"ןובל תשרפ"ב תימויה תונותיעה לש תויטילופ תודמע

לטסירק ןנח :תאמ

םיסחיל ןוכמה , 6 - םיימואלניב םיסחיו לשמימ הנידמ :רוקמ
'נואה ,הנידמה עדמל גוחה סיוייד דרנואיל ש"ע םיימואלניב
81-100 'מע ,1974 ויתס ,םילשורי תירבעה

תירבעה הטיסרבינואה,קילאיב דסומ תאצוה י"ע אצוה
םיימואלניב םיסחיל סיוויד ןוכמ י"עו םילשוריב

תויללכ תורעה :היגולודותמ
תולועפו תורטמ ,תודמע - "ץראה"ו "בירעמ"
.תוגשהו םיגשיה - "ץראה"ו "בירעמ"
םוכיס


 תויללכ תורעה :היגולודותמ
סחיב ,תויללכ תוזתופיה תכרעמ שבגל ןויסינ הווהמ הז רמאמ
,יאמצע המצוע דקומכ היולת-יתלבה תונותיעה דמעמל
לארשיב םירחאה םייטילופה חוכה-ידקומ דצב םייקתמה
.ןילמוג תעפשהו תידדה-תולת לש םירשק םמע םייקמהו
,ץחל-תצובק לאכ הלוכ תונותיעה לא סחייתהל ןתינ ,הז ךרוצל
תורטמ םישגהל ,(1)ןייטשקא לש ויחנומ יפ-לע הסנמה
י"ע אלא ונממ קלח וא ןוטלשה תסיפת תועצמאב אל תויטילופ
גווסמ ,(2)יקסבונדו'צ .ןוטלשב םיאצמנה לע ץחל תלעפה
:םינוש םיגוס ינשל הלא תוצובק
- (Inner-Party Groups) תויתגלפמ-םינפ ץחל-תוצובק 
תוגלפמה ךותב תולעופה ,תושבוגמ תוצובק ןה הלא
תוצובקה דוחיא תמגודכ ,תומייקה תויטילופה
- םינוש םייתדע םינוגראו םיבשומה תעונת ,םיצובקהו
ורקיעב אוה יתגלפמ-םיעפהו ירטנמלרפה ןגוצייו
.ירפסמה ןחוכ לש היצקנופ
- (Outer-Associational Groups) תוינוציח ץחל-תוצובק 
תורדתסה תמגודכ - תוילכלכ ץחל תוצובק ןה הלא
ללגב ,םיתעל רשא - 'דכו "דגא" ירבח ,םירומה
,הצובקה ירבח תולוק לע תיתגלפמ-ןיבה תורחתה
לש תירטנמלרפה העיסל ץחלה-תצובק גיצנ ףרוצמ
.תמייוסמ הגלפמ

ןה ,יקסבונדו'צ י"ע ורכזוה אלש ,ץחל-תוצובק לש ףסונ גוס
אבצה תמגודכ תוילטנמטרפד ןהמ ,תוילנויצקנופ תוצובק
יכילהתב תורושקה ןהמו ,תילהנמה היטרקורויבהו
תמגודכ םייביטקינומוק םיכילהתב וא היצזילאיצוס
הז גוס .רקיעב היולת-יתלבה תונותיעהו חור-ישנא ,םיטנדוטס
הגהנה תובורק םיתעל רסח ,שבוגמ וניא ץחל-תוצובק לש
ץוחמ לעופו ירפסמה וחוכב ןייטצמ וניא ,תמכסומו תדכולמ
יכ ,איה ונתנעט םלוא .תומייקה תויתגלפמה תורגסמל
הירוגטקל תוכייתשמה ץחלה-תוצובק לש תיטילופה העפשהה
ץחלה-תוצובק תעפשה לע ,הלוע ףא םיתעלו ,תלפונ הניא ,וז
.תונושארה תוירוגטקה יתשל תוכייתשמה
םייביטקינומוקהו םייטילופה םיטביהב קוסעל הסני רמאמה
-יווק תא ."היולת-יתלבה תונותיעה" הנוכמה ץחלה-תצובק לש
ךות קודבנ היולת-יתלבה תונותיעה לש םייללכה ןויפאה
רושימה :הזמ הז םילדבנ דודיב-ירושימ ינשל תוסחייתה
תוסחייתה ובו "ימוחת-ןיב" דודיב רושימ אוה ןושארה
תוחוכה ראש ןיב ,ליעפ םרוג לאכ היולת-יתלבה תונותיעל
הסננ .תיטילופה הריזב םיקבאנו םיפתתשמה םייטילופה
םייטילופה תוחוכה רתימ היולת-יתלבה תונותיעה תא דדובל
תויצקארטניאה תא רתאלו יטילופה קחשמב םיברועמה
םישיאו תוצובק ,תוגלפמ םע הלש תונווגמה תויטילופה
.םייזכרמ םייטילופ
רקיעב סחייתמה ,"ימוחת-ךות" דודיב רושימ - ינשה רושימה
תונושה תויאנותיעהו תויביטקינומוקה תולועפלו םידיקפתל
םתוא םידעיל םתמורתל סחייתהב ,תונותיעה תעצבמ םתוא
.עונמל וא גישהל הצור איה
קדבית האלמש דיקפתהו היולת-יתלבה תונותיעה תוגהנתה
תשרפ" םהו השרפ התואב םירושקה םיעוריא ינש תועצמאב
ינשל תסחייתמ הקידבה .1964-65 -ו 1960-61 םינשב "ןובל
."ץראה"ו "בירעמ" םינותיע
םצעב תורושקה תויגולודותמ תויעב רפסמ ררועמ אשונה
ונל ןיא .תונותיעל שיש העפשהה תדימ תא דודמל תלוכיה
ינשב) "השרפה" תליחתב להקה תעד לש תויתישארב תודמע
ירקס ונא םירסחו (1960-61 ןושארה בלשב דחוימב ךא היבלש
ונניא ,ךכמ האצותכ .רבשמה תצורמב םיפטוש להק תעד
להק לע עדימ ונל רסח ןכ ומכ .ולא תודמעב ינושה תא םיעדוי
ןתינ תומיכ .ארוק אוה םתוא םינותיעל ותוסחייתהו םיארוקה
,תכרעמ ירמאמ) "ימוחת-ךותה" רושימב רקיעב תושעיהל
ןתינ-יתלב טעמכו (םיארוק יבתכמו םייטסיצילבופ םירמאמ
אופיא הארנ ,ךכיפל ."ימוחת-ןיב"ה רושימב תושעיהל
הדמעה ןדצמ תושרודה ,תורעשה רדגב ולבקתהש תונקסמב
.רתוי תבחרנ הדובע תרגסמב תפסונ הקידבל
:תורוקמ יגוס ינש לע ססבתמ רמאמה
"בירעמ"ו "ץראה" םינותיעה לש ןכות חותינ 
.תונודנה תופוקתל םיסחייתמה
תוכרעממ םיריכב םיאנותיע םע וכרענש תונויאר 
אל ונייאורש םיאנותיעה תומש) "ץראה"ו "בירעמ"
םירומש םה ךא ,םתוא טטצנ רשאכ םג ,רמאמב ועיפוי
.(רמאמה בתוכ לצא
הנומת תתל יושע ,ל"נה תוטישה יתש ןיב בולישה יכ ,הארנ
ומצע רמאמה .דבלב ןהמ תחאב שומיש רשאמ רתוי הפיקמ
לעמ יוטיב ידיל ואב ןהש יפכ תודבועה תגצהב הליחת קוסעי
ךירעהל ןויסינ השעיי ןכמ רחאלו "ץראה"ו "בירעמ" יפד
תוסחייתה תורגסמ המכב שומיש ךות הלא תודבוע
.תויטרואית תולועפו תורטמ ,תודמע - "ץראה"ו "בירעמ"
:םינותיעה ינש תגצה
.לארשי תנידמ לש רתויב ץופנה ברעה ןותיע אוה "בירעמ"
תא ללוכה םיכרוע לש ביטקלוק ידיב תאצמנ וב הטילשה
לאומש ,דלפנזור םולש ,ךרועה ןגס ,קי'צנסיד הירא ךרועה
ןמטסוי עשוהיו ידעלג דוד ,רזאל דוד ,ק'ז השמ ,רצינש
יאצוי לע םינמנ ק'זו רצינש ,דלפנזור ,קי'צנסיד .(סוטסוי)
םיעודי ידעלגו סוטסוי םתמועל .תיטסינויזיוורה העונתה
.י"אפמל םיברוקמכ
דסמימהו "בירעמ" ןיב םיסחיה ויה "השרפה" ץורפל דע
בורב ךמת ןותיעה .םיבוט ןוירוג-ןב דוד תגהנהב ינוטלשה
,םינפה ימוחתב ןהו ןוחטבהו ץוחה ימוחתב ןה הלשממה ידעצ
םימולישה אשונכ םיאשונ רפסמ איצוהל) הרבחהו הלכלכה
.(הינמרגמ
תוינידמ .לארשי לש רקובה ינותיע ןיב ץופנה אוה "ץראה"
ןותיעה לעבו ךרועה י"ע רקיעב העבקנ 60 -ה תונשב ןותיעה
(תישילשה תסנכב םיביסרגורפה גיצנכ ןהיכש) ןקוש םושרג
,ךרועה ןגס - (סלופ) סורג המלש ר"ד תכרעמה תלהנה ירבחו
המדקש הפוקתב .רטפלס והילאו רצייוש םהרבא ,תבט יתבש
תוינויציזופוא תודמע ,תובורק םיתעל ,ןותיעה טקנ "השרפ"ל
.ינוטלשה דסמימל
תורדגומ תוצובק יתש ןיב להנתה י"אפמב "השרפה" קבאמ
הזכרתהש "תויתכלממ" תויטנ תלעב - - תחאה .תושבוגמו
"תיתעונת" היצטניירוא תלעב - הינשהו סרפו ןייד ,.ג.ב ביבס
סחנפ תורדתסהה ריכזמ ביבס הזכרתהש ,"תיתורדתסה" וא
ריפס ,ריאמ הדלוג - י"אפמ לש הקיתווה תרמצל וירבחו ןובל
.ןראו
הדמעה יבגל ,תויביטנרטלא תורעשה יתש תולעהל ןתינ
יתגלפמ-םינפ רבשמב היולת-יתלבה תונותיעה טוקנל היושעש
:"השרפה" רבשמ לש וגוסמ
ינש ןיב קבאמב תרהצומ תוילארטינ רומשל הטת איה .1
.םיצינה תונחמה
דחאב הכימתל תוערואמה תובקעב ףחסיהל הטת איה .2
.תיגולואידיא הניחבמ רתוי הל בורקה ,םיקבאנה םידדצה
רואל רעשל היה רשפא ,תרשאתמ הינשה הרעשההו הדימב
הטנ ןובל ןיבל .ג.ב ןיב קבאמב יכ ,םינותיעה ינש לש םרבע
דועב ,םיקודה םיסחיב אצמנ אוה ומע ,.ג.בב ךומתל "בירעמ"
הטי ,דחאכ ןובלו .ג.בל תיבקע היציזופואב אצמנה "ץראה"ש
ותמיא אל תודבועה ,םרב .ג.בב תמייוסמ הכימת ךומתל
.ג.בב ףקותב ךמת ילרבילה ןויבצה לעב "ץראה" .וז הרעשה
ךמת "יתכלממ ינמיה" "בירעמ" אקוודש דועב ,"יתכלממה"
."תיתורדתסהה" היצטניירואה לעב ןובלב יעמשמ-דח חרואב

