םימיה תשש תמחלמב תיקאריעה תוברועמה
יש לואש ר"ד (מ"לא) :תאמ

379 - 378 ןויליג , ל"הצ תוכרעמ תאצוה :רוקמ
,2001 רבמטפס ,א"סשתה לולא

תשש תמחלמ ברע תיקאריעה הקירוטרה דועב
איה רשאכ ירה ,הבר תוינוציקב הנייטצה םימיה
תא םגרתל תומיעה תונידמ ידי-לע השקבתה
.רשפאה לככ טעמ התשע איה ,םישעמל םירובידה
קאריע הריבגה המחלמה המייתסהש ירחא אקווד
לש ןנוצרל דוגינב - ןדריל תוחוכה רוגיש בצק תא
היה אל ךכל עינמה .ןומע-תבר לשו ריהק לשו ריהק
לגר תסירד גישהל אלא ,לארשיב םחליהל ןוצר
לש דעי יתרוסמ ןפואב התייהש ,ןדריב תימשר
.קאריע

עקר
הירוסל קאריע ןיב יאבצ הלועפ ףותישל םיעגמה
םירצמל קאריע ןיב יאבצה הלועפה ףותיש
ןדריל יקאריעה חולשמה חוכ לש ורוגישל תונכההו םיעגמה
המיחלה ךלהמב קאריעה חולשמה חוכ
המחלמב םייקאריעה ריוואה תוחוכ
רבד תירחא


 עקר
התייה ,םימיה תשש תמחלמל המדקש הנשה ,1966
הניחבמ קאריע העדיש רתויב תורעוסה תחא
.תיטילופ
םאלס-א דבע ,קאריע אישנ היה הנש התוא תליחתב
-ב תיאבצ הכיפה תועצמאב ןוטלשל הלעש) ףראע
םע וצרא דוחיאל איבהל תונויסינב קוסע (1963
- ףראע טקנ דוחיאל תונכהה תרגסמב .םירצמ
םהבו ,םיילכלכ םידעצ תרדס - רצאנ תעפשהב
תואקנבה תכרעמ לש ,הדבכה היישעתה לש םתמאלה
אצי אל םירצמל קאריע ןיב דוחיאה .ץוחה רחס לשו
תארקל הנכהה ידעצ ךא ,לעופה לא רבד לש ופוסב
.ילכלכה חותיפבו קשמב תושק ועגפ דוחיאה
ןוטלש היה דוחיאה תא םישגהל םיצמאמל ליבקמב
תא אכדל םינשנו םירזוח תונויסינב דורט קאריעב
.הנידמה ןופצב ידרוכה דרמה
תאו ,קוסמ תנואתב ףארע אישנה גרהנ 1966 לירפאב
.ףארע ןאמחר-א דבע לרנג ,ויחא ספת ומוקמ
חילצה אלש ,שלח טילשכ הלגתה ףרע ןאמחר-א דבע
תלשממ שאר .וינפב ובצינש תויעבה םע דדומתהל
ידרוכה דרמה תייעב תא רותפל הסינ ,זאזב ,קאריע
היה אל אישנה ךא ,ימצע לשממל תינכות תועצמאב
תינכותה .ךכל םיכסהל אבצה ישאר תא ענכשל לגוסמ
םידרוכה דגנ המחלמהו ,רטפתהל ץלוא זאזב ,הלשכנ
.התוא עירכהל התייה הלוכי קאריעש ילב ,הכשמנ
הבצינ 1967 יאמב יברע-ילארשיה רבשמה ךלהמב
,השקה ילכלכה בצמה ,דחמ :המליד ינפב קאריע
לש תוביציה רסוחו םידרוכה דגנ המיחלה תוכשמתה
לש םיבאשמהו בלה תמושת דוקימ תא ובייח ןוטלשה
התצר אל ,ךדיאמ .תימינפה הריזב יקאריעה רטשמה
אל ךכיפלו ,יברעה םלועב הדמעמ לע רתוול קאריע
יברעה ץמאמהמ קתנתהל המצעל תושרהל הלכי
.לארשי דגנ רצאנ גיהנהש ללוכה
השיגדהש ,הפיקת ץוח תוינידמ קאריע השביג ךכיפל
םלוא ,לארשי לומ יברע ללכה ץמאמל התוביוחמ תא
קאריע התסינ ,תמהלתמה הקירוטרל דוגינב ,לעופב
תוחוכה תאו םיבאשמה תא ןתינה לככ םמצמצל
.יברעה הנחמה תבוטל םותרל הבייחתהש
ץוחמ לא תוחוכ רגשל םנוצר-יא לע תופחל תנמ לע
םיצמאמ קאריע תונוטלש ושע הנידמה תולובגל
ןופצב הלשמ תיזח קאריעל יכ םירצמל חיכוהל
לשב תיללכה תכרעמל הרושקה תיזח - הנידמה
.םידרוכל לארשי תנתונש עויסהו הכימתה
תוחיתמה הרבג ןכא 1967 יאמ ךלהמב יכ הארנ
תוחוכה ןיב תויודגנתה לע רסמנ ףאו ,ידרוכה בחרמב
,ינאבלט ישנא ןיבל ,ינאזרב תושארב ,םידרומה
עוציב ליבקמב .דאדגב תונוטלש ידי-לע וכמתנש
ןופצב הלשממה ינקתמ לע תוטישפ םיידרוכ תוחוכ
התייה הרומא יקאריעה ל"כטמרה תנעטלו ,הנידמה
ידרוכה לבחב הפקתמה שדחתהל ריצקה תנוע םוחתב
.התמצוע אולמב
הלומעת עסמב קאריע תונוטלש וחתפ יאמ ףוסב
םייקאריע תוחוכ רוגישל להקה תעד תא ןיכהל דעונש
תמחלמל ארק קאריע לש יתפומה .לארשי םע תיזחל
וידרב תויונשרפהו ,הכרעמל םיבדנתמ סויגלו שדוק
המחלמה לש התובישחל לודגה ןבורב ושדקוה דאדגב
.ינויצה ביואב
םינומה תונגפה דאדגבב וכרענ יאמב 30 -בו 29 -ב
תוסייגתהל וארקנש ,םיירצאנ-ורפ םימרוג תמזויב
םכסהה .האבו הברקה הכרעמב םירצמ דצל קאריע
הארנכ דעונ ,יאמב 31 -ב םתחנש ,קאריעל םירצמ ןיב
.קאריע ךותב הלאה םיגוחה תא עיגרהל םג
הדש תלעפהל תונכה קאריעב ועצוב יאבצה םוחתב
הנידמה ברעמב חולשמ תוחוכ זוכירלו H-3 הפועתה
תדחואמה תיברעה הדקפמה לומ םימואית ועצובו
.ןדריב לועפל הלחהש (ם"עפמ)
סויגב יזכרמה עינמה חוכה ,רומאכ ,התייה םירצמ
חותפל התוא הדדועו לארשי דגנ הכרעמל קאריע
חולשמ תוחוכ רוגישל ןדרי םעו הירוס םע םיעגמב
יעקשמ .תשבגתמה תיזחל םיסוטמו םייתשבי
לע ושקה הירוסל קאריע ןיב תונדשחהו תוניועה
קאריע הטילחה ןכלו ,תונידמה יתש ןיב םיעגמה
אב רבדהו ,ינדרי-ירצמה ריצב בלתשהל רבד לש ופוסב
םתחנש ,יקאריע-ירצמה הנגהה םכסהב יוטיב ידיל
.1967 יאמב 31-ב ריהקב הירוסל קאריע ןיב יאבצ הלועפ ףותישל םיעגמה
15ב רבכ ולחה הירוסל קאריע ןיב םינושארה םיעגמה
תוחוכב עויס הירוסל העיצה קאריע .1967 יאמב
תוחוכ רוגיש הליחת הללש הירוס םלוא ,ריוואו השבי
ולעפויש םיסוטמ לש יריווא עויסב הקפתסהו השבי
התנתשה 1967 יאמב 24 -ב .קאריעב הפועת תודשמ
חולשמ חוכ לבקל המיכסה איהו הירוס לש התדמע
דודגב תרבגותמה תנכוממ הביטח לש לדוגב יתשבי
.ודנמוק דודגבו םיקנט
25 -ב הירוסל העיגה חוכה לש ותרבעה םואית םשל
דקפמ תושארב תיקאריע תיאבצ תחלשמ 1967 יאמב
28 -ב םתחנ םינויד ימי רפסמ רחאלו ,3 היזיוויד
בצוי יקאריעה חוכה יכ עבקנ ובש םכסה 1967 יאמב
.ןדרי הירוס לובג לע ,אערד-ןיכסמ 'חייש תרזגב
רוזיאבש היתונחממ 8 תנכוממ הביטח לש המודיק
דוע ,1967 יאמ 19 -ב רבכ לחה קאריע ברעמל לוצומ
ןיב םכסהה יפ-לע .הירוס םע םכסהה גשוה םרטב
רוזיאל חוכה תרבעה התייה הרומא קאריעל הירוס
ומודיקו ,יאמב 27 -ב םייתסהל (קאריע ברעמב) H3
לש התשירדל םאתהב - עצבתהל דעונ הירוס ךותל
לא עיגה לעופב .םימי העברא-השולש ךשמב - הירוס
הביטח וליאו ,6 םיקנט דודג קר ןנכותמה דעומב H-3
.הינאבחב תזכורמ הראשנ 8 תנכוממ
הירוסל יתשביה חולשמה חוכ לש ותנכהל ליבקמב
יתש תועצמאב יקאריע יריווא עויס לע םג םכוס
הפועתה הדשמ לועפל ויה תורומאש ,"רטנה" תוסייט
ןיב םואית יצורע תמקה לע טלחוה ןכו ומכ .H-3
ריוואה ליח תדקפמל םייקאריעה הפועתה תודש
.ירוסה
םע הלועפה ףותישל הירוס לש תגיוסמה התוסחייתה
-תינדרי-תירצמה תיזחה לש השוביגו דחמ קאריע
חוכ תקתעהל רבד לש ופוסב ואיבה ךדיאמ תיקאריע
.תינדריה תיזחל תירוסה תיזחהמ יקאריעה חולשמה םירצמל קאריע ןיב יאבצה הלועפה ףותיש
תיקאריע תחלשמ ריהקל העיגה 1967 יאמב 20 -ב
תינידמה הגהנהה לש הבישיב ףתתשהל ידכ גרד תמר
דמע תחלשמה שארב .םירצמלו קאריעל תפתושמה
תרטמ .היחי רהאט ,קאריע תלשממ שאר ןגס
תונורחאה תויוחתפתהה לע דומעל התייה תחלשמה
.םירצמ לש היתונווכ לע הז ללכבו לארשי םע רבשמב
הגהנהה ינויד םותב המסרופש תפתושמ העדוהב
םידעצב הכימת העבוה ,םירצמלו קאריעל תדחואמה
תא דחאל טלחוה יכ רמאנו ,םירצמ הטקנש
.תונכסה ינפ תא םדקל ידכ םימוחתה לכב םיצמאמה
,ר"יח תוחוכ התרזעל רגשל םירצמל העיצה קאריע
ידי-לע הכרבב הלבקתה תאזה העצההו ,ריוואו ןוירש
.1967 יאמב 22 -ב ריהק וידרב המסרופ ףאו םירצמ
תרושקתה ילכב הבר הטלבהל וכז םירצמב תושיגפה
לש התוברועמ תא טילבהל המגמ ךותמ םייקאריעה
םלוא .תשבגתמו תכלוהה תיברעה תיזחב קאריע
היתויובייחתה תא שממל קאריע השרדנ רשאכ
םירצמל סיטהל הנווכתה לעופב יכ ררבתה ,תויאבצה
ריבעהלו דבכ קשנו בכר ילכ אלל ר"יח דודג קר
.םיסוטמ לש םצמוצמ רפסמ םירצמל
םירצמ יכ עידוהו לדה יקאריעה עויסה לע זגר רצאנ
רשפאל ידכ קרו ךא דעונ אוה ןכש ,וילע תרתוומ
םלשל ילב תיברעה תופתושל הבוח ידי תאצל קאריעל
.וילע הבייחתהש ריחמה אולמ תא
,םיסוטמ םירצמל םיקאריעה ורגיש 1967 יאמב 31 -ב
לש ונב חוכל ףרטצה הווחמכו ,ר"יחה דודג םהבו
הדבוע ינפב םירצמ הדמעוה ךכב .ףארע אישנה
ותסטה תא םילשה יקאריעה דודגהו ,תרמגומ
תונכה ושענ תרחמל .1967 ינויב 3 -ב םירצמל
.שירע-לאב ותוכרעיה רוזיאל ותרבעהל
ויהו יריווא עויס םג םירצמל ועיצה םיקאריעה
ןכו " 21 גימ" יסוטמ תסייט ךכ םשל תוצקהל םינכומ
התחד םירצמ םלוא ," 16 וט" םגדמ םיציצפמ השולש
,תיסחי ,ןטק חוכב רבודמש קומינב תאזה העצהה תא
ועיצה ךכיפל .תירצמה הריזה לע תיתוהמ עיפשי אלש
ם"עפמה תרגסמב ולעפוי הלאה םיסוטמהש םירצמה
.תיחרזמה תיזחב
תחלשמ - תינשב - םירצמל העיגה 1967 ינויב 4 -ב
,היחי רהאט ,הלשממה שאר ןגס תושארב תיקאריע
.קאריעל םירצמ ןיב הנגה םכסה לע המתח וזו
תיתלומעת תועמשמ רקיעב ךכל התייה קאריע רובע
-ורפ םימרוג לומ תימינפה תכרעמה בוצייל המורתו
ךכב םלשוה םירצמה רובע וליאו ,הנידמב םיירצאנ
ריצ לעופב רצונו ,ברע תונידמ םע םימכסהה לגעמ
.ינדרי-יקאריע-ירצמ  יקאריעה חולשמה חוכ לש ורוגישל תונכההו םיעגמה
ןדריל
דאיר םיענומ-לא דבע ןדריל עיגה 1967 ינויב 1 -ב
.ם"עפמה לש ימדק דוקיפ בצומ ןומע-תברב םיקהו
םע דחי דאדגבב םאית ןכל םדוק םויש רחאל תאז
חולשמה חוכ לש ורוגיש תא ינדריה אבצה לש ודקפמ
.ןדריל יקאריעה
לש םיריכב םיניצק ובצוה ם"עפמה לש דוקיפה בצומב
לש םיריכב םיניצק ופרוצ םהילאו ,ינדריה ל"כטמה
חולשמה חוכ לש םיגיצנו קאריעו םירצמ תואבצ
.(תיקאריעה 3 היזיוויד תדקפממ) יקאריעה
חוכ ןדריל סינכהל ם"עפמה הרוה 1967 ינויב 2 -ב
2) תרבגומ היזיוויד לש לדוג רדסב יקאריע חולשמ
דודגו ןוירש תביטח ,תנכוממ הביטח ,ר"יח תוביטח
חוכה .(יניטסלפה רורחשה אבצ לש 421 ודנמוק
.ןדרי אבצל אלו ם"עפמל ףפכוה הזה יקאריעה
תואבה תויקאריעה תובצועה ואצמנ ינויב 2 -ב
:ם"עפממ הדוקפ יפ-לע ןדריל הזוזתל תוננוכב
.(םירצמל רבעוהש דודגה תוחפ) 1 ר"יח תביטח?
תע תואב זכרתהל הלחה רבכש) 8 תנוממ הביטח?
.(H-3 -ב
עונל הדוקפ יאמב 30-ב הלביקש) 27 ר"יח תביטח?
.(H-3 רבעל
זכרתהל רבכ לחה הלש דחא דודג) 6 ןוירש תביטח?
.(8 הביטח םע דחי H-3-ב

ןומע-תברב ם"עפמה ט"מר םייקש תודוקפ תצובקב
לחי יקאריעה חולשמה חוכ יכ םכוס ינויב 2 ה רקובב
.ינויב 4 ה רקובב ןדריל העונתב
יתלב היהו ןוזפיחב ןגרוא חולשמה חוכש ןייצל יואר
,3 היזיוויד לש תימדק הדקפמ .ובכרהב דיחא
חוכ תדקפמכ לעופב השמיש ,ןומע-תברל המדוקש
.חולשמה
חולשמה חוכ לש ץולחה אצי 08:00 העשב ינויב 4-ב
הביטח תא ללכ הזה חוכה .ןדריב H-4 רבעל וכרדל
ודנמוק דודגו 6 הביטחמ םיקנט דודג ,8 תנכוממ
חוכה עיגה ינויב 5 -ל 4 ה ןיבש הלילב .421 יניתשלפ
.קרפמל
ןומע-תברל העיגה 8 הביטח לש התעונתל ליבקמב
תיקאריע תיאבצ תחלשמ ינויב 5 -ל 4ה ןיבש הלילב
תא םאתל ידכ הלהנמ יניינעל ל"כטמרה רזוע תושארב
יקאריעה חולשמה ליח לש תויטסיגולה תויגוסה
.ןדריב
תסייט הכרענ ינויב 1 -ב רבכ - יריוואה עויסל רשאב
H-3 הפועתה הדשב "רטנאה" יסוטמ לש תיקאריע
.הריזל תוברעתה חוככ
תורטמ ףוקתל ודעונ חווטה יכורא "16 וט"ה יציצפמ
ומכ .קאריע קמועב םהיסיסבמ לארשי תנידמ חטשב
"21 גימ" יסוטמ לש תסייט סורפל תורשפאה התלע ןכ
לא אצי אל הזה ךלהמה םלוא ,קרפמ הפועתה הדשב
.לעופה  ךלהמב תינדריה תיזחב יקאריעה חולשמה חוכ
1967 ינויב 5-9 - המיחלה
8 הביטח הענ ם"עפמהמ הלביקש תודוקפל םאתהב
ירצמ-לא תמוצ רבעל קרפממ הכרעמה תחיתפ םע
.ןדריה תעקבבש
לש תימדקה הדקפמה העיגה 20:45 העשב ינויב 5 -ב
-לא תמוצל - המארכ-טלס-שר'ג ךרדב - הביטחה
הביטחה תדקפמ הילא הרבח 23:10 העשבו ירצמ
.םידודג ינש המעו
הפקתוה ירצמ-לא תמוצל קרפממ התעונת ךלהמב
םלוא ,ילארשיה ריוואה ליח יסוטמ ידי-לע 8 הביטח
.התעונתב הכישמה איה הל ומרגנש תודיבאה תורמל
ריוואה ליח תפיקתב הל ומרגנש םיקזנה לע ףסונב
תויטסיגול תויעבמ םג התעונתב הביטחה הלבס
רשא דע ועקתנ בכרה ילכמ םידחאו ,קלדב רוסחממו
.םינדריה ידי-לע וקלדות
הביטחל דאיר ם"עפמה דקפמ הרוה ינויב 6 ה רחשב
םידודג ינש תענהל הנכהכ וחירי רוזיאב סרפתהל
התנוש 06:25 העשב םלוא .הללאמר רוזיאל םירבגומ
דודג חולשל התווטצה הביטחהו תאזה הדוקפה
ךרדל 421 יניטסלפה דודגה ומיעו דבלב דחא ןכוממ
תינדריה 2 ר"יח תביטח תא רבגתלו הביט-וחירי
.הללאמר רוזיאבש
ירצמ-לא תמוצמ עונל 8 הביטחל דאיר הרוה 11.50ב
תא חטבאל ידכ קור'חמ תמוצב הנגה תודמע סופתלו
.ןינ'ג תרזגב םיינדריה תוחוכה תגיסנ
:ןלהלכ הכורע הביטחה התייה ינויב 6 -ה לש וברעב
יניטסלפה רורחשה אבצ לש 421 דודג דועו ןכוממ דודג
ראשו (ינדריה 24 ר"יח דודג םע דחי) וחירי רוזיאב
.קור'חמ תמוצב הביטחה
םיינדריה תוחוכל האצוה ינויב 7 -ל 6ה ןיבש הלילב
איה םלוא ,תיברעמה הדגהמ תיללכ הגיסנ תארוה
לע ןוחטיבה תצעומ תטלחהל יפצ תובקעב הלטוב
הגיסנה תארוה לש הלוטיב תובקעב .שא תקספה
ןדריה תעקב לא םירבעמה תא םוסחל דאיר ןווכתה
וחיריב םיינדריהו םייקאריע תוחוכל הרוה ךכ םשלו
הזה ךלהמה תרטמ .אסומ יבנ רוזיא תא סופתל
חוכהו ,וחירי-םילשורי ריצב הצירפ עונמל התייה
.תינדריה 60 ןוירשה תביטחל ףפכוה יקאריעה
תא יקאריעה חוכה ספת תאזה הדוקפל םאתהב
,01:50 העשב ינויב 7 -ב אסומ יבנ רוזיאב ומוקמ
תמוצב וראשנ 8 הביטח לש תוחוכה ראש וליאו
.קור'חמ
תינש הנתינ ןדריה לש תיחרזמה הדגל הגיסנה תדוקפ
ר"יח תביטחו תיקאריעה 8 הביטח .ינויב 7 -ה רקובב
רוא םע תונורחא תגסל ויה תורומא תינדריה 36
,12:45 העשב ,ינויב 7 -ה ירהצב .ינויב 7 -ב ןורחא
הגוסנ איה יכ תיקאריעה הביטחה עתפל העידוה
.דיבא ידו-המארכ רוזיאב המורד
אל איה םלוא ,הנופצ רוזחל הארוה הנתינ הביטחל
.תונוש תונאותב הירחא האלימ
ךרד תגסל הארוה הביטחל הנתינ הלאה תוביסנב
תמוצ לעו קור'חמ תמוצ לע הנגההו ,טלסל ביעש ידאו
.תינדרי הביטחל ורסמנ ירצמ-לא
הביטח הזכרתה ינויב 7 -ה לש םיירהצה ירחא תועשב
םג ורבעוה םשל ,רועאנל הכישמה םשמו טלסב 8
תא ורבגיתש ,421 יניטסלפה דודגהו ןכוממה דודגה
אקרזל הלוכ הביטחה הרבעוה ינויב 8 -ב .וחירי רוזיא
.הדותע חוככ
ליח דקפממ ,דאיר ,ם"עפמה דקפמ שקיב ינויב 6 -ב
תיקאריע ר"יח תביטח ןדריל רגשל יקאריעה חולשמה
ןכא תאזה הביטחה .ןדריה תעקבל הריבעהלו תפסונ
הצימחה םלוא ,H-4 -ל 17:00 העשב ינויב 6 -ב העיגה
דודג דוע םע ינויב 8 -ב הכרענ ףוסבלו המחלמה תא
05:20 העשב ינויב 9 -המ לחה .קרפמ רוזיאב םיקנט
לע הנגה תומישמ הלביקו קרפממ הביטחה הרבעוה
.הללאדבע רשג-רועאנ ריצ
םיקאריעה וכישמה ,המייתסה המחלמהש ףא
עיגה יקאריעה כ"דסהו ,ןדריל םיפסונ תוחוכ םירזהל
תביטח ,3 היזיוויד תדקפמ) .תינויזיוויד המצוע ידכל
לש םיטנמלא .קרפמב ובצוה 27 ר"יח תביטחו 6 ןוירש
12 ר"יח תביטחל ועייס 6 ןוירש תביטחמ ןוירש
.(העקבה תרזג ןופצב תינדריה המחלמב םייקאריעה ריוואה תוחוכ
תסייט לארשי דגנ ץמאמל וצקה םיקאריעה
." 16 וט" יציצפמו "21 -גימ" תסייט ,"םירטנאה"
ךותל עונל יקאריעה חולשמה חוכ לחה 1967 ינויב 4 -ב
ןנוגת רשא תיריווא היירטממ לארשיב ששחה .ןדרי
יניעידומ עדימ ןכו םייקאריעה חולשמה תוחוכ לע
תודש ףוקתל יקאריעה ריוואה ליח תוננוכ רבדב
הדש תא ףוקתל הטלחהל ואיבה לארשיב הפועת
.קאריעב H3 הפועתה
("םירוטוו") 110 תסייט לע הלטוה הפיקתה תמישמ
117 תסייט לע לטוה םיפקותה יווילו ,דוד תמרב
-3 הפועתה הדש תא ףקת ריוואה ליח . ("םי'זארימ")
לכה ךסב .1967 ינויב 7 -בו 6 -ב 5 -ב - םימעפ שולש H
תוחיג הנומשו "םירוטוו" לש הפיקת תוחיג 11 ועצוב
עקרקה לע ודמשוה הלאה תופיקתב ."םי'זארימ" לש
סוטמו "םירטנאה" 10 -כ ,"21 גימ" יסוטמ הנומש
יסוטמ העבראו "21 גימ" ולפוה ריווא תוברקב .הלבות
דגנ תוליעפב .תיקלח ועגפנ סיסבה ילולסמ ."רטנאה"
סוטמ - םיסוטמ השולש ריוואה ליח דביא H3
."רוטוו" יסוטמ ינשו "'זארימ"
תורטמ םימעפ רפסמ ףקת יקאריעה ריוואה ליח
:לארשי תנידמ חטשב
יסוטמ לש הנבמ ףקת 14:30 העשב ינויב 5 -ב?
חילצה אלש רחאל הארנכ - ללהנ תא "רטנאה"
.דוד-תמר תא תוהזל
לש הנבמ ףקת 05:30 -ל 05:00 ןיב ינויב 6 -ב?
םרגו קרב דיל 9 הביטחמ תוחוכ "רטנאה" יסוטמ
.םילייח השימח תעיצפל
רחאל .הינתנ תא "16 וט" סוטמ ץיצפה ינויב 6 -ב?
מ"נ שאמ עגפנ ,דוד-תמר רוזאל סוטמה עיגה ןכמ
.ודיגמל תינופצ סומע הנחמ לע קסרתהו
םתעיצפלו םילייח 16 לש םתומל םרג ותוצצופתהב
.םיפסונ הנומש לש
רפסמ םייקאריע םיסוטמ וסינ ינויב 6 -ה ךלהמב?
.ןינ'ג רוזיאב וניתוחוכ תא ףוקתל םימעפ
םימעפ רפסמ הירוסו םירצמ ונפ המיחלה ךשמהב
קאריע םלוא ,יריווא עויסל תופוחד תושקבב קאריעל
הענמנו קאריע ברעמ ימש לע הנגהב הקפתסה
.תורחאה תונידמל עויסב םיסוטמ תוצקהלמ רבד תירחא
תונידמה רתיל תיסחי - חונ היה קאריע לש הבצמ
הל היה אל ןכש - םימיה תשש תמחלמב קלח ולטנש
םג לארשימ הקוחיר לשב .לארשי םע ףתושמ לובג
,תאז םע .תוחפ םיעיגפ הלש הפועתה תודש ויה
ףוקתל םיסוטמ הרגישו תירצמה היינפל התנענשכש
ריוואה ליח לש תופקתה הגפס ,לארשיב תורטמ
תודבא הל ומרגנו ,H-3 הפועתה הדש לע ילארשיה
תונוכנ הבר הדימב הננטצה ךכ לשב .םיסוטמב
םירצמל ועידוה םהו ,יריווא עויס קינעהל םיקאריעה
.םיסוטמב םהל עייסל םתלוכיב ןיאש םירוסלו
ןדריל תוחוכה תמרזה הכשמנ השביה תוחוכ םוחתב
ללגב טאוה המירזה בצק ךא ,המיחלה ידכ ךות
תוחוכה תא הצליאש ,לארשי לש תיריוואה תונוילעה
הסינכה יכ ךירעהל ןתינ .הכשחה תועשב קר עונל
סרטניאה תא םג המאת חולשמה תוחוכ לש תיטיאה
היתוחוכ תלטהמ ענמיהל הל הרשפיאו קאריע לש
.ברקה הדשל
תלבגומה תיריוואה התוליעפ לע תופחל התסינ קאריע
הירוסלו םירצמל םיסוטמ קפסל הבוריס לעו
אלל קבאיהל הבוחה לע הפיקת הקירוטר תועצמאב
.ברעמבו לארשיב תורשפ
(ינויב 6-7 לילב) תירצמה היינפה ףא לע ,ןכ לע רתי
ידכ ןדריל םייקאריעה תוחוכה תעונת תא קיספהל
ףא לעו ,שאה תקספהב תירשפא העיגפמ ענמיהל
עויסה לע רתוומ אוהש ןייסוח ךלמה לש ותרהבה
ךרעמה תוטטומתה םע אקוודש ירה ,יקאריעה
.ןדריל םייקאריעה תוחוכה תסינכ בצק רבגוה ינדריה
יאבצ עויס לש הווסמב - הנווכתה דאדגב יכ הארנ
תסירד המצעל תונקל תונמדזהה תא לצנל - ןדריל
לש דעי יתרוסמ ןפואב התייהש ,הנידמב תימשר לגר
.קאריע
הבו ,קאריע אישנל רצאנ לש היינפ הרבעוה ינויב 8 -ב
םג ךא ,ןדריב שאה תקספהל םיכסת קאריעש שקיב
הבריס קאריע .יקאריע בוריסב הלקתנ תאזה היינפה
תוינפל ףאו רצאנ לש תפסונ היינפל םג תונעיהל
ךות דאירו ןייסוח דצמ (ינויב 10 -ב) רתוי תורחואמ
,םירצמ לע הזגור תעבהו יטנטילימו ימצע וק תנגפה
רחאל ,התנענ המצעבו המחלמל התוא הררג רשא
תצעומ תטלחהל םאתהב שא תקספהל ,הסובתה
ןווכמב ומלעתה קאריע תונוטלש יכ הארנ .ןוחטיבה
ןדרי ,םירצמ תוינפמו ןוחטיבה תצעומ תוטלחהמ
תא שיגדהל ןוצר ךותמ שא תקספהל םיכסהל הירוסו
לש ןתשלוח תמועל דאדגב לש תצרחנה התדמע
תגיהנמכ רייטצהל ךכבו ,תורחא תויברע תונידמ
תימינפה תרוקיבה תא םצמצלו יברעה םלועה
הסובתל ףתוש לעופב היהש ,רטשמה לע ,קאריעב
.תללוכה תיברעה
חולשמה תוחוכ וראשנ םימיה תשש תמחלמ םותב
םיינדריה תוחוכה דצל וכרענו ןדריב םייקאריעה
ופתתשה הלאה תוחוכה .הנידמה תנגהל םיגוסנה
קר ןדרימ ונופו 1968-1970 םינשב השתהה תמחלמב
"רוחשה רבמטפס" יעוריא רחאל
.1970 -ב
טפנה םוחתב םג יאבצה םוחתב ומכ יכ ןייצל יואר
רשאמ רתוי הלש םיסרטניאל קאריע הגאד
ברע תונידמש רחאל .םייברע-ללכה םיסרטניאל
לע ץחל ליעפהל ידכ טפנה תביאש תא קיספהל וטילחה
ץוחה ירש לש סוניכ ינויב 8 -ב קאריע המזי ,ברעמה
תינוציקה הקירוטרה .טפנה םרחב ןויד םשל םיברעה
עונמל התפיאש תא הריתסה הזה םוחתב קאריע לש
לש השוביג ידי-לע יקאריעה טפנה קשמב העיגפ
.טפנה תמרזהב תכשוממ הקספה ענמתש תוינידמ