ת"הזמהו מ"הירב ךותמ םירחבנ םיקרפ
ץבעי םייח תופתשהב תפדוי הירא ר"ד :תאמ

הרבסהו הכרדה ףנע / ישאר ךוניח ןיצק ,ת"הזמהו מ"הירב :רוקמ
1973 ,רואל האצוהה / ןוחטבה דרשמ תועצמאב /

לארשי תנידמ תמקהב הכימת
הביאל הכימתמ :לארשי-מ"הירב
(1956-1955) תיטייבוסה הרידחה לש תינושארה הפונתה
1956 שדק עצבמ
מ"עק דוסיי
1948-1964 תיטייבוסה הרידחה תובחרתהו תובצייתה
1964-1967 ןוכיתה םיה ןגאב תיגטרטסא תיתשת תיינבל תונויסנה
תיברימ תוחיתמ הצוחנ :תיטייבוסה הנקסמה
םימיה תשש תמחלמ
תואיצמו הווקת - ת"הזמב תיטייבוסה תוחכונה תוססבתה לארשי תנידמ תמקהב הכימת
יטירבה טדנמה תפוקתב מ"הירבב ראות יברע-ילארשיה ךוסכסה
,לושמו דרפה תוינידמב ,התיה התמגמש תיטירב תיתוכאלמ הריציכ
םידוהיה לש םבל תמושת תא תונפהלו ץראב םנוטלש לע לקהל
,םימע ןיב הביאל ימואל רורחש ןעמל םקבאממ דחאכ םיברעהו
דחי ךא .רזה שבוכה תא שרגל ףתושמ סרטניא השעמל םהל היהש
תויטסינומוקה תוגלפמה לש תינורקעה תודגנתהה המרת תאז םע
ידוהיה בושיב תיברעה המחלמב מ"הירב לש התכימתל תונויצל
.ץראב
ונממ קיחרהל התיה ןוכיתה חרזמב מ"הירב לש תירקיעה הרטמה
םיסיסב תמקה עונמל ,וב ותעפשה תא םצמצל תוחפל וא ברעמה תא
,מ"הירב דגנ לועפל תורשפא התיה םהמש םייברעמ םייאבצ
תויטייבוס תועדוה תאז ונייצש יפכ ,"הז רוזא תבריקב תנכושה"
.תובר םימעפ
חרזמה תוצרא לש תואמצעה תופיאשב מ"הירב הכמת ךכל םאתהב
,ןהיגיהנמלו תוימוקמה תוימואלה תועונתל הסחיל רשק ילב ןוכיתה
1946 תנשב הכמת איה .ולא תוצרא תואמצע ןעמל ומחלנ רשא
קבאמב 1947-1946 םינשב ,תואמצעל ןונבלו הירוס תושירדב
תופיאשב 1948-1947 -בו וז ץראמ יטירבה אבצה יוניפל ירצמה
.לארשי ץראב תיאמצע תידוהי הנידמ תמקהל תוינויצה
לש הרומג הלילשמ ,הז יטייבוס הנפימל איבהש ירקיעה םרוגה
ידיל איבהל ןוצרה קפס אלל היה ,היתורטמב הכימתל תונויצה
הנממ קלח ותואמ תוחפל וא לארשי ץראמ הינטירב לש התאצוה
םיפסונ םימרוג םג ויה ךא .תידוהי הנידמ תמקהל דעוימ היהש
.הז ןיינעב םיטייבוסה םילוקישה לע טעמ אל ועיפשהש
ןיב םידוגינה" לע הברה ורבד םייטסינומוקה הכלהה ירפס
םהל ופיצ םיטייבוסה םיגיהנמהו "תויטסילאירפמיאה תומצעמה
תמחלמ תישאר התיה םדידל .םתבוטל םלצנל ידכ תובר םינש
לש האצות ,המצע מ"הירב תא םיצאנה ופיקתהש דע ,הינשה םלועה
,הינטירב ןיב םידוגינ םיטייבוסה וזח ןוכיתה חרזמב .הלא םידוגינ
םג ויה םתעדל ."הלועה חוכה" ,ב"הרא ןיבו ,"דרויה חוכה"
אובלו רוזאה ןמ םיטירבה תא קיחרהל םיניינועמ םיאקירמאה
.םמוקמב
התיה הינשה םלועה תמחלמ ירחא תויטייבוסה תופיאשה תחא
ץראה רודכ תקולח לע בותכ יתלבו ימשר יתלב םכסהל עיגהל
די" םהל תנתונ התיהש םיטייבוסו םייאקירמא העפשה ירוזאל
לש ןנובשח לע השענ היה הז רבד .םתעפשהל ןותנה רוזאב "תישפח
ברעמה דוכיל עונמל התצר מ"הירב .תפרצו הינטירב ומכ תומצעמ
הלא תא ףירחהלו ויתונידמ ןיב םידוגינ רוציל תויורשפא השפיחו
הכימתו םיברעב תיטירב הכימת םע לארשי ץרא תייעב .ויה רבכש
.ךכ ידיל איבהל הלכי םידוהיב תיאקירמא
הייטנ דימת שי (םימשיטנא וא) תוידוהי-יטנא תומודק תועד ילעבל
זא היה ךכ .םלועב םידוהיה לש םתעפשהבו םחוכב םיזגהל
תונוטלש לע עיפשהל םידוהיה לש םחוכב ןימאהל הטנש ,ןילאטס
ידוהיב ותכימת ידי לע ודיצל םתוא ךושמל הצרו ברעמה תוצרא
,ב"הרא ידוהי לש םתדהאב תוכזל דחוימב הצר אוה .לארשי-ץרא
ב"הרא ןיב םידוגינלו תיאקירמא תיטייבוס תוברקתהל ךכב איבהל
םיברעב ןילאטס לש ונומא רסוח תא םג ףיסוהל שי ךכל .הינטירבל
.םהילא ילילשה וסחיו
תמחלמ ןמזב מ"הירבב התיהש הקזחה הייטנהמ םלעתהל םג ןיא
רחאל םידוהיה ןעמל והשמ תושעל - הירחא דימו הינשה םלועה
.םהילע רבעש ברה לבסה
איבת לארשי תנידמ תמקהב םתכימתש ונימאה םג םיטייבוסה
לש הלחתה תויהל לכותשו ,םוקתש רחאל ,מ"הירבל התודידיל
.הז רוזאב תיטייבוס העפשהו הרידח
,ם"ואב ךומתל תיטייבוסה הטלחהה ירוחאמ ודמע הלא םילוקיש
,לארשי ץראב תיאמצע תידוהי הנידמ םיקהל תוינויצה תושירדב
תורחא תוצראמ םידוהי לש םתוכזבו וז ץראל הידוהי תויוכזב
יטייבוסה גיצנה לש ומואנב אב טלובה םייוטיב .הילא תולעל
יאמב 14 -ב ם"ואה לש תיללכה תרצעב ,וקימורג ירדנא ,זא ם"ואב
.1947
טקפסא ןובשחב תחקל ונילע" ,וקימורג רמא ,"וז הלאשב וננוידב"
םעהמ רכינ קלח תופיאשש ,םיעדוי ונאש יפכ" ,אוהו ,"בושח
."לארשי-ץרא תלאשב תורושק ידוהיה
,םיצאנה ןוטלש תחת םידוהיה תולבס לע ומואנב בכעתה וקימורג
ילב הפוריאב ודרשש הלא לש םלרוג לעו ,םיבורמה םהיתונברק
רוזעל ידכ הפוריא תוצרא ידי-לע השענ דאמ טעמ .םויקו תיב
םיקהל םידוהיה תופיאש תא ריבסמ" הז םנויסנ .הלא םידוהיל
שחכתהלו ןובשחב תאז תחקל אל קדוצ הז היהי אל .םהלשמ הנידמ
תיסולכוא .רמא ,"וז ותפיאש םישגהל ידוהיה םעה לש ויתויוכזל
םהינשלש ,םידוהיהו םיברעה ,םימע ינשמ תבכרומ לארשי ץרא
ינש לש םתדלומל הכפהש לארשי ץראב םיירוטסיה םישרוש"
,תימואל-וד הנידמ ףידעמ היהש רמא וקימורג ."הלא םימע
ינש ןיב הלועפ ףותיש לש תודוסיה תא חינתש" ,תידוהי-תיברע
ןיב םימייקה םיסחיה ללגב ,ירשפא וניא הז רבד םא ."םימעה
,תויאמצע תונידמ יתשל לארשי ץרא תקולח דעב אוה ,םימעה
.תיברעו תידוהי
,תויאמצע תונידמ יתשל לארשי ץרא תקולחל העצהה לע העבצהה
הכרענ ,תיברעו תידוהי
.האולמב הב וכמת התירב תולעבו מ"הירבשכ 1947 רבמבונב 29 -ב
תונידמ .םיענמנ 10 -ו דגנ 13 ,דעב תולוק 33 -ב הלבקתנ העצהה
לכב םחלהל ןתנווכ לעו הטלחהל ןתודגנתה לע דימ וזירכה ברע
.ןתושרל ודמעש תוחוכה
תא עצבל ןיאש תויה יכ ם"ואב ב"הרא גיצנ עידוה 1948 תליחתב
ןיא ,םיברעה לש םתודגנתה ללגב םולש יכרדב הקולחה תינכת
ם"ואה תונמאנ לע טלחוי וב לארשי ץרא תלאשב ףסונ ןוידמ סונמ
ךכל הדגנתהש הדיחיה המצעמה זא התיה מ"הירב .וז ץרא לע
.הקולחה תטלחה עוציב לע ףקותב הדמעו
םימי השולש .לארשי תנידמ תמקה לע זרכוה 1948 יאמב 15 -ב
וצרא תרכה לע ,בוטולומ ,יטייבוסה ץוחה רש תעדוה האב ןכ ירחא
ןיב םייטאמולפיד םיסחי ורשקנ רצק ןמז רובעכו השדחה הנידמב
.תונידמה יתש
העבוה הפוקת התואמ םיטייבוסה םימוסריפבו ם"ואב םינוידב
דגנ התמחלמבו לארשי תנידמב מ"הירב לש האלמה התכימת
ומשאוה ולא תוצרא .לארשי ץראב ולבגש ברע תוצרא לש תואבצה
ןהלש םיימואלה םיסרטניאה ןעמל אל" ןהל אל ץראל הסינכב
הנידמ םיקהל םידוהיה לש םתוכז דגנ םא יכ ןתואמצע ןעמלו
"הדבארפ"ב תכרעמ-רמאמב רמאנש יפכ ,"םהלשמ תיאמצע
אובי לע וגרבמאל מ"הירב יגיצנ ודגנתה ם"ואב .1948 יאמב 28 -ב
ולכי ברע תוצראש ינפמ לארשי לש התערל אוהש ונעטו רוזאל קשנ
ואר םה .ןהב יוצמ היהש ברה יטירבה דויצבו קשנב שמתשהל
ףסכב וקזחוהש יטירב דוקיפב םייטירב תואבצ ןדריה-רבע תוחוכב
.יטירב
הנידמ לש החטשל השילפ לש דחא הרקמ לע וליפא ונל עודי אל"
הנגה םשל רשאמ ץוח ,לארשי לש םינייוזמה תוחוכה ידי לע תרחא
םיניוזמה תוחוכה תופקתה תא ףודהל םהילע היה רשאכ ,תימצע
אולמב תימצע הנגה תאז התיה .לארשי חטש לע תורחא תוצרא לש
.יאמב 28 -ב ם"ואב יטייבוס גיצנ רמא ,"הלמה ןבומ
לקתנ לארשי ץראב ךוסכסב ךוותמכ טודאנרב ןזורה לש ויונימ
לכ מ"הירבל היהת אלש הרורב העידי ךותמ ,תיטייבוס תודגנתהב
ידכ ם"וא יפיקשמ זא ועיגה ץראל .וישעמו ויתוטלחה לע העפשה
םג העיצה מ"הירב .קשנה תתיבש לעו תוברקב תוגופהה לע חקפל
.היתועצה וחד ברעמה תומצעמ ךא םיפיקשמ רפסמ חולשל איה
בגנה תריסמלו הנידמה תולובגב םייונישל טודאנרב לש ותינכת
חצרנ רשאכ .הזע תיטייבוס תודגנתהב הלקתנ ןדריה-רבעל
ינכוס ידי לע השענ הזש םיטייבוס םימוסריפב רמאנ םילשוריב
.ויתועצה תלבק לע לקהל המגמב יטירבה ןיעידומה
עירכמ דיקפת אלימ ,הריעצה לארשי תנידמל םישק םימי םתואב
ובש ילארשי סיסב הב םקוה ,היקבולסוכ'צמ ץראל עיגהש קשנה
.ריהק תא ץיצפהל תורישי וסט ףא ונממו םילארשי םיסייט ונמאתה
תונוכמו םיבור יפלא ברק יסוטמ 89 לארשיל זא ורכמ םיכ'צה
תירצמה תומדקתהה תא רוצעל ל"הצל ועייס הלא םיסוטמ .הירי
.תוילארשי םירע תצצפה וענמו ביבא-לת ןווכב
הדימב היה רבדה ךא ,דבלב םיכ'צה ידי-לע הז קשנ ןתינ תימשר
םעפ אל וגהנ לארשיב םיטייבוס םיגיצנ .מ"הירבמ תוארוה יפל הבר
תמקהל מ"הירב לש הברה התמורת תא שיגדהלו הז רבד ןייצל
.הנידמה
 הביאל הכימתמ ;לארשי - מ"הירב
שוכרת ,לארשי תנידמ תמקהב התכימתל תודוהש התוויק מ"הירב
מ"הירבב .תיטייבוס-ורפ היצטניירואל התוא איבתו הב העפשה
ידכל דע ,לילכ התא ההדזמ וניאש ימ לכש הפקשהה זא הטלש
הניב "קלוחמ"כ זא הל הארנ םלועה .היביוא םע הנמנ ,תולת
זא היה ,ןכ ירחא ול ופיטה םיסורהש תוילארטינ לש גשומהו ברעמל
.םהמ קוחר
ךא ,והשלכ ינידמ שוג םע התוהדזה-יא לע הזירכה לארשי תנידמ
עויסל לארשי תושקב) הלביקש ילכלכה עויסה ,הב ינידמה רטשמה
ובריק ,ברעמה תוצרא תודהי םע הירשקו (ונענ אל יטייבוס ילכלכ
.חרזמל רשאמ ברעמל רתוי התוא
,התא מ"הירב ידוהימ םיבר לש םתוהדזהל האיבה הנידמה תמקה
הבקסומל ריאמ הדלוג לש האוב ןמזב דחוימ יוטיב ידיל אבש רבד
הל הכרענש םינפה תלבק .לארשי תנידמ לש ןושארה ריצכ
הכפה ,ט"שת הנשה שארב ,הבקסומב לודגה תסנכה תיבב הרוקיבב
זא ררבתה .תובר םינש התומכ התאר אל וז ריעש תינומה הנגפהל
ירמגל וללובתה אל דוע מ"הירב ידוהיש תיטייבוסה תוגיהנמל
תא ,מ"הירבב אלו ,לארשיב םיאורה םהב שי יכו םתביבסב
.םתדלומ
םייתוברתה תודסומה דגנ תופידרה מ"הירבב ולחה וז הפוקתב
וא ורסאנ ,תוומל ונודינ םשארב םידמועהו הב ורתונש םיידוהיה
.המוד היה םיבר םידוהי םינקסעו םינמא ,םירפוס לש םלרוג .ולגוה
הכלהל .םינויצו "תדלומ-ירסח םיטילופ-ומסוק" דגנ עסמ זרכוה
יסחי לע םג עיפשה הז רבד ךא "ימינפ יטייבוס ןיינע" הז היה
.לארשי-מ"הירב
םרג ,דחוימב ב"הראו ,ברעמה תוצראל לארשי ןיב םירשקה קודיה
העפשהה רוזאל" הסנכנש הנידמ לארשיב התאר מ"הירבש ךכל
רתוי דוע תויולת םיטייבוסל זא וארנ ברע תוצרא ךא ."יברעמה
.ברעמב
התרטמש (ו"טאנ) תיטנלטא ןופצה תירבה המקוה 1949 לירפאב
תומצעמ .תיטייבוס תוטשפתהמ הפוריא ברעמ לע ןגהל התיה
תינוכית-חרזמ הנגה תירב תמקהב וז תירב ביחרהל זא וסינ ברעמה
הריהזה מ"הירב .בושח דיקפת םירצמל דעוי הבש ,ןתא הרושקה
תירבב תופתתשהש - ברע תוצראו לארשי תולשממל היתורגאב זא
.התא ןהיסחיל קיזת וז
האצותכ אב אל ,זא לחהש לארשיל מ"הירב ןיב םיסחיה רוערע
הכימתל איבה אלו ילארשיה-יברעה ךוסכסב מ"הירב לש התדמעמ
.לארשי לא הסחי תערה ירחא םג םיברעב תיטייבוס
תרגסמב .םיימינפ םיטייבוס םימרוג ללגב הבר הדימב האב הערהה
מ"הירב יגיהנמ ןיב זא ויהש םירוהיטהו םיימינפה םיקבאמה
ידוהי אצוממ םיגיהנמב וחטוה ,הפוריא חרזמב התירב תולעבו
םינוגראו לארשי םע םירשק םויק לע ,םינויצ םתויה לע תומשאה
םירבד ,ולא םירטשימ דגנ ולעפ "םילארשי םינכוס" יכו ,םיינויצ
ךכב ומשאוה היקבולסוכ'צב .תואיצמב והשלכ דוסי םהל היה אלש
יתלב" הב וזרכוה םילארשי םיגיצנ .רטשמה ישאר 1952 תנש ףוסב
.ורסאנ םילארשי םיחרזא ינשו "םייוצר
תצובק יוליג לע העדוה הבקסומב המסרפתנ 1953 ראוניב 13 -ב
םיגיהנמ ליערהל תונויסנב ומשאוהש ,ידוהי אצוממ םבור ,םיאפור
.םיימואל-ןיב םיידוהי תודסומ םע םירשקבו לוגירב ,םיטייבוס
תונויצה דגנ ףירח עסמ מ"הירבב לחה ולא תומשאה תובקעב
ךכל תוילארשי תובוגת .לארשי תנידמ דגנ ןכו ללכב םידוהיהו
."םיימינפ םייטייבוס םינינעב תבורעתה"כו "תוצמשה"כ וראות
.ביבא-לתב מ"הירב תוגיצנב תוצצופתה העריא 1953 ראורבפב 9 -ב
מ"הירב הקפתסה םבורבו תורחא תוצראב םג ועריא הלאכ םירקמ
שמיש ביבא-לתב תוצצופתהה-הרקמ ךא .רעצ תועבה תלבקב
םדמעמל רשקב תועד תעבה לע לארשיל לומגל תונמדזה ןילאטסל
ןיב םייטאמולפידה םיסחיה קותינ לע זירכהלו מ"הירב ידוהי לש
.1953 ראורבפב 12 -ב ,תונידמה יתש
,ןילאטס לש ותומ ירחא רצק ןמז וציקל אב ידוהי-יטנאה עסמה
.1953 סראמב 5
הגלפמה לש ןושאר ריכזמכ ומוקמב זא אב בוקנילאמ יגרואיג
.ץוחה רשכ ןהכל רזח בוטולומ .הלשממ שארכו תיטסינומוקה
.ןילאטס לש ותשורי לע ימינפ קבאמ לש הלחתה קר וז התיה
,תיתגלפמה ותרשימ תא בוזעל בוקנילאמ ץלאנ 1953 סראמב 14 -ב
ולע ותעפשהו וחוכ רשא בו'צשורח רבמטפסב לביק התואש
.הגרדהב
הלשממ שארכ ודיקפתמ םג בוקנילאמ חדוה 1955 ראורבפב 8 -ב
.ןינגלוב אב ומוקמבו
םייטמולפיד םיסחי םויקל הפיטה השדחה תיטייבוסה תוגיהנמה
תומשאהה לוטיב .ןהירטשמב תובשחתה ילב םלועה תונידמ לכ םע
קותינל סיסבה תא מ"הירב ידימ טימשה םיידוהיה םיאפורה דגנ
הנשה ףוסבו 1953 ץיקב ושדוח םה םנמאו .לארשי םע םיסחיה
םילשוריב ותנמאה בתכ תא שיגהש יטייבוס ריצ לארשיל עיגה
תנידממ קלחכו לארשי תריבכ ברעמה ידי-לע זא הרכוה אל דועש)
.(לארשי
ביבא-לתב תיטייבוסה תוגיצנה דמעמ תאלעה האב 1954 ילויב
.תורירגש תגרדל הבקסומב תילארשיהו
םייקל ב"הרא הלדתשה ובש ןמזב אב לארשי-מ"הירב יסחי שודיח
ןו'ג ,זא יאקירמאה ץוחה רש .ברע תוצראו לארשי םע ןזואמ סחי
לע ץחל ,ברע תוצראל ילכלכו יאבצ עויס ןתמב דדיצ ,סלאד רטסופ
לעו םירצממ םייאבצה היתוחוכו היסיסב תא תונפל הינטירב
םירצמ לש התמכסהל איבהל ידכ הז לכ .םיברעל רתוותש לארשי
.תיברעמ הנגה תירבל ףרטצהל
שוגה ןיב "הרק המחלמ" הלהנתה הינשה םלועה תמחלמ תובקעב
.מ"הירב תטילשב יטסינומוקה שוגהו ב"הרא תגהנהב יברעמה
האטבתה רשא וז המחלמ לש תותיזחה דחא היה ןוכיתה חרזמה
.'וכו תויטמולפיד תוגירטניא ,תוכפהמ ,תויודרמתה ,הלומעתב
ןויסנכ 1949-1945 םינשב האב "הרקה המחלמה" לש התלחתה
לשכנ הז ץמאמ .םינקלבהו תיזכרמה הפוריא לע טלתשהל יטייבוס
לשרמ תינכות תרגסמב ב"הראמ רבגומ ילכלכ עויס תמרזה ידי לע
ןוויו היכרות וללכנ הב,(ו"טאנ) תיטנלטא ןופצה תירבה תמקהו
ץחלה ףדהנ ןוכיתה חרזמב .תיברעמה הפוריא תונידמל ףסונב
.רישי יברעמ עויסב היכרותו ןאריא לע יטייבוסה
תורמל ב"הרא לש ימוטא םויאל הנותנ המצע השח מ"הירב
תוחוכב התונוילעו הפוריא זכרמב םייגטרטסאה היתונורתי
ימוטאה חוכה לש זרוזמ חותיפ בקע רסוה הז ששח .םיילנויצנבנוק
ליחתהל הל רשפיאש רבד ,םישימחה תונש תישארב יטייבוסה
תומגמ ושגנתה הז שדח בצמב .תימואל-ןיבה הריזב תודדומתהב
.ןוחטבה איה תירקיעה היעבהשכ ןילמרקב תונוש
ידכ מ"הירב תולובגל ביבסמ תויאבצ תותירב תרוש הנגריא ב"הרא
.הנורחאה לש םייאבצה םיסיסבה תרשרש תעפשה תא לרטנל
וניאש ימ" :המסיסהשכ ,תיטילופ דגנ-תפקתימב האצי מ"הירב
