לארשיב הנידמו תד :ווק-סוטטסה תודלות הלאו
ןמדירפ םחנמ :תאמ

,תורומתו תופיצר :1949-1947 הנידמל בושיימ רבעמה :רוקמ
יעדמל הטלוקפה הפיח תטיסרבינוא .יקסבוליפ הדרו :תכרוע
1990 ,תונויצה רקחל לצרה דסומ ,חורה

"תימשרה אסריגה" - ווק סוטטסה םכסה לע - אובמ
ויתוקפסו רבחמה ריקחת - א
ירוטסיהה רושימה - ב
ם"ואה לש הריקחה תדעו עקר לע ,תונכוסל הדוגאה ןיב גולאידה - ג
רורחשה תמחלמ תעפשה - ד
תימלועה לארשי תדוגאל ןוירוג ןב בתכמ :'א חפסנ
םייהנזור ריכזת :'ב חפסנ
תובישיה ירוחבל אתרק ירוטנ בתכמ :'ג חפסנ
ו"יה הרותה ינבל א"טילש ד"באה ןרמ תבושת :'ד חפסנ
ןיד קספ :'ה חפסנ
ןיול מ"י ברל ןוירוג ןב מ"הרמ :'ו חפסנ ווק סוטטסה לע - אובמ
םיאשונה ןמ דחא אוה לארשי תנידמב תד יניינעב ווק-סוטטסה
שי תאז םע .תוילאוטקא לש תרחא וא וז הדימ וב שי תע לכבש
סחיב ןה הנבה-יא םג ילואו העידי-יא לש הלודג הדימ יתעדל
יתרבחה עקרל סחיב ןהו "ווק-סוטטס" ותוא לש ותועמשמל
ןיינבה ינבאמ תחא תויהל ךפהו שבגתה אוה ותרגסמבש ,יטילופהו
שקבמ ינא הז רמאמב .תילארשיה הקיטילופה לש תוירקיעה
תוסיפתה םע תומיעו רוריב ךות וז הלאש םע דדומתהל
.אשונב םויכ תולבוקמה
לעש ,םירקוחה ןיבו םיאקיטילופה ןיב טעמכ תיללכ המכסה שי
ינפל דוע םכסוה לארשי תנידמב תד יניינעב ווק-סוטטסה ןורקע
תלהנה החלשש בתכמ לע םיעיבצמ הלא ומכ הלא (1).הנידמה םוק
לש ,הלהנהה ר"וי ןוירוג-ןיב 'ד לש םתמיתחב תידוהיה תונכוסה
ז"שת זומתב 'א םויב (2),םיובנירג 'י לשו (ןומימ) ןמשיפ ל"י ברה
,םילשוריב תימלועה לארשי תדוגא לש הדרשמל ,(19.6.1947)
תא .(א חפסנ האר) ווק-סוטטס ותואל יטפשמ-יטילופה סיסבכ
,ןיול קחצי ר"ד הנושארל םסרפ ,ןלהל טרופמב וב ןודנש ,בתכמה
רמוח" תרבוחב ,תירבה תוצראב לארשי תדוגא לש היגיהנממ
,"הרותה יפ לע תידוהיה הנידמה רודיסו תוננוכתה תלאשל
םוק ינפל דוע - רמולכ ,ח"שת (הכונח) ולסכב רואל האציש
תללוכ תרבוחה .בתכמה תביתכ רחאל הנש יצחכו ,הנידמה
ףוסמ ותיברמ ,לארשי תדוגא לש הנויכרא ךותמ רמוח הכותב
תידוהי הנידמל הקוחל תועצה ראשה ןיב הב שי .םישולשה תונש
תידוהי הנידמש היה המוד רשאכ לארשי תדוגא לש היגיהנמ וחסינש
(3).ליפ תדעו לש הקולחה תעצה תובקעב םוקל הדיתע
,תרבוח התוא ךותמ רחא רמוח ומעו ,תינש םסרופ בתכמה
ןסינב "הנבי" םייתדה םיטנדוטסה תורדתסה לש הנואטיבב
םינוידל וקלחב שדקוה אוה םגש ,( 41-40 'מע ,ג ךרכ) ט"שת
.לארשי תנידמ לש הקוחה תולאשב
:ןמקלדכ רמאנ בתכמל רבסהה ירבדב
תידוהי הנידמ תוננוכתהל תורשפא (4)שדחמ הרצונשכ
לארשי תדוגא תלהנה האב ,הינשה םלוע תמחלמ ירחא
עגונב י"אל תידוהיה תונכוסה םע םירבדב תימלועה
.הרותה תוכמסב ריכתש וז הנידמ דעב הקוח דובעל
תלהנהמ תימלועה לארשי תדוגא הלבק ךשוממ ןויד ירחא
.ןלהלד בתכמה תא תידוהיה תונכוסה
הרימשל תובייחתהכ הז בתכמל איהה הפוקתב סחייתה אל שיא
ר"ד :וזמ הרתי (5).לארשי תנידמב תד יניינעב ווק-סוטטסה לע
אלו ,הנידמה תקוחב ןוידל רשקהב בתכמה תא איבמ ןיול קחצי
לש םדמעמ תלאשל ישעמו יטילופ ןורתפ לע ןתמו-אשמל רשקהב
לארשי תנידמב הכלהלו תדל הקיז םהל שיש תונקתו םיקוח
.תינובירה
םעפהו ,בוש הז בתכמ םסרופ רתוי רחואמ םינש הרשע-שמחכ
'בקעי תיב' ןוחריב .ירוקמה בתכמה לש יטטסוטופ םוליצכ
םסרפ ,ד"כשת בא-זומת ,("הבשחמו תורפס ,ךוניח ינינעל ןוחרי")
תודלות הלאו" תרתוכה תחת רמאמ רגארפ השמ ךרועה
תונכוסה' לש ירוטסהה םכסהה גשוה דציכ-'ובק סוטאטס'ה
םויק תודוסי תא חיטבהל תימלועה לארשי תדוגא םע 'תידוהיה
לש ל"נה בתכמה גצומ הז רמאמב ."לארשי תנידמב הרותה
"ירוטסיה" םכסהכ תימלועה לארשי תדוגאל תידוהיה תונכוסה
.לארשי תנידמב תד יניינעב ווק-סוטטסה לש ומויק תא חיטבמה
םילשוריב ליחתמ אוה .לוגיר רופיס ומכ עמשנ רגארפ יפל רופיסה
רזוחו ,ןודנוללו ,זיראפב "לופורטמ" ןולמל םשמו ,לזאבל רבועו
הדקפמה שאר זא היהש ,הנס השמ וב םירכזומ .םילשוריל
-ןב לש רשקה שיא חוליש ןבואר ,(א"מרה) הנגהה לש תיצראה
שאר (בוריאמ) רוגיבא לואש ,םייאשחה םיתורישה םע ןוירוג
ןירותסמ אלמ רופיס לש ישארה רוביגה (6).םירחאו ,ב היילע
.ומצע רגארפ השמ אוה הז תומיזמו
תוחתפתה לע רגארפ לש ורופיס תא הרצקב רפסאש ינפל
גיצהל בהא רגארפ .ומצע שיאה לע םילמ המכ רמוא ,ווק-סוטטסה
אוה .הזכ היה ןכא אוה הבורמ הדימבו ,ןירותסמ לש שיאכ ומצע
וירוענמ רבכ הארנה לככ לבא ,השראווב רוג ידיסח לש תיבב לדג
וייח לע רפיס אל אוה םלועמ .רוג ידיסח לש תרוסמה ןמ הטנ
שובל היה אוה םידיסחה וליג ינב לככ אלש ךא ,האושה ינפלש
היה ונקזו ,ינרדומ אטבמב תירבעו תינלופ רביד .ינרדומ שובלב
לש וייח לע ופאטסגה םייא רשאכ ,המחלמה ץורפב .יעשמל חלוגמ
ןגראש רגארפ הז היה ,רתלא יכדרמ םהרבא יבר ,רוגמ ר"ומדאה
ידיב השובכה ןילופמ ותחפשמ ינבמ קלחו יברה לש םתחרבה תא
ףותישבו םיעגמב ךורכ היהש ,הז עצבמ .לארשי-ץראל םינמרגה
אל ,הילטיאו הינמרג ,ןילופ לש םייאשחה םיתורישה םע הלועפ
תינלופה הרבחב םיכלהמ ול ויהש ימ ידיב אלא עצבתהל היה לוכי
(7).המחלמה ינפל דוע
גיהנמ םג היה םמע ;יברה תחפשמ םע עיגה אוה לארשי-ץראל
,(יברה לש ונתחו) לארשי תדוגא
,המחלמה ןמזב סנרפתה הממו ןאכ השע המ .ןיול ריאמ קחצי 'ר
םע תוחישמ םגו רופיסה ךותמ םג ,םינפ לכ לע .עדוי ינא ןיא
ןמ םיברו ןוירוג-ןב תא תישיא ריכה אוהש ררבתמ ,רגארפ
לע רגארפ לש רופיסה ןמ .בושיה לש תינוחטיבה תרמצה
חוליש ןבואר םע דימתמ רשקב דמע אוהש ,ררבתמ ווק-סוטססה
.ונניינעל עגונש המב רגארפ השמ לע ןאכ דע .רוגיבא לואש םעו
היה "ווק-סוטססה םכסה"ל איבהש יטילופה ךלהמה לש םזויה
רגארפ תא דדוע רשא אוה .הנס השמ רשאמ רחא אל רגארפ יפל
ישאר תאו תידוהיה תונכוסה יגיהנמ תא ענכשל ידכ לועפל ומצע
רשא אוהו ,"הז ירוטסיה םכסה תגשה ןעמל" לארשי תדוגא
תדוגא לש רתויב ףירחה ביריה ,םיובנירג קחצי תא ענכשל חילצה
עירכמה קומינה ."תדה ןעמל הזכ העינכ רטש" לע םותחל ,לארשי
לש םתופרטצה עקר לעש היה ,רגארפ יפל ,םיובנירג תא ענכשש
רעונה ינב תוברל") שדחה בושייבו םילשוריב םיידרח םיגוח
םע הנבה יסחי תריציל ץמאמ לכ ךוסחל ןיא" הנגהל ("ידיסחה
השמ תאו ףסוי בד תא "ענכשל" חילצהש רחאל .תידרחה תודהי
תישפנ ןכומ רגארפ אצמ ןוירוג-ןב תא .ןוירוג-ןבל ךלה ,תרש
םע ונמנש האושה יטילפ לש םתעפוהמ םשרתהש רחאל םכסהל
ףרוחל ,לזאבל רופיסה רבוע ןאכמ .לארשי תדוגא לש היתורוש
.(1946 רבמצד ,ב"כ-ה סרגנוקה) ינויצה סרגנוקה רחאל ,ז"שת
-ןב םע שגפנ אוה חוליש ןבואר לש ועויסבו ,ץראה ןמ עיגמ רגארפ
םיעגמה תא שדחל ןוירוג-ןב תא ענכשמה ירקיעה קומינה .ןוירוג
גשוי אל םאש ,ששחה אוה לארשי תדוגא םע םכסהה תגשה םשל
תינויצה הפיאשה דגנכ יבמופ ןפואב לארשי תדוגא בצייתת םכסה
,רגארפל ןוירוג-ןב עידוה ןמז רחאל .תידוהי הנידמ תמקהל
ריאמ קחצי ברה םע שגפיהל דמוע אוה לארשי-ץראל ותרזחבש
דעצ השענ ךכו - רשקה בצוה ךכ" .לארשי תדוגא לש הגיהנמ ,ןיול
םויסב .רגארפ םכסמ ,"ירוטסיהה םכסהה תא ברקל עירכמ
םיישקב לקתנ" ןוירוג-ןבש יפ לע ףאש ,ןייצמ אוה רמאמה
,"תידוהיה תונכוסה תלהנה ךותב לאמשה יגוח דצמ םיימינפ
לש הריקחה תדעו ינפל עיפוהו םכסהב וקלח תא ןיול ברה אלימ
.תידוהי הנידמ תמקהב ךמותכ םילשוריב ם"ואה
תימלוש השמתשה ןמז רחאל .הנמיהמ תודעכ לבקתנ הז רופיס
לארשי תדוגא (8).לארשי תדוגא תא ףוקתל ידכ רופיסב ינולא
אל ,הנידמה םוק ברע תינויצה העונתה לש התקוצמ תא הלצינ
ואלמתי אל םא הנידמה תמקהל דגנתתש םייאל הססיה
תד יניינעב ווק-סוטססה תא לארשי תנידמ לע התפכו ,היתושירד
.הז סיסב לע
תדוגאל תונכוסה תלהנה לש בתכמה תא םיאור לוכה ךליאו ןאכמ
לארשי תדוגא תאו ,ווק-סוטטסה רדסה לש סיסבכ לארשי
(9).ול תיארחאכ א
הפוקתב לארשי תדוגא לש הירוטסיהה תא רוקחל יתלחתהשמ
.רגארפ לש ורופיס תא ששאל יתישקתה ,הנידמה םוק ינפלש
םישנא לש תומשו םיכיראת לש םרוכזא ,םיטרפה עפש םלואו
(םירחאו ןיול ריאמ קחצי ,ףסוי בד ,הנס השמ ,ןוירוג-ןב) םייח
יב וררועתה רוקח יתקמעהש לככ .תונימא לש דממ רופיסל ונתנ
לש םילוקוטורפה תא יתארקש רחאל קר ךא .רתוי םילודג תוקפס
,יתעתפהל יתאצמ תימלועה לארשי תדוגא לש לעופה דעווה
ןיא .ןוכנ וניא טושפ (ןלהל האר) רופיסב ירקיעה ןועיטהש
םיעיפומה םינוש םיטרפ לש םתותימא לע רערעל יתלוכיב
לארשי תדוגא לש החוכב היה אלש ,אוה רורבש המ לבא ;רופיסב
ם"ואה לש הריקחה תדעו ינפל תיבמופו הרורב הרוצב ריהצהל
אל םג איה ינש דצמו ,תידוהי הנידמ לש התמקהל תדגנתמ איהש
רגארפ השמ לש ומש .הזכ דעצב תכמות איהש יבמופב העידוה
.לארשי תדוגאו תונכוסה ןיבש םיברה םינוידב ללכ עיפומ וניא
יפכ ,קדצבו ,לארשי תדוגא יגיהנמ יניעב בשחנ ומצע בתכמה
טסקטה חותינ :וזמ הרתי .ןיטולחל קפסמ יתלבכ ,ןלהל הארנש
וב שיש המו ,תישממ תובייחתה וב ןיא יכ ,הלקנ לע חיכוהל לוכי
ווק-סוטססה ירדסהל סיסבכ םינפ םושב בשחיהל לוכי וניא
.לארשי תנידמב תד יניינעב
:(א חפסנב קתעה האר) בתכמה חותינב ליחתא
,ינשה קלחל אובמ שמשמ ןושארה קלחה .םיקלח ינש בתכמל
המל סחיב תונכוסה תלהנה לש תוביוחמה תולבגמ תא ללוכו
תא תונכוסה תלהנה תנייצמ ינשה קלחב .ינשה קלחב בתכנש
תושיא ,תורשכ ,תבש :םימוחת העבראב התוביוחמ-התדמע
.ךוניחו
תלהנה לש התוביוחמ תולבגמ .ןושארה קלחב הליחת ןודנ
:םייתש ןה תונכוסה
בייחתהל הל רשפאמה יקוח דמעמב תונכוסה תלהנה ןיא) א(
הכירצ וזכ הקוח ;םוקל הדיתעה הנידמה תקוח לע
.היחרזא ידיב עבקיהל
הזכ רושיא ;ם"ואה רושיאב תינתומ הנידמה תמקה) ב(
לכל אלמ ןופצמ שפוחו אלמ תויוכז ןויווש ןתמב הנתומ
רדעה" ועמשמ הז יאנת .םידוהי-אלכ םידוהי ,היחרזא
יפלכ .ןופצמו תד יניינעב היחרזא ןיב "הילפה וא הייפכ
הלא םירבדש יתעדל קפס ןיא ?הלא םירבד םינווכמ המ