"השרפה" לש ןושארה בלשב "בירעמ" תולועפ
וק "בירעמ" טקנ (3)"השרפה" תופוקת יתשב יכ ,רבתסמ
יכמותל הדהא ןיגפה אליממו םירקמה תיברמב ןוירוג-ןבל ןיוע
בורב ןותיעה תכימתב יוטיב ידיל האב וז הדמע .לוכשא - ןובל
םא ,לוכשאו ןובל לש םייטקאטהו םייגטרטסאה םהידעצ
םירמאמה תועצמאב םאו תכרעמה ירמאמ תועצמאב
.ג.במ ןובל תשירדב ןותיעה ךמת וז חורב .םייטסיצילבופה
הנענ אלש רחאל .(4)רוריב לכ אלל היצטילבהר תלבקל
רשכ ותנוהכמ ןובל סחנפ לש החדהה השעמ" :יכ ןותיעה ןעט
,םירדח ירדחב הרזשנש הינונק אלא וניא (1955 -ב) ןוחטב
אל ,החדהל עקר ןירשימב שמישש ללמוא ערואמ ותואשו
.(5)"הליע םא יכ היה הביס
ינפב "השרפה" רוריבל ןובל לש ותודגנתהב םג דדיצ "בירעמ"
ןובל יוכיז תא עובתל ךישמהו ,(6)תיטפשמ הריקח תדעו
אוה ,יוכיז גישהל ונויסינב ןובל לשכנש רחאל .רוריב לכ אלל
לש ןוחטיבהו ץוחה תדעו ינפב ררבתת "השרפה"ש ףידעה
םג ;.ג.ב שרדש יפכ תיטפשמ הריקח תדעוב אלו תסנכה
בטימ יפל הנניא ןובל תשרפ" :ןותיעה ףרטצה וז השירדל
,תיתכלממ השרפ איה ןובל תשרפ ...יטפשמ ןיינע ונתרכה
.(7)"תיטילופ ,תירוביצ
תמאה תא תולגל ןתינ םא קפוסמ אוה יכ .ג.ב תזרכה רחאל
-ןשלוא- תדעו לש ו"קיתה תנקסמ תראשנ ויבגל יכו "השרפב"
תאצות .הקולחל תנתינ הניא תמאה" :קי'צנסיד בתכ ,ירוד
תמאה תקולח התיה ירוד-ןשלוא תדעו לש ו"קית
.(8)"םיינשל
רוריב תאצוהל ןובל לש ותודגנתהב "בירעמ" ךמת ,ןכ ומכ
תלוז ןיא" :ןכש ,תסנכה לש ןוחטיבהו ץוחה תדעומ "השרפה"
ךמסומו רתוי גציימ דסומ(תסנכה לש ןוחטיבהו ץוחה תדעו)
תירוביצה הנקסמה תא קיסהלו םות דע ןוידה תא תוצמל רתוי
.(9)"השרפה ןמ תירסומ
לבק ומצע אוה יכ ,תרש תעדוה תובקעב ,ןובל ןעטש רחאל
.(10)"השרפה" לוסיח "בירעמ" םג ךכב האר ,ישיא יוכיז
רוריבב בצייתהו תלסוחמכ "השרפה" תא תוארל ברס .ג.ב ךא
רשו מה"אר לש ותדמע" :רצינש ביגה ךכ לע ."השרפ"ב דצכ
תעד רב םושש ,ךכ ידכ דע תוריתס האלמ השרפב ןוחטיבה
טילחמ םדא רשאכ ...וילגר תאו וידי תא וב אוצמל לוכי וניא
(ןובלו) ןבל ראשיי ויניעב ...רבד םוש ליאוי אל ענכתשהל אל
.(11)"םלועבש תויארה לכ תא וינפל וחיני וליפאו ,רוחש
קסע"ל תוירחאמ ןובל תא התכיז "העבשה תדעו"ש רחאל
ץלחנש עגרב" :יכ ןייצל ומצעל הבוח "בירעמ" האר ,"שיבה
- םידדצ ינש וב האר אל "השרפה" ןיינעב הכרעמל הז ןותיע
תמאה דצ ,ידיחיו דחא דצ הב האר אוה .ןובל דגנו ןובל דעב
.(12)"ונבצייתה קדצהו תמאה לש ודיצלו .קדצהו
ןובל תא חידהל הנווכ לע םינושארה םיזמרה ועמשוהש רחאל
אצמנה .ג.ב תא סייפל ידכ תורדתסהה ריכזמ דיקפתמ
םייטסיצילבופה וירמאממ דחאב קי'צנסיד בתכ ,"השפוחב"
היתודסומ םא הדובכ תא ריזחהל הלוכי י"אפמ" :םירידנה
ודימתי אלו תינידמ הגלפמ לש םיירוביצ תודסומכ בוש וגהני
לולעו ונפצמ דבאש ,הנחמ לש יממע לאנובירט לש דמעמב
אצי ,הפוקת התואב .(13)"ונופצמ תא דבאל הלילח
ךכ םשל .ןובל תחדה תעינמל תירוביצ הכרעמב "בירעמ"
תוביצי ,רוביצה תבוט ומכ םיקומינ לש לולכמב שמתשה
:יכ קי'צנסיד עבק אמגודל ךכ .י"אפמ תבוטו ןוטלשה
תא ואיני הלאה "תונברוקהש" אלמ ןוחטב ונל היה וליפאו..."
לעו ותגלפמ לע הבוח תלטומ התיה זא םג ,תכלמ ןוירוג-ןב .ד
וליפא הזכ ריחמ םלשל יאדכו יואר םא בטיה לוקשל רוביצה
שארב ןוירוג-ןב .ד תוראשה לש לודגה גשיהה תרומת
.(14) "תוריחבה תכרעמו הלשממה
ידכ "הגופה" ושרד הבורקה ותחדהב וזחש ןובל יכמות
ךרד ןיא" :"בירעמ" ףרטצה וז םתשירדלו תוחורה תא עיגרהל
םירוריבל התואנ תירוביצ הריווא תריציב אלא ,תרחא
"השרפה" לוגלג לש יאנת-אלל-הקספה ידי לע ,םישעמלו
תורדתסה"המו "תורדתסה"ל י"אפממ ,דסומל דסוממ
.(15)"הלשממל
רמאמב "בירעמ" אצי,(3.2.61) ןובל תחדה ינפל דחא םוי
לוכשא יול רצואה רש לע הפקתה ובו (16)תכרעמ
לוכשא לומתא ליטהש לטיהה ךא" :החדהה יבייחמל ףרטצהש
.פ תא חידהל ותעצהבש ירסומה לטיהה - רוביצה םכש לע
רוביצה םא קפסו אושנמ דבכ לטיה הז - "תורדתסהה"מ ןובל
,ומצעל ליטמה וב אשי םעפה וז יכ ינששוח .וב אשי
אל קי'צנסיד שרד ישש םוי ןויליג ותואב .(17)"לבחו
שארכ .ג.ב לע רותיו תרומת וליפא ,.ג.ב תעיבתל ענכהל
ובוריסב דומעי ןוירוג-ןב .דו ירשפא וניא רבדה םא" :הלשממ
רחא דמעומב רוחבל י"אפמ הכירצ - תאז חינהל ןיא םא םג -
.(18)"הלשממה תושארל
96 לש טועימה" :ובתוכב "בירעמ" םכיס ןובל תחדה תא
לש הדובכ תא ליצהש אוה החדהה תעצהל דגנתהש
תמאב דדמיי אל - םויסה והז םא - ןובל תשרפ םויס...י"אפמ
.(19)"טועימה לש הדימה תמאב אלא בורה לש הדימה

