תקספה קר אל
רקיע התיה תוברקה ץורפ ירחא .הפוסל תינונבלה םיחרזאה
ץמאמ ךות ,ןונבלמ ף"שאו ל"הצ תגיסנל איבהל תנווכמ ותלועפ
הנידמל ורשפאיש םייטילופ םיאנת תריציל תינונבל םינפה הריזב
.תיתגרדה תובצייתה תאזה העוסשה
אל ןיינע םהב שי ,ןוטגנישוו יכלהמו ויכלהמ תחלצה-יא תורמל
ביבח ליעפה ר'גניסיק לש םיגולידה יעסמ זאמ הנושארל .לטובמ
לש הלאו םיירצמה ,םיידועסה ללוכ ,םייברעה תורוניצה לכ תא
םיגלפה לעו םירוסה לע םתעפשה תא וליעפיש ידכ ץרפמב תונידמ
הקיטקטל .(תוילארשיו) תוינקירמאה תועצהל םיכסהל םיינונבלה
םיעוריאהו ליימו'ג רישב חצרש דע תמיוסמ החלצה ףא התיה וז
קוזיחל יכ ,חוכשל ןיא .גשוה רשא תא לאל ומש ונממ ועבנש
רוגיש ידי לע ןה יאבצ חוכ םג ב"הרא הליעפה יטמולפידה ץמאמה
ידי לע ןהו ,התמזויב תורייבב םקוהש ,ימואל-ברה חוכל היתוחוכ
היצמאמבש ןבומ .ןונבל ךותב תורטמ וזיגפה רשא ,היתוינוא
ילואו ,םג ב"הרא השמתשה םייברעה םימרוגה רבעל םיינידמה
.ןונבל ךותב םחלו הנחש ,ל"הצ לש ותמצועב םויאב ,דחוימב
תונברוקהו ןונבלב ץמאמה ןולשיכ ומרת ןכמ רחאלש םינשב
וליפא ,הליעפ תיאבצ תוברועממ ב"הרא לש התעיתרל םינקירמאה
.לבתה ינפ לע ךוסכס תוריזב ,תלבגומ
ללוכ ךא הירוסל טרפ ,ג"לש תמחלמב םיברועמ ויהש םידדצה לכ
.השק הכמ וגפס ,ף"שא
םייסל ןויסינה םג .דבכ םימד ריחמ ומליש ב"הראו לארשי ,ןונבל
ידי לע ךמתנש ןויסינ ,ןונבל םע םולש הזוחב ג"לש תמחלמ תא
םייזורדהו םיימלסומה םיגלפהו הירוס ידי לע לשכוה ,ב"הרא
ליחתהש ידדהה ןומאה .ולבס םירצמ-לארשי יסחי ףא .ןונבלבש
אל ריהקש תנמ לע ברעתהל תבייח התיה ב"הראו ,עגפנ םקריהל
.הדימה לע רתי לארשיב יטמולפידה הגוציי תא לדלדת
תוברקה רוקיסש ירוביצה םשורה תא רוכזל יוצר וז המחלמ ילושב
רוזיאב הנושארה המחלמה התיה תאז .ב"הראב השע ינויזיוולטה
העפשוה תינקירמאה להקה תעד .CNN לש תושדעה לצב הלהנתהש
ףא .ב"הרא יבחרב תופיצרב ונרקוהש תונומתה הארממ תוקומע
בתכמ ותוא רוכז דוע .הלא תונומת הארממ עפשוה ב"הרא אישנ
תינונבל הדלי לש התנומת תעפשה תחת ןיגבל חלש ןגיירש םעזנ
קחשמה יללכ תא התניש השידחה תרושקתה תייגולונכט .העוצפ
ללוכ ,םיביריה םידדצה לש ןורמתה שפוח תא טעמב אל המצמיצו
,תינקירמאה להקה תעדב התניש םג ג"לש תמחלמ .לארשי
לש היומיד תא - טלחומ ןפואב אל םנמוא - תרושקתב דחוימבו
."תילוגב קבאנה דוד"כ לארשי
יריכזמ לש ירבגה יפוליח םג ויה ג"לש תמחלמ לש תואצותה ןיב
תא עבקי רשא ידעלבה םרוגה תויהל ותעיבת תובקעב .הנידמה
רטפתהל גייה רדנסכלא ץלאנ ,ינונבלה רבשמב ב"הרא תוינידמ
תואבה םינשב התיה הלא םיפוליחל .ומוקמב אב ץלוש 'גרו'גו
.תונידמה יתש יסחי לע העפשה
תוחישב ג"לש תמחלמ תובקעב ררתשהש ןואפיקה רואל
ותסינכל ךומס ץלוש הסינ ,םירצמל לארשי ןיבש הימונוטואה
םרקיעבש ,הלועפ יווק הוותה אוה תאז הרטמל .ןעינהל דיקפתל
לע .הימונוטואה תינכות לעו דיוויד פמק םכסה לע םיססובמ ויה
הריהבה ןתמו אשמה ךילהתל ףרטצהל ןייסוח תא דדועל תנמ
,תיניטסלפה תושרה ןיבל ןדרי ןיב קודה רשק הפוצ איהש ב"הרא
,תוינקירמאה תועצהה .הימנוטואה תרגסמב םוקל התיה הרומאש
,תויולחנתהה תאפקהל העיבת וללכ ,לכו לכמ ןיגב ידי לע וחדנש
םיניטסלפה תודסומה ידיל םימו תועקרק לע תוכמס תרבעה
תננוכמה הפסאל םילשורי ייברעל העבצה תוכז תקנעהו
תקולחמה יעלס ןיב הלא םיאשונ איה ,רוכזכ .תיניטסלפה
.תוירצמ-תוילארשיה הימונוטואה תוחישב םיירקיעה
םידחא םימי .ןונבלב תויושחרתהה רואל האפקוה תאז המזוי םג
הללוחתהו ליימו'ג רישב חצרנ לארשיל ושגוה תועצההש רחאל
קוסעל םינקירמאה םג ולדח הלא תוביסנב .הליתשו הרבס תרעס
.וז םתמזויב
.דהדהל םייזכרמה היתונויער וכישמה המזויה לש התאפקה ףא לע
תא וז הפוקתב וקיסעה תינונבלה היעבה יצוליא יכ ףא
םיעגמב םינקירמאה ולדתשה ,תינקירמאה היטמולפידה
םצמאמ רקיע .דחמ ןתמו אשמה ךילהת תא עינהל םייביסנטניא
ךא ,לשכנש ץמאמ ,ף"שאל ןדרי ןיב הנבהל עיגהל ןויסינב זכרתה
תא שדחמ ןוחבל הנידמה תקלחמו ץלוש ולחה תאז םע דחי
ללוכ ןתמו אשמל החיתפכ תימואלניב הדיעו לש הסוניכ תורשפא
לע טעמ אל וססבתה הלא תובשחמ .ברע תוצראו לארשי ןיב
.ןייסוח לש ויתורצפהו ויתונויער
החמצ םג הז עקר לע .ךכב ןיינע וארה לארשי תלשממב םיקלח םג
םע ,סרפ ןועמש ,זאד ץוחה רש לש ותשיגפב הגשוהש הנבה התוא
חותפל הרומא התיה ראשה ןיבש הנבה ,ןודנולב םתשיגפב ןייסוח
אשמל החיתפכ תימואלניב הדיעו לש הסוניכ לע םכסהל ךרדה תא
.םולשל ללוכ ןתמו
,ןייסוח-סרפ םוכיסל דגנתה ,רימש קחצי ,זאד הלשממה שאר
.ןוטגנישוול ריהבה אוה התואש הדמע
םינקירמאה וכישמה תאז המזוי לש הנולשיכ ירחא םג
רבעל תנווכמ התיה הלוכ טעמכש ,ידמל תיביסנטניא היטמולפידב
התיהש ,תינכות ןדרילו לארשיל עיצה ץלוש .תיניטסלפה היעבה
לארשי ידי לע התחדנש תינכות ,דיוויד פמק םכסה לע תססובמ
יכ ,רתויו רתוי ררבתה םינקירמאל .ןדרי ידי לע סוסיהב הלבקתהו
רתוי יזכרמ דיקפת תקנעה אלל םכסה גישהל ירשפא היהי אל
וזו,1987 ףוסב הדאפיתניאה ץורפ םע הקזחתה וז העד .ף"שאל
רתוי הברה ךא ילמרופ אל םנמוא ,תורבדיה ךילהתל עקרכ השמיש
הנשה,1988 תנש לכ ךשמב .ף"שאל ב"הרא ןיב ,רבעבמ רישי
תועצמאב םקלח - םיעגמ ולהנתה ,ןגייר לשממ תנוהכל הנורחאה
םיידוהי םישיא לש הצובק לש הבוליש ךות ףאו ידוושה ץוחה רש
תא עינהל ידכ - םלוהקוטשב תאפארע םע ושגפנ רשא ,םיינקירמא
תוריפ ובינש םיצמאמ ,ןתמו אשמל סיסבכ 242 תא לבקל ף"שא
ף"שא לש ויתוטלחה רואל .1988 רבמבונב ף"שא תדיעוב םינושאר
ןיב םיימשר םיעגמ תחיתפ הנש התוא ףוסב ץלושו ןגייר ורשיא
שדח קרפ חתפנ הזבו ,ף"שא תגהנה ןיבל היסינותב ב"הרא רירגש
ךילהתב ב"הרא לש הקומעה תוברועמהו ןתמו אשמה תודלותב
.םולשה
ילשממ תפוקתב ולח תוינידמה תויעבל ב"הרא תשיגל רבעמ ךא
עויסה תוינידמל עגונה לכב רתויב תויתועמשמ תויוחתפתה ןגייר
לש יתנשה עויסה .ב"הרא םע לארשי לש םיילכלכה היסחילו
ילכלכ עויס 1.3 - רלוד דראילימ השולש לע דמעוה לארשיל ב"הרא
.םיקנעמל וכפה תואוולההו - ינוחטיב עויס 1.8 -ו
םתחנ ,תיתועמשמ הרוצב ולדגוה תוימואל-ודה תונרקה שולש
,ישפוח רחס רוזיאל םכסה
יארשא לארשי תלשממ לש התושרל ב"הרא הדימעה 1985 -בו
תורומת לש ישארה לכירדאה .ילכלכה הבצמ בוצייל םורח תעשל
הרופה ילכלכה ונוימד אללש ,ץלוש 'גרו'ג ,הנידמה ריכזמ היה הלא
היכרצל םינענ ויה רתויב יתודידיה סרגנוקה ףאו לשממה םא קפס
.לארשי לש היתורצפהלו
תולועפו הדאפיתניאה יעוריא לש ימוי-םויה ינויזיוולטה יוסיכה
,תינקירמאה להקה תעדב ושיגדה לובגה רמשמו ל"הצ לש דגנה
לש התויזכרמ תא ,ב"הרא תודהי לש םילטובמ אל םיקלח ללוכ
המכסה רבעל דעצת לארשיש ינויח המכ דעו תיניטסלפה היעבה
אלול יכ ,חינהל שי .ף"שאו תיניטסלפה הייסולכואה םע יהשלכ
רצ ף"שא רבעל לשממה לש ןורמתה שפוח היה הלא םיעוריא
בורק ויה ןוגראה תגהנה םע חיש-ודל סנכיהל ויצמאמו ,הברהב
.דיקפתל שוב לשממ לש ותסינכ ירחא דע םיחדנ יאדול
תא הריאשה הדאפיתניאה קר אל הדימ וזיאב תעדל םג השק
הירוטסיהל הסנכנש ,השרפ התוא םג אלא להקה תעדב המושיר
ןיב .בברתשה לארשי לש המש הכותל םגש ,"טייגנאריא" םשב
תא ןה הריעסהש ,דראלופ תשרפ םג תללכנ תוכיבמה "תוישרפ"ה
תודהי תא הכיבה דחוימב ךא ,להקה תעדמ םיקלח ןהו ןגייר לשממ
התלעה תאז השרפ .הגפ םרט תמיוסמ הדימבש הכובמ ,ב"הרא
תונמאנ" לע תומשאה ינפמ םידוהי טעמ אל לש םששח תא שדחמ
יכ םא ,תובר םינש ךשמ ב"הרא ידוהי תא הווילש ששח ,"הלופכ
ךלה ב"הראל לארשי ןיבש םיסרטניאה תופתושו תודידיה רואל
.ךכשו
,'יטרביל' המחלמה תיינואב הרושקה וז םג ומכ ,דראלופ תשרפ
םנמוא ,םימיה תשש תמחלמב ל"הצ תוחוכ ידי לע העבטוה רשא
םייק עקשימה ךא ,תונידמה יתש יסחי לש םסיסבב קזנ ובסה אל
בר ןהיתש ןיב לדבהה יכ ןוכנ .ודילגה םרט וחתפ ןהש םיעצפהו
התונימאב םיבר יניעב המ-קפס וליטה ןהיתש ךא ,ףתושמהמ רתוי
.לארשי לש
רוקסל ןתינ אל הדאפיתניאה לש המושירלו ולא תוישרפל רבעמ ךא
לכב ב"הרא לש העויס תא ןייצל ילבמ תונידמה יתש יסחי תא
תחיתפל קבאמל ,ןגייר ילשממ תפוקתב דחוימב ךא ,םילשממה
םידוהי לש םתוכז לע קבאמה לש ובוליש .היילעל מ"הירב ירעש
טעמכ אוה ב"הרא לש תימוי-םויה התוינידמב היילעל םה רשאב
להקה תעדב תפחוס המכסה לע הנעשנ וז תוינידמ .םידקת אלל
,ב"הרא תודהי לש גייס אלל טעמכ הכימתה לעו תינקירמאה
,ודיגי םינקיניצ .םיירוביצה הייח לש בלל הז קבאמ ךפה הרובעש
הנושארו שארב ועבנ םיינקירמאה םילשממה לש םהיתולועפ יכ
אלא לכוי אל יביטקייבוא ףיקשמ לכ ךא ,םייטילופ םילוקישמ
מ"הירב יבחרמ ולא ויהי ,םידוהי לש םתוכזל קבאמה יכ ,תודוהל
ונדועו היה םבשומ םוקמ תא םמצעב עובקל ,היפויתאמ וא רבעשל
רסומו םדא תויוכז היפלו ,תינקירמאה תימצעה העדותב ןגועמ
.ב"הרא לש התוינידמ תא תוחנהל םיבייח םוכיס
תינקירמאה תוברועמה תריקס תא םייסל רזומ הארייש רשפא
השענש תא טוריפב רוקסל ילבמ תונידמה יתש יסחי תאו ונרוזיאב
לש ותפוקת ףוס ךא .1989 -ב תואישנל שוב 'גרו'ג לש ותריחב זאמ
הכפהמה ןמיסב ודמע שוב 'גרו'ג לש ותואישנ תאש רתיבו ןגייר
לש התסירקו הרקה המחלמה לש המויס םע הללוחתהש תימלועה
ינידמ ךלהמ טעמכ ןיא .המויסל העיגה םרט תאז הכפהמ .מ"הירב
בורקו (ח"נשת תנש) יחכונה רושעב אל ,הנממ עפשומ וניאש ילכלכו
תוסנל ידמ ינרמוי ןכל הז היהי .ןיעל הארנה דיתעב אל םגש יאדול
תוארל ןתינ ילואש ,םיעוריאמ תוקומע הכ תעפשומה הפוקת םכסלו
.םפוס תא תוזחל אל חטבל ךא םתליחת תא
התיה אל הידעלב .ונרוזיא לע החספ אל תימלועה הכפהמה תעפשה
השקו ,ב"הרא לש התגהנהב ץרפמה תמחלמ תייצילאוק המק
תדיעו םג .הללוחתהש יפכ תללוחתמ התיה המצע המחלמהש חינהל
םתרוצב םימייקתמ ויה אל היתובקעב אבש ךילהתהו דירדמ
רוע םורקל לוכי היה ולסוא ךילהש ,חינהל השק םג .םייותיעבו
תובקעב ף"שאבו ברע תונידמב ולחש תויוחתפתהה אלל םידיגו
.ץרפמה תומחלמ יתשו מ"הירב לש התוררופתה
היהי ,תונותיע יחווידל רבעמ ךמסומ דועית רדעהבו ,הלא םיאנתב
תפוקתב לארשי-ב"הרא יסחי תא תעכ רבכ םכסל תוסנל ינרמוי הז
רשא םילשממ ,ןוטנילק לשממ לש הנושארה ותנוהכבו שוב לשממ
ןיידעש םיימלוע תוחוכ יסחי םעו שדח בצמ םע דדומתהל וסינ
רפסמ לע עיבצהל תוסנלו זעהל ןתינ ןכ ךא .בצייתהלמ םיקוחר
.תונידמה יתש יסחי תא םיחנמו וחניהש םיטנמלא
,םייתדה ,םיירוטסיהה םישרושה לע ביחרהל ידכמ הרצ העיריה
ב"הרא לש התוסחייתה דוסיב םהש ,םייפרגומדהו םייתוברתה
ינויגה רבסה ןיא הלא םיטנמלא לש םתנבה אלל ךא .לארשיל
יתש ןיב םינשה ךשמב וחתפתהש םידחוימ םיסחי םתואל
.תונידמה
לארשיל ינקירמאה סחיה היה אל האושה ןורכיז אלל ,לשמל ,ךכ
ב"הרא תודהי לש התוהדזה אלל םגש יפכ ,אוהש יפכ תויהל לוכי
הנטקה הנידמל ב"הרא ילשממ לש םתוסחייתהו ,לארשי םע
םתוא ךא .הל םידע ונאש וזמ הנוש חרכהה ןמ התיה תקחורמהו
דדצל םג ב"הרא תא םיצלאמ ,םיירסומ םסיסבב םהש ,םיטנמלא
.תויניטסלפהו תויברעה תויוכזב
ב"הרא לש התשיג דוסיבש ,היה רבדה שוריפ תישעמ הניחבמ
,הרכהה םג לארשיל הסחיל רבעמ הדמע ילארשי-יברעה ךוסכסל
ןתנ ,ןוכיתה חרזמל הנידמה ריכזמ רזוע רבעשל ,סרדנואס דלורהש
לכ רופלב תרהצה זאמ" :ראשה ןיב בתכ רשאכ יוטיב םעפ הל
The ) תיניטסלפה היעבה תונורקע יבגל תימואלניב הרהצה
תידוהי הנידמ יכ ,החנהה לע תססובמ התיה (Palestinian Queation
םייברעה םיבשותה לש םהיתויוכז םא קר םייקתהלו םוקל לכות
הז ןורקיע ,תידוהי הנידמ םויקב תיבקע הכימתל רבעמ ."ודבוכי
ךרוצה ונייהד - ךוסכסב ב"הרא לש הידעצ לכ טעמכ דוסיב היה
לארשי לש תוקדצומה היתועיבת ןיב רשפל יהשלכ ךרד אוצמל
לש היתועיבת ןיבו ןוחטיבו םולשב תויחל
יפל תוללוכה ,תוימיטיגלה היתויוכזל תיברעה הייסולכואה
.תימצעה הרדגהה תוכז תא תינורקעה תינקירמאה הפקשהה
בורב הבתכוה תינקירמאה תימוי-םויה תוינידמהש תורמל
ידי לע םג בורלו ומצע רוזיאב םיעוריאה ידי לע םירקמה
המחלמהמ ועבנש הלא ידי לע דחוימבו - םייאמצע םיסרטניא
לש םתקדצב ריכהל ימינפה ץוליאה רבד לש ופוסב ירה - הרקה
תוסנל ךרוצה תא תינקירמאה היטמולפידל ביתכה םידדצה ינש
התיה ב"הרא .םויק-ודל ךרד םמצעל סלפל םיביריה םידדצל עייסל
ךא ,וילע םיכסהל ולכוי םידדצהש ןורתפ לכ םע םילשהל הנכומ
תללוכ הנניאו םידדצה ןיב המכסהב התעדל תינתומ וז תונוכנ
ןיא ךכל הביסה תא .םיידדצ-דח םידעצ םע ןמז ךרואל המלשה
םידעצ יכ ששחב אלא ,םייגולואידיא וא םיירסומ םיעינמב שפחל
אלו ךוסכסה תחצנהל ליבוהל םילוכי והשלכ דצמ םיידדצ-דח
.ובושייל
טעמכ לארשיל ב"הרא לש תישעמה התשיג הענ ןמורט ימי זאמ
.תודמע יתש ןיב הדמתהב
לש םתלחנ רקיעב התיה תונורחאה םינשל דעש ,הנושארה הדמעה
תנמ לע יכ הסרג ,ינקירמאה ינוחטיבה דסמימהו הנידמה תקלחמ
התוינידמ תבייח ידנוויו סודומל ךרד התא אוצמל םידדצל עייסל
אלל ,םידדצה לכ םע היסחיב ןוזיא לע הדפקהב רומשל ב"הרא לש
הדדיצ היינשה השיגה ,התמועל .םהמ דחאב ידמ תצרמנ הכימת
,יברעה דצה תא איבי לארשי לש התמצוע קוזיח היפלו ,הסיפתב
לארשי לש המויק תדבועב קר אל ריכהל ,ברע תונידמו םיניטסלפ
לש התמצוע רואלש ,הרכהל םג אלא התונובירו היתויוכז דוביכלו
עיגהל םהל רשפאתש תרחא ךרד ןיא הב ב"הרא תכימתו לארשי
.לארשי םע המכסהבו תורבדיהב אלא - םתניחבמ ליבק רדסהל
ךרד ,ירצמה םולשה הזוח םע לחהש ךילהתה ב"הראב םיבר תעדל
,וז השיג קידצה ןדרי םע םולשהו ולסוא םכסה ,דירדמ תדיעו
-ינידמה דסממב םיכמות הל האצמ - הגרדהבו - םינשה ךשמש
לע השעמ תפשל המוגרתו החוסינ ,הבוציע זאמ דחוימבו ינוחטיב
.ר'גניסיק ירנה ידי
תקדצומ ןוטגנישווב היכמות יניעב םג יכ רוכזל שי ,תאז םע דחי
.םולש רדסה תארקל תומדקתהל הליבומ איה דוע לכ וז תוינידמ
יכ הווקתב ב"הרא תניחבמ תינתומ הב הכימתו לארשי לש הקוזיח
עויסה םגש ,ןאכמ .םידדצה ןיב רדסהה תא םדקל היהי ןתינ ךכב
קר אלו יעצמא אוה םיניטסלפלו םירצמל ,לארשיל הטישומ איהש
םדקתהל םידדצה תונוכנב הבר הדימב הנתומ אוהו ,המשל הרטמ
.ללוכ רדסה תארקל
איה לארשי היפלו ,דוסי תחנה לע תססובמ וז תינקירמא תוינידמ
םע המכסה לע ססובמה םולש רדסהל עיגהל הפיאשל האלמ הפתוש
הפתוש תויהל הלוכי הניא איה ב"הרא תעדלש ,ןאכמ .יברעה דצה