."ונדעב אוה ונדגנ וניאש ימ" תשיגב הפלחוה "ונדגנ אוה ונדעב
תונידמ ידי-לע ,שופיח לש ךילהת ןוכיתה חרזמב חתפתה ליבקמב
- םישדח תורוקמ ירחא ,תינידמה ןתואמצעל וכז התע הזש ברע
- (תפרצו הילגנא) רבעשל תוילאינולוקה הפוריא תומצעמל םיבירי
ךילהתל .וז לע וז ןתוטלתשהו תיאבצה ןתומצעתה תופיאש ןומימל
לולסמב םדקתה אוהו ,ססובמ דסמימו תינידמ תרוסמ ורסח הז
ירטשימ תיילע - ירק ,תויברעה תונידמה ךותב ןוטלשה לש םילאה
ןוצר ףאו תלוכי ,ןויסנ ירסוחמ .חוכה תועצמאב םיטלושה םיניצק
תא םייברעה םייאבצה םיטילשה ונפיה ,םינפ-תויעב םע דדומתהל
המצועה תועצמאב לופיטל תוארוקה ,ץוח תולאש רבעל םתוניינעתה
הז ךילהת ןיב שגפימה .יברעה-ילארשיה ךוסכסל דחוימבו ,תיאבצה
תא הבקסומ ינפב חתפ ,מ"הירב לש תיתמצעמה התווהתה ךילהתל
חכונ תונלבס ירסח .לעופבו חוכב הרידחל ןוכיתה חרזמה ירעש
תירב לש תיאבצה תרגסימב ברע תונידמ תא דגאל ברעמה תונויסנ
עויס תועצמאבו תינידמ דגנ-תפקתימב םיטייבוסה וחתפ ,דאדגב
.יברעה-ילארשיה ךוסכסה ימרוג תא םלצנב ,יאבצ
םייברעמ םינכוסכ ברע יטילש תייאר לש הנשיה תיטייבוסה השיגה
תויברעמה תומגמל םתודגנתהבו יאמצעה םדמעמ תרכהב הרמוה
-יברעה ךוסכסהש וליג םיסורה .תויאבצ תותירבב םתוא לולכל
חרזמה רוזאב םהיתורטמ םודיקל םתוא םג תרשל לוכי ילארשיה
הליחתה ךא לארשי םע םיסחיה תא השדיח מ"הירב .ןוכיתה
.ברע תוצרא תא הילא ברקל םיכרד לע בושחל
לא ןדריה ימ תרבעהל הלעת תריפחב לארשי הלחה 1953 רבמטפסב
יפל עבקנש חטשב רובעל הכירצ התיהש תרנכל ןופצמש חוכ תנחת
.זרופמ רוזאב הירוס-לארשי קשנה תתיבש םכסה
לש הרפה הווהמ רבדה יכ ןוחטבה תצעומ ינפב הננולתה הירוס
.קשנה תתיבש םכסה
לארשיל הרשפיא תפרצו הינטירב ,ב"הרא לש הטלחה תעצה
תרימשל תומיאתמ תובורע ןתמ ירחא ולא תודובעב ךישמהל
.םימהו תועקרקה לע תומייקה תויוכזה
הטלחהה תעצה לע וטיו מ"הירב הליטה 1954 ראוניב 22 -ב
.תיברעמה
חרזמ אשונב ןושארה ךא ם"ואב 57 -ה יטייבוסה וטווה הז היה
בידא זא טלש הירוסב .לארשי דגנ תיברע הנידמב הכימתבו ינוכית
לבא ,יברעמ ןכוסו ינויצקאירכ םיסורה יניעב בשחנש ילקאשיש
תא איבהל רבדה היה לוכישכ וב ךומתלמ םהמ ענמ אל רבדה
יכ דדוב הרקמ הז היה אל .םהילא רתוי יתודידי סחיל ברע תוצרא
ילארשיה-יברעה ךוסכסב השדח הדמע תטיקנ תלחתה םא
תויברעה תודמעה לש תיטייבוס תיטמוטוא הלבקב האטבתהש
.הז ךוסכסב
קלח תוחפל רותפלו ךוסכסה ףקיה תא םצמצל םייברעמ תונויסנ
דגנ םינווכמכ םיטייבוסה ידי-לע וגצוה ,תקולחמבש תולאשהמ
.לארשי תבוטל ויהש תונורתפ םהילע תופכל תונויסנכו םיברעה
ילארשי-יברע ףתושמ שומישל תינכתה ראשה ןיב הראות וז ךרדב
קירא ב"הרא אישנ לש ישיאה וגיצנ הוותיהש ןדריה תורוקמ ימב
תוצראמ קלח ידי-לעו לארשי ידי-לע הלבקתנ וז תינכת .ןוטסנו'ג
שרפתהל היה לוכי רבדהש רחאמ ןתעד תא ןכ ירחא וניש רשא ברע
.לארשי תנידמ לש המויקב ןתרכהכ
תרפה לע ןוחטבה תצעומל הנולת לארשי השיגה 1954 ראוני ףוסב
הטלחהה .םירצמה ידי לע 1951 רבמטפסב 1 -המ ם"ואה תטלחה
לש תורוחסו תוינא תעונתל ץאוס תלעתב רבעמ שפוח ןתמל הארק
לארשיל ןכרדב תוינא רוצעל זא הגהנ םירצמ .תונידמה לכ
תא הענמו תולבגהה תא הביחרה םג איה .ןהינעטימ תא םירחהלו
ם"ואב מ"הירב גיצנ .תליא ץרפמל תוילארשי תוינא לש ןתסינכ
ץק םישל הארקש הטלחה תעצה לע וטוו ליטהו םירצמב ךמת
דחא דצ לע תופכל היה רוסא הז גיצנ לש וירבדל .ירצמה רגסהל
רשפא תוימואל-ןיב תויעב .הל ותודגנתה לע שארמ טילחהש הטלחה
םינינועמה םיידצה ןיב םכסה לש" ,תחא ךרדב קר ,רמא ,רותפל
.רישי ןתמו אשמ לש ךרדב ,"רבדב
םה ;םירצמ יגיצנ תא רחאבו לארשי יגיצנ תא ונל שי דחא דצב"
תוסנלו ןחלושה דיל דחי תבשל םהל רשפאנ .הז לומ הז םיבשוי
.התע התוא רותפל הלוכי הניא ןוחטבה תצעומש הלאשה תא רותפל
הביסה וז .רתוי בוט ןורתפ אוצמל םילוכי םהש ירמגל ענכושמ ינא
אל תינשקע הייטנ םיארמ םימיוסמ םיגיצנו תונידמ הללגבש
םיסנמו רבדב םיעגונה םידדצה ןיב רישי ןתמו אשמ רשפאל
."הזכ ןתמו אשמ עונמל ונרעצלו ךכב ברעתהל
גיצנה ,יקסנישיו ירדנא לש אלא לארשי גיצנ לש וירבד ויה אל הלא
התיה ךא .לארשי דגנ םירצמב הכמתש העבצהל רבסהכ ,יטייבוסה
תועבצהבש מ"הירב תאז התיהו ןמזה לכ ךכ הנעטש לארשי תאז
.רבדה תא הענמ ולאכ
הכימתהו הדיצל םתוא ךושמל ידכ םיברעל ףינחהל הלחה מ"הירב
תמקהב התכימת .ךכל תעייסמכ הל התארנ לארשי דגנ םתדמעב
םירבד הב עיפוהל וליחתה ףאו ירמגל החכשנ לארשי תנידמ
לש התדמע .תיברעה הסריגה יפל ותוא וראיתו הז רבע "ונקית"ש
לש ופוגל אל עבקיהל הליחתה הל עגונה לכו לארשי יפלכ מ"הירב
.ברע תוצרא םע היסחי לש היצקנופל התשענ אלא ןיינע
 (1956-1955) תיטייבוסה הרידחה לש תינושארה הפונתה
ןיא ,ןוכיתה חרזמל תיטייבוסה הרידחה תא םינחוב רשאכ
לעה-תומצעמ לש ןתוגהנתה תא ביתכמה יסיסבה ןותנה ןמ םלעתהל
1950 םינשה ןיבש הפוקתב .בחרה ונבומב ימלועה תוחוכה ןזאמ -
ועיבטהש םיבושח "םיינכט" םיכילהת העברא וללוחתה 1956 -ל
ב"הרא לש תויגטרטסאה ןהיתוסיפת לעו הז ןזאמ לע םמתוח תא
- :דחי םג מ"הירבו
םינש שמח ,יטייבוס ימוטא קשנ רוציו יניערגה עדיה תשיכר 
;תיאקירמאה ןיעידומה תיזחתב יופצה דעומה ינפל  
מ"הירבו (1952 רבמבונ) ב"הרא ידי לע ןמימה תצצפל רבעמ 
;(1953 טסוגוא)   
,תומצעמה יתש ידי לע יניערג קשנ לש לודג יאלמ תריגא 
.ב"הרא ידיב ראשנ יתומכה ןורתיהשכ  
.םרוגיש יעצמאו םייניערגה ץחה ישאר לש היצזירוטאינימ 

ידכ וב היה אל מ"הירב החתיפש םיליטהו םיציצפמה חווט יכ ףא
תשיכרש איה הדבוע ,תינוחטב הניחבמ םיאקירמאה תא גיאדהל
ןזאמ תא יתוהמ חרואב התניש םיטייבוסה ידי-לע יניערגה קשנה
לע המייא תיניערג המצעמל מ"הירב לש התכיפה .ימלועה תוחוכה
.המצע ןוטגנישוו לע ףאו ב"הרא לש היזחאמ לעו התירב תולעב
וא ,ברעמה תוצרא תא ףחד - מ"הירב לש יניערגה יאבצה םויאה
- יטסינומוקה הנחמב תולבוגה ולא רקיעב - ןהב תורושקה
ללוחתה ךכמ האצותכ .הב תינוחטב תולתלו ב"הרא לש היתועורזל
לש הקיזה ןיבו ,ב"הרא לש םיילאבולגה םיסרטניאה ןיב שגפימ
חכונ לרטנמו ןתממ חוכב רתוי וא תוחפ תונטקה תונידמה
ןוחטבהו ץוחה תונידמ יבצעמ .מ"הירב לש תיניערגה תומצעתהה
תיאבצ ,תינידמ תיגטרטסא הסיפת ובציע םינמז םתואב ב"הרא לש
לש דמעמ לש ותיינקהל םיינידמ םייוכיס החיטבמה תילכלכו
,בחרנ ינכטו ילכלכ עויס תרומת :ב"הראל תיטננימוד לע-תמצעמ
תותירב תרשרש ,הפוריאב התירב-תולעב תרזעב ,ב"הרא הנגריא
שוגה לש ויתולובג תא ופיקהש תונידמ ודגיאש תויאבצ
-ןיב בוטיק חרכהב דילוה ב"הרא לש הז ןויסנ ,םלוא .יטסינומוקה
וכפה ,ברעמל רשקתהל אלש ופידעהש תוצרא ןתוא לכו - ישוג
.יטייבוסה - ידגנה שוגה לש הרידחל הירופ עקרקל
תא םיאתהל ויה םיבייח ,ב"הרא יגיהנמ ומכ ,ןילמרקה יגיהנמ
וז המישמ .ימלועה תוחוכה ןזאמ לש םינותנל תיגטרטסאה םתסיפת
םיירנירטקוד םיחנומב בושחל ולגרוהש םישנאל הלק התיה אל
דגנ המחלמה" יכ ןילאטס ריהצה דוע 1952 תנשב םא .םישקונ
,ותומ רחאל ,1953 תנשב רבכ הנה ,"תענמנ יתלב םזיליארפמיאה
תלאשב תיטייבוסה תרמצה ברקב םירומח תועד יקוליח ולגתנ
ןושארה יבמופה יוטיבה .םיימואל-ןיבה םיסחיה דיתעו המחלמה
יגרואיג ןתנ מ"הירב לש תינידמה התסיפתב ולחש תורומתל
זירכהש - ןילאטס תומ רחאל יטייבוסה הלשממה שאר - בוקנילאמ
לע הילכ איבת ,ץורפת םא ,תיניערגה המחלמה" יכ ,1954 סראמב
יתלב המחלמב תונכפהמה לש המוקמ תא ."הלוכ היצזיליביצה
,םויה דע תיניסה הסיפתב הראשנ בגאש ,םזילאירפמיאב תקסופ
אלל תונוחצנה" תשיג ,שדחה תיטמגרפה השיגה הבקסומב הספת
מ"הירב הטקנ המחלמ לש היגטרטסא םוקמב ."המחלמ
תפקתימ" םשב ברעמב ותעשב התנוכש ,םולש לש היגטרטסאב
."םולשה
המקוה ,שוגה תולובג ךותב חוכב הטילש חיטבהל ידכ ,ינש דצמ
תירבב הרבחכ תיברעמה הינמרג תסנכה לש אלתמאב - 1955 יאמב
."השרו תירב" איה - תיפוריא חרזמ תיאבצ-תינידמ תירב - ו"טאנ
הספת ,תיפוריא המצעמ רבד-לש-ורקיעב איה מ"הירבש ןוויכ
םע היסחיו ,השדחה תינידמה הכרד בוציעב בושח םוקמ הפוריא
.םולשב םויק-וד היורקה תינללוכ תרגסמב ורדגוה יברעמה שוגה
תוחיתמה תגפהל תורורב תומגמ וחנוה וז תוינידמ לש הדוסיב
.ברעמל חרזמ ןיב םיסחיב הרשפו הרשפה תריצילו תישוג-ןיבה
הנחמה ךותב דוריפ ימרוג לש םתיילעל םורגל התיה התרטמ
תוחפלו ,תיברעמה תיזחה תוררופתהל איבהל םייושעה ,יברעמה
ישילשה םלועה תונידמל תערפומ יתלב תיטייבוס הרידח רשפאל
.ןוכיתה חרזמב תוצראכ - היתולובגל תובורקה ולאל דחוימבו
תירבב ללכיהל אלש תויברע תונידמ רפסמ תפיאש לוצינ ידכ ךות
לש הלובג לע יכרותה יאבצה ץחלה רובג םעו ,תיברעמה תיאבצה
הפונתב םיטייבוסה ואצי ,דדגב תירבל ףרטצהל הצלאל ידכ הירוס
31 -ב :תויברע תונידמ ןתואל םתרידחל עקרה תא הניכהש תינידמ
תא ,מ"הירב לש ץוחה רש היהש ימ ,בוטולומ קיעזה 1955 סראמב
יכ ול רשבל ידכ ,ינא'ח דיר'ג ,הבקסומב זא הירוס לש הרירגש
םיצחל תלעפהמ היכרות לדחת אל םא םיידי קובחת אל מ"הירב"
."םייוצר יתלב םיכלהמ הל ביתכהל ידכ הירוס לע םייאבצ
ןושארה יטייבוסה "העקבהה" ןויסנ תא הלמיסש החיש וז התיה
רגא רצאנ הגיהנמש ,םירצמ הבצינ הירוסל רבעמ .ברע תוצרא רבעל
יוניפל תוינשקעה ויתושירד עקר לע יברעה םלועב הדהאו הרקוי
לשב תימלועה הריזב הליהתב תוכזל ףא לחהו ,וצראמ םיטירבה
םינוכנ וטיטו ורהנכ ישילשה םלועה לש םילודג םיגיהנמש הדבועה
- תונידמ לש שדח שוג תגהנהל הקיורט םיקהל ,ומע דחי ,ויה
.יטסילרטיינה שוגה - השדחה תיטייבוסה הסיפתל םאתהב
הדימב ויהו םיבלש-םיבלש ואב מ"הירב לש התדמעב הלא םייוניש
.מ"הירבב ןוטלשה לע ימינפ קבאמ לש האצות הבר
ץק המש רשא 1952 ילויב 23 ה לש תירצמה תיאבצה הכיפהה
םיניצק תצובק ןוטלשל התלעהו קוראפ ךלמה לש ורטשמל
מ"הירבב הראות דוע רצאנ לנולוקהו ביגנ לארנגה לש םתושארב
לש ןוטלשל התיילעכו ב"הראל הינטירב ןיב "םידוגינ" לש האצותכ
."ב"הראב הרושקה םיינויצקאיר םיניצק תכ"
תאצל יטירבה אבצה לע היה ויפל 1954 תנשמ ירצמ-ולגנאה םכסהה
הארנ ,1956 עצמא דע ץאוס תלעת רוזאבש םינורחאה ויסיסבמ
המגמבו תיאקירמא העפשהב םתחנש םכסהכ םיטייבוסה יניעב
עקרקה תרשכהלו ברעמה תומצעמל םירצמ ןיב תוסייפתהל איבהל
דחוימב ואר םה .תיברעמ תיאבצ תירבל םירצמ לש התופרטצהל
תונפקות" לש הרקמבש רמאש הז םכסהב ףיעסה תא םדגנ ןווכמכ
ורזחי ,היכרות לע וא יברעה רבחה תונידממ תחא לע "ץוחבמ
.םירצמב םיסיסבל םייטירבה תואבצה
תא ןוטלשהמ 1954 ביבאב קיחרהש רצאנ-לא דבע לאמג לנולוקה
,תיברע-ןאפ תוינידמל הטנ ,םירצמ לש הטילשל ךפהו ביגנ לארנגה
תקחרהלו םירצמ לש התוגיהנמ תחת ברע תוצרא דוחיאו דוכילל
םע תושגנתהל ותוא איבה הז .ויתועפשהו רזה ןוטלשה תויראש
לע זירכהל לחה רצאנ .ןהלש םיסרטניאהו תויברעמ תונידמ
םיינידמ םישוגל תופרטצה-יא ,"תיבויח תוילארטינ" לש תוינידמ
תדיעו רחאל הטלבוה וז הנורחא המגמ .םתא תוהדזה-יאו םייאבצו
רצאנ אלימ הבש 1954 לירפאב ,הקירפאו היסא ימע לש גנודנאב
.בושח דיקפת
ךבדינה" תמקהל זא ץחל ,סלאד רטסופ ןו'ג ,יאקירמאה ץוחה רש
דיעוהל התיה ותמגמ .מ"הירב לש םיימורדה היתולובגב "ינופצה
טילחה הלילשב הנענשכ .וז תיאבצ תירבב בושח דיקפת םירצמל
וז תירבל ףרטצהל הנכומ היהת םירצמש הוקתב הידעלב המיקהל
.רתוי רחואמ בלשב
תיבויח הבושת תלבק לע תיקאריע העדוה האב 1954 לירפאב 25 -ב
התופרטצה לש התליחת תאז התיה .יאבצ עויס הל קפסל ב"הראמ
.ברעמה םע תירבל קאריע לש תימשרה
.מ"הירבל הניב םייטאמולפידה םיסחיה וקתונ 1955 ראוניב 3 -ב
העודיה היכרותל קאריע ןיב תירבה המתחנ 1955 ראוניב 12 -ב
.ןאטסיקפו ןאריא םג ןכ ירחא ופרטצה הילאש ,דדגב תירב םשב
הב התאר םירצמ ךא ,מ"הירב דגנ תנווכמ התיה "דדגב תירב"
תיברעה תימואלה העונתה תגיהנמכ הדמעמב העיגפ םושמ
ומעש רז םרוג לש ותרידחל רעשכ ,תיברע תודחאל היתופיאשבו
םלועה לש ובל ךות לא ימואל רורחשל םינש לש קבאמ להנתה
ברעמהש ךכב ורטשמבו רצאנב תישיא העיגפ םג ךכב התיה .יברעה
.ותא אלו םיקאריעה םע רשקתהל ףידעה
ןיב הלא ללוכ) רוזאב תוחוכה יסחי תא איפקהל זא ףאש ברעמה
תונידמהו םימייקה תולובגה תא חיצנהל ,(ברע תוצראל לארשי
,ןהיתונכש ןובשח לע תונידמ לש ןתוטשפתה תא עונמלו תומייקה
ןינועמ היה אוה .ומצעל רייצ רצאנש המל דוגינב היהש רבד
תא חיטבהל ולכויש םייטילופ-םייתרבח םייונישבו תוטשפתהב
ותווקת .יברעה םלועב םירצמ לש התעפשהו החוכ תומצעתה
ולש-ויאנתב תויברעה ויתופיאש תא םישגהל וידיב עייסי ברעמהש
ןכ לע טילחה רצאנ .וידעלב "דדגב תירב" תמקה םע ןציקל ואב
.ויתורטמ תמשגהב ול עייסל מ"הירבל תונפל
הל התיה אלו ןוכיתה חרזמב םרוג זא התיה אל םנמא מ"הירב
תירב" לש הפרוע ךרד וילא רודחל התצר איה ךא ,רוזאב העפשה
סראמב 31 -ב ירוסה רירגשל יטייבוסה ץוחה רש תועצה ."דדגב
.ךכל הרורב תודע ושמיש ,ןכל םדוק ורכזוה רבכש ,1955
בצינ רצאנ לש ויניעלו יברעמ העפשה רוזאכ בשחנ ןוכיתה חרזמה
-יטנא תוינידמ תטיקנ לע הזירכהש 1954 תנשמ הלמטאוג לש הנויסנ
םהירוחאמו) םיכ'צה ידי-לע קשנ תקפסאל המיכסהו תיברעמ
המרגש תיאקירמא תוברעתה הדדוע ךכמ האצותכ רשאו (םיסורה
םג תורקל היה לוכי הז רבד .םש שדחה ןוטלשה לש ורוגימל
ב"הראל רצאנ הנפ ,המוד תירשפא הבוגת ךכרל ידכ .םירצמב
ןתמו אשמב ויאנת .םירצמל יאקירמא קשנ תקפסא לע ןודל העצהב
תולבגהה ללגב יכ היה רורב שארמש ,הלאכ הנווכב ויה הז
,הבש להקה תעד ללגבו ץוח תונידמל קשנ יחולשמ לע תויתקוחתה
.םלבקל ב"הרא לכות אל
יפלכ בוט ןוצר לש יבילא ןיעכ וליבשב תויהל היה לוכי הז רבד
שורדה קשנה תקפסאל ב"הראל תמדקומ הינפ ידי-לע ברעמה
ןיא ןכלו ותארקל תכלל תונוכנ הליג אלש ברעמה הז היה לוכיבכשו
םלוא .רוזאב םיאקירמאה םיסרטניאהמ תומלעתהב ומישאהל
םתואב וליפאש םושמ ,ןכרצ יד תורורב ויה רצאנ לש ויתנווכ
היה המדנ םהב יאקירמאה-ירצמה ןתמהו אשמה ךשמב םירקמ
לש ודיצמ ואב ,תוירצמה תושירדל רתוול ויה םינכומ םינורחאהש
ועיגי ולא םינוידש עונמל הרורב המגמב תושדח תושירד רצאנ
.והשלכ יבויח םוכיסל
.הזע תעוצרל הטישפ ל"הצ עציב 1955 ראורבפב 28 -ב
תירצמה הלומעתה תורפוש ידי-לע ןכ ירחא הלצונ וז הטישפ
ידכ ,(ברעמה תוצראב םיירצמ-ורפ םיגוח ךכ לע ורזח םהירחא)
האיבהש איה וז הטישפב םירצמ לש התשלוח תנגפהש ןועטל
.מ"הירבל םירצמ לש התיינפל
- תיכ'צ-תירצמה קשנה תקסיע לע תועידיה ומסרופ 1955 רבמטפסב