"השרפה" לש ינשה בלשב "בירעמ" תולועפ
הריקחל העיבתה תא 1964 רבוטקואב שדחמ .ג.ב הלעה רשאכ
םידגנתמה דצל "בירעמ" בצייתה ,"השרפה" לש תיטפשמ
קמינ "השרפה" שודיחל ותודגנתה תא .תשדוחמ הריקחל
ןעט וז חורב .םייטילופו םיירוביצ םילוקישב ,רקיעב ,ןותיעה
השרפה תונשמ "תופשכמה דיצ" תריווא בוש תרצונ" :יכ
םיטפשמה רש םישקבתמ הבש הריוואה יהוז םאה .1960-61
רחאל ...?םהיתוטלחה לא לוקשל הלשממהו יטפשמה ץעויהו
-ןב-הד" איבהל שי :ונתעד תחא שמא .ג.ב לש םואנ
.(20) "םיירוביצה םייחהו רובידה ןונגסב "היצזינוירוג
םיטפשמה רש יכ ,םינושארה םיזמרה עיפוהל וליחתה רשאכ
רוריב שודיח תא םיבייחמ הלשממל יטפשמה ץעויהו
ןתינ אל ןיידעש תעדה תווח דגנ ץצוח רצינש אצי ,"השרפה"
תונמלו השרפה קית תא שדחמ חותפל רשפא יא" :םוסרפ ןהל
לעו םתוניגה ,םרשוי לע דבכ לצ ליטהל ילב ,תיטפשמ הדעוו
ונייח לש רתויב הובגה גרדה ןמ םישנא העבש לש םתנובת
תעד-תווחב הלא תוצלמה קזחל ידכ ...(21)"םייטילופה
ןושמש בקעי ד"וע תא ויפד לעמ "בירעמ" חריא ,תיטפשמ
.(22)אריפש
ץעויהו םיטפשמה רש לש תעדה תווח םוסרפ ינפל דחא םוי
בתכ ,"השרפה" לש שדוחמ רוריבב וכמתש יטפשמה
לע םתעד רבכ ונתנ הנידמב םינטפשמה ילודג" :"בירעמ"
וטקנ ףא אלא םימדוקה הריקחה יבלשב קר אלו "השרפה"
"השרפה" תריקח שודיחל ןוירוג-ןב תעיבתל וישכע הדמע
ןוטלשה ירדסב תעגופו ,תיטנבלר אלכ התוא וחד דחאכ םלוכו
שודיחל העיבתה ביבס סומלופב שדחל המ דוע ןיא ...בוטה
.(23)"השרפה" תריקח
רמוא רמג .ג.ב" :יכ "בירעמ" ןעט י"אפמ זכרמ תוסנכתה ברע
תרומתו לוכשא .ל לש ורוגימ םשל "השרפה" תא לצנל
תלפה :רתויב לודגה ריחמה תא םלשל ןכומ אוה הז "גשיה"
,היסומלרדנא ךותל הנידמה תלטהו י"אפמ גוליפ ,הלשממה
שיא םוש הנידמב דוע ןיא ...המויק זאמ התומכ ונעדי אלש
אוהו - דחא שיא קרו ךא .יהשלכ תפסונ הריקחב הצורה
תא ולש בלצה עסמב ריבדהל הסנמו ךכ לע דמוע - .ג.ב.ד
.(24)"הנידמב רתויב הלודגה הגלפמה תאו הלשממה
ויה וב תוחוכהש ,י"אפמ זכרמ תערכהל הכחמ וניא לוכשא
ולש הז דעצ םג ,הלשממה תושארמ רטפתמו םילוקש הארנכ
,הרבעוה תיפוסה הערכה .(25)"בירעמ" תכימתל הכז
.לוכשא לש ותדמע תבוטל העירכה וזו י"אפמ תדיעול ,אופיא
.(26) "בירעמ" תכרבל הכז לוכשא לש ונוחצינ
ךומתל "בירעמ" ךישמה י"אפמ תדיעוב הערכהה רחאל םג
י"אפמ גוליפ - םיאבה וידעצ לכב .ג.בל דגנתהלו לוכשאב
.י"פר תמקהו

"בירעמ" תולועפ תכרעה
,.ג.ב תדמעב וכמתש םיאנותיע יכ ,איה ןויצל היוארה הדבוע
."השרפה" יבלש לכב "בירעמ" יפד לעמ ואטבתה אלו טעמכ
םירמאמ ינש קר ועיפוה (1960-61) ןושארה בלשב
,(27)ידעלג דוד תכרעמה רבח לש םינותמ םייטסיצילבופ
םה ופקיש .ג.ב תבוטל תיעמשמ-דח הדמע וגיצהשמ רתויש
ודדיצש םיפסונ םירמאמ ינש ובתכנ ,ךכל ףסונב .המומע העד
לש ינשה בלשב םג יכ ,ררבתמ .(28)רימש השמ י"ע .ג.בב
תדמעב דדוב רמאמ קר "בירעמ"ב עיפוה (1964-65) "השרפה"
.(29) סוטסוי תכרעמה רבח י"ע בתכנ אוהו .ג.ב
ידעלגו סוטסוי תכרעמה ירבח לש תנגפומה םתקיתש יכ ,המוד
,רצינש ,קי'צנסיד לש םירמאמה עפש תמועל ,.ג.בב ודדיצש
םויקל ,תודשח הבינגמו ההימת תררועמ רזאלו ק'ז ,דלפנזור
.הפוקת התואב ןותיעב היומס הרוזנצ לש ירשפא
הרוזנצ איהש וזיא םויק לכו לכמ וללש ,"בירעמ" יכרוע
סוטסויל ונמצמצ אל" :ןותיעה תכרעמ רבח ןעוט .םנותיעב
היולת םתביתכ ךא תואטבתהה שפוח תא ידעלגו
רמול הסינ אל שיא" :תכרעמל והער ףיסומו .(30)"םהב
ובתכ אל םה .סוטסויו ידעלג תא ליבגהל וא
ךייתשמה ,"בירעמ" תכרעמב ףסונ רבח .(31)"הרקמב
ותביתכ-יאל עדומהו ,"הרקמב ובתכ אל םה" לש הירוגטקל
ןותיעב הרוזנצ םויק שיחכמ ,העדלו תכרעמל ורבח לשו ולש
וטקל (רזאלו ק"ז ,דלפנזור ,רצינש ,קי'צנסיד) םה" :ןעוטו
.(32) "רתוי ובתכו
לש המויק ושיחכה "בירעמ" תכרעמ ירבח תשולשש תורמל
תאז לכב ןתינ ,"השרפה" תפוקתב ןותיעב היולג הרוזנצ
הביתכל החונ-יתלב הריוא הררש תכרעמב יכ ,םשרתהל
יקלח םג" :ידעלג םינש 12 -כ רחאל בתכש יפכ ,.ג.ב ידדצמל
ינשל הקלחנ ץראה לכ יכ ,("השרפה" תפוקתב) זא רפש אל
לש דחא דצמ ויה "בירעמ"ב ירבחו ברק חור יטהולמ תונחמ
.(33) "ינשה דצה ןמ ינא וליאו סרתמה
וקפיס - דוד-ןב םייח מ"לאו ןובנ קחצי רקיעבו - .ג.ב יכמות
להונש ,ימלשוריה ףינסה תועצמאב כ"דב ,ןותיעל היצמרופניא
לבקתה הז רמוח .(1964-65) סוטסויו (1960-61) ידעלג י"ע
,קי'צנסיד הירא ישארה ךרועה י"ע תוגייתסהבו תונדשחב
תוארל ןתינ .תועידי טוקילב םימיה םתואב ומצעב קסעש
תונותיעב ןפוד-אצוי רבד םושמ ,קי'צנסיד לש וז תוליעפב
לש םיישארה םיכרועה .טרפב "בירעמ"בו ללכב תירבעה
לצרה ר"ד) "תונורחא תועידי" ,(ןקוש םושרג) "ץראה"
ןפואב ופתתשהש תורמל ,(ררוש םייח) "רבד"ו (םולבנזור
יטסיצילבופה םוחתב ודקמתה ,"השרפה" סומלופב יביסנטניא
קר .תוגלפמ יניינעל םיבתכל וריאשה תועידיה ףוסיא תאו
טילחהו ולש םיאנותיעב ,הארנכ ,חטב אל "בירעמ" ךרוע
.תועידיה תא ומצעב ףוסאל