םיאושינש ,לארשי תדוגא לש התשירדל םינווכמ
ןיד יפ לע ומיוקי תידוהיה הנידמב םידוהי לש םישוריגו
ורכוי אלש ,העמשמ וז השירד לש התלבק .דבלב הרות
ךכבו ;ךפהלו ,היידוהי הניאש ימ ןיבל ידוהי ןיב םיאושינ
םניאשו םידוהי לש ןופצמה שפוחב הרורב העיגפ שי
תונכוסה תלהנה לש התדמע ,ןלהל הארנש יפכ .םידוהי
.תלפרועמ הרוצב תחסונמ "תושיא" אשונב
לש (תולבגומה) היתויוביוחמ תא ,רומאכ ,ללוכ ינשה קלחה
ארקיש ימ לכ .תבשה אשונב ןד ןושארה ףיעסה .תונכוסה תלהנה
םיילמינימ םיביכרמ וב אוצמל לכוי אל אוהש תומכ הז ףיעס
וב ןיא .לארשי תנידמב תבשל עגונב ווק-סוטטסה לש םייסיסבו
עונלוק) םיגוניעה יתב תחיתפ לש ,תירוביצה הרובחתה לש רוכזא
יקוחה "החונמה םוי"ש אוה וב רמאנ ןכש המ .ב"ויכו (ןורטאיתו
הז גשומל שיש תועמשמב "החונמה םוי" :קוד .תבשה םוי היהי
ןותבש םויכ תבשה אלו ,תילאיצוס תוכז ;ונייה ,הפוריא תונידמב
המ :לואשל ןבומכ רשפא .הז גשומ לש יתכלה-יתדה ןבומב
תנידמב יעובשה החונמה םויש תעד הלע הלעיה ?ןאכ שי שודיח
תוצרל וז "תוביוחמ" הרומא דציכ ?תבשה םוי היהי אל םידוהיה
עקר לע וז תוביוחמ ןיבהל םיבייח ,יתעדל ?לארשי תדוגא תא
יוטיבכ הספתנש) תיצוביקה תובשייתהב םילבוקמ םיגהנמ
רבח היה לוכי םהיפ לעש ,(תיטסילאיצוסה תונויצה לש ילאידיאה
לש לוחה ימימ דחא תא ולש יעובשה החונמה םויכ ומצעל רוחבל
(10).רבח ותוא לש "תבש"כ בשחנ הז םוי .עובשה
ידיב גהנותש לארשי תנידמב םג אמש ,וששח לארשי תדוגאב
.םייתכלממה תודסומב הזכ גהונ עבקיי תיטסילאיצוס הלשממ
יעובשה החונמה םויש אלא ,היהי ךכ אלש אופיא עבוק א ףיעס
.תבשה םוי היהי
הליחתכלמ יכ רפסמ רגארפ .ינשה ףיעסה אוה ןיינעמ תוחפ אל
אוה ןיאש הנעטב ,הז בתכמ לע םותחל םיובנירג קחצי דגנתה
.םילוח-תיבב זפשואי רשאכ רשכ לכוא לוכאל ותוא ובייחיש ןכומ
תודסומבש תוביוחמ לכ ןיא םיובנירג םתחש בתכמה לע לבא
אוה בתכמב רמאנש המ .דבלב רשכ לכוא שגוי םייתכלממה
:קוד ."רשכ לכאמ היהי םידוהיל ןווכמה יתכלממ חבטמ לכב"ש
.רמאנ אל "רשכ לכאמ קר היהי" ,רמאנ "רשכ לכאמ היהי"
עודמו ?לארשי תדוגא הששח הממ :הלאשה לאשיהל הלוכי ,בוש
?הירבח לש וא הלש ךרוצ הזיא קפסל וזכ תוביוחמ הרומא
.בושייה תפוקתב ידמל לבוקמ גהונב איה ףא הנומט ךכל הבושתה
יחבטמ" היתובשומבו ץראה ירעב תורדתסהה המייק וז הפוקתב
שגוהש ןוזמה .תולוזו תומח תוחורא םידבועל קפסל ידכ "םילעופ
,וששח לארשי תדוגאב .ללכ ךרדב רשכ היה אל הלא תודעסמב
םיחבטמה ויהי ,םירש הב ויהי תורדתסהה ישארש הנידמבש
םיחבטמ רמולכ ,"םילעופה יחבטמ" תמגודכ םלוכ םייתכלממה
.םהב לוכאל לכוי אל יתד ידוהיו ;םירשכ אל
תצק התע טרפא .הלעמל רכזוה רבכ ,"תושיא" ,ישילשה ףיעסה
.רתוי
הריכזמה רתויב הרורבה תוביוחמה תא הז ףיעס ללוכ הרואכל
הרהצהב חתופ ףיעסה .לארשי תנידמב לבוקמה ווק-סוטטסה תא
םיחיטבמ םהו ,"היעבה תוניצר תא םיכירעמ הלהנהה ירבח לכ"ש
ימולש לש קומעה ךרוצה" תא קפסל "רשפאש המ לכ" תושעל
ןכא םא לבא ."םינשל לארשי תיב תקולח הלילח עונמל ,תדה
?םגמוגמה חוסינה עודמ ,ווק-סוטטסה לע רומשל הנווכה התייה
תושיאה אשונב רמשיי לארשי תנידמב יכ תוטשפב רמאנ אל עודמ
תסנכ לש תוליהקה תקוח יפ לע רבכמ הז םייקה ווק-סוטטסה
בתכנ אל עודמ ,ןיפולחל ,וא ?יבושייה ימונוטואה ןוגראה- לארשי
ומייקתי םידוהי לש םישוריגו םיאושינש ,תוטשפבו שרופמב
בכרומה חסונה ?דבלב הרות יד יפ לע תידוהיה הנידמב
.וזכ תובייחתה תתל ולכי אל וא וצר אל םהש דמלמ שטשוטמהו
םייקל תינתומ יתלבה תוביוחמב הרושק ךכל הביסהש רעשמ ינא
.היחרזא לכל ןופצמו תד שפוח שי הבש תיטרקומד הנידמ
אל ידוהיש השוריפ הרות ןיד יפל קר וכרעיי םיאושינש תוביוחמ
-אלל אשניהל לכות אל היידוהיו) היידוהי-אלל אשניהל לכוי
תישיא תוכזב העיגפ שי ךכבו ,לארשי תנידמ תרגסמב (ידוהי
.ינרדומה יטרקומדה םלועב תלבוקמה תיסיסב
.ךוניחה אשונב ןד ןורחאה ףיעסה
ולוכ בתכמהש הארמו ,לארשי תדוגא לש הידחפ לע דיעמ אוה םג
תרימשל בייחתהל אלו ,הלא םידחפ המ-תדימב גיפהל אלא אב אל
לארשי תדוגא תודסומב הלעוה םישולשה תונשמ .ווק-סוטטסה
,תיטסילאיצוסה תונויצה דחוימבו ,תונויצהש הרקמבש ,ששחה
רשפואי אל ,לארשי-ץראב תידוהיה הרבחה לע תונובירב הכזת
.יתד ידוהי ךוניח לש ומויק
תא םיתעל וושה לארשי תדוגא לש "הרותה ילודג"מ םינבר
(11),תוצעומה תירבב יקיבשלובה רטשמל תיטסילאיצוסה תונויצה
לש םתריגסב ירקיע רישכמ תידוהיה היצקסביה השמיש הבש
אל יכ ,העבק תונכוסה תלהנה .םייתרוסמה םירדחהו תובישיה
.ךוניחב םרז לכל הימונוטוא חטבות יכו ,לארשי תנידמב היהי ךכ
ןיא .יאדוגאה הנחמב םידחפו תוששח גיפהל אופיא אב הז בתכמ
ווק-סוטטסל תסחייתמכ תנבומ תויהל הלוכיה תוביוחמ םוש וב
:ךפהל ,תמיוסמ הדימב .בושייב םייק היהש
ורחבש םיחוסינהו ווק-סוטטסה ןורקעב שומישהמ תוענמיהה
רומשל ןוצר הליחתכלמ ןאכ היה אלש ,םידמלמ םהב שמתשהל
.תושיאה אשונב אלו תבשה אשונב אל ,ווק-סוטטס לע ב
םיעגמל עקרה חותינלו רואיתל ,ירוטסיהה רושימל התע רובענ
,תימלועה לארשי תדוגא ןיבל תידוהיה תונכוסה תלהנה ןיבש
ןהו תונותיעה לע ןה ךמתסהב תאז .וב םינד ונאש בתכמל ואיבהש
לעופה דעוה לש םילוקוטורפה לע דוחייבו ,ינויכרא רמוח לע
.לארשי תדוגא לש ימלועה
תא לארשי תדוגא תעונת האצמ היינשה םלועה תמחלמ םות םע
,הפוריא חרזמ לש תיתרוסמ-תיתדה תודהיה .תושונא הכומ המצע
טעמכ השעמל הדמשוה ,וז העונת לש ירקיעה חוכה סיסב התייהש
תובישיהו תודיסחה יר"ומדא תורצח ,חורהו רמוחה יסכנ .הלוכ
ילודג ,םיינחורה םיגיהנמה ןמ םיטעמ קרו ,וברחנ ,תולודגה
וא לארשי-ץראל עיגהלו לצניהל וחילצה ,תודיסחהו הרותה
תודהיה לש םיטעמה םידירשה ,ברחה יטילפ .תירבה תוצראל
הירוטירט"ב האושה רחאל םמצע ואצמ ,תיתרוסמ-תיתדה
וחמצ םתרגסמבש םייתרבחה םיפונה ןמ ורקענ םה ."תניוע
לש תואיצמל לגתסהל וצלאנו ,םינש תואמ ךשמב ויח םכותבו
הבר הדימב יולתו ןטק טועימ םהשכ ,תינרדומה תינוליחה ריעה
וליפא םבצמ היה לארשי-ץראב .םיינרדומה םיינוליחה םידוהיב
השקה םתבירי תינויצה העונתה לומ ודמע ןאכ .הזמ השק
וליאכ האושה .הדצל דמוע וליאכ הירוטסיהה יהולאו ,רבכשמ
תדוגא לש היגיהנמ תא הדימעהו ,תינויצה הזונגורפה תא הרשיא
ודגנתהש םיר"ומדאהו םינברה ,םה .םימשאנה לספס לע לארשי
לארשי-ץרא "ןיינב"ל ודגנתה ,תונויצל תינוציק הכ הרוצב
התייה רשאכ ץראל תולעל םהידיסחמ םיברמ וענמו תינויצה
וגרהנש הלא יפלכ תוירחאב םיאשונ םניא םולכ ,ךכל תורשפא
?תירזכא הכ הרוצב
ועיפשה (12),םינפבמו ץוחבמ ועמשנש ,הלא תומשאהו תולאש
םינשב לארשי תדוגא לש התוינידמ לעו הדמעמ לע חרכהב
היילעל יטירבה טדנמה תונוטלשב בושייה קבאמ לש תורעוסה
.תירבע הנידמלו תישפוח
אלא ,תיגולואידיא הלאש קר אל וז התייה לארשי תדוגא ליבשב
.תימויק תועמשמ םיבר םינבומב הל התייהש ,תילכלכ הלאש םג
לארשי תדוגא החילצה אל הנידמה םוק ינפלש םינשה ךשמב
-םייתרבחו םייכוניח תודסומ לש ךרעמ לארשי-ץראב םיקהל
התייה תיבושייה תואיצמב .הלשמ םיבושיי הל ויה אלו םיילכלכ
לש םתטילק תויורשפאל עגונב דוחייב הרומח תועמשמ הז לדחמל
תדוגא .הינמרגב םירוקעה תונחמב םיזכורמ ויהש האושה ידירש
םידירש םתוא לארשי-ץראב טולקל השעמל הלכי אל לארשי
הלגד םע ונמנש תיתרוסמ-תיתדה תודהיה לש לודגה הנחמהמ
ךרד אוצמל התשקתה איה אלא ,דבלב וז אלו .האושה םדוק
תואצוהה לש יראה קלח תא ונמימש תירבה תוצרא ידוהיל
םיבאשמה סויג תייעב .םיידוהיה האושה יטילפ לש םמוקישל
םיטילפה לש םתטילקל הרזעו ךוניח תודסומ לש םתמקהו
התגהנה ליבשב רתויב הרומחה היעבה השעמל התייה םיידוהיה
היעבה ןמ רתוי הרומח ;האושה רחאל לארשי תדוגא לש
,תינויצה תורדתסהה םע םיסחיה דוסימב הרושקה תיטילופה
.לארשי-ץראב תידוהי הנידמ לש התמקה תלאש הז ללכבו
ןמ לארשי תדוגא לש התגהנה ינפב ודמעש תויעבל הבוט המגוד
."ןארהט ידלי" תשרפ שמשל הלוכי תוינוגרא-תוידסומה תוניחבה
התסיפת תא בצעמה יזכרמ סותימל הכפה "ןארהט ידלי" תשרפ
היטרפל סנכיהל ילבמ .םויה דע תידרחה תודהיה לש תיטילופה
תורושקה תוירקיעה תודבועה תא ןלהל ןייצא (13) וז השרפ לש
.הב
לש םייגארטה םייוטיבה ןמ דחא איה "ןארהט ידלי" תשרפ
המכל רשפאתנ (1942) יקסרוקיש-ןילאטס םכסה תובקעב .האושה
המחלמה תישאר םע וחרבש ,ןילופ יחרזא םימותי םידלי יפלא
תא תאצל ,הלש תויתייסאה תוירוטירטל ורבעוהו תוצעומה תירבל
םימותי תואמ המכ ויה הלא םידלי ןיב .סרפ ךרד הנידמה
ורסמנ םה סרפל םיידוהיה םידליה לש םאוב םע .םיידוהי
ןאכמו) ןארהטב רבעמ-הנחמ םנעמל םקוהו רעונה תיילע יחילשל
ברח ידירש םימותי םידלי לע תועידיה .("ןארהט ידלי" םיוניכ
םלרוג לע תועידיה םע לבא ,בושייב הלודג תושגרתה וררוע הלא
עונכשו הדחפה עסמ לע תועידי ואב הלא םידלי לש םלבסו רזכאה
תא ושטני ןעמל ןארהטב הנחמב םידליה לש םהיכירדמ דצמ
ורמשי אל ןעמל םידליה יפלכ הייפכ ישעמ לעו ,תיתדה םתנומא
.םייתד םימעטמ ושבח רשא שארה יוסיכ תא וריסיו םיגחו תבש
רעונה תועונת םע ונמנש םייתד םיכירדממ ועיגה תועידיה
וז התייה ץראל וללה תועידיה ועיגהשמ לבא .תויתד-תוינויצה
לע תיתדה האחמה תעונת זכרמב הדמעש לארשי תדוגא אקווד
הלא םידלי ויה לארשי תדוגא ישנא ליבשב .ןארהטב השענה
םייתרוסמה םייתדה םידוהיה לש םילודגה םינומהה לש םהינב
יכ ,הדוגאה העבת ךכ םושמ .האושה ינפל וז העונתל וכייתשהש
היהש ,רעוס ירוביצ סומלופ רחאל .יתד ךוניחל וכזי םידליה לכ
'א קחצי ברה םג ברועמ היה ובשו תומילא תונגפהב םג הוולמ
תיילע םע םכסהל תיתדה תונויצה העיגה ,ישארה ברה ,גוצרה
לארשי תדוגא םע ףתושמה קבאמה תא תשטונ איהשכ ,רעונה
(14).הנחמל ץוחמ השעמל התוא הריתומו
קר אל אטיב אוה .לופכ היה לארשי תדוגא לש ברוצה הנולשיכ
לארשי תדוגא לש תוימיטיגלה-יא תא םג אלא ,תיטילופ השלוח
