םיטפושה קוחו ןוילעה טפשמה תיב לש ודמעמ
ןשלוא קחצי :תאמ

ןשלוא קחצי תאמ םירבדו ןיד רפסה ךותמ
ןקוש תאצוהל תורומש תויוכזה לכ ©


םיטפשמה רפסמ .הברו הכלה ןוילעה טפשמה תיבב הדובעה
ויתומוערת תא חרזאה הלעמ םהב ,קדצל הובגה טפשמה תיבל
םע ,הזה דסומה דלונ הב ,הילגנאב .לדגו ךלה ,תונוטלשה דגנ
רפסמ עיגמ םיבשות ןוילימ םישימחל בורק לש הייסולכוא
וליאו ,בוריקב םישימחל הנשב הזה גוסה ןמ םיטפשמה
,םיבשות ןוילימ יצחו-םיינש-םיינש לש הייסולכוא םע לארשיב
ךכל .הנשב תואמ שולשמ רתויל וללה םיטפשמה רפסמ עיגמ
.םינוש םימרוג םנשי
להנימה" ךפה םירשעה האמב דעסה תנידמ תושבגתה םע
עשתה האמל האוושהב רתוי בושחו ךבוסמ ןיינעל "ירוביצה
.ןויסינו עדי ךירצמה עדמ השענ ירוביצה להנימה .הרשע
לש תרוסמ "סיברס ליביס"ל ,ירוביצה ןונגנמל שי הילגנאב
רוחבל ,ןגראל תוהש התיה אל לארשיב וליאו ,םינש תואמ
ירוביצה ןונגנמה םקוה ונלצא .הנידמ ידבוע לש לגס ךירדהלו
.םיטעומ םימי ךשמב
םישק םיקוח ליעפהל הנידמב להנימה ץלאנ ךכ לע ףסונ
קוחהש לככ .הלאב אצויכ לכו םוריח תעשל תונקת ,םישקונו
לע םינוממה םידיקפה דצמ רתי תושימג השורד ,רתוי השקונ
,ונלש הנידמה ידבוע .ןויסינו עדי ,הנובת שרודה רבד ,ותטלשה
םירוסמ ,םירשי םישנא ויה ,תונושארה םינשב רקיעב
ויה אל םה ,םרשויו בוטה םנוצר לכ םע ,םרב .םהידיקפתל
הנידמל םתוריסמבו םתובהלתהב .חרזאל םתשיגב םיסונמ
לש םיסרטניאה תניחבמ לכה לע ופיקשיש יעבט הז היה
םימעפל תעדה תחסה ידכ ךות ,םהלש רצה עמשמב הנידמה
.חרזאה תויוכזמ
אלש ,רבדה אוה הנידמה לש סרטניאב יכ וניבה דימת אל
.חרזאה תויוכז תא חפקל
,רוביצה לש ונומא תא שכרו ךלה קדצל הובגה טפשמה תיב
טעמכ היה הז .וילא םישגומה םיטפשמה ובר הדימב הבו
,חפוקמ ומצע תא בשחש ,חרזאה היה לוכי וב ,ידיחיה םוקמה
םג ךכל המרג הבורמ הדימב .ויתומוצעת תא וינפל איבהל
ןיאשכ ,תילאנויצרופורפה הטישה ,הנידמב תוריחבה תטיש
םינכמ ונלצא תסנכה ירבח .וירחוב ןיבל רחבנה ןיב רישי רשק
ירחבנ םה רבד לש ותימאל לבא ,"םעה ירחבנ" םמצע
תומישר תא םיעבוקה ,םייתגלפמה םידעווה וא ,תויוריכזמה
םהל םייוצרה םהירבח תומש תא ,תויתגלפמה םידמעומה
וניא ודיקפת - תוריחבב ףתתשהל ךלוהה םעה .תסנכה ירבחכ
אוה ותעבצהב אלא ,ולש םיקקוחמה תיבל וירחבנ תא רוחבל
םה םדי לע םירחבנה ןמ המכ תוגלפמה ידעוול עידומ קר
ןיבו חרזאה ןיב רישי רשק ןיא ךכיפל .תסנכל חולשל םיאשר
זוחמב רחבנה ריצה םש ,לשמל ,הילגנאב ומכ אלש ,רחבנה
אלש הלא תא ףא ,הזה זוחמה יחרזא לכ תא גציימ םיוסמ
תודוה .תואבה תוריחבב םהיתולוקב יולת אוהו ודעב ועיבצה
אל ותוא גציימכ וריצ תא חרזאה םש האור ,הזה רישיה רשקל
לכ ךכיפל .ללכ ךרדב ןוטלשה יפלכ אלא ,םיקקוחמה תיבב קר
,ריצה ינפל בור יפ לע אבומ תויוכזב העיגפ וא חופיק לש השעמ
םא ,תוועמה תא ןקתלו ררבל ידכ תונוטלשה םע עגמב אב רשא