"השרפה" לש ןושארה בלשב "ץראה" תולועפ
וקב ,"השרפה" תופוקת יתשב טקנ ,"בירעמ"ל דוגינב "ץראה"
ןובל תודמעל ןיועו אסיג-דחמ ןוירוג-ןבב תויבקעב ךמותה
ובוריסב .ג.ב לש ודצל בצייתה ןותיעה .אסיג ךדיאמ לוכשאו
תריקחל .ג.ב תעיבתב ךמתו רוריב אלל יוכיז ןובלל תתל
הזמ סונמ ןיא" :םייטפשמ םיכילה תועצמאב "השרפה"
ןיא ךא .םייוסמ ןמז ולזגי םייטפשמו םייתריקח םיכילהש
.(34)"הלא םיכילה לע רתוול לוכי .ג.ב רמ דציכ ןיחבהל
תדעוב "השרפה" רוריבל .ג.ב תודגנתהל ףרטצה םג "ץראה"
יכ ,.ג.ב יכמות תנעט תא ץמיאו ,תסנכה לש ןוחטיבהו ץוחה
ךרענ וניאו י"אפמ תגהנה לע יטילופ קבאמ ונה ןובל לש וקבאמ
תא תוארל לוכי יניא" :תבט בתכ .ישיא יוכיז תגשה ןעמל קר
יתגלפמ קבאמכ אלא ןוחטיבהו ץוחה תדעובו רוביצב רוריבה
.(35)"טרפל לוועה ןוקתל ךייש וניאש
תופירח תופקתהל (37) סלופו (36)תבט ורבע ןאכמ
תאלעה ךותו ויפכ ןויקנבו ותקדצב קופקפ תעבה ךות ,ןובל לע
עבק הז רשקהב .1960 -בו 1954 -ב ותוגהנתה יבגל תוהימת
לכמ לוספ ,תירוביצ הניחבמ,(ןובל לש) הזכ עסמ" :יכ תבט
לש תוילילש תונווכ לע דיעהל אלא לוכי וניא אוה .תוניחבה
לש ךרדב םישוע ןיא םייתכלממו םייתרבח םינוקית .ויכרוע
םג (38)"םירחא תוצמשהב תוולמה קדצל תוימתס תוקעז
תעיבתל "ץראה" ףרטצה "העבשה תדעו" י"ע ןובל יוכיז רחאל
םימגפ שופיח ךות תאזו תיטפשמ הריקח תדעו תמקהל .ג.ב
םיגוח תייפיצל דוגינב" :ןכש ,"העבשה תדעו" תונקסמב
לע עדי אל ןובל רמש העבשה תדעו העבק אל םימייוסמ
םלוא ..."שיבה קסע"ל הנכה וא ןויער וא ,תינכת תמייקש
-ןשלוא תדעו :הלאשב הכ דע ולפט םימרוג העבראש תורמל
ףא לעו ,םירשה תעבש תדעוו יטפשמה ץעויה ,ןהכ תדעו ,ירוד
לש תיפוס החכוה םושמ ךכב ןיא ,רישע תויאר רמוח רבטצנש
ידי-לע קר אצמהל הלוכי תאזכ החכוה .ריכבה ןיצקה תמשא
.(39)"טפשמ-תיב
התכז ןובל דצל םילאוטקלטניאו חור ישנא לש םתונגראתה
יכ ונא םיליגר ,ללכ ךרדב" :ןותיעה יפד לעמ תרוקיבל איה ףא
.האלמ תיטפשמ הרהבה ושרד ,ורבעש תוישרפב ,חורה ישנא
םירוספורפ ,םירפוס ,היצנגילטניאה ישנא לארשיב :םעפה
ךרוצ ןיא יכ זירכמ רשא ךוסכסל דצב םיכמות םינמאו
.(40)"הנושמ הז ןיא םולכ .תיטפשמ הריקחב
"ץראה" עבת ,י"אפמ זכרמ תערכה ינפלו .ג.ב תורטפתה רחאל
דצמ" :יפלקב י"אפמ לובסת תרחא ,ושקובמ תא .ג.בל תתל
ןפואב וליפא .ג.ב רמ לע רתוול דאמ י"אפמ השקתת ינש
ברקב י"אפמלש הנרק תא דירוהל הלולע ותורטפתה ...ינמז
תא תוהזל התע דע םיליגר ויהש ,םישדחה םילועה רוביצ
.(41)"ןוירוג-ןב דוד םע י"אפמ
,הנבהב "ץראה" י"ע הלבקתה י"אפמ זכרמ י"ע ןובל תחדה
הלא יכ חרכהב קיסהל ןיא ,תירזכא הערכה תאז םא" :ןכש
ךותמ ולעפ .ג.ב רמ לע רתוול אלש בטומ תעכ יכ םירובסה
םג הלשממהו הגלפמה לרוגל הגאדה םיירסומ יתלב םילוקיש
יגוס ינש םישגנתמ םיינידמה םייחבו שיו ,תירסומ הגאד איה
.(42)"רסומ

"השרפה" לש ינשה בלשב "ץראה" תולועפ
,הקיתש לע "ץראה" רמש "השרפה" לש ינשה בלשה תליחתב
םיטפשמה רש יכ ,םינושארה םיזמרה עיפוהל ולחהשכ ךא
ןותיעה ךמת ,"השרפה" לש שדוחמ רוריבל .ג.ב תעיבת דדצמ
לילכ ענמיש דעצמ עתרנ הלשממה שאר םא" :וז הדמעב
ךרדהמ תוחפ תנכוסמו החוטב ךרד וינפל ןיא ,הריקחה שודיח
אל ןיידעש) םיטפשמה רש לש ויתוצלמה תלבק לש
.(43)("ומסרופ
יטפשמה ץעויהו םיטפשמה רש תונקסמ ומסרפתנשכ ,ןכא
:"ץראה" ןעט ,"השרפה" שודיחב ודדיצש הלשממל
רש לש ותעצה תא לבקת םא תושעל ביטית הלשממה"
ידכ טקנייש בייחמ יקוחה בצמהש דעצ לכ טוקנתו םיטפשמה
תדעו .ערפומ יתלבו ןיקת הלועפ רשוכ הריקחה תדעול תונקהל
.(44)"'קוספ ףוס" היהתש חרכה וז הריקח
הרומאש ,י"אפמ תדיעול הרבעוה ןיינעב תיפוסה הערכהה
עיגהש תורמל ,"ץראה"ו 1965 ראורבפ -ב סנכתהל התיה
תארקל דעוצ יטסינוירוג-ןבה "טועימה" יכ הנקסמל
דוד לש ןורחאה וקבאמב הכימתל סייגתה ,(45)ןולשכ
ליחתה (16.2.65) הדיעוה תחיתפ םויב .י"אפמ ךותב ןוירוג-ןב
תא ןתנ ימ" דשא יגח לש ורוביח תא םיכשמהב םסרפל ןותיעה
קינעה ,דשא לש ורוביח םוסרפל ףסונ (46)?הארוהה
התיה היושעש ,הדיחיה העצהה תא "טועימה" ישארל "ץראה"
יביטנרטלא דמעומ הדיעוב גיצהל - םנולשיכ תא עונמל
("טועימה" לש) החסונה" :יכ רצייוש בתכ וז חורב .לוכשאל
םא :זנטעש תחסונ איה "ךרעמה" דגנ שארב לוכשא םע
הערכהל י"אפמב "םייתכלממה"ו ןוירוג-ןב רמ םירתוח
גיהנמ םא יכ ,תיתלשממ הלועפ קר אל קפסל םהילע ,םתבוטל
.(47)"םהלשמ
ךומתל "ץראה" ךישמה ,הדיעוב "טועימה" תסובת רחאל םג
.תיאמצעה י"פר תמקהו י"אפמ גוליפ - .ג.ב לש םיאבה וידעצב
םיטסיצילבופהו "ץראה" תכימת תורמל ירה ,ךכל ףסונב
,"בירעמ"ל דוגינב ,ןותיעב ועיפוה .ג.ב תדמעב ולש םיבושחה
י"ע ובתכנ רשא תכרעמה וק תא ודגנש םיבר םירמאמ
.(48)    םינוש םיחרוא

םידעיו תורטמ - "ץראה"ו "בירעמ"
הלעמ הלא םינותיע ינש דצמ "השרפב" קוסעה תויביסנטניא
"ץראה"ו "בירעמ" םינותיעל םאה ,תשקבתמה הלאשה תא
יכרוע ?"השרפה" קבאמב םהלשמ תורטמו םיסרטניא ויה
םיקומינש תונעטה תא לכו לכמ םיחוד (49) "בירעמ"
רואל ולעפ יכ ,םינעוטו םקבאמב םתוא ועינה םייטילופ
לש ןושארה בלשב ןובלב םתכימת ןאכמו "קדצהו תמאה"
הנקסמה םתוא התחנה ,םה םינעוט ,ינשה בלשב ."השרפה"
.השדחל ןיאו הירוטסיהב "השרפה" לש המוקמש
ךכב וארש םירשאמ ,תאז דגנכ ,(50) "ץראה" יכרועו
,.ג.בב םתכימת תא םיקמנמו ,יטילופ קבאמב תופתתשה םושמ
ולא תונעט דצב ךא .רתוי םהל בורקה ,קבאמב דצב הכימתכ
תורטמ תגשהל ולעפ םינותיעה ינש יכ ,הכרעהל םוקמ שי
ןתינ ,תונויאר רפסמ דוסי לע .תורדגומו תורורב תויביטרפוא
לש םהיניע דגנל ודמעו רשפאש תורטמ המכו המכ לע עיבצהל
:"השרפה" ביבס קבאמה ךלהמב "בירעמ" יכרוע
תועצמאב י"אפמ לש הדמעמ תשלחהל איבהל ןוצרה
..ג.ב לש ודמעמ רוערע
.י"אפמ גוליפ
דמעמ רוערעמ האצותכ תינמיה היציזופואה קוזיח
.י"אפמ
."תינמי הביטנרטלאל" ןוטלשל ךרדה סוליפ

תא ףקותב רומאכ ושיחכה (51)"בירעמ" יכרועש תורמל
תוצבצבמ תאז לכב ןה יכ ,המוד ,ולא ןיעמ תורטמ לש ןמויק
לשמל ךכ ."השרפה" תייגוס ביבס ובתכנש םירמאמה ןיבמ
רשפא םולכ ,שממ לש היציזופוא התיה וליא" :רצינש בתכ
שושחל ילב ,גוליפה יפ ירבע דע הגלפמה תא איבהל היה
היהת אלו ...?הידימ טמשהל לולע ןוטלשהש עגר וליפא
יתגלפמה ךרעמה םייק היהיש ןמז לכ ,תאזה ץראב היציזופוא
אל םלועלו ?םימלועל היהי ךכה הלאשה תלאשנו ...יחכונה
םלועמ" :רזאל םג בתכ חור התואב (52)"?רבד הנתשי
רידגהל רשפאש המב תוציחנה שממ תרעוב הכ התיה אל
ןוטלשל הביטנרטלא ,"רתלאל הביטנרטלא" :המסיסב
העיפומ איהו - םינשב תורשע הז שארב תדמועה תרמצלו
התעיקשב ,ולוכ םלועו הדעו םע לבק ,וניניע דגנל
םמוקמ רשא ,רבעב היתויוכז לכ ףא לע - התוררופתהבו
.(53)"הירוטסיהב
"השרפה" לש ןושארה בלשב רזאלו רצינש תונקסמ לא
הרטמה תבייח ,בורקה דיתעל" :דלפנזור ינשה בלשב ףרטצה
יניעב תויהל :םוקת רשאכ - םא (?ל"חג) וזכ השדח הגלפמל
.(54)"םייקה ןוטלשל הביטנרטלא רחובה
- תיטסינויזיוורה העונתה יאצוי םבורש - "בירעמ" יכרוע
הכז ןורחאהש ןמז לכ .ג.ב דגנכ ץצוח תאצל ,הארנכ ,וססיה
,תונמדזה "השרפה" התוויה הז עקר לע .רוביצה תדהאל
.םתרטמ םודיקל לועפל ,םדיצל
,רתיה ןיב ,"השרפ"ב "ץראה" תדמע הנוזינ ,תאז תמועל
:תואבה תורטמהמ
גלפב וקבאמב "יתכלממה" גלפה תא קזחל
."יתורדתסהה"
.הלאמש י"אפמ תיינפ עונמל
ץוחמו י"אפמ ךותב םקבאמב ויכמותלו .ג.בל עייסל
.י"אפמל

רמ לבקי םא" :יכ רצייוש ןושארה בלשב בתכ ,הז רשקהב
יתשמ תחאב תכלל לוכי אוה הלשממ תבכרה ומצע לע .ג.ב
הנבמב תורדתסהה תא קזחל ,וידגנתמ תא סייפל :םיכרדה
רותחלו ותורמ דגנ דרמה תועמשמ לע דומעל וא ...יחכונה
תוחוכה םע תירב תתירכ ידכ ךות ןוטלשה תוהמ יוניש תארקל
םא תושעל ביטיי הלשממה שאר ...שדחה רודב םיילרבילה
תא חיטבהל היושעש ךרדה וזש רחאמ ,הינשה ךרדב רחבי
.(55)"היטרקומדה רוציב
ותמורת" :יכ רצייוש ןעט "השרפה" לש ינשה בלשב וליאו
תעדותל דוסי יגשומ תרדחה התיה .ג.ב רמ לש תידוחייה
.ג.ב) םמוקמב ...םייתכלממ םייח תוהמל רשאב רוביצה
וירבחו לוכשא) םישנא (רוביצה) הלעה ("םייתכלממהו"
הינגד לש רבעה לא רוזחל םישקבמה (הקיתווה תרמצל
.(56) ח"מלפו
 תוגשהו םיגשיה - "ץראה"ו "בירעמ"

"יטילופה רוביצה" לע "ץראה"ו "בירעמ" תעפשה
תומר יתשב םינותיעה ינש תעפשה תא קודבל תעכ הסננ
Political ) "יטילופה רוביצה" לע העפשהה - תחאה :הנחבה
"בחרה רוביצה" לע העפשהה - הינשהו (57) (Public
,רוי-רומייס לש ויחנומב עייתסנ םא .(58) (Mass Public)
לש ליעפה ןונגנמה ישנא תא ללוכ "יטילופה רוביצה"ש אצמנ
הלשממה ידיקפו ץחלה תוצובק יגיהנמ תאו תונושה תוגלפמה
םיאנותיעה םהילע םישנא םתוא םצעב םה הלא .םיריכבה
להקל הנווכה - "בחרה רוביצב" וליאו .(59) םיבתוכ
הבר הדימב ןוזינהו העבצה תוכזמ הנהנה ,בחרה םיארוקה
.(60) ויתועד שוביג ךרוצל תונותיעה ירמאממ
רוביצהו" תונותיעה ןיב םירשקהו םיסחיה תא ראתל ןתינ
- תחאה .תוסחייתה תומר יתש לש טבמ תדוקנמ "יטילופה
בושח היצמרופניא רוקמכ תונותיעה תשמשמ הב ,תיכנא המר
וליאו ."בחרה רוביצה" לש ויתועד יבגל םיאקיטילופל
תחוודמ תונותיעה דציכ בר ןיינע םילגמ ,םמצע םיאקיטילופה
הקומע הנומא םירודח םהש רחאמ ,םתוא תשרפמו םהילע
רוביצה" לש תוגהנתההו תודמעה לע טקפמיא שי תונותיעלש
רוביצה" ומכ ,"יטילופה רוביצהמ" רכינ קלח ,ןכ ומכ ."בחרה
.תונותיעה תועצמאב םייטילופ םיאשונמ ןוזינ ,"בחרה
קלח שמשמ הב - תיקפואה המרה איה הינשה המרה
לע תונותיעל יזכרמ היצמרופניא רוקמכ "יטילופה רוביצהמ"
תקפסמ איה וליאו ,תיטילופה הירוגטקל םיכייתשמה םהירבח
רוביצל" םיכייתשמה םישנאלו תוצובקל היצמרופניא
תוישיא תוחיש תועצמאב ןהו ןותיעה יפד ךרדב ןה ,"יטילופה
.םיאנותיע םע
"ץראה" ןיבל "יטילופה רוביצה" ןיב תועפשההו םיסחיה תא
תוסחייתהה תומר יתש תועצמאב קודבל ןתינ "בירעמ"ו
"םייזכרמה םינקחשה" םע םיסחיה - תחאה .תונודנה
תיתגלפמה הביטקאה םע םיסחיה - הינשהו "השרפ"ב
.י"אפמב יתגלפמ - םינפה קבאמב העירכהש
ויחנומב "םירוטאידלגה" וא - "השרפ"ב םייזכרמה םינקחשה
התוחפ הדימבו) לוכשאו ןובל .ג.ב ויה - (61) טרבלימ לש
,הארנכ ,עפשוה אל .ג.ב .(סרפו ןייד ,ריפס ,ריאמ הדלוג רתוי
לעפתה אל אוה .תונותיעה תדמעמ "השרפה" תופוקת יתשב
לש תויתרוקיבה ויתודמעמ לילכ םלעתהו "ץראה" תכימתמ
תיבקע הרוצב ,וניארש יפכ ,ךמת "ץראה"ש תורמל ."בירעמ"
תכרעמ ירבח ינש םירשאמ ,.ג.ב ידעצ תיברמב תיביסנטניאו
ןותיעה תכרעמ ןיב םואית לכ ךרענ אל יכ ,(62) "ץראה"
.תמייוסמ הדמע טקנש רחאל .ג.בב וכמת םהש אלא ,.ג.ב ןיבל
לוכי ,תיטילופה ותמצוע אישב 1960 -ב בצינש .ג.ב יכ ,הארנ
ובצמו ודמעמ היה ונממ הנוש .תונותיעה תדמעמ םלעתהל היה
תודסומב הקצומ הכימתמ הנהנש .ג.בל דוגינב .ןובל לש
ברקב הכזש תבחרנה הכימתה לע ןובל ססבתה ,י"אפמ
רבח .הז רוביצ לע העיפשהש תונותיעבו "בחרה רוביצה"
ןיב וכרענש תושיגפ רפסמ לע רפסמ (63)"בירעמ" תכרעמ
."השרפה" תא ןובל הלעהש ינפל ,ןותיעה תרמצ ןיבל ןובל
תפוקתב יכ ,תונעוטה תואסריג רפסמ תומייק ,וזמ הרתי
םואתל תועובק הטמ-תובישי וכרענ ,הנושארה "השרפה"
,ךכמ קיסהל ןתינ .ןובל סחנפו "בירעמ" יכרוע ןיב תודמע
שמיש םג אלא ,ןובל ידעצ תיברמב ךמת קר אל "בירעמ"ש
תמזויב םרוקמ ןובל ידעצמ קלח יכ חינהל ןתינ ןכ לעו וצעויכ
."בירעמ"
"בירעמ" תכימתל אוה ףא קקזנ לוכשא יול הלשממה שאר
.ןובל רשאמ התוחפ הדימב יכ םא ,"השרפה" לש ינשה בלשב
ץעויהו םיטפשמה רש תונקסמ רחאל תוכשוממ ססיה לוכשא
דצמ וילע לעפוהש דבכה ץחלה תמחמ ,הלשממל יטפשמה
הקיתווה תרמצה דצמו ,תונקסמה תא לבקל ושקיב .ג.ב יכמות
שודיח-יא לע ףוסבל לוכשא טילחהשכ .ןתוחדל השקיבש
ברקב תוירלופופל התכזש הביטנרטלאב רחב אוה ,"השרפה"
וקבאמל אצוי היה אל ןובלש םשכ יכ ,חינהל ןתינ .רוביצה
דגנתמ לוכשא היה אל ךכ ,רוביצהו תונותיעה תכימת אלל
רוביצה בור יכ שיגרה אלול ,"השרפה" רוריב שודיחל
.הז טקאל םידגנתמ תונותיעהו
-םינפ תוצובק לע ףסונב ופתתשה "השרפה" יבלש ינשב
רוביצ ישיאו םינותיע םג ,תויתגלפמ-ץוח תוצובקו תויתגלפמ
-םינפ תודסומ ינשב השעמל הלפנ תיפוסה הערכהה ךא ,םינוש
תדיעוו םירבח 280 -כ הנמש 1961 י"אפמ זכרמ םייתגלפמ
"השרפה" יבלש ינשב .םירבח 2270 -כ התנמש 1965 -ב י"אפמ
ושקיב םהינשבו ,40% לומ 60% לש בורב תוערכהה ולפנ
.תואצותהמ קלח יבגל יארשאה תא "ץראה"ו "בירעמ" םמצעל
קלח ,(64) "בירעמ" תכרעמ ירבח ןיבמ םיינש תעדל
תחדהל ודגנתהש זכרמ ירבח לש זוחא םיעברא םתוא ברקמ
קלח יבגל םירומא םירבד םתואו ,ןותיעה תדמעמ ועפשוה ןובל
םירובס ,םתמועל .לוכשאב וכמתש הדיעוה יריצ זוחא םיששמ
םנותיע תכימת אלל יכ ,(65)"ץראה" תכרעמ ירבח ינש
.(66) םיזוחא םיעבראמ תוחפב 1965 -ב הכוז .ג.ב היה
תכרעהב םימיזגמ דחי םג םינותיעה ינש יכ ,חינהל ןתינ
- הדיעוו זכרמ - י"אפמ תודסומ ינשב הערכהה .םתעפשה
םייתגלפמ םיליעפ י"ע הלבקתהש ,תיטילופ הערכה התיה
-םינפ תוצובקל וכייתשה םלוככ םבור .הלעמו ינוניב גרדמ
םהו תושבוגמו תועודי תודמע תולעב ,תורדגומ תויתגלפמ
לש םיסרטניאלו תודמעל םאתהב ,יאדוול בורק ,ועיבצה
.הלא תוצובק
הלשממה-שאר תדמע דעב םלוככ םבור ועיבצה ,הארנה יפכ
תונותיעהו רוביצה בור תדמע תורמל 1961 -ב ןוירוג-ןב דוד
,1965 תנש לש העבצהב םג התנשנו הרזח וז העפות .הז ןיינעב
.לוכשא יול הלשממה שאר תדמעב םידדצמ םהשכ
קופס התיה "ץראה"ו "בירעמ" ואלמש תרחא הבושח היצקנופ
ולבס םבורש ,םייתגלפמה םיליעפל תפטוש היצמרופניא
.םירחא היצמרופניא תורוקמ רסוחמ הפוקת התואב

"בחרה רוביצ"ה לע "ץראה"ו "בירעמ" תעפשה
"בחרה רוביצ"ה לא תנווכמ תונותיעה תעפשה רקיע
."יטילופה רוביצה" לע עיפשהל תונותיעה הווקמ ותועצמאבו
השולשב תושעיהל הלוכי בחרה רוביצה לע תונותיעה תעפשה
.(67) הלועפ ירושימ
הז רוביצל ןיא םהיבגלש םיאשונב להק-תעד רוציל
םיאשונ" יבגל רקיעב רומא רבדה .תמדוק העיד
."םישדח
.םינשי םיאשונב רוביצה-תעד תא תונשל
.םינשי םיאשונב להקה-תעד תא קזחל

"בחרה רוביצה" ךמת ,"השרפה" יבלש ינשב יכ ,רבתסמ
היהש אשונב הזו .ג.ב תדמעל דגנתהו לוכשאו ןובל תודמעב
.רורב-יתלבו םותס ובורב
תועד היבגל ויה אלו "שדח אשונ" "השרפה" התיה 1960 -ב
וסינ םינותיעו "םירוטאידלג" ,ץחל-תוצובק ,תוגלפמו ,תומדוק
יפוסה רצותה .םהיתופקשהל םאתהב ,היבגל להק תעד רוציל
ונתורשפאב ןיא ךא ,תיטסינוירוג-ןב יטנא להק תעד םנמא היה
תועפשהה רתימ "ץראה"ו "בירעמ" תועפשה תא דדובל
אשונ" תניחבב םנמא התיה "השרפה" .רוביצה לע ולעפוהש
יטסינוירוג-ןב יטנא היה רוביצהמ רכינ קלח ךא ,"שדח
ומכ םירחא םייביטקינומוק תורוניצ תועצמאב םג עפשוהו
,הז רושימב .'דכו וידר ,תיתגלפמ תונותיע ,תויטילופ תופיסא
קוזיח ןוויכב רקיעב ,ןודנה רוביצה לע בירעמ תעפשה הלעפ
רוביצ היה ,.ג.ב ידגנתמ דבלמ ..ג.בל תינושארה ותודגנתה
רוביצ תופרטצהבו "שדח אשונ" "השרפה" התיה ויבגלש ,בחר
"ץראה" .םייוסמ קלח "בירעמ"ל שי .ג.ב ידגנתמ הנחמל הז
רחואמו .ג.בל תדהוא להק-תעד רוציל ןולשיכל ףתוש היה
להק-תעדל תניועה להקה-תעד תא תונשל ןולשיכל רתוי
,(68) ןותיעה תכרעמ רבח ןעוט םנולשיכ תורמל .תדהוא
רוביצה" ברקב .ג.בל תודגנתהה התיה ,.ג.בב םתכימת אלול יכ
.רתוי ההובג "בחרה
רקיעו "שדח אשונ" "השרפה" רתוי התיה אל ינשה בלשב
ורצונש תודמעה תא קזחל ,הארנכ ,התיה "בירעמ" לש ותרטמ
תוארל שי וז המגמ לש הקוזיחל עייסש םרוג .ןושארה בלשב
.תונותיעה דצמ "השרפב" קוסיעה םצעב
בוציעב קלח לוטיל "בירעמ" חילצהשמ רתוי יכ ,המוד
וחוכ טלב ,"השרפב" תויטסינוירוג-ןב-יטנאה תודמעה
לש םייתימאה םירצויה ,ןכש ,הז גוסמ תודמע לש ןקוזיחב
.לוכשאו ןובל ,רקיעב ,ויה תיטסינוירוג-ןב-יטנאה להקה-תעד
"ץראה"ל ףרטצמ "בירעמ" היה םא ףא יכ חינהל ןתינ ,ךכיפל
רוביצה בור תכימתל הכוז ןורחאה היה אל ,.ג.בב הכימתב
.ותדמעב
ןה ,תירוביצ הכימת לע דומלל רשפא ויפ-לע בוחש יעדמ דדומ
ירבשמ ינש עקר לע וכרענש ,תסנכל תוריחבה תואצות
י"אפמ לש הנולשיכ תא ותוכזל ףקוז "בירעמ" ."השרפה"
השימח לש דספהב םכתסהש) תישימחה תסנכל תוריחבב
תיששה תסנכל תוריחבב י"פר לש הנולשיכ וא ,(םיטדנמ
תסנכל תוריחבב ךרעמה ןוחצינ תא ןכו םיטדנמ רתויב תוכזל
.(69)תיששה