תטלחה תונורקעמ הטוסהו תילאירוטירט הרשפ תללושה הפיאשל
םהש - "םולש תרומת םיחטש" ,ונייהד - 242 ןוחטיבה תצעומ
.םימיה תשש תמחלמ זאמ התוינידמ לש הסיסבב
לש התונוכנ הנדועו התיה וז תוינידמ לש םיבושחה היביכרמ ןיב
עיתרהלו המצע לע ןגהל התלוכי תרימשב לארשיל עייסל ב"הרא
ןיבו םיניוזמה תוחוכה ןיב הלועפ ףותיש ךות ,תירשפא תונפקות
הייטנ ףא לע ךא .תונידמה יתש לש םיינוחטיבה םידסמימה
,ב"הרא רובע "יגטרטסא סכנ" איה לארשי יכ שיגדהל תילארשי
םע הלועפ ףותישמ םינוחטיב תונורתי וחמצ ב"הראל םגש תורמלו
התוינידמב רזע ילכ ,ינוחטיבה עויסה םג ראשנו היה ,לארשי
ךוסכסה לש תעדה לע לבקתמ רדסה תגשהל ב"הרא לש תללוכה
הווקמה "יגטרטסאה סכנה" ןוטגנישוו לש תניחבמ .ילארשי-יברעה
דימת הררש אל הז רשקהב םגש רורב .תירוזיא תוביצי תגשה אוה
ב"הראש םעפ אל הרקו ,ב"הראל לארשי ןיב םיעד תומימת
איבהל ידכ ינוחטיבה עויסב לארשי לש התולתב השמתשה
ןה ,תודגנתה ףא לע תאזו ,לארשי תולשממ לש ןהיתודמע תשמגהל
לע וטקננש םידעצל ,לארשיב ןהו סרגנוקב םילטובמ אל םיקלח לש
.םינושה םילשממה ידי
לגוסמה דיחי טעמכ םרוגכ הדיקפת תא ב"הרא תסיפתב ןויד לכב
התשיג לע חוספל ןתינ אל םידדצה ןיבש םירעפה רושיגב עייסל
ןורתפב ב"הרא הדדיצ 1947 זאמ דוע ,רוכזכ .םילשורי תייעבל
,ורצונש תודבועה רואלו םינשה ךשמב .ריעה תייעב לש דרפנ
קוחה תלחה ידי לע 1967 זאמו ריעה תקולח ידי לע הליחת
ףדעוהש ןורתפה תא חונזל ב"הרא הצלאנ ,ריעה לכ לע ילארשיה
"דרפנ ףוג"ל ריעה תכיפה - םלועה תומוא בור ידי לעו - הדי לע
.ימואלניב לשממב (corpus separatum)
החופיסב הריכה אל םלועמ ב"הרא יכ ,רוכזל יוצר תאז ףא לע ךא
ףא לע .לארשיל ךכ רחא החופיסב אלו ןדריל תיברעה ריעה לש
תינורקעה ותונוכנ לע תואישנל דמעומ לכ טעמכ לש תוזרכה
,סרגנוקה תוטלחה תורמלו םילשוריל ב"הרא תורירגש תא ריבעהל
םילשוריב הרכהה ןיינעב ב"הרא לש תינורקעה התשיגש חינהל ןיא
המכסה ,תילארשי-תיניטסלפ המכסה אלל הנתשת לארשי תריבכ
.ןתינש המכ דע בחר ימלסומו ירצונ יוביגב תוכזל תבייח התעדלש
לש הלרוגב ,ידוהיל ףסונב ,ימלסומהו ירצונה ןיינעב הרכהה
רדעהב .היעבל ב"הרא לש התשיגב יזכרמ ביכרמ איה םילשורי
היצזילקידרה הכפה הבש הפוקתבש בר קפס ןיא ,םכסומ ןורתפ
איה ,תינוחטיבו תינידמ היעבל ב"הרא רובע םג תימלסומה תיתדה
-דח תולועפמו תיבמופ תוחצנתה לכמ תוענמיה הפידעמ התיה
תולועפ ,םילשורי לש ינוריעה הבחרמב והשלכ דצ לש תוידדצ
תודבוע תריציל ןויסינכ םידדצה דחא ידי לע שרפתהל תולולעה
.תוכיפה יתלב
םישימחב ב"הראב ולחש םייפרגומדה םייונישה תא רוכזל שי
הבורב ב"הרא תייסולכוא התיה 1948 -ב םא .תונורחאה םינשה
תוצראל תיתדו תיתוברת ,תירוטסיה הקיז תלעבו יפוריא אצוממ
ןפואב ולדג םינורחאה םירושעה תשמחבש ירה ,תויפוריאה אצומה
אוה םאצומש תינקירמאה הייסולכואה לש םיקלח םתוא יתועמשמ
תיתוברתה ,תירוטסיהה ןתקיז .ינאיסאו ינפסיה ,ינקירמא-ורפא
םג לח .יפוריא אצוממש הלאמ הנוש הלא תויסולכוא לש תיתדהו
םיאצמנ ,לשמל ,םויכ .ב"הרא תייסולכוא לש יתדה בכרהב יוניש
םינעוטה שיו ,ב"הרא יבחרב םימלסומ ןוילימ הרשעל בורק הארנכ
ריהמה לודיגה םע תדה איה - םינומרומל טרפ - םאלסיאה יכ
.תוינקירמאה תותדה ןיב רתויב
ץלאיי ידיתע ינקירמא לשממ יכ ,חינהל םיבייח הלא םיאנתב
רשאמ התוחפ אל הדימב הלא תויסולכוא לש ןתעדב בשחתהל
תוערכהל ועיגי םירבדה רשאכ דחוימב ,ב"הרא ידוהי לש םתעד
.םילשורי ומכ תישגר הכ היגוס יבגל
תויהל הכישממו התיה לארשיל ב"הרא תודהי תקיזב תובשחתהה
,ונרוזיא תויעבל םיינקירמאה תרושקתה יעצמא לש םתשיגב תרכינ
תעדב םייתועמשמ םיקלח לש לארשיל םתוסחייתהב םג ןאכמו
לע תססובמ תויהל הכישממו התיה וז תובשחתה .תיללכה להקה
לעו ,לארשיל התקיזב תדחואמ הבורב ב"הרא תודהיש ,החנהה
תא םידגונ םניא לארשי לש םייסיסבה םיסרטניאהש ,הסיפתה
דוע ופקשי אל הלא תוחנה םימיה ןמ םויב םא .ב"הרא לש הלא
לש לארשיל םתוסחייתה לע העפשה ךכל היהת ,היח תואיצמ
קר אל יכ ,ןאכ טרפל ךרוצ ןיא .םיידיתע םיינקירמא םילשממ
םיסחי לע ועיפשה "ידוהי והימ" תייגוס וא דראלופ ומכ תושירפ
ךילהתב תומדקתה-יא ,םדא תויוכזב תועיגפ םגש אלא ,הלא
ב"הרא תודהי לש םיקלח לש םתקיז תא וקזיח אל ב"ויכו םולשה
תכרעמ רהוט לע תילארשי הדפקה לשמל ,הדימ התואב .לארשיל
,םייעדמו םייתוברת םיגשיה ,יטרקומדה טפשמה לעו טפשמה
תא םיריבגמו וריבגה םולש ירדסהל תדמתמ הריתחו היילע תטילק
אלא יפסכ קר אל יוטיב תתל ב"הרא ידוהי ןיבמ םיבר לש םתונוכנ
.לארשיל םתקיזל יטילופ םג
רשקהה תא רכזאל ילב תונידמה יתש יסחיב ןויד םייסל ןתינ אל
יפלכ ב"הרא לש התוינידמ לע עיפשה דימתש ,יללכה ירוזיאה
הווהמ ןוכיתה חרזמה ב"הרא רובעש ,םויה ןיררוע ןיא .לארשי
יכרוצ .תינידמ םג ןכלו תינוחטיבו תילכלכ תובישח תלעב הריז
הלכלכב קתניי לב רשק םירושקה ,שעותמה םלועה לש היגרנאה
.רוזיאב ב"הרא לש הניינע בלב םירבדה עבטמ םה ,תינקירמאה
םע הירשק לש חופיטו הרימש ,ץרפמה תומחלמ יתשב חכוהש יפכ
תויהל םיכישממו ויה הידועס םע דחוימבו טפנ תוקיפמה תונידמה
הריבס תוביצי תרימשל לעפת ב"הרא ןכל .ינקירמא ימואל סרטניא
ןאריא תויעב .תורכינ תועקשה שורדי בוש רבדה םא םג ,ץרפמב
רתויו רתוי .תינקירמאה תוינידמה תא קיסעהל תוכישממ קאריעו
ןהבש היגרנאה תורצוא לע ,הנוכיתה היסא לש תויעבה םג וקיסעי
.ןוכיתה חרזמה לש הלאב תורושק ןה ףאש תויעב ,ןוטגנישוו תא
היכרות לש ןתוביצי לשמל ומכ ,תורחא תוברו הלאה תוניחבה לכמ
היסחי לע דוקשל דיתעב םג ב"הרא לש התוינידמ תבייח ,םירצמו
,םירצמ םע ,הידועסל רבעמ ,הנושארו שארבו ברע תונידמ בור םע
.רתויב הבושחהו הלודגה תיברעה הנידמה
םיעיפשמה םיינוכית חרזמה םיצוליאה לכ תא ןאכ טרפל ילבמ םג
,ידמל רורב ,ןוכיתה םיה ןגאבו ונרוזיאב ב"הרא לש התוינידמ לע
איה ילארשי-יברעה ךוסכסה לש ללוכ ןורתפ תארקל תומדקתהש
הנומטה תוביציה-יא תינקירמא הניחבמ .קהבומ ינקירמא סרטניא
םע םיסחיבו ןונבלו הירוס-לארשי יסחיב יחכונה בצמה ךשמהב
רחא התירב תולעבו ב"הרא לש הישופיחב ףגנ ןבא איה םיניטסלפה
םיסרטניאה לע הרימש חיטבהל לכות איה קרש ,תירוזיא תוביצי
.םיינויחכ ב"הראל םיארנה רוזיאב

הניחבמ לארשי-ב"הרא יסחי יכ ,עובקל זיעמ ינא םוכיסל
ילוא םה לארשי לש התניחבמ ךא ,םיבושח םנמוא םה תינקירמא
חפיט ךירצמ הז סכנ .הל שיש רתויב בושחה "יגטרטסאה סכנה"
לש םיסרטניאהמ תומלעתה אללו ,רושימו רושימ לכב הדיקשו
םימייק רשאכ םג .לארשי לש הלאל םיהז דימת אלש ,ב"הרא
התוא תא רוכזל ילוא בוט תונידמה יתש ןיב "םידחוימ םיסחי"
ידי לע הנש םייתאממ רתוי ינפל העמשוהש ,תמסרופמ הרמיא
עובקל אב אוה רשאכ ,ןוטגנישוו 'גרו'ג ,ב"הרא לש ןושארה האישנ
הלגמ רשא המואה" :תינקירמאה ץוחה תוינידמ לש היתונורקע תא
.דבעל הנטק אל הדימב תכפהנ תידימת הביח וא האנש התלוז יפלכ
התוא טיסהל תולוכיה ,הביח וא האנש הלא ויהי ,תושגרל דבע איה
."הלש סרטניאהמ ןהו היתובוחמ ןה
 תרחבנ היפרגוילביב
.1979 ביבא-לת ,תוריש סקנפ ,ןיבר 'י
.ב"נשת ביבא-לת ,םולש יכרד- ןייטשניבור 'א
Foreign Relations of the United States, 1948, Volume V, Government
Printing Office, Washington D.C. 1976.
A. Eban - An Autobiography, New York 1977.
J.G. McDonald - My Mission in Israel, New York 1951.
I.L. Kenen - Israel's Defence Line, Buffalo, New York 1981.
H. Finer - Dulles over Suez, Chicago 1964.
N. Safran - The United States and Israel, Harvard University Press, 1963.
S.L. Spiegel - The Other Arab-Israli Conflict, University of California
Press, 1985.
The Middle East at Mid-Century - Journal of International Affaairs, New
York 1952.
H. Kissinger - White House Years, Boston 1979.
-, Years of Upheaval, Boston 1982.
-, We will never Abandon Israel, American Jewish Committee.
H.H. Saunders - The other Walls, American Enterprise Institute 1985.
W.B. Quandt - Camp David, Washington D.C. 1986.
-, Peace Process, Washington D.C. 1993.
W. Laqueur & B. Rubin - The Israel-Arab Reader, New York 1984.
S.L.A. Marshall - Sinai Victory, New York 1985.
D.M. McCullooooough - Truman, New York 1992.
G.P. Schultz - Turmoil and Triumph, New York 1993.
D. Menahri - Revolution at a Crossroad.
G, Schoellgen - Geschichte der Weltpolitik 1945-1991, Munich 1996.