ירוחאמ .תיברע הנידמל מ"הירב ןיב הנושארה קשנה תקסיע
ברע תוצראלו םירצמל רודחל הבקסומ תפיאש הדמע הקסיעה
התועצמאבש ,תיברעה תוינמואלה תלגעב תגהונ איהשכ ,תורחאה
הקתעוה ךליאו הז עגרמ .יברעה םלועה לע טלתשהל רצאנ הוויק
.ינוכית-םיה בחרמל הפוריא תריזמ תומצעמה ןיב הרקה המחלמה
ילויב 18 -ב הליחתהש הבנ'גב תולודגה תומצעמה לש הגספה תדיעו
וריהבה ,הבנ'ג חורו םולשב םויק-וד לע הב םירובידהו 1955
המע םכסה שפחל התיה ברעמה תנווכש תיטייבוסה תוגיהנמל
וזכרתה םהיצמאמ .תופירח ויהי הז ןודנב ויתובוגתש חינהל ןיאשו
הדיעוה ינפל הקסיעה םויק רבד תא םסרפל אלש הגאדב ןכ לע
.ךכ לשב ירשפאה הצוציפ תא עונמל ידכ המויק ןמזבו
תנגפהב - תיאבצ רשאמ תוחפ אל תיטילופ התיה רצאנ לש ותרטמ
המוסרפ היה ךכ םשלו ויביואל תונפל ותזעהבו ברעמהמ ותואמצע
.רתויב ול בושח קשנה תקסיע לש ןגפומהו יולגה
לע וב רזח אוה .1955 רבמטפסב 27 -ב ומואנב אטבתה רבדה
םיאנתה ךא ,תויברעמ תונידממ קשנ לבקל 1952 זאמ הסינש ותנעט
,םירצמ לש התואמצעבו הדובכב ועגפ הז קשנ ול עצוה םהיפלש
קרשו ,תקפסמ הדימב אל לבא קשנ טעמ םיטירבה וחלש םנמאש
המיכסהב ,םיירצמה םיאנתלו תושירדל בויחב התנענ היקבולסוכ'צ
:אדירג תירחסמ היהת הקסיעה יכ ךכל
.תירצמ הנתוכ תרומת יכ'צ קשנ
תקסיעש ןעט אוה .הז אשונ לע רבדל רצאנ רזח םימי המכ רובעכ
יכו תירצמה ץוחה תוינידמ לש הנווכב םייונישל םורגת אל קשנה
.האבצב םירז םיחמומב תנינועמ הניא םירצמ
הב היהש התיה וז הקסיע לע תויברעמ תואחמל תיטייבוסה הבוגתה
לכ יכו התושעל תיאשר הנידמ לכש תירחסמ הקסיעמ רתוי אל
םיאנתב תרחא הנידמ לכמ התנגהל קשנ תונקל הלוכי הנידמ
.םיליגר םיירחסמ
םיגשומב ןשוימ היה וז הקסיע יפל םירצמל קפוסש יטייבוסה קשנה
.םהה םימיה לש ןוכיתה חרזמה יאנתב תיסחי ינרדומ ךא םייפוריא
אל םהינש - 28 -ליא יציצפמ ןכו 15 -גימ ברק סוטמ 150 -כ ללכ הז
המחלמ תוינא ,םיקנט וקפוס ןכ .רתויב םישידחה םיגוסהמ ויה
80 ןיב הז קשנ-יווש תא וכירעה םייאקירמא םינדמוא .רחא קשנו
םדקומ ןונכת ילב ,ןוזפיחב האב קשנה תקפסא .רלוד ןוילימ 200 -ל
.םירצמב םילקאה יאנתו םיירצמה םיכרצה תקידב ילבו
דויצהמ קלח ויהש םירושמ 5000 -כ 1956 ףוסב ל"הצ אצמ יניסב
יאלמ אצמנ ןכ .םייטייבוסה םיקנטהו תוינוכמה לכב יטרדנטסה
םומיח ירישכמ ,םח שובל ,בכרב ןואפק תעינמל םירמוח לש םוצע
קשנ תקפסאב ןויסנ זא היה אל מ"הירבל .תופפכ 50,000 וליפאו
יטייבוס קשנ םירצמל וחלש הארנכו תויטסינומוק-אל תונידמל
.היתודיחי םג ודיוצ ובש יטרדנטס
יטייבוס קשנ ,םירצמ תמגודכ ,שוכרל הירוס םג הלחה 1956 תנשב
100 -ל 56 ןיב דמאנ וכרעש קשנ 1956 רבוטקוא ףוס דע הלביק איהו
אבצה לש דויצה לכמ תיצחמכ 1956 ףוסב הוויהשו רלוד ןוילימ
ןמיתל ןושארה קשנה חולשמ 1956 רבמבונב עיגה ןכ .ירוסה
.דמחא םאמיאה לש ונוטלשבש
תוגיהנמ הלחה הבש הפוקתב האב תירצמ-תיטייבוסה קשנה תקסיע
תוחתפתמה תונידמ היפלכ התדמע תא שדחמ ךירעהל מ"הירב
וראות ,ורהנ וא רצאנ ומכ ,ולא תונידמ יגיהנמ .הקירפאבו היסאב
תימוקמה "תימואלה תונגרובה" יגציימכ מ"הירבב ןכל םדוק
םילעופה תא לצנלו םהיתוצראב םעה ינומה תא אכדל תנינועמה
יניעב התארנ םתואמצע .םירז םע םיחוורב קלחתהל ילב םהלש
השעמלו ,דבלב הכלהל ,ןיע תיארמל קר תמייקכ םיטייבוסה
לצנלו דבעשל וכישמהש תוילאינולוקה תומצעמב םייולתב םתויהכ
וארנ ."תיתימא תואמצע" ןעמל םידיחי םימחולכ .ולא תונידמ
תונכומ ויהש ולא קר ןהיניבו תויטסינומוקה תוגלפמה קר םהיניעב
.הבקסוממ תוארוהל תייצל
לש ותומ זאמ וז תיטייבוס השיגב יתגרדה הנפימ לחה ,רומאכ
ימשרה הרושיא תא השדחה תינידמה הסיפתה הלביקשכ ,ןילאטס
ךרענש מ"הרב לש תיטסינומוקה הגלפמה לש 20 -ה סרגנוקב
ומואנ"ב בו'צשורח הליג ובש סרגנוק ותוא היה הז .1956 ראורבפב
עיבהל הלחה מ"הירב .ןילאטס לש חצרהו יוכידה ישעמ תא "ידוסה
ןעמל םימחלנה "םיינגרוב-םיינמואל" םירטשימב התכימת תא
לע ןכל םדוק העיפומ התיהש תרוקבה םוקמב "האלמה םתואמצע"
עיפוהל ולחה ,ןהיגיהנמו ןהירטשימ לעו ברע תוצראב השענה
םיחבש וללכ בור יפ לעש תוכורא תויונשרפ תיטייבוסה תונותעב
.דבלב
תירשפא התיה ןוכיתה חרזמל מ"הירב לש התרידחש רורב תאז םע
םייתדבועה הינותנ תא תמאותה תוינידמ הלהינ אל ב"הראש םושמ
םרגש חרואב ולעפ ףא תיברעמה הפוריא תומצעמו הריזה לש
.ןוכיתה חרזמל תיטייבוסה הרידחה ךילהת לש וזורזל
דגנ-לקשמכ םהל התארנ םירצמב םיטייבוסה וגישהש תוחכונה
רוציל זא וסינ םיסורה ."דדגב תירב" תונידמב תיברעמה תוחכונל
הירוסלו םירצמל םתרידח לע רתוול םינכומ ויה וליאכ תימדתה תא
תויברע תונידמ דגאל ויתוינכת תע רתוול ברעמה םיכסה ךא ול
.ומע תירב תרגסמב
ןינגלובו בו'צשורח מ"הירב יגיהנמ ידי ל ע םירבדה וגצוה וז חורב
תועצה יכ היה רורב םיטירבל .1956 לירפאב הינטירבב םרוקיבב
רתוול םתנווכב היה אלש דוע המ ,סיסכת אלא ןניא ולא תויטייבוס
ואר אל םייברעה םיגיהנמה ."דדגב תירב" תא םיקהל תינכתה לע
הלכי רשא ברעמל מ"הירב ןיב תורבדיה לש תורשפא הפי ןיעב
תא לידגהל ידכ הב תוכזל ופאש םהש חוקימ התדמע תא ןכסל
מ"הירבש וששח םג םה .םישוגה ינש ןיב ןרמתל םהיתויורשפא
תומוקמב םייברעמ םירותיו תרומת ברעמל "םתוא רוכמת"
לע וגרבמא תלטה לש תורשפאה םתוא הגיאדה דחוימב .םירחא
תא םישגהל םהיתופיאשב עוגפל היה לולעש רוזאל קשנ חולשמ
גיצהל ףאש רצאנ .קשנה חוכב רוזאה לע םהלש הינומגהה תורטמ
זירכהל גהנ ךכ םושמ .תרחא וא וז המצעמב יולת וניאש יאנידמ ינפ
לידגהל ףאש וז ךרדבו ,תונוש תומצעמל םינוש םיאשונב ויתוינפ לע
לשמל ךכ .םירצמב העפשה תשיכרל תיתמצעמ-ןיבה תורחתה תא
םהש קשנה לכ תא שוכרל ולכויש 1956 יאמב םירצמה ועידוה
לבקתת םא םג (ם"ואב הרבח הניאש) תיממעה ןיסמ ול םיקוקז
תצעומב תועובקה תורבחה תולודגה תומצעמה ידי לע הטלחה
הז היה .ןוכיתה חרזמל קשנ יחולשמ לע וגרבמא ליטהל ןוחטבה
,"םסיכב תאצמנ הניא" םירצמ יכ םיטייבוסל רורב זמר
דחא הז היה ןכ .םיטייבוסל םניב קר הניא הרירבהש םיאקירמאלו
ןיב וליפא םייתמצעמ-ןיבה םידוגינה לוצינ לש םינושארה םייוטיבה
םגו םיסורה םג ולדתשה דוע הבש הפוקתב ,תיממעה ןיסל מ"הירב
.תופתושמ תודמעו םיסרטניא תוהז םויק לש םינפ דימעהל םיניסה
"תיכ'צה" קשנה תקסיע לע העדוהה תא ריכזהל םג ןתינ וז תרגסמב
תלבקל ב"הרא םע םכסה תמיתח הבורק יכ ןכו (1955 רבמטפס)
.ןאוסאב הובגה רכסה תמקהל הוולימ
,םשקובמ תא ,םהלש הטיחסה תונויסנב ,ללכ ךרדב וגישה םירצמה
.םירצמב העפשה תודמע חיטבהל וגאדש הלא ויה םיסורה ךיא
,מ"הירב לש ץוחה רשל םייתניב השענש ,"הדבארפ" ךרוע ,בוליפש
עויס ,1956 ינויב םש רוקיבב ותויהב ,הירוסלו םירצמל חיטבה
הריזבו ם"ואב ינידמ עויס ןכו םיחונ םיאנתב תוולימו יאבצו ילכלכ
התיה בוליפש לש ורוקיבל .לארשי דגנ יברעה קבאמל תימואל-ןיבה
לש םייוניפ ןמזב ךרענ אוה .יותיעה תניחבמ תדחוימ תועמשמ
תא םייס רשא ץאוס תלעת רוזאמ םינורחאה םייטירבה םילייחה
.םירצמב הינטירב לש םינשה-תבר תוחכונה
בוחרב בירעמ-יטנאה תוניועה לג רבג תומדקומה 50 -ה תונשב
ללגב םא ,הירי'גלא המחלמ לש התוחתפתהמ האצותכ םא ,יברעה
,םירצמב םייאבצה םיסיסבה לש םיוניפב תיטירבה תוהמהמתהה
תועצמאב רוזאל תינש רודחל ברעמה תונויסנמ האצותכ םא
ןוחצנה לש ותמצוע תשוחתמ האצותכ יאדוובו ,תויאבצ תותירב
ושמיש םייברעמ-יטנאה תושגרה .תואמצע התמחלמב ילארשיה
ויתומגמ תא דדועל הביטהש ,הבקסומ ידי לע לוצינל דאמ חונ עקר
היפוסוליפה" םשב 1954 תנשמ ורפסב יוטיבל ואבש יפכ - רצאנ לש
.הקירפאבו יברעה ןוכיתה חרזמב תירצמ הינומגהל - "הכפהמה לש
בלש שורד ךכ םשלש הכרעהה תא רצאנ לצא וקזיח םיטייבוסה
תוכזב ,תויהל ךפה רצאנ .ברעמה לש םיזחאמה רוערע - םדקומ
גיהנמל ,מ"הירב תכימת לע תנעשנה תיברעמ יטנאה ותוינידמ
םע ותורשקתה לש םינושארה םימיב רבכ .תיברעה תוינמואלה
.נ.ל.פה תעונת םע םירשק ,ןמיתל הרידח הל חיטבה ,הבקסומ
רתוי בושחש המו ,(החלצה אלל ןורחאה) תידועסה ברעו תירי'גלאה
חרזמ ןיב קבאמה לש הדוזיפאל םייברע-ןיבה םידוגינה תכיפה -
.ברעמו
תיברע הנידמל הבשחנ ברעמב התיה הרושקש תיברע הנידמ לכ
םע רשקתהל התיה הנוכנש הנידמ לכו ,"היצקאיר"ל תכיישה
וליפא ,"המדיקה תוחוכ"ל תכיישה תיברע הנידמכ הרדגוה מ"הירב
יברעה בוחרב תונכפהמה .תימאמיאה ןמיתב היה רבודמה םא
ןומה .הרובג לש תימדת הילא תוכייתשההו למס לש תימדת הלביק
רידגהל חילצהש יברע לכל עירהל לחה יברעה בוחרב םינכפכפהה
תודגנתהב קר שוכרל היה ןתינ וזכ הרדגה ךא ,"ןכפהמ"כ ומצע תא
.חרזמה םע תודידי תמיקרבו ברעמל
ארקהל תורשפא תיברע הנידמ לכל התיה גנודנאב תדיעו תובקעב
ידי לע ךמתיהל התיה תבייח תאז תושעל ידכ ךא ,"תילארטיינ"
תונידמה תא הפשח וז הדבוע .ריהק לש הרבסההו תוינידמה
תיברעמה הבוגתה .הקימעמו תרבוג תיטייבוס הרידחל תויברעה
ללכ האיבה אלו תבשוחמ רשאמ רתוי תינשגר ,בור יפ לע ,התיה
.יברעה םלועה תא זא דקפש יטילופה-יתרבחה ךילהתה תא ןובשחב
יבגל הלבגה אללו יטילופ יאנת לכ אלל ןתינ יטייבוסה יאבצה עויסה
הנתוהש יברעמה וא יאקירמאה עויסל ,לשמל ,דוגינב ,וב שומישה
ותרבעה תא וא לארשי דגנ וב שומישה תא ורסאש םיפיעסב ונמזב
םיכוז ולחה םייברעה םיגיהנמה ,ןכ לע רתי .םירי'גלאה םידרמתמל
וליאכ םהב וגהנו ,חרזמה תוריבב רתויב תוראופמ םינפ תולבקל
םהיתושירדמ רתוי "קדוצ" רבד ןיא יכו "םיווש ןיב םיווש" ויה
.םהיביואב םחלהל "תוימיטיגל"ה
לחה ךפהש ,ןוכיתה-חרזמה דקומב התאג תיתמצעמ-ןיבה תוחיתמה
ןיב הרקה המחלמה לש תוירקיעה תוריזה תחא תויהל 1955 תנשמ
חרזמ םיגיהנמ ולא-יא לש תיטילופה היצאטניירואה .ברעמל חרזמ
הטישב טוקנל לחהש ברעמב תוינידמה יבצעמ תא הגיאדה םיינוכית
תונטקה תונידמה יפלכ אלא מ"הירב דגנ אל ,םיידגנ םיצחל לש
לוטיב לע 1956 ילויב 19 -ב ב"הרא העידוה ,וז תרגסמב .רוזאב
וגוסנ ,ליבקמב .ןאוסאב הובגה רכסה תמקה ןומימל עייסל התעצה
ונומימב םיפסכ עיקשהל דמעש ימלועה קנבל םתוברעמ םיטירבה
לשו ןבלה תיבה לש םיצחלל ענכיהל םוקמב .הז טקייורפ לש
לש תוינידמ טוקנל ,םיטייבוסה תצעב ,רצאנ טילחה ,ןודנול תלשממ
ינתוואר היה ןושארה ודעצ .רוזאב ברעמה לש םיסרטניאב המקנ
:דחוימב
הרבחה לש התמאלה לע רצאנ זירכה 1956 ילויב 26 -ב
תועקשהה ןומימל היפסכ תמרחהו ץאוס תלעת לש תילסרבינואה
השק רגתא הז היהש ףא לע .ןאוסא רכס לש ותיינבל תושורדה
תעשל ןתבוגת תא ובכיע ןה ,רוזאב תפרצו הילגנא לש םיסרטניאל
.םימיאתמ םיאנת תורצוויהלו רשוכ
ןודנול תדיעוב ףתתשהל מ"הירב המיכסה תינידמ החסהל יעצמאכ
םיפתתשמה בכרהמ תויוגייתסה הל ויה יכ םא הלעתה דיתעב הנדש
ברע תוצרא לכ ,הפוריא חרזמ תוצרא לכ תא םהב לולכל התצר) הב
העיצה ןכ .םירצמ לע ץחללו הלעתה תמאלה לע ןוידל הדגנתה ,(ןיסו
.ןודנולב אלו ריהקב ךרעית הדיעוהש
וטילחה תפרצו הינטירבו ןהשלכ תואצותל האיבה אל הדיעוה
ןהיתושירדל רתוול םירצמ תא חירכהל ידכ םייאבצ םיעצמא טוקנל
תולוכי ויה ותאש - רחא ומוקמב דימעהלו הב רטשמה תא ליפהל וא
היהו ברעמב רושק היהש רטשמ ,ןהלש םיאנתב םכסה ידיל עיגהל
.םירצמב תיטייבוסה העפשהה ץקל ןכ לע איבמ שדק עצבמ
יוטיב האצמ ןוכיתה חרזמב תיתמצעמ-ןיבה תוחיתמה תורבגתה
קשנה לש ותמירז .רוזאה תוצרא לש תונכשה-יסחיב םג םילא
םיינקתפרה םישעמל ריהק יטילש תא הדדוע םירצמל יטייבוסה
ץרפמבו ץאוס תלעתב לארשי לע ימיה רגסהל ףסונב .לארשי יפלכ
תורבגומ תורידח לש הפוקת םג האב ,הילע ילכלכה םרחהו תליא
תורטמל לארשי תנידמ לש החטשל יניסו הזע תעוצרמ םילבחמ לש
הלא םילבחמ .םיבושי לע תופקתהו שוקימ ,חצר ,דוש ,הלבח
ויתויורגתהב .ודי לע ונגרואו ירצמה אבצה תוחוכב ועייתסה
תא השעמל לישבהו לארשיל םג ןכוסמ רגתא רצאנ ביצה לארשיב
תילארשי "ענמ תמחלמ" - ודגנ םיישממ םידעצ תטיקנל םיאנתה
.הפוריא תומצעמ ידי-לע תכמתנה
יניסו הזע תעוצר רבעל ל"הצ תוחוכ וענ 1956 רבוטקואב 29 -ב
,דיתעב םהיתולועפ תא עונמלו םילבחמה יסיסב תא לסחל הרטמב
תליא ץרפמבו ץאוס תלעתב תוילארשי תוניפסל טיש שפוח חיטבהל
.רוזאב תונכשה-יסחיב שדח ףד חתפיש ינידמ םכסה גישהל ןכו
ולחה הלעתה תברקל ועיגה ל"הצ תוחוכש העש ,רבוטקואב 31 -ב
לע היתודג יתש לע ץאוס תלעת לע טלתשהל םיתפרצהו םיטירבה
,הידצ ינשמ מ"ק 15 -כ םילארשיהו םירצמה תוחוכה תקחרה ידי
.תונדפקב וילע ורמש ל"הצ תוחוכש קחרמ
םירצמל לארשי ןיב שא-תקספה הפקותל הסנכנ רבמבונב 5 -ב
.יניס יאה יצחו הזע תעוצר תא לארשי ידיב הריאשהש
הארקו תפרצו הינטירב ,לארשי לש ולא תולועפ דגנ האצי מ"הירב
5 -ב חלש ןינגלוב מ"הירב תלשממ שאר .ל"הצ תוחוכ תגיסנל
תולשממ ישארו ב"הרא אישנ לא תופירח םויא-תורגא רבמבונב
לע וזמר םיתפרצלו םיטירבל תורגאה .לארשיו תפרצ ,הינטירב
הפירח ."רתוי תוקזח תומצעמ" ידי לע םיליטב שומיש תויורשפא
יכ רמאנ הבש לארשיל החלשנש תרגאה התיה דחוימב תמייאמו
."הנידמכ לארשי לש המויק םצע תא" תנכסמ התלשממ
תושעל הנכומ מ"הירבש םיברעל תוארהל התיה תורגאה תרטמ
,תוברקה וקספוה ובש םויב וחלשנ ןה .םומיסכמה תא םליבשב
ילב תובר תויתלומעת תואצות גישהל תורשפאה התיה דועשכ
ינפב דומעלו הלא םיבתכמב וללכנש םימויאה תמשגהב ןכתסהל
.שממ תוברעתה לש תורשפא
המייא רבמבונב 10 -המ ס"אט תיטייבוסה תועידיה תונכוס תעדוה
תויאבצה תולועפה וקספיי אל םא םיטייבוס "םיבדנתמ" חולשמב
תוברקה ומייתסנ רבכש ירחא המסרופ העדוהה .םירצמ דגנ
מ"הירבש םיברעל חיכוהל - תיתלומעת רקיעב התיה התמגמו
םילוכי ויה ובש בצמ ינפב הדימע וא רבד ןכלס ילב םהל תעייסמ
.הלאכ "םיבדנתמ"ל אורקל םירצמה
רבכו תויהש רמאנ הבש וז תונכוסמ העדוה האב רבמצדב 9 -ב
תגיסנו דיעס-טרופמ םייתפרצהו םיטירבה תוחוכה תגיסנ הלחה
הלטב ,(יאקירמא ץחל תובקעב קר ורשפאתנש) יניסמ ל"הצ תוחוכ
.םירצמל םיטייבוסה "םיבדנתמה" תלאש םג תאזב
יכ םא ,המויא ללגב האב הגיסנהש ןועטל התע הלכי מ"הירב
ב"הרא לש תידדצ-דחה התדמע ללגב רקיעב התשענ איה השעמל
תעד תדהא תא שוכרל הווקת ךותמ הפוקת התואב םירצמ תבוטל
דיימ עגפש יאקירמא הגשמ הז היה .יברעה בוחרב להקה
.רוזאב תיאקירמאה תוזחאהבו םייברעמה םיסרטניאב
דצמ תצרמנה תודגנתהה ייוליג תא קוחמל מ"הרבל העייס ב"הרא
.בחרמל תיטייבוסה הרידחה יצמאמל תיברעמה הפוריא תומצעמ
הנחמל רשפיאש ינידמ רדסה תנכהב הבקסומל די הנתנ ףא איה
ןוחצנל יניס תכרעמב תיאבצה הלפמה תא ךופהל יברעה-יטייבוסה
קשנה תתיבש יווקל הגוסנ לארשי :רתויב םיריהזמה ןמ ינידמ
ענכיהל וצלאנ תפרצו הינטירבו ךכב המלש הרומתב םימדוקה
מ"הירב ןיב תודדומתה הדשל תינוכית-חרזמה הריזה תא ןתונפב
ןיב םיסרטניאה ידוגינ תא ףושחל מ"הירב החילצה ךכ . ב"הראל
ךכב ריבגהלו ,תויברעה תונידמה ןיבו תיברעמה הפוריא תומצעמ
לע מ"הירבל הדהאה ייוליג תאו ברעמל תיברעה תוניועה לג תא
.לארשי דגנו ברעמה דגנ יברעה קבאמב התכימת
תיאבצה הסובתה תא ריבסמ אוהשכ ,ינידמה ןורתפב קזוחמ
,תוברקב לארשי לש הדיצל תוימלוע תומצעמ יתש לש ןתוברעתהב
תוטשפתהל ויתופיאש תמשגהל תשדוחמ הפונתב רצאנ שגינ
הרידחה םג הקימעה ויתובקעב .יברעה םלועב תירצמ הינומגהלו
מ"הירב ןיב םידוגינ ולגתנ םיתיעל יכ ףא ,רוזאל תיטייבוסה
יעגמ לוהינב דיחיה דצה תויהל וצר םירצמהש העש ,םירצמל
לכ םע תאז תושעל ופידעה םיטייבוסהו ברע תוצרא דועב ,מ"הירב
.דרפנב הנידמ מ"עק דוסיי
םיטסינומוקה לש םחוכ תורבגתה 1957 תנש ףוסב האב הירוסב
סיסב תויהל הירוס הדמע וליאכ היה הארנ .םירחא םיטייבוס-ורפו
ךא .דדגב תירבו ו"טאנ תרבח היכרות לש הפרועב ןושאר יטייבוס
ידי-לע ענמנ הז רבד יכ תרפסמ תירצמה הלומעתה הרייצש הדגאה
היליהקה תמקהו 1958 ראורבפב 1 -ב םירצמ םע הירוס לש הדוחיא
.(מ"עק) תדחואמה תיברעה
םיטסינומוקב ךומתל - תחאה .תויורשפא יתש ינפב הדמע מ"הירב
יכ םא) דוחיאל ודגנתהש םצראב הבורמה העפשהה ילעב םירוסה
תרתחמל תדרל םצליאש (ותוא עונמל ידכ חוכ קיפסמ םהל היה אל
לש םלרוג היהש יפכ רסאמלו תופידרל םייופצ תויהלו
דוחיאב ךומתל - התיה תרחאה הרירבה .םירצמב םיטסינומוקה
םינמואלה ברקבו םירצמב הל התיהש העפשהה תא דבאל אל ידכ
תא תענומ התיה אל דוחיאל םתודגנתה .םייברעמ-יטנאה םייברעה
.םיירוסה םיטסינומוקל המואמב תעייסמ התיה אל םגו ועוציב
תא הריקפמ ךא מ"הירבל הדהאה תא הלידגמ התיה וב םתכימת
יפל היהש דוחיאב הרכה לע הטילחה מ"הירב .הירוסב הידידי
תונידמ יתשל אלא הל עגנ אלש "ימינפ יברע ןיינע" התנעט
ךרבל אלא מ"הירבל רתונ אל ,דחאתהל וטילחה ןה םא ;תויתודידי
.ךכ לע
תיברע היליהק התוא ,מ"עק לש הדוסייב מ"הירב לש התכימת
תירוסה הקילבופרה תאו המצע םירצמ תא הללכש תירצמ הטילשב
ןמיתמ .רוזאב התעפשה סיסב תבחרהל היתומגמ תא הפי התריש
תויוכיסנ ,ןופצב הידועס רבעל םיטייבוסה הריתחה יצמאמ וכשמנ
,הירוסמ .ברעמב הילמוסו םורדב ןדע ,חרזמב יסרפה ץרפמה
םיטייבוסה ולעפ ,הכותב הקימעה תינויערה תיטייבוסה העפשההש
םיינכולמה םירטשמה עוקעקל תירצמה הריתחה תנוכמ תועצמאב
-ורפה תיתדעה תוביציה תרפהלו ,ןדריבו קאריעב ודחאתהש
הבקסומ לש תירקיעהו תידיימה התרטמ .ןונבלב הררשש תיברעמ
,ןכאו ,ו"טאנב הרושקה "דדגב תירב" תא ץפנל התיה םימי םתוא
.התמישמב החילצה 1958 ץיקב דוע
-ורפה רטשמל ץק המשש קאריעב הכיפה האב 1958 ילויב 14 -ב
לרנגה לש ותושארב םיניצק תצובק ןוטלשל האיבהו ןשיה יברעמ
מ"הירב םע םיקודה םיסחי דימ םיקה הכיפהה רטשמ .םסאק
הלועפ ףותישל םימכסה ומתחנ ."דדגב תירב" תא בזע ןכ ירחאו
קשנ קאריעל קפסל הלחה מ"הירב .תונידמה יתש ןיב ינכטו ילכלכ
.וב שומישב םיקאריע םיניצק הנמיאו
ךשמה לע המייאש הרוצב ןדריב תימינפה הסיסתה הרבג ,ליבקמב
קבאמה חתפתה ןכ .ןייסוח ךלמה לש ימשאהה רטשמה לש ומויק
תמחלמ לש התוחקלתה ידכ דע ,ןונבלב לאמשה תוחוכ לש ימינפה
ןונבלב םייברעמ-ורפה םירטשמה לע המייאש הנכסל .םיחרזא
דיתעו ידועס רטשמה לע םג הרומח הכלשה התיה ןדריבו
,םויא ותוא לש וליצב התיה תייווכ .םש םיאקירמאה םיסרטניאה
,ב"הרא םלוא .תיטירבה הטילשה דגנ תויודרמתהה ורבג ןדעבו
התאיגשב החכונש רחאל שחרתמל תושיגר התליג ןכל םדוק דועש
רואהנזייא תנירטקוד לע הזירכה ,(ץאוס תשרפ) 1956 תנשמ
הרידחה דגנ הרישי תיאבצ תיאקירמא תוברעתה הקידצמה
ויה תונכומש תונידמ ןתואל ףיקמ עויס תרומת תיטסינומוקה
לעו ,ךכמ האצותכ .ןונבל ומכ ,וזכ תובייחתה תרגסמ לע םותחל
,ב"הרא הטקנ ,ןוכיתה חרזמב ברעמה יזחאמל תרבוגה הנכסה עקר
לש ישישה יצה :םיידיימ םייאבצ םידעצב ,הינטירב םע דחי
לש תודחא תואמש דועב ,ןונבלב ותחנש תודיחי חלש ב"הרא
תצרמנה ןתודגנתהל הז ילמס יוטיב .ןדריב ועיפוה םייטירב םינחנצ
הרידחה תפונתל תויסכס-ולגנאה ברעמה תומצעמ יתש לש
תא לצנל" מ"הירב לש היתונווכ תא המלבש איה ,תיטייבוסה
תיאבצה הכיפהה תרחמל בחרמב העפשהה תבחרהל "החלצהה
.קאריעב
 (1964-1958) תיטייבוסה הרידחה תובחרתהו תובציתה
האצותכ המלבנ םנמא ברע תוצראל תיטייבוסה הרידחה תפונת
הפוקתל הז היה ךא ,הינטירבו ב"הרא לש תיאבצה ןתוברעתהמ
,הכ דע וניארש יפכ .ברעמה לש ויתואיגש ללגב םג ,דבלב הרצק
מ"הירב הלכי (1958-1955) םינש שולשמ תוחפ לש הפוקת ךשמב
תינוכית חרזמה התוינידמב םימישרמ םיגשיה התוכזל םושרל
קשנב ודיוצ םייברע תואבצ :הז רוזאל רודחל היתומגמ יולימבו
ליבקמב וציפהש מ"הירבמ םייאבצ םיצעוי ידי-לע וכרדוהו יטייבוס
םירשק ומקרנ ,דועו תאז ;הבקסומ חסונ םיינכפהמה תונויערה תא
תעונת" ,הירי'גלא לש .נ.ל.פה ,תוירוזאה ירמה תועונתל מ"הירב ןיב
ברע-םורד לש תודרמתהה תועונתו ,"הילומס-האירתירא רורחשה
םיסחיה" תורמל ,ןמיתב םאמיאה רטשמ דגנ ולעפש ולאכ םע םג)
התבחרהו הרידחה תקמעהל ץמאמה .(םיטייבוסל וניב "םידחוימה
,ךשמנ יסרפה ץרפמהו ברע יאה יצח ,החרזמו הקירפא-ןופצ רבעל
תודגנתה לש םיפסונ םייוליג ינפמ ששחמ תויטיאבו תוריהזב ךא
.ב"הרא דצמ הליעפ
ןדריב תיאקירמא-ולגנאה תיאבצה תוברעתהה הפשח ,אסיג ךדיאמ
תפאושה המצעמכ מ"הירב לש תיגטרטסא השלוח 1958 -ב ןונבלבו
תיאבצ עורז לש הרדעיה :תימלועה הריזב ב"הרא לומ דומעל
.םהמ קחרהו היתולובגל ץוחמ ,םיקחרמב תוברעתהל תיטייבוס
יגטרטסא קשנב התומצעתה תורמל ,מ"הירב לש וז התשלוחב
םייתשבי-ןיבה םיליטה תא האיצמהש הנושארה התיה איה) יניערג
הלש העתרהה רשוכל תונימא ןתמ קר אל הדעב ענמנ ,(1957 ץיקב
תורשפא רקיעב אלא ,(יניערגה קשנה תא יוטיבל איבהל ילב)
םיבושח םירוזאב ב"הרא דצמ תיאבצ תוברעתה לורטינל תילאיר
הצובק התוא לש החוכ ןילמרקב הלע ךכמ האצותכ .םיטייבוסל
השיגה לש חותיפו האיחה אלא הניא תיגטרטסאה התסיפתש
תיינב :םלועה תומחלמ יתש ןיב הפוריא תומצעמ לש תילאינולוקה
םיחיטבמה ,מ"הירבל םיינויח םירוזיאב םייאבצ םיזחאמ תרשרש
שארב ,םימחה םימב יטייבוס יתמחלמ יצ לש העובקה ותוחכונ תא
תא זרזל ןכל םדוק היה ץוחנ ךכ םשל .ןוכיתה םיה ןגאב הנושארבו
תיאבצ עורז שמשל לגוסמה ,יטייבוס המחלמ יצ לש ותמקה ךילהת
תיאקירמאה תוברעתהה ירחאש םינשב םנמאו .חווט-תכורא
1964 תנשמ לחה .הז ןוויכב ןוילע ץמאמ מ"הירב התשע ,ןונבלב
.ןוכיתה םיה ימימב הלגד תא עבק ךרד תיטייבוס תטייש הפינה
תא םייקלו ךישמהל מ"הירב לע היה יצה תיינב לש וז הפוקתב
רקיעו ללכ הלק התיה אל וז הכאלמ .םביחרהלו רוזיאב היגשיה
לש םתונכפכפהו ,יברעה םלועה ךותב תוריתסהו םידוגינה בקע
ךישמהל ופאשש ,(רצאנ-לא דבע לאמג דחוימב) םיברעה םיגיהנמה
,תינווכ וד הטיחסב
.דחי םג ברעמ יפלכו חרזמ יפלכ
לש םתויה תדבועמ תעבונה היעבה םג הררועתה ,ןכ לע רתי
םישרוש םע "םיימואל-םינגרוב" ,םתוהמב ,םייברעה םיגיהנמה
לש היתורטמ תא הפי םנמא התרשש הדבוע ,םייטסישפ תויטנו
םזינומוקה תגיהנמ תויהל תרמיתמש ימכ אל ךא ,המצעמכ מ"הירב
.ימלועה
לש ותרותב ונימאהש ברע תוצראב םיטנמלא םתוא לש תופידרה
הררשש תוחיתמה ימרוגמ דחא ןכ לע ויה ןינל לש ויתועדבו סכראמ
.תויברעה היתוחוקלו מ"הירב ןיב םעפ ידמ
מ"הירבל הניב תודידי יסחי ןוניכו קאריעב 1958 ילוי תכיפה
םדוק ןהינפב הדמע אלש תויעב ינפב רוזאב הנורחאה תא הדימעה
ומע התהדזהש רוזאב דחא תירב-לעב ןכל םדוק היה מ"הירבל .ןכל
הב הל התיה םנמאש - םירצמ ןיב ןרמתל הילע היה התע .וב הכמתו
-םייתרבחה היביכרמ לע הבורמ העפשה אל ךא לגר תסירד
םיסורה ןיב הנרמיתו םיטסינומוקה תא הפדרש ,םייטילופ
,תיטסינומוקה הגלפמל התיה הבש קאריע ןיבו - תויברעמ תומצעמל
חוכה תא התוויהו הבורמ העפשה ,הנושארה הכיפהה תנשב
ירקיעה םרוגל ךפהש אבצל ץוחמ) הנידמב קזחה ןגרואמה יטילופה
העפשה תשיכרל םייוכיסהשו (םיגיהנמו םירטשמ דירוהו הלעהש
.רתוי םיבורמ ,המ םושמ ,הל וארנ הב תערכמ
תא לולכל תונויסנה .םירצמ לע קאריע תא ףידעהל הסינ בו'צשורח
ותודגנתהב ולקתנ ,תדחואמ תיברע הקילבופיר לש תרגסמב קאריע
ברע תוצרא לש ינידמ דוחיא דגנ יבמופב םימעפ רפסמ אטבתה אוהו
תויוצרפתהל איבהש רבד ,ךכל םימיאתמ םיאנת לש םמויק ינפל
.םיירצמ םיגיהנמ דצמ תויטייבוס-יטנא
יסחי לע איה םג העיפשה הירוסב םיטסינומוק לש תופידרה תרבגה
.מ"עק-מ"הירב
תיטסינומוקה הגלפמה תופידרמ תובר םינש המלעתה מ"הירב
השידא ראשהל הלכי אל ךא ,םירצמבש העפשהה תרסחו הנטקה
תלעבו רתוי הקזחה תירוסה תיטסינומוקה הגלפמה תופידר חכונל
תלעותב וקפקפש מ"הירבב םיבר ויה .רתוי הבורמה העפשהה
ךשמהב ודדיצש הלא ףאו ,וזכ הרוצב תגהונה הנידמל עויס ןתמבש
.וז הדוקנמ םלעתהל רתוי ולכי אל םירצמל עויסה
תובוגתל ואיבה ולא תופידר דגנ האחמ לש תויטייבוס תויואטבתה
לע תוירצמ תופקתהל ,יגולואידיא חוכיול וחתפתהש תוירצמ תוידגנ
יכ םא) םיירצמ םיגיהנמ לע תופקתה וללכש תובוגתלו םזינומוקה
.תיטייבוסה תונותעב (ומצע רצאנ לע אל
.מ"הירבל םירצמ ןיב םיסחיה לע ועיפשה אל ולא תוידדה תופקתה
27 -ב .ףסונ עויסל םימכסה ומתחנ ףאו ךשמנ יטייבוסה עויסה
רכס לש ןושארה בלשה תמקה לע םכסה םתחנ 1958 רבמצדב
,םירמוחה לכ תא קפסל ,ותונבל מ"הירב הבייחתה ויפ לעש ןאוסא
400 לש הוולמ תתל ןכו מ"עקב םייוצמ םניאש םיחמומהו דויצה
,ףסונ םכסהב .תוירצמ תורילב םלושת ותרומתש לבור ןוילימ
ובלשל דע רכסה תמקהב ךישמהל מ"הירב הבייחתה ,רתוי רחואמ
.יפוסה
1957 תנשמ םכסה יפל .אוה םג ךשמנ יטייבוסה יאבצה עויסה
רמולכ ,רלוד ןוילימ 150 - כב דמאנ םכרעש יאבצ דויצו קשנ וקפוס
1959 תנשמ ףסונ םכסה יפל .יניס תמחלמ ינפל עיגהשמ תוחפ אל
דמאנ םכרעש רחא יאבצ דויצו ןומיא-ירזע ,םיפלח ,קשנ בוש וחלשנ
.רלוד ןוילימ 120 -כב
השימחו הירדנסכלאל חרזממ תוללוצ סיסב תמקה םג ללכ הז
קשנה .ץאוס ץרפמ לש ירצמה ףוחבו יניסב םישדח הפועת תודש
,-17גימ גוסמ ויה םיסוטמה ,ומדוקמ רתוי ינרדומ ,תיסחי ,היה
םישקומ תולוש ,"ירוקס" תותחשמ ,תיסחי םדקתמ םגדמ תוללוצ
.תושויטק ןכו מ"מ 82 תומגרמ ,מ"מ 122 יחתות ,"הקיא'צ"
המכסה ףא וללכש - קאריעל מ"הירב ןיב שבד חרי לש הנש רחאל
,תיקאריעה ןאתסידרוכמ םידרוכ ףלא 12 תא לבקל תיקאריע
קוריפ זאמ מ"הירבב םיטילפ ויהש) ינאזרב הפטצומ הלומ תושארב
הימונוטוא ןיעמ םהל קינעהלו (1946 -ב דאבהמ לש הקילבופרה
.ןהיניב םיסחיב תוננטצה 1959 תנש עצמאמ הלחה - תילהנימ
םיטסינומוק תופידר ולחה .הנימי רתוי הטנ קאריעב רטשמה
ללכ ךרדב ךא ךכ לע תואחמ ועמשנ מ"הירבב .םידרוכב המחלמו
עויסה ךישמה םיישעמה םיסחיה רושימב .הזמ םלעתהל וגהנ
םתחנ 1960 טסוגואב 18 -בו םדוקמכ יטייבוסה יאבצהו ילכלכה
.יטייבוס ינכטו ילכלכ עויסל תונידמה יתש ןיב שדח םכסה
8 -ב םסאק לש ותליפנל דעו 1958 -מ יטייבוסה יאבצה עויסה
40 ,-17גימ 140 - כ ללכו רלוד ןוילימ 370 - כב דמאנ 1963 ראורבפב
,-3"ןילאטס"ו -34ט םיקנט 300 -כ ,-14ליא 20 ,-19גימ
םג וקפיס םיסורה .-100.וי .ס םיעיינתמ םיחתות 120 -ו -54ט - 100
,םיחתות ,תודבכ תומגרמ ,םיניירושמ תוסייג יאשונ ,םירטפוקילה
םייריוא-יטנא םיליט ירגשמ 38 -ו מ"כמ תונחת ,םיחתות תוניפס
.(םירצמל ןכ ירחא ורכמנש) 2.א.ס
התאיציו התואמצע לע הירוס הזירכה 1961 רבמטפסב 28 -ב
םינושארה ןיב התיהו הפי ןיעב מ"הירב התאר ותואש דעצ ,מ"עקמ
.הירוס לש שדוחמה יאמצעה הדמעמב וריכהש
יאבצ עויס 1958 ראורבפב םירצמ םע הדוחיא ינפל הלביק הירוס
רחאל .דועו םיקנט 200 -כ ,-17גימ יסוטמ 80 -כ ללכש יטייבוס
ותמחנש םימכסהל םאתהב יטייבוס דויצ עיגהל ךישמה דוחיאה
םע הרק ךכ .םירצמל הנפוה אוה ךא הירוסו מ"הירב ןיב ןכל םדוק
,תוללוצ יתש
הריבעה הרומתכ .םיניירושמ תוסייג יאשונ 100 -ו -17גימ יסוטמ 50
תיתפרצ ,תיבלסוגי תרצותמ הלש דויצה יפדועמ הירוסל םירצמ
אבצל רתוי תוחנ דמעמ ןתמ לש ,םירצמה לש הז סחי .תיטירבו
קוריפב האטבתהו הצרפתהש ותורירמל אוה םג םרת ,ירוסה
.תונידמה יתש ןיב דוחיאה
תקפסא הללכש ,הירוסל תיטייבוסה קשנה תקפסא השדוח 1962 -ב
-54ט םיקנט ,םירטפוקילה ,-14ליא הלבות יסוטמ ,-19גימ יסוטמ 40
.םיעיינתמ םיחתות 40 -ו םישקומ תולוש שש ,
תורבחו חוטיב תורבח ,םיקנב 1961 ילויב ומאלוה םירצמב
מ"הירבב ןכ ירחא וראותש תולודג תויתיישעתו תוירחסמ
לש ימואלה סרגנוקה" סנכתנ 1962 יאמב ."תילאיצוס הכפהמ"כ
הלועפל הנמאה" תא 1962 ינויב 30 -ב רשיאש "םייממעה תוחוכה
ןוטלש תגלפמ תמקה לעו יברע םזילאיצוס לע הזירכהש "תימואל
.(ע"סא) "יברעה יטסילאיצוסה דוחיאה" םשב השדח
רואב םירצמב תוימינפה תויוחתפתהה תא תוארל ולחה מ"הירבב
."תמדקתמ" הנידמכ הילא סחייתהלו יבויח רתוי
קשנה תקסיע תובקעב .יאבצה העויס תא ריבגהל הלחה מ"הירב
לש שדחמ ונוגרא אב ,רלוד ןוילימ 170 -כב הדמאנש ,1961 תנשמ
.יטייבוסה אבצה לש הזל המוד הנבימל ורבעמו ירצמה אבצה
140 -כ קר ךא ,-19גימ םיסוטמ 200 -כ 1958 זאמ הלביק םירצמ
וא וקסרתנ ,וקוזינ ראשה .1964 תישארב תורישב וראשנ םהמ
םרג תורישהמ םתאיצי לש הז הובג זוחא .ףוליח יקלחל וקרופ
.הלא םיסוטמ לש הקפסאה תטאהל
-16וט יציצפמ :רתוי ינרדומ דויצ ללכנ רבכ 1963 לש קשנה תקסיעב
יאשונ ,-12בונוטנא הלבות יסוטמ ,-21גימ םיינוליס ברק יסוטמ ,
.דועו םירטפוקילה ,-14ליא םינחנצ
לש םחוקיפב םיירצמ םיסייט ידי-לע ןמיתב לעופה םהמ קלח
.םייטייבוס םיכירדמ
,הסואו ראמוק גוסמ םיליט תוניפס לע םג רבוד 1964-1963 ימכסהב
,-54ט םיקנט :עקרקה תוליחל .דועו תותחנ ,תוללוצ ,תותחשמ
.דועו מ"כמ תונחת ,םיליט ירגשמ ,םיש"מגנ
תנש תישארב עיגהש יטייבוס ילכלכ עויס מ"עקל ןתינ ךכל ףסונ
לכמ תיצחמכ ךרעב םירצמל קפיסו רלוד ןוילימ 500 -כל דע 1964
.הלש שועיתה תוינכת עוציב םשל ול הקוקז התיהש ץוחה עבטמ
.םיקנעמכ ונתינ םיטעמ םימוכס קרו תוולימכ ןתינ עויסה בור
.מ"הירבב םירצמ לש הלדגו תכלוה תולתל םרג הז עויס
תוצראב בושחהו יזכרמה הדיקפת ,םירצמ לש יפרגואיגה המוקימ
היוארכ תיטייבוסה תוגיהנמה יניעב התוא ושע ,הקירפאו ברע
.התובישחל לעמ - הכימת תלבקל
הירוסבו 1963 ראורבפב ןוטלשל 'תעב תגלפמ העיגה קאריעב
דימ ולחה (דחוימב קאריעו) תונידמה יתש .הנש התוא סראמב