"ץראה"ו "בירעמ" ןיב תודדומתהה
יאנותיע-יביטקינומוקה דיקפתה אוה ,ןוידל יוארה ףסונ טביה
תדוקנמ ."השרפה" רבשמב היולת-יתלבה תונותיעה האלימש
,ךשוממ ינויצסנס אשונ "השרפה" התוויה תיאנותיע תואר
,לוגיר ומכ םינרקסמו םיקתרמ םיאשונב הקסעש רחאמ
-שאר לש תויורטפתה ,החדה ,םיריכב םיניצק ,"שיב-קסע"
ללכב תירבעה תונותיעה .תויאשח תועבצהו םיגוליפ ,הלשממ
,יביסנטניא לופיט "השרפ" -ל וקינעה ,טרפב ברעה ינותיעו
תורתוכב הוולמ היהש ,הב קוסיעה ףקיהב יוטיב ידיל אבש
קוסיעה .תופסונ תורודהמ תספדהבו תוינויצסנס
תא בייחו ףטוש היה "השרפב" יטסיצילבופהו יביטמרופניאה
הייפיצב תוכשוממ תועש תולבל תוגלפמ יניינעל םיבתכה
תועשב בורל ומייתסהש ,י"אפמ תודסומ ינויד םויסל
.רקובה לש תומדקומה
"בירעמ" ןיב תורחתב יכ ,העדה תחוור םיבר םיאנותיע ברקב
ןעוט וז חורב .ברעה ןותיע "חצינ" להקה-תעד לע "ץראה"ו
"ץראה" תא "חצינ" "בירעמ" :יכ ןותיעה תכרעמ רבח
לע ודיו אצי "ץראה" :ףסונ תכרעמ רבח ףיסומו (70)
תכרעמ רבח ףרטצמ הלא תועדל .(71) "הנותחתה
ונחלצה אל .הגשוה אל ונלש הרטמה" :יכ ןעוטה ,"ץראה"
"ונלש וקל ודגנתה םיארוקהמ בושח קלחו להק-תעד בצעל
ינש תכרעמ רבח ףיסומ םירבד םתוא חורב .(72)
ןותיעה .ולש וקל להק-תעד ןמז ותואב בציע אל" :ןותיעהש
.(73)"לשכנ
להקה תעד לע םינותיעה ינש ורחתה וליאכ תחוורה העידה
תיארנ ,חצונ ("ץראה") ינשה דועב ,חצינ ("בירעמ") דחאו
םימרוג ועיפשה להקה-תעד לעש וניאר אסיג דחמ .תינטשפ
תעד יגיהנמ" ,"םירוטאידלג" ,ץחל-תוצובק ,תוגלפמ ומכ םיבר
תא ןייצל שי אסיג ךדיאמו םינוש תרושקת יעצמאו "להק
תא דחוימבו םינותיעה ינש לש םינושה םייסיסבה םיאנתה
הצופת לעב "יראלפופ" ברע ןותיע אוה "בירעמש" הדבועה
."יתוכיא" רקוב ןותיע אוהש "ץראה" תצופת לע הלועה ,הבר

תכרעמה ןיבל תיטילופה תכרעמה ןיב לארשיב םיסחיה
תיאנותיעה
-ןיבה" דודיבה רושימל סחייתמה ,(74) ףסונ ןייפאמ
תכרעמה ןיב ,לארשיב ןילמוגה יסחיל רושק ,"ימוחת
המודה ,תיטילופה תכרעמה .תיאנותיעה תכרעמהו תיטילופה
תססובמ ,"יטסילרולפ םזיבשלוב"ל ץיברוה ןד לש וירבד יפל
- ל"דפמהו י"אפמ דחוימבו - תוגלפמה לש Role Expansion לע
ללש תקולח לש תיטסילרולפ תרגסמב תאזו םייחה ימוחת לכל
,וז תיתגלפמ-תיטילופ דיקפת תוטשפתה .יתגלפמ חתפמ יפל
ףאו - טרופסהו תוברתה ,הלכלכה ,הרבחה ימוחתב תמייקה
תוטשפתהה תמילב .יאנותיעה רזגמב המלבנ - הרדח אבצל
תריגסב יוטיב ידיל האבש יפכ ,תונותיעה םוחתב תיתגלפמה
,"רקובה" ,"םינמז" ,"רודה" תמגוד םייתגלפמ םינותיע
הרצונש הנחבאה תא הטילבה ,"בחרמל"ו ,"םויה" ,"תורח"
תחא תויללכ תוריחב חוכמ תלעופה - תיטילופה תכרעמה ןיב
,הריחבל תדמועה - תיאנותיעה תכרעמה ןיבל - םינש עבראל
הווהמה היולת-יתלב תונותיע תווהתהלו - ומויב םוי ידמ
תוכרעמה יתש .תיתגלפמה הקולחה תא ךתוחה Counter-Power
ןילמוג יסחיב תואצמנ - תיאנותיעהו תיתגלפמ-תיטילופה -
התוער תא תחא תוניזמ ןה - תופיפכ יסחיב אל ךא - םיקודה
ןיפילח יסחיו יביטקורטסנוק חוקימ ןהיניב תומייקמו
,םינוש ןיפילח ירעש ילעב ,םיירטמיס-א ,םייטסירלוקיטרפ
.םייתועמשמ םיחוורמ םינהנ םידדצה ינש םהב
תכרעמה ןיב יטסירלוקיטרפ יפוא ילעב םיסחי לש הז בצמ
שגדומ יוטיב ידיל אב ,תיאנותיעה תכרעמה ןיבל תיטילופה
,להנתה םידדצ ה ינש ןיב קבאמה רשאכ ,"השרפה" תפוקתב
לע השוריה קבאמ .היולת-יתלבה תונותיעה תועצמאב ,וקלחב
ךותב ידעלב ןפואב השעמל להנתמ ,1960 -ב חתפנש ןוטלשה
ובש - "הדובעה" י"אפמ - (75) ימינפה ירטנצנוקה לגעמה
קבאמ .לארשי תנידמב תובושחה תוטלחהה תועבקנ השעמל
י"ע ןייפואמה - תיזכרמה הגלפמב הטילשה לע הז יטילופ
לגעממ תוגלפמ תריתח לש (76) םיילטאפירטנצ םיכילהת
וריבעיש םיכרעמו םידוחיאל - ם"פמ ,י"פר ,ע"החא - םייניבה
ירקיעה וקלחב להנתמ - עירכמה ימינפה לגעמל ןתוא
רוניצה תא הווהמה ,היולת-יתלבה תונותיעה תועצמאב
בצוע הז הלועפ-סופדו ,השוריה קבאמ להנתמ וכרד יזכרמה
,היולת-יתלבה תונותיעה הכפהנ ךכ ."השרפה" תפוקתב רקיעב
.יטילופה קבאמה לוהינל רתויב החונה קחשמה תריזל
רסוחו תיסחיה תוריגסהמ האצותכ יכ ,ןייצל יואר הז רשקהב
ברקב ןהו תיטילופה הטילאה ברקב ןה ,היצטורהו הפולחתה
רכינ קלחש םיאצומ ונא ,תיאנותיעה הטילאה
םיאנותיעה לש םתיברמו 1960 תנשמ "םירוטאידלגה"מ
יביטקא ןפואב ףתתשהל םיכישממ ,הפוקת התואמ םיריכבה
סויפה אוה ןויצל יוארה טלובה עוריאהשכ ,השוריה קבאמב
היצמרופסנרטל איבהש 1967 ינוי-יאמב "בירעמ"ו י"פר ןיב
בהלנ ךמותל ךפה אוהש ןפואב ,"בירעמ" תדמעב תיתועמשמ
.(77) ןייד השמב
-זכרמכ היולת-יתלבה תונותיעה האלימש יזכרמה דיקפתה
תיטילופה תכרעמה המירזמ וכרדש יאמצע המצוע
לש הירואיתב רושקה ףסונ טביה הלעמ ,רוביצל היצמרופניא
תעדל .תיטילופה המצועה רוקמל עגונב (78) ץראבו ךרכב
,תישממה המצועה ילעב רותיאל ןוירטירקה ,ולא םירקוח
הערכהל םילעומה םיאשונה גוס לע םתעפשה תדימ יפל עבקנ
תאלעהל םייביטלופינמ םיעצמאב לועפל םתלוכי תדימ יפלו
.(79) םיאשונ תדרוהו
קבאמב ןהו "השרפה" תפוקתב ןה ,"בירעמ"ו "ץראה"
תגצהו יוטיבל יביסנופסר רוניצכ רקיעב ושמיש ,השוריה
לאיצנטופ תא ולצנ אלו "םירוטאידלגה" י"ע ולעוהש םיאשונ
םיאשונ תאלעהל םהלש םייביטקינומוקה םיבאשמה
.םתמזוימ
וסינו ףורצה יאנותיעה םוחתב רקיעב ולעפ םינותיעה ינש
המצועה תורוקמ תועצמאב בור יפ-לע עיפשהל
תצופתו תספדומה הלמה - םתושרבש םייביטקינומוקה
לש היצזילבומ תמגודכ םייטילופ םיסופדל ורבע אלו - ןותיעה
םיארוק תמתחה ,תויטילופ-תופיסאו תונגפה ןוגרא ,םיארוק
תמקהו םיפטוש להק תעד-ילאשמ םוסרפו םוזיי ,תומוצע לע
םידדוב םיאנותיע ,םנמא .םיילאקולו םייצרא הלועפ ידעו
תא וריבסהו תוירוביצ תומב לעמ ועיפוה "ץראה"ו "בירעמ"מ
- "ץראה" תכרעמ ירבחמ םיינשו םנותיע תדמעו םתדמע
,םרב .י"פרל ופרטצה ףא - רב ךורבו רצייוש םהרבא
"בירעמ"מ רצינשו דלפנזור קי'צנסיד - םיריכבה םיאנותיעה
תגהנהל ףרטצהלמ וענמנ - "ץראה"מ תבטו סלופ ןקושו
וחקל אלו הלועפ ינוגרא ודסיי אל םג םה .תוקבאנה תוצובקה
תורמל .םירחא י"ע ודסונש הלועפ ינוגרא תגהנהב קלח
"בירעמ" יכרוע ורבע אל ,"השרפ"ב הקומעה םתוברועמ
-יטילופה רושימל יביטקינומוק-יאנותיעה רושימהמ "ץראה"ו
.חטשב תינוגריא הלועפ תומדב יביטרפוא
םעפ ידמ םיצוח ,םידחוימ םירקמבו תונוש תויברעמ תונידמב
יאנותיעה םוסחמה תא םוסחמה תא םיריכב םיאנותיע
.יפיצפס אשונב תודקמתה ךות ,תיטילופ תוליעפל םירבועו
,"ןוגטנפה יכמסמ" לע םיקבאמה שמשל םילוכי ךכל תואמגוד
יריכב י"ע וגהנוהש "טייגרטוו תשרפ"ו םאנטייו תביזע
."טסופ ןוטגנישאוו"הו "סמייט קרוי-וינ"ה לש םיאנותיעה
לדגמב" "בירעמ"ו "ץראה" יאנותיע יריכב וראשנ ,םתמועל
םג ,תינוגרא הלועפל ונממ תאצל וששחו יאנותיעה "ןשה
.הקומע התיה וב םתוברועמש "השרפה" ומכ אשונב
"ץראה"ו "בירעמ" םילגוסמ םאה ,הלאשה תא הלעמ הז טביה
רעפה ,תותיחשה ימוחתב) "בלצ יעסמ" שארב דומעלו םוזיל
םיחטש יוניפ-יא וא יוניפ תוריחבה תטיש יוניש ,יתרבחה
תלוכי ,ןונגנמ ,ףנוסמ יטסיגול רגאמ םיכירצמה ,('דכו
םיבאשמ לש היצלופינמל תלוכי ,םיינוגרא םילכ ,היצזילבומ
תופרטצהב אטבתהל הלוכי םתמורת רקיע ,אמש וא ?'דכו
תוצובקו תוגלפמ ,םיאקיטילופ םימזויש םיעסמל תיאנותיע
,הדבועה עקר לע תטלבתמ וללה תולאשה לש ןתובישח ?ץחל
ףלחתה אלש יטמגרפ-ינומגה ןוטלש םייק לארשי תנידמבש
אל תויטילופה תויזחתה תיברמ יפלו םינש תורשע ךשמב
ךרוע תרעה ,1974 תנשמ רמאמה) .בורקה דיתעב םג ףלחוי
יכ ,הנעטה לשב םג תופירחמ ולא תולאש ,וזמ הרתי (רתאה
הרסח (דוכילה-ל"חג) תישארה היציזופואה הב הנידמב
תפוקת - לעופב םג םיתעל) הכלהל הפתושו הלשמ ןואטיב
,םיבר םימוחתב הלשממה תוינידמל (ימואלה דוכילה תלשממ
.הדיחיה היציזופואל היולת-יתלבה תונותיעה תכפוה םוכיס
םינותיעכ אל "ץראה"ו "בירעמ" ועיפוה השרפה יבלש ינשב
תא וצמיא ןכש ,תויהל םירמייתמ םהש יפכ ,םייתגלפמ יתלב
ךות ,תויבקעבו תויביסנטניאב הב וכמתו םידדצה דחא תדמע
םהיתודמע .ודגנתה םה ול דצה תודמעמ ןיעדויב תומלעתה
תודמעהמ ,אופיא ,םינוש ויה אל "השרפב" םהיכלהמו
.םיקהבומ םייתגלפמ םינותיע וטקנש םיכלהמהו
"בירעמ" ךרוע גיצה ,ןשב לאפרל ןתנש טרופמ ןויארב
:יולת-יתלב ןותיע לש ותומד יבגל ותסיפת ירקיע תא קי'צנסיד
האלמה תוכזה ול שי הזה ןותיעה תיישעב די שיש ימ לכל"
םוחתב ותעד תא עיבהל תוכזה אולמ ול שי ,ולשמ העדל
יולת ונניאש ןותיע אוה יולת-יתלב ןותיע ..."בירעמ"ב ותדובע
תא עבוק ונניא אוה ,תוגלפמ לש תופוקב אלו דסח תופוקב אל
הגלפמ וא דסומ הזש ןיב ,והשימ לש תוטלחה י"פע ותדמע
שיא הזש ןיבו ,םיבחר וא ,םירצ םייתתיכ םיסרטניא תלעב
הנושארו שארב ףאוש יולת-יתלב ןותיע .תוזירפקו תויטנ לעב
עבוקו תודבוע לש ,דחושמ-יתלב ,אלמ עדימ ויארוקל שיגהל
םייללכה םיסרטניאבו תודבועב בשחתהב ותדמע תא
.80 "דמוע אוה םתרמשמ לעש םייתרבחהו םיימואלה
ןותיע לש ותוליעפ תא םיחנמכ קי'צנסיד ריכזהש םיללכה
"בירעמ" יכרוע יניע דגנל ,הארנכ ,םידמוע ,יולת-יתלב
ךא .םירקמה תיברמב ןותיעה תדמע תעיבקב "ץראה"ו
םהו ל"נה תונורקעה וחכשנ ,םידדוב םירקמב יכ ,רבתסמ
תויתתיכ ינמיס םע ,םיקהבומ םייתגלפמ םינותיעל וכפה
הירוגטקמ רובעי ןותיעהש ידכ ,םרב .דחאכ תויטילונומו
וינפב ודמעיש ךירצ ,"תיתגלפמ" הירוגטקל "תיתגלפמ-יתלב"
הפוקתל רתוול אוה ןכומ םתגשה ןעמלש ,םיבושח םידעי
םיבושח םידעי ."תיתגלפמ-יתלבה" הלטציאה לע תמייוסמ
."השרפה" תפוקתב "ץראה"ו "בירעמ"ל ויה הלאכ
עייסל םייושעה ,םינתשמ לש הרוש חסנל ןתינ ,ךכ לע ףסונב
הירוגטקל "תיתגלפמ-יתלב" הירוגטקמ ןותיעה רבעמל
:רתיה ןיב םיללוכ הלא םינתשמ .תיתגלפמ
"השרפה" .יתגלפמ-םינפ רבשמ וא טקילפנוק םויק 
ןיב קבאמ אלו הגלפמ התוא ךותב ימינפ קבאמ התיה
יתגלפמ-יתלב ןותיע רשאכ יכ ,רבתסמ .תונוש תוגלפמ
ומישאהל רתוי השק ,יתגלפמ-םינפ קבאמב הדמע עבוק
ותודגנתהו ותכימתו רחאמ ,יתגלפמ םינפ-אושמב
.הגלפמ התואל םיכייתשמה םיגלפ יפלכ םינווכמ
ויה "השרפה" יקבאמ ינש .ךשוממ רבשמ םויק 
ורשפיאו ,רפסמ םישדוח וכשמנש ,םיכשוממ םיקבאמ
.תיביסנטניאו תכשוממ הרוצב םהב קוסעל תונותיעל
,הקיטילופה ימוחתב םיבר םיקבאמו םירבשמ
םירופס םימי םיכשמנ הרבחהו הלכלכה ,ןוחטבה
רבכ ןיינעה ,הכרעמל סייגתמ ןותיעהש דע םיתעלו
.News -כ רתוי בשחנ ונניאו ערכוה
ינש .תסנכל תוריחבה תפוקתל דע םירבשמה "תחיתמ" 
,תכשוממ הפוקת וכשמנש ךכל ףסונ ,"השרפה" ירבשמ
םמויסב האבש תוריחב תכרעממ האצותכ "וחתמנ"
.םהב ףסונ קוסיע הקפיסו ידסומה