לארשי תדוגא .האושה עקר לע דוחייב ,בושייב תינויצ-אלה
המ יפלכ תוירחא לש תרחא וא וז הדימ תאשונכ ,רומאכ ,הספתנ
רבעמ םלואו .המחלמה ינפל תינויצ-יטנאה התוינידמ בקע הרקש
םדא-חוכ אלו תודסומ אל לארשי תדוגאל ןיא יכ ,ררבתה ךכל
יטילפמ רחא הלוע רעונ לשו "ןארהט ידלי" לש םתטילקל םיאתמ
וז הרוצב בלתשהל םהילע יכ וניבה לארשי תדוגא יגיהנמ .האושה
ינויצה םיפסכה סויג ךרעמב תרחא וא
םע דיתעב דדומתהל ולכויש ידכ (תדחואמה תידוהיה תיבגמה)
.הברחה הלוגה יטילפמ םישדח םילוע לש הטילקה ירגתא
.רתויב תדחואמ התייה אל םג המחלמה רחאלש לארשי תדוגא
תרוסמ תא אשנש הז ,"ימלשוריה" ,קיתווה ףגאה
,תינוציקה תינויצ-יטנאה היגולואידיאה לש (15) "תולדבתהה"
לארשי תדוגאב יטננימודה ודמעממ המחלמה ינפל דוע קחדנ
.תאש רתיב וז המגמ הכשמנ המחלמה רחאל .לארשי-ץראב
"תידרחה הדע"ב וזכרתהו לארשי תדוגאמ ושרפ רתויב םינוציקה
תדוגאב ורתונש הלא ."אתרק ירוטנ" תצובק תרגסמבו םילשוריב
ליבקמב .יולב השמ םגיהנמ לש ותומ םע רתוי דוע ושלחנ לארשי
תיתרוסמה הגהנהל תוינויציזופוא תורגסמ יתש וקזחתהו ושבגתה
םתגהנהב לארשי תדוגא ילעופ תעונת ,תחאה .לארשי תדוגא לש
סחיב תיאמצע תוינידמ הטקנ ,אנהכ ןמלקו ץנימ ןימינב לש
תא תשרלו ינויצה יבושייה ךרעמב בלתשהל התסינו ,םעה-תעונתל
-ץראה הסרגב יאדוגאה ןויערה תגציימכ לארשי תדוגא לש המוקמ
המקוה ,(י"אצ) לארשי תדוגא יריעצ תעונת ,היינשה .תילארשי
לש התוינידמ תא תופירחב הרקיבו "ןארהט ידלי" תשרפ תובקעב
.יללכה יטילופה רושימב ןהו יכוניחה רושימב ןה לארשי תדוגא
ץיקב םהינש) ראיורב קחצי ר"ד לשו יולב השמ לש םתומ רחאל
לש רכומה ריכבה גיהנמה ןיול ריאמ קחצי ברה ראשנ (ו"שת
ההוזמ ותויהבש קפס ןיא ךא .לארשי-ץראב לארשי תדוגא תעונת
םהרבא יבר ,רוגמ ר"ומדאה לש ונתח היה ןיול) רוג תודיסח םע
.הלוכ העונתה לע ותורמ תא טילשהל ןיול השקתה (רתלא יכדרמ
םע הלש ןילמוגה יסחיב םג האטבתה לארשי תדוגא לש התשלוח
לארשי-ץראל ולעש ("םילודג") הרות ילודגו תובישי ישאר ,םינבר
לש תיצראה הדיעווב רבכ םנמא .המחלמה ןמזבו המחלמה ינפל
ילודג תצעומ הנושארל המקוה (1941) א"שת תנשב לארשי תדוגא
תוכמסכ הדקפת אלש טעמכ הצעומה ךא ,לארשי-ץראב הרותה
רמג רחאל תורומחה רבשמה תונשב .העונתל תיטילופ-תיתד
ןמ םיבר .הצעומה תא סנכל לארשי תדוגא החילצה אל המחלמה
העונת םע תיעמשמ-דח הרוצב םיהוזמ תויהל וצר אל "םילודג"ה
תרגסמב "רדגל ץוחמ" תרחא וא וז הדימב תאצמנה תיטילופ
(16).תיבושייה תיטילופה ם"ואה לש הריקחה תדעו עקר לע ,תונכוסל הדוגאה ןיב גולאידה - ג
תונכוסה תלהנה ןיבל תימלועה לארשי תדוגא ןיב םינוידה
הפוצמה האוב עקר לע ,(1946) ו"שת ביבאב םיליחתמ תידוהיה
תויואטבתה .לארשי-ץראל תיאקירמא-ולגנאה הריקחה תדעו לש
ןוגכ) הדעווה ינפל םתעפוהב ל"וחב םייאדוגא םיגיהנמ לש תונוש
היושע לארשי תדוגאש ,תודשחל םוקמ ונתנ (הילגנאב ןמדוג ירה
םיטילפה לש דיחיה םמוקמש תינויצה השירדב ךומתל אלש
םא םג (17).לארשי-ץראב אוה הינמרגב תונחמב ובשיש םיידוהיה
לארשי תדוגא לש ימלועה לעופה דעווב תחנ-יא ומרג הלא תועד
ףוחדה ךרוצה לע תונכוסה תלהנה תא ודימעה םה ,םילשוריב
לארשי תדוגא לש היתועיבת .לארשי תדוגא םע םירבדב אובל
םיבצקומה היילעה תונוישר זוחא (א) :םיירקיע םיאשונ ינשב ודקמתה
(םיטקיפיטרסה) היילעה תונוישר ללכ ךותמ לארשי תדוגא ירבחל
תלאש (ב) (18);תידוהיה תונכוסל טדנמה תונוטלש ורסמש
.(U.J.A.) תדחואמהתידוהיה תיבגמל לארשי תדוגא לש התופרטצה
ךא ,העיפומ הדיתעה תידוהיה הנידמב תדה דמעמ תלאש םג ,ןכא
וניא ולוכ ןיינעהש רחאמ ,הבר בל תמושת הלאשל םישידקמ ןיא
םירבדל בל םישל יואר תאז םע .הז בלשב ילאוטקא הארנ
סחייתמה לארשי תדוגא לש לעופה דעווה לוקוטורפב םיעיפומה
'מ םע השיגפ םוכיסל (21.2.1946) ו"שת 'א רדאב 'כ םוימ הבישיל
ונשרד הנידמה רבדב" :(הנס) םיובנילק 'מ -ו אריפש 'מ ,קותרש
ךשמהב ."הרותה י"פע תויחל לכוי ידוהי לכש תוחפל ךירצש
:ןמקלדכ רמוא אוה םירבדה ראש ןיבו ,יולב השמ רבדמ ןוידה
דוחיב ,םינש הז םידימעמ ונא (ןלהל האר) הלא תושירד
השיגפב ...דיחא ךוניחו םייחרזא ןיאושנ ויהי אלש
םייתד םייח תלאש (1):םיניינע השמח ונשרד הנורחאה
י"גאש ילב יטילופ טקטנוק (2);ןוטלשה י"ע תוערפה ילב
-דטינוי (4);'ילע תלאש (19)(3);הרושק 'יהת
.םילוע רודיסל ףסכ (20)(5);לעיפא
תדוגא יגיהנמ ברקב תיסיסבה הדרחה לע םידמלמ הלא םירבד
יתלב יתד םייח חרוא םייקל ידרח םידוהי ולכוי אל אמש ,לארשי
.תינויצ-תידוהי הנידמב ערפומ
רדא א םוימ לארשי תדוגא לש ימלועה לעופה דעווה לש השיגפב
המכ לש םהיתודמע לע ח"וד םיחכונל רסמנ (4.3.1946) ו"שת ב
טטצל ןיינעה ןמ .תידוהי הנידמ תמקהל סחיב הרותה ילודגמ
:הז רצק ח"ודמ
ז"ארגה .הרות ילודג םע יתרבד (21) ןיקצורוס ברה
ולצא לועפל רשפא (22) רצלמ (ןמלז רסיא יבר ןואגה=)
(הדוהי רזעילא יבר ןואגה=) י"ארגה (23).תידוהי הנידמ
ד"באגה .הלודג הנכס ,תידוהי הנידמ דגנ (24)לקניפ
ןינעה בשוח (25) א"טילש קסירבד (ןיד תיב בא ןואגה=)
ןכומ (26) 'זיבנופמ ברה .הזב בשייתהל םיכירצו יניצרל
(27) .א"טילש שיא-ןוזחה תיבב 'יהת םאב הפיסאל אובל
ןתי אלו ברעתי אלו עדוי וניאש רמא א"טילש שיא-ןוזחה
הנידמ דגנ םה םילודג המכמ יתעמשש יפכ .הזב הבושת
...תוששח המכ הזב םיאורו תידוהי
םיר"ומדאה .בישה אל (28)סיגנב ברה :ןיול מ"ירה
ןכו הפסאב ףתתשהל םינכומ (30)הרוגידסו (29)ץינזיוומ
ר"ומדאה (32)גרבנרינמו (31)גרובשרפמ ברה
(34) רוגמ ר"ומדא ק"כ םע .הלוח (33)בוקטרושטמ
.הפיסא היהת םרטב יתרבד אל א"טילש
יגיהנמל היה השק ,הז יקלחו רצק חווידמ תוארל רשפאש יפכ
."םילודג"ה ןמ תורורב תובושת לבקל תימלועה לארשי תדוגא
תידוהי הנידמ לש התמקה תלאשל סחיב םלצא תטלשה הריוואה
ךרוצה תא םיפתתשמה לכ ומיעטה תאז םע .תילילש התייה
ןיבש ידוחייה רשקה תא תיאקירמא-ולגנאה הדעווה ינפל שיגדהל
ינפל ץראה ירעש תא חותפל ךרוצה תאו ,לארשי-ץראל לארשי םע
.םידוהי לש תישפוח היילע
ינפל העפוהל לארשי תדוגא לש לעופה דעווה שידקה םיבר םינויד
אלש המליד ינפל השעמל ודמע םה .תיאקירמא-ולגנאה הדעווה
היילעלו ןבלה רפסה תולבגה לוטיבל השירדה דצב .ןורתפ הל היה
הנידמ לש התמקה דגנ ויה םה לארשי-ץראל תישפוח תידוהי
לכ לע .שרופמב תאז רמול ולכי אל םגו וצר אל םה ךא .תידוהי
,תידוהי הנידמ לש תואיצמ ינפב ודמעוי םאש ,וטילחה םה םינפ
םיישיאה, םהייח תא תויחל ולכוי יכ החטבה ושרדי םה
(35) ."ינופצמ ץחל ילב ,הרותה יפל םייתרבחהו
לארשי תדוגא לש התוינידמל סיסבה תא וויה הלא תושיגו תודמע
.ןלהל הארנש יפכ ,ם"ואה לש הריקחה תדעוול סחיב םג
-ולגנאה הדעווה ינפל לארשי תדוגא לש התודע דעומל ךומס
ןיבל תידוהיה תונכוסה ןיב יביסנטניא ןתמו-אשמ לחה תיאקירמא
.תיבגמלו היילעה תונוישר יזוחאל סחיב רקיעב ,לארשי תדוגא
תלשממ ,ינוחטיבהו ינידמה בצמה רערעתה הרהמ דע םלואו
התנפוה בל התמושתו ,הריקחה תדעו תוצלמה תא התחד הילגנא
.םירחא םיאשונל
.ז"שת תנש תישארב התלעו הרזח לארשי-ץרא לש התקולח תלאש
היצרדפ לש התמקהל העצה התלע הקולחה ןויערל ליבקמב
היה בוש לארשי תדוגא לש ימלועה לעופה דעווה .תיברע-תידוהי
םעפה םגש אלא ,"םילודג"ל תפסונ היינפ לע טלחוה .רצימב
האישנ ,םייהנזור בקעי .תוקמחתמו תוססוהמ ונתינש תובושתה
ובש ריכזת חסינ ,קרוי וינב ןמז ותוא בשיש ,לארשי תדוגא לש
ןורתפ לע היצרדפה ןורתפ תא ףידעמו תופולחה יתשב ןד אוה
.הקולחה
תדוגא ינפב ודמעש תומליד התא תידוסי הרוצב ףקשמ הז ריכזת
רבעמ .(2 חפסנ האר) לארשי-ץרא לש הדיתעל סחיב לארשי
תמושת תא תונפהל שקבמ ינא הז ךמסמ לש תללוכה ותובישחל
תינכת תפדעהל םייתדה םיקומינה לש ינשה ףיעסל בלה
גיהנהל םירומא התואש ,תינוליח תיטרקומד הנידמ .היצרדפה
הלולע ,בושייבש ,םיטסילאיצוסה ,"םייתד-יטנא"ה תודוסיה
םהידלי תא לדגלו תויחל תוכזה תא םייתדה םיבשותה ןמ לולשל
.םתנומא יפל
תונוטלש ידיב וחדנ תיאקירמא-ולגנאה הריקחה תדעו תועצה
תדוגא .רימחהו ךלה לארשי-ץראב בצמהו ,םייטירבה טדנמה
ןתמו-אשמב התופתתשה .קבאמל ץוחמ המצע האצמ לארשי
ימלועה לעופה דעווה ינויד תיברמ .דבלב תיקלח התייה יטילופה
ילעופ ןיבל וניב דוחייב ,םיימינפה םיכוסכסל ושדקוה העונתה לש
ןיבל וניבו ,תילמיסקמ תואמצעל עיגהל ופאשש ,לארשי תדוגא
תא זכירו יולב השמ לש ותטילשב היהש ,לארשי תדוגא זכרמ
רשקה תונש רחאל ,לארשי תדוגאב וראשנש ןשיה בושייה ישנא
תלאש הלוע ו"שת תנש ףוסב קר .תידרחה הדעה ןיבל הניב
לש ומוכיסב .קימעמו טרופמ ןוידל תידוהיה הנידמה לש התמקה
םע יביסנטניא ןתמו-אשמל סנכיהל ךירצש ,העדה תשבגתמ רבד
םיכשמנ םינוידה ."רשפאש המ תונכוסהמ איצוהל" תונכוסה
הנידמ - תינורקע תחאה :תושיג יתש תושבגתמ .תובישי המכב
;"הרותה יפ לע הנידמ" תויהל תבייח השודקה ץראב תידוהי
תויחל ולכוי הרות ירמוש םידוהי הבש הנידמ - תיטקארפ היינשה
.םהייח תא
ןיול מ"י ןיב השיגפ תכרענ (24.11.1946) ז"שת ולסכב א םויב
:השיגפה םוכיס ןלהל .ןלפק 'א-ו קותרש 'מ ןיבל
הנידמב) הקוחהש רבדל רשפאה" ןיול לש ותלאשל הבושתב
הרורב הרוצב קותרשו ןלפק םינוע "?הרותה פ"ע 'יהת (תידוהיה
רשפא םאה :ןיול לאש זא "ירשפא יתלב והז" - תיעמשמ-דחו
הימונוטואו תורשכ ,תיבמופ תבש תרימש ,תושיא יקוח" חיטבהל
:תונכוסה תלהנה ירבח ינש םינוע ךכ לע ?"תד ינינעו ךוניחב
רודסב רבדה השקי הז תמועל .לקנב תתל רשפא הימונוטוא"
תיללכ הקוח תושעל ךרטצת הנידמה יכ .תושיא ינינעל הקוחה
תדחוימ הקוח תושעל רשפא יאו םירצונו םיברעל היהי הפקתש
אוהו ,"המואה תרהט דוסי והז" :ןיול ."םינושה םיבשותה יגוחל
:ןלפקו קותרש םיבישמ ךכ לע .קומע גוליפל איבי רבדה יכ ףיסוה
יפ לע היהי הלש ןווכהו תידוהי היהת הנידמהש םיצור ונא"
דציכ הלאה םיטרפה לכ תא ררבל דוע ךרוצ היהי ןכל ,תודהיה
."רבדה תא םישגהל
םוי םנמאש םירמוא תונכוסה תלהנה יגיצנ ,תבשה תרימשל רשא
תא תיבשהל רשפא יא לבא ,ימשרה החונמה םוי היהי תבשה
,שדח ןויער ולעה םה םלוא .'וכו תובכרה תאו ןופלטה
רשפא יאש םיתורישה תא ליעפהל ולכוי םירצונהו םימלסומהש
איה ךוניחה תלאש .תבשה םויב ('וכו תובכר ,ןופלט) םתיבשהל
.םיידרחה רפסה-יתבל הימונטוא תתל רשפא :ןורתפל הלק
תידוהי הנידמ" יכ ריהצמ אוהו ,הלא תונורתפ לבקמ וניא ןיול
,'ה לוליח איה תולג תונש םייפלא ירחא הכלהה יפ לע אלש
,הצראב םימש תוכלמב הדירמ ,תיוז ןרקב לארשי תרות תדמעה
הבולישל םיאנתה תלאשב ןודל ורבע ךכ רחא ."המייק תב הניאו
.תונכוסב לארשי תדוגא לש
תונכוסה לש התדמעש ,הארמ תונכוסה תלהנה ירבח ירבדב ןויע
,1946 ףוסב רבכ השבוג לארשי תדוגא לש היתועיבתל סחיב
בתכמ"ב םיעיפומה םירבדה לכ .התנוש אל רבד לש ורקיעבו
לש םהירבדב םייוצמ (קניל - 1 חפסנ האר) "ווק-סוטטסה
.ןלפקו קותרש
םתעיבתש ,לארשי תדוגא ישארל ררבתמ ןכמ רחאל רצק ןמז
ץראה ירעש תחיתפב תינתומה - יטירבה טדנמה לש ומויק ךשמהל
רשא תיברע-תידוהי היצרדפ לש התמקהב וא הטילפה תיראשל
םיטירבהשו ,תיתואיצמ הניא - עירכמ דיקפת םיטירבה ואלמי הב
.תודחואמה תומואל לארשי-ץרא לע טדנמה תא ריזחהל וטילחה
תובישיה תחאב .הבר הכובמה לארשי תדוגא לש לעופה דעווב
:ןמקלדכ המלידה תא ןיול םכיס
ןמז לכ ונליבשב השק הנידמ דעב אלמ ןופצמב דיגהל
אלש י"אב תידוהי הנידמו .תדה יניינעל הבורע לכ ןיאש
.תדל הנכסו םימעבו לארשיב 'ה לוליח איה הרותה פ"ע
ךכ ,הנידמ דעב אלמ ןופצמב רמול רשפא יאש םשכ םלוא
וליטיש םשה לולחל םורגל אלש ידכ .דגנ רמול רשפא יא
םיעירפמה םה םידרחה םידוהיהש ,ונילע תוירחאה לכ
ברהו (36)יקסנישוד ברה תעד םג יהוזו .םילישכמהו
...דגנ תאצל ןיאש (37) א"טילש קסירבמ
ןיבל לארשי תדוגא ןיב ןתמו-אשמה .הריקח תדעו הנממ ם"ואה
תלבק תלאשבו הנידמב תדה לש הדמעמ תלאשב תונכוסה תלהנה
רשאכ .םייתלצעב ךשמנ תדחואמה תידוהיה תיבגמה ןמ םיפסכה
לארשי תדוגא העידומ לארשי-ץראל עיגהל תדמוע הדעווה
תרגסמב אלו דרפנב הדעווה ינפב עיפוהל תנווכתמ איהש ,תונכוסל
-אשמל ןוירוג-ןב ףרטצמ התע .תונכוסה םע תפתושמ תחלשמ
ינפל הדבל עיפות אל לארשי תדוגא יכ ןיול לע ץחול אוה .ןתמו
תונכוסב ריכהל שי ,ןוירוג-ןב ןעוט ,ידוהיה ןיינעה תבוטל .הדעווה
תדוגא לע ךומסל רשפא ;םיכסמ וניא ןיול ךא .םעה לכ תגיצנכ
."לארשי ללכ לש םיסרטניאה דגנ" רבד השעת אלש לארשי
םע לארשי תדוגא יגיצנ םישגפנ בוש (9.6.1947) ז"שת ןויסב אכ-ב
ףרטצהל םינכומ םה יכ ,םירמוא לארשי תדוגא ישאר .ןוירוג-ןב
הנחטבות תדה תושירד םא תידוהי הנידמ תמקהל השירדל
ורמאנ המינ וזיאב םיעדוי ונא ןיא םא םג .הנידמה תקוחב
חיטבת אל םא :םויא לש דמימ היה םירבדבש קפס ןיא ,םירבדה
לע וז ריהצת ,לארשי תדוגא תושירד רחא אלמל תונכוסה
.תידוהי הנידמל התודגנתה
הפיסאה ידיב עבקית הקוחה יכ בישמ אוה .ענכנ אל ןוירוג-ןב ךא
אוה ןיא םירבדה לש הז בלשב .םוקתש הנידמה לש תימואלה
םויאהש ןיבה ןוירוג-ןבש חינמ ינא .תויוברעו תונוחטיב תתל לוכי
םיעיצמ ךכ רחא דימ ,ןכא .קרס םויא אוה לארשי תדוגא לש
לבקל רשפא ילוא :תיטקארפ העצה לארשי תדוגא יגיהנמ
:דבלב וללה םירבדה תשמח לע תובייחתה
;תורשכ (ג) ;תבש (ב) ;םייחרזא םיאושינ ויהי אלש - תושיא (א)
בישמ ןוירוג-ןב .יתדה ןופצמה שפוח (ה) ;ךוניחב הימונוטוא (ד)
הנידמ ירה" :ול םיבישמ ?בוט רתוי היהי םייוגה לצא :הציקעב
םשה לוליח אוה הרותה ןוטלש קלוסי הבש לארשי-ץראב תידוהי
."ץוח יפלכו םינפ יפלכ
הנש יצח ןלפקו קותרש ועבקש םיווקה ןמ הטס אל ןוירוג-ןב ךא
.ןכ ינפל
סחיב ."הרותה יפל רידסהל" היעב ןיא ,רמא אוה ,תושיאל עגונב
ראודה ,תבכרה :ןורתפ םהל אצמנ אלש םיישק שי תבשל
-ןב ןעט ,"ןורתפ עיצהל הכירצ לארשי תדוגא" .םירחא םיתורישו
בריס אוה .ינוליח ךוניחל הייפכ היהת אלש ,ףיסוה דוע .ןוירוג
:הבזכא לש המינב השיגפה תא םכיס ןיול .תישממ תובייחתה תתל
.תבייחמ הבושת םוש ןתנ אל השעמל לבא (38)"תופי רביד אוה"
תידוהיה תונכוסה תלהנה לש הבתכמ לבקתמ םימי הרשע רובעכ
ימלועה לעופה דעווה ירבח .תימלועה לארשי תדוגא ידרשמב
השעמל .בזכאמ היה אוה .בתכמב ןודל םוי ותואב דוע םיסנכתמ
קותרש יפב ואטובש יפכ היתודמעמ תונכוסה תלהנה הזז אל
יכ ןוירוג-ןב לש וירבד תא ואצמ אל תושיאה אשונב וליפא .ןלפקו
חסונ שי הז םוקמב ."הרותה יפ לע" וכרעיי םישוריגהו םיאושינה
םג לארשי תדוגא תוינידמ תונשל ןיא :ןיול עבוק בזכואמ .קמחתמ
.בתכמה ירחא
תוביוחמ םוש ללוכ וניאו םולכ רמוא וניא בתכמה השעמל
.תישממ
הריקחה תדעו ינפל הדבל עיפוהל אופיא הטילחמ לארשי תדוגא
התדמע תא םיגיצמ דציכ הלאשב וטבלתה םה ןיידעו .ם"ואה לש
לש ומויק ךשמהל העיבת הראשנו התייהש ,לארשי תדוגא לש
בושייה תבוגת ינפמ ששחה .עורג תוחפה ןורתפכ ,יטירבה טדנמה
םהיתובוגת ינפמ וששח רתוי ףא ילואו ךכמ תוחפל ךא ,בר היה
תיראש ברקב רקיעב לארשי תדוגא תעונת םע והדזהש הלא לש
תחאב אטבתה ימלועה לעופה דעווה ירבחמ דחא .הטילפה
הז י"ע ולבקי אל םינויצהו טדנמ םישרוד ונא םא..." :תובישיה
לש ורופיס קפסמ הז ישוקל תודע (39)."השק ןאכ ונבצמ ,הנידמה
ןיול רפסמ ,לעופה דעווה ירבחמ שיא .הדעווה ינפל ותעפוה לע ןיול
ינפב עיפוהלו ומע תכלל הצר אל ,ל"וחב ותעונת יגיהנמל בתכמב
הז ךא ,וילא ףרטצהל ןיקצורוס 'ז ברהמ שקיב אוה .הדעווה
תובישיה דעו שארכ שמשמ אוהו ליאוהש ,היה וקומינ .בריס
תאצל יאשר אוה ןיא גוצרה 'א קחצי ישארה ברה לש ותואישנבש
לש התמקה דעב ןבומכ דיעהש ,ישארה ברה לש ותדמע דגנכ
ןיול בתוכ ,"הריקחה תדעוול יתכלה ךכו" (40).תידוהי הנידמ
."תינכת אללו םישיא אלל" ,בצעב
העיבת ויפמ איצוה אלו ,קמחתהל ןיול "חילצה" ןכ יפ לע ףא
.תידוהי הנידמ לש התמקהל תשרופמ
לש התדמעמ הארנה לככ העפשוה אל ם"ואה לש הריקחה תדעו
לארשי-ץרא תא קלחל הצילמה איה תועד בורב .לארשי תדוגא
תידוהי הנידמ - תוינוביר תונידמ יתש המוחתב םיקהלו תיברעמה
לע תערכמ הרוצב העיפשה הריקחה תדעו תטלחה .תיברע הנידמו
תורוד תווקתש תורשפאה .ולוכ ידוהיה םלועבו בושייב הריוואה
וישכע התארנ לארשי-ץראב תידוהי "תוכלמ" םקותו םשגתת
לארשי תדוגא ,רזומ הארנ רבדהש לככ .םעפ יאמ רתוי תישממ
ירבח ןיא בוש .תמיוסמ הלקהב השדחה תואיצמה תא הלביק
תודמע טוקנלו הלאשב טבלתהל םיכירצ ימלועה לעופה דעווה
להקה תעד דצמ הפירח הבוגתב ןכתסהלו תוירלופופ יתלב
תוירחאב לארשי תדוגא יגיהנמ תא המישאה ןיידעש ,תידוהיה
חילצה םיבורמ םיצמאמ רחאל ,ןכאו .האושב תידוהיה הידגרטל
ילודג תצעומ ירבח םינברמ "הרות תעד" לבקל לעופה דעווה
ח"שת ןושחרמב בכ םויב המייקתה הצעומה תבישי .הלש הרותה
תדעוול ףרטצהל תונכוסה תעצה המוי רדס לעו ,(5.11.1947)
דעווה לשו תידוהיה תונכוסה לש םירחא תודסומלו ןוחטיבה
ךא ,הלא תולאשב םיעירכמ "הרותה ילודג" ןיא םנמא .ימואלה
קפס ןיא .םיילמרופ םיקומינב תועצהה תא םיחוד םניא םג םה
תאו תונכוסה תא רבכ םיאור לעופה דעווה ירבחו םינברהש
ןוידה לש ופוסב .היצנטופב םיינרבוס םיטילשכ ימואלה דעווה
,תידוהיה הנידמה דגנ השעמ םוש תושעל ןיא"ש הטלחה תלבקתמ
."הנידמה דוסיל א"מואב םישילש ינש תגשה דגנ וא
םתוא לש תוביסנב הנטק אל תועמשמ תלעב הטלחה וז התייה
לועפלמ העונמ לארשי תדוגא התייה לארשי-ץראב םא םג .םימיה
היגיהנמ ירה ,יטילופהו ירוביצה רושימב הנידמה תמקה דגנ
תונידמ ישאר םע םיעגמ םוזיל ולכי םלועה יבחרב הינקסעו
תינכת תלבק לע תיבויח הטלחה לכסל ידכ ם"ואב תורבחה
תידוהיה תונכוסהש ,רוכזל ךירצ .תיללכה תרצעה ידיב הקולחה
לש דחוימה סוניכה ינפל תועובש השולשכ) ןמז ותואב התשע
תעצהב ךומתל םינוש םיטילש ענכשל םיבורמ םיצמאמ (תרצעה
םע םינמנה םירבחו םיגיהנמש ,ךכל גואדל היה ךירצ .הקולחה
לש וז הטלחה .ידגנה ןוויכב ולעפי אל לארשי תדוגא לש הלגד
ךילהתב ןושאר דעצ ןכ םא התייה הרותה ילודג תצעומ
תמקהל ינויצה ץמאמב לארשי תדוגא תעונת לש התובלתשה
ךלהש הלועפה ףותיש תרגסמב השענ אוה הארנה לככו ,הנידמה
.לארשי תדוגאל תידוהיה תונכוסה ןיב קדהתהו
:ויה וז הטלחה לע ומתחש הרותה ילודג תצעומ ירבח
;הרוגידסמ ר"ומדאה - ןמדירפ בקעי םהרבא ברה .1
ץילרק והיעשי םהרבא יבר ל שויחא - ץילרק ריאמ ברה .2
;(שיא-ןוזחה)
;ןיילק קחצי םהרבא ברה .3
;תובישיה דעו שאר - ןיקצורוס ןמלז ברה .4
.'זייבינופ תבישי שאר - ןמנהכ ףסוי ברה .5
תויהלמ םבור וענמנ ןיידע ;הצעומה ירבח לכ הלא ןיא ,ןוכנ
לש ותורדעיה .תובושת םהילאושל תתלו הקיטילופב םיברועמ
תאז םע ךא .תירקמ הניא ילוא הבישיה ןמ יקסנישוד צ"י ברה
ץילרק ריאמ םינברה ואצמנ םיפתתשמה ןיב יכ ,רוכזל ךירצ
אלל הזכ עירכמ דעצ םישוע ויה אל יאדווב הלאו ,ןמנהכ ףסויו
תרצע תטלחה םדוק םימי העברא .שיא-ןוזחה לש ותמכסה
ר"ומדאה אצי (25.11.1947 - ח"שת ולסכב בי) תודחואמה תומואה
םיטמתשמה" "הרותה ילודג" וירבח לע השק תרוקיבב הרוגידסמ
וענמנ עמשמ ,"לארשי ללכל םיעגונה םיניינעב ברעתהלמ
,יברה ריהצה ,הנידמה .הרותה ילודג תצעומ תבישיב ףתתשהלמ
."...הלודג העושתל הכפהל ונידיבו" ,העושת אלא ,הריזג הניא
,םנמאו .םיעוריאה לש םצחלב הריוואה יונישב ןיחבהל רשפא
תערכה רחאל ,(30.11.1947) ח"שת ולסכב 'זי ,א םוי לש ורקובב
לעופה דעווה תבישיב ועמשנ ,הקולחה תינכת דעב ם"ואה תרצע
ועמשייש ןימאהל היה השקש םירבד לארשי תדוגא לש ימלועה
תא לוקוטורפה םכסמ ךכ הנה .ןכ ינפל םישדוח המכ הז דסומב
תטלחה לע ץיבקנס ךינעה ברהו ןגיובלניצק 'ר בר הלש םהירבד
:ם"ואה
ירחאש .תירוטסיה העפות איה תידוהיה הנידמה תזרכה
ןנוכל י"אמ קלח ונל םינתונ דובעשו תולג תונש םייפלא
יהוזש קפס ןיא ,לבת ימע לכ תמכסהב תידוהי הנידמ הב
הזב ןיאש יאדווב .עבטה ךרדמ הלעמל תיטרפ החגשה
הלואגד אתלחתאו הדוקפ הזב שי לבא ,הווקמה הלואגהמ
הנפמל הז ירוטסה עגר לצנל ידוהיה םעל תונפל ונילעו
הלואגל ונימצע רישכהלו הרותה ךרדל בושלו ישפנו ינחור
.המילשה
םג אלא ,חור תוממורתה לש הריווא קר אל םיפקשמ הלא םירבד
.לארשי תדוגא לש תיסיסבה תיפרגוירוטסיהה הסיפתב יוניש לש
,יתרוסמ-יתדה םיגשומה םלועב םייחה ,הלא םישיא ליבשב
-ץרא יכ עירכמ בורב םיטילחמ ,םייוגה ,םלועה תומואש הדבועה
"תוכלמ" לש התמקהב םיכמותו לארשי םעל תכייש לארשי
רושקה ("הדוקפ תע") םימשמ תוא חרכהב איה תינרבוס תידוהי
.ידוהיה םע הלש הלואגה ךילהתל תרחא וא וז הרוצב
.רורחשה תמחלמ השעמל הלחה א םוי ותואב
 רורחשה תמחלמ תעפשה - ד
םירושק תד יניינעב ווק-סוטטסה לש תולחתההו תודוסיה
םע .המחלמה תרעס ךותב לארשי תנידמ לש התמקה יכילהתב
םייברע תוחוכ ידיב הרובחתה יכרד תמיסחו תוברקה תוטשפתה
.היתורוש תא תוריהמב ביחרהל הנגהה הצלאנ םירידס יתלב
ינפל דוע תונוש תורוצב םיחרזאה לע ופכאנ סויגה תודוקפ
םיריעצ ויה םיסיוגמה ןיב .הנידמה לש התמקה לע הזרכהה
:תורומח תויעב חרכהב הרצי תיאבצה תרגסמל םתסינכש םייתד
לעופה רקיעבו תויתדה תוגלפמה .ב"ויכו תסנכ-יתב ,תבש ,תורשכ
וא וז הרוצב ומע םירושק ויה םיסיוגמה תיברמש ,יחרזמה
.םיסיוגמה לש םייתדה םיכרצל גואדל תוביוחמ ןמצע ואר ,תרחא
הקלחמכ יתדה תורישה םקוה (ח"שת א רדאב בי) 22.2.1948 -ב
,יחרזמה לעופה יגיהנממ דחא דמעוה ושארבו ,הנגהה ל"כטמב
יניצקמ דחאו ,שדחמ תורישה ןגרוא 17.5.1948 -ב .ידרג ןתנ
,תורשכה לע הנוממה היהש ,ריאמ קחצי ברה ןושאר ןגס ,תורישה
יריעצ לש םנואטיבב ןויע (41).לארשי תדוגא יריעצ םע הנמנ
לש תוהדזהה תשוחת לע דמלמ הפוקת התואמ לארשי תדוגא
,תאז םע (42).היתורטמבו המחלמב בושייה םע יאדוגאה רעונה
לעו םיישקה לע ודמילש תויעב םיתעל וררועתה המחלמה ידכ ךות
הרות ירמוש לש םתובלתשהב תוכורכה תויעבה לש תובכרומה
לשמל ומכ .הלשממה לש התוברעתה תא םעפ ידמ ובייחו ,הנידמב
דילש הרוד הנחממ םילייח ינש לש םטפשמו םרסאמ תשרפ
ח"שת לולאב ז) תבשה םויב םתגולפל לכוא לשבל ובריסש ,הינתנ
חוליגלו רסאמ ישדוח השולשל ונודינ םילייחה .(11.9.1948 -
תינמזה הלשממב םייתדה םירשה לש םתוברעתהב קרו ,םשאר
(43).רסאממ וררחוש
ירוחב לש םסויג תלאשל תורושק ויה רתוי תושקה תויעבה םלואו
םילשוריב .םילשוריב התייה היעבה רקיע .תויתד תונבו תובישי
בושייה לש ילכלכ-יתרבחה הנבמה הבר הדימב רמתשנ ןיידע
ודמל ןהבש תובישי רפסמ ןאכ ומייקתה ןיידע .יזנכשאה ןשיה
תוחפשמ ןאכ ויה ןיידעו ,ןשיה בושייה ןונגסב םיכרבאו םיריעצ
דומילמ םיסנרפתמ ויה םירבגה לכ ןהבש רכינ רפסמב תוידרח
תינוציקה תואנקה םג החמצ ,ולא תורגסמב ,ןאכ .תובישיב הרות
.הנידמה לש התמקהל ודגנתהש ,אתרק ירוטנ לש תינויצ-יטנאהו
,ם"ואה תזרכה רחאל דימ ריעב ינוחטיבה בצמה רדרדתה דגנמ
םיריעצ לש םסויג לע זרכוה ןכמ רחאלש ןושארה עובשבו
האירקב ואצי "אתרק ירוטנ" ."םעה רמשמ"ל 17 ליגמ תוריעצו
תוברקה רשאכ ,(2.5.1948) ח"שת ןסינב גכ-ב (44).סייגתהל אלש
ץ"דב אצי ,רוצמב הדמע תידוהיה םילשוריו םזוע אולמב ולהנתה
הארוהב יקסנישוד יבצ ףסוי ברה לש ותושרב תידרחה הדעה
הארנכ .(קניל - 'ד חפסנ האר) סייגתהל אלש תובישיה ידימלתל
.תובישיה ירוחב תא סייגל אלש תילמרופ הטלחה תע התואב האב
ץנרול 'ש רסומ ח"שת רייאמ "םיסיוגמל ונלגד" י"אצ לש םנותיעב
ירוחב סייגל אלש "םעה תורישל דקפמה זכרמ" תטלחה לע
לארשי תלשממ הזירכה 1948 טסוגוא תישארב (45).תובישי
סויג וצ אצוה ןכמ רחאל דימו ,םילשוריב יאבצ רטשמ לע תינמזה
ןיד-קספ תידרחה הדעה ץ"דב םסרפ זא וא .םישנלו םירבגל
ןיאש הריזגכ סויגה וצ תא רידגמו םישנה לש ןסויג לע רסואה
.(קניל - 'ה חפסנ האר) "רובעי לאו גרהיי" תניחבב ,הל עמשיהל
אלש "תובישיה יספות"ל הארוהה המסרופ אל בושש הדבועה
יא לע םכסומ רדסה היה רבכ הז בלשבש ,תדמלמ סויגל בצייתהל
,לארשי תדוגא לש הכוויתב ,םג אצמנ רבד לש ופוסבו .םסויג
הדועת וגיצהש תוידרחה תוריעצה לכ תא סויגמ ררחשש רדסה
(46).ידרח-יתדה ןהייח חרוא לע לארשי תדוגא ידרשממ
בצמה היה תיאבצו תיטילופ הינחבמ יכ ,רוכזל ךירצ ןכא
.דחוימ לופיט בייחו ,ןידע םילשוריב
רטשמ תחת תויהל הרומא םילשורי התייה ם"ואה תטלחה יפ לע
ריעה ןמ קלח ותואב לארשי תלשממ לש הנוטלשו ,ימואלניב
התואיצמ .תולודגה תומצעמה ידיב רכוה אל היתוחוכ וקיזחהש
,הרקוי ילעב םינבר ידיב תגהנומ ,תיסחי הלודג הייסולכוא לש
לש םתכימתל הכוזהו ילארשיה ןוטלשל הליעפ תודגנתה הלגמה
בצמ טלחהב התייה הנידמה תולובגל ץוחמ םיידוהי םיצוביק
התייה םילשוריב אקווד עודמ ןכל ןבומ .תוניחבה לכמ יוצר יתלב
,ןוחטיבה תדעווב לארשי תדוגא לש התופתתשהל תערכמ תבישח
יאבצה םתורישל סחיב םכסומ רדסה אוצמל חרכה היה עודמו
.תוידרח-תויתדה םישנה לשו "תובישיה יספות" לש
ררחשל הטלחהל ירקיעה םרוגה התייה וז תואיצמ יכ רובס ינא
ןמ תידרחה םישנה תאו ,תובישיה יכרבא ,"הרותה יספות" תא
.המחלמה ידכ ךות ,יאבצה תורישה
תויתד תוביסמ ררחתשהל ושקיבש הלא לש םרפסמש ,הדבועה
ליבשב םג .הטלחהה תלבק לע הלקה ,תיסחי ךומנ היה הלא
איה ;חווט תכורא תועמשמ הז גשיהל התייה לארשי תדוגא
ינויצה ןוטלשה םע הלש הלועפה ףותיש תוינידמ תא הקידצה
,םינוציקה ןיבמ היביריל םגו המצעל החיכוהו שדחה
דצמ "תוריזג" לטבלו עונמל ידכ תינויח ןוטלשב התופתתשהש
תודוסיה ןמ דחא עבקנ ךכ .יטסילאיצוס-ינויצה ןוטלשה
ירדסה לשו לארשי תנידמב םייטילופה םייחה לש םיירקיעה
.תד יניינעב ווק-סוטטסה
םללכב תוירוטדנמה תונקתהו םיקוחה לש םפקות תלאש םלואו
דעווה דילש "קוחה תקלחמ" לש הינוידב הנידמה םוק ברע הנודינ
סיסבה ויה הלא םינויד .גיטפהרו 'ז רמ לש ותושארב ימואלה
,"-1948ח"שת תנשל 1 'סמ טפשמהו ןוטלשה ירדס תדוקפ"ל
הנידמה תצעומ לש הנושארה תישעמה הבישיב הילע טלחוהש
תא העבקש איה וז הדוקפ .(19.5.1948 - ח"שת רייא י) תינמזה
(47).לארשי תנידמב יקוח-יטפשמה ווק-סוטטסה ןורקע
קרפב ןושארה ,11 ףיעס אוה וז הדוקפב בושחה ףיעסה ונתניחבמ
:ףיעס ותוא ןושל הזו .טפשמה - יעיברה
ח"שת רייאב 'ה םויב לארשי ץראב םייק היהש טפשמה
םושמ וב ןיאש המכ דע ,ופקתב דומעי (1948 יאמב 14)
ידי לע ונתנייש םירחאה םיקוחל וא וז הדוקפל הריתס
םיעבונה םייונשבו ,היפ לע וא תינמזה הנידמה תצעומ
.היתויושרו הנידמה תמקה ךותמ
םישוריגהו םיאושינה יקוח יכ ,השעמלו הכלהל העבק וז הארוה
תוצעומהו תוליהקה ינבר ,תישארה תונברה תויוכמס ראשו
תנידמב םג ףקותב ויהי ,טדנמה תפוקתב םימייק ויהש ,תויתדה
,(3.6.1948) ח"שת רייאב 'הכ-ב ,ךכ רחא םייעובשכ .לארשי
ןוטלשה ירדס תדוקפ"ל קרפ דוע הנידמה תצעומ הפיסוה
החונמה ימי יכ ,העבק וז הדוקפ .החונמ ימי תדוקפ :"טפשמהו
םוי ,הנשה שאר ימי ינש ,תבש :םה לארשי תנידמב םיעובקה
לש יעיבשו ןושאר ,תוכוס לש תרצע ינימשו ןושאר ,םירופיכה
לש הפוקת " יכ רמאנ קרפ ותוא לש 3 ףיעסב .תועובשה גחו חספ
."(15.5.1948) ח"שת רייאב ו ,תבש לילמ ערפמל אוה וז הדוקפ
יכ ,(174-173 'מע ,47 הרעה האר) ל"נה ורמאמב רפסמ גיטפהרו
"טפשמהו ןוטלשה ירדס תדוקפ" יכ ועבת םייתדה וירבחו אוה
לארשי ידעומו תבשה לש םדמעמל עגונה ףיעס הליחתכלמ לולכת
הבישיל הז ןיינעב ןוידה תא תוחדל שרד ןוירוג-ןבש אלא ,הנידמב
הרדגה ינפמ ששח ןוירוג-ןבש רשפא .הנידמה תצעומ לש תרחא
הלשממה הרשיאש חסונה ,ןכאו (48).םידעומהו תבשה לש תיתד
הרדגה ,"החונמ ימי" םה לארשי ידעומו תבשהש ,רומאכ ,עבוק
.תיתד תועמשמ הל ןיאש
.םייתד ירבח (36 ךותמ) הנומש ויה תינמזה הנידמה תצעומב
לארשי תדוגאל ,םיינש יחרזמה לעופל ,םיגיצנ השולש ויה יחרזמל
.דחא - לארשי תדוגא ילעופלו ,םיינש
םימד תמחלמ ידכ ךות לארשי תנידמ לש התמקה לע הזרכהה
רמולכ ,ילמיסקמ סוסנסנוק הבייחש תיטילופ תואיצמ הרצי
.הלשממב ,לארשי תדוגא ןכותבו ,תויתדה תוגלפמה לש ןפותיש
ןורקע תלחהל קר אל וילאמ טעמכ האיבהש איה וז תואיצמ
השעמל םרורחשל ,וניארש יפכ ,םג אלא ,תד יניינעב ווק-סוטטסה
.יאבצה תורישה ןמ תויתד םישנו תונב לשו תובישי ירוחב לש
תדוגא תא האיבהש איה םיחטבומ םניא הלא םיגשיהש הדבועה
היגיצנ לש םתופתתשה תא רשאל הרותה ילודג תצעומ תאו לארשי
םויה) ח"שת ןויסב ,םמאו .הנידמה תצעומבו תינמזה הלשממב
ילודג תצעומ לש הבישי הכרענ (לוקוטורפב עיפומ וניא קיודמה
ראשה ןיב ופתתשה הבו ,יקסנישוד ברה לש ותיבב הרותה
,רפוס אביקע ,(תידרחה הדעה ד"באר) סיגנעב ןבואר גילז םינברה
התע הזש ,ןיול מ"י (50).גרבצנימ באזו (49)דלפדניו שירעב בד
תופרטצהה לע ח"וד רסמ ,תינמזה הלשממב דעסה רשל הנומ
דומעל ע"עלו הלשממהמ תאצל ןיא" :התייה הטלחהה .הלשממל
ןמז ותואבש הדבועה יכ ,יתעדל קפס ןיא ."םינפבמ רמשמה לע
התייה םישנהו תובישיה יכרבא לש םסויג תלאש קרפה לע הדמע
וררחוש אלול יכ ,חינהל יתעדל ריבס .הטלחהה לע העפשה הל
תורישל תוידרח םישנ וסיוג וליאו ,תורישה ןמ תובישיה יכרבא
יתלב הרוצב םירומ וללה "םילודג"ה ויה ,רחא וא הז יאבצ
בצמב .הלשממה ןמ שורפל לארשי תדוגאל םינפ יתשל עמתשמ
םילוכי ויה יחרזמה לעופהו יחרזמה םא םג קפס זא רצונ היהש
תסנכנ התייה לארשי תנידמ .דצה ןמ הלא םיעוריא לע ףיקשהל
ךותבו המויקל םינושארה תועובשב רומח יטילופ רבשמל זא
.םדמ הבוקע המחלמ
תוחתפתהה עקר לע אופיא שבגתה תד יניינעב ווק-סוטטסה ןורתפ
היה אל אוה .הנידמה םוק םע תיתרבחה תואיצמהו תיטילופה
לש הבצמב רתויב בוטה ןורתפה היה טושפ אוה ;שארמ חטבומ
אל ילמרופ חוסינו יוטיב ידכל ךא .המק ךא הזש לארשי תנידמ
הנושארה תסנכל תוריחבה תובקעב אלא םירבדה ועיגה
ךכ לעו (ט"שת תבטב דכ - 25.1.1949 ,"תננוכמה הפיסאה")
.דרפנ רמאמב

 א חפסנ

19.6.47 ז"שת זומתב א ,םילשורי
דובכל
,תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה
,הדוהי ןב 'חר
,רוסנס ןינב
326 ד"ת
םילשורי

נ"א
רבדב םכשקובמ לע הלש ר"ויה יפמ העמש תונכוסה תלהנה
הנידמב תורשכהו ךוניחה ,תבשה ,תושיאה יניינע תחטבה
.ונימיב םוקתשכל תידוהיה
םוש וא תונכוסה תלהנה ןיא הלהנהה לש ר"ויה םכל רסמש יפכ
הנידמה תקוח תא שארמ עובקל םיכמסומ ץראב רחא ףוג
הזו ,מ"ואה רושיאל הקוקז הנידמה תמקה .דסוויתשכל תידוהיה
אלו היחרזא לכל הנידמב ןופצמה שפוח חטבוי אל םא ןכתי אל
הנידמב .תיטרקואית הנידמ תמקהל הנווכה ןיאש רורב היהי
רורבו ,םימלסומו םירצונ - םידוהי אל םיחרזא םג ויהי תידוהיה
לכל אלמ תויוכז-ןויווש ערפמל חיטבהל היהי חרכהה ןמש
.םירחא םיניינעב וא תד יניינעב הילפא וא היפכ רדעהו םיחרזאה
ערפמל עובקל ךמסומ ףוג םוש ןיאש םיניבמ םתאש ןוצרב ונעמש
ןירוח-תב םימיוסמ םימוחתב היהת הנידמהשו ,הנידמה תקוח
.היחרזא ןוצר יפל הרטשמו התקוח תא עובקל
הלאש תעדוי איהו ,םכיתועיבת תא הלהנהה הכירעמ תאז םע דחי
אלא ,דבלב לארשי-תדוגא ירבח קר אל םיגיאדמה םירבד םה
לכל ץוחמו םינויצה תונחמב םנשיש לארשי ינומא ימולשמ םיבר
תלהנהש םכיתועיבתל הרומג הנבהב תסחייתמ איהו ,הגלפמ
המו ,םתגצהש תולאשב איה התדמע יהמ םכל עידות תונכוסה
אלמ ןעמל ,תעגמ התערכהו התעפשהש הדימב ,תושעל הנכומ איה
.תורכזנה תולאשב םכשקובמ תא
התדמע תא חסנל הטמ םימותחה ידי תא האלימ תונכוסה תלהנה
תא תאזב םכל םיעידומ ונירהו ,החישב םתבקנ רשא תולאשב
:תונכוסה תלהנה תדמע
םוי היהי תידוהיה הנידמב יקוחה החונמה םויש רורב .תבש .א
תרחא תד ילעבו םירצונל תושר ןתמ ךותמ ןבומכ ,תבשה
.םהלש יעובשה גחה םויב תובשל
,חיטבה ןעמל םישורדה םיעצמאה לכב זוחאל שי .תורשכ .ב
.רשכ לכאמ היהי םידוהיל ןווכמה יתכלממ חבטמ לכבש
היעבה תוניצר תא םיכירעמ הלהנהה ירבח לכ .תושיא .ג
,תגציימ תונכוסה תלהנהש םיפוגה לכ דצמו ,םילודגה היישקו
קומעה ךרוצה תא הז ןודינב קפס ןעמל רשפאש המ לכ השעיי
.םינשל לארשי תיב תקולח הלילח עונמל ,תדה ימולש לש
,בגא) ךונחב םרז לכ לש האלמ הימונוטוא חטבות .ךוניח .ד
םג לארשי תסנכבו תינויצ התורדתסהב םג םייק הז רטשמ
תיתדה הרכהב ןוטלשה דצמ העיגפ םוש היהת אלו (וישכע
עבקת ,ןבומכ ,הנידמה .לארשיב קלח םוש לש יתדה ןופצמבו
,הירוטסיה ,תירבעה ןושלה ,הבוח ידומיל לש םומינימה תא
שפוח ןתית לבא ,הז םומינימ יולמ לע חקפתו ,המודכו םיעדמ
לכמ קחרתתו ותרכ היפל ךוניחה תא להנל םרז לכל אלמ
.יתדה ןופצמב העיגפ

בר דובכב
תלהנה םשב
תונכוסה
תידוהיה

ןוירוג-ןב 'ד

ל"י ברה
'י ןמשיפ
םיובנירג

 ב חפסנ
םייהנזור ריכזת

לע היצרדפה תינכת תא תיאדוגא טבמ תדוקנמ רכבל שי עודמ
יוצמה םוגרתה .תינמרגב ורוקמב בתכנ ריכזתה) הקולחה תינכת
ידכ שדחמ יתכרעו יתנקית .הנבהל השקו קיודמ וניא רוקמה דיל
(וטמשוה םייתדה םיקומינה לש 5,4 םיפיעס .ארוקל ןבוי

םייתד םיקומינ .א
תינרבוס תידוהי הנידמ לש התמקה העמשמ י"א לש התקולח (1)
ירוטסיהה דוסיה שחכומ ךכב .יטרקומד תולוק בור סיסב לע
הרותה יקוח לש תוינרבוסה לע ידוהיה ינידמה ןויערה לש
החיטבמ הניא איה ףאש םגה ,תאז תמועל היצרדפ .םיקולאה
תוחפל ,בורה תערכה לש תויחכונה תוביסמב ל"נה דוסיה תא
תוכלמ לש לארשי תנומאב הרישי הכ הריפכ העמשמ ןיא
ללכ הדימעמ איה ןיאש ינפמ ,תיקולאה תוינרבוסהו םימש
.הרוסמה דגנ תדרומ תידוהי תוינרבוס םוש
,ךכל איבת םיקולא תנומא אלל תינרבוס תידוהי הנידמ (2)
לש תוינוליחהו תויתד-יטנאה תויטסיאוגאה תופיאשהש
,הבוגה תדוקנל דע תרובגת ולבקי םיטלושה םיינויצה תוחוכה
ילהנמ בלב הענכה לש העודי הדימ החיטבמ היצרדפש העשב
יוכיס יסחי ןפואב ןתינ ךכ ידי לעו ,ימונוטואה ידוהיה זוחמה
.ידוהיה טועימל ןופצמה תוריחל לודג
דגנ הנגה לש ךרד לכ השעמל תענומ תינרבוס תידוהי הנידמ (3)
,לשמל .םיידוהיה םייחה לש רתויב תילקידר היצזירלוקס
תואצותה םע תושיאה יקוחב הנידמו תד לש האלמה הדרפהה
היצרדפה .םואלה תודחאלו החפשמה תרהטל תומויאה
תילרדפ הלשממ ימ הדימעמ איהש ידי לע ,תאז תמועל
רומג לוטיב ענמת ,םיימונוטואה תוזוחמה לע תידוהי-תיברע
םשורה ללגב ידוהיה זוחמב םייתדה תושיאה יקוח לש
םיבשותה לע הזכ םזילקידר לש תוענמנ יתלבה תואצותהו
.ידוהיה זוחמב יברעה טועימה לעו ללכב םייברעה
(היצזינופורפ) ןוליח העמשמ תינוליח תידוהי הנידמו הקולח (6)
המדאה ימע ראשל הוושכ ותדמעהו ותרותו 'ה םע לארשי םע
ןתמ העמשמ תינוליח תידוהי הנידמ .םינטקהו םילודגה
הנידמ לש םייתד-יטנאהו םייתד יתלבה םיגיהנמל תוכזה
ןחלושב ידוהיה םעה לכ םשב רבדל וז תינוליח תידוהי
.תולשממה לש םירטסינימה לכבו תודחואמה תומואה
לארשי תרות ורפהש ידוהי אצוממ םישיאש ,הדבועה
ומעל ה"בקה ןיב תירבה ירבד לכ תאו תבשה תא םיללחמה
תא הלישכמ ,םלועב לארשי םע לש םידיחיה םיגיצנה ויהי
וניאיבנ תאז ואבינש יפכ םלועה ךלמ ה"בקהל תושונאה תביש
.תישונאה הדלותה לש הרטמה רותב םישודקה

םייטילופ םיקומינ .ב
חטש ךותב תוביוא תונידמ יתש לש ןמויק העמשמ הקולח (1)
ריחמ לכב תוטשפתה לש הפיאש התא תואשונ ןהיתש .ןטק
תא הריאשמ ךדיאמ היצרדפה .םייאבצ םיעצמא י"ע וליפא
תנתונ איה .דיתעב יברע-ידוהי הלועפ ףותישל חותפ חתפה
,תקלוחמ יתלב י"א קרפה לע םעפ הלעתש תווקל םוקמ
יוטיב ידיל םעפ אובת לאעמשיו לארשי ןיב הווחאהש םוקמב
.םימעה ינש לש םתבוטל ישעמ
םיאתמ חטשל תידוהיה השירדה תלבק לע השקת הקולחה (2)
תלוכיל תומוצעה תוילכלכה ויתויורשפא םע בגנה הז ךותבו
היצרדפה .תינומה תידוהי הריגה לש רתוי הלודג הטילק
םייאבצה םיסרטניאה לע תרמוש איהש ינפמ ,תאז תמועל
.וז העירכמ היעבב הילגנא םע מ"ומ לע לקת ,םייטירבה
דחפל םג ןיא םירחבנה תיבב ןוסירומ רמ לש ויתורהצה ירחא (3)
תינכת תרגסמב תידוהיה היילעה לש המיאתמ יתלב הלבגהמ
סיסב לע םייקתי היילעה לע חוקיפהש ,רמא אוה .היצרדפה
הטילקה תלוכיש המכ דעו ,תוזוחמה תולשממ לש תוצלמהה
תיזכרמה הלשממה השרת לדלודת אל זוחמה לש תילכלכה
.תוזוחמה תולשממ תאמ תשרדנה היילעה תא תילרדפה
הקולחה תינכת לש תינרבוסה תידוהיה הנידמהש העשב (4)
קלח לע םויכ הטלתשהש תיתמחלמה חורה תא הארנכ קזחת
,הגרדהב היצרדפה קלסת ,י"אב יתד יתלבה רעונה לש לודג
םויאה סראה תא ,יברע-ידוהי הלועפ ףותישל היתויורשפאב
לש לקשמה-יוויש תא ריזחתו ,ינרדומה םזינבושה לש הזה
.ריעצה רודה
 ג חפסנ

!תובישיה ירוחבו יכרבא לא
לע עמשנהמ ,םירזג ירזגל בלה ערקיו םינזואה יתש הנליצת
תובישיה ישבוח תייפכו תופרטצה תודוא םישפוחה תומיזמ
לטביש רחאמ) ונירחא ונינב תאו ונתוא ו"ח תירכהל .םהיסויגל
תחקל וניפוכלו הרותה ייח ץעמ (ללכב הבישי ןימ לש גשומה ו"ח
.יסרוקיפא ינויצ ןויער לע ו"ח גרהילו ,ונידיב ושע קשנ
תדוגא םג יכ וניתואירב ונתזחא תוצלפו ,החנא לע החנא ףיסומו
דבעשל םתעדב ומיכסהו ,הז ןיינעב מ"ומל םתא הכשמנ לארשי
םייותפו תומרעהבו ,םינויצה לוע תחת ד"מהיב ישבוח תא םג
סופת ןעמל םיכרבאהו םירוחב התומש תא עדוויהל םיצור םילפש
וא טבשל םדיב םירוסמ ו"ח 'יהנ ז"יעו .םח{ת}פל םתוא םג
יזוחא ןיינעב הליהקה דעו םע םמכסה הלעי רשא יפכ ,דסחל
םה ןיא וננובאדלש הרותה תעד יפכ אלו ,המודכו םהיתויבגמ
.ללכ ויפ לע םיגהונ
ועדת עודי .דעומ דועב םכתא ריהזהל ,ונשפנב הבוח ונאצמ ןכ לע
דוביאמ ומצע רומשיש תעגונ יטרפ ףוג לכ לא אל וז הלאש יכ
אל ויה .איה תדהו הרותה תיראש תלצה תלאש אלא ,הז תעדל
וכרדי הרות תעדו תושגרהמ טלחהב םיקוחרה םישנאש היהת
דע (שפנ תוריסמב) נ"סמבו וניחוכ לכב .ונישאר לע וצפקיו
,ךלי לא ונתיאמ דחא ףא .הז ןויסינ דגנ םג ןתיא דומענ הנורחאל
ק"הות ירכומו םימד ירחוס רבחל ומש תא רוסמי אל דחא פאו
אשנ ק"הות לגד תאו ,ולא ףסכ עצב רובע (השודקה ונתרות)
(ךרבתי 'הו) ת"ישהו ,ריחמ לכ דעב ונדירונו ונפילחנ אלו ,המרב
,הז ןויסינ דגנ םג רוצכ םיקצומ דומעל ומש דובכ ןעמל ונרזעי
.ונממ לצניהלו

אתרק ירוטנ
תידרחה תודהיה לש
(/22.1.1948ח"שת טבשב אי ,המוחה)

 ד חפסנ

ה"זעב

א"טילש ד"באגה ןרמ תבושת
א"טילש תידרחה תודהיה לש ןידה יתבו
!ו"יה הרותה ינבל

ישבוח םימכח ידימלתה ולא לכל ,יולג הזב םיעידומ מ"חה ונחנא
ק"הרות י"פעש ,תובישיה ינב םיכרבאו םירוחב ,ד"מהיב ישפותו
קר אוה ,םחרי 'ה וב םיאצמנ ונא רשא ארונה בצמהמ וניתלצה
תוסינכ יתבב ףצפצמ בקעי לש ולוקש ןמז לכו ,ק"הרותה תוכזב
ןנברש כ"ג קספומ רבכו ,וב תוטלוש ושע ידי ןיא תושרדמ יתבבו
.אתוריטנ ןיכירצ ןניא
שפותו שבוח ,הבישי ןב לכש הות תעד ונתעד ונתאמ אצי תאזל
,ד"מהיב

,סויג רבד לכל םשריו ,דקפיו ,בציתי לא
,הלק העשל םג וליפא ,המודכו
.ללכו ללכ הזב קפקפל הלילחו

רבגתהל תעכ הבישי ןב לכ לע תלטומ תלפוכמו הלופכ הבוחו
רתיב הרותה דומיל תדיקשבו תדמתהב תלוכיה לכב ץמאתהלו
.זוע רתיבו תאש
לכמ י"בחא לכ םע לצננ ילצמו אניגמ איה רשא ק"הרות תוכזבו
םימלוע תעושת ונעישויו ,החוורל הרהמב םשה ונאיצויו 'וכו ביוא
.ןמא ונימיב הרהמב ,קדצ לאוג תאיבב
שדחל ג"כ םוי ,םיריהמ םימש ימחרל 'יפצב םימתוחה תריתעכ
.ק"פל ח"שת ןסינ

איקסנישוד יבצ ףסוי םאנ
תידרחה תודהיה לש ישאר ברו ,ו"ת םלשורי ק"היעפ ד"באו בר
י"ראב
םחורי םאנ ד"באר סיגנעב ןבואר גילעז םאנ
ןייטשנירעב לשיפ
יבצ ילתפנ םאנ ןייטשפע ל"ז י"רגהב סחנפ םאנ
רעלרעמש
לארשי םאנ זיירגנוי יולה דוד םאנ
ןאמזייר יולה קחצי
 ה חפסנ

ןיד קספ

אעראד ארמ לארשי תראפת תרטע קידצה ןואגה וניבר תאמ
לארשיד
ק"היעפ ד"באג א"טילש איקסנישוד יבצ ףסוי ןרמ
םלשורי ק"היעפד םידיסחו םישורפ ןידה יתב םינואגה םינברהו
ו"ת
אבצל לארשי תונב סויג תריזג דגנ
תויונפ תונבה סויג יכ הרות תעד ונתעד תווחל ןוכנל ונאצמ
תחא לש והיירזיבא איהו 'קה ונתרות י"פע רוסא אוה תואושנו
רבעי לאו גרהי אוה ןידהש תועודיה תוריבעה תשלשמ
לע לטומו וז הרומח הריבעב מ"ומו תורשפ םושל םוקמ םוש ןיאו
תונכומ תויהל ןהילעש תואושנהו תויונפה תא ךירדהל םאו בא לכ
תואמ עבראכו הינב תעבשו הנחכ רהסה תיבו םירוסיי לובסל
רמוא בותכה ז"עו םיל ןמצע וכילשהש לארשי תודליו םידלי
ונרזעי 'דו (זנ ןיטיג) םויה לכ ונגרוה ךילע יכ - םי תולוצממ בישא
.וז הארונ הריזגמ לצניהל

ח"שת א"נמ ג"י םוי ח"הע ונאב
לשיפ םחורי םאנ ד"באר ,סיגנעב ןבואר גילעז םאנ
ןייטשנרב
ןמזייר יולה קחצי לארשי םאנ ןייטשפע ל"ז י"רגהב סחנפ םאנ
זיירגנוי יולה דוד םאנ

תמא תרות י"נ ץ"דיב םינואגה םינברהמ אציש ל"נה קספה
וירחא ךליל שיא לכ לע הבוח םהיפמ אצוי רשא לכבו םהיפב
םקזחל ורוזעי והער תא שיאו ןויפר םוש ילב לזרב תמוחכ דומעלו
םצמאלו
(ל"חר) הלילח דמש תריזגל הבורק הריזגה יכ
הרות תעד תא ועמשיש רחא תוירחאה ילעב ילוא יתווקת המישאו
ךינחמ היהו" ק"הותב שרופמש המ וחכשי אלו ,םתטלחה ולטבי
ונכסי םתריזג י"עו "ךירחאמ בשו רבד תורע ךב הארי אלו שודק
לכ ריזחיו המחלמ תיבשי וימחרב 'דו הנחמה לכ תא הלילח
.ר"יכא הריהמב לארשי ןרק םיריו המלש הבושתב לארשי
איקסנישוד י"בצ ףסוי םאנ
ו"ת םלשורי םיזנכשאה תולהקמ לכל דב"או בר
לארשי ץראב תידרחה תודהיל ישאר ברו

(ח"שת א"נמ אכ ה םוי ,המוחה)
לע לארשי תלשממ הזירכה 2.8.1948 - ח"שת זומתב וכ-ב)
(יאבצ חטש לעכ םילשורי
 ו חפסנ

ןיול מ"י ברל ןוירוג-ןב 'ד הלשממה שארמ
לארשי תדוגא לש ימלועה לעופה דעווה לוקוטורפ
(24.4.1949) ט"שת ןסינב הכ

יפ לעו תד יניינעב ונל ויהש םירורבה םוכס תאזב ךל חלוש ינירה
:תיחכונה הלשממה גהנת הלאה םירורבה
החונמ ימי הנידמה קוח יפ לע ויהי לארשי ידעומו תבש .1
תא רומשל תוכזה היהת םידוהי םניאשל .לארשיב םייקוח
.םתבשו םהיגח ימי
.תורשכה וב רמשת םידוהיל הלשממה י"ע חתפיש חבטמ לכ .2
הנידמה יעצמאב םיירוביצה תדה יכרצ קפסת הנידמה .3
תוברעתה היהת אל םלואו תוימוקמה תוצעומהו תויריעה
.הנידמה דצמ תד יניינעב
לכוי הנידמב חרזא לכ א"ז .ןופצמה שפוחו תדה שפוח חטבוי .4
היפכ לכ וז הניחבמ היהת אל ותד יגהנמ תא וכרד לע רומשל
יפל ןופצמה שפוח שיא לכל חטבוי ןבומכ .הלשממה דצמ
תויוכזבו הנידמה יקוחב עגפי אלש יאנתב תימינפה ותרכה
.תלוזה
םיניינעה לכב הוושוי לארשי תנידמב השאה לש יקוחה בצמה .5
,םייתוברתהו םיילכלכה ,םיינידמה ,םיילאיצוסה ,םייחרזאה
וקספישכ ןידה יתבב םג בייחי הז ןויוושו רבגה תויוכזל
.'וכו תונוזמ ,השורי ,ישיאה בצמה תולאשב
הנידמב םייחרזא ןיטגו ןיאושינ לש קוח סינכת אל וז הלשממ .6
.םייקה קוחה תא הז ןודנב םייקתו
ימונוטואה םדמעממ אבהל םג ונהי ךונחב םירכומה םימרזה .7
תינכתלש 'ז קרפל םאתהב הנידמה לש ךוניחה תכרעמב
.ז.ש רדא 'ט םויב תסנכה י"ע הרשואש הלשממהןוירוג-ןב 'ד הלשממה שארל ןיול מ"י ברהמ
לארשי תדוגא לש ימלועה לעופה דעווה לוקוטורפ
(26.4.1949) ט"שת ןסינב זכ

רשא לכ תא תזכר ובש ןסינב הכ םוימ ילא ךבתכמ לע ךמתסהב
ףיעס לע דחוימבו הלשממה תבכרה תעשב תד יניינעב וניניב רבוד
םג ינוצרב ,םינבומה לכב השאה תויוכז יוושב ןדה הז בתכמב 5
תרכזהשכ ,בצמה לע ונדש העשב הלשממה תבישיבש ךריכזהל
ךרד ואצמי םינברה םאש יתעדוה ,השאה תויוכז יווש ןינע תא
םאב םלוא .ול םיכסא ,הרותה יקוחל דגנתי אל עצומה רבדהש
ילב תאז תושעל ךרטצא ,יתונקסמ קיסהל ילעש ונעטיו ודגנתי םה
.יוחד לכ


ילודג"מ רחא לש וירבדב אוצמל רשפא ךכל הטוב יוטיב .11
הקולחה תלאש לע חוכיווה תעב ,ןמרסו ןנחלא יבר ,"הרותה
לארשי תדוגא לש (תימלועה הדיעווה) הלודגה הייסנכב
קפס ןיא" :(1937) ז,צרת תנשב (היקבולסוכ'צ) דבנירמב
י"פע הבוח לש רפס-יתב (תידוהיה הנידמב) םש וגהנויש
ונל השק אל תאזכ תינכת לש התרוצ תא .תיתלשממ תינכת
ןיאשכ התע .םימייקה רפסה-יתב לש םתומד י"פע ראתל
םהינב תא םיכנחמה םייתד םידוהילש עודי זוחא שי הנידמ
םיצלאנ ויהי ,הבוח רפס-יתב ויהישכ לבא ,יתד ךוניחב
הנידמה תקוחבשכ וליפא .הלשממה תארוה יפכ תושעל
ירמוש םידוהיהש ונייהד ,ןופצמה שפוח חטבוי השדחה
רבכ ונא םיעדוי ,ךוניחה תלאשל תוכז ולבקי הרותה
תויוכז יוויש םידוהיל שי םהבש תונידמ הברהש ןויסינהמ
איה תואיצמה ,(פ"מ ,תוצעומה תירבל הנווכה)
,הרות ירמוש םידוהי ,םישנא םיאצמנש ןוויכמ...תרחא
תעד םהל עידוהל ונילע ,הלואגד אתלחתא הז םירמואה
.תולגד אתלחתא םא יכ הז ןיאש (השודקה ונתרות=) ק"הות
היה אל הזכ תולג .היצקסביה תולגל יתנווכ ?עמשמ יאמ
תולג ומצעל ראתל לוכי וניא שיא םוש .םויה דע םידוהיל
ינפמ ,המ גשומ שיםהל .היסורמ םיאבה םידוהיה תלוז הזכ
"....תטלשה הלשממה םניא ףוס ףוס םה םיקסביה םשש
לולאב בכ םוימ לארשי לוק :האר .(פ"מ ,ילש תושגדהה)
,םילשורי ךירעשב ,רנבווצ גאש 'ד קחצי ;(1937) ז"צרת
קרב-ינב ,ד ,ונתפקשה ;זס-דס 'מע ,ז"טשת םילשורי
.(םימיוסמ םייונישב) 109 'מע ,א"משת
רכששי ברה לש וז איה רתויב העודיהו הבוטה המגודה .12
,היקבולסבש (Pitchian) ןאשטיפ ריעה לש הבר ,לאטכייט
םא ורפסב .האושה ינפלש םינשב תונויצה ידגנתממ היהש
בתכ ,(1943) ד"שת הכונח 'בב רואל אציש ,החמש םינבה
רשכ םד ותוא ליבשב תוירחאה לבקי ימ התעו" "ןמקלדכ
ולא לכש יל המודמכו .םיברה וניתונוועב ונימיב ךפשנש
םע ףתתשהלו ךלילמ לארשי תא םיענומ ויהש םיגיהנמה
התא וכפש אל ונידי רמולו םהידי תא רפכל ולכי אל ,םינובה
בר - תופרשמה ףס לע יודיו" ,ץש הקבר "האר ."הזה םד
23 'בוח ,םינווכ ,ל"נה ;1968 ,דלומ ,"אטח לע הכמ ידרח
ךותמ תומשאהל המגוד .62-49 'מע ,(ד"משת ביבא)
ןמויב המסרופש הבתכ שמשל הלוכי תינויצה תוירוביצה
םויב ,הנותמה תיללכה תונויצל ךייש היהש ,רקבה
םיכרדה ויה ,הילעל םיר"ומדאה וארק וליאו" :30.3.1944
,ךפיהל .וארק אל םהש אלא .הלוע םדא ןומהמ םיריחשמ
."הצרא תולעלמ םינוילימ וענמ םה
םורדג" ורמאמב תינורקעה ותדמע תא אטיב גוצרה ברה .40
:וירבדמ עטק ןלהל .ח-ז ,הנידמהו הרותה ,"תוכלמה ןידב
אל איה ינויח יחרכה ךרוצ לארשי תנידמש יתעדב רמגנ.."
ידירש יפלא תואמ תושפנ תלצהלש תוארה תדוקנמ קר
,...םלסיאה תוצראב וניחאל הלצהו חורו אפוריאב תפותה
הניחבהמ המצע תודהיהש רבד והזש העדה העבקנ יבילב
שמשכ יל רורב היה .דואמ דואמב וילא הקוקז ,תימינפה
הנומאה תודוסיב הזוזת המרג ...המויאה האושהש םיירהצב
.ולוכ םלועב לארשי תיב ינומה בלב קומע קומע םינומטה
תובאה ץראב תולעל ליחתהש רחשה םאש ,דחפ יתדחפו
תואצותה הנייהת ,ךורא ןמזל ו"ח רתתסיו םלעתי םיאיבנהו
"...תודהיה םויק םצע תא ןכסל ידכ דע דואמ תורמ
ונלגד ,"לדוגה ןויסנה" ,דלפניש השמ לש ורמאמ לשמל האר .42
,דלפניש בתכ ,ידרחה רעונה ןיא .ח"שת ב רדא ,םיסיוגמל
לע םשפנ םיפרחמ םירחא"ש העשב ותיבב ראשיהל לוכי
יכ עבקנ םא המזגה םושמ ךכב היהת אל ...לארשי ייח תנגה
ידמול דבלמ ...םירגובממ טעמכ ונקורתה ונפינס
רייא ,םיסיוגמל ונלגד) "ןויצל סויגה" ורמאמב "...תובישיה
םירוסיב ונל ונינק לארשי ץרא לע ונתוכז תא :בתכ (ח"שת
תויולתה תווצמה םויקב הילא ונתורשקתהב התבהא לש
תיזחב םידמועה ונירבח תואמש םימדה תירבבו ץראב
ובושי 'ה תוצרב הלא ונירבח .שדחמ םויה המע םיתרוכ
וב וקלש תותיחנה ךיבסתמ םישפח המוק יפוקז המחלמהמ
םהל רשא לכ יכ תימצע הרכה ירודח .בורל הרות ירמוש
תינפוגה המחלמה םות םע םג בושיהו ץראה ןעמל ובירקה
'ה תמחלמ חורה תמחלמ תומחול תוביטחכ םדיקפתב וראשי
"...ותרותו
תמחלמב תובישיה ירוחב לש םרורחש לע תויודע המכ שי .45
תוחילש) ילאערזי ףסוי רמ לש ותודע תמייק .רורחשה
הנפ סויגה תליחת םע :(81 'מע ,ב"לשת ביבא-לת ,תינוחטב
הדעווה רבח שמישש ,(ץנימ ןימינב הארנכ) ץנימ 'י וילא
םסויג תלאש תא ררועו ,תיצראה הדקפמה דיל תד יניינעל
.שיא-ןוזחה םע שגפיהל ול עיצה אוה .תובישיה ירוחב לש
ירוחב סייגל ןיאש וינפל ןעט הזו ,שיא-ןוזחה םע שגפנ שיאה
רכינ זוחא םהמו ,םייוליע תואמ המכ לוכה ךסב םה .הבישי
סייגל אלש הארוה הנתינ תאז תובקעב .סויגה ליגל רבעמ
ז"צרת לולא ,היסנכל היסנכמ" תרבוחב .הבישי ירוחב
אשונ יכ ,רפוסמ 80-79 'מע ,"םילשורי ד"ישת ןויס - דבנירמ
ג"ב ןיבש הנושארה החישב ןודנ תובישי ירוחב לש םרורחש
ג"ב .דעסה קית תא לבקל ידכ ב"הראמ ותרזחב ןיול מ"יל
ונפ יכ 1948 רבוטקואב 1 -ב תינמזה הנידמה תצעומל חוויד
.תובישי ירוחב 400 ררחשל ושקיבו הדוגאה ישנא וילא
9.3.1948 -ב הנתינ הז ןיינעב הנגהה לש יללכה הטמה תארוה
,ץראה ,ב ,"םייניב ןזאמ - םיינוליחו םידרח" ,אריפש 'ב)
םילשוריב וסיוג אל הליחתכלמש רובס ינא .(28.4.1989
תדוגא םע ךכ לע םכסוה תילמרופ יכו ,תובישיה ירוחב
זורכ דבלמש ,איה הדבוע .1948 ילויב דוע םילשוריב לארשי
ץ"דבה םסרפ אל בוש 1948 יאממ תידרחה הדעה ץ"דב
.ןלהל הארו .הז ןיינעב