.ונלצא םייק ונניא הז רבד .תוויע ןאכ היה םנמא
ןאכ חפוק הרואכל יכ יתבשחו הרקמ לע יתעמשש יל עריא
תחאל ךייתשהש ,בושח תסנכ רבח םע יתשגפנ תונמדזהב .םדא
תולעהל יאדכ יכ ,יתעד תא וינפל יתעבה .ןוטלשבש תוגלפמה
תא לבקל טוהל היה אל הלה .תסנכב התליאש הז ןיינעב
יתנבה .טושפ ךכ לכ ונניא רבדה יכ יל ריבסהו ,יתעצה
תרמצ םע טקילפנוקב אובי אמש ,ששחה ןמ עבנ וסוסיהש
תטישב םיכורכה םייוקיל לע םיעיבצמ הז דגנכ .הגלפמה
ביט תכרעהב הז םוקמב לפטל ןווכתמ יניא .תילגנאה תוריחבה
תטיש ואיצמה םרט וישכע דע .תונושה תוריחבה תוטיש
בוט הז ןיאש יאדווב .םגפו יוקיל לכמ הייקנו תמלשומ תוריחב
,תסנכב בורב הכזי םירחוב טועימש תורשפא תמייק רשאכ
וב ,בצמה אוה תיטרקומד הניחבמ הזמ עורג רתוי הברה לבא
חוכה הל היהי דבלב םיטעומ םיריצ הנומה הנטק הגלפמ
.םהמ דלוס רוביצה בורש םירבד תופכלו טוחסל
תורשפא תנתינש רבדה בוט אקווד ,אברדאש ,העדה העמשנ
רבדה ןוכנ .תורשפ ידיל איבמש רבד ,תונטק תוגלפמל םויק
ונל השורד ךכ םשל אקווד םלוא ,ונל השורד תונרשפה חורש
לע גזמתהל תונוש תונטק תוגלפמ ץלאתש וזכ תוריחב תטיש
הנראשת טאל טאלש עיגנ ךכ .הלודג רתוי הגלפמל תורשפ ךמס
לכב ינמי ףגאו ילאמש ףגא םע ,תוגלפמ שולש םייתש ונלצא
.ןהמ תחא
רטשמל הליעומ איהו הכרב קר שי תאזכ תונרשפ חורב
.הנידמב יטרקומד
ןהידעלבש ,תונטק תוגלפמ םע תוריחבה ירחא תושענה תורשפ
ןניא ןה .םעב תושענה תורשפ ןניא ,הלשממ ןנוכל רשפא יא
תושענה תוינונק ןה אלא ,תוריחבה ינפל םירחובה ינפל תועצומ
.תוריחבב ותעבצה ירחא רחובה לש ובג ירוחאמ
.הנידמב קוחה ןוטלש לע ןולקשאב יתיצרה תחא םעפ
הנידמב קדצל הובגה טפשמה תיב לש ותוליעפ לע ירבדב
רדעיה תא םיטפשמה יובירל תומרוגה תוביסה ןיב יתרכזה
.ץראב הגוהנה הטישה יפל ,רחבנה ןיבל רחובה ןיב רשקה
ןודל ןווכתמ ינניא ,תאז יריכזהב יכ ,יתשגדה תוריהז ךותמ
ןכ יפ לע ףא .הפידע תוריחב תטיש וזיא היעבב יתאצרהב
החתמנ ובש ,רמאמ םימי רפסמ רובעכ ,"תורח" ןותיעה םסריפ
,י"אפמ תלגוד וב ןורקיעה תבוטל הלומעת יתושע לע תרוקיב
לע יתרעטצה אל .תויביטקייבואב לגודה טפושל האנ וניאש רבד
תונלבוסה רסוחו ןיעה תורצ לע אלא ,החתמנש תרוקיבה
תומוקמב םיאטח שופיח ידכ דע םיירוביצה ונייחב םזגומה
תחאכ קר הלאה םירבדה תא יתילעה האצרה התואב .םניאש
קדצל הובגה טפשמה תיבל םישגומה םיטפשמה יובירל תוביסה
ןויד ךירצמה אשונ - הפידע תוריחב תטיש לע העבצה םשל אלו
וז תוריחב תטיש דגנו דעב םינושה םילוקישה תכרעהו טרופמ
םאתהב םהילע תעדה תא תתל שיש םילוקיש ,תרחא וא
יתענמנ ללכב .הנידמו הנידמ לכב םירבדה בצמלו םיאנתל
םיניינע לע - טפשמה סכ לע יתבשי דוע לכ - תועד עיבהל
.תוגלפמה ןיב תקולחמב םייונשה
- םידחא םיריכב םידיקפ יניעב רקיעבו ,םידחא םירש יניעב
טפשמה תיב יטפוש וארנ - יבמופ יוטיב ךכל ונתנ אל וליפא
השיגמ עבנ הז רבד ."םינוילע ידמ רתוי םירוצי"כ ןוילעה
תונולתמ האצותכ םדגנ ונתינש םיווצל וא תוטלחהל תיעטומ
תריתעל תונעיהל טפשמה תיב ןתנש ווצב ואר םה .חרזאה
וב עוגפלמ ענמיהל ווצב וא ,םדגנ טפשמ שיגהש ,םבירי ,חרזאה
ריכב דיקפ וא רש ועיבה םהב ,םירקמ ויה .םמצע םהב העיגפ
הלאכ תוטלחה לע תורמרמתה םהל םיברוקמ םישנא ןיב
חרזאש הרק תחא אל .םתרקויב העיגפ ךכב וארו ,םדגנ ונתינש
אמש ,ששחה ינפמ טפשמה תיבל ותנלבוק תא איבהלמ ענמנ
.ריכבה דיקפה תא וא רשה תא הז רבד טינקי
,םיער תחיש תעשב ,תרש השמ ידידי ומותל ינלאש תחא םעפ
.תמזגומ הניה ץראב םיטפושה תולת יא יכ רובס יניא םא
רתימ רתוי אוהש ,יעדויבו השמ לש ויתועד תא בטיה יריכהב
תא ויפמ עומשל יתמהדנ ,הנידמה יעדמ תויעבב איקב םירשה
תאזה הלאשה יכ ,יל ררבוה ונתחיש ךשמהב .תאזה הלאשה
ןיבו הלשממב וירבח ןיב הז ןודנב תושיחלה בקע ויפמ האב
םהשלכ םיקופקיפ ויה ומצע ולש ינפמ אלו ,םיריכב םידיקפ
.הז ןודנב
ונתינש רבסה ירבד הברה ויה םישורדו ,רצק אל ןמז רבע
"תרמצה ישנא"ש דע ,םהלש ןידה יקספב םיטפושה תורעהב
רטשמה תניחבמ יכו םתרקויב העיגפ לכ ךכב ןיא יכ וניבה
תועד יקוליח לש הרקמבש ,תונוטלשש יוצר תויהל ךירצ
עורזה ינפל הערכהל ןיינעה אבוי חרזאה ןיבו םהיניב
עורזה ישנא ןיב ,רומאכ ,ויה ךכל ונעגהש דע ,םרב .תיטופישה
לש רקיעבו םיטפושה דמעמב הרצ התיה םניעש הלאכ תעצבמה
.ןוילעה טפשמה תיב יטפוש
םירשה לכל .םימוחת המכב האטבתה ףא וז ןיע תורצ
םינוכרד םינתינ ויה הנידמה לש םיריכבה םידבועהו
ועסנשכ אקווד ואלו ,ץראל ץוחל םיעסונ ויהשכ םייטאמולפיד
טפשמה תיב יטפוש רקיעבו ,םיטפושה יבגל .םדיקפתל רשקב
הנמזה טנרגא טפושה לביקשכ הלאשה הררועתה ,ןוילעה
טפושל הרכזאה םויב ףתתשהל אובל תירבה תוצראמ
ץוחה דרשמ תא ץירמה ןוטגנישאווב ונירירגש םג .סיידנארב
קפס יל היה אל .הנמזהל הנעיי טנרגא טפושהש גואדל ונלש
תיב טפושל יכ יתרריבש ירחא ,יטאמולפיד ןוכרד ול ןתנייש
רתוי דוע הגרד לעב ןוכרד ןתינ ףא הקירמאב ןוילעה טפשמה
.(הלוגס ידיחיל םש ןתינה) "דחוימ ןוכרד" ונייהד ,הנוילע
ץוחה דרשמל ותיינפ יכ ,טנרגא טפושה יל עידוה ברה ינוהמתל
לכל ןתינה ןוכרד ,"תורש" ןוכרד ול עצוה יכו םקיר הבשוה
לש ותדמע התיה תאזש יל עדונ .ליגר דיקפתב ועסונב דיקפ
השענ ותארוה יפ לעו ,ץוחה דרשמב יללכ להנמ זא ,ןתיא רטלוו
,ץוחה דרשמל יתעדוהו תאזה הדמעל ףקותב יתדגנתה .רבדה
.עסייש םיכסא אל ,יטאמולפיד ןוכרד טנרגאל ןתניי אל םאש
ךות .םכותב טנרגאו ירבח לכ תעד לע ,ןבומכ ,השענ הז ידעצ
טפשמה תיב אישנל קרש ,יל ועידוה ץוחה דרשמ םע יעגמ ידכ
ולש לע שקעתה יללכה להנמה .יטאמולפיד ןוכרד ןתניי ןוילעה
.עסנ אל טנרגא טפושהו
ימשר ןפואב ןמזוה ואדנל השמ טפושה רשאכ היה ינש הרקמ
.תירבה תוצראב תואצרה תרוש תאשל "תירב ינב" ידי לע
תא רבד לש ותימאל .ךכל יתדגנתה תוריש ןוכרד ול עצוהשכ
דוע ןאכ הטלב ןיעה תורצו ץוחה דרשמ םזי תאזה העיסנה
ןיינועמ תויהל היה ךירצ ץוחה דרשמ יתעדלש יפל ,רתוי
.תוריש ןוכרד ודיבש ימשר גיצנכ עיפוי אל ואדנל טפושהש
ןוכרד לבקל בריס אוה םלוא .עוסנל ןיינועמ היה ואדנל טפושה
םג הטלב וז ןיע תורצ ,ליגר ןוכרדב ,אופיא ,עסנ אוה .תוריש
,םיסכטב םיטפושה לש םמוקמ תעיבקל רשקב תובורק םיתיעל
םהיחווידב וטימשה תובורק םיתיעלש ,רודישה יתורישב ןכו
תא ףאו ןוילעה טפשמה תיב יטפוש לש םתוחכונ רבד תא
תוביסמב וא םיסכטב ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש ותוחכונ
הפיקת הדימע ירחא ,םינש רובעכ קר .הנידמה םעטמ וכרענש
.םינוכרדל רשאב בצמה הנוש
לש תורוכשמה ויה הנידמה םוק ירחא תונושארה םינשב
דחא .היתובישיב הלשממה ידי לע תועבקנ םירשהו םיטפושה
תשדוחמ העיבקב ונד ןבש תובישיה תחאב יכ יל רפיס םירשה
תיב יטפוש לש םכותבו ,םיטפושהו םירשה תורוכשמ לש
דוע הלבקתנש תינורקעה הטלחהה ךמס לע ,ןוילעה טפשמה
ירש םע ןוילעה טפשמה תיב יטפוש ןויווש רבדב 1948 תנשב
עיצה ,הלשממה שאר םע ןוילעה טפשמה תיב אישנו הלשממה
ןוילעה טפשמה תיב יטפוש תרוכשמ יכ עובקל שיש ,דחא רש
תא ךכב למסל ידכ ,רש לש ותרוכשממ י"ל רשעב התוחפ היהת
דגנתה םיטפשמה רש ןזור סחנפש ירחא .םירשה לש םתונוילע
.העצהה התחדנ ,ףקותב ךכל
רבכ הנידמה םוק זאמ .תסנכב התרק הרומח רתוי תוצרפתה
םיליטמ הנידמב טפשמה יתבש םישנועה לש היעבה הררועתה
יכרוע תורושמ ונמתנ םבורב םיטפושה .םיילילפ םיטפשמב
ןכל .םיילילפ םיטפשמב םירוגינסכ עיפוהל םיליגר ויהש ,ןידה
.הלאה םיטפשמב טפוש לש דיקפתל ולגתסה םה הרהמב אל
רימחהל טפושה לש ותבוח וב הרקמ ןב ןיחבהל תעדל שי םהב
טפשמ יתבב םיטפושה בור .לקהל רשפא ובש הרקמ ןיבל ןידב
שגר לע רבגתהל ולכי אל םייזוחמה טפשמה יתבבו םולשה
היה ןידב עשרוהש םשאנשכ ,דוחייב ,םבילב םעפמה םימחרה
.יצאנה םוניהיגה ירודמ לכ תא ורבעש ,םישדחה םילועה ןמ
ומכ ,"תוילמרונ" תוליגר תוריבע ןיב לידבהל ועדי אל םה
תוחיכש תויהל וליחתהש תוריבע ןיבל ,ןהב אצויכו תובינג
ידי לע ןביאב ןתויהב דוע שרושה ןמ ןתוא רוקעל היה ךירצשו
תוריבעל הנכפהית ןהש עונמל ידכ ,םידבכ םישנוע תלטה
.תוליגר
תעקפה ,הנידמ ידבוע לש תוליעמ ויה תוריבע לש הז גוסב
רזא םרט הנידמה קשמשכ ,ענצה תפוקתב םוריח תעשב םירעש
ץראה תא םשטונב םילגנאה וריאשהש והובו והותה ירחא חוכ
רוטפל וגהנ םיטפושה .םיינויח םיכרצמב לדוג רוסחמ היהו
ידכ דע םילק םישנועב הלאכ תוריבעב ועשרוהש םימשאנ
תיבב רוערע יטפשמב יתבשב ,יתצלאנ תובר םימעפ .ךוחיג
הלאכ ןיד ירזג םתתבש םיטפוש שי יכ ,ריעהל ,ןוילעה טפשמה
.הנידמב םיעשופל ןדע ןג םירצוי
,טפשמה תיבב ירבחמ המכ םע םיחוכיו יל ויה ףא הז ןיינעב
התואב רומח רבדה תא ואר אל לבא ,יתא ומיכסה םנמאש
םיטפוש לע תרוקיב חותמל יתלחתה .יניעב הארנ רבדהש הדימ
הפיזנ ידכ דע ,ידי לע ונתינש ןיד יקספב הלאכ םייזוחמ
,ולש םימחרה שגר לע רבגתהל עדוי וניאש טפושש ,הזימרו
הנידמל ותבוח תא אלמל ידכ ןכ תושעל וילע המושש העש
שמשל ותלוכיל רשאב הנקסמה תא קיסהל בייח ,רוביצלו
.טפוש
וב ,"רבד" ןותעב ינלטקו סג רמאמ הז עקר לע םסרפתנ הנהו
ומשאנ םה .םיזרפומה םילקה םישנועה ןיגב םיטפושה ופקתוה
לא" זירכהל םילוכיה םירספסהו םילכונה לכל דודיע ןתמב
יפב הרוגש התיהש הזרכה) ונתא הלשממה - "הנעמ הלוד
תונוטלש תושידא חכונ - טדנמה תפוקתב םיברעה םיערופה
.(בושיה דגנ תוערואמ ץורפ םע דימ לועפל םתוענמיהו טדנמה
יתלחלחתה לבא ,קדוצ רמאמה לעב יכ יתרבס רבד לש ופוגל
רחאל ןיד יקספ לע תונותיעה תרוקיבב יתדדיצ םלועל .ונונגסמ
.תסמונמו תנגוה היהת תרוקיבהש יאנתב ,תיפסוה םתניתנ
ינפמ אלא ,םיטפושה דובכל יתדרח ינפמ האב אל יתלחלח
םיאלפ דרת הנידמב תיטופישה עורזה לש התרקויש ,ששחה
.םייטפשמ םילוקישב אצמתהל עדוי וניאש ,רוביצה יניעב
,הריעצ הנידמ לש דוחיבו ,הנידמה לש סרטניאכ תאז יתיאר
ןבומ .טפשמה יתבל ץרא ךרדו ןומא ,דובכ ושחרי םינומההש
םייואר ויהיש ןפואב םתוליעפ תא לכלכל םיכירצ םיטפושהש
חותמל םיאב םהשכ םיאנותיעה לע המוש לבא ,הז סחיל
תא םימלוהה ןונגסבו חסונב טוקנל ,טפשמה יתב לע תרוקיב
.הזה דסומה
.םיטפשמה רשכ ףסוי בד הרצק הפוקת ךשמב ןהכ 1952 תנשב
ןיינעב קוח תעצה שיגהל ןויערה זא הלע םיטפשמה דרשמב
לע ילאמינימ שנוע עבוקה ףיעס וב לולכלו םירטוש תפיקת
ןמזה דע ליגרכ אלש ,רומאל .םירטוש תפיקת לש הריבעה
ינא .הז ןודנב םיטפושה לש תעדה לוקיש תא ליבגהל ,אוהה
לע קר לוחל תנווכמ התיה איהש דוחיב ,תאזה העצהב יתדדיצ
יכ יתרבסש םושמו ,דיקפת יולימב םירטוש תפיקת לש הריבעה
,יתרבסה רבכש ומכ םירבדל יתשיגב בשחתהב קדצומ הז
ירבח רתי ןיב .הנידמב רטושה לש דמעמה תא קזחל ךרוצבו
היה וליא ,הנהו .יתעדב ךמת בורה לבא ,תוקולח תועדה ויה
היה ,ונתא ץעייתמ דיקפתב ומדוקל המודב ,םיטפשמה רש
ינפל העצהה תא איבה אוה .ךכ השע אל אוה ךא .דודיע לבקמ
ןמ םירבח וליחתה תסנכב העצהה התלעוה רשאכ .תסנכה
םיטפושה ידי תא לובכל הנווכה לע תרוקיב חותמל היציזופואה
אלש ,ףירח םואנב אצי ףסוי בד .םתעד לוקיש תלבגה ידי לע
םיטפושה ןיא יכ זירכהו ,םיטפושה יפלכ ריהז ןונגסב ןייטצה
,טפוש ילוקישמ םילפונ םניא אוה וילוקישש ,םימשה יכאלמ
,ןיטולחל םירתוימ הלא וירבד ויה יתעדל .הלאב אצויכ םירבדו
העצהב ודדיצ הנידמה יטפוש לש לודג קלח ,רומאכש ,ינפמ
לע לקמ היה םג הז םצעב ;םירטוש תפיקתל רשאב תאזה
וררוע תסנכב רש יפמ םירבדה ןונגס םלוא .םדיקפת
.הבר תורמרמתה
יטפוש תא דימ ןמיז ,זאד ןוילעה טפשמה תיב אישנ ,הרומז ר"ד
,בתכמ חסונ דחא הפ הלבקתנש הטלחהב .ןוילעה טפשמה תיב
לש ותעפוה ןפוא לע תרוקיב החתמנ ובו ,תסנכה ר"ויל הנפוהש
תוגלפמ ירבחל עדונ בתכמה רבד .הז ןיינעב תסנכב ףסוי בד
דוד ,הלשממה שאר .תסנכב ותוא וארקיש ושרדש ,היציזופואה
רבח ,רש לע ןגהל ותבוחכ תאז האר הארנכש ,ןוירוג ןב
ךות לבא ,בתכמב ןויד ענמנ .תאז השירדל דגנתה ,הלשממב
ןיינע סנכנ םידגנתמה ןיבו םידדצמה ןיב םירבד יפוליח ידכ
םימעטמ ."תסנכה ירבד"ב ספדנו לוקוטורפל בתכמה
תוגלפמבש םינטפשמה וענמנ תינויצילאוק תעמשמבש
דובעיש לע דיעמה רבד - ףסוי בד ירבד לע ביגהלמ היצילאוקה
תסנכה ירבח תא הכזמ וניאו ,יתגלפמה ףילצמה ינפמ דחפו
.בוט ןויצב וללה
הנוכתב ןחינ םג אוה םלוא ,הדובע חוכב ןייטצה ףסוי בד
םינוכנ םירבד רמא רשאכ ףא ,םיניזאמה תמח תא ררועל
ויתולעמ ףא לע תאזו ,םיליעי םירבד עיצה רשאכ וא ,םיקדוצו
ותונלבס ספאו ויתויוכמס תא טילבהל ןוצר ךות .תובורמה
תא לבתל דחוימ ןורשכ ול היה ,ותעד תדגונה העד עומשל
דימת אלו םיעמושה תמח תא ררועמו רטנקמ ןונגסב ויתובוגת
עגפמל ול התיה תאזה הנוכתה יכ ,ךכ לע יתרעטצה דימת .ןידב
.ויתונורשכ לוצינב
הז םוחתב .םיטפושה קוח תקיקחל תונכה וליחתה קרפ ותואב
,ןזור סחנפ ןיבל ןוילעה טפשמה תיב יטפוש ןיב בורק עגמ היה
תתל חרכה שיש רורב היה .םיטפשמה רשכ ותנוהכל בשש
תיטופישה עורזה לש התולת יאל תיקוח-תיטפשמ הקנפשוג
תא קיספהל הרטמב לועפל ונלחתה ךכל םדוק דוע .הנידמב
תולתה יאש ךכ ,אוהש חטש לכב ,הלשממב םיטפושה תולת
םיטפושה תווצ יכ ,ןויערה הלע זא .רוביצה יניעב םג הארית
עורזה ןמ לידבהל ,תסנכה לש התורמ תרגסמב אצמיהל ךירצ
תמקה םע ,ןושארה דעצה היה ליעל רפוסמכ .תעצבמה
ץובשיתה תרגסמב םיטפושה תא לולכל אלש קבאמה ,הנידמה
בקע .תוצרמנ ךכב ךמת ןזור סחנפ .הנידמה ידבוע לש יללכה
תונוילע תא טילבהל הלשממה לש םימייוסמ םיגוחב המגמה
טפשמה תיב יטפוש תורוכשמ תכמנה ידי לע תוחפל םירשה
תעיבק תא ריבעהל השירדה הצצ - תילמס ףא ולו - ןוילעה
לש התוכמסל םיטפושה לש הדובעה יאנת תאו תורוכשמה
.הלש םיפסכה תדעוול הכמסה תושר םע ,תסנכה
תנידמ הניה לארשי תנידמ יכ ושיגדהב רבדב ךמת ןוירוג ןב
רבע ןיינעהו קוחב עבקנ ןכא ךכו .תויוכמסה תקולח םע קוח
תדעו שארב דמע תסנכב הנושארל רבעוה רבדהשכ .תסנכל
תונמדזהה תא לצינ אוה .יחרזמה תגלפממ סקניפ רמ םיפסכה
ידי לע ועבקיי םיניידה םינבר הלש הדובעה יאנת םגש שרדו
ר"ד םע ןתמו אשמ ךכ לע להינ אוה .תסנכה לש םיפסכה תדעו
הנייהת םיניידה-םינברה תורוכשמש תולדתשה ךות הרומז
ברה ינושה םע בשחתה אלל ,םיטפושה תורוכשמל ךרעב תווש
.הדובעה יישקבו םידיקפתה דבוכב ,הסמעמב
ןידה יתבל תונקהל תויתדה תוגלפמה דצמ קבאמה לחה זאמ
םירבדה .הנידמב םיטפושלו טפשמה יתבל הווש דמעמ םינברה
יכ עובקל תונויסינ ושענ םינשה ךשמש ,ךכ ידיל דע ועיגה
השקב לכ ינפמ תנסוחמ היהת ,ןיד תיב הניאש ,תונברה תצעומ
.קדצל הובגה טפשמה תיבל הדגנ תשגומה
,ימשר חרואב הנושארל עבקנ וב ,םיטפושה קוח קחוה 1953 -ב
.קוחה לש ותורמ תלוז הטיפש יניינעב תורמ טפוש לע ןיאש
אשמב ,ףסא ברהו םולבלקנוד םיטפושה ורטפנ 1953 תנשב
,הרומז ופתתשה םיטפושה קוח ןיינעב םיטפשמה רש םע ןתמו
טפשמה תיבב ,לעופב םיטפושה ףסונו יכונאו גרבליז ,טנרגא
טפשמה תיבל םינורחאה לש םיונימ ואדנלו ןמסוז ,ןוילעה
התיה הכירצש םייונימה תדעוול הייפיצה בקע ההשוה ןוילעה
.תסנכב םיטפושה קוח לבקתיש רחא םוקל
ףא .הכלהו התחפ ותופתתשהו ,הלוח היה רבכ הרומז ר"ד
ןוילעה טפשמה תיב אישנל עובק םוקמ אלממ לש הרשמה
תא ינא יתאלימ השעמל .ותלחמ בקע קוחב הסנכוהו הרצונ
ךותמ תאזה הגרדה תא רוציל עיצה ןזור סחנפ .הזה דיקפתה
.יתמיאו הדובעל רוזחל הרומז ר"ד לכוי םא תעדל ןיאש קומינ
ףאו דובעל הרומז ר"ד לדח תסנכב קוחה לבקתה ירחא המ ןמז
םייונימה תדעו ידי לע תימשר יתינמתנ זא ,טפשמה תיבל אובל
רטפתה 1954 תנשב .ןוילעה טפשמה תיב אישנ םוקמ אלממל
ידי לע יתרחבנ ינאו ותלחמ לשב ודיקפתמ ןיטולחל הרומז ר"ד
רחבנ ןישח וליאו ,ןוילעה טפשמה תיב אישנל םייונימה תדעו
.עובקה םוקמה אלממל הדי לע
אלש םירבד המכ ויה םיטפושה קוח תקיקח רבדב ןתמו אשמב
,םיטפשמה רשל םימייוסמ תוחוכ ןתמב רקיעב ,ונל וארנ
.םיטפושה תולת יא לש ןורקיעב עוגפל ויה םילולע ונתעדלש
ינפל יכ ,תיטרואית הניחבמ קר זא וארנ הלא םימגפ
,םיטפשמה רשכ ןזור סחנפ לש ותומד הדמע םיקקוחמה
זוכירל ששח אל שיא ,ותונתוונעו ותוישיא ,ותוניגה תניחבמש
ןיא קוח םיקקוחמ רשאכ יכ התיה ונתעד םלוא .וידיב חוכ
תקיקח תעשב רשכ שמשמה םדא הלש ותוישיאב בשחתהל
םינמזה תוברב אמש ,החנהה ןמ תאצל דימת בטומ אלא ,קוחה
.וללה תולוגסב ןנוחמ וניאש םדא הנוהכב שמשי
םיטפוש תונמל םיטפשמה רשל ןתינה חוכל וסחייתה וניתוגשה
,יזוחמה טפשמה תיב יאישנל םייזוחמ םיטפוש תולעהל ,לעופב
וטווה חוכל ;םיישאר םולש יטפושו םהב םינרות םיאישנ וא
לע ינמז ירוביצ דיקפת תלטה םע רשקב 19 ףיעסב ול ןתינש
תיב אישנ םע םואיתב םנמא לועפל וילע ןורחאה ןיינעב .טפוש
רש תרשמ יכ ,הדבועה ןמ ועבנ וניתוגשה .ןוילעה טפשמה
רבדה בוט אלו יטילופ יונימ איה הלשממב רשכ םיטפשמ
.תיטילופ הרשמ אשונל ונתניי וללה תוחוכהש
,טפוש לש םינומאה תרהצה תחסונ םג העבקנ קוחב 11 ףיעסב
םינומא רומשל" בייחתהל וילע היה .ודיקפתל וסנכיהל רבוע
םיניידה קוח קחוהשכ 1955 תנשב ."היקוחלו לארשי תנידמל
תרהצה וריהצי םיניידהש תויתדה תוגלפמה ומיכסה אל
,ךכל םיכסהו ענכנ תסנכב בורה .הנידמה יקוחל םינומא
וינפל הררועתה אל ןיידע קדצל הובגה טפשמה תיב לש ולזמלו
.הזמ עובנל הלוכיה היעבה
םדוק תורחא םינש ,רכזנכ ,יתשגהו יתכרעש רקסה תובקעב
רש ידיב תויהל ףיסוי להנימה יכ ,םיטפושה קוחב ףיעס עבקנ
ןודנבש ,ההובג הגרד לעב טפוש ידי לע עצוביש אלא ,םיטפשמה
סחנפ ךישמה דוע לכ ,רומאכ .רשה לש ותורמ תחת אצמיי הז
םוחתב תויעב וררועתה אלש טעמכ םיטפשמה רשכ ןהכל ןזור
.הז
יוניש עבקנ םהב םיפיעסב היה םיטפושה קוחב בושח גשיה
ןתמל הדעו המקוה קוחה יפל .םיטפוש יונימ תטישב ילאקידאר
העשת תאזה הדעווב .םהיתוגרד לכ לע םיטפוש יונימל תוצלמה
טפשמה תיב יטפוש ינשו ןוילעה טפשמה תיב אישנ :םירבח
םיטפשמה רשש ,םירש ינש ,םהירבח ידי לע םירחבנה ןוילעה
תיאשח העבצהב םירחבנה תסנכ ירבח ינש ,םהמ דחא וניה
ירוחאמ יתגלפמ ןיב ןתמו אשמ ירחא רבד לש ותימאל)
יכרוע ןוגרא ידי לע םירחבנה ןיד יכרוע ינש דועו (םיעלקה
לועפל בייוחמ הזו הנידמה אישנל תרבוע הצלמהה .ןידה
ךכבש הווקת ךותמ הצמוא תאזה הטישה .הצלמהל םאתהב
תוצלמהה תלבקב םייתגלפמו םייתד ,םייטילופ םילוקיש וענמיי
ירבח לכ .הביזכה אל הטישה ,ןכאו .הנידמה אישנל תורבעומה
לש (תונויסינ ויה הלחתהבו) ןויסינ לכ יכ ,תעדל וחכונ הדעווה
םלרוג ,הלאב אצויכו הגלפמ ,תד ימעטמ דמעומ תבוטל הלומעת
תרטמ תא ךירעהל ודמלש הדעווה ירבח רבדל ורזע .לשכיהל
המרת תמיוסמ הדימב ילואו ,הנידמב הדיקפתו הדעווה תמקה
ירבח ,ןידה יכרועו םיטפושה ,םירבח השימחש ,הדבועה םג
תונורקעה לע דיפקהל םתשיגב םידחואמ ויה ,הדעווה
וניבה - ןידה ירוע - םירבחה יכ ,ןייצל םג שי .םירכזנה
וצ יפלו ןיינע לש ופוגל םהילוקיש יפל הדעווב לועפל םהילעש
תורדתסהמ הז ןיינעב תורמ לכ לבקל םהילע ןיא יכו ,םנופצמ
.היצקטורפל חתפ לכ םוסחל ידכ ,ןידה יכרוע
.םייונימ לע עיפשהל ץוחה ןמ תונויסינ ויה תונושארה םינשב
יכרוע לש יביבא-לתה דעווה ןמ תחלשמ ילא התנפ תחא םעפ
הדעוובש ןידה יכרוע םהירבחש ,הטלחהה דגנ הנעטב ןידה
םע רשקב ןידה יכרוע תורדתסהמ תוארוה לבקל םיכירצ םניא
היהא דימת יכ יתרמא .הנעטה תא תוצרמנ יתיחד .תוצלמהה
לבא ,דמעומ דגנ תוילילש תעד תווחל בר לקשמ סחייל ןכומ
יעדויב ,תיבויח תעד תווחל הזכ סחי חיטבהל ןיא םינפ םושב
לש דעווה ירבח לא םידמעומ םיצר תובורק םיתיעל יכ
.תוצלמה תשקבבו תונלדתשב ןידה יכרוע תורדתסה
םינלדתש דצמ ילא תוינפ לש ,םנמא םיטעומ ,םירקמ םג ויה
"הילצרה" היסנמיג להנמ לש םעפ ,ינומלא וא ינולפ תבוטל
הטושפ התיה םלוכל יתבוגת .ידידימ םירשה דחא לש םג םעפו
יכו ,השקב שיגהל דמעומה לע היפל ,הרודצורפ תמייק .דואמ
הפוגל םילוקיש יפל הנודינ השקב לכ יכ חיטבהל קר לוכי ינא
ןמזה ךשמב .דמעומה לש ורשוכ תניחבמ ,םינפ אושמ אלל
.תונלדתשל םוקמ ןיא יכ ,תעדל ודמל
תוריקחה .המצע תא השדחה הטישה החיכוה ,רומאכ
םגו תועובש וכשמנ יונימ לע ץילמהל הטלחה לכ ינפל תוקידבהו
ןיא טפוש הנמתמשכ ןכש ,הריתי תוריהזב ךרוצה ךות ,םישדח
הריבעב םשא אצמנ ןכ םא אלא ,הבציקה ליג דע ורטפל
הדעווב תוטלחהה לכ ולבקתנ הפוקתה לכ ךשמב .תיתעמשמ
יכרוע ,םיטפושה ןיב הלועפ ףותיש היה בורל .דחא הפ טעמכ
םיבר םינטפשמ וניינעתה ונלש הטישב .םיטפשמה רשו ןידה
ושקיב ףא תירבה תוצרא לש תודחא תונידמב .תירבה תוצראמ
.ילגנא םוגרתב ונלש קוחה קתעה