םיטסינומוק יפלא ורסאנ .תויטסינומוקה תוגלפמה לש תופידרב
תיטסינומוקה הגלפמה לש יללכה ריכזמה ללוכ תואמ ותמוהו
.הלא םישעמ דגנ תובר תואחמ ועבוה מ"הירבב .תיקאריעה
תא רקיעב ךא ,הירוסו קאריע תא תופירחב הפקת תונותיעה
.הנושארה
,קאריעלו הירוסל יטייבוסה עויסה קספ אל ,הליחתב טאוה יכ ףא
םידוגינל תונידמה ןיב םירשקה ןיב דירפהל הסנמ מ"הירבשכ
םירטשמה םע םירשק רוציל התנווכ ךותמ תאז .םייגולואידיאה
"םידחוימ םיסחי" לש תכרעמ - םמע םירשק ויה רבכש - םייברעה
תויברע תוצרא םע היעגמו הירשק תבחרהב םהב עייתסהלו -
יצ תיינב לש םייניבה תפוקתב ,מ"הירב החילצה ךכ .תופסונ
תולטובמ אל תוחלצה ףאו תויכשמה חיטבהל ,הלש המחלמה
םימיב יצה לש העובק תוחכונל םיזחאמ לש םתשיכרל הכרדב
םדמעמ תא 1964-1958 ןיבש הפוקתב וססיב םיטייבוסה .םיימורדה
םינושאר םיגשיה ףא ומשרנ םירצמב ;קאריעבו הירוסב ,םירצמב
תרוצב יטייבוסה יצל תיגטרטסא תיתשת לש התיינב ךילהתב
תייעב) ילומס-יפויתאה ךוסכסה ימרוג לוצינ ךות .למנ יתוריש
םע םיבורק םיסחי 1961 תנשב רושקל מ"הירב החילצה (האירתירא
.הילמוס
תוגייתסה ינמיס תוארהל לחהש ןמיתב ינכולמה רטשמה תא
רגמל םיטייבוסה וחילצה ,םירצמ ,רוזיאב התדידיו מ"הירבמ
םירצמבו הילמוסב םינמיתה םילוגהו םירצמה לש הליעפה םתרזעב
לש םייאבצ םיצעויכ םא םש םתוחכונ תא ריבגהלו (1962 רבמטפס)
ינאקילבופרה ינמיתה אבצה לש םיצעויכ םאו ,ירצמה חולשמה ליח
ונווכ אענצמ .לאלס-לא הללאדבע לש הכיפהה תובקעב םקוהש
רטשמה עוקעקלו ןדעב תיטירבה הטילשה רוערעל םיצמאמ
.הידועסב ינכולמה
םלועה לש יחרזמה וקלחל ומצמטצה אל םיטייבוסה םיצמאמה
יכ ףא .הקירפא-ןופצ תא ,יברעמה ורבע תא םג ופיקה אלא ,יברעה
התיה אל ,לשכנ יסונס-לא בול ךלמ לש ותלפהל השענש ןויסנה
םיבוטה םירשקה בקע ,דחוימב השק הירי'גלאל הרידחה תכאלמ
."הירי'גלא תמחלמ" תפוקתב .נ.ל.פה תעונת םע םיטייבוסל ויהש
ימכסהל םאתהב ,םשמ םיתפרצה ואצי רשא דע הניתמה מ"הירב
יחרזאו יאבצ עויס ימכסה לע םותחל ידכ,1962 סראממ ןאיווא
יפכ ,הירי'גלאל מ"הירב העייס 1963 תנשב .הירי'גלא םע םיבחרנ
הווקתב - וקורמ םע יאבצה הכוסכסב ,םירצמ יבגל ונמזב התשעש
.םשל םג תיטייבוס הרידח רשפאתש הכיפה וקורמב ללוחתת יכ
- תונולשכ םג אלא ,מ"הירב לש הקלחב ולפנ םיגשיה קר אל ךא
רשאכ הז היה .תצרמנ תודגנתה ברעמה הליג םהב םירקמ םתואב
תוטשפתהל קאריע לש היתופיאש תלגע לע בכרל מ"הירב התסינ
;תיטירב תיאבצ תוברעתהל איבהש רבד ,1961 תנשב ,תייווכ רבעל
,םירצמה םע דחי ,םיטייבוסה וסינ רשאכ וגנוקב רבדה עריא ךכ
םתוברעתהב ולקתנ ךא ,ירמ תועונת תועצמאב הנידמה לע טלתשהל
.מ"ואה לש םירחאו םייברעמ תוחוכ לש


  ןגאב תיגטרטסא תיתשת תיינבל םייטייבוסה תונויסנה
(1967-1964) ןוכיתה-םיה
תחיתפל הליבקה ב"הראב תואישנה סכל ידנק .פ ןו'ג לש ותיילע
."תגרדומה הבוגתה" בלש - תיניערגה המיאה ןדיעב שדח בלש
-ןיבה ליטהלש ורוגיש חכונ ןוטגנישאווב הלהב לש בלש רחאל
,קינטופסה) הנושארה תיללחה (1957 טסוגוא) ןושארה יתשבי
השלוח תמועל תיניערג המצועב מ"הירב תשוחתו (1957 רבוטקואב
רבכ םייניערגה תוחוכה יסחי ונזוא ,יתרגיש תבורעתה-קשנב
ב"הרא לש התונוילע הטלב בושו (ררולפסקא רוגיש) 1958 ראורבפב
רחאלו ןוטלשל ידנק הלע הז בצמ עקר לע .תוברעתהה תוחוכב
יאבצה ןוטלשה ינונגנמב היצזינרדומו היצזינגרואר תסנכה
לש (תיאבצ הניחבמ) םייאמצעה המחלמה ייצ קוזיחו ,יחרזאהו
1961 ינויב ,בו'צשורח ,וביריל חיכוהל אישנה היה לוכי ,ב"הרא
תיניערג המחלמ לש התוחקלתה-יא חיטבהל אוה לגוסמ יכ ,הניווב
םייאבצ םיצחל תלעפה ךות ,תיזוכירה ותטילש בקע היוצר יתלב
חכונ בו'צשורח .םזינומוקה לש תוטשפתהה תופיאש ומלביי אל םא
-ןיבה תומיעה ןיב םייניבה ליבשב םדקתהל ידנק לש ותפיאשב זא
העינכה ןיבו ,הלוכ תושונאה לע הילכ איביש ,ילאטוטה יתמצעמ
גיהנמה תא הדדוע וז הדבוע .םזינומוקה לש תוטשפתהה תופיאשל
-יניסה ךוסכסה ללגב ,היסא חרזמ-םורדל עגונה לכב יטייבוסה
חרזמה ,הינמרג יבגל ותוא הגיאדה ךא ,דאמ זא ףירחהש יטייבוסה
,ןוכיתה
ביתנב הדעצש הנושארה תיאקירמא-םורדה הנידמה - הבוק ןבומכו
.ינכפהמה
ירקיעה וגשיה יכ בו'צשורחל היה רורב ,הינמרג דיתע תלאש יבגל
םלועה תמחלמ תרחמלש ווק-סוטטסה תויכשמה תחטבהב היהי
.תקלוחמו העוסש הינמרג רמולכ - הינשה
,ןילרב לע הטילש טכירבלוא ינמרגה ותירב-לעבל חיטבהל ונויסנ
,התיה הנוש .(ןילרבב ידנק רוקיב) תצרמנ תיאקירמא הבוגתב לקתנ
םדקמב הקיזחהב .רדגומ יתלבה םלועל תוטשפתהה תייעב ,תאז םע
הבקסומ הדדוע ,תיגטרטסאה התסיפת לש יסיסב ןותנכ תויבטוקה
תודמע תשיכרל ךשוממ קבאמ :ךכמ עבונה יעבטה ךילהתה תא
,םיימואל-ןיב תודסומבו ם"ואב תולוק ,תויגטרטסא תודמע ,העפשה
התוחתפתהל םיצוחנה םיקווש ןכו ,םלג ירמוחו היגרנא תורוקמ
.המצעמכ היזחאמלו
ףקיה םגו הלא םג ךא ,התגשהל םיעצמאה תא השדיק וז הרטמ
היופצ ול רבעמש וק ותואל ויה םילבגומ מ"הירב לש הלועפה
עבק 1961 תנשב .ב"הרא :ירקיעה ביריה םע הרישי תושגנתה
תשולש לע המחלמל הסחיו מ"הירב לש התוינידמ תא בו'צשורח
- :ולא ויתורדגהל םאתהב היגוס
,הלוכ תושונאל הילכ איבהל הלולע תיניערג-ומרתה המחלמה 
תא רשאמ רתוי "םזילאטיפקה" תא סורדת תא וליפא 
;הענמל שי ןכ לע ."םזילאיצוסה" 
ילנויצנבנוק קשנב תודיוצמה תונידמ ןיב תימוקמה המחלמה 
,הענמל שי ןכל .תיניערג המחלמ תוחקלתה רורגל הלולע שידח 
ידכ ךרוצה יד הקזח "תיטסילאיצוסה הנידמה" ןכ םא אלא 
יתלב תורדרדתהל איבתש ילב התביריל המולהמ תיחנהל 
;ימואל-ןיבה בצמב תטלשנ 
הנידמ לש היתולובג ךותב תלהנתמה ,ימואלה רורחשה המחלמ 
לע .תויטסילאיצוסה תונידמה עויס תבייחמו השודק ,תחא 
לכ .היוכידל תינוציח תוברעתה לרטנלו ,הב ךומתל מ"הירב 
יכ חרכה ןיא ןכש ,תומילאה תרתומ ,תימינפ המחלמה דוע 
.יתמצעמ-ןיב ךוסכס םורגת 
מ"הירב לש היתומגמ תא שממל בו'צשורח הסינ 1962 ץיקב
המדנשכ ,ולא ויתורדגה לע תונעשיה ךות ,הקירמא-םורדל הרידחל
לש םילבוקמה "קחשמה-יללכ" תרגסמב אוה רבדה יכ ול היה
וחלשנ תורחא תודיחיו תויטייבוס םיליט תודיחי :מ"הירבו ב"הרא
לדיפ לש "ימואלה רורחשה תמחלמ"ל עייסלו ךומתל ידכ הבוקל
רחאל :תצרמנו תינפקות התיה ךכל תיאקירמאה הבוגתה .ורטסק
הגיסנל איבהש הבוק לע רגסהה) מ"הירב יפלכ העתרה לש ןורמת
תיאבצ תוברעתהל ךרדה תא המצעל ב"הרא החתפ ,(תיטייבוס
ףא לע .(םנטאיוו) היסא חרזמ-םורדב ילנויצנבנוק קשנב ,הרישי
תיטייבוסה תוגיהנמה הגאד ,בו'צשורח לש תשיובמה ותגיסנ
:ןוכיתה חרזמל תורישי ועגנש וז הלפממ תונורתי המצעל חיטבהל
היכרות) ו"טנס תירבמ הלש םיליטה תודיחי תא התניפ ב"הרא
לע יתמצעמ-ןיב קבאמל ינוכית-םיה בחרמה תא הריאשהב ,(ןאריאו
תיאבצה תוברעתההש דועב .ךכ לע הכרב מ"הירב .העפשהה תודמע
היתורטמ תא ןיפיקעב התריש היסא חרזמ-םורדב תיאקירמאה
תונבל היצמאמל םיבחר םירעש וחתפנ ,תיממעה ןיס לש התמילבל
.ןוכיתה םיה ןגאב העובק תיגטרטסא תוחכונל תיתשת
םייטסיגולה םיסיסבהו למנה יתורש תלאש התשענ 1964 תנשב
יצ תודיחי לש ןתיינב המלשוהש ינפמ ,הפוחדל ןוכיתה םיה יפוחב
.העובק תוחכונ הז ימי ןגאב םייקל תוקיפסמה
רקיעבו היבלסוגוי ,ויפוחל תונכושה תויטסינומוקה תונידמה
תיבמופ תוגייתסה ועיבהו ןויערה ןמ ובהלתה אל ,הינאבלא
תודיחיל םיסיסבכ םיטייבוסה ידי לע ןהילמנ לוצינ תורשפאמ
תוביהרמה םינפה תולבק ףא לע .ןוכיתה םיב תיסורה תטיישה
,הלב-ןב דמחא ,זא הירי'גלא אישנ םג ףקותב דגנתה ,ודובכל ושענש
לש וא מ"הירב לש םייתמחלמה םייצה תא ושמשי וצרא ילמנש
תודיחיל םיתורש קינעהל תונוכנ העיבהש הדיחיה הנידמה .ב"הרא
:לשב תאזו ,םירצמ התיה תיטייבוסה תטיישה
תמחלממ האצותכ יאבצ עויס לש רבוג םרזל רצאנ תוקקדזה 
תא הקחשש ןמית 
,םיניוזמה ויתוחוכ
,לארשי םע תיאבצ הכרעמל ןנוכתהל ונוצר 
תקספהל תידועסה ברע לע הכרדו ב"הרא לע ץוחלל ותפיאש 
םיינכולמה םיטבשל עויסה 
,ףיקמ ילכלכ עויסל םיטייבוסה תא םותרל ןכו ,ןמיתב
.ברעמה ןמ הזכ עויס לש ורדעהב

םיחבש עיבה וימואנב .םירצמב בו'צשורח רקיב 1964 יאמב
לידגהל םיכסה אוה ."םזילאיצוסל הכרד"לו "םדקתמה רטשמ"ל
הוושה םוכסב שדח הוולימ תתלו יטייבוסה עויסה תא
כו יאבצ עויס לש רלוד ןוילימ 100 - כל ףסונ ,רלוד ןוילימ 277 - כל
.זא דע םירצמל וקפוס רבכש ילכלכ עויס לש רלוד ןוילימ 500 -
ויה אלש - תורבגומ תויטייבוס תויוביחתה לש הלחתה ךכב התיה
יתש לש םהיתודמע םאתלו הרטשמבו םירצמב ךומתל - םדוק
אל מ"הירבל םיבושח ושענ ורטשמו רצאנ .םיבר םיאשונב תונידמה
םייגטרטסא םיסרטניא לשב םג אלא ,םיימוקמ םיסרטניא ללגב קר
הכ עויס םירצמב עיקשהל הנכומ התיה ןכל .המצעמכ מ"הירב לש
ונממ ירעזימ קלח דעבש ,יטייבוסה ץוחה עויסב גוהנל רבעמ ,בחרנ
בו'צשורח לש ורוקיב ברע .םיירצמ םירצומב הרומת הלביק דבלב
דחא תא לטיבש רבד ,םיבר םיירצמ םיטסינומוק רצעממ וררחוש
.תונידמה יתש ןיב תועדה יקוליחל םימרוגה
-לא ו'צ ןיס תלשממ שאר לש םירצמב ורוקיב רחאל ךרענש רוקיבה
תורחת לש תורשפא לכ לכסל ידכ םג אב ,1963 תנש ףוסב יאל
."ישילשה םלועה" תוצרא ראשבו םירצמב תיניס
הארנכ גרח ,םירצמל ולש עויסה תוחטבהבו וימואנב ,בו'צשורח
הצובקב םירבחה רתי םע ותאיצי ברע הבקסומב םכוסש הממ
תישיא הטלחה יפ לע השענ ףא רבדהש ןכתי .תטלשה תיטייבוסה
חיטבהש רמולכ ,םירצמב ורוקב ןמזב בו'צשורח לצא השבגתנש
"וריבטילופ"ה ירבח םע םדוק ץעיתהל ילב בר עויס ןתמ םש
תיטייבוסה הגהנההמ בו'צשורח חדוה 1964 רבוטקואב .הבקסומב
הגלפמה לש ןושאר ריכזמכ ביינ'זרב דינואיל ואב ומוקמבו
.הלשממ שארכ ןיגיסוק ייסכלאו תיטסינומוקה
םיטייבוסה תרושקתה-ילכב בו'צשורח לע החתמנש תרוקיבה
אוה .ותוינידמ תוהמב רשאמ רתוי תוישיאה ויתונוכתב הזכרתה
תוזיזפבו תוביצי רסוחב ,תוישיאה ןחלופל תויטנב ,תוריהיב םשאנ
רתי-זוכיר ינפמ תוששח לע ףסונ .הלכלכבו הרבחב םייוניש תגהנהב
לשב השק תרוקיב בו'צשורח דגנ הררועתנ ,וידיב תוכמס לש
תומדאב יאלקח חותיפ) ותונזבזב ,(הבוקב םיליטה רבשמ) ותזועת
םירצמל רקובמ יתלבו זרפומ ץוח עויס ,הנוכיתה היסאב תוילוש
תא םולבל ונולשכ ,הינמרג-ברעמ ירחא ורוזיח ,(תורחא תונידמלו
היה ייב'גדא ונתח) םזיטופנל ותשילגו ,ןיס םע םיסחיה תורערעתה
מ"הירב לש דדונ-רירגש השעמל היה ךא ,"היטסבזיא" ךרוע
.(ל"וחב
,תימינפה הריזב היה תיטייבוסה תוינידמב לחש ידוסיה יונישה
םייחה יחטש ברימ לע (היטרקונכטה) ןונגנמה ישנא תוטלתשהב
תלעב תוישיא טלבתהל התיה הלוכי וא טלבתתש ילב ,םיטייבוסה
ןיעכ םקוה .בו'צשורחו ןילאטס תופוקתבכ הקזח תיזכרמ תוכמס
הישילשה ןוטלש רמולכ ,"הקיורטה ןוטלש" וא "יביטקלוק ןוטלש"
,הלח םינפה תוינידמב ,ינורגודפ ןיגיסוק ,ביינ'זרב - רתויב תטלובה
ןוטלשה לש ותשלוחמ רתוי העבנש החשקה ,םיאשונה ראשבכ
םגש אלא ,יתוהמ יוניש לח אל ץוחה תוינידמב .וחוכמ רשאמ שדחה
.תוריהז-רתיו תוחישק-רתי וטלב ןאכ
לע תרוקב ועיבה םנמא השדחה תיטייבוסה תוגיהנמה ירבחמ קלח
ןוטלשל םעיגהב ךא ,בו'צשורח ימיב םירצמל ןתינש ברה עויסה
לש ,המצעלשכ התובישח .תמדוקה תוינידמב ,רומאכ ,וכישמה
ךכל תפסותמ םא רמוחו לק ,תאז הקידצה מ"הירבל םירצמ
יטייבוס קשנל רבעמ-םוקמ םג זא השמיש םירצמש הדבועה
זיאומ זא הלשממה שאר דגנ המחלמל - וגנוקל :תונוש תונידמל
.םירחא תומוקמלו םינכולמה דגנ המחלמל - ןמיתל ,הבמו'צ
תועד יקוליח ללגב ב"הרא-םירצמ יסחיב הערה םג הלח וז הפוקתב
תויאקירמא-יטנא תוירקת ללגבו וגנוקב מ"עק תוינידמ אשונב
םירצמל ןוזמה תקפסא תא לידגהל זא ובריס םיאקירמאה .םירצמב
ורמאב םדגנ ץרפתה ,רבמצדב 23 -ב דיעס טרופב ומואנב ,רצאנו
תותשל םילוכי" םה ,ותוינידמל םימיכסמ םיאקירמאה ןיא םאש
."םיהמ םיחולמ םימ
תומשאה יפוליח לש לג המרגש םיימוקמה םיטסינומוקה תייעב
,םירצמ ןיבו מ"הירבב תיטסינומוקה הגלפמה יגיהנמ ןיב תוידדה
ומסריפש ירחא רקיעב תאז .תקולחמ תדוקנ תויהל הקיספה
הגלפמה לש המויק תקספה לע העדוה םירצמב םיטסינומוקה
תויטסינומוקה תוצובקה לכ תא ללכ אל הז) תירצמה תיטסינומוקה
הגלפמל םידיחיכ הירבח תסינכו (ךכל דגנתה ןהמ קלחש ,םירצמבש
רכינ קלח ."יברעה יטסילאיצוסה דוחיאה" ,םירצמב הדיחיה
תומוקמ וספת ,םיישפח תועוצקמו הלכשה ילעב ,הלא םיטסינומוקמ
תיתלשממה תודיקפה ,תונותעה ,הרבסהה יתורשב םיבושח
.תיתגלפמהו
תמשגהל ךרדבש הנידמ לאכ םירצמל סחיתהל ולחה מ"הירבב
יגיהנמ ורגיפ םנמא ,וז ץראל יטייבוס החמומ ירבדל .םזילאיצוסה
הברה ושע םהישעמב ךא ,םהלש תוינויערה תוירואיתב םירצמ
.ןוטלשב ויה אול םתוא םישוע ויה "םיבוט" םיטסינומוקש םירבד
םירצמב האלמ הכימת ועיבה ,הלש וידרהו תונותעה ,מ"הירב ישאר
.התוגיהנמבו
םיב תיטייבוסה תימיה תוזחאהל תובישח התיה הירוס לש הילמנל
ןיסירפקלו היכרותל ,סורופסובה ירצימל םיבורק םה .ןוכיתה
ןגאב תיסורה תטיישה תוניפסל חוטבו חונ ןגעמ רשפאל םילוכיו
רטשמל מ"הירב ןיבש םיסחיב הערה הלח יכ םא .ןוכיתה םיה
,ןוטלשל 'תעבה לש ותיילע םע דימו מ"עק לש הקוריפ רחאל ירוסה
.מ"הירב םע הירוסל ויהש םידחוימה םירשקב וז הערה העגפ אל
תורוש ךותבו ,תינלאמש היצזילקידר לש ביתנב דעצ ירוסה ןוטלשה
תוחתפתהל םאתהב םייונישו תורומת ולח תירוסה 'תעבה תגלפמ
.ןוטלשה לש תיטילופה היצטניירואב תינלאמשה
הכימתלו יברעה םלועב התודידבל האיבה הירוס לש התוינוציק
םע הלובגב תוחיתמה .הב טלשש רטשמב התייסולכוא לש תטעומ
.דוהא יתלבה רטשמה ביבס היבשות דוכילל השמיש לארשי
ףתתשהל הירוס המיכסה ,תיברע-ןיבה התודידבבמ תאצל ידכ
םיטילשה ומכסיש יאנתב (1964 ראוני) תיברעה הגסיפה תדיעווב
םימה לעפמ לש ותלעפה לוכיסל תפתושמ דגנ-תינכת םייברעה
םייאבצ םידעצ טוקנל ונמזב השרד הירוס .לארשי לש יצראה
לומ השלוחה תשוחתו ןמית תמחלמ ללגב ,םירצמ וליאו םיידיימ
לש התלבק תא םירחאהמ הענמו הענמנ ,ל"הצלש עיתרמה וחוכ
םייברעה םיטילשה ומיכסה תאז םוקמב .יהשלכ תיתמחלמ תינכת
תובקעב .םייברעה םיחטשב םיאצמנה ןדריה תורוקמ תייטה עצבל
הינשה תיברעה הגספה תדיעו לש תפסונ הטלחהו וז הטלחה
תינכתה תא לעופה לא איצוהל םירוסה ולחה ,1964 רבמטפסב
ירוחאמ הדמעש תמאה םלוא .ןדריה תורוקמ תייטהל תיברעה
-יטנאה תיברעה התואנק אקווד התיה אל תירוסה תוליעפה
אל ועבק לארשי דגנ םירוסה לש האנישה תושגר יכ םא ,תילארשי
רסוח חכונ השק בצמב רצאנ תא דימעהל ידכ האב וז תוליעפ ;טעמ
