:הנידמה םוק םע תובשייתה תורוצ לש ןתפדעהב תורומת
ירוטסיה טבמ

יצרא-ןב יסוי :תאמ

,תורומתו תופיצר :1949-1947 הנידמל בושיימ רבעמה :רוקמ
,חורה יעדמל הטלוקפה הפיח תטיסרבינוא .יקסבוליפ הדרו :תכרוע
1990 ,תונויצה רקחל לצרה דסומ

אובמ
הנידמה תמקה דע תובשייתהה תורוצ שוביג
1953-1949 תובשייתהה לע תוערכה :בשומ וא ץוביק
דיתעל םינוויכו הביטקפסרפ

 אובמ
תרשפאמ הנידמל בושיימ רבעמה תפוקת לע םינוידה תרגסמ
הפוקתה לש הז :םיירוטסיה םידבר ינשב וז הפוקתל תוסחייתה
רשפאמה - יביטקפסרפה הזו ;הרדגוה ובש ןמזה תרגסמב - המצע
קר ןחבמב ודמע ךא ,םינש ןתואב ושענ רשא תוטלחה לש ןתניחב
קר ,רבד לש ותימאל .הלא ונימי דע ,ןהירחא ואבש םינשה ךשמב
הפוקתה תא ןוכנ רואב ןוחבל תרשפאמ חווט תכורא הביטקפסרפ
קמוע ילעב תורומתבו םיכילהתב םיקסוע רשאכ דחוימבו ,איהה
לחש יטמרדה יונישה םג והזכ .םילודג יפרגואיג בחרמו יגולואידיא
תוניחבמ רשא ,תינומהה תובשייתהה תורוצ תפדעהב םינש ןתואב
.וז הפוקת לש תרתוכה תלוג התייה תובר
(יפרגואיג) יבחרמ אלה הנבומב (Settlement Type) "תובשייתה תרוצ"
ףותישה תמר תניחבמ תירפכה הליהקה תנגראתמ הבש הרוצה איה
תויופתושה תשק לש דחאה הצקבש ,רמול ןתינ .הירבח ןיבש הקיזהו
,(דדובמ יתחפשמ קשמ) הווחה איה ,רתויב תינטרפה הרוצה תאצמנ
.האלמ תיביטקלוק הרוצ תאצמנ הלש ינשה הצקבו הנידמה תמקה דע תובשייתהה תורוצ שוביג
תא לארשי-ץראב תידוהיה תובשייתהה השביג ןהבש םינשה תצורמב
םינייפאמ תולעב תובשייתה תורוצ רפסמ ובצועו וסונ התלועפ יסופד
הז ךילהת טטרשל ןתינ (1).םינוש םייגולואידיאו םייתרבח ,םיינוגרא
:םיבלש המכב
ומקוה ,הירחאלו הנושארה היילעה תפוקתב ,ןושארה בלשב .א
-ישיא סיסב לע יקשמו יתרבח ןוגרא ילעב םיסנוכמ םירפכ
ונבומב רפכ השעמל התייה הבשומה ."תובשומ" ונוכש ,יתחפשמ
,קווישה ,רוצייה ,עקרקה לע תולעבה ירהש ,גשומה לש יסאלקה
לש תמיוסמ הדימ .טרפה לע וססבתה ב"ויכו ןומימה ,הכירצה
תפוקת ךשמבו ,ןכרד תישארב תובשומה תא הנייפא תויפותיש
תויפותיש וז התייה אל ךא ;ןורבה תודיקפ יפנכ תחת ןתוסח
ולחה רשאכ .העשה יכרוצמ תיפכנ םא יכ ,תיגולואידיא
םייפותיש םילכ ונב ,ןתואמצע סוסיבל רותחל תובשומה
"דקש"ה ,םיבקיה) קוויש ןוגכ ,םירדגומ םיכרצלו ,םיירטנולוו
.הקפסהו ('דכו
ןוגכ ,תויתחפשמ תווח םיקהל תונויסינ טעמ םג ושענ הז בלשב
ןוויכ ךא ,ליימוסב ןמלפ תחפשמו ןינח ידאווב ררל ןבואר לש ולא
םוקמה ןאכ אלש םיבר םימרוג לשב חתפתה אל הז יתובשייתה
.םטרפל
תיקשמה ןתואמצע תא ססבל תובשומה ולחה הבש הפוקתב .ב
יכילהתב דיקפת אלמל היינשה היילעה ישנא םג ולחה תילוהינהו
קפתסה אלו "עקרקה שוביכ"ל רתח םהמ קלח ןכש ,תובשייתהה
שבגל תינויצה תורדתסהה םג הלחה ןמזב וב ."הדובעה שוביכ"ב
ילארשיצראה דרשמה תועצמאב ,לארשי-ץראב הלועפ יסופד
תמייקה ןרקה - הרציש םילכה תרזעבו ,ןיפור רותרא ושארבו
.ק"פא קנבו "בושייה תרשכה" תרבח ,לארשיל
דרשמהו היינשה היילעה ילעופ - וללה םימרוגה ינש
תובשייתה תרוצכ הבשומה תא השעמל וחד - ילארשיצראה
םידוהי לש תינומה תובשייתה לש הרטמה תגשהל היוארה
הדובעל םסחימו תובשומה ירכיאמ ובזכאתה םילעופה .ץראב
חורמ הערל םשרתה ןיפור וליאו ,לעופה תופיאשלו תירבעה
עקשמה םג .תיקשמה ןתחלצה-יאמו תובשומב אצמש םיאכנה
,ץראה בושייל םיבורקה לצא רבטצהש תובשומה יפלכ דבכה
התייחדל םרת ,ט"יה האמל םיעשתה תונשב רבכ ותישאר רשא
תובשומה םג ,וזמ הרתי .הלא םימרוג ידיב הבשומה לש
םיפוגו םינוגרא ,תודסומ שבגל ןמז ותואב ונפנ אל ןהירכיאו
לש היתודותעו היבאשמ לע ורחתיו םהיתורטמ תא ומדקיש
שרד וב תונותנ ויה ןהש ילכלכה קבאמה .תינויצה תורדתסהה
הרצונ אל תובשומבו ,שפנה תוחוכו םיירמוחה םיבאשמה תא
.ןהלש תובשייתהה תרוצ תלחנה לע יגולואידיא קבאמ לש העדות
,תושדח תובשייתה תורוצ ועיפוה 1914-1908 םינשה ךשמב
ומקוה 1908 תנשב .םינוש םימרוג ידי לע וז רחא וזב וסונש
בשומ ודסונו,(הפצמו תרניכ) א"קי ידיב תונורחאה תובשומה
לע תונעל אב "םילעופה בשומ" .הרשכהה תווחו םילעופה
תומוקמ דיל בשייתהל החפשמ ילעבו םיקיתו םילעופ תופיאש
רזע-יקשמ ילעבו םירכיאה יסדרפב םוי-ילעופ תויהלו ,םתדובע
עקרק) םינוש םייכרעו םייתרבח תונורקע ופסונ ךכל .םמצע לשמ
תורמסמ ועבקנ אל ךא ,(תירבע הדובע ,תימצע הדובע ,תימואל
,וז םייאלכ-תרוצ .םהישעמ לכב םיבשייתמה תא ובייחיש
הדוהי-תלחנב ךכ רחאו (1908) םינג-ןיעב הנושארל התסונש
תילמיטפוא הרוצל ךופהל הלכי אלו םימי הכיראה אל ,יח-ןיעבו
(2).בחר הדימ-הנקב תובשייתה לש
תרוצ לש המשב וליפא יוטיב ידיל ואב וקפוהש םיחקלה
:תובשייתהה
ירכיאב לעופכ בשייתמה לש ותולת תא שיגדה "םילעופה בשומ"
שמתשהל 1913-1912 םינשב ולחה הז םוקמב .הכומסה הבשומה
םהיקשמב םידבועה םיבשייתמ ,רומאל ;"םידבוע בשומ" חנומב
לש םיימואלהו םייתרבחה תונורקעה רומיש ךותו םהידי ומב ,םה
תובשייתה תרוצל תונקת לש אלמ חוסינ ללכל ."היינשה היילעה" ילעופ
רזעילא רשאכ ,הנושארה םלועה תמחלמ רחאל קר ועיגה וזכ
(3)."םידבוע יבשומ לש םדוסי" ורמאמ תא םסרפ הפי
תווח .תובשייתה תורוצ דוע וסונ ,המחלמה ץורפ דע ,םייתניבו
ךא ,יזכרמ יתובשייתה רישכמל ךפהיל םנמא הדעונ אל הרשכהה
םיצורה םינומההו םילעופה תרשכה :בושח דיקפת הל דעונ
לטנ ןיפורש ,הז ןויער .םיסונמ המדא-ידבועל םתכיפהו בשייתהל
םיקבאמה עקר לעו ,תרניכב םשוי ,(הר'גס תווח) א"קימ השעמל
םיסופד ךא ;הצובקה - תפסונ תובשייתה תרוצ הדלונ וב וללוחתהש
תונש תישארב קר ,ץוביקה הומכו ,הצובקה השביג שממ לש
(4).םירשעה
היצרפואוקה איה םינש ןתואב התסונש תפסונ תובשייתה תרוצ
"תימשר"ה תובשייתהה תרוצ וז התייה .(1911 תנשב ,היבחרמ)
לש ותסיפת יפ לע השבגתנ איה .ינויצה סרגנוקב הילע טלחוהש
תיבלש-בר ךרדב ןושאר בלש ביטקלוקב התארו ,רמייהנפוא ץנארפ
ההובג היצרפואוק תמר םימייקמ םירכיאה ובש ירפכ בושייל
הרשפא אל המחלמה ךלהמב התכיעד .קווישהו רוצייה ימוחתב
(5).אלמ ןפואב רמייהנפוא לש ויתונויער תא ןוחבל
תמגוד ,העיטנה תווח תא םג ףיסוהל רשפא הלא תובשייתה תורוצל
התייה הרומאש תיתובשייתה ךרדכ - הזוחאה תאו ,ןמש-ןבו הדלוח
תמגוד ,םייטרפ-םייתחפשמ םיבושייל רבד לש ופוסב איבהל
.הבשומה
לש עפש אופיא ללכ (1914-1908) הזה םימיה רצק ירוטסיהה בלשה
יכ ,הנקסמה ןמ עבנ םלוכל ףתושמה .תובשייתה תורוצו תונויער
תודסומה לש תובשייתהה תונויערל המיאתמ הנניא הבשומה
ךדיאמ הצרא אובל הדיתעה היילעה יפואלו ,אסיג דחמ םיימואלה
.אסיג
-ץראב תירפכה תידוהיה תובשייתהה הללכ הפוקת התוא םותב
עבש ,תובשומ םישולש ויה ןהיניב .בושיי-תודוקנ 52 -כ לארשי
,םילעופ-יבשומ השולש ,(תובשומל ויה וא וקרפתה ןבורש) תוזוחא
העיטנ ,הרשכה תווח - רתיהו ,תחא הצובק ,תחא היצרפואוק
(6).'דכו


ךרד-ישופיח לש הפוקת ויה המחלמה רחאלש תונושארה םינשה .ג
ץמיא תוירשפאה תובשייתהה תורוצ ןיב ינורקעה קבאמב .תויהתו
תא לספ אל יכ םאו ;לגדה אשונכ םילעופה דמעמ תא "םואלה"
ולו המקוה אל ךליאו 1921 ןמלש ירה ,תיטרפה תובשייתהה
לש תונורקעה .םיבשיימה םיינויצה םיפוגה ידיב תחא הבשומ
,תידדה הרזעו תימצע הדובע ,תירבע הדובע ,תימואל עקרק
תוצובק דודיעל םיטלחומ םיאנתכ ולבקתנ ,תונוש תוגרדב
.תובשייתה
תגשהל ליעי רישכמכ ולגתה ,ץוביקה םג ךליאו 1923 -מו ,הצובקה
ונמנ 1929 -ב .םישק םירוזאב תובשייתהו עקרק שוביכ ומכ ,םידעי
תונשב .םידבוע-יבשומ 14 תמועל ,םיצוביקו תוצובק 26 ץראב
בשומה ספתנ ,הפוריא-זכרממ היילעה תורבגתה םע ,םישולשה
48 תמועל םיצוביק 43 קר ונמנ 1935 -ב ,ןכאו ;רתוי המיאתמ הרוצכ
ינושאר עקרקה לע ולע ,1936 -ב ,ןכמ רחאל הנש (7).םיבשומ
קשמה תונורתי וגזומ וז תובשייתה תרוצב .םייפותישה םיבשומה
הנידמה תמקהל דע ךא ,יתחפשמה אתה תופיאש םע יביטקלוקה
תא השעמל התייחהש ,וז הטישב םיבושיי השישמ רתוי אל ומקוה
.רמייהנפוא לש ויתונויער
ךשמנ - ץוביקהו בשומה - תוירקיעה תובשייתהה תורוצ ןיב קבאמה
םילכ םהמ דחא לכב רבכ ושבגתה זא .תאש רתיב םיעבראה תונשב
םימרזל וקלחנ םהו ,םיפעוסמ םיינוגראו םייכוניח ,םיילכלכ
יתובשייתה לבח לכב אטבתה הז קבאמ .םינוש םייתעונתו םייטילופ
ינפל דוע .בושייה יכרוצל תוסייגתהבו םיבאשמ תאצקהב שדח
תובשייתהל הוולנ ,הירחאל רקיעב ךא ,היינשה םלועה תמחלמ
קשמה הלגתנ וז הניחבמו ,יתועמשמ ינוחטיב דמימ םג תירפכה
ואשנ הלא םינשב .ץראב וררשש םיאנתל רתוי םיאתמכ יביטקלוקה
תיצוביקה העונתה העיקשהש חווטה יכורא םיצמאמה םג ירפ
תוצובק הלש םרפסמ לדג ןכ לעו ,הלוגב ידוהיה רעונה תרשהב
-יבשומ 78 ,םייצוביק םיבושיי 127 ץראב ונמנ 1947 דע .םיצוביקהו
אל םיבושייו תובשומ םישימחו םייפותיש םיבשומ השיש ,םידבוע
ןכ םא הנייפאתה ,התמדוקל דוגינב ,טדנמה תפוקת .םירחא םירדגומ
תורוצו תובשומ דוסייב תטלחומ טעמכ הריצע :םיכילהת ינשב
ילעב םיבושיי לש תויטננימודו ,יטרפ-ירפכ בושיי לש ןהל תומוד
שופיחה תמועל .תונושה היתוגרדב תיביטרפואוק תובשייתה תרוצ
הנושארה םלוע התמחלמ םרטבש רושעה תא ונייפאש יוסינהו
ךות ,תיפותישה הרוצה תפדעה לש םירורב םיסופד הירחאל ושבגתה
וזו (ץוביקו הצובק) תיביטקלוקה וז ןיב תימינפ תורחת
בשומה תרוצ תשבגתמ ךוותבשכ ,(םידבועה בשומ) תיביטרפואוקה
.יפותישה
ולע '48 יאמ דע :םיבושיי דוע ומקוה תואמצעה תמחלמ ידכ ךות
,םינומש דוע ופסונ המחלמה םות דעו ,םיבושיי העבש עקרקה לע
םיבשומ העבשו םיבשומ 36 ,םיצוביק (!) 44 ויה םהמ
הפוקתל םג ךיישל ןתינ הלא םיבושיי לש םתמקה תא (8).םייפותיש
םייבושייה םיכילהתה תא ןיידע םיפקשמ םה הבר הדימב ךא ,הנודנה
.טדנמה תפוקת לש
אופיא ויה הנידמה תמקהל דע ידוהיה ירפכה בושייה לש ויתורוק
אל תובשייתהה תורוצ לש המאתהו ךרד-ישופיח לש דימתמ ךילהת
,רקיעב ילואו ,םא יכ ,םיירוטסיההו םייפרגואיגה םיאנתל קר
יתרבחה הייפואלו תבשייתמה הייסולכואה לש הבכרהל
וא וז הרוצ לש תויטננימודב םייונישה ועבנ ןאכמ .יגולואידיאהו
תרגסמה םג יטמרד ןפואב התנתשה הנידמה המקוה רשאכ .תרחא
דוע אל ;הנידמ םא יכ ,םיימואל םיפוג דוע אל :הלוכ תיבושייה
ןתמב תולת דוע אלו ;םוצע חטש לע תולעב םע יכ ,תועקרק לע קבאמ
תינומה תובשייתהב ףוחד ךרוצ םא יכ ,םיבושיי תמקהל םירושיא
.הז םוחתב תטלחומ תונובירו 1953-1949 תובשייתהה לע תוערכה :בשומ וא ץוביק
ךותב שפנ 716,000 ץראל ועיגה ןהבש ,תינומהה היילעה תונש
דצב .םינוש םיגוסמ תויעב תוריתעו תורעוס ויה ,הצחמו םייתנש
לע היה םייתרבחהו םיינידמה ,םיילכלכה ,םיינוחטיבה םיכרצה
דחא זוחאכ הדביא הבש המחלממ התע הז האציש הנידמה
הדובע םהל קפסל ,םנכשל ,םילועה תובבר תא טולקל התייסולכואמ
אופיא ויה םיכילהתה .הייסולכואה ברקבו ץראב םבלשלו ,ךוניחו
אל יכ םא ,תושירדו ןמז לש ץחל תחת ושענו ,םיינמז-ובו םיבלושמ
התייה הלא םינשב .תמדקומ הבישחו ןונכת לש טלחומ רדעהב
ךרוצ היה העוציב םשלש ,תירפכה תובשייתהב םג הלודג הפונת
,יפרגואיג םוקימ ןוגכ ,םידחא םימוחתב תובושח תוערכה לבקל
םיבשייתמ תייסולכואב רבודש רחאמ .ינוחטיב טביהו ילכלכ סוסיב
תישעמ וא תינויער הרשכה רבע אל עירכמה הבורש תילאיצנטופ
תולאש יתש תוטלחהה ילבקמ ינפב ודמע ,הצרא ותולע םרטב
תרוצ וזיאבו ,ןכיה - ןכ םאו ?םילוע בשייל ןתינ ןכא םאה :תויתוהמ
?תובשייתה
רקיע תאו ,הרצק הרעהב ןאכ קפתסנ הנושארה הלאשה יבגל
.תובשייתהה תרוצ יבגל העבקנש הפדעהל דחיינ םירבדה
לע העבצהה תואצות עדוויה םע דימו ,הנידמה תמקה םרטב דוע
לש "האקשהו תובשייתה תויעבל הדעו"ה הסנכתנ ,ץראה תקולח
ךותמ) .הגלפמה זכרמ ינפב אבותש תובשייתה תינכתב ןודל י"אפמ
הנד הדעווה (...הדיתעה הנידמה תא תפפוח םצעב וזש ,היומס החנה
שולשל תינכת השבוג רבד לש ופוסבו ,תודחא תושיגפב אשונב
היופצה היילעה לע הלוכ תססובמה ,(1950-1948) תואבה םינשה
ואוביש םילועה ללכמ (!)תישימחכ הדעיי תינכתה .תידוהיה הנידמל
התפצ לוכה ךסבו ,תירפכ תובשייתהל וללה םינשה שולשמ הנש לכב
ומייקתי (םיסנרפמ 16,000 םהבו ,בא-יתב 24,000) שיא 60,000 יכ
םימיאתמ ןכא םילועהש ,עובקל אופיא הססיה אל הדעווה .תואלקחמ
םיזוחא האממ רתויב התעט איה .תירפכ תינומה תובשייתהל
התיזחת תא הססיב םתסה ןמו ;הצרא ועיגיש םילועה רפסמ יבגל
םיכייש תואלקחב קוסעל םידיתעה םילועה ןמ קלחש ,ךכ לע םג
(9).הלוגב יהשלכ הנכה ורבע רבכש ,תויצולח רעונ תועונתל
ינפ לע חפט רידאה םילועה םרז רשאכו ,הנידמה תמקה םע
תובשייתה יטינרבק םהבו - הדעווה ירבחמ קלח וספתנ ,םיננכתמה
םהרבא ,ריפס סחנפ ,לוכשא יול ,ןייד לאומש ,ץייו ףסוי ומכ
לש םתמאתה רבדב תוששחל - םירחאו סאלב החמש ,דלפצרה
הנבמה לע רקיעב וססבתה הלא .תירפכ תובשייתהל םילועה
"המאתהה יא" לעו ,תולודג תוחפשמ ללכש ,םילועה לש יפרגומדה
.תובשייתהה תינכת התתשוה וילעש ,היצרפואוקה אשונל תינויערה
ונילע" :רתיה ןיב רמאנ ,1949 ראוניב ,ח"מה תיאלקחה הצעומב
תועונתמ ואב אל (םילועה) םה ...ןוכנ רואב םירבדה תא תוארל
בגנל תכלל ונילע .תובשייתה לש גוס לכל םיאתמ וניא םליגו תויצולח
היהי רשפא וללה םילועה תרזעבש בשוח (!) שיא ןיא - תולובגלו
(10)."...םידיקפתה תא אלמל
רשא ,לוכשא יול היה םילועה לע טהלב רבד לש ופוסב ןגהש ימ
לע ןומא היה תידוהיה תונכוסה לש תובשייתהל הקלחמה שארכ
.ץראה בושייו ןיסולכואה רוזיפ תוינכת לש ירפכה קלחה עוציב
וחקל רשאכ המדא-הדובעב גשומ היה אל הינגד ידסיימל םג ,ותנעטל
עירכהש הז היה לוכשא ,השעמל .קשמל תוירחאה תא םמצע לע
תא םירחאמ רתוי רהמ ארק אוה .תובשייתהל םילוע תיינפה רבדב
ךדיאמו ,ריבכמל תומדא ותושרל ודמע אסיג דחמ :הווהתהש בצמה
,ריעצ הדובע-חוכב ואלמתהש תונחמו תורבעמ ורצונו וכלה אסיג
תלאש תפחרמ לוכל לעמשכ ,םיישיאו םייתרבח םירבשמ רבועה
ידי לע רבחל שי ,ןעט ךכ ,וללה תווצקה לכ תא .ץראל ןוזמה תקפסא
:רשפאה לככ םדקומ בטומו ,תיאלקח תובשייתהל םילוע תיינפה
שדחה הלועהמ תושע ןעמל קבאמלו הכרעמל המר דיב תאצל ונילע"
(11)."...דבוע ידוהי רפכ הנוב - אוהש יפכ
םילוע בשייל ךירצו ןתינ םנמא יכ טלחוהש רחאל םינש שולש ,ןכאו
םילועה ללכמ םיזוחא 15) םהמ שפנ 108,418 רבכ ויה ,םישדח
םישדח םיבושייב םתיצחמו ,םיירפכ םיבושייב (1952-1949 םינשב
.הדובע-ירפכ םקלחו םיבשומ םבור ,ירמגל
תמיוסמ תובשייתה תרוצ לש התפדעה תניחבמ רתוי בושחה תומיעה
יכרוצלו תינומהה היילעל םיאתת ןהמ וזיא ,הלאשה ביבס םייקתה
םיבשומה תעונת ןיב ,הזכ תומיע .בשומ וא ץוביק - דחי םג הנידמה
.םישולשה תונשב רבכ יולג ןפואב םייק היה ,תיצוביקה העונתה ןיבו
וז ןיבו תדבועה תובשייתהה ןיב ירקיעה קבאמה םייתסנש ירחא
התייה הדיש ,הנושארה וז ךותב חתפתה ,(תובשומה :ירק) תיטרפה
-תיתחפשמ תובשייתהב םידדצמה ןיב קבאמ ,הנוילעה לע
,ךכ .םינושה וינווגל םזיביטקלוקב ולגדש הלא ןיבל תיביטרפואוק
ג"לה הצעומב .תובשייתהל "רות"ה לע חוכיווה רעס 1936 -ב ,לשמל
וארקנש יפכ) םינוגראה חופיק לע ירוא בקעי רפיס תורדתסהה לש
תחא הנתמה תנשש ,עבקנ דציכ ראית אוה .(םיבשומה יניערג זא
,"יבשומ ןוגרא" יבגל תחא קתו-תנש הווש תובשייתה-תדוקנ תלבקל
בצקב קתו ץוביקה רבוצ ךכו ;"יצוביק ןיערג"ל קתו-תונש יתש לבא
(12).בשומה ןמ לופכ
,ןדריה קמעב תובשייתהה רבדב ךוסכסה חקלתה המוד ןפואב
הדסמ תצובק .בורוזולרא םש לע תובשייתהה לש יתרקויה לעפמב
לש "םירפא" ןוגראו "ריעצה רמושה" לש ץוביק ,(הינודרוג)
ןוגרא .םוקמב עקרק-תצבשמ תלבקל םידמעומ ויה םיבשומה
םיצוביקה תעיבת םושמ החדנ ךא ,רתוי קיתווה היה "םירפא"
ועבתשכ ךא ,הז הרקמב הלבקתנ םתסיפת ."תילאירוטירט תופיצר"ל
וחדנ ,ללהנ שוגב ,יברעמה לאערזי קמעב המוד תופיצר םיבשומה
היהת אלש עבקנ ותעשב יכ ,תבג ץוביק תבוטל "ןיקתיו" ןוגרא ירבח
....וזכ תופיצר
ירוביצ קבאמ לש ךרדב םיתעל ,ונשנו ורזח הז גוסמ םיעוריא
תעונת ברקב ורצי םהו ,הגלפמה וא "החפשמ"ה ךותב םיתעלו
הססבתה וז השוחת .תותיחנו חפיק לש תדמתמ השוחת םיבשומה
לעו ,םהיגוסל םיבושייה לש םייתומכה םינותנהו תודבועה לע םג
.תיאלקחה הצעומבו הגלפמב ,תורדתסהב םיצוביקה ורבצש חוכה
ידקומ תא שדחמ בצעל תימעפ-דחה תונמדזהה הרצונשמ ,ךכיפל
קלחש ,ורבס םיצוביקה :תונוש תודמעב תועונתה יתש ובצינ ,חוכה
םאו תורשכה תטילק לש ךרדב םא ,םהילא הנפוי םילועה לש יראה
יכ ,וניבה תאז תמועל םיבשומה .םמצע םילועה לש הריחב ידי לע
ןה וענכשיו המזי ולטייו ורהמי םא - הלודגה םתעש ינפל םידמוע םה
תובשייתהה תרוצ אוה בשומה יכ ,תודסומה תא ןהו םילועה תא
ודמע ךכו .םיישיאה םהיכרוצלו הנידמה יכרוצל רתויב המיאתמה
ברקב ולעפ םיבשומה ינבש דועב ,םילועל וניתמהו םיצוביקה
רבתסמ .םיבשומ תמקהב םהל עייסל םהיתוחוכ תא וסייגו םילועה
תיצולחה הדותעה תיברמ םנמא .אוושל וניתמה םיצוביקהש
תויביסאפה םג הפסונ ךכל לבא ,האושב הדמשוה וניכהו ורישכהש
.תע התואב
,"םיצוביקל םיאב אל םילועה"ש ,ךכ לע ולבק "דחואמה ץוביקה" ינוידב
(1949 ילוי - 1948 ילוי) הנושארה הנשבש ,הדבועה חכונל ומהדנו
(13).םילוע 200,000 ךותמ שיא 1824 םיצוביקל ועיגה
קפתסהל שיש ,תחאה :תוינורקע תודמע יתש ועבוה וללה םינוידב
-ץוחמ ועיגיש רעונה תורשכהבו ,ץוביקה םנוצרמ םירחובה ולאב
,וניבושיי יפוא תא תונשל שי" יכ ,הסרג היינשה ;ל"חנה ןמו ץראל
םע תוחפשמ םיטלוק םיבושייל םירוגס םיבושיימ םכפהל
(14)."םידלי
וסיוג םיריעצ :"םילוע תורובח" לש הטיש םנמא החתופ ךכ תובקעב
.םימייק םיצוביקל ףרטצה ןכא םהמ קלחו ,תונחמבו תורבעמב
םנוצרמ םילועה ידיב ףדעוה אל תובשייתה תרוצכ ץוביקה ,םלואו
.ןבומכ ,תישעמ התייה אל יתורירשו ינאכמ חרואב םתיינפהו ,םה
תימינפ תוסייגתהב ךרוצה ,םיצוביקה לש םיימינפה םיישקה
םצעו ,האושב תישונאה הדותעה ןדבא ,המחלמה יעגפמ םוקישל
וענמ הלא לכ - ןוצרמ הריחבו תוירטנולוו ךירצמה יצוביקה ןויערה
םתלחנ ראשנ ןויערה .תינומה תובשייתה תרוצל ךופהל ץוביקה ןמ
ברקב טשפ אל ךא ,הל הצוחמו ץראה ןמ רעונ תועונת ירבח לש
אל ובש ,ירוטסיה תמוצל אופיא עלקנ ץוביקה .םילועה יפלא-תואמ
גישהש תודמעה תרימשב ול דומעל יטילופה וחוכו ותרקוי דוע ולכי
.הנידמה תמקה םרטב רבצש חוכהו
.התבוטל הזה בצמה תא לצנל הליכשה םיבשומה תעונת ,תאז תמועל
תופתתשהב הלמרב ךרענש תונחמה ישנא לש ןושארה סוניכב רבכ
םילועה ברקב םיבשומה ישנא ורבע ,קצנירפשו לוכשא ,ןוירוג-ןב
הלוכ העונתה .םייבשומ תובשייתה יניערג ןגראל םתוא וצירמהו
תואמ הדימעהו ,תושעל וגהנ םיצוביקהש יפכ ,השעמל הסייגתה
תוסייגתהל .םיוולמו םייתרבח םיכירדמ ,םייאלקח םיכירדמ ,םירומ
רקיעבו םישדחה םיבשומב ,םילועה ברקב הבר העפשה התייה וז
אוה םידבועה בשומ יכ םה םג ורבסש ,םיבשיימה תודסומה ברקב
(15).השדחה היילעל רתויב המיאתמה תובשייתהה תרוצ
דיקפת היה וטקנש עונכשה תולועפלו יבשומה תוסייגתהל קר אל ךא
ולבגש ,תווסומ תוחנהו םילוקיש םג ומרת .וז תוינידמ שוביגב
רוד תונש הז הררש תינויער הניחבמ .יגולואידיאהו יטילופה רושימב
תויהל המיאתמ וא היואר הניא יטרפ רפככ הבשומה יכ ,החנהה
םג םלוא .םילועה ינומה בושייל אל יאדוו ,תינומה תובשייתה תרוצ
לא תונפהל ןיאש החנהה ךותמ תאזו ,הז ךרוצל לספנ ץוביקה
ץוביקה לא .הינפה לש ןיינע הניא ץוביקל הכילה ירהש ;ץוביקה
לע תססובמה תינושאר היצביטומו תינויער הרכה ךותמ םיכלוה
ןויערל לגתסהל ושקתי ,ורבס ךכ ,םילועה .םייפותיש םיכרע
הנבמה תבישל ,הליהקה תוירחאל ,טלחומה ביטקלוקל ,יצוביקה
רפכ תמקה לש הסמעמב דומעל ולכוי אלש םשכ קוידב ,יתחפשמה
לע םדוק אופיא הנעשנ בשומה תפדעה .תישיאה םתוירחא לע ,יטרפ
תוסנל אלו ,תומייק תובשייתה תורוצ ןיב רוחבל ךירצש ,הבשחמה
םושמ בשומה רחבנ תומייקה תורוצה ןיבמ .תושדח תורוצ שבגלו
לש תרשפתמ יתלבה השירדה וב התייה אל :םיאתמ הארנ אוהש
תודגנתההמ תוטסל ךרוצ היה אלו ,ץוביקה חסונ תויפותישל ביטקלוקה
(16).(הבשומ) יטרפ רפכ חסונ בושייל ךכ לכ תינבומה
,םיקימעמ םילוקיש וא רקחמ לש והשלכ בלש םדק אל וז הטלחהל
איה ;םילועה לש ולאלו םיימואלה םיכרצל בשומה םיאתמ םנמואה
תחת ,הנידמל בושיימ רבעמה תעב תורחא תובר תוטלחה ומכ ,הלפנ
.שדחמ ןונכתו הבישח אללו ,תינומהה היילעה לש דבכה ץחלה
הבשומה .בשומה תפדעהל ומרת םייטילופ םימרוג םגש ,הארנ
יעקשמ ללגב ןה ,ןכל םדוק תובר םינש רבכ תיטילופ הניחבמ הלספנ
יומידה ללגב ןהו ,םירכיאה ןיבו םילעופה ןיב קבאמה לש רבעה
דצב .הדובעה תעונת יביואכו "ןימי"ה יכמותכ םירכיאל רצונש
זא ויה ןוטלשה תגלפמו ןוירוג-ןב ןיבל םיצוביקה ןיב םיסחיה ,ינשה
ויהו ,וגזמתה םימילש ,"םיצוביקה דוחיא"ו "תוצובקה רבח" .לפשב
"דחואמה ץוביקה" יצוביק תמועל טועימ ויה ,י"אפמלו ול םינמאנ
-ןבל תירקיע היציזופוא הנידמה םוק םע וויהש ,"ריעצה רמושה"ו
וללה םנמאו .תינוחטיב הינחבמ ןהו תיטילופ הניחבמ ןה ,ןוירוג
תפלחה וא בשומ לש הביזע לכ לעו ןולשיכ לכ לע הלשממה תא וחגינ
תתוועמ תיתובשייתה תוינידמל החכוה ךכב םתוארב ,ויבשות
ונושל טבש תא ךסח אל אוה םג ןוירוג-ןב (17).תיגולואידיא הניחבמ
- םתיבלש היילע ליבשב ?היילע ליבשב ושע המ" :םיצוביק םתואמ
ףלא תואמ-שולש ליבשב המ לבא .ןכ - םצוביק ,ןכ - םקשמ ,ןכ
(18)"!הזה ןולשככ היה אל דוע ...םלכנו שוב ינא ?םידוהי
הררבתה ,ןוויכ לכמ םירידאה םיצחלה ךותמו ,הרעסה םות םע
דועו ,םילוע-יבשומ 179 ומקוה 1955-1949 םינשב :הלודגה הרומתה
רבדה .םיררחושמ םילייח יניערגו םיבשומ ינב ידיב ומקוה םיבשומ 35
:תפדעומ תובשייתה תרוצכ בשומה תבוטל ףכה תא עירכמ ןפואב הטה
16 -ו םיצוביק 94 תמועל ,תובשייתהה תפמל ופסונ םיבשומ 214
םג (19).דחא יטרפ רפכ וא הבשומ אל ףאו ,םייפותיש םיבשומ
:יוניש הרבע תונושה תובשייתהה תורוצ לש תיפרגואיגה תסורפתה
.םישדח ץרא-ילבחל הרידחהו רפסה לועב ודבל אשנ אל בוש ץוביקה
םיצוביק 64 1955 תנשב ונמנ "א רפס ירוזא"כ ורדגוהש םירוזאב
.םילוע-יבשומ 83 םהמ ,םיבשומ 97 תמועל
הרומת הללוחתה הנידמל בושיימ רבעמה תונשב ,רבד לש ומוכיסב
ןה תובשייתהה תרוצ תמאתהבו תיתובשייתה הסיפתב הלודג
םימרוג לשב קחדנ ץוביקה .הנידמה יכרוצל ןהו הייסולכואל
בשומ ספת ומוקמ תאו ,לקשמ ידבכ םייביטקייבוסו םייביטקייבוא
םימיאתמכ וארנ ולש יגולואידיאה הנבמה תונורקעש ,םידבועה
עקרל ,הלש יפרגומדה הנבמל ,תינומהה היילעה לש הייפואל רתויב
רוזיפ תוינידמ יכרוצלו הלש (היגולואידיאה רסוח וא) יגולואידיאה
םיבשומה תעונת .תילארשיה תירפכה תשרה תבחרהו ןיסולכואה
המגרת הרהמב אל יכ םא ,תובשייתהב יזכרמהו לדוגה םרוגל הכפה
.תיטילופו תילכלכ העפשהל םג הז החוכ תא
הניחבמ היה םנוחצינ יכ ,היטינרבקמ םיטעמ קר וניבה םימי םתואב
יערז תא ונמט םה םהידי ומב יכ ,"סוריפ ןוחצינ" תיגולואידיא
ומויק םצע לע ,רתוי רחואמ הנש םיעברא ,םויכ תומייאמה תורומתה
רסוח .תרדגומ היגולואידיא תלעב תובשייתה תרוצכ בשומה לש
רצק ןמז ויתותוא תא ןתנ בשומה תונויער םצעל םילועה לש םתנכה
.ןכמ רחאל דיתעל םינוויכו הביטקפסרפ
רשא םיינוציחהו םיימינפה םיכילהתה לש םקמועל סנכיהל ילבמ
יכ ,עובקל רשפא הז ללכב םיבשומה לעו תובשייתהה לע ורבע
.םיבשומה יבגל "גנרמוב"כ הירוטסיהה הלעפ תיגולואידיא הניחבמ
ינב לש (תיתפומה) תוסייגתהב היה יד אל יכ ררבתה םינשה תצורמב
תרוצל בשומה תכיפהב היה יד אלו ,םילועה-יבשומ תרזעל םיבשומה
הנכהה יא תא .תינחוכו תיתומכ הניחבמ תיטננימודה תובשייתהה
.ןכמ רחאל רצק ןמז רבכ ורצק בשומה תונויער םצעל הרשכהה יאו
:יכ ובתכ םיחילש
רותב בשומה לש ותומדמ שדחה רפכה קוחר דוע ללכ ךרדב
בשומ ףא השדחה תובשייתהב ונרצי םרט .ןגרואמ רוביצ
.תפומל תיקשמו תיתרבח הניחבמ ןגרואמ היהיש דחא
ןיב .ךופה ןוויכב םיכלוה םייחכונה םיכילהתה ,ךפיהל
ןה םכרד תא םמצעב שפחל המגמה תררוש םיבשייתמה
(20).םתרצות קווישב ןהו רוצייב
יכ ןוחטיב ררש .תובושק םיינזוא לע זא ולפנ אל הז גוסמ םיחוויד
ךרדה איה - היהתש לככ תילמינימ - היופכה היצרפואוקה
.תובשייתהה תחלצה תא חיטבתש איהו ,םילולע רתויב המיאתמה
עירכמ בור :ץרחנ ןפואב המגמה הררבתה רבכ תורופס םינש רובעכ
קלחב םגו ,בשומה תונורקע תא הגרדהב חנז םילועה-יבשומ ברקב
תירבע הדובע ומכ תונורקע ושטננ םיקיתווה םיבשומה ןמ לודג
הטילש ומכ תונורקע לע תוחפל ורמש םה םלוא .תימצע הדובעו
יזכרמ טנמלאכ (םיאלקח רפסמ וא) תואלקח ,םימבו עקרקב ןויוושו
,תאז תמועל .ב"ויכו ףתושמ קוושי ,תידