1967-1956 לארשי-תפרצ יסחי :תודידי לש הליפנו התדיל

ןוא-רב קחצי :תאמ

.םיימואלניב םיסחיו לשממ הנידמ :רוקמ
תירבעה הטיסרבינואה ,קילאיב דסומ תאצוה י"ע אצוה
םיימואלניב םיסחיל סיוויד ןוכמ י"עו םילשוריב

אובמ
לארשי-תפרצ תודידי לש הנוניכ
תפרצ םע רשקה לש ותדיל
"שדק"ל ךרדב
ןמר'ז-ןס תדיעו
רווס - היליקלק
הנומידב רוכה תשיכר
לארשי-תפרצ תודידי לש התסירק
םוכיס

 אובמ
ןמ המכ לע עיבצמו םיעוריאה ןמ המכ רקוס הז רמאמ
הפוקתב לארשי-תפרצ יסחי תא ובציעש ,םיטלובה םישיאה
,(םימיה תשש תמחלמ) 1967 ןיבל (שדק תמחלמ) 1956 ןיבש
התוא וטווינו תונידמה יתש ןיב תוברקתהה תא וגהש םישיא
.הסרקש דע
םייוניכל ונלש היפרגוירוטסיהב וכז הלא םינש הרשע-תחא
,"לארשי-תפרצ תודידי" ,"הבותכ אלה תירבה" ןוגכ ,םינוש
.הלאב אצויכו "תפרצ םע שבדה חרי"
,1956 תיצחמב תפרצ םע ילארשיה ןמורה לש ותישאר
הדיעוה הבש ,הילגנא םע דחי תפרצהמקרו המזיש הינונקב
,וז הינונק .רצאנ דגנ קבאמב ליעפו יזכרמ דיקפת לארשיל
יפב היוניככ ,"ץאוס" וא) "שדק" תמחלמל האיבהש
לש ןתניחבמ ץורח ןולשיכ הלחנ יכ ךא ,(םיתפרצהו םילגנאה
םיסחי תכרעמ שוביגל ךרדה תא הללס ,תפרצו הילגנא
תפרצ לש ןוחטיבה תוכרעמ ןיב רקיעב ,תפעוסמו הקודה
.לארשיו
לש התיילעו תיעיברה הקילבופרה לש התליפנ םע
טקנ ,1958 תנשב ,לוג-הד תושארב תישימחה הקילבופרה
"רדס טילשה"לו םצמצל ודעונש םידעצ המכ ןורחאה
לוג-הד ףאש ,לכל לעמ .ומעטל ויה אלש,הלא םיסחיב
תרגסמב םתוא ץבשלו ,םיסחיה לש ליפורפה תא דירוהל
וא תימשר אקנפשוג תתל ילב ,תבייחמ יתלב ,תיטרקסיד
.םתוהמלו םפקיהל יבמופ יוטיב
תמסרפתמ איהש יפכ - לוג-הד לש ותנעטל דוסי ןיא ,ונתעדל
יכ - (2) ולש ץוחה-רש תונורכזבו (1) ויתונורכזב
ןיב םידחוימה םיסחיה תא קיספה ונוטלשתליחתב רבכ
יפל .תונידמה יתש לש ןיעידומה יתורישו ןוחטיבה תועורז
ונוטלש תונשב תוחפל ,ןוכנה אוה ךפיהה ,ונתעידי בטימ
.תונושארה
-תשש תמחלמ ברע ,1967 ינויב קר םייתסה תפרצ םע ןמורה
לש התניחבמ תוחפל - עיתפמו יטמוארט חרואב ,םימיה
תקפסא לע וגרבמא ליטה לוג-הדש העשב - לארשי
.לארשילקשנ
םישולש-םירשע לש קחרממ ,תירוטסיהה תוארה תדוקנ
לש תושדח תותימא וא םירתסנ תודוסי הפשח אל ,הנש
רשאו התוגיהנמ תאו לארשי תא הריעסה הכש העפותה
םע תודידיה .אווש תוילשאו תווקת הברה ךכ לכ הב העטנ
םיסחיה ףרצתב יעבט אלו גירח עוריא ,ונתעדל ,התיה תפרצ
יוכיס תרסח התיה התישארמ .תפרצ לש ירוטסיהה ןויגהבו
הפאש לארשיש ףקיהבו תויביסנטניאב ,ןמז ךרואל םייקתהל
.ךורא חווטל עבק יקושיח ושמשיש םיביכרמ הב ורסח .םהל
,תפרצ לש היסחיב ינמז רבשמ לש הדלות התיה איה
תוירוטירטו תונידמ המכ םע ,תיתרוסמ "תימלסומ המצעמ"
-ןופצב התוסחב וא התטילשב ויהש תוימלסומ-תויברע
ומרג ,הירי'גלאב המחלמה רקיעבו ,הז רבשמ .הקירפא
- לארשיתא וכפהו ולוכ יברעה םלועהו תפרצ ןיב טקילפנוקל
,םרב .תפרצ לש תיעבט תירב-תבל - םיברעה לש םתביוא
,הירי'גלא תמחלמ דחוימבו ,ינקירפא-ןופצה רבשמהש עגרב
היסחיב היצזילמרונל הרזח תפרצש עגרבו ,םנורתפ לע ואב
התודידי לש Raison D'etre -ה םג לטב ,ןלוכ ברע-תונידמ םע
ךשמנ אוה ;םוי ןב םת אל ןמורה ,ןכ-יפ-לע-ףא .לארשי םע
םיידדה םיסרטניא לשבו היצרניא ךותמ ,תודחא םינש דוע
.םינשה תצורמב תונידמה יתש ןיב ומקרנש םייעראו
היהש ,דחא יטננימוד םרוג לע עיבצהל ונילע םא :דועו תאז
ירה ,ותליחתמ תונידמה יתש ןיב בזכנה ןמורה לש וירכועב
םילדבהה .םיווש ןיב תירב התיה אל תירבה יכ הדבועה וז
:תונידמה יתש ןיב עגמה יחטש בורב יוטיב ידיל ואב
תיתוברתה הקיזב ,םיילכלכהו םייטילופה םיסרטניאב
יוכיס אהי אלש ומרג הלא לכ ;רבעה תשרומבו תינושלהו
.םייתועמשמ םייתוברת ןילמוג יסחי לש םתווהתהל
הל קפסיש תירב ןב אוצמל ימויק חרוכ הז היה לארשי דצמ
ינוחטיבהו ינידמה ןורמתה בחרמ .הנוחטיבלו התנגהל קשנ
םילשהל הצלאנ איהו ,יספא טעמכ ,רתויב לבגומ היה הלש
ךרוצכ ,וז תינלגתס תודידיל הדימצה תפרצש םיאנתה לכ םע
תא העבק ,תודידיה ןויער תא התגהש איה תפרצ .העשה
,ץק הל המשש איהו ,הל חונ היהש יותיעב ,התליחת דעומ
.הלש םיסרטניאה תא םאתש דעומב בוש
תפרצ םע תודידיה יסחי םאה הלאשה ןמ םלעתנ הז בלשב
וקספוהש וא ,םינש המכ לש הכיעד רחאל ,יעבט תוומ ותמ
.לוג-הד תטלחה תובקעב ,1967 יאמ ףוסב ימואתפ חרואב
הרשע-תחא לש ילוגסה ןלקשמל רשאב תועמשמ ךכב ןיא
ףא לע .לארשי לש התווהתה תונשב תפרצ םע תודידיה תונש
תא וחיטביש םיביכרמ לש םנורסחו ,וז תודידיבש םיצוליאה
ומרתש ,הכרב תונש הלא ויה ,ךורא חווטל התוכשמיה
תרחא הפוקת לכמ רתוי ילוא - הנידמה לש הנוחטיב סוסיבל
,לואשל ימיטיגל הז היהיש המוד .המויק תונש םיעבראב
תיתפרצה המושתה אלול םויה תיארנ לארשי התיה דציכ
?הלש תוינוחטבה תויגולונכטהו חותיפה תוכרעמל
םע התודידיב ןומט היהש לאיצנטופה תא התצימ לארשי
םדוק התיהשמ רתוי הקזחו הרישע הנממ האצי איה .תפרצ
.ןכל

 -תפרצ תודידי לש הנוניכו ירונומ-ס'זרוב - 1956 רבוטקוא
לארשי
"לארשי לש המויק לצינ םהה םימיב"
ןיב הבותכ אלהתירבה לסחמ" יוניכל לוג-הד לרנגה יואר םא
םינפה רש ,ירונומ-ס'זרוב סירומ ירה ,"לארשיל תפרצ
הלומ-יג תלשממב הנגהה רשו (1955) רופ-רגדא תלשממב
םע תירבה ןויער הגוה" ראותל יואר ,שדק עצבמ תעב (1956)
לש םהיתויוכזמ עורגל ידכ וז העיבקב ןיא ."הננוכמו לארשי
ראותב רבעב ורתכוהש ,םילארשיו םיתפרצ ,םירחא םיבר
סרפ ןועמש ומכ ,"לארשיו תפרצ ןיב תודידיה ילכירדא"
ויהש ימ לכ ברקב ,םרב .יתפרצה הלומ-יג וא ,ילארשיה
הפוקתב רקיעב ,וז תודידי לש הלושיחבו הבוציעב םיברועמ
דדומתהל לכותש תוישיא ןיא ,שדק עצבמ ירחא דימ ינפלש
,ןיעידומה,שכרה ,אבצה ירשק .ירונומ-ס'זרוב לש ויגשיה םע
ןיערגה רקח םוחתב הלועפה ףותישל תינידמ אקנפשוג ןתמו
ץורפב םינפ רשכ ןהיכש ,ירונומ-ס'זרוב .ותדובע ירפ םלוכ -
,שדק תפוקתב הנגה רשכ ,54 רבמבונב הירי'גלאב דרמה
לארשי-תפרצ יסחי תא איבה ,הירחאל הלשממה שאר היהו
.זא דע םתומכ העדי אל לארשיש םיאישל
רחאל - "תילארשיה הלוכסאה" יבא היה ירונומ-ס'זרוב
תא קנוי דרמה יכ ול ררבתהש רחאלו ירי'גלאה דרמה ץורפ
,וז הלוכסא יפ לע .רצאנ לש םירצממ ויבאשמו ותארשה
,דירממה תא לסחל אוה ירי'גלאה דרמל ןורתפה
,וז הלוכסאב ולגדש םיתפרצל .רצאנ אוהש ,חידמהותיסמה
.לארשי רשאמ וז הרטמל רתוי יעבט תירב לעב היה אל
תמאלהו 1955 רבמטפסב תיכ'צה הקסיעה םוסרפ רחאל
דבלמ - ריבכמל תוביסםיתפרצל ויה ,1956 ינויב הלעתה
תיעבט תירב-תב לארשיב תוארל - הירי'גלאב המחלמה
ליעפ חרואב ףרטצתש ידכ ,תיביסמ הכימת הב ךומתלו
.רצאנב המחלמל
ירונומ-ס'זרוב לש םיריכבה וירזועמ דחא ,אמות לבא
הלצינ דציכ" רפסב ויתונורכזתא םסריפ ,ודרשמ ל"כנמו
שידקמ אוה ובש (3)"ץאוס תמחלמ תודוס - לארשי
והשלכ רשק היה יכ ,העדה תא ךירפהל ידכ םיבר םיצמאמ
.תפרצמ הלביק לארשיש הרזעה ןיבו הירי'גלא תמחלמ ןיב
הנבהו הדהא ךותמ ,אמות תנעטל ,האב תפרצ לש התרזע
הנידמ לש תוירדילוס ךותמו לארשי לש התקוצמל
לש הלרוגל הדרחו ,יצאנ שוביכ העדיש ,הלודג תיטסילאיצוס
.ןגמ תרסחו הנטק תידוהי הנידמ
םא ןיבו אמות סרוגש יפכ ,המשל תודידי וז התיה םא ןיב
ךכל םרת ירונומ-ס'זרובו לארשי ינפ תאהתניש איה ,אל
התיה הליעפהדידיכ תפרצ לש התעפוה .רחא םדא לכמ רתוי
רשא ,לארשי תנידמל הלצהו העושי תניחבב 1956-1955 -ב
םויא לצב היח רורחשה תמחלממ הששואתה םרטב דוע
תלבקמה ,םירצמ ןשארבו ברע תונידמ תומצעתה :שדח
ןויאדפה תורידחו ,תוצעומה-תירבמ דומצ יאבצעויס
ןלוכמ השקה היעבה .הנידמב םירידסה םייחב תועגופה
לש טלחומה וגרבמאהו יברעמ קשנ תקפסא לע חוקיפה התיה
התיה תפרצ .לארשיל קשנ תקפסא לע תירבה-תוצרא
יגרטה ןויזח םירבדה ינפ תא הנישש Deus ex machina תניחבב
.לארשי לש החתפל בראש
,ורפס תעפוה לגרל ,אמות לבאל הכרבה ירבדב יכ ,אלפ ןיא
תקפואמה ותואטבתה ךרדמ םיגרוחה םירבד ןייד בתוכ
:ןוחטב יניינעב
ןותנ היה לארשי לש המויק םצע ,ונשגפנש עגרב
תחאה ותנווכ תא ריתסה אל רצאנ [...] הנכסב
אבצלש יתעדי .לארשי תא דימשהל :הדיחיהו
דומללו טולקל ידכ םישדוח הנומש םישורד םירצמ
תבייח התיה לארשי [...] שכרש קשנה תא ליעפהל
תוחפל הווש תוכיאב שומיח ,הז ןמז קרפב ,גישהל
תרכה יתלשממה תווצה לכלו תפרצל רומשנ [...]
ונענו 1956 -ב בצמה תא וניבה לש הקומע הדות
תערכמ התיה ונל םתשגהש הרזעה [...] ונתיינפל
הנכוהש רותיכה תעבט תא ץורפל ונל הרשפיאו
םימיב [...] ונילע םייאש קנחה ןמ לצניהלו ונדגנ
(4).לארשי לש המויק לצינ םהה
 תפרצ םע רשקה לש ותדיל :סרפ ןועמשו ירונומ-ס'זרוב
תירוטסיהה תמא התניחבמ רסחב הקול היהי הז קרפ םג
תויוסח - תויתפרצה רקיעבו - תוירוקמה תודועתה .הפורצה
ךמתסהל בוש םיצלאנ ונאש ןאכמ .םהב ןייעל ונלןתינ אלו
השיג םהל התיהש םישנא ידי-לע ומסרפתהש םירבד לע
ויהש תפרצבו לארשיב םישיאה לש םהינמוילו יוסח רמוחל
ןוירוג-ןב לש םינמויל הנווכה .הלא םינש יעוריאבםיברועמ
ןוגכ ,םירפוסו םיפרגויב לש םתושרל ודמעוהש ,סרפ ןועמשו
ףרגויבה ,ןלוג יתמ ,ןוירוג-ןב לש ףרגויבה ,רהוז-רב לאכימ
הפוקת התוא לע בתכש ,ןורבע ףסויו סרפ ןועמש לש
.ותאשרהבו סרפןועמש תארשהב
:רהוז-רב לאכימ בתוכ
התיה לארשיל תפרצ תוברקתהב עירכמהו יזכרמה םרוגה
תמחלמ ללגב יברעה םלועהו םירצמ ןיבל הניב תושגנתהה
תוברקתהל ומרתש םיתפרצה םיגיהנמה ןיבמו - הירי'גלא
-ס'זרוב סירומ רתויב בושחה שיאה היה לארשיל תפרצ
לש "לבירט ןפנא"ה הז ,ץרמנו ריעצ יתפרצ יאנידמ .ירונומ
(5).ותגלפמ
ןועמשמ תורישי ולש עדימה תא באשש ,ןורבע ףסוי וליאו
לש םקלח לע ובתכנ םירפס תורשע" :בתוכ ,וינמוימוסרפ
םא ,קפס םלוא "56 ץאוס תשרפ"ב םיישארה םיבכוכה
סירומ :םישנא ינש ושגפנ אלמלא םלועל אב היה עצבמ ותוא
(6)."סרפ ןועמשו ירונומ-ס'זרוב
הפוקת התוא לש הירוטסיהה יבתוכ ןיבש האלמה המכסהה
םע ונתודידי תשרפב ירונומ-ס'זרוב לש ותויזכרמ רבדב
רשאב םיטרפהו עדימה ברימ תא ףושחל תבייחמ ,תפרצ
דציכ ?ימ ידי-לע ?רצונ אוה יתמ :ותא רשקה תווהתהל
תפרצ ןיב הקודהה םיסחיהתכרעמ תא דילוהו םקרנ
?לארשיו
רוכזיא םיאצומ ונא ,הפוקת התוא לע הרישעה תורפסב
םיילארשי םימרוג ןיב שגפמ םייקלהנווכ לע ןושאר ךמסומ
לארשי רירגש ,רוצ בקעי לצא ירונומ-סזרוב תצובק ןיבל
:ונמויב 1955 יאמב 12 -ב בתכש ,םינש ןתואב תפרצב
רשוכל הגאדהש יל רפיסו םויה ילא אב ידידימ דחא
דרשמב דחוימב הלודג לארשי לש תוננוגתהה
,ריעצה ילאקידרה גיהנמה דמוע ושארבש ,םינפה
לש םירזועה יריכבמ םיינש .ירונומ-ס'זרוב סירומ
ןיבל םהיניב רשק רוציל ינממ ושקיב רשה
העפשה םינפה דרשמל ןיא םנמא .תורירגשה
ולכויש הרבס שי ךא ,שומיחה תויעב לע הרישי
ירחאוםישנאה תומשל יתלאש .תרחא הרוצב רוזעל
.ן'זנמ יאולו אמות לבאב רבודמש יל רמא םיסוסיה
שגפיהל וילע יתלטהו סאימחנ ףסוי תא ילא יתנמזה
לש ותוכמסל ,עודיכ ,הנותנ הירי'גלא .םישנאה םע
(7).םינפה דרשמ
.תינשמ תובישח לעב ןיינעכ ,ונמויב הז טרפ םשר רוצ בקעי
תלוויא"ה היה ,רתוי הבר תובישח ,הארנכ ,ול סחייש רבדה
ךכ לכ תכבוסמ תפרצש העש - םיברעה לש םחוכ קוזיח לש
ירונומ-ס'זרוב ישנא יכ ,רוצ לש וירבד ."הקירפא-ןופצב
בקנ אלש לבחו ,ןיינעו תובישח יבר םה ,ונתא רשק םישפחמ
םירבדה .םמעטמ וילא אבש ינומלאה "דידי"ה לש ומשב
:תוהומתתולאש המכ םיררועמ םהש םושמ םג ,םיבושח
שיאכ ונלש הפנעה תורפסב רוצ בקעי רכזומ אל הז דציכ
דרשמ גיצנ - סאימחנ ףסוי לע ליטהו רשקה תא רציש
ךלהמ לע ול חווד אל הז דציכ ?ותוא םייקל - סירפב ןוחטבה
ףסוי לצא הלאשה תא ררועמ אוה ןיא עודמו םיעגמה
?סאימחנ
שיאכ סאימחנ ףסוי רכזומ וללה םימוסרפה לכב
-ס'זרובו סרפ ןועמש ןיב רשקה םיוקו רצונ ותועצמאבש
לע רוצ רתיו םאה .הנומתב וניא ללכ רוצ בקעי וליאו ,ירונומ
,יתפרצה םינפה רש םע רשקה לרוג המ תעדל רירגשכ ותוכז
היהש ,ןיינעה תושיגר לשב הנומתה ןמ תאצל טילחהש וא
?שכרהו ןוחטבה םוחתב ולוכ
,לאשנש ,סאימחנ ףסוי לש וירבד רתוי דוע יתוא ואילפה
םע רשקב רוצ לש וקלח לע ,הז רמאמ תביתכ תארקל
לטוה הזה דיקפתהש רכוז וניא ללכ אוה יכ ,ירונומ-ס'זרוב
בקעי לש ורפס תא ארק אלו האר אל יכו ,רוצ ידי-לע וילע
ונלש תורפסה .םירבדה ורמאנובש ,"סירפ ןמוי" ,רוצ
-ס'זרוב םע סרפוס אימחנ תושיגפ לע םיטרפב תעפושמ
לש ותודע לע ,הארנכ ,םיססבתמ םלוכש ,וירזועו ירונומ
.תונווגמו תונוש תומסרפתמה תואסריגה ךא ,סאימחנ
שאר ןמזוה 1955 תיצחמב" ,רהוז-רב לאכימ לש ותסריג יפל
תביסמל ,סאימחנ ףסוי ,ןוחטבה-דרשמ לש שכרה תחלשמ
(8) ".תוינמיה ויתועדב עדונש יתפרצ לש ותיבב לייטקוק
יל שיש יתנבה" ,ריהזו חותמ אוהשכ השיגפל אב סאימחנ
תא רשקל םיצורש ,םירוחשבש םירוחש םישנא םע ןיינע
(9) ".םיברעב תמחולה לארשי םע יתפרצה ןימיה
רזופמ ,ושובלב לשורמ ,ץוג ,ריעצ םדא וינפב גיצה חראמה
סאימחנ ."םינפה דרשמ ל"כנמ ,אמות לבא"כ ,םישרמ יתלבו
תאשל יושע הז םדאש ןימאה אל אוה .קוחצב ץרפ טעמכ
ומצע תא גיצה אל םג תוגייתסה ךותמ .בושח הכ דיקפתב
םע רושקה ילארשי" אוה יכ קר רמאו יתימאה ודיקפתב
יפל ,םישדוח הזמ יכ ,סאימחנ ול רפיס ךשמהב ."הלשממה
תורכיה ךרוע סאימחנו סרפ ןועמש םג סירפל עיגמ ,וז הסריג
דימ תרצונ םיינשה ןיב .וירזוע תווצו ירונומ-ס'זרובןיבל וניב
.הצימא תישיא תודידיל הרהמב תכפוהש ,הימיכ
ונא ירונומ-ס'זרוב לע סרפ תשיגפ לע תפסונ תילארשי הסריג
תושיגפ תרדס סרפ םזי ,וירבדל .ןלוג יתמ לצא םיאצומ
תעב ,1955 ףוס תארקל תפרצב םיטלוב םישיא םע תורכיה
םע שגפנ אוה וז תרגסמבו ,תפרצב תושדח תוריחב ונמתסהש
אל ,ירונומ-ס'זרובל רשאב .1955 רבמבונ שדוחב ,הלומ-יג
יתמ ךא ,םהיניב תורכיהה תשיגפ לש קיודמה ךיראתה ןיוצ
,הארנכ ותושרל דימעה סרפש תורוקמ לע ךמתסמ ןלוג
",ןכ-ינפל בר ןמז רצונ ירונמ-ס'זרוב םע רשקה" יכ ,רמואו
,סאימחנ ףסוי ,סירפב ןוחטבה תחלשמ שאר תועצמאב
רשא ,םינפה דרשמ להנמ ,אמות לבא םע סרפ תא שיגפהש
:ךישממ ןלוגו .ושארב דמעס'זרוב
םשור םע סרפ אצי אמות םע הנושארה השיגפה ןמ
םירהצה תחוראל המ רוחיאב עיגה אוה .רזומ
,תועצה ,תונויער לש עפש םירזהל לחה [...] ונעבקש
אוה .םיקיתו םירכמ ונייה וליאכ - תובוגתו תוינכת
לככ ,טלמיהל ונילעש ורמואב וירבד תא םכיס
תוינידמ הניאש ,תיטמולפידה הלומהה ןמ ,רשפאה
תשגלו רישי רשק רוציל ,תוינידמל ץוחמ אלא ץוח
,אמות שיגדה סרפ לש הלאשלהבושתב .הלועפל
,תאז שיחמהל ידכ .ס'זרוב לש ותעד לע רבדמ אוהש
ומצע ס'זרוב תא שוגפל דימ ואצייש אמות עיצה
רוקיבה ןמ ותעתפה לע רבגתהש רחאל .ותיבב
טרופ ןייב ויחרוא תא ס'זרוב דביכ ,יופצ יתלבה
לארשיו תפרצ ינפלש ,ךכ לע בסנ וירבד רקיע .קיתע
ףתשל םילוכיו םיכירצ ונחנאו תומוד תויעב תודמוע
הזה רשקה םלוא - זא תאז עדי אל סרפ .הלועפ
לארשי לש ינוחטבה הדיתע תעיבקב עירכמ היהי
(10).תפרצ םע היסחיו
יכ רוצ בקעי תסריג תא תרשאמ הניא אמות לבא לש ותסריג
ן'זנמ לנולוקו אמות לבא םעטמ וילא הנפ ינומלא דידי
ריכזמ וניא אוה .םיכמסומ םיילארשי םימרוג שוגפל ושקיבו
רופיס רפסמ אלא ,ירונומ-ס'זרוב םעטמ וא ומעטמ המזוי לכ
:ןיטולחל הנוש
רשאכ ,רקוב עשת העשב ,1955 רבמטפסב 3 -ב
ירונומ-ס'זרוב םינפה רש תכשל תא יתלהינ
הנועבו תעב םיארחא ונייה ונא) רופ-רגדא תלשממב
תחיש יתלביק .(הירי'גלאלו םינפה ןוחטבל תחא
םירוביגה ינורחאמ דחא ,ידידימ דחא תאמ ןופלט
Cuiteas ) גרבנקופ-הד ,"ןויגפהו המילגה" ןמור לש
(11).(de Fauquenberge
רבד ול רמול ונוצרב יכ ,ןופלטב ול רסומ דידי ותוא
יתוריש שיא םע דחי ותיבב החישל ונימזמו ,בושחהמ
וכרע גרבנקופ-הד לש ותיבב .וקרופ לונלוקה ,ןוחטבה
,ןתלעפו הרזג קד ,ונימב דחוימ םדא םע תורכיה אמותל
דימ חתפ רזה רבגה .ילארשי היה אוה .תורוחש םייניעלעב
הביא ףקומה ,ומע לש יגרטה בצמה תא ראתל לחהו החישב
שדוק תמחלמל רצאנ לש תונכהה תא ראית אוה .םיביואו
לע םינותנ הנהכו הנהכ דועו ,לארשי תא דימשהלהרטמב
ןזאממ האצותכ ,לארשי לש רומחה ינוחטיבה הבצמ
.התערל רפוהש שומיחה
,ויחראמ ירבד תא עמשש רחאל יכ ,רמואו ךישממ אמות
-ס'זרוב םינפה רש אוה ,ולש רשל חוודל םהל חיטבה אוה
לע ול רפיסו ירונמ-ס'זרוב לא שגינ ודרשמל ובוש םע .ירונומ
,אמות ירבדל .ויפמ עמש המ לעו ילארשיה םע ותשיגפ
,יתפרצה הנגהה רש תכשל שאר םע דימ ירונומ רשקתה
םייתניב .יניפ ןאוטנא ,יתפרצה ץוחה רש םעו ,טמוקל לרנגה
ילארשיה ורכמ לש עקרה תאו ותוהז תא אמות לבא קדב
םהיניב םירשקה םיכלוה ,וקופיס לע אבשמו שדחה
.סרפ ןועמש םג םהילא עדוותמ רצק ןמז רובעכ .םיקדהתמו
עיגמ ינירה ,תונושה תואסריגה ןיבש תוריתסהו ינושה ףא לע
:אבה הנומתה תרייטצמ ןהיפ לעש תונקסמ המכל
ףותיש םודיקל יתפרצ-ילארשי שגפמל המזויה 
התיה תונידמה יתש ןיב יביטרפואה הלועפה
בקעי לש ותודע תונמיהמב קפס ליטהל ןיאו ,תיתפרצ
.םייתפרצ םימרוג םעטמ וילא היינפ התיה יכ רוצ
עודמ הלאשל םינוש םירבסה תתל ןתינ
םיברועמ ויהש ,םילארשיהו םיתפרצהםימלעתמ
רכזומ ומש ןיא עודמו רוצ בקעי לש וקלחמ ,השרפב
.םייתפרצה וא ,םיילארשיה תורוקמב
םייקתה סאימחנו אמות לבא ןיב ןושארה שגפמה 
28 -המ רחואי אלויאמב לחה ,עודי יתלב ךיראתב
."תיכ'צה הקסיעה" םוסרפ דעומ - 1955 רבמטפסב
דועו רדרדיהל לחה הירי'גלאב יאבצה בצמהש רחאל 
-ס'זרוב םזי רבכ ,תיכ'צה הקסיע הלע עדונש ינפל
תיזח תריציו לארשי םע תוברקתהה תא ירונמ
םהיתורצ לכ רוקמ היה ותעדלש,רצאנ דגנ תפתושמ
.הירי'גלאב
ירונומ-ס'זרובו סרפ ןועמש ןיב הנושארה השיגפה 
תליחתב וא רבמטפס ףוסב ,הארנכ ,המייקתה
ירונומ-ס'זרוב יפמ רסומ ןורבע ףסוי .1955 רבוטקוא
(12).1955 רבוטקואב הכרענ השיגפה יכ ןייד השמ - ירונומ-ס'זרוב :"שדק"ל ךרדב
ךרד ןויצ אוה ירונומ-ס'זרובל סרפ ןיב שגפמה יכ ,קפס ןיא
תינפתל איבה רשא ,לארשי-תפרצ יסחי תודלותב בושח
םישיאה ינש ןיב וז תורכיה .תפרצ םע וניסחיב הדח תיבויח
תלשממ תולע םע םידיגו רוע המרקו הצואת טא-טא הלביק
.1956 ראורבפב ,ןוטלשל הלומ-יג
בוש םיאצומ ונא קדהתמה רשקה לש םינושארה וינממס תא
:1956 סרמב 9 -ב,רוצ בקעי לש ונמויב
-דרשמ לש תחלשמה שאר תייוולב ,םויה יתרקיב
ןיא .ירונומ-ס'זרוב סירומ הנגהה-רש לצא ,ןוחטבה
וידיסחמ אוה הז ריעצ ילקידר גיהנמש קפס
-רש ותויהב דוע .לארשי םע ףותישה לש םילודגה
חיטבהל ידכםיכרד שפיח תמדוקה הלשממב םינפ
ודרשמ יכ ,יל רשיא רשה .ונתנידמ לש הקוזיח תא
םינושארה םירטסימה תא ןיכהל תוארוה לביק
םגש ונוחטב תא עיבהו לארשיל םתריסמ םשל
ועבקנ [...] הנאלמתת םיסוטמ תפסותל וניתועיבת
דחא ןיבו סאימחנ ףסוי ןיב דימתמ עגמל םירודיס
(13).רשה לש םיריכבה םירזועה
,1956 ראורבפ זאמ לארשיל תפרצ ןיב תוברקתההו םירשקה
עצבמב םאישל ועיגהו עובשל עובשמ םוטנמומ ורבצו וכלה
ןיבש ,םישדוחה תעשת לש םיעוריאה ןמוי ךותמ .שדק
ויה יתעדלש ,הלא תא יתרחב ,שדקל דעו 1956 ראורבפ
ירונומ-ס'זרובל היה םהב רשאו ךרדה תייוותהב םיעירכמה
תילארשי השירד התיה אל ךליאו זאמ .עירכמ דיקפת
אוה .ירונומ-ס'זרוב ידי-לע בויחב התנענ אלש שכרה םוחתב
ץמאמל ףרטצת לארשיש דבלבו ריחמ לכ םלשל ןכומ היה
.תפרצ לש ירצאנ-יטנאה
"םירטסימ"ה 12 תא תררחשמ תפרצ :1956 סרמב 15
.לארשי ידיל תימשר םתוא הריבעמו
תוליעפבו םיעוריאב עפושמ היה לירפא שדוח :1956 לירפא
םילקתנ ונא בוש ךא .תפצבו ץראב תינתחדק תינידמ
לצא רקיעב ,תויקלח תועידיבו תובר תוריתסב
לש וימושיר ןיב ינושה דחוימב טלוב .ונלש םיפרגוירוטסיהה
םיבאושש ימ ידי-לע םימסרפתמהםירבדה ןיבו רוצ בקעי
.וינמוימו סרפ ןועמשמ עדימ
םויב" ורפסב ,1956 לירפא יעוריא תא ראתמ ןורבע ףסוי
הריוואב" :רמואו ,סרפ תויודע לע ךמתסמה ,"רירגס
תבישי לירפאב 10 -ב ןוירוג-ןב סניכ ,טעמכ תיתמחלמ
,ל"כטמרה ,ץוחה-רש תוחכונב ,ותכשלב תמצמוצמ םורח
לע בסנ ןוידה .ןוחטבה דרשמ ל"כנמו סירפב לארשי רירגש
(14)".תוינורקע תויעב
תויומכ תפרצמ שקבלו "זעהל" שי יכ ,סרפ ןעט ןויד ותואב
ומיכסה לוכה אל ;הכ דע ונשקיבש הממ רתוי ,תולודג קשנ
םיפיעסהשכ ,ןויד התא םכיס ןוירוג-ןב .ותעדל
:ןורבעד אבילא ,ויה ובש םייביטרפואה
שכרב לופיטה תא תימשר עיקפה הלשממה שאר .א
.ןוחטבה דרשמל ותומלשב ורסמו ץוחה-דרשממ
תא תופיחדב ןוירוג-ןב רגיש תוערואמה םשור תחת" .ב
שארל תישיא הקעזא תרגיאב ודייצו סירפל סרפ
טפשמב המייתסה תרגיאה .הלומ-יג ,תפרצ תלשממ
,לארשי לש הריעצהו הנטקה הקילבופרה" :אבה
הקילבופרה,התוחא לא הנופ ,הרומח הנכסב היורשה
וז התשקבש הווקתב ,תפרצ לש ןימויה תקיתעו הלודגה
(15)."םקיר בשות אל
תויהש אלל לבקתהו סירפל סרפ עיגה לירפאב 12 -ב .ג
-יג .(תפרצ תלשממ שאר לש ובשומ םוקמ) ןויניטמ ןומראב
ינא" :התיה תידיימה ותבוגתו ןוירוג-ןב בתכמב ןייע הלומ
."םכל רוזעל לכונש רובס
,הנוש הנומת רוצ בקעי רייצמ ,ןורבע לש הז ורואית תמועל
ןוירוג-ןב לצא השיגפה תא ריכזמ אוה ."סירפ ןמוי" ורפסב
14 -ב .תויטמרד תוחפב תפרצמ שכרה אשונב לירפאב 10 -ב
רוזחאש טלחוה" יכ ,ונמויב רוצ בקעי םשור לירפאב
-יגל הלשממה-שאר לש תישיא תרגא ידיבשכ ,סירפלדימ
לע ןוירוג-ןב םע תוצעייתהל ביבא-לתל דרי רא'גנ .הלומ
סירפל אוה םג אצי סרפ ןועמשש םכסוה .בתכמה חוסינ
שיחהל ןויסנב תפרצ תלשממ שאר םע יתושיגפב ילא הוולתיו
(16)".תויאבצה וניתונמזה תא
ונרסמו הלומ-יג םע ונשגפנ" :רוצ בקעי בתוכ לירפאב 17 -ב
[...] תיבויח התיה ותבוגת .לשממה שאר לש ותרגא תא ול
המ קר ירעצל ךא ,התלוכיבש לכ השעת תפרצ
(17)."התלוכיבש
,תפרצ תלשממ ךותב חתמו תועד יקוליח לש תחלקה ךותב
-ס'זרוב ,לארשי לש שכרה תושקבב לופיטה יכרדל רשאב
םיישעמ םיקיפאל וללה םיסחיה תא טוונמ ירונומ
תא ךופהל שי יכ ,ומלוע תפקשה תא םימאותה םייתילכתו
.יברעה םלועה דגנ הקבאמב,תפרצ לש התירב תבל לארשי
לש תורעובה שכרה תויעבל תונורתפ אצומו שפחמ אוה
תיינפל הנענ אוה .4 רטסימ יסוטמ תקפסא ןשארבו לארשי
יסוטמ 12 תקפסאל םכסה לע ,לירפאב23 -ב ,ומע םתוחו סרפ
םייטרקורויב תורוניצ תפיקע ךות ,לארשיל םיפסונ רטסימ
.תוימואלניב תויוביוחמו םייתפרצ-םינפ
11 -ב .םירטסימה ןמיסב לארשי לע רבע לירפא שדוח
הילמפשכ ,םינושארה םירטסימה 12 הצרא ועיגה לירפאב
-הדשב םהינפ תא תלבקמ ,ןוירוג-ןב תושארב ,תדבוכמ
יסוטמ ןדיעל סנכנ ילארשיה ריוואה-ליח .יאבצ הפועת
.םימדקתמה ןוליסה
העצה ןוירוג-ןב ינפב סרפ הלעה יאמ ףוסב :1956 יאמ
דגנ תפרצ םע הבותכ יתלב תירב תורכל :תינרמוי
,ןוירוג-ןב םיכסה םיבר םיסוסיה רחאל (18).רצאנ
סירפל סט סרפ .תפרצ םע םיריהז םיעגמ תחיתפ רשיאו
לש תיביסמ הרבעה ול עיצה םעפה .ירונומ-ס'זרובםע דעונו
דגנ תפתושמ הלועפ ןונכתו לארשיל תולודג קשנ תויומכ
תיאשח הדיעו םידחא םימי ךותב סנכל טלחוה .םירצמ
םיידוסיה תוינידמה יווק תגצה .1 :םיאבה םיאשונב ,תפרצב
הרקמל לארשי לש שכרה יכרוצ .2 .םיברעל סחיב דצ לכ לש
.םיברעה םע תומיע לש
,עדימ תפסותב ,ידמל המוד רואית םיאצומ ונא ןלוג יתמ לצא
:תרש השמ לע סרפ לש הז ךלהמ עיפשה דציכ
תרש השמל רקיעו ללכ הארנ אל הז ןויער םלוא
עיגה ןוירוג-ןב .ובג תא רבשש שקה היה הז ןיינעו
קלוחה םדא םע ךישמהל לוכיאוה ןיאש הנקסמל
ינויב 19 -ב .םיינורקעה םיאשונה לכב טעמכ וילע
.ץוחה-רש דיקפתמ ותורטפתה תא תרש שיגה 1956
ךותמ םג םלוא ,רעצב התוא לביק ןוירוג-ןב
תרש תא הנימ אוה הנפתהש דיקפתל .החוורתשגרה
(19).ריאמ הדלוג ,הדובעה
ינויב .סירפב ןושארה ידוסה ןיעידומה שגפמ :1956 ינוי
תמזויב לארשי-תפרצ יסחיב תפסונ תוחתפתה הלח 1956
תוחונו תויאשח לש םימעטמ יכ טילחהש ,ירונומ-ס'זרוב
תורוניצב םיפטושה םיינוחטבה םיעגמה ולהנתי ,תיביטרפוא
לטוה לארשי דצמ .תונידמה יתש לש ןיעידומה תייליהק
לע אלו) יבכרה ףולאה תושארב ,ןיעידומה-ליח לע רשקה
קדסאה) יתפרצה דסומה לע - םיתפרצה דצמו (דסומה
הרקמ הז היה יכ ,ןייצל בושח .וקיסרוב תושארב (S.D.E.C.E
אלו ל"הצ לע לטוה רז ןויב תוריש םע רשקש לארשיב ןושאר
םרגו דסומה לש וחור תרומל היהש רבד - דסומה לע
.םינש הברה דוע ןיעידומה ליח ןיבל וניב םיבר םיכוכיחל
רציקו תויטרקוריב תויעב הנגהה דרשמל רתפ הז רוניצ
תורבעהו תוטלחהה תלבק םוחתב רקיעב ,םינוש םיכילהת
הנגהה-רשו הלשממה-שאר לש םתוכמס .לארשיל קשנ
הקיפסה - םצראב ןיעידומה תייליהק לע םינוממכ - תפרצב
ילב ,ןיעידומה תייליהק תרגסמב םיעצבמ לע טילחהלידכ
ךפה לארשי םע רשקה .טנמלרפהו הלשממהרושיאל םאיבהל
ילארשיה סרטניאה תא םנמא םדיקש ,יאשח-יניעידומ ןיינעל
רשקה לש ולוצינ תא ענמ הז םע דחי ךא ,תפרצמ קשנ גישהל
.תויבמופ תויטילופ תורטמל
ינוי שדוחב ילארשי-יתפרצה הלועפה ףותישב תרתוכה תלוג
תוכרעמ יתש יגיצנ ןיב ןושארה יאשחה שגפמה היה
שגפמל סחיבםג ,םרב .יניעידומ שגפמ לש הטעמב ,ןוחטיבה
ינושה טלוב .ומויק דעומ יבגל וליפא ,תונוש תואסריגה הז
תילארשיה הסריגה ןיבו (20) אמות לבא לשרואיתה ןיב
(21).ןלוג יתמ לצא סרפ ןועמש לש
-ב ןושארה ידוסה שגפמה םייקתה ןלוג יתמ לש ותסריג יפל
שאר ,ן'זנמ יאול שאר בשי .סירפ תברקבש רמרווב ,ינויב 23
דסומה ישאר ופתתשה תפרצ דצמ .ירונומ-ס'זרוב לש ותכשל
יבכרה ,ןייד - לארשי דצמו ,ובאלו לאש םילרנגהו יתפרצה
.סרפו
72 ,AMX םיקנט 200 :לארשי לש היתושירד תא גיצה סרפ"
דגנ םיליט 10,000 ,מ"מ 75 יזגפ ףלא 40 ,רטסימ יסוטמ
םייסש רחאל .רלוד ןוילימ 70 תב הקסיע לכה ךסב ,םיקנט
.םתמישנ תא םילארשיה ורצע ,המישרה תארקה תא סרפ
ולפיש וא סעכב רדחה תא ובזעי םיתפרצהש ךכל ופיצ םה
(22)."םהיתואסכמ
לנולוקה - ר"ויה הנפ הז םוקמב .שחרתה אל הז לכמ רבד
התע" .םותחל ןכומ אוהםאה ולאשו סרפ לא - ן'זנמ
.ןושאר ששואתה סרפ ,םהיתואסכמ ולפנ טעמכ םילארשיה
(23)"...םתחו וטע תא דימ ףלש אוה
ןיעמ תיפסכ תובייחתהל שרופמ רושיא ול היהש ילב ,סרפ
זאמ רתויב הלודגה קשנה תקסיע לעלארשי םשב םתח ,וז
("תואג" עצבמ) ידוס עצבמב הצרא עיגה קשנה .המויק
םג .ילויב 24 -ה לילב ,םימי שדוח רובעכ ,בטיה ןגרואמ
םינושארה םיקנטה תעגהל ןושיקה למנב הניתמה םעפה
,ןמרתלא ןתנ םג הבו ןוירוג-ןב תושארב תדבוכמ הילמפ
."תולילה דחא" ורישב ערואמה תא חיצנהש
.וב 23 -ב אלו ינויב 17 -ב שגפמה םייקתה אמות לבא ירבדל
ןלל לנולוק םהיניב ,שגפמב וחכנש םיפסונ תומש ןייצמ אוה
,יתפרצה דסומה שאר - וקיסרוב לש ותכשל שאר ,(Lallan)
יניינעל רשה לש דחוימה הטמה ןמ ,(Brannet) הנרב לנולוקה
שכרה תושירד תא םאתל ךרוצב תרבסומ ותוחכונ) הירי'גלא
.(הירי'גלא יכרוצ םע לארשי לש
יכ" רמאנ םמויסבש ,ןייד ירבד תא טורטורפב םכסמ אמות
ונל קפסל םכתונוכנ לע םכל תודוהל יתוא השקיב יתלשממ
לכל תפרצ םע ךלת לארשי יכ ,םכל רמול יתכמסוהו קשנ
תפרצש לככ קוחר - רצאנ דגנ תפתושמ הלועפ
(24)."ךלת
וקיסרוב דסומה שארו ובאל לרנגה יכ ,אמות רפסמ דוע
םע ןודל אוה םהלש טדנמה יכ ,ןייד ירבדל םתבושתב ורמא
יפוליחו קשנ תקפסא יאשונב קר תילארשיה תחלשמה
ירבדל ,וגייתסה תיתפרצה תחלשמה ירבח רתי םג .ןיעידומ
םיאשונב ןוידל םתוא רורגל תילארשיה הנווכה ןמ ,אמות
םילארשיה יכוניחבה םיתפרצה .יאבצ-יביטרפוא יפוא ילעב
.םייעצבמ םיאשונב ןודל םבוריסמו םתדמעמ םיבזכואמ ויה
חיטבהו ותוא עיגרה ,ןייד םע תיטרפ החישב ,ן'זנמ לנולוקה
.תופסונ תוחיש ומייקתי יכ ול
תיבקע דאמ הרוצב השוע אוהש יפכ ,הז עוריא לצנמ אמות
ךותמ לארשי לא הסחיב הלעפ תפרצש תוארהל ידכ ,ורפסב
םילוקיש ךותמ אלו םירוהט םייטסיאורטלא םיעינמ
יכ ,אמות רפסמ וז ותדמע תחכוה ךרוצל .םייטסינוטרופוא
תתל לארשי ךרטצת המ" ,ןיידו סרפ לש םתלאשל הבושתב
לרנגהבישה ,וזה תיביסמה קשנה תקפסאל הרומתב תפרצל
ןיא תפרצל יכ - הנגהה דרשמב שומיחה ףגא שאר-ובאל
תמחלמב עויס תרוצב אל םג ,הרומתל תויפיצ ןיאו תושירד
לשתרוסמה חורב לארשיל התרזע השיגה תפרצ ."הירי'גלא
חכונ ,הנכסב ןותנ ןמויקש תונטק תונידמל עויס שיגהל תפרצ
(25)".תומצעמ לש םימויא
חלשנש ,ןמאנ לבוי םכסמ הז ןושאר שגפמ לש ויתואצות תא
יללכה הטמה ןיב רושיק ןיצקכ ,ןכמ רחאל דימ סירפל
םכוס" :יתפרצה דסומהו ל"כטמה ןיבו ילארשיה
,ילארשיה ןיעידומהו ל"כטמה לש ריכב גיצנ תפרצלאצייש
ןויב ,ןיעידומ אשונב הלועפהףותיש תא אסיג-דחמ זכריש
םיעגמל יארחא םג היהי אסיג ךדיאמו ,תודחוימ תולועפו
חפסנ לש תיתרגשה ותלועפל רבעמ ,םייאבצה
(26).ל"הצ
תרושקת יקיפא וחתפנ ,ינוי ףוסב ,סירפ שגפמ ירחא דימ
ןונכתהו ןיעידומה ,שכרה םוחתב לארשיל תפרצ ןיב םישדח
.ןמאנ לבוי לש ותושארב ,יביטרפואה
ידוסה שגפמה .רצאנ ידי-לע הלעתה תמאלה - 1956 ילוי
תואצות שולשל איבה1956 ינוי ףוסב ,סירפב ןושארה
:תובושח
אל לארשיש תוכיאבו תומכב ,תיביסמ קשנ תקפסא .1
.םתומכ העדי
,קשנל לארשי תושקבב לופיטה יכילה טושיפו רוציק .2
.ירונומ-ס'זרוב ידיב תויוכמסה ברימ זוכירו
תוגיצנ תמקהו תפרצב ןיעידומה תייליהק םע רישי רשק .3
.סירפבילארשיה ןיעידומה םעטמ

ליטהש ,רוצ בקעי לצא םג םיאצומ ונא ,לחש הנפמל תודע
'ייסרואד ייק'ה לש חוקיפה תא ףוקעלונייוכיסל רשאב קפס
ונא" :ילויב 4 -בונמויב בתוכ רוצ .תפרצמ ונלש שכרה לע
ינאש לככ .תפרצ םע וניסחיב השדח הפוקת חתפב םידמוע
יניא ,הכרעהב תוריהזל ימצע ץלאמ ינאש לככ ,הזבךפוה
רוצ (27)."וילא ונעגהש הנפמה תא תרחא תונכל לוכי
ול רפיס רשא ,וניפ ץוחה-רש לצא םוי ותואב רקיב יכ ,רפסמ
-תוצרא םע הימכסהמ םלעתהל הטילחה תפרצ תלשממ יכ
ןוכיתה-חרזמל קשנ יחולשמ םואית רבדב הילגנאו תירבה
ילעב תדמעב תובשחתה אלבו יאמצע חרואב לעפת איהו
ןיעידומה שגפמ דוסב רוצ בקעי תא סינכמ וניפ .התירב
ןוחטיבה-דרשמו סירפב הנגהה דרשמ" יכ ,ול רפסמו סירפב
תומכ לכ ונתושרל דמעות התעמש ,םהיניב ומיכסה ונלש
,ץוחה-רש ,ומצע אוהו הלשמה-שאר .ונתנגהל השורדה קשנה
ידכו אבצה תורוניצב ושעיי םיחולשמה .הז רדסה ורשיא
הריכבה תודיקפה ףא םכסהה דוסל סנכות אל הלקת עונמל
גוחל לבגות ותעידיו דוסב רבדה רמשיי ולצא וליאו .סירפב
(28)".םישנא לש ןטק
קירבמ ,וניפ ץוחה-רש לש העדוהה ןמ םעפנו שגרנ ,רוצ
ץוחה תרש .וניפ םע ותחיש ןכות תא הל רסומו ץוחה-תרשל
ןושארה סוטמב אובלו תושיגפה לכ תא דימ לטבל ול הרומ
.תוצעייתה ,םילשוריל
1956 ילוי שדוחב שחרתהש רתויב יתועמשמה עוריאה
יכ ,ילויב 26 -ב רצאנ לש ותעדוה היה ,לארשי לש התניחבמ
דעומ ותואב ההשש ,סרפ .ץאוס תלעת תא םיאלמ אוה
לש ורזוע - ן'זנמ לנולוקה לא הפוחד השיגפל ןמזוה ,סירפב
-ןגס ,לאש לרנגה םג היה ן'זנמ לש ותכשלב .ירונומ-ס'זרוב
27 -ב ,ןוירוג-ןבל סרפ קירבה השיגפה םותב .ל"כטמרה
:ילויב
רחמ םייקל טלחוהש ורסמ םה ,תומדקה ילב
רבדב וניפו ןדיא ןיב הפוחד תוצעייתה ןודנולב
ןינעב רצאנ תעדוה תובקעב טוקנל שיש םדיעצה
דע דייטצהל בייח יתפרצה ץוחה רש [...] הלעתה
םוקמ ירצמה אבצה לש ןכדועמ תוחוכ ךרעמב רחמ
,ותעיסנ ינפל ,ונתאמ לבקל שקבמ אוהו ואצמיה
היהת לארשי יאדווש ךויחב וריעה [...] הלא םיטרפ
(29).ךכל שקבתת םא הקלח אלמל הנוכנ
תומצעמ יסחיב ,רבשמ דע ,ינוציק הנפמ לח ילויב 26 -ב
וא קרס ימויאב רבודמ אל םעפה .םירצמ םע ברעמה
,תפרצו הילגנאןשארבש ,ברעמה תומצעמב הסג תורגתהב
יתש לש םיינויח םיסרטניאב הרישיו הרומח העיגפב אלא
ןיא יכ ,העידומו רבשמה ןמ תמלעתמ תירב-תוצרא .תונידמה
דגנ ןהשלכ תויצקנסל הפתוש תויהל וא ביגהל התנווכב
ןמ םלעתהל תולוכי ןניא הילגנאו תפרצ םלוא ,םירצמ
הז רבשמ אב תפרצל .תמלוה תיאבצ הבוגת תוננכתמובצמה
התעו םירצמ םע הלשמ תונובשח הל שי ןכש ,"םימשה ןמ"
םא ,םלועה תעד לע לבקתתש תימיטיגל הליע הל הפסונ
הילגנא ,םנמאו .רצאנ לע תיאבצ הכמ תיחנהלתפרצ טילחת
.וזכ תורשפא ןונכתב דימ ולחה תפרצו
סנכנ סרפל ירונומ-ס'זרוב ןב חיש-ודהש ,אופא ,אלפיי אל
תולאשב סרפ לא הנופ ירונומ-ס'זרוב.ישעמו הובג ךוליהל
המכ ,תעדל ןיינעתמ אוה ראשה ןיב .תויטנוולר תויביטרפוא
דחא ."ץאוסל עיגהלו יניס תא תוצחל" ל"הצל חקי ןמז
הנכומ היהת לארשי םאה ,סרפ תא לאש השיגפב םיחכונה
.םירצמ דגנ המחלמב תפרצל ףרטצהל
הובג ךוליהל הילגנאו תפרצ תוסנכנ 1956 ילויב ,םנמואו
םיבר ןהיניב תועדה יקוליח ךא ,רצאנ דגנ המחלמל תונכהב
םידקהל תניינועמ תפרצ ,יותיעל סחיב המכסה ןיא :ןיידע
;רתוי רחואמ דעומ הצור הילגנא ,רשפאה לככ המחלמה תא
הילגנאש דועב ,המחלמב ףתתשת לארשישהצור תפרצ
הליעה ןיידעהרסח ,םירקיעה רקיעו ;ףקות לכב ךכל תדגנתמ
ובייחיש ,התושחרתהל טירסתהו חטשב תיטקטה
תוחוכב ץאוס תלעת שוביכו תומצעמה יתש לש "תוברעתה"
.אבצ  תקדהתמה תירבה- ןמר'ז-ןס תדיעו - 1956 רבמטפס
"שדק" תארקל
םעתובייחמ יתלב תוחישב ,1956 רבמטפס שדוחל דע
םע הלועפ ףתשת לארשיש תורשפאה הרכזוה ,םיתפרצה
ןוחבל הרטמב ,זמורמב קר םירצמ דגנ תיאבצ הלועפב תפרצ
ינש ןיב חיש-ודה ךפה ןכמ רחאל .לארשי לש התדמע תא
,רבמטפסב 18 -ב .רתוי רורבו יולג הז אשונב םידדצה
היה אוה ,תויתרגשה ויתועיסנמ תחאל סירפל אצי סרפשכ
ןיב יאבצ-ינידמ הלועפ ףותישל תטרופמ תינכותב דיוצמ
:ירק ,תילארשי המזוי ירפ הלוכ התיהש - תפרצל לארשי
גישהל אוהו דחא ץמאמב לארשי הדקמתה זא דע .סרפו ןייד
תולעהל לארשי הזעה ,האלמתנ וז התפיאששמ .תפרצמ קשנ
-ןב לש םהיתוחומב רקינש ןויער לש ומודיקל הלשמ תועצה
רצאנ לע תיאבצ הכמ תיחנהל ,אוהו ,ןמזהזמ ןיידו ןוירוג
.תליא ירצימ תא שובכלו
שובכל ךרוצה תא תרש ינפב ןוירוג-ןב הלעה 1955 יאמב דוע
הקסיעה רחאלו ,תאז ורשפאי םיאנתהשכ ,תליא ירצימ תא
תועיגפהו תורידחה תוברתהו 1955 רבמטפסב תיכ'צה
השמ ,ל"כטמרל הרוה אוה ,ןויאדפה דצמ ץראה יבושייב
תא ןיכה ןייד .ךכל תויביטרפוא תוינכות ןיכהל ,ןייד
לעופה לא ואצי אל ןה םלוא 1955 רבוטקואב רבכ תוינכותה
.ןוירוג-ןב לש םינוש םילוקיש ללגב
דחי שביגש תינכות סרפ ומע איבה ,רבמטפסב 18 -ב ,םעפה
:ויה תוינכותה ירקיע .ןוירוג-ןב תעד לע ןייד השמ םע
(30)
רבדב תוחישל ימשר חרואב לארשי תא ןימזת תפרצ .א
.הלועפ ףותיש
םע יאבצ תומיע ידיל עיגת אל לארשי יכ חיטבהל שי .ב
ברעתת ,המע תירבב הרושקה ,ןדריש הרקמב ,הינטירב
.ךוסכסב
הליגע-ובא ל'חנ ,ךייש-א-םראש וללכיי המחלמה רחאל .ג
.לארשי תולובג ךותב חיפרו

-ב תפרצ תלשממ לש הבישיב ןוידל התלע תילארשיה העצהה
סרפש אלא (31),הקלחב תוחפל ,הרשואו רבמטפסב 22
23 -בו סירפל קעזוה אוה .תירבה-תוצראל םייתניב אצי
תפרצ תלשממ יכ ול רשיבש ,ירונומ-ס'זרוב םע שגפנ שדוחב
רתויב הובג גרדב תפתושמ הדיעו סנכל" העצהה תא הרשיא
ךרדה הללסנ ךכב (32)."לארשי-תפרצ יסחיב ןוידל
תרכומה ,תפרצ םע הובג גרדב היינשה תידוסה הדיעוול
.(סירפב המייקתה יכ םא) ,"ןמר'ז-ןס תדיעו" םשב


הלודגה הבזכאה - ןמר'ז-ןס תדיעו
ןוירוג-ןבל סרפ חוויד ,רבמטפסב 25 -ב ,ץראל ובוש םע
תנמזה לעו ירונומ-ס'זרוב םע ויתוחיש לע ןייד השמלו
ןוירוג-ןב לש ונמוי יפל .הלומ-יג םע ןוידל לארשי תחלשמ
חילצהש ,דואמ ימיטפוא ח"וד רסמ סרפ יכ ,םשורה לבקתמ
תויפיצו תווקת וב תעטלו ןוירוג-ןב לש ונוימד תא ביהלהל
יכ ,בתכ ןוירוג-ןב .ושממתה אל רשאו ,דוסי ןהל היה אלש
ול רפיס סרפ ירבדל יכו "ילרוג ילוא" אוה סרפמ עמשש המ
- רצאנ דגנ לועפל הנכומ" תפרצ תלשממש ירונומ-ס'זרוב
,ןדרי תא ףוקתנ אלש יאנתב ,"םתמכסהבו םילגנאה תעידיב
- האבה תבשב השולש לש תחלשמ אובתש םיצור םה" יכו
-ס'זרבו וניפ ,הלומ-יג םע ןודתש - תוחפל דחא רש םכותב
(33)".ןויווש לש דוסי לע הלועפ ףותיש לע ירונומ
בצמה תא הנשמ תרסמש חודה" יכ ,רמא ומצע סרפלו
יכ ,תמיוסמ תויטפקסב ,וכרדכףיסוהו (34)"ודוסימ
(35)."והשמ הזמ אצייש ןימאמ אוה ןיא" ,תישיא
ירבח םע תוצעייתה ןוירוג-ןב םייקמ הז עדימ ךמס לע
דוסב םתוא סינכמו ותלשממבש הדובעה תודחאו י"אפמ
.התעידיל וא הלשממה רושיאל אבוה רבדהש ילב ,ןיינעה
,ותעד תא עיבמו תיתפרצה העצהה ןכות תא םהל רסומ אוה
ןכש ,תירב לעב לבקנש הנושארה תורשפאה יהוז" יכ
ךלנ [...] םינוא ירסוחמ אל וישכע םידמוע ונא ותרזעב
שארמ עדת תפרצש .1 :םידחא םיאנתב קר וז תופתושל
תפרצ ירוחאמ תדמוע הילגנאש .2 .ןוירשבו ריוואב וניתולבגמ
ףוחה לבקנ ונאש .3 .תירבה-תוצרא תעד לע השענ רבדהו
-ןב דוע רמא ןייד השמתודע יפלו (36)";ןריט ירצמ לש
הנושארה תירבה הדלונ ןאכ" יכ ,הבישי התואב ןוירוג
םינפ םושב ונל רוסאו ,תיברעמ המצעמ ןיבל וניניב תיניצרה
תא םכסמ ןוירוג-ןב (37)."הלבקל אלש ןפואו
אצתש תחלשמה שארל ריאמ הדלוג תא הנממו תוצעייתהה
,למרכ השמ ,הרובחתה-רש ואצי התא דחי .תפרצל
.ןוחטיבה-דרשמ ל"כנמ ,סרפ ןועמשו ןייד המש ,ל"כטמרה
לש ותכשל שאר ,ןוא-רב יכדרמ הנמתנ תחלשמה ריכזמכ
.ןייד
ובו הדלוגל בתכמ ןוירוג-ןב רגשמ תחלשמה תאצ תארקל
ושבוגש םירבדה תא תודוקנ הרשע-תחאב םכסמ אוה
םירטמרפה קר אל הז בתכמב ויה .ותכשלב תוצעייתהב
םג אלא ,םיתפרצה םע םינוידה תא םייקל שי םרואלש
םע דחי ,הב ףתתשהלהרומא לארשיש ,"המחלמה תורטמ"
.רצאנ דגנ ,תפרצ
-ןב לש תודוקנה הרשע-תחא בתכממ תויחנהה ןמ המכ ירהו
:הדלוג לא ןוירוג
.דבל םיליחתמ ונא ןיא 
ןדריו קריעש בורעתו המיכסמ הינטירב םע קר ףתתשנ 
...היינש תיזח ונדגנ וחתפי אל
.תירבה-תוצרא תעידיב השעית הלועפה 
.ןדריב תעגל אל םיחיטבמ ונא 
.ןאריט ירצימ ףוח לע הטילש שורדנ ,החלצה לש הרקמב 
חיטבהלו םולשל מ"ומל ונמע סנכיהל םירצממ שורדנ 
.ץאוסב טישה שפוח

.ץראה תא הבזעש תחלשמה תא וויל תובזכאו תועתפה
לש ותרידב ומייקתהו רבמטפסב 30 -ב ולחה םינוידה
ץוחה רש ופתתשה םיתפרצה םעטמ .ן'זנמ לנולוקה
ןגס ,לאש לרנגה ,אמות לבא ,ירונומ-ס'זרוב ,וניפ ןאיטסירכ
- םינוידב ףתתשה אל הלומ-יג .ן'זנמ חראמהו ל"כטמרה
.הדלוג לש הברה התבזכאל
טירסתה לע וססבתהש ,תוילארשיה תויפיצה ןיב רעפה
היה - לעופב שחרתהש המ ןיבו ,הדיעווה תארקל סרפ ןיכהש
ןושאר תוא היה תובישיב הלומ-יג לש ותופתתשה יא .לודג
יפ לע ,הל ופיצש המרב ויהי אל םינוידה יכ םילארשיל
םיבייחמ ויהי אל ךכמ האצותכ יכו ,סרפ לש םיחווידה
עדימ יפוליח לש יפוא םינוידל ונקה םיתפרצה .םייפוסו
השק הבזכא הלחנ תילארשיה תחלשמה .דבלב בצמה דומילו
םינוידל סנכיהלמ םיענמנ םיתפרצה י כ ,תעדל החכונשכ
םימוכיסל עיגהל ,םייגטרטסא-םיינידמ םיאשונב םייתילכת
ןמ והשמןייד השמ ינפב ףושחלו םיבייחמ םייביטרפוא
."ריטקסומ" עצבמ תרגסמב םבלש תויאבצה תוינכותה
הב ויה .ןולשכ ןמר'ז-ןס תדיעו התיה אל הבזכאה ףא לע
ףסונ דויצ תקפסא םוחתב רקיעב ,תובישח יבר םיגשיה המכ
רשיאו לביק ,וכרדכ יתודידיו בידנ ,ירונומ-ס'זרוב .לארשיל
םיקנט 100 :הללכש תפסונה תילארשיה דויצה תמישר תא
הענה תולעב תויאשמ 300 ,הלבות יסוטמ תסייט ,ןמרש
,םיקנט יליבומ 50 ,םימ"לחז 300 ,תוקוזב 100 ,תימדק
םג םעפה ללכש ,ברה דויצה לכ .רחא ןווגמ דויצו תשומחת
יאנתב ,הנושארה םעפה וז ,לארשיל רסמנ ,ינקירמא דויצ
אלא םולשת תרומת אל ,רמולכ ,"לאשהו רכחה"
תועש 24 ךות ,תפרצל ותוא ריזחי ל"הצ יכ תובייחתהתרומת
,תיתפרצ רקס תחלשמ יכ ,םכוס ןכ-ומכ .היינפה דעוממ
לנולוקהו ןיטרמ לרנגה ,לאש לרנגה ןמ תבכרומ היהתש
.דומילו םואית תורטמל ץראל דימ אצת ,ן'זנמ
הלומ-יגו ריאמ הדלוג ןיב החישב המייתסה הדיעווה
.ףתושמה עצבמה לע רבוד הבש ,ותכשלב
;עצבמה תליחתל יביטטנט דעומכ הלעוה רבוטקואב 20 -ה
לע הטילחה אל דוע לארשי-תלשממ יכ ,השיגדה הדלוג
.הלועפ
ולת ןיידו ןוירוג-ןבש תויפיצה תא האלימ אל ןמר'ז-ןס תדיעו
"תדבוכמ" תופתוש התוא אל ףאו תירב התוא הרצונ אל :הב
-ןב הצרש יפכ - ןויווש לש סיסב לע תיברעמ המצעמ םע
ןותעב 1973 -ב בתכשכ ותבזכאל יוטיב ןתנ ןייד .ןוירוג
תא תוארל תיתפרצה תונוכנה רסוחמ בזכאתה יכ ,"בירעמ"
הדיעווהש ןיבה סרפ םג .תפתושמ המישמכ הכרעמה
(38).הביזכה
תירב אופא וז התיה ,"שדק" ברע ,תודידיה אישב םג
,םימזוי םיתפרצהשכ ,םיווש םניאש ימ ןיב תופתושו
.הינכתו הפקיה ,תודידיה ידמימ תא םיעבוקו םיבצעמ
ףוסב שחרתהל הדיתעה הלודגה הגצהב לארשי לש המוקמ
לש היתונוצרב בשחתהבו מ"ומב אל עבקיי ,1956 רבוטקוא
תירבה תב לש תוחונהו םיסרטניאה יפ לע אלא ,לארשי
.האלמ תולת הב היולת לארשיש ,הלודגה "שדק" עצבמ - (Servres) הרווס - היליקלק :56 רבוטקוא
םינוידה ירחא ררתשהש בצמל רתויב עלוקה רואיתה תא
דיחיה רבדה" :ןייד לצא םיאצומונא ןמר'ז-ןס תדיעווב
ינפל עבקית אל תיפוס הטלחה :רורב אל בצמהש - ררבתנש
דגנ הילגנאו תפרצ תנולתב ןודתש) ןוחטבה תצעומ תבישי
תא הכביסו הדיבכה וזתואדו יא .(םירצמ
(39)".םירבדה
עציב (רבוטקואב 14) ןוחטבה-תצעומ תבישי ינפל דוע ,םלוא
ולש לומגתה תולועפבש הלודגה תא רבוטקואב 12 -ב ל"הצ
.םיעוצפ תורשעו םיגורה 18 לש דבכ ריחמב ,היליקלקב
דמוע ל"הצ יכ ,היה הז עצבממ ל"כטמה לשו ןייד לש חקלה
הטישה" יכו "תוילילה לומגתה תלועפ לש קרפהםויסב"
(40)."היזיבר תבייחמ תיחכונה
יכ ,הרכהה תא ןיידב וקזיח היליקלק לע הטישפה תואצות
יכו - המחלמ אלו םולש אל לש הז בצמב ךישמהל רשפא יא
רורטה תקספה ןיב רוחבל תויברעה וניתונכש תא ץלאל ונילע
ותעדב שוחנ היה ןייד .ונדגנ המחלמל הסינכ ןיבל לארשיב
היהתש ,םירצמ לע הכמ תיחנהלו תירשפא תונמדזה לכ לצנל
תוריהבה רסוח ףא לע .םיחטש תקזחהבו שוביכב הוולמ
םילגנאה תונוכנב ןוחטיבה רסוחו ןמר'ז-ןס תדיעו ירחא
תא ץימחהל םינפ םושב הצר אל אוה ,עצבמל ףרטצהל
.הנידמל וז תינוחטיב הקוצמ תעשבול הנמוזש תונמדזהה
אלא ,המחלממ סונמ ןיא יכ ענכושמ היה ,ןוירוג-ןבכ ,ןייד
םילוקישהו םיירסומה םירוצעמה ןמ ישפוח היה אוהש
תופתתשהל יאנתכ ומצעל ביצה ןוירוג-ןבש םיינידמה
ןייד לצא .םירצמ דגנ ,הילגנאו תפרצ םע דחי ,המחלמב
יתש לש תנמדזמה המחלמה לע "פמרט" סופתל תורשפאה
-ןב לש וילוקיש לכ דגנכ הלוקש התיה ברעמה תומצעמ
.ןוירוג
לע רבוטקואב 14 -ב ןוחטיבה תצעומב יטייבוסה וטווה
ץק םש ,הלעתה םואניבל תיטירב-תיתפרצה הטלחהה תעצה
תאולטנ בוש םיתפרצה .םילגנאהו םיתפרצה לש םיסוסיהל
,תפרצ תלשממ שאר מ"מו הדובעה-רש תא וחלשו המזויה
םע השיגפל ןודנולל ,לאש לרנגה םע דחי ,הייזג טרבלא
םינורחאה םילושכמה תא קלסלו וענכשל ידכ ,ןדיא ינוטנא
םצעב .ילארשי ףותישב ,רצאנ דגנ עצבמל ךרדב םידמועה
לש התופתתשה תא הענמש ,תינורקע ,תחא היעב קר הרתונ
תויהל התצר הינטירב .המחלמל הליעה איהו ,הינטירב
.הילגנאב להקה תעדו הירוטסיהה ,םלועה יפלכ "הסוכמ"
וב היהיש ימיטיגלהו ינויגהה ץוריתה תא ושפיח םילגנאה
ענמיהל התצר הילגנא .םירצמ דגנ יתמחלמ דעצ קידצהל ידכ
די התשעש ימכ ,הל תויתודידיה ברע תוצרא ינפב עיפוהלמ
.תרחא תיברע הנידמ דגנ לארשיםע תחא
םשרתה ,רבוטקוא תליחתב ץראב רקיבש ,לאש לרנגה
שמשתש ,הליעה תא קפסל הנכומ היהת לארשי יכ הארנכ
תיאבצ תוברעתה ברעתהל ןדיאל םלוה ץורית
המחלמב חתפת לארשי יכ היה ולש יזכרמה ןויערה.םירצמב
ואובי יזאו ,הלעתה לעםייאתו יניס תא שובכת ,םירצמ דגנ
,הלעתה תאושבכיו םהיניב ודירפיש ,םיתפרצהו םילגנאה
.הילע ןגהל ידכ
דגנ המחלמל תאצל הטוהל לארשיש ,חוטב הארנכ היה לאש
ילב - ןדיא ינפב "תילארשיה הליעה" תא גיצה יכ דע ,רצאנ
לש הטלחה אללו לארשיב ךמסומ םרוגמ תושר לבקל
תויהל דגנתמ ןוירוג-ןבש עדי יכ ףא ,לארשי תלשממ
.וז המחלמב רוטקובורפכ עיפוהלו "ןפקותה"
דוגינב - לאש לש "תילארשיה הליעה" ןויער תא "הנק" ןדיא
16 -ב סירפל אובל םיכסהו - ויצעויו וירשמ המכ תעדל
תיעצבמה תינכותה לע הלומ-יג םע ןודל ידכ ,רבוטקואב
לש הכרדמ הנורחאה ףגנה ןבא הרסוה ךכב .תפתושמה
ויה אל םיתפרצה .ץאוס תמחלמב קלח תחקל הילגנא
תרכה ךותמ ,לארשי ןובשח לע ושעש רומיהה ןמ םידרטומ
דצמ ,םיברועמה םישיאהו ץראב יאבצ-ינידמה םילקאה
דיקפת תא םמצע לע ולטנ םה .עצבמל תונכהב ,לארשי
תא םג םימלשמ םהש העידי ךותמ ,הזה ךודישב ןיבשושה
.םיכסת הלכה יכו רהומה
ןוירוג-ןבל הנמזה האצי ,הלומ-יג םע ןדיא תשיגפ רחאל
םע תשלושמ תידוס הגספ תדיעווב ףתתשהלו תפרצל אובל
עידוה ךא ,הלומ-יג תנמזהל בויחב הנענ ןוירוג-ןב .םיטירבה
המכב תינתומ עצבמב לארשי תופתתשה יכ ,תושרופמ
הליעה תא קפסת אל לארשי :םהב םיבושחהש ,םיאנת
היהת התופתתשה יכו ,"ןפקות"ה היהת אל איהו המחלמל
.תומצעמה יתש םע ןויווש לש סיסב לע


תיתימאה תירבה - (Sevres) הרווס לש ידוסה לוקוטורפה
לע המיתח וא הינונקב תופתתשה ,לארשי לש הנושארה
"תוריש תיינקל הזוח"
הלחה איה :םימי השולש הכשמנ הרווסב תידוסה הדיעווה
רבוטקואב 24 -ב הלעננו םיירהצה תועשב רבוטקואב 22 -ב
אוביש קפס ןיאו תדחוימ הריקסל היואר וז הדיעו .ברעב
ידי-לע וחצנוי ןוירוג-ןב לש "הרווסב םימיה תשולש"ו םוי
דואמ התיה איה .הארשה לעב יאזחמ וא ,רפוס ,רקוח
אל ואיבהש ,רבשמו לפש יעגר םע ,חתמ תייוור ,תיטמרד
תיזכרמה תומדה היהש ,ןוירוג-ןב .תוצצופתה ףסל םעפ
היה אל ,רתויב הדבכה תוירחאב אשנש ימו הדיעווב
גילפהו ןוידה תרגסממ םעפ אל גרח ,טבלתה אוה .ובטימב
הפמ ןוגכ ,הדיעווה תורטמ תא ומאת אלש םימוחתל וירבדב
.ןוכיתה-חרזמב שדח רדסו השדח
תודוה קר הז ירה ,המייתסהש יפכ המייתסה הדיעווה םא
הנעמ דימת אצמו ריבסה ,רשיפ ,ךוויתש ,ןייד השמל
קר אל ךפהו ,ןוירוג-ןב לש ויתולאשלו ויתודרחל ,ויטבלל
.ולש ינופצמה הרדשה טוחל םג אלא ישארה ורזועלו וצעויל
גיצהש דעיל הדמתהבו תויבקעב הרווס תדיעותא ליבוה ןייד
.רצאנ דגנ םילגנאהו םיתפרצה םע המחלמל תאצל :ומצעל
אל תודבאה רפסמ יכ ,ותכרעהב ןוירוג-ןב תא עיגרה םג אוה
העפשה וז הכרעהל התיה ,תיזג המלש ירבדל .250 לע הלעי
ףתתשהל ןוירוג-ןב לש תיבויחה ותטלחה לע תערכמ
.המחלמב
לוקוטורפ םתחנ ,רבוטקואב 24 -ב ,םינויד ימי השולש םותב
ןיד קירטפו וניפ יתפרצה ץוחה-רש ,ןוירוג-ןב ידי-לע ידוס
:העברא רכזאנ םכותמש ,םיפיעס השיש ובו ,יטירבה
29 -ב םירצמ דגנ המחלמ תלועפב חתפת לארשי .א
יתמחלמ דעצ" לש יפוא אשית הלועפה .רבוטקואב
."קהבומ
הלועפל וסנכיי תפרצו הינטירב לש ריוואה תוחוכ .ב
עצבמה תליחתמ תועש 36 ךות תוירצמ תורטמ וציצפיו
.ילארשיה
יתש הנחלשת לארשי ידי-לע עצבמה תלחתה רחאל םוי .ג
םירצמ תולשממל תודרפנ תועדוה יתש תומצעמה
ןמ ליימ 10 ןהיתוחוכ תא גיסהל העיבת ןהבו ,לארשיו
תוחוכ תבצהל השירד םג רסמית םירצמל .הלעתה
.הלעתה רוזיאב םייתפרצו םיילגנא
,ץראה ימש לע הנגהל לארשיב ובצוי םייתפרצ םיסוטמ .ד
.הלועפל תומצעמה יתש תסינכל דעו עצבמה תליחת ןיב
לע הנגהל ביבא-לתו הפיח לומ ובצוי יתפרצה יצה תוינא
.מ"נ תנגהו ץראה יפוח
לשו הדיעווב םיחכונה לש תוכרעההו תובוגתה
.תונווגמו תובר ויה הפוקתה תא ורקחש םיפרגוירוטסיה
לוקוטורפה לע המיתחה תרחמל םשר ,אמגודל ,ןוירוג-ןב
אצמנ םא [...] לודג םוי היה - ןכתי - לומתא" יכ ונמויב
םימי ינפל דומענ - תיטירבההלשממה רושיא התיבה ונעיגהב
(41) ".וניתודלותב םילודג
:בתכ ןייד השמ
הב ועבקנ .המויק םצעב- תינכותה לש תישארה התובישח
הצור דצ לכש תורטמהו הכרעמבםידדצה תולועפ
(42).גישהל
ותאצרהב רמא ,תחלשמה ריכזמ היהש ימ ,ןוא-רב יכדרמ
תכלל טילחה ןוירוג-ןב עודמ יתוא ולאשת םא" :"שדק" לע
דיגת - יל ודיגת םא לבא .תוביס ףלא יל ויהי ,וזה המחלמל
- םיתפרצל דיגהל הצר אל אוה - רמוא יתייה ,תחא הביס ונל
(43) ".םיתפרצה םע תירבה ןעמל הז תא השע אוה .אל
,רומאכ ,באשש ,"שדח טבמב -56ץאוס" ורפסב ,ןורבע ףסוי
'מעב בתוכ ,סרפ ןועמשמ ותארשה תאו ולש עדימה רקיע תא
לש היטמולפידל םישרמ ןוחצינ וויה םיפיעסה תשש" :123
תא ףוסבל הרצק תינרשפ יתלבהו השקונה ותדמע :ןוירוג-ןב
לארשיב הילגנא לש התרכהב - יזכרמה גשיהה.היתוריפ
הנושארה םעפה וז התיה[...] שלושמה עצבמ"ל הפתושכ
םע םתלועפ ףותישב ימשר ךמסמב ודוה םילגנאהש
(44)".לארשי
הטלחה וז התיה לכמ רתוי :ונמויב םשר סרפ ןועמש וליאו
השגרה ירודח ונייה [...] "וגרהל םכשה - ךגרהל םקה" לש
םישנא תולרוגב ןדה ,יאליע ץמאמל םיפתוש ונא הנהש
תדמשהל תומוא ןיב תופתוש וז התיה לוכה ךסב .םימעו
(45)".ערה
ומתח םרטב ,תלטבומ אל החלצה ותוכזל םשר סרפ ןועמש
תא ענכישש ךכב ,הדיעווה הרזפתהםרטבו םכסהה לע
,רלוד ןוילימ 20 לש בוח לע לארשיל רתוול ירונומ-ס'זרוב
ינוי שדוחמ לודגה קשנה חולשמ רובע ומלוש םרטש תורתי
ןתינ אוה םג וליאכ דויצל סחייתהלו ("תואג" עצבמ)
."הלאשהב"
תורישי תויוסחייתה טעמ ךא ונידיב שי יתפרצה דצה ןמ
לש תויוקדטצהה ןנשי דחא דצמ .ויתויועמשמלו לוקוטורפל
הלועפה ףותיש תא גיצהל םיכישממה .ירונומ-ס'זרוב ישנא
ןעמל תפרצ לש יטסיאורטלא השעמכ לארשיל תפרצ ןיב
.הדמשה תנכסבו הקוצמב התיהש ,לארשי - התדידי
,הנוש תוסחייתה לע רפסמ ,תאז תמועל ,וניפ ןאיטסירכ
.הרווסב ויהש םימוכיסל ,יטוק הנר תפרצ אישנ דצמו ודצמ
תואצותל סחיב תפרצ אישנ תא ןכדיעש העשב יכ ,בתוכ וניפ
וניב המכסההתיה יכ אצמ ,תילארשיה תחלשמה םע תוחישה
לע ,לוכיבכ ,הנגהה יכ רובס היה אוה םג" .אישנה ןיבל
תועיבצ השעמ אוה ,םימחולה םידדצה ינש דגנכ ,הלעתה
ךכב וניעט ואונקדצ תא קוספת הירוטסיהה .יטירקופיה
(46)"?וניתונווכ ריתסהל ונילע המל .לארשיב ונכמתש
"יוסיכה רופיס" םע םלש היה אל וניפ םג יכ ,אופא ,רבתסמ
ךותמ דחא היה אוהש תורמל ,המחלמה תארקל ןכוהש
ירונומ-ס'זרוב םע דחי ,מ"ומה תא ליבוהש םצמוצמה תווצה
.הלומ-יגו
אוה יכ ,"1956 ץאוס" ורפסב ,וניפ ןאיטסירכ רפסמ דועו
לוג-הד .הרווס לש לוקוטורפה רבדב לוג-הד לרנגה תא ןכדיע
גוציי הל היהש ,הבושח תיטילופ הגלפמ ר"וי תע התואב היה
-הד ביגה ,וניפ ירבדל .הלשממב םיגיצנ םגו טנמלרפב דבכנ
תא רשאמ ינא" :ינייפואה ונונגסב לביקש עדימה לע לוג
לרנגל דוקיפהןתמ :דחא רבד טעמל ,עצבמה
,החנהה תא םיקזחמ םיגיוסמה וניפ ירבד (47)".ילגנא
רשאב םיעד תודחא התיה אל תפרצ תלשממב םג יכ
תומדהו הטישלו ךרדל רשאב תונוש תושיג ויה .המחלמל
המחלמה אשונב תרשפתמ יתלבה הדמעה תלעב תיטננימודה
.ומצע הלומ-יגמ רתוי ,ירונומ-ס'זרוב היה רצאנ דגנ
השמ קפס אלל היה ,ילארשיה דצב ,הרווסב חצנמה וליאו
םימיה תשולש ךלהמב רתיו ןוירוג-ןבש ךכל םרגש אוה .ןייד
ביצהש םימדקומה םיאנתהותועיבתה ,תונורקעה לכ לע
אלןוירוג-ןב .תשלושמה המחלמב ונתופתתשהל יאנתכ ומצעל
.שרדש תובושחה תועיבתה ןמ תחא ףא גישה
חותפל תומצעמה יתשל הליעה תא הקפיס לארשי 
לש ןידה תיב" ינפב המצע תא הפשחוהמחלמב
."הירוטסיהה
תומצעמה יתש םע תויוכז תווש הפתוש התיה אל לארשי 
הריזב המחל איה ,תימשר :ץאוס תמחלמב תורחאה
תירב לש ילרגטניא קלחכ אלו דרפנ יותיעבו תדרפנ
התמחלממ "תוגייתסה" התיה תומצעמה דצמ .תשלושמ
.הקיספהל ידכ "תוברעתה" ףאו לארשי לש
לארשי ןיב "תירב"ל ךפה אל הרווס לש לוקוטורפה 
הקימניד הרצונ תפרצ םע קר .תויברעמ תומצעמ יתשל
המתחנ אל םלועמ .קודה הלועפ ףותיש לשו ,תודידי לש
.תירב
תא ,םייללכ םיווקב ,"שדק"ב האלימ לארשי ,תורחא םילמב
םירטמרפה תרגסמב ,הל ודיעוה הינטירבו תפרצש דיקפתה
תפרצ לשו הילגנא לש ,לוכיבכ ,םירותיווה .הל וביתכהש
אל ךא ,יטמסוק יפוא ילעב םירותיו ויה ,לארשי תבוטל
םניאש ימ ןיב קוה-דא הינונקו תופתוש וז התיה םייתוהמ
.םיווש
הרווס תובקעב ,לארשי לש התניחבמ יפוסה ןזאמה ,תאז םע
-ןב לש תופיאשה לכ אל ,םנמא .ילילש היה אל ,"שדק"ו
םישרמ גשיהב התכז לארשי ךא ,ואלמתנ ןייד השמו ןוירוג
אל םג םא .תפרצ לש התרזעב ,הנוחטב רוציב םוחתב
,הקימניד ורצונ ,תילמרופ תודידי תירב םלועמ המתחנ
םייביטקפא תוחפ ויה אלש ,הלועפ ףותישו היצקארטניא
יתש ןיבדחוימב - ןילמוגה תלועפ .תילמרופ תירב לכמ
- חותיפו רקחמ יפוגו תוינוחטבה תוישעתה ,ןוחטבה תוכרעמ
אוה יכ לוג-הד לש ותנעט ףע לא ,םינשה ךרואל הכשמנ
םא םיזגנ אל .ןוטלשל ותולע םע דימ הלא םירשק קיספה
יתש ןיבםיסחיה וקדהתה ףא םימיוסמ םימוחתב יכ ,רמאנ
יכ חינהל ןיאו לוג-הד לש ונוטלש תפוקתב אקווד תונידמה
.ותעידיב אלש השענ רבדה
וחנוה לארשיו תפרצ ןיב הלועפה ףותישל תינבתהו תודוסיה
ונתשה אלו ,"שדק" ברע ,תיעיברה הקילבופרה ןוטלש תעב
-תשש תמחלמ ירחא ,םצקל ועיגהש דע יתועמשמ חרואב
.םימיה הנומידב לודגה יניערגה רוכה תשיכר
הקילבופרהתולשממ בורב רש היה ירונומ-ס'זרוב סירומ
תעב רצונ ומע רשקה ,ליעל ונרכזה רבכש יפכ .תיעיברה
1955 ראורבפ ןיב ,רופ רגדא תלשממב םינפה רש היהש
ירונומ ןהיכ 1957 ינויל דעו 1956 ראורבפמ .1956 ראורבפל
."שדק" עצבמ יללוחמ היהו הלומ-יג תלשממב הנגה רשכ
שאר ירונומ-ס'זרוב היה הלומ-יג תלשממ תליפנ ירחא
.1957 רבמבונ דע ,הנש יצחכ ךשמב הלשממ
,הנורחאה תילאירטסינימה ותטלחה התיה ,םינותנה לכ יפל
תוינויח לעב אשונב ,ירונומ-ס'זרוב לש,תונורחאה תחא וא
תינכות רושיאל הסחייתה איה :לארשיל הנושאר הגרדממ
.תפרצמ לודגה יניערגה רוכה לש השיכרה
ילוגסה ולקשמ תא ךירעהל תויחמומהו םילכה ונידיב ןיא
רקחמלו ללכב עדמה םודיקל לודגה רוכה לש ותמורת תאו
אלמלא יכ ,םויכקפס ונל ןיא ךא .טרפב לארשיב יניערגה
םא קפס ,טקיורפה תא ותלשממו ירונומ-ס'זורב ורשיא
.תרחא ץראמ הז ןיעמ עויס תלבקמ התיה לארשי
יתמ ידי-לע ראותמ אוהש יפכ ,לודגה רוכה תשיכר רופיס
תדימ לש תקתרמ השחמה אוה ,"סרפ" ורפסב ןלוג
ונהנ םהמש ,העונתהו הלועפה שפוחו תוחיתפה ,תוימיטניאה
לשממה לש םינילקרטבו םירודזורפב לארשי יגיצנ
ןפוא תא םיגדמ םג רופיסה .תפרצ לש תיעיברה הקילבופרב
:יסופיט יתפרצ שיחרתב סרפ ןועמש לש ינייפואה ודוקפת
רושיא לבקי ןויערהש ךכל םרוג אוה ,ןויערה לעב אוה
גרדב םידיקפתה לכ תא אלממ ,תישיא ,אוה ןכמ רחאלו
:סירפב עצבמה גרדה לש דוקיפה תרשרש ךרואלו הטמה
.ויתוטלחה לש לעופל איצומהו ,לייחה ,"איבצמ"ה אוה
רוכה תמקהב חילצהש רחאלו ,םיצעויו עדמ ישנא תארשהב
לדוג יניערג רוכ םיקהל וחוכ לכב סרפ רתח ,ןטקה יניערגה
תא םדקל ידכ וב היהיש ,טאווליק ףלא 24 לש המצועב
תודגנתהב לקתנ אוה (48) .לארשיב יניערגה רקחמה
.ןויערב ךמתש ,ןוירוג-ןבמ דבל ,הלשממב הפירח
םייתפרצה םימרוגה םע שושיג תוחיש המכ סירפב להינ סרפ
רייפ היה תינכותל םינושארה םידגנתמה דחא .םיכמסומה
תא קמינ אמויג .תפרצתלשממב היגרנא יניינעל רשה ,אמויג
לע ליטת וז תינכותש הדבכה תיפסכה הסמעמב ותודגנתה
.לארשי
ןכומ היה ,תע התואב תפרצ תלשממ שאר ,ירונומ-ס'זרוב
תמכסהב ותמכסה תא הנתה ךא ,תינכותה תא רשאל
טבלתה ,הלומ-יג .הלומ-יג תושארב ,תיטסילאיצוסה הגלפמה
רסמ אוה תילילשה ותבושת תא .תודגנתה עיבה ףוסבלו
.ריאמ הדלוג םע החישב
היה ,םילשוריל הייחדה לע החוויד הדלוגש רחאל
לוטיב" יכ ןעטו ענכנ אל סרפ םלוא .ןויערה תא שוטנלהייטנ
חוכ ירוכ ןדיעל לארשי לש היוכיס תא לסחי תינכתה
,סירפל אצי אוה 1957 רבמטפס ףוסב (49)."םייניערג
תפרצ תלשממ רושיא תא לבקל ףסונ ןויסינ תושעל ידכ
.לודגה רוכה תשיכרל
ךא ,הזמ תוחפ חלצומ יותיעב סירפל עיגהל לוכי אל סרפ
ירונומ-ס'זרוב תלשממ .דיספהל המ ול ןיאש ,רבס הארנכ
תליפנל ופיצו עובשב 'א םויב עיגה אוה.עגר לכב לופיל הדמע
תחא הממיהדמע סרפ לש ותושרל .הלילב 'ב םויב הלשממה
.ןועשה דגנ ףרוטמ ץורימל סנכיהל וילע היהו
יטסילאיצוסה ץוחה רש- וניפ לש ועונכשב לחה אוה
ותמכסה ךא ,אוה ףא טבחתהש - ירונומ-ס'זורב תלשממב
,וניפ תא ענכיש סרפ .ירונומ-ס'זרוב תמכסהל יאנת התיה
דיקפת תא אלממ ומצע אוהשכו ,בתכב רשיא ונממ לביק
ההשש ,ירונומ-ס'זרובל הליחת המכסהה תא איבה חילשה
.ותלשממ תא ליצהל םישאונ םיצמאמ השע םש ,טנמלרפב
תיבויח הטלחה ריבעהל דוע קיפסה ירונומ-ס'זרוב
תריכמל - התליפנ ינפל םינורחאה םיעגרב שממ - ותלשממב
רשה ןכש ,השרפה המת אל דוע תאזב .לארשיל לודגה רוכה
דע ,הזוחה לע םותחל בריס ,אמויג ,היגרנא יניינעל
העברא - זא קר .ירונומל-ס'זרוב לש תפסונה ותוברעתהל
ןיב ינכט הזוח םתחנ - סירפל עיגה סרפש רחאל םימי
רמאנ ובש ,לארשי לשו תפרצ לש תימוטא היגרנאל תודעווה
הרזע ה ,תוינכותה תא לארשיל תתל תבייחתמ תפרצ" יכ
(50)."רוכה תיינבל םישורדה םירמוחהו תינכטה
רגיש ,וידיב םיכמסמה לכ רשאכו ,יטמרדה ץורימה םותב
םויה ונמתח" :ןושלה וזב ןוירוג-ןב לא ינוקל קרבמ סרפ
הטלחהה התיה וז ,השעמל ."םכסהה לע םירהצה-רחא
- ירונומ-ס'זרוב לש ותלשממ הלביקש הנורחאה תימשרה
- תפרצ לש תיעיברה הקילבופרב םיקידצה ןורחאו ןושאר
םרט הנידמה לש התמקה תונשב לארשי ןעמל וילעפמש
.היוארה הרכהל וכז םרטו ומשרנ
רבמטפס ףוסב ,ירונומ-ס'זרוב לש ותלשממ תליפנ םע
הקילבופרה לש הבצמב הריהמ תורדרדיה הלחה,1957
יאמב .הירי'גלאב בצמה תורדרדיהמ האצותכ ,תיעיברה
לחה ךכבו תפרצ תלשממ שאר דומעל לוג-הד ןמזוה 1958
.תישימחה הקילבופרה ןדיע לארשי-תפרצ תודידי לש התסירקו לוג-הד לרנגה
1967 יאמב לוג-הד לרנגה םע ןבא אבא תשיגפ
-ב םירצמ אבצ תא דיעצהל רצאנ לש היופצ יתלבה ותטלחה
תלעת רבעל החרזמ" ריהק תוצוחב 1967 יאמב 15
רימחהו ךלהש ,רבשמ לש ותליחת התיה (51),"ץאוס
השולש רובעכ ,םימיה תשש תמחלמל איבהו םויל םוימ
.תועובש
תינפתה התיה ,הז רבשמ לש יאוולה תואצותמ תחא
האטבתהש ,לארשיל תפרצ לש הסחיב הלחש תיטמרדה
היתודמעמ לוג-הד לרנגה לש הפירחה תיבמופה תוגייתסהב
.המחלמה ברע קשנ תקפסא לע וגרבמא תלטהבו לארשי לש
העיגה יאמב 15-14 -ה לילב רבכ םצעב יכ ,רפסמ ןיבר קחצי
םירצמבש - העוטקו תלפרועמ - הנושארה העידיה" וילא
תוישממ תועידי (52)."םירורב יתלב םירבד םישחרתמ
ושחלנ לארשיל םירצמ ןיב יאבצה ווק-סוטטסה תרפה לע
.םידעוצה ינפ תא לביקש תעב ,העדצהה תמיב לע וינזואל
רשו הלשממה שאר םע תידיימ תוצעייתה םייק ןיבר
.לוכשא יול ,ןוחטבה
תליא ירצימ תמיסח לע זירכה רצאנש ירחא ,יאמב 23 -ב
,הפוחד תוצעייתהל הלשממה הסנכתה ,ילארשי טיש ינפב
,ריאמ הדלוג םהיניב ,תסנכ ירבח המכ םג ופתתשה הבש
אבא גיצה וז תוצעייתהב .סרפ ןועמשו ןיגב םחנמ ,ןייד השמ
תובוגת לע בכעתה דחוימבו ולש בצמה תכרעה תא ןבא
-ב םאש" ,ןבא בתוכ ,"יתמעטה" .רבשמל ברעמה תומצעמ
אל התע ירה ,רתויב תצרמנה הדמעה תא תפרצ הטקנ 1957
לכ לע הקיתשב ורבע םה .סירפל וניתוינפ לע הנעמ אב
התיה הז דגנכ [...] ונלש טישל ףקשנה םויאה תשרפ
(53)."תססות ןוטגנישוו
התוגהנתהל הסחייתהב ,ראשה ןיב ,הרמא ריאמ הדלוג
התדמע תמולעת תא רותפל" ךרוצ שי יכ ,תפרצ לש הרזומה
ןיבל וניניב ץצוחה אוה יתפרצה דויצה ,לכה ירחא .תפרצ לש
היהת םא - תפרצ לש התנבהב ךרוצ ונל היהי .האוש
(54)".תכשוממ הכרעמה
לוכשא יול חלש יאמב 18 -ב .הגאדל םוקמ היה ,םנמאו
אל הדיצמ לארשי" יכ ,עידוה ובו לוג-הד לרנגה לא קרבמ
התמדא לע ןגהל התטלחה הנתיא לבא ,הביא ישעמב חתפת
ףוקתת אל םירצמ םאש ונטלחה .תוימואלניבה היתויוכז לעו
וא םא ,ךייש-לא-םראשב םירצמ תוחוכ דגנ לעפנ אל ,ונתוא
לש ישפוח טיש ינפב ןאריט ירצימתא ורגסיש דע
(55)."לארשי
ץוחה רשל ,יאמב 19 -ב ,תישיא תרגיא רגיש ןבא אבא םג
לוג-הד דצמ אל ,הנעמ היה אל .המוד חסונב ,ליוורמ-הד-בוק
.רגסההלטוהש רחאל םידחא םימי אלא ,ץוחה רש דצמ אלו
לע תושידאב תפרצ לש םיימשר םירבוד וביגה יאמב 23 -ב
.רגסהה תלטה לעו ם"ואה לש םוריחה חוכתאצוה
,תירבה-תוצראל וכרדב ,סירפל ןבא אבא עיגה יאמל 24 -ב
הוולמ השיגפל עיגה ןבא אבא .לוג-הד םע הפוחד השיגפל
-הד-בוק ,ולש ץוחה רש הוולנ לוג-הד לאו ןתיא רטלווב
רבכ ןוטרש לע התלע ןבא אבאו לוג-הד ןיב השיגפה .ליוורמ
.םהיניב החישה הלחה םרטב דוע שבתשה לכה .התליחתמ
ויתושיגפ תעב סקטהו סומינה יללכ לע דאמ דיפקהש ,לוג-הד
תא ךריבםרטב דועו הז וגהנממ הטס ,הלעמ ימר םיחרוא םע
וחתפת לא" :רמאו וינפב עירתה ,םולשל ןבא אבא
אלש ,בושו .ותוא בישוהווכריב ,ןכמ-רחאל קר ."המחלמב
ךישמה אלא ,ורבד תא רמול חרואה תא ןימזה אל ,וגהנמכ
וחתפת לא ,םוקמ לכמ" :ףיסוהו החיתפה תולימ חורב
(56)."םינושארשאב
רמאו לוג-הד לש ותפקתמ לומ המזוי לוטיל הסינ ןבא אבא
,היתודלותב הנפמ תדוקנל העיגה לארשי" יכ ,רתיה ןיב
לשלודגה הדידי תעדב ךלמיהל וננוצר ךכיפל
חרואבגהנ לוג-הד .אוושל היה לכה ךא (57),"ונצרא
.וליעוה אל ןבא אבא לש וירבסה לכו ,יביטמיטלואו ינפקות
התעמ ."תיתפרצה המולעתה" הרתפנ ,וז השיגפ תובקעב
אלו הדצל תדמוע הניא תפרצ יכ ןוכנ לא לארשי העדי
וקלח ץפנתה וז השיגפב .תימואלניבה הריזב הב ךומתת
םימי עובש רובעכ .תפרצ םע תודידיה סותימ לש ןורחאה
ליטה רשאכ ,לארשי לע תפסונ המולהמ לוג-הד תיחנה
היה אל םנמא וגרבמאה םושיי .קשנ תקפסא לע וגרבמא
היה ךא ,םיפלח תקפסא םיתפרצה ורשפא לעופבו אלמ
םגו ץראב ימואלה לרומב עוגפל ידכ תפרצ לש התוגהנתהב
הפוקתתכשמתמ המחלמה התיה ול ,ישממ קזנל םורגל
.רתוי הכורא
תיילשא וא ,תודידיה תפוקת תא המויסל לוג-הד איבה ךכב
.תפרצ םע םינשה הרשע-תחא תב ,תודידיה

תולוכסא יתש
ותוצרפתהו לוג-הד לש ותוגהנתה םאה ,הלאשה תלאשנו
האב ,הירחאלו םימיה תשש תמחלמ ברע לארשי דגנ תניועה
וז התיה םאה וא ,םלועה םולשל תיתימא הגאדמ האצותכ
דרטמה ןמ רטפיהל ידכ ,ןמזמ שפיח אוהש ,החונ הליע קר
?ילארשיה
תכמסומ הבושת תתל השק ךא ,ןאכלו ןאכל תובר תועד שי
.הלאשל הקודבו
תוינידמ תולוכסא יתש תומייק ויה ץראב יכ ,עודיו יולג
תינוחטיב-תינידמה היצטניירואל רשאב וזל הז תודגונמ
תינקירמא היצטניירואב הלגד תחאה :לארשי לש היוצרה
.תיפוריא-תיתפרצ וא תיתפרצ היצטניירואב - היינשהו
דרשמב םימרוג ויה תינקירמא-ורפה הלוכסאה יכמות ןיב
,דועו ןמרה םהרבא ,לאפר ןועדג ,ןבא אבא ומכ ,ץוחה
ןיבר קחציו בוקסל םייח ומכ םישיא ןוחטיבה תכרעמבו
היצטניירואב בהלנה ךמותה .לוכשא יול ידי-לע ךמתנש
,ןוירוג-ןב לש ותכימתמ הנהנש ,סרפ ןועמש היה תיתפרצה
תרושקתה יגיצנו להקה תעד יבצעממ המכ לש םתכימתמ ןכו
,תרופ-ןב והיעשי ,רהוז-רב לאכימ :ןוגכ ץראב םיבושחה
יתש ישאר ןיב יולגהו יומסה קבאמה .דועו ילג הנקלא
ךא ,שדק זאמ השעמל להנתהו םינשה לכ ךשמנ תולוכסאה
לע תיתפרצה הלוכסאה ילעב לש םדי ןיידע התיה 1967 יאמב
תפרצ םע םיסחיה וליאכ היה המדנ תע התואב .הנוילעה
.םירבשמו םיעוזעז המכ ורבע םגםא ,םינתיא
םג ומכ ,עיתפמב האב םיסחיב תימואתפה תורדרדיהה
ולהנתה 1967 תליחתב .םירצמ םע לובגב תויושחרתהה
תרגסמבו רתוי וא תוחפ םיעובק םיקיפאב תפרצ םע וניסחי
אל ,ןיע תיארמל .םמע תויחל הדמל לארשיש םיצוליא המכ
תוא שמשל ידכ םהב היהש םיאשונ םוש םהילע וביעה
.ללוחתהל דמועה יונישל הרהזא
םע םיסחיל םיימשרו םייבמופ םייוטיב לכ ויה אל םנמא
-הד תורהצהב וזחאנ תיתפרצה הלוכסאה ידיסח ךא ,לארשי
לוכשא ינפב םעפו ןוירוג-ןב ינפב םעפ - 1964 -בו 1961 -ב לוג
."ונתירב-תבו ונתדידי איה לארשי" יכ -
לש תפרצ םע םיסחיה בצמ לש רתויב ףלאמה רואיתה תא
אבא לצא םיאצומ ונא ,1967 רבשמל המדקש הנשב ,לוג-הד
:ןבא
לארשי לש הקבאמב וז הקזח תומד לש התוקבד
לש םינשה עשת ךשמ הלודג הוואג ונב הכסנ
סחיב הדרח שוחל יתלחתה רבכמ אל [...] ורטשמ
.לארשיל תפרצ ןיב םיסחיה הנבמב תוצרפ ולא יאל
,ץוחה-דרשמב ידיקפתליתסנכנשמ ,1966 תליחתב
לש בלה-תמושת תא יתרבסה וב ריכזת יתבתכ
הענצ לש םינמיסל םיריכבה ונידיקפו ונתורירגש
םלועמש ,יתמעטה .תפרצ דצמ תמזגומ תוגייתסהו
רש םוש .סירפל תימשר ונירשמ דחא ףא ןמזוה אל
ינש דצמ .ותנוהכתפוקתב לארשיב רקיב אל יתפרצ
יסחי תא רתויו רתוי תיסכט הריווא התע הפפא
יריצ ונתנ אל טעמכ ם"ואבו םיברעה םע תפרצ
םהש םידחוימה תויראדילוסה ירשקל יוטיב תפרצ
[...] םילשוריל סירפ ןיב םירישיה םיסחיה ןמ וקני
יתעגהשכ .שושחל אלש יל הצעי ונלש תורירגשה
אבצה תוחלשמ יל וארה 1966 ראורבפב סירפל
םישעמ לש םשור תוזע תומישר ונלש שכרהו
.וננוחטיבל םיינויחה םימוחתב םיליעומ םייתפרצ
יתוברתהו יגולונכטה ,ילכלכה הלועפה ףותיש םג
תמועל סכט לש םיקודקדל ךרע המ .ומוציעב היה
(58)?הלאכש םירבד
לע יכ יתפרצה ץוחה רש תא ענכשל הסינ ןבא אבא ,םנמאו
הנענ ךא ,ימשרהו יבמופה דמימה תא םיסחיל ףיסוהל תפרצ
ןכותה תמועל תימדתלו הרוצל ךרעהמ יכ ,הבושתב דימת
.יבמופב ונמע תואריהל ובהא אל םיתפרצה .תוהמהו
הדעצ לארשי .םירדח ירדחבו הענצב ולהנתה םיסחיה
.תיטסילטפ שפנ תוולשב תפרצ םע 1967 רבשמ תארקל
יכ יוארה ןמו ,תולוכסאה יתש ןיב קבאמה ףירחה ,תאז םעו
.הרצקב ולו,ןאכ יוטיב ול ןתינ
םייח הליחתב ויה תינקירמאה הלוכסאה לש לגדה יאשונ
קחצי לש יכרע-ודה וסחיל הטוב יוטיב .ןיברקחציו בוקסל
סקנפ" יפרגויבוטואה ורפסב םיאצומ ונא םיתפרצל ןיבר
:ראשה ןיב ,בתוכ אוה ובש ,"תורש
-ב "שדק" עצבמב םאישל ועיגה תפרצ םע וניסחי
מ"גא שארכ .םהירחאל םג וכשמנ ךא ,1956
יתפתתשהו ילארשיה תווצה שארכ יתשמיש
תודידיהש םימיב .סירפב םייאבצ םישגפמב
לע םיתפרצה םע ונד ,החרפ תיתפרצ-תילארשיה
תפרצש החנהב ,ילארשי-יתפרצ הלועפ ףותיש ןונכת
.ףקתונ םא ,ונתרזעל שוחלהתחטבה תא שממת
,ןבומכ ,ףופכ היה השומימש ,תטרופמ תינכת ונכרע
,הביחה לכ םע :הדוא [...] .ינידמה גרדהתטלחהל
תא רערעש םיתפרצב והשמ היה ,הדהאהו תודידיה
יב חתפתהל הלחה זא רבכש רשפא .םהב ינוחטיב
(59).ילש תינקירמאה היצטניירואה
ריתסמ ןיבר ןיאש,םיתפרצל ילאנויצר יתלבה וסחי לע ףסונ
תוארל םייניינע םילוקישו םיינויגה םיקומינ םג ול ויה ,ותוא
םג ןיבר .קשנל דיחיו דחא הקפסא רוקמב ונתולתב לוספ
בחרה ןווגמל ילארשי הנעמ תתל תלגוסמ הניא תפרצש ,ןעט
,םייטייבוס תורוקממ ברע תוצראל םרוזש םכחותמ קשנלש
.םיינקירמא םיקוושלעיגהל תירשפא ךרד לכ שפיחו
אישנה לצא רוקיבל עסנ ןוירוג-ןב רשאכ ,1961 ינויב
ונייה ינאו בוקסל ל"כטמרה" :ןיבר בתוכ ,ראואהנזייא
תעבטה" תא ץורפל ץמאמ לכ תושעל שיש ,םיענכושמ
תוצראמ קשנה רוקמ תא ונינפב תרגוסה "תינקירמאה
תרומלו יאמצע חרואב ,בוקסל ל"כטמרה (60)."תירבה
דויצ תמישר ןוירוג-ןבל רסמ ,סרפ ןוחטבה-רש ןגס לש וחור
ונל רוכמל תירבה תוצראמ העיבתה השארבשכ" ,הכורא
(61)."םיללכושמ םימ"כמ לש הארתא תכרעמ
היצלטסנוקל תודוהו ,תוריפ טא טא ובינה הלא םיצמאמ
-תוצרא לש הנוצר םע רשקב לארשיל הנמדזנש תינידמ
תשש תמחלמב יכ לארשי התכז ,ןדרי תא שמחל תירבה
רפסמ ןכו "קוה" מ"נ יליט תוללוס עברא רבכ הל ויה םימיה
המוקמ תא .תירבה-תוצרא תרצותמ םיקנט לש לטובמ אל
-ב ואלימ ,"שדק" תמחלמב תיתפרצה תיריוואה הירטמה לש
.תוינקירמאה "קוה"ה תוללוס 1967
ןיידע תיטננימוד תיתפרצה הלוכסאה התיה ,1967 יאמב
םג הבר הדימבו ןוחטיבה תכרעמ לש םיבושח םיקלחב
הביסה ןשארבו ,תוביס המכ ךכל ויה .תירוביצה העדותב
היה ילארשיה ריוואה-ליח לש יפקתהה חוכהש ,תישעמה
הקפסאב תטלחומ תולת יולת התיה לארשיו יתפרצ ולוכ
םג ךכו ,תיריוואה התמצועל רושקה לכב תפרצמ הרידס
,ןוירש יגוס ןוגכ ,הלש תוחוכה רדסב םירחא םיביכרמ יבגל
התיה ,הבושח תוחפ אלו ,תפסונ הביס .דועו הירליטרא
ןומאל ,תע התואב לארשיב טלשש יתפרצה סותימל הרושק
תפרצל הלוכסאה ידיסחמ המכ ושחרש גיוסמ יתלבה
לכ ךשמב רוביצה ברקב הילא סחיב וציפהש הדהאלו
לזרב ןאצ סכנל טא טא הכפה תפרצ םע תודידיה .םינשה
.ץראב םיבר לש םתשוחתב
דחאב ןוירוג-ןב רמא ,שדק ירחא טעמ ,1956 רבמצדב רבכ
יכה ערואמה איה תפרצ םע תודידיה יכ שדק ןויצל םיסנכה
,סרפ ןועמש תושעל אילפהו .רורחשה תמחלמ ירחא לודג
ןהכל םג ןמז התצורמב ךפהש ,"תפרצ םע םיסחיה לכירדא"
.תפרצ םע תודידיה ןחלופ לש לודגה
תואצרהו םירמאמ ץבוק אוהש ,"אבה בלשה" ורפסב
,סרפ בתוכ ,1965 -ב םסרפתהש ,םיינידמ םיאשונב
-תבו ונתדידי לארשי" לע לוג-הד תעדוהל וסחייתהב
לש וז הבושח הרהצה האב םימשה ןמ אל" יכ ,"ונתירב
תחמשב הנבנה תיבםקש ומכ המק איה .לוג-הד אישנה
הפיאשבו תיתונמא היצרופורפב ,קיודמ ןונכתב ,הריצי
[...] םשגו רוק ,חור ינפב ןגמ ,ידילוס ,רשי והשמ םילשהל
אלל ,ךשמית וז תודידיש השגרהב תפרצמ ונרזח םג ןכל
(62)".רחא םוקמב וא הירי'זלאב הרקי המ לדבה
םיה לע רשג" ורפס תא 1964 -ב םסריפ רהוז-רב לאכימ
םיסחיה יפוא חותינל םיבר םיקרפ שידקמ אוה ובו ,"ןוכיתה
-הד ןוטלש תפוקתב דחוימב םתוהמו תע התואב תפרצ םע
ומצע ינפב יבויח םרוגכ לארשי הרייטצה" ויניעב רשא ,לוג
,ןוכיתה חרזמב תפרצל ביציו ןמאנ ןעשמכ ,ומצע תוכזבו
ךרדה תא םסוחה ,הקירפאב יוצר םרוגכ ,רקחמל ףתושכ
לודיגהו החימצה תויעבל ולש וינורתפ תא ואיבהב םזינומוקל
(63)".תושדחה תומואה לש
דחוימ הרקמ םה תפרצ-לארשי יסחי יכ ,ןימאמ רהוז-רב
הרזומ תודידי ירהש ,םיימואלניבה םיסחי תודלותב ונימב
ךותמ החמצ,הנטק הנידמל הלודג ץרא ןיב החתפתהש ,וז
:טעמכ תיתרתחמ הלועפב התנבנו םיישיאו םיישגר םירשק
םיכרדבו תוטישב ,םירתלואמ םיטמולפיד תרזעב"
תוינידמב םידמולמה לש םרעש הנרמסתש
םירקמה דחא" םג והז ,ותעדל (64)."תיצראניבה
םירשק תובקעב תונידמ יתש ןיב תודידי הדלונ וב םידיחיה
ודילוהו םיעגמ וטקנש ,ןוחטיב ידרשמו תואבצ ןיב ומקרנש
םצע .[...] תולבוקמ יתלב תוטישבו תורזומ םיכרדב תותירב
איצמהל ידכ וב שיש ,הלענ גשיה אוה וז תודידי לש המויק
ןיא יכ ,השגרה הב תעטלו תילארשיה המואל ירסומ דודיע
(65)".םלועב דדב תנכוש איה
סרפ ןועמש לשמ תופסונ תובר תואבומ םג ומכ ,הלא םירבד
שוח רדעה תא ,תויביאנה תא םישיחממ ,םירחאו
יתודידי שגפמ ותואב ונדצמ הנחבאה רשוכו היצרופורפה
רסוח לש הטעמ אל הדימ םג התיה .הרז המצעמ םע ןושאר
ויה םג ול ,תוריהיהו בהרה ירבד תא רפסלו ץיפהל טקט
ךותב תונושה תוכרעמל ונתרידחו ונתעפשה תדימ לע ,םינוכנ
.תפרצ לש ןוחטיבה תכרעמו םיתורישה ,אבצה יפוג
חתפמ תודמעב םילארשי דצמ םיינלוקהו םיברה םימוסרפה
יתש ןיב ןומאה יסחי קודיהל ומרת אל ,תפרצב םהיללעמ לע
םיאצומ ונא ךכל ףירחו הטוב יוטיב .ךפיהל אלא ,תונידמה
,ןיינע ותואב ולש ץוחה רשו לוג-הדומסרפש תויפרגויבוטואב
.םנוטלש תפוקת םויס רחאל
:1961 -ב ןוירוג-ןב םע ותשיגפ תא לוג-הד ראתמ ךכו
ותינכת לע יתא רבד ןוירוג-ןבש העש ,ןכ-לעו
הנידמ ,לארשיל םידוהי ןוילימ 5-4 תולעהל
העשו ,םתוא טולקל לכות אל יחכונה הבצמבש
תולובג תא ביחרהל ויתונווכ יל םילגמ וירבדש
תושעל אל ול יתרמא ,תונמדזה רצוויתשכ ,הנידמה
יפכ ,רחמ םכל רוזעת תפרצש ול יתרמא .תאז
לבא .היהי רשא אהי ,לומתא םייקתהל םכל הרזעש
ידכ םיעצמאה תא םכל קפסת אל תפרצ
הרובגב דומעל םתחלצה .םישדח םיחטששובכל
ץרא לש האלפומההתחרפהל רסמתהל וכישמת [...]
,םיסחי םכינכש םע וחתפתו הממוש רבעב התיהש
תא קיספמ ינא [...] תלעות ךורא חווטל וביניש
םיגוהנ ויהש הלועפה ףותיש ישגפמ לש זולנה גהונה
םיאשונב ,סירפל ביבא-לת ןיב יניס תכרעמ זאמ
,עבק ךרדב ,םילארשי סינכהש רבד - םייאבצ
םיתורישהו תוטמה לש תונושה תומרל
(66).םיתפרצה
:יכ ורמאב העיריה תא ביחרמ ליוורמ-הד בוק
דאמ תוינידמ ןוכיתה חרזמב זא הלהינ תפרצ
הסחייתה הירי'זלאב המחלמה לוהינ ךות .הטושפ
ןמ דבל ,םיבירי לאכ ללכ ךרדב םיברעל תפרצ
ירק ,המחלמה תריזל רתויב תובורקה ויהש תונידמה
ויהש ,םילארשיה ,ךכמ האצותכ .היסינותו וקורמ
-ינבכ ובשחנ ,ןמצע ברע תונידמ ןתוא םע תומיעב
תינללוכה התבוגתב תכל הקיחרה תפרצ .תירב
האלמ תוהז ההוזמ המצע התארש ךכ ידכ דע ,תאזה
אל ויוטיב אצמ הז רבד .לארשי לש םיסרטניאה םע
,ימיטניא הלועפ ףותישב םג אלא ,קשנ תריכמב קר
םירזגמב השבל רשא ,םייללכה תוטמה ןיבש
הרוצ ,ןיעידומה םוחתב תוברל ,םימיוסמ םיינכט
(67).תישממ הזומסוא לש
ןוכיתה-חרזמל תפרצ לש התקיז תא רקוס ליוורמ הד בוק
הל שיש "תימלסומ המצעמ"כ ,תירוטסיה הביטקפסרפב
,תוימלסומה ןוכיתה-חרזמה-תוצראבםיסרטניאו תוברועמ
,אופא,האור אוה .ץאוס תמחלמב יעבט אל חרואב ועטקנש
הקילבופרה לש ץוחה תוינידמ לש םיפוחדה הידעימ דחאכ
הררשש הילמונאה תא ןקתל ,לוג-הד תושארב תישימחה
חרזמה" ,ותעדל .יברעה ןוכיתה חרזמה םע תפרצ יסחיב
יפ לע ,רשאו תפרצל בורק רתוי הברה םלוע אוה ןוכיתה
(68)".תוניחבה לכמ תפרצ ינפב חותפ אוה ,תרוסמה
ררש ,תפרצ לש ץוחה יסחיל תוירחאה וילע הלטוה רשאכ
,הלא תונידמב תיתפרצ תוחכונ רדעה לש ילסכודרפ בצמ
.ןונבלו לארשי דבלמ
בצייל הרתח ,ליוורמ-הד בתוכ ,לוג-הד לש ץוחה תוינידמ
תוצרא ברקבו ןוכיתה-חרזמב תפרצ לש הדמעמ תאשדחמ
:הלש םיסרטניאה תא חיטבהלו רומשל ידכ ברע
םילימב ,םוקמ לכב םימייק ויה תפרצ לש םיסרטניאהו"
אלו ,ילארשיה דצב רשאמ יברעה דצב רתוי ויה םה ,תורחא
סרטניא ןובשח לע דחא סרטניא בירקהל הקדצה לכ התיה
אל ,םיברעה םע תשדחתמה תיתרוסמה תודידיה[...] ינש
Entente ) תודידי יסחי לע הרימש םע הריתסב הדמע
(69)".לארשי םע (cordiale
דגנ לוג-הד טקנש םידעצה תא ליוורמ-הד בוק קידצמ ,יופצכ
תמחלמ ברע וגרבמאה תלטה לע ןנוגמ אוה דחוימבו ,לארשי
תוחיכומ ,ליוורמ-הד ןעוט ,המחלמה תואצות .םימיה תשש
לש המויקל הנכס היופצ ןיא יכ ,ןעטשכ לוג-הד קדצ המכ דע
ברע תואבצ העברא לע לארשי לש ףחוסה ןוחצינהו לארשי
ללכ לוג-הד יכ ,ליוורמ-הד ןעוט ,םוכיסל .לילעב תאז חיכומ
:התבוט תא הצר ,ךפיהל אלא ,לארשיב עוגפל ןווכתה אל
תוטשפתהו םיחטש שוביכל איבתש המחלמ עונמל הצר אוה
רשאבו .תובר תויעבל לארשי תא רורגתש,תילארשי
סחייתהו ואולמב שמומ אל הז ,ליוורמ-הד רמוא ,וגרבמאל
תמסרופמה ותרהצהל רשאב .םיפלחל אלו םישדח םילכל קר
הבש ,1967 רבמבונב 27 -ב םיאנותע תביסמב לוג-הד לש
- "ןטלתשו ומצעב חטוב תיליע םע"כ ידוהיה םעה תא הניכ
םא יכ ידוהיה םעה יפלכ םיבילעמ םירבד הלא ויה אל
.םידוהילו לארשיל האמחמ
תפרצ יכ חיכוהל םהירבדב ורתח ,לוג-הד ומכ ,ליוורמ-הד
איה לארשי אלא ,לארשי יפלכ היתויובייחתה תא הרפה אל
תצעל דוגינב המחלמל האצי רשאכ םלועה תא הנכיסש
תולובג תא ביחרהל הלש קיתע םולח שממל ידכ ,תפרצ
הניחבמ העגפנ אל ,ליוורמ-הד םכסמ ,לארשי .התנידמ
תירקיע קשנ תיקפסכ תפרצ לש המוקמ תא ןכש ,תינוחטיב
רתוי בוט דדומתהל תלגוסמה ,תירבה-תוצרא התע תאלממ
.שדח קשנ תשיכרב תורושקה יארשאה תויעב םע תפרצמ
רשאב ,ינוציק חרואב וז תא וז תורתוסה ,תואסרגה יתש
לש ונוטלש תונש עשתב לארשיו תפרצ ןיב םיסחיה יפואל
םמויסל ואיבהש תוביסנלו ךרדל רשאב ןכו ,לוג-הד
.דחוימ רקחמל תויואר ,יטמרדה םוכיס
-תחא יעוריאל השדחו תפסונ תונשרפ תתל שקיב ,הז רמאמ
ןיב,תפרצו לארשי ןיבש םיסחיב "בהזה רות" תונש הרשע
השקמכ וגצוה םירבדה .םימיה-תשש תמחלמו שדק עצבמ
תאו תודבועה תא שדחמ ךירעהלו ללקשל ןויסינ ךות ,תחא
- תועודי ןבורב - הפוקת התואל תויטנוולרה תויושחרתהה
םרטש םיעוריאו תודבוע תולגלו ףושחל אקווד ואלו
ואיבהש םישיאבו תוביסנב ,םימרוגב ונדקמתה .ומסרפתה
המדקש הפוקתב ,וז ןפוד תאצוי תודידי לש התורצוויהל
.הימרוגבו תימואתפה התסירקב ןכו ,שדקל
דיחיה רבדה" יכ ,לגה לש ותעדל דוגינבו ,הז רמאמ םוכיסל
םלועמ דמל אל שיא יכ אוה ,הירוטסיהה ןמ דמולםדאש
םיחקל המכ תאז לכב קיפהל הסננ ,"הירוטסיהה ןמ רבד
.ונתודלותב הז קרפמ תונקסמו
התייהש ,שדק תמחלמב הבצועו המקרנ תפרצ םע תודידיה
לארשי ןיב הרצונש הרידנ םיסרטניא תוהז לש הדלות
שדק תמחלמב .ץאוס רבשמו הירי'גלא תמחלמ בקע תפרצו
תנוכתמ - תונידמה יתש ןיב םיסחיל תנוכתמה הבצוע
,ימעפ דח ,דדוב עוריאל תיתשתו םילכ קינעהל הדעונש
סיסב שמשל הרומאהתיה אל איה .תפלוח הקתפרהלו
אל ,הלא םיסחיל ץיאמה התיהש ,תפרצ .םיכשמתמ םיסחיל
תולשממב לחה :םינשה ךשמב וז תנוכתמ התניש
הלכו תיעיברה הקילבופרה לש תוילקידרהו תויטסיאליצוסה
תונדפקב תולשממה ורמש ,לוג-הד לש תישימחה הקילבופרב
אלו ,לארשי םע ןהיסחיב תויאשחהו תויטרקסידה ןורקע לע
םיעגמה בור .םהל הפי הקיתשהש םישיגר םיאשונב קר
ןיעמ ,תנבומ יתלבו תמזגומ תויאשח לש הריוואב ולהנתה
םייאשחה םיתורישה ןיב ומייקתהש םיעגמל ךשמה
ן"מא שאר - יבכרה טפשוהי ןיבל םייתפרצה
אל רבדש ךכ לע ודיפקה םיתפרצה .שדק תפוקתב -
.תיטילופ תלעות ךכמ קיפת אל לארשיו םסרפתי
תא תראתמש וז דחוימב - תילארשיה היפרגוירוטסיהה
השיגדמ - ןוירוג ןב תושארב לארשי תולשממ תוינידמ
תא לכל םדוק לארשי המחל שדקב יכ ,הדמעה תא הטילבמו
הרשקנש קנחה תעבט תא ץורפל תנמ-לע ,איה התמחלמ
תא סנ לע עבטה ךרדב הלעמ היפרגוירוטסיה התוא .הביבס
התומצעתה תא ,שדק לשםיריהזמה םייאבצה םיגשיהה
שי ,םרב .ימואלניבה הדמעמ רוציב תאו לארשי לש תיאבצה
התוא לש רחא ןפ לש הקחדהו הענצה ,תעדומ תומלעתה
לכ תא הגישה לארשי .לארשיל תוחפ אימחמש ןפ ,המחלמ
יביתכתל העינכ לש ,םירותיו לש דבכ ריחמב וללה םיגשיהה
.הינטירבו תפרצ ידיב תרש ילכ שמשל תונוכנו תפרצ
לש תירוחאה רצחב הנש הרשע-תחא ךשמב התסח לארשי
הבורע איה תודידיה יכ ,בזוכ ןוחטיב תשגרהב תפרצ
הנידמה יטינרבק .םימי ךרואל םיינוחטיבה היכרצ תקפסהל
- סרפ ןועמש דחוימב - ונירקה התואש ,ןוחטיב תיילשאב ויח
סרפ ןועמש לש תרערועמ יתלבה ותנומא .ץראב רוביצל
.ססבתהל המ לע הל היה אל תפרצב
תודידיה ילכירדאמ םנמא היהש ,סרפ לש תידוסיה ותועט
יחש ,הפמה תא ןוכנ ארק אלש ךכב התיה ,תפרצ םע
אוה ;חצנלתותירב תומייק יכ ,םירחא םג הלשהו הילשאב
,ןיחבהל ליכשה אל
יוכיס לכ לארשיל היה אל םישישהו םישימחה תונשב יכ
בחרמלו תינידמה היצלטסנוקה ךותל עבק ךרד ץבתשהל
,תימלסומ המצעמ הראשנו התיה תפרצ .יתפרצה יגטרטסאה
אל ךא,הלצא תיערא םיחרוא תסנכהל םנמא התכז לארשיש
התליחת דעומ תא העבק תפרצ .הנוחטיבל עובק רוקמל
.המויס דעומ תא םגו לארשי םע תודידיה לש