ואיבהל ידכו ,ןמיתב םיברע דגנ םחלנש העש ,לארשי דגנ ולש שעמה
רמולכ ,ירוסה 'תעבה רטשמב הכימתו םייתלומעת םירותיו ידיל
ץחל לש ךלהמ רקיעב ויה ןדריה תורוקמ לש היטהה תודובע
.תיברע-ןיבה הריזב ירוסה קבאמה תרגסמב
,"ןיתשלפ רורחשל יברע קבאמ" לש יפוא הישעמל תוושל ידכ
,םייניתשלפ םישיא םותרל תורשפא םיירוסה םיגיהנמה ושפיח
םיריכש רפסמ ןגראל םינכומ ויהיש ,ירייקוש דמחאל םידגנתמה
החטשבו לארשי דגנ לעפיש ינלבח ןוגרא תרגסמב םייניתשלפ
.חצרו סרה יעצבימב
תייווכמ עיגה התע הזש ,תוריבב םייניתשלפה לש ימינפ ןותע ךרוע
.תאפארע רסאי היה ומש .וז המישמל םתרהל היה ןוכנ ,וז הרשימל
הירוס הטקנ ,ל"הצ לש לומג-תולועפל היתולובג תא ףושחל ידכ
,"חתפ" ,תאפארע לש ונוגרא תועצמאב ,הפיקעה ,רורטה תשיגב
.לארשי דגנ ןדרי ךרד לעפוהו הירוסב ןמואו םקוהש
לש היתומגמ תא םאת ךא ,רצאנ תא גיאדה םנמא הז ךילהת
התיה לארשי דגנ השתהה תמחלמב הירוס לש התוכבתסה .מ"הירב
.יאבצה עויסה תניחבמ מ"הירבב התולת תרבגהל ק ר םורגל הלוכי
ץמאמה תנזהל בוט ןוצר לש םינמיס תוארל ולחה ןילמרקה יגיהנמ
תוליעפה תרבגה .רקובמ היהי יכ ופידעה יכ םא ירוסה יתמחלמה
תא שילחהל ידכ הב היה הירוס ידי לע ןדרי חטשמ תינלבחה
.ןדריב יברעמ-ורפה רטשמה
הינטירבבו ב"הראב ירמגל היולתכ םיסורה יניעב הבשחנ ןדרי
םיסחי ורשקנ 1963 תנשב .ןהלש םיסרטניאה תא תתרשמכו
'תעבהש וחמש םנמא םיסורהו ןדריל מ"הירב ןיב םייטמולפיד
.ןדריב ןוטלשל עיגהל ויתונויסנב חילצה אל ,םהילע זא אונש היהש
דגנ ןווכמה יברעמ סיסב וז הנידמב תוארל וכישמה ןכ ירחא םלוא
."תוינכפהמה" ברע תוצרא
םידועסה ומכ ,יברעה םלועב "םיינויצקאיר" םימרוג םא םג
ידכ םייפסכ םיעצמאב חתפה לש תינלבחה תוליעפב וכמת ,המגודל
ךכב היה אל ,ושילחהל ךכ ידי לעו רצאנ דגנ םירוסה תא קזחל
התרידח תקמעה ךילהת לע הערל עיפשהל ידכ מ"הירב תניחבמ
תא לכסל היה רשפא ךכב :ןוכנ ךפיהה .ןוכיתה חרזמב התוססבתהו
דגנ תויברעמ-ורפה תונידמה תא וביבס דחאל רצאנ לש ויתומגמ
ירואו'ח לש ותיילעו הלב-ןב לש ותליפנ רחאל הירי'גלאו הירוס
הרבגהל איבהל אלא הלכי אל הידועס לש התוגהנתה .ןיידמוב
תונידמה ןיבו "תומדקתמה" ברע תונידמ ןיב תוחיתמה לש תשדוחמ
עצמאב םנמאו .ךכ לע הכרב מ"הירבו ,תובירעמ-ורפה תויברעה
תויורקה תונידמל ברע תונידמ לש ןתקולח השבגתנ 60 -ה תונש
יאבצ עויס הנממ תולבקמהו מ"הירבב תורושקה "תומדקתמ"
תורושקה "תוינויצקאיר" תויורקה תוינרמש תונידמו ,ילכלכו
ןמית ,קאריע ,הירוס ,םירצמ :וללכנ הנושארה הצובקב .ברעמב
ןמית ,הידועס :הינשה הצובקב .הירי'גלאו תיאקילבופירה
.היסינותו וקורמ ,בול ,ןאדוס ,תייווכ ,ןדרי ,תינכולמה
-ה תכיפה ירחא דחוימב ,רפתשהו ךלה הירוסל מ"הירב לש הסחי
תגלפמ לש ילאמשה ףגאה תא ןוטלשל האיבהש 1966 ראורבפב 23
ישיא חרואב ,טסינומוק םג סנכנ זא המקוהש הלשממה לא .'תעבה
יפל הרוסא תילמרופ הניחבמ תויהל הכישמהש ותגלפמ גיצנכ אלו
תומאלהה תא רטשמה ריבגה םינפה-תוינידמ חטשב .קוחה
.מ"הירבל תוברקתהה תא ץוחה תוינידמבו ,תיררגאה המרופירהו
הרותה תא לוכיבכ הירוס המצעל הצמיא לארשיל סחיב יכ הדבועה
דחוימב העירפה אל ,"תיממע רורחש תמחלמ" לש תיניסה
אלא ,םינפ יפלכ העיפשה אל וז הרותש םושמ תאז .הבקסומל
תורטמל לארשי חטשל םילבחמ לש תוצובק חולשמב קר האטבתה
.לארשי םע הלובגב תוחיתמה תא ופירחהש שוקימו חצר ,הלבח
ףאו הלא םישעממ םלעתהל מ"הירב הגהנ תימואל-ןיב הריזב
הנוטלש תא רגמל" הרטמב ,הירוסב תורגתהב לארשי תא המישאה
יליאו טירטס לווה ,םזילאירפמיאה לש םחורל וניאש םדקתמה
."םיאקירמאה טפנה
מ"הירב הצחל תיברע-ןיבה הריזב הז רטשמ לש ודמעמ קוזיחל
ןהיניב הנגה הזוח תמיתחל האיבהש םירצמל הירוס ןיב תוסייפתהל
הירוס לש התרזעל אובל םירצמ הבייחתה ויפלש ,1966 רבמבונב
דוקיפ תחת האבצ תא זא דימעהלו "תילארשי הפקתה" לש הרקמב
חאה"ש הנומאו ןוחטב לש השגרה םירוסל ןתנ םכסהה .ירצמ
תא רתוי דוע וריבגה ןכ לעו ול וארקיש העשב םתרזעל אובי "לודגה
ךותב הלבח ישעמ עוציבל עויסה תאו לארשי תולובגב םהיתויורגתה
.החטש
ימינפה רושימב .מ"הירבלו םירצמל המ-תוברקתה הלח קאריעב
תואמסיס תעפשהב תוולמ תומאלה תרדיסב םיקאריעה וטקנ
ךא ,רהוסה יתבב תבשל וכישמה םנמא םיטסינומוקה .תוינכפהמ
.קאריעל הדיצמ תוברקתהל הגאדש מ"הירב לע עיפשה אל רבדה תיברימ תוחיתמ הצוחנ :תיטייבוסה הנקסמה
תוחיתמ הצוחנש הנקסמל הארנכ מ"הירב העיגה 1967 תנשב
חיטבי המחלמה-םויאש ידכ יברעה-ילארשיה ךוסכסב תיברימ
עויס שרדייש ךכב מ"הירבל תויברעה תונידמה לש תישממ הקיז
תיברעמ השילפ ינפמ החטבאו תיסחי הרצק הפוקתב בר יאבצ
.ברע תוצראל תירשפא
תיברע תוענכתשהל איבהל וחילצי ,םיטייבוסה וכירעה ,וז ךרדב
ןגאב תיטייבוס תיתמחלמ תטייש לש התוחכונ תובישחב תימצע
לש םתמקה רשפאל ןהלש סרטניאה הז היהי ןכלו ןוכיתה םיה
תיריווא תוליעפל םינקתימו ברע ילמנב םיטייבוס םיימי םיסיסב
תרבגה ,ןכ לע רתי .ןהיחטשב (תטיישל תיריווא הירטמ) תיטייבוס
תיאבצ הכימת ,םיטייבוסה תכרעהל ,איבת תיאבצה תוחיתמ
תא דאמ ףירחהל ידכ וב היהיש רבד ,לארשיב תרבוג תיאקירמא
עקר לע ,הזכ ךילהת לש ותוחתפתה .ב"הראל תיברעה תוניועה
חיטבהל היה לוכי ,םיטירבה ידי לע ןדע לש בורקה היוניפ
םא ,רוזיאב םייברעמה םיזחאמה לש םתריקע ףא ילואו םתשלחה
םא ,םייברעמ-ורפה םייברעה םירטשמה תוטטומתהמ האצותכ
הירוסבו םירצמב דדצל - הלא םירטשמ ודמעי וינפבש חרכהה ללגב
םיאנתה .לארשי דגנ יברעה "יאוריהה" קבאמה תא תולהנמה
העוקש התיה ב"הראש דוע המ ,ךכל םילשב םיטייבוסל וארנ
איבהל היה לולעש דעצ לכמ תענמנ התיה ןכלו םנטאיו תמחלמב
- םהיניעב התארנ לארשי ,ןוכיתה חרזמב תיתמחלמ תוחקלתהל
תוגלפמ תורוש ךותב ימינפה קבאמהמו ןותימהמ האצותכ רקיעב
,םייברעה תואבצה דגנ המחלמל תאצל ידכמ השלח - םילעופה
,םתעדל ,העיתרמה תיטייבוסה תוחכונה לש םויאה חכונ דוחייב
.ברע ילמנבו ,ןוכיתה םיב
.הירוס תולובגב םיילארשי תוחוכ יזוכיר לע רבדל ולחה םיסורה
םיאולימ תוחוכ הסייג לארשיש רמא לארשיב מ"הירב רירגש
רקבל ול עצוהשכ ךא ,הירוס לובגב תוביטח 15 דע 13 -כ הזכירו
בריס ,םימייק םניא םיזוכירהש ויניע ומב תוארלו לובגה ירוזאב
.תאז תושעל
תילארשי המגמבו הלאכ םיזוכיר םויקב םיטייבוסה ונימאה םאה
אלש יאדוול בורק ?םינפ ודימעה קר וא ,ירוסה רטשמה דגנ לועפל
התיהש םתמגמ תא ותרש ךכ לע םירובידה םינפ לכ לע .ונימאה
מ"הירב לש התוססבתה תא קזחיש םוריח לש בצמ רוציל רומאכ
ברעמה דגנ "םייברעה םיינכפהמה תוחוכה" דוכילל איביו הריזב
.מ"הירבל רתוי דוע הצימא תורשקתהלו
14 דע לירפאב 27 -מ מ"הירבב הרקיב תירצמ תירטנמלרפ תחלשמ
םיגיהנמ לש הבקסומל תוברה "לגרל תוילע"המ תחא ,1967 יאמב
ריבעהל ידכ םיסורה ידי-לע לצונ רוקיבה .םייברע םיאנידמו
שולפל תילארשי המגמ" םויק לע תועידי םירצמל התועצמאב
יאמב 14 -ב .םידחא תוקפס תורמל ךכב ונימאה םירצמה ."הירוסל
תא םאתלו בצמה תא קודבל הירוסל ירצמה ל"כטמרה חלשנ
רש זא היהש ימל רסמש ח"ודב .םירוסה לש ולא םע ויתוינכת
"ץיקהב תומולח הארנכ ויה םיסורל" יכ רמא ירצמה המחלמה
.הז ןודינב
.הירוס דגנ הלודג תילארשי לומגה-תלועפמ וששח םיסורהש ןכתי
לארשי .ןפקיהב ולדג הירוס חטשמ ואבש םילבחמה תולועפ
.תורהזאב קפתסת אלש חינהל ריבס היהו תורהזא העימשה
הרבגה חיטבהל ידכ "חומה ימומח" םירוסה תא ןסרל וסינ םיסורה
לע הטילשה תוטמשיהל םורגל אלו תיאבצה תוחיתמה לש תרקובמ
םהל התיה אל ,םהל ונתנש ברה עויסה תורמל ךא .םדימ שחרתמה
תא "ןסרל" ןכ לע וטילחה םה .הז ןודינב םהילע הבר העפשה
רבדה תא וסינ ,ןירשימב תאז תושעל ולכי אלש םושמ ךא ,לארשי
ואיבה :ירוס-ילארשיה ךוסכסב תירצמ תיאבצ תוברועמ תועצמאב
לארשי תא ,וחינה ךכ ,ועיתריש לארשי לובגב םיירצמ אבצ יזוכירל
םישיא המכ ואטבתהש יפכ) הנוטלשו הירוס דגנ לומג-תולועפמ
"האיצוה" לארשיש ןועטל ןכ ירחא םילוכי ויה םיסורה .(םיילארשי
יטייבוס ץחל ללגב (ללכ םש ויה אלש) הירוס לובגמ האבצ יזוכיר תא
לש ןתרקוי תא הלעמ היה רבדה .ךכל תודות "הלצינ" הירוסו ירצמו
םג ילואו ב"הרא ,לארשי לש הרקויה תדיריל איבמו מ"הירבו םירצמ
םהישעמב יכ םהל היה הארנ אל .תויברעמ-ורפ ברע תוצרא לש
םג המיוב הירוסל הז גוסמ "הנכס" .שממ לש תוחקלתה תנכס הנומט
ןכ ירחאו םימויאו תורהזא מ"הירב העימשה זא םגו 1957 תנשב
תויטסילאירפמיא תומיזמ"מ וז הנידמ הליצה ךכבש הנעט
."תוילארשי
תרחמל .יניס יאה יצחב אבצ תוחוכ זכרל םירצמ הלחה יאמב 16 -ב
.יאה יצחו לארשי םע קשנה תתיבש יווקמ מ"ואה תוחוכ יוניפ השרד
.ידיימה םייוניפ לע הרוהו םיכסה ם"ואה ריכזמ
ןכ ירחא תודחא תועשו יטייבוסה רירגשה םע רצאנ שגפנ יאמב 22 -ב
תודעוימה תוינאלו ילארשי טישל ןאריט ירצימ תריגס לע עידוה
.לארשיל
.ושקומ םירצימהש תירצמ העדוה האב תרחמל
ויהי אלש תיטייבוס הכרעה רצאנל רירגשה הארנכ רסמ השיגפב
םגש ןכתי .חוכב הזכ רגסה ץורפל םייברעמ וא םיילארשי תונויסנ
םייברעמ תוחוכ תוברעתה לש הרקמב םיטייבוסה תרזע תא חיטבה
.(בורקה ןמזב המחלמ ץורפתש ונימאה אל רשאכ) םירצימה תחיתפל
וילע טלחוהו ירצמ אוה תליא ץרפמב רגסהה לש ומצע ןויערה יכ ןכתי
םירצמה ושקב םהיתוצע תאש ,םיטייבוסה םע תמדקומ תוצעיתה ילב
םוקמ לכמ .תוירשפאה ויתואצות יבגל אלא ומצע רגסהה יבגל אל
םה .הבר תובישח ול וסחיי אלו הז דעצ םע ומילשה םיסורה יכ רורב
הילע וצחלי ברעמב הידידיש ,ךכ םע םילשת לארשי םגש ונימאה
םג ילוא ,ךשוממ יטמולפיד ןתמו אשמ ךכ לע היהיש ,הז ןוויכב
ךכ םע םילשי רבד לש ופוסבשכ ,דבלב תוילולימ ךא ,תופירח תואחמ
.מ"הירב לשו םירצמ לש ןתרקויל הברה ףיסויש רבד ,ולוכ םלועה
ךות ,םיברעב הכימתל הלוכ הסיוג תיטייבוסה תיתלומעתה תכרעמה
יאמב 23 -מ תימשר העדוהב .םולשב םינינועמכ םתימדת תגצה
,ןוכיתה חרזמה רוזאב "תונפקות" לכ ינפמ מ"הירב תלשממ הריהזה
םג אלא "ברע תוצרא לש דחואמה םחוכב" קר אל לקתית רשא
."םולשה תורחוש תונידמה לכו" מ"הירב תודגנתהב
ןוחטבה תצעומ תא תופיחדב סנכל םוי ותוא התשענש תיברעמ האירק
.תיטייבוס תודגנתהב הלקתנ ,ןוכיתה חרזמב בצמב ןודל מ"ואה לש
םירצמל יוצר ןוויכב תוכלוה תויוחתפתההש הנימאה מ"הירב
ארק מ"ואב מ"הירב גיצנ .הז אשונב מ"ואב ןויד לכל הדגנתהו
ויה וירבד יפלש ןוכיתה םיהמ הינטירבו ב"הרא ייצ תאצוהל
."רוזאב תוחיתמ לש רתויב םייניצרה תורוקמה"
יכ ןימאהל וטנ רשא םיברעה םיגיהנמה תא ודדוע הז גוסמ תועדוה
העויסבו התכימתב - לבקל םגו הזמ רתוי הברה שורדל םילוכי םה
.מ"הירב לש ליעפה
םייברעה םיגיהנמלו ירמגל הנתשה ןוכיתה חרזמב ינידמה בצמה
לארשי לש הלוסיחל איבהל תובר םינש הזמ םמולחש היה המדנ
אלש יפכ רצאנ ירוחאמ תודחואמ ודמע ברע תוצרא .םשגתהל דמוע
םימוצע םיזוכיר .הלעמ-הלעמ התלע רצאנ לש ותרקוי .םעפ ףא ויה
"תערכמ המחלמ"ל םינכומ יניסב ודמע םיירצמ אבצ תוחוכ לש
תוחטבה ויה ןכ .תורחאה ברע תוצרא תואבצ ויה ךכו ,לארשיב
ןיאש ,ולאכ תוחטבה לש ןמויקב תיברע הנומא תוחפל וא ,תויטייבוס
םג לעפת מ"הירב יכו לארשיל תיברעמ הרזע ינפמ שושחל םיברעל
המצע לארשי םע המחלמב .לארשי תבוטל ברעמה ברעתי םא איה
.הבר תולקב וחצניש םייוכיסה לכ םהל וארנ
וארקש ,וימודו רצאנ ומכ םיגיהנמ .הרבגו הכלה תיברעה תובהלתהה
םיברעה ויהיש דע היפצל ,תונלבסלו ימצע ןוסירל ןמזה לכ ךשמב
בצמל קר אל ץק םישל םה םילוכיש עתפל ושיגרה ,קיפסמ םיקזח
תוחוכ יוניפבו םירצימה תריגסב) יניס תמחלמ ירחא 1956 -ב רצונש
לש המויק לוסיח רמולכ) 1948 -ב םקוהש המל םג אלא (מ"ואה
.(לארשי תנידמ
היינפב .התזחש יפכ אל חתפתה בצמהש שיגרהל הלחה מ"הירב
תאמ תרגא ,שאב חתפיש ןושארה היהי אלש ףקותב הארק רצאנל
החסונ לוכשא יול הלשממה שארל ןיגיסוק מ"הירב תלשממ שאר
אל ךוסכסה תא רותפל הארקו ליגרהמ תמייאמ תוחפ ןושלב
ירוסה לובגב רקבל יטייבוסה רירגשל עיצה בוש לוכשא .המחלמב
דימ עוסנל תונוכנ עיבה ןכו םילארשי אבצ יזוכיר םש ןיאש חכויהלו
לש התדמע תא מ"הירב יגיהנמל תישיא ריבסהל ידכ הבקסומל
עונמל ידכ" ריהק םע תוצעיתה רחאל התחדנ וז ותשקב .לארשי
."םיברעה הידידיל מ"הירב ןיב הנבה-יא לש תורשפא
האצותכש םושמ תונבצע לש םינמיס תוארהל הלחה מ"הירב
ןדרי ךלמ ןייסוח .בצמב הטלש אל רבכ תוימנידה תויוחתפתההמ
תא דימעהו םירצמ םע יאבצ םכס לע םתחו ,יאמב 31 -ב ריהקב רקיב
"תוינרמש" תויברע תונידמ ןיב ךוסכסה .ירצמ דוקיפ תחת ואבצ
ףוקתל הקיספה תיטייבוסה תונותעה םגו חכשנ וליאכ "תוינכפהמ"ו
דאמ רצק ןמז ינפל התניכ ןתואש תויברעה תונידמה תא
יובילב הוולמ התיה אלול ,המצעלשכ וז הדבוע ."תוינויצקאיר"
תא הדדוע ףאש מ"הירב ידי-לע היופצ התיה ,טלשנ יתלב יברע םירצי
.התורצוויה
םירצמלו ברע תוצראל יטייבוסה קשנה תקפסא הרבגוה וז הפוקתב
תוארוה יפל ,בר ןוזפחב הארנה יפכ התשענ וז הקפסא .דחוימב
םייאבצה תודסומל ןמז קיפסמ ריאשהל ילבו תיטילופה תוגיהנמה
ןוכיתה חרזמה יאנתל םיאתה רחא וא הז קשנ םא קודבל םימיאתמה
,לשמל ,וקפיס םיטייבוסה .ותוא טולקל םילגוסמ ויה ברע תואבצ םאו
תולוחל םימיאתמ-יתלב ךא תוציבו תורהנ תחילצל םייביפמא םיקנט
.יניס לש םחה םילקאלו
  ינויב 5 -ה דע ברע תוצראל מ"הירב הקפיס יאקירמא ןדמוא יפל
:אבה קשנה תא 1967
,(360 -מ רתוי) םיחתות (םירצמל 1400 םהמ ,2500-מ רתוי) םיקנט
םירציבוהו תומגרמ
יתלבו םיניירושמ תוסייג יאשונ ,(הירוסל םבור ,950 -מ רתוי)
-כ) ברק יסוטמ ,(םירצמל תיצחממ רתוי םהמ ,2000 -כ) םיניירושמ
ןכו (םירצמל ןלוכ ,12 דע 9) תוללוצ ,(םירצמל םישילש ינשכ ,700
.ריוא-עקרק יליט תוללוס 25 -ל 10 ןיב (םירצמל קר) ללוכ ,רחא דויצ
םיטייבוס םיאנכטו םיחמומ ,םיכירדמב הוול הז יאבצ דויצ
.וב שומישה תארוהלו ותקזחאל
תוצראל וחלשנש םייאבצה םיחמומה יחווידו םיברעה ידיבש הז קשנ
לע םיברעה לש ףידעה םחוכב םיטייבוסה לש םתנומאל ומרג ,ברע
.הברה התשלוח לע ורבד ,לארשימ ,םירחא םיחוויד .לארשי
אל םה .היבשות םע דבלב טעומ עגמ היה לארשיב מ"הירב יגיצנל
םיימשר ,םירגוסמו םירוגס דימת ויה .תוישפוחו תויולג תוחיש להינ
היצמרופניא ,שארמ תונכומ תודמע םהל ויה רבד לכל .םינדשחו
תומגמ העפות לכ ירוחאמ אוצמל וסינ םה .תומודק תועדו םהלשמ
לע ידמ רתוי וכמס םה .םימייק ויה אלש "ידוס עקר"ו תורתסנ
.תונותעב םסרופש המ לעו תוירקמ תועידי ,תוחידב ,תוליכר ,תועומש
לש רקחמו שוריפ ,םוגריתב בר לופטל תמזגומ תובישח וסחי םה
םהל התיה דימת אלש ,םירטוז םיאנותע ובתכש םירמאמ
.וקסע םהבש םיאשונה לע תקפסמ היצמרופניא
,הדובע רסוח ,םיילכלכ םיישק לע ורבד לארשי לע םהלש תוח"ודה
רסוח לע אל םא ,תוגיהנמה דצמ הערכה רסוח ,םיימינפ םיכוסכס
דחוימב ,ץוח עויסב ירמגל היולת הנידמהש ונעט םה .ללכב תוגיהנמ
.םייקתהל הילע השקי וידעלבש ,ב"הראמ
הדימב ועפשוה לארשי יבגל םייטייבוסה םיחמומה לש םהיתודמע
ירסח ,םינדחפכ םידוהי לש םהינפב הריוצש תומדה ידי לע תרכינ
םידחא וגהנש יפכ ,ב"ויכו עצב יבהוא ,םייכונא ,םחלהל תלוכיו ןוצר
.מ"הירבב םידוהיה תא ראתל םהמ
ברע תוצראב םייטייבוסה םיחמומהו םיצעויה ורייצ תאז תמועל
.ירמגל תרחא הנומת
ףסונ הזו .ברקל תונוכנו םינומיא לע תמדקתמ המר לע וחוויד םה
וארנש תויטייבוסה תויאבצה תונירטקודהו יטייבוסה קשנה תונוילעל
ורגיפ םייברע םילייחש ןועטל ולכי אל םה ."ןהילאמ תונבומ"כ
,םליבשב ידמ ךבוסמ יטייבוסה קשנהש ,םתרשכהבו םתשיפתב
ולשכנ יכ םישרפתמ ויה הלאכ םירבד .היוקל התיה ותקזחאש
תא םיחיכומ ויה תומדקתה לע םיחווידש דועב ,םהידיקפתב
תא אלא ועמשו ואר םהש המ תא אל וחוויד םהש םג ןכתי .םתחלצה
המ לכש ועדי םה .עומשל וצר םהילע םינוממהש םהל הארנש המ
תוירואית לש ןתונוכנ תא וחיכויש "תודבוע" איבהל היה םהמ ופיצש
םישנא לש םהיתוחומב ואצמוהש בצמ ירואית לשו תונכומ ויה רבכש
ברע תוצרא לע ובשח רשאו הבקסומב תוחונ תואסרוכב ובשיש
תוטעומ העידיו הנבה םהל התיהו םייטייבוסו םייפוריא םיגשומב
.ןוכיתה חרזמה תוצראב בצמה לע רתויב
תויוחתפתהה לע תונוש תועדו תוכרעה ויה םמצע םיסורה ןיב םג
הארנה יפכ ודדוע םהינימל ןיעידומה יתורישו אבצה יגוח .הז רוזאב
םידיקפ וליאו רתוי תויתמחלמ תודמע טוקנל ברע תוצרא יטילש תא
ישעמ תוצרפתה תעינמלו םירציה ןוסירל תונויסנ ושע ץוחה דרשמב
.הביא
ורבס םה .חצנלו םחלהל לארשי לש התלוכיב ונימאה אל םיטייבוסה
םיאולימ סויגל םורגיש רבד ,ןמז הברה ךשמית רוזאב תוחיתמהש
םיקזנ ומרגיש םילבחמ לש תורידחל ,התלכלכ לע דיבכיש לארשיב
תומצעמ לש ץחל רחאל וא ,המצעב זא שקבת לארשי .םיבורמ
ןכתיו) החטשמ קלח ןובשח לע וליפא ילוא ,ינידמ ןורתפ ,תויברעמ
רכינ קלח טולקתו (1947 תנשמ הקולחה תולובגל תגסל םיכסתש
לארשי ,רצאנ לש הרקויה הלעת הזכ הרקמב .םייברעה םיטילפהמ
םוקמ תווהל קיספת ,מ"הירבבו ברע תוצראב ירמגל היולת היהת
.תידוהי הנידמ תויהל םג קיספת ןמזה ךשמבו היסור ידוהיל הכישמ
וכירעה םיברעה אלו מ"הירב אל .וז ךרדב וחתפתה אל םירבדה ךא
לש םתלוכיו םנוצר תא ןכו לארשיו ברע תואבצ לש םחוכ תא הנוכנ
.ךכב ךרוצ היהי םא םחלהל לארשי םעו ל"הצ ,לארשי תלשממ םימיה תשש תמחלמ
ןדרי ,הירוס .1967 ינויב 5 -ב ולחה םירצמו לארשי ןיב תוברק
.םוי ותוא ופרטצה ,קאריעו
םג םא ברעתהל אלש ימשר יתלב חרואב ןוטגנישוול הזמר מ"הירב
.תאז השעת אל ב"הרא
םוי ותוא לש בורעב המסרופש מ"הירב תלשממ לש תימשר העדוה
.קשנה תתיבש יוקל תגסל לארשיל הארקו םיברעב הכימת העיבה
תרמוש" מ"הירב תלשממ יכ רמאש לפרועמ םויא הללכ העדוהה
."בצמה שורדיש םיעצמאה לכב טוקנל תוכזה תא המצעל
םירצמ לש םבור ,םיסוטמ 400 -מ רתוי דימשה ילארשיה ריואה ליח
םיברעה .יניס יאה יצחל וסנכנ ל"הצ תוחוכו ,מ"הירב תרצותמו
.םיילארשי םיסוטמ לש םתלפה לעו תוברקב תונוחצנ לע ועידוה
ינויב 6 -ב האציש תיטייבוסה תונותעהו ךכב ונימאה הארנכ םיסורה
תקספהל ברעמה תומצעמ וארק מ"ואב .ולא תויברע תועידי לע הרזח
ינפלש םיוקל הגיסנל הארקו ךכל הדגנתה מ"הירב .םיאנת אלל שא
רבדה היה ,מ"הירב השרדש יפכ לארשי הגוסנ אול .תוברקה תלחתה
וחצינ םהש ,יניס תמחלמב תאז ושעש יפכ ,ןועטל םירצמל רשפאמ
ןכו יניס יאה יצח לש ועצמאל ל"הצ תוחוכ ועיגה ינויב 7 -ב .המחלמב
לע הרביד דוע תיטייבוסה תונותעה .םילשוריב הקיתעה ריעל וסנכנ
לש תורשפא לע הבקסומ וידר עידוה רבכ ברעב ךא ,םייברע תונוחצנ
.ילארשי ןוחצנ
תא ומישאה םה .ץאוס תלעתב טישה תקספה לע ועידוה םירצמה
תופתתשהבו לארשי לעמ "תיריווא הירטמ" תמקהב הינטירבו ב"הרא
הז .תורחא תויברע תונידמ םג ורזח וילעש רבד ,תוברקב לעופב
.םתבוטל הרישי תיטייבוס תיאבצ תוברעתה תשירדל "קומינ" שמיש
הדיצמ תוברעתהב יכו רבדב תמא ןיא יכ תעדל הביטה מ"הירב םלוא
.יתמצעמ-ןיב תומיע תנכס הנומט
יטייבוסה יצה .ולא תונעט המצעב קודבל תורשפאה התיה מ"הירבל
היה לוכיו ב"הרא לש יששה יצה תוינא תעונת ירחא בקע ןוכיתה םיב
תיברעמ המצעמ וא ב"הרא דצמ לארשיל עויס לכ היה אלש חכוויהל
רחאל) הבקסומל ךכ לע וחוויד הז יצ ידקפמש קפס ןיא .תרחא
.(המחלמב הפתתשה אל ב"הראש רצאנ םג הדוה המחלמה
תחאש חכש רצאנ .המחלמב הרישי תוברעתה דגנ וטילחה םיטייבוסה
תוגיהנמה לש הבוריס היה יניס-יטייבוסה ךוסכסל תוביסה
םתוינידמ תא םליבשב עבקי גנוט-הסט ואמש םיכסהל תיטייבוסה
אל מ"הירב .םיניסה לע קר אל לח הזשו ,םחלהל םהילע יתמ טילחיו
המחלמל התוא רורגל היה לולעש ךוסכסב תורישי ךבתסהל התצר
.ןיינע לכ הל היה אל ןבומכ הבש ,ב"הרא םע תיניערג
םירצמ רירגש ראת ,ןיגיסוק ,מ"הירב תלשממ שאר םע החישב
."רבעב ונל םתחטבהש יפכ" ידיימ עויסל ארקו בצמה תא הבקסומב
התלוכיבש המ לכ השעתו םיברעב תכמות מ"הירבש הנע ןיגיסוק
אל וצראש ריהבה ךא ,לארשי לש התגיסנלו המחלמה םויסל איבהל
:ראשה ןיב רירגשה בתכ ותלשממל וחוודב .ךוסכסב לעופב ףתתשת
."םרוע לע קר םיבשוח הלא םישנא"
לק הל היה אל םיברעל יאבצ עויס שיגהל מ"הירב התצר ול םג ךא
.תאז תושעל
הפועתה תודש בורו דבלב םילבגומ םייאבצ תוחוכ הל ויה הז רוזאב
.המחלמה לש תונושארה תועשב וסרהנ םייברעה
האירקב תויברעמה תומצעמל ףרטצהל ןכ לע הטילחה מ"הירב
האירק ילבו יאנת ילב שא תקספהל ,ינויב 7 -ב ,ןוחטבה תצעומב
.תילארשי הגיסנל
תוצראמ עונמלו ל"הצ לש ותומדקתה תא רוצעל התיה ךכב התמגמ
םיטייבוסל הארנש המו םיפסונ םיחטש ןדבא ,רתוי הלודג הלפמ ברע
תורמל ךא .םייברע םיגיהנמו םירטשמ לש םתליפנ - רתויב ןכוסמכ
וארו שא תקספהל הירוסו םירצמ דימ ומיכסה אל יטייבוסה ץחלה
."הדיגב" אל םא "העינכ" תיטייבוסה הדמעב
וטלתשהש רחאל ןדרילו ץאוס תלעתל ל"הצ תוחוכ ועיגה ינויב 8 -ב
.ןורמושו הדוהי לע ,יניס יאה יצח לע
ב"הרא לש המחלמב לעופב ןתופתתשה לע תויברעה תועדוהה
ומחלנ םהש םיבשותל ריבסהל ידכ ,םינפ יכרצל םג ושענ הינטירבו
תועדוה ,םוקמ לכמ .תורידא תומצעמב םא יכ הנטקה לארשיב קר אל
ןיבו ברע תוצרא בור ןיב םייטאמולפידה םיסחיה קותינל ואיבה ולא
טפנה תקפסא תקספה לע ועידוה הירי'גלאו תייווכ .הינטירבו ב"הרא
.(תידועסה ברעו בול םג תרחמלו) ולא תונידמ יתשל
ןדרי .שאה תקספהל ןתמכסה לע הירוסו םירצמ ועידוה ינויב 8 -ב
.ךכל המכסה ןכל םדוק דוע העיבה
וארקנ ןהבש , ברע תוצרא םע "תוהדזה תופסא" וכרענ מ"הירבב
.לארשי תא תונגלו םיברעב הכימת עיבהל םיפתתשמה
.הירוסל לארשי ןיב תוברקה ושדוח ינויב 9 -ב
וב רזח ךא) וידיקפת לכמ ותורטפתה לע רצאנ עידוה םירצמב
.(תרחמל
הריכזה אל ,ולש תורטפתהה םואנ תא הטטצב ,תיטייבוסה תונותעה
לע תירצמ תחלשמ יאמב הריהזה מ"הירב יכ רמא ובש עטקה תא
.הירוס תא ףיקתהל תוילארשי תונכה
םייפוריא-חרזמה התירב ילעבו מ"הירב יגיהנמ ופסאתנ הבקסומב
םתסובת תקתמהל םיברעב יתבר הכימת העיבהש העדוה לע ומתחו
וק טוקנל הטילחה הפיסאה .לארשי לש תידיימ הגיסנל השירדו
-ורפה תויברעה תונידמל בחרנ עויס שיגהל ,לארשי יפלכ רתוי ףיקת
םירשקה תא קתנל ןכו ןהירטשמ תליפנ תא עונמל ידכ תויטייבוס
.לארשי םע םייטמולפידה
העדוהה לע םותחל ,לארשי דגנ תופקתהל ףרטצהל וברס הינמור יגיצנ
:ןיגיסוק ירבדל הבושתב רמא םגיצנ .לארשי םע םיסחיה תא קתנלו
הינכשמ דחא דגנ תונפקות השעמ התשע הנטק הנידמש חיננ"
?התא םיסחיה תא קתנל תקפסמ הביס תאז םאה - הנממ םילודגה
המצעמ םע ךיסחי תא קתנמ ךניאש הדבועה תא קידצת ךיאו
תיטסילאיצוס הנידמ םינש ךשמב הציצפמה (ב"הרא) תיטסילטיפק
.ךכל הבושת התיה אל ןיגיסוקל "?(םנטאיו ןופצ) הנטק
קשמד ןווכב ןלוגה תמרב ל"הצ תוחוכ ומדקתה ינויב 10 -ב
.טטומתהל לולע הירוסב רטשמהש הגאד העבוה מ"הירבבו
המייאו ןוחטבה תצעומ לש ידיימ סוניכ השרד תיטייבוסה תחלשמה
."רתויב יניצר בצמ רצווי ,תונפקותה דימ קספית אל םא"ש
תוחוכ רשאכ רקובב אל השענ הז ךא ,תוברעתהב ומייא םיטייבוסה
ןלוגה תמר רשאכ םירהצה ירחא אלא ,ןלוגה תמרב וענ דוע ל"הצ
רחאל ,שא תקספהל התונוכנ תא העיבה רשא לארשי ידיב התיה רבכ
.תותיזחהמ תחא ףאב תוברק ויה אל רבכש
םייטמולפידה היסחי קותינ לע מ"הירב תעדוה המסרופ םוי ותואב
.לארשי םע
תא םיניפהו םש םילארשיה םיסרטניאה תא גצייל ומיכסה םידנלוהה
תא וקתינ מ"הירב ירחא דימ .לארשיב םייטייבוסה םיסרטניאה
םג םידחא םימי רובעכו ,היקבולסוכ'צו הירגלוב לארשי םע םירשקה
.היבלסוגויו הירגנוה ,ןילופ
וסינו ,מ"הירבב םיבר ולאש ,המחלמב םיברה לש םתלפמל םרג המ
םיינש ובתכ ,םיוסמ ריכב ןיצק וא לרנג דצמ הדיגב התיה אל :בישהל
.ריהקב יאבקסומה "הדבארפ"ה יבתכמ
וב ויה ךא .רתויב ינרדומהו הנושאר הגרדממ קשנ היה םירצמ אבצל
םינוקיתל ודגנתה ,הכפהמה תא ןוצרב ולביק אלש םיניצק
םילייחה ןיב "תיטילופ תוליעפ"לו 1961 ילוי תומאלהל ,םיילאיצוסה
,אבצה תא םבזעב ,ולביק םהמ םיברו םמצעל קר וגאד הלא םיניצק
םתורשעתהל וגאדו יתכלממה ןונגנמבו הישעתב תוריכב תורשימ
וארקו רטשמב וכמת ,םיבתכה וחוויד ,םירצמב םעה ינומה .הריהמה
תאו יתכלממה ןונגנמה תא שדחמ ןגראל ,הלא םיניצק קיחרהל
."יברעה יטסילאיצוסה דוחיאה" ,תטלשה הגלפמה
תומרופירהו רטשמה ללגב אל ,ורמא ,המחלמב הסבוה םירצמ
.הב םיבר ויה דוע ןשיה רטשמה ידירשש ינפמ אלא ,רצאנ גיהנהש
םיניצק םתוא ללוכ ,ןשיה תקחרהל ,תומרופיר רתויל וארק םה
.ותונשל ודגנתהו ותוא וגצייש םידיקפו
תמחלמב םיברעה לש םהיתוילשא תנזהב מ"הירב לש הקלח עקר לע
יכ הדבועה ןמ םלעתהל ןיא ,וז המחלמ לש היובילבו ,םימיה תשש
תיברע תיאבצ הלפמ המרגש דבלב וז אל הדבל לארשיש הל רורב היה
-תינידמה היגטרטסאב הסובת םיטייבוסל הליחנה ףא אלא ,הארונ
.םימיה תשש תמחלמ ברע ןוכיתה חרזמב הב וטקנש תיאבצה
לש תורשפאה לורטינ רמולכ ,המצע לע מ"הירב הלטנש דיקפתה
,םיברעה םע ןיוזמה הכוסכסב לארשי תבוטל תינאקירמא תוברעתה
תוילרטינה תודמעב תוזחאיהה ידי לע אקוודש םושמ ,וכרעמ דביא
תוארה תדוקנמ ,מ"הירב הרשפיא ,לעה-תומצעמ יתש לש תוידדהה
ושקיב ידכב אל ירהו - לארשי לש םישרמה הנוחצנ תא ,תיברעה
-ולגנא תיריווא תוברעתה התיה יכ םשורה תא רוציל םירצמה
.תוברקב לארשי תבוטל הליעפ תיאקירמא
,תיברעה תונטחסה תרותב דמימ דוע םיטייבוסה תא דמיל הז חקל
ןוכיתה םיב תיגטרטסא תיאבצ תוחכונל תיתשת תיינב - הרטמה ךא
םיעצמאה לכ תא םיטייבוסה יניעב שדקל הכישמה - ןוכיתה חרזמבו
לש וינותנ תא ןחב ןילמרקה יכ הארנ ,ךכ םושמ .התגשהל םישורדה
.םימיה תשש תמחלמ ימיב יאבצה בצמה
ברעתהל תלוכיה ב"הראל התיה וז המחלמב יכ ודמיל הלא םינותנ
תוינאו םיסיסב ויה םיטירבל םג .הלש יששה יצה תועצמאב רוזאב
תוחוכ ,תאז תמועל ,ויה מ"הירבל .ןוכיתה חרזמה תברקב המחלמ
.יאמצע ץחמ חוכ אללו העיגפל תולקב ןתינה ןטק יצ ,דבלב םיטעומ
םוקמב תיריווא הירטמ אללו יריווא עויס אלל ,ריוואב תוחוכ תחילש
םתאצוה ירחא דחוימב ,יתואיצמ יתלב אלא ןכוסמ קר אל היה ומצע
התסינ מ"הירב .הירוסו םירצמ לש ריוואה יסיסב בור לש שומישמ
הלא םייללכ םינותנמ םיחקלה דומיל רחאל לועפל המחלמה ירחא
םידיינ התיחנ תוחוכ לש ןתמקהב ,ןוכיתה םיב יצה תודיחי רובגיתב
תיאבצה התוחכונ תקמעהו תרבגהבו ,םיקוחר םירוזאב תולועפל
.ברע תוצראב  תואיצמו תווקת - ת"הזמב תיטייבוסה תוחכונ התוססבתה
ינידמה רושימב
היגוסה יכ ,עודיה ללכה תא הקזיח היתואצותו םימיה תשש תמחלמ
הארייו ,םיימואל-ןיבה םיסחיה תכרעמב רתויב תבכרומהו תכבוסמה
הלודג המצעמ ןיב םירשקה תייעב איה ,הארייש לככ רזומ רבדה
תאצמנ ןיידע הנטקה הנידמה םא דחוימב ןוכנ רבדה .הנטק הנידמל
תיתרבח אל םא ,תינכטו תיעדמ תוחתפתה לש םיינושאר םיבלשב
- תיטסינומוקה המצעמה לש הסחיל רשאב רמוחו לק .תיטילופ
םיסרטניאה ןיבו םיירנירטקודה היתונורקע ןיב תצצורתמה
ןיב תקבאנה תיטסינומוק-אל תיברע הנידמ םע - הלש םייתמצעמה
.הלש םירופאה םוי-םויה יכרצ ןיבו המצועלו תולדגל תופיאש
בחרמב םידחא םידיקפת תחא הנועבו תעב אלמל הצלאנ מ"הירב
ילב ,םלשו דרפנ חרואב דחא ףא אלמל התלוכיב היה אל רשאכ ,ונלש
.םירחאה הידיקפתב העיגפ
"םידקמתמה" םירטשמה תפולאכ המצע התאר "תינכפהמ"כ מ"הירב
.המצעמכ םג לועפל הצלאנ ךא ,"ימואל רורחשל" קבאמה תגיהנמכו
םא ,םלועה לע הטילשל ב"הרא לש התגוז תבכ לועפל הפאש תאזככ
יתש תוגהנתה יבגל ,ךכמ העבנש תוירחאה לכ םע ,הלילשל םא בויחל
.ימלועה םולשה תחטבהל ,לעה-תומצעמ
התלוכי תחכוהב אלא רצוויהל לוכי וניא לע-תמצעמכ הדמעמ םלוא
ךא .יברעמה עויסל ףילחתכ רחאו יטילופ ,יאבצ ילכלכ עויס חיטבהל
התרטמ תמשגהל ירמוחה סיסבה תא תונבל התלוכיב עגופ רבדה
.הל הצוחמו מ"הירב ךותב יטסינומוק רטשמ םיקהל תיגולואידיאה
איהש דיקפתה תא להנל היתויורשפא לע העיפשמ וז הנורחא הדבוע
שארב שרודה ,ימלועה םזינומוקה תגיהנמכ המצע לע תלטונ
תודוסיב התוקבדב תפומו המגוד היהת הבקסומש הנושארבו
תמאתהמ ענמיתו ,םיירניורטקודה ויתונורקעבו םזינינל-םיזיסכרמה
םייתמצעמה םייתכלממה םיסרטניאה תורשל הלא תונורקעו תודוסי
.הלש
לע םשיבלהל םיסנמ רשאכ רתוי םיבכרומ םישענ וללה םידוגינה
,תויברעה תונידמה םע מ"הירב לש היסחיב תויתואיצמה תויעבה
.מ"הירב לש ולאמ םינוש ןהלש םיימוקמה םיסרטניאהש
,הנטק הנידמ לש הלא ןיבו המצעמ לש םיסרטניאה ןיב הז ינוש
יוטיבה .1967-1955 םינשב ברע תוצרא םע מ"הירב יסחי תא ןייפיא
םיסרטניאה ןיב םימייקה םיפירחה םידוגינל רתויב ישחומה
היתוחוקל לש םיימוקמה םיסרטניאל הבקסומ לש םיילאבולגה
,םייברעה
אל םיטייבוסלש העש ,הירחא דימו םימיה תשש תמחלמ ימיב ןתינ
עוגפל ילב ,ימוקמ יאבצ ךוסכסב ברעתהל ,המצעמכ ,תלוכיה התיה
תא ןכסל ילבו לע-תמצעמ יטילשכ םירחאה םהידיקפתב תושק
ןזאמב תירטנמלאה הנחבאה התיה אל םיברעלו ,ימלועה םולשה
תגשהל הרישי תיטייבוס תיאבצ תוברעתה םשרודב ימלוע תוחוכ
.לארשי הנידמ לוסיח - םתרטמ
םיסרטניאה ידוגינ תפישחמ האצותכ דאמ העגפנ מ"הירב לש התרקוי
.םיברעה לשו הלש
הבקסומ םע םיסחיה לש תיברעה הייארה תא הנייפא יברעה בוחרב
דועב דצה ןמ התדימעמ הרמה הבזכאה תשוחת הלפמה ירחא
ירבדב רתויב תושקה תוסובתה תחא תא םילחונ םייברעה תואבצה
- ,ךופה בצמה היה ול יכ ,הזה םויה דע וליפא ,םינימאמ םה .םהימי
ילב ,לארשי תא ליצהל השח ב"הרא התיה ,םיברעה וחצינ ול רמולכ
םהש ןכתי .םוקמ תברקב מ"הירב לש תיאבצה התוחכונב בשחתהל
לילכ לסחל םיברעל החינמ התיה אל המצע מ"הירב יכ םינימאמ ףא
הלא חור יכלהל תעדומ התיהש ,הבקסומ .ילארשיה םויקה תא
יכ ךכ לע המצעב הזגר ,םייברעה םיטילשה ברקב ףאו ,יברעה בוחרב
תרמצה לש הבושחה הלועפל וליפא ךרע םיברעה יניעב עדונ אל
-תקספהל ןוחטבה תצעומב הריהמ הטלחה לבקל הגאדש ,תיטייבוסה
תוטטומתהמ "םימדקתמה" םייברעה םירטשמה תא ךכב הליצהו שא
לש ןהיביתכתל םיברעה לש יאנת אלל העינכל ילוא האיבמ התיהש
.ב"הראו לארשי
תלצהל םיטייבוסה םיצמאמה ןמ םלעתהל לוכיה יברע ןיא ,תאז םע
,תררחסמ תוריהמב המירזה מ"הירב .הירוסבו םירצמב םירטשמה
עויס הטישוה ןכו ,שידח קשנ לש תומוצע תויומכ ,םירצמל רקיעב
קלח םייברעה םיגיהנמל ריזחהש רבד ,םירחא םימוחתב יברימ
רקיה וריחמב תובשחתה ילב .םהירטשמ תופיצר לע רמשו םתרקוימ
מ"הירב הריזחה ,תיטייבוסה הלכלכה לע טעמ אל דיבכהש עויסה לש
תא םג ,םירשק המע תומייקמה תויברעה תוצראה ראשלו םירצמל
תפסונ תחא הלפמ רשאמ רתוי התיה אל ולחנש הסובתה יכ הנומאה
.הערכוה אל דועש הכרעמב
ךות הכשמש ,םיטייבוסה לש רתויב תולודגה תועקשהה תחא וז התיה
רתויב םיצוחנה םירכינ םיביצקת שארמ יופצ יתלב ןפואבו רצק ןמז
.םיינויחה היכרצלו מ"הירבל
תוחכונב העגפ אלש קר אל תיאבצה תיברעה הלפמה םלוא
םיבוט םייוכיס מ"הירבל הנתנ ףא אלא ןוכיתה חרזמב תיטייבוסה
.רוזאל לעופב רודחל
-תורסח תויונמדזה מ"הירב ינפב החתפ םיברעה תשלוח תשחמה
.רוזאב תיגטרטסאה התוזחאה סוסיבל היתורטמ םודיקל םידקת
תרחמל תויברעה חוקימה תודמעו ,תולודג הכ ויה תויברעה תוסובתה
לש םתולת תרכינ הדימב הרבגש ,ךכ ידכ דע תושלח המחלמה
לש הידסחב ,םירצמ דחוימבו ,םייברעה םילקידרה םירטשמה
.מ"הירב
תועקשהה תא המצעל קידצהל תיטייבוסה תוגיהנמה התיה הלוכי ןכל
םעהו דסמימה יפלכ תבייח איה יכ רבסוה תוחוקלה יפלכו ,תומוצעה
וז ןושלב ,השרדש הרומתה .תועקשהל הרומת שיש חיכוהל יטייבוסה
םיה ןגאב תיגטרטסאה התוחכונל םיזחאמ תשיכר :התיה ,תרחא וא
תוצרא דצמ תונוכנ רתי ,יסרפה ץרפמבו ברע ןרקב ,ףוס םיב ,ןוכיתה
הסיפתה חורב ןהב תוימינפ תויתרבח תוילכלכ תורומתל ברע
תיברע ץרא לכב יממעה סיסבה תבחרהו תמאתה רמולכ ,תיטייבוסה
םיטייבוסה םע חווט-ךורא הלועפ ףותישל ,םירצמב רקיעבו ,תילקידר
.םמצע םייחכונה םירטשמב קר יולת היהי אלש
ןיגפהל ןוכנ ,ןוכיתה םיב תיסחי לודג יצ מ"הירב הקיזחמ 1967 זאמ
תוערכהבו םיכלהמב ויזוכירבו ויתועונתב עייסל ,תיטייבוס תוחכונ
יששה יצה תא דחוימבו םייברעמ םיימי תוחוכ לרטנלו תוינידמ
תיברעמה הפוריא לשו ו"טאנ לש ךרעמה ףוגיא םג ותמגמ .יאקירמאה
לש םיינויח םי יביתנ לע (קודה חוקיפ תוחפל וא) הטילש ,ללכב
לע ןגהל ןכו ןוכיתה םיה יפוחל תונכושה תימורדה הפוריא תונידמ
תונכסו םימויא ינפמ ,הירוסו םירצמ לש ומכ ,תויתודידי תולשממ
התא ןכסל תולולעה תוימינפ תויוממוקתה ינפמו םיינוציח
.ולא תולשממ לש תיטייבוס-ורפה היצטניירוא
םיטייבוסה לש תימיה םתוחכונל הליע אוה ילארשי-יברעה ךוסכסה
.ןוכיתה םיה חרזמב
הכיפהה ,ןיסירפקב בצמה :םירחא םימרוג םג תויהל ולכי ךכל ךא
,היכרותל ןווי ןיב תוחיתמה ,ןוויב םילנולוקה רטשמו תיאבצה
לע .היבלסוגוי םע מ"הירב לש היסחי ,הינבלאב תיניסה העפשהה
תשירפ ,הילטיאב תיטילופה תוביציה רסוח תא ףיסוהל רשפא הלא
םיסיסבה ןמ התאיציו ו"טאנ לש תיאבצה תוליעפה ןמ תפרצ
ןיינעב ידרפסה-יטירבה ךוסכסה ,הקירפא ןופצב הלש םייאבצה
העפשהל תודגנתהה :ברע תוצראב .דרפסב טקשה-יא ,רטלרביג
םיכוסכס ,םימיוסמ םירטשמ לש תוביציה רסוח ,תיברעמ תוחכונלו
לועפל מ"הירבל תונמדזה תתל םילוכי הלא לכ .דועו םייברע-ןיב
.התעפשה תבחרהלו תיברעמה תוחכונה םוצמצל
תוחפל ,תיארנ ןוכיתה םיב תיטייבוסה תימיה תוחכונה לש התועמשמ
ןיא" יאקירמא ןשרפ יפל .תיאבצ רשאמ רתוי תיטילופ ,העש יפל
םע דדומתהל םילוכי םה ןיאו ןוכיתה םיב תיריווא הירטמ םיסורל
יצה .תולודג םיסוטמ תואשונ יתשו תוינא 60-50 ללוכה ,יששה יצה
.תאז העשב דאמ ליעומ יטילופ קשנ אוה ךא ,המחלמ-יצ וניא םהלש
תוחוכמ תוחנ ןוכיתה םיב יטייבוסה יצה בשחנ תיאבצ הניחבמ
תעב םילוכי ו"טאנ תוחוכ .יאקירמאה יששה יצה ילב ףא ,ו"טאנ
,יליה סינד תיטירבה רוביילה תלשממב הנגהה רש ירבד יפל ,המחלמ
ךשמב ןוכיתה םיב תויטייבוסה המחלמה תוינא לכ תא עיבטהל
.םירופס םיעגר
ו"טאנל שיש ןמז לכ רתויב לבגומ ימיה יטייבוסה םויאה וירבדל
תושקהל תאז תמועל לוכי אוה .ןוכיתה םיב תטלחומ תיריווא תונוילע
סניראמה תתיחנ ןוגכ םיעצבימ לש לעופל םתאצוה לע רתוי
.ללכב םלרטנל וא ,1958 -ב ןונבלב םייאקירמאה
יברעמ חוקיפב תואצמנ םילנדרדו רטלרביגב ןוכיתה םיל תוסינכה
האיצי וא הסינכ עונמלו ןמסחל תולוכי תויברעמה תומצעמהו
ןאכמו ,םייתניב רוגס - ץאוס תלעת - ישילשה חתפה .ןכרד תיטייבוס
םתוחכונ .וילע םחוקיפלו ותחיתפל םיטייבוסה םיסחיימש תובישחה
,ןוכיתה םיה יפוחל תונכושה תוצראב םיטייבוס םייריווא תוחוכ לש
םתותיחנ לע םיסורה תא תיקלח תוצפל הלוכי ,הירוס וא םירצמ ומכ
.הז םיב תיריוואה
יסרפה ץרפמב ,םודאה םיב תימי תוחכונ תמייקמ מ"הירב
,ןמית ילמנב תודידי ירוקיב תוכרוע היתוניפס .ידוהה סונייקואבו
איה םהילא רתויב תיעבטהו הבורקה ךרדהש קאריעו ןמית םורד
.ץאוס תלעתו ןוכיתה םיה ךרד רוחשה םיב םייטייבוס םילמנמ
םויק תא התשע ,םודאה םיה תובישח תא המצמצ הלעתה תריגס
.ופקיה תא המצמיצו רתוי השק וב תיטייבוסה תוחכונה
,הלא םימיל םייצ תא חולשל םיטייבוסל רשפאת החותפ ץאוס תלעת
תפרחה .קוחרה חרזמלו הקירפא חרזמ תוצראל םכרד תא רצקל
,ודוהב מ"הירב לש התוניינעתה תא הלידגה יניס-יטייבוסה ךוסכסה
תא תרשפאמכו ןיסל דגנ-לקשמכ ,היסאב הלדגב הינשה הנידמה
ךרדהש ודוהל יטייבוסה עויסה תבחרהל םרג הז .המורדמ הרותיכ
.הלעתה ךרד איה הילא תיעבטהו הרצקה
,םנטאייו ןופצל יטייבוסה יאבצה עויסה יבגל םג םירומא הלא םירבד
.ב"ויכו ןאפי םע הרחסמ
תריגסמ האצותכ םרגנש קזנב הברה רבודמ םיטייבוס םימוסרפב
םש רמאנ אל טעמכ ךא ,ברע תוצראלו הפוריא ברעמל ץאוס תלעת
יכ םא ,התחיתפב דחוימה הניינע לעו מ"הירבל םימוד םיקזנ לע רבד
.בר אוה ךכב הניינע ןבומכ
שארב ,ןוכיתה חרזמב הרק המ ריבסהל מ"הירב לע היה התלומעתב
זובזב םיברעל עויסב וארש הלאל ;המצע לש היסולכואל הנושארבו
םירחאלו מ"הירב ךותב םישורדה םיבושח םיילכלכ םיבאשמ לש
.הז רוזאב רתוי הליעפ תוינידמל ופיטהש
"םהב ודגב"ו רמה םלרוגל םתוא ושטנ םיסורה יכ ונעטש ,םיברעל
הבוטה םתדידי" הראשנו התיה מ"הירבש רבסוה המחלמה ןמזב
םינווכתמ הישעמו מ"הירב לע תרוקיב םיחתומה הלא לכ יכו "רתויב
איבהל ךכ ידי לעו "םהידידי"ל םיברעה ןיב ערק ידיל איבהל ךכב
.טלחומה םדודיבל
הגיצהש תיניסה הלומעתה לע ביגהל םג םיכירצ ויה םיטייבוסה
םכסה ידיל אב ךא ,םיברעל תוחטבה ןתנש ריינ לש רמנכ םתוא
.םיאקירמאה םע םבג ירוחאמ
ב"הרא לש "רשק"כ םיניסה ידי לע הראות םימיה תשש תמחלמ
טעמ םיניסה תא הניינע לארשי .ברע תוצרא ימע דגנ דחי םג מ"הירבו
קר םליבשב ושמיש תוינוציקה תוילארשי-יטנאה םהיתואמסיסו דאמ
.תורחא תומצעמ וא ב"הרא תא ףוקתל ידכ רישכמ
םידידי הל ויה אל .רוזאב םיסרטניא וא תוחכונ ויה אל ןיסל
תונטק תוילוש תוצובקל טרפ) בשחתהל הכירצ התיה םהיתועדבש
ףאו המחלמ תוחקלתהמ דיספהל המ הל היה אל .(רתויב תוטעומו
ב"הראו מ"הירבש לככ .ןוכנה אוה ךפהה .תפסונ תיברע הלפממ
ןיס לש הלקשמ הלוע ,ןהיניב תוחיתמבו תויאבצ תויעבב תוכבתסמ
.תיתמצעמ-ןיבה הריזב
םהיתולובגמ קוחרה רוזא יבגל םיניסה לש תוינוציקה םהיתואמסיס
םהל ויה .הנוש היה םיסורה לש םבצמ .הברהב םתוא ובייח אל
םיכירצ ויה םתוא םגש םיילאבולג םיבושיח ןכו רוזאב םיסרטניא
.ןובשחב תחקל
ךא .ברע תוצראב םיבר ידי-לע וטלקנ םיניסה לש םהיתואמסיס
םיניסהש ,יאבצו ילכלכ ,בחרנ עויסב ךרוצ היה תויברעה תולשממל
ןמאלו קשנ לש תונטק תויומכ קפסל ולכי םיניסה .ושיגהל ולכי אל
.הזמ רתוי אל ךא ,םירידס-יתלב םימחול לש תונטק תוצובק
יפכ ,רצאנ לביק ,המחלמה לש םינורחאה םיבלשב 1967 ינויב 9 -ב
וחיטבה וב םיטייבוסה םיגיהנמהמ בתכמ ,ןכ ירחא רפיס ומצע אוהש
.המחלמב דבאש ברה קשנה ותוא לכ תא םניח קפסל ול
ר"וי ,קאריעבו הירוסב ,םירצמב רקיב ינוי לש הינשה תיצחמב
ינכט עויסו קשנ חיטבה םירצמב .ינרוגדופ .ו .נ ןוילעה טייבוסה
לש םתחדה תא שרד םג ךא המחלמה ינפלש המרל דע אבצה םוקישל
םתפלחהו "ילדואיפ" אצומו תויברעמ-ורפ תויטנ ילעב םיניצק
מ"הירבב םינומיא ורבעש הלאכ דחוימבו םינמיהמ רתוי תודוסיב
.םמצע תא םש וחיכוהו
,עיצהו תפסונ תילארשי תומדקתהמ ששח רצאנש ןמזב היה רוקיבה
םירצמו מ"הירב ןיב ידדה הנגה םכסה לע םותחל ,יתפרצ רוקמ יפל
.תיטייבוס תיריווא הירטמ םירצמל חיטביש
.התוא החד אל םג הארנכ ךא וז העצה ותעשב לביק אל ינרוגדופ
דוע ורבעיש וז תונמדזהב רמא וילא הוולנש יטייבוסה ל"כטמרה
תא םותרל ידכ .םחלהל לגוסמ היהי ירצמה אבצהש דע םינש הברה
,"ינידמ ןורתפ" לש תרגסמב ,מ"הירב לע תטלחומ תונעשיהל םירצמה
ידי-לע םתחנו ןינל ץילמהש הרשפה-םולש תא רצאנל ינרוגדופ ריכזה
בוט ןכפהמ" יכ רמא אוה .1917 תנשב קסבוטיל-טסרבב םיסורה
."רשפתהל תלוכיה ול היהתש ךירצ
תואצות לוסיחל" תרחא היצפוא םיברעל התיה אל יכ לכל היה רורב
םיברעה ויה םיבר ךא ,ינידמה ןורתפה תועצמאב רשאמ "המחלמה
הלוספה ךרדכ םהיניעב הבשחנ איהש דוע המ ,וז ךרדב ונימאה אלש
."תיברע העינכ" םדידל ןשוריפש תורשפ תבייחמ איהש םושמ רתויב
יאבצ ןוחצנ תואצות תקיחמב בוט ןויסנ רצאנל היה רבכ ,ךדיאמ
תוחוכ תא בייחיש רדסה תבתכה רמולכ ,ינידמ גשיה ידי לע ילארשי
גישה 1957 תנשב יכ רצאנ עדי ,תאז םע .הריעז הרומתב תגסל ל"הצ
האר אל ,הזכ ץחל אללו ,לארשי לע ב"הרא לש הצחל בקע רבדה תא
לבקל םעפה וליבשב היה יחרכה :דועו תאז .הרטמה תגשהל יוכיס
םא תיברע-לכ הסובתל תישיאה ותוירחא ללגב םא ,אלמ יברע יוביג
.יברעה םלועה לע הינומגהל ויתופיאש ךשמה לשב
ינידמ רדסה גישהל לק הז ןיא יכ םירצמל הדיצמ הריהבה מ"הירב
תונלבסב רזאתהל םינכומ ויהי םא אלא ,1957 תמגוד ,םדי לע שרדנכ
.םיישקו םילותיפ םע הכורא ךרד דועצלו
הניא םנמא םיימלועה םישוגה ינשמ דחא תגיהנמכו המצעמכ מ"הירב
לשב ,יאבצה ךוסכסב תורישי ברעתהל המצעל תושרהל הלוכי
יוביג םירצמל תתל התלוכיב ךא ,ימלועה תוחוכה ןזאמ לש םילוקיש
הז רושימל םירצמ םתרית םא .ינידמה רושימב גיוסמ יתלבו אלמ
ינידמהו יאבצה םירושימב הבקסומ לש היביתכתל םאתהב לעפתו
יתמצעמה הלקשמ דבוכ לכ תא חינהל מ"הירב היהת תלגוסמ ,דחאכ
תואצות תא לסחל" ידכ וב היהיש ינידמ רדסה גישהל ידכ ישוגהו
לש התעד לע םילבקתמה םיאנתב ,1967 ינוימ לארשי לש "תונפקותה
אבצה לש ומוקישל ןוילע ץמאמ םיטייבוסה ושעי ליבקמב .םירצמ
תלוכי לעבל תיסחי תוריהמב ותכיפהלו שדחמ ונוגראל ,ירצמה
,שא-תקספה יווקב םייאבצ םיצחל תלעפהלו םירצמ תנגהל תיעצבימ
.םיינידמה םיצמאמל יוביגכ
לש תיללכה תרצעה לש דחוימ בשומ קרוי וינב חתפנ 1967 ינוי עצמאב
דמע מ"הירב תחלשמ שארב .ןוכיתה חרזמב בצמב ןוידל מ"ואה
יוקל תידיימ הגיסנ הנממ עובתל ,לארשי תא תונגל שרד אוה .ןיגיסוק
לכ לע ברע תוצראל םייוציפ םלשלו ינויב 5 -ה ינפל לש קשנה תתיבש
.המחלמה יקזנ
הרייעב ויתושיגפל תונמדזה שמיש קרוי-וינב ןיגיסוק לש ורוקיב
ולא תושיגפב .ןוסנו'ג ןדניל ב"הרא אישנ םע יסר'ג-וינבש ורובסאלג
.םידדצה ןיב תורבדיהלו רוזאל קשנה יחולשמ תלבגהל ןוסנו'ג ארק
העוציב ירחא קרש ןעטו תילארשי הגיסנל ארק תאז תמועל ןיגיסוק
.םירחא םיניינעב םג ןודל היהי רשפא
לש הגספ תדיעו םוטרחב הכרענ 1967 רבמטפסב 1 - טסוגואב 29 -ב
.ברע תוצרא ישאר
אל ,לארשיב הרכה אל ,לארשי םע םולש אל" לע הטילחה הדיעוה
."םצראל םיאניתשלפה תויוכז לע ףקותב הדימעו ,התא ןתמו אשמ
ברעמה תוצראל ותריכמו טפנה תביאש שודיח לע הטילחה םג איה
ומחלנש תונידמל טפנה-תוקיפמ ברע תוצרא לש יפסכ עויס לעו
לארשיב
- בולו ןוילימ 55 - תייווכ ,גנילרטש תוריל ןוילימ 50 - תידועסה ברע)
.(ןוילימ 30
עויסה .היתוטלחהמו הדיעוהמ הנוצר תועיבש תא העיבה מ"הירב
.םירצמל לודגה וקלחב דעוימ היהש ,תוינרמשה ברע תונידמ ונתנש
תוטלחה .תירצמה הלכלכב התכימתמ ,תוחפל תיקלח ,התוא ררחיש
"תילארשיה תונפקותה תואצות לוסיחל ינידמ ןורתפ" דעב הדיעוה
לע ,הרישי אל םנמא ,תרוקיב ועיבה םג םיסורה .הלש וקל ומיאתה
ידי לע הדיעוה תמרחה לע ןכו "ינידמ ןורתפ" הללשש תירוסה הדמעה
.םיירוסה םיטילשה
ןוכיתה חרזמה בצמב תפסונ םעפ ןוחטבה תצעומ הנד 1967 רבמבונב
.מ"הירב ידי לע םג הכמתנש הטלחה שדוחב 22 -ב הלביקו
לכות רוזאב הנידמ לכ ובש" ,אמייק רב םולש לע תרבדמ הטלחהה
איה .המחלמ תועצמאב םיחטש תשיכרל תדגנתמו "ןוחטבב תויחל
בצמ לוטיבל ,םיקזחומ םיחטשמ לארשי תוחוכ תגיסנל תארוק
ןתומילש ,רוזאה תונידמ לכ לש ןתונוביר דוביכ ,המחולה
ךותב תויחל ןתוכזב הרכהו תינידמה ןתואמצעו תילאירוטירטה
טיש שפוחב ךרוצה תא תרשאמ הטלחהה .םיחוטבו םירכומ תולובג
םיטילפה תייעב לש קדוצ רדסה ,רוזיאב םיימואל-ןיבה םיביתנב
הנידמ לכ לש תינידמה תואמצעהו תילאירוטירטה תומלש"ל הבורעו
הארק םג איה ."םיזרופמ םירוזיא תמקה םיללוכה םיעצמאב ,רוזאב
םע עגמב אוביש מ"ואה לש יללכה ריכזמה לש דחוימ גיצנ תונמל
.םידדצה ןיב םכסה םשל רבדב תועגונה תונידמה
םיחטש לע רבדמ ילגנאה חסונהש דועב .המצע הטלחהב ינוש םייק
לע ,(לארשי לש התעד לע לבקתה אלש) יתפרצה חסונה רבדמ ,םתס
.םיחטשה
הגיסנל ארוקה ףיעסה תא ושיגדה וז הטלחהל םיטייבוסה םישוריפה
םיקלח .הטלחהה לש רתויב בושחה קלחה תא וב וארו תילארשי
וא טישה שפוח ,רוזיאה תונידמ לכ לש תונובירה תחטבה ןוגכ םירחא
תינשמ תובישח ילעבכ םדי לע םיבשחנ "םימכסומו םיחוטב תולובג"
.לארשי לש התגיסנ ירחא קר רשפאתהל יושע םנורתפש דבלב
-יברעה ךוסכסה לש "ינידמ ןורתפ"ל ,אופיא ,תארוק מ"הירב
תושקבמש המ תא לבקל לארשי לעש ךכב התנווכ ךא ילארשיה
,דועו םיטילפה תלבק ,םיאנת אללו תטלחומ הגיסנ ,ברע תוצרא
תומצעמה וא תיללכה תרצעה וא ןוחטבה תצעומ תוטלחהל םאתהב
.תפתושמ הטלחהל דחי ועיגי םא ,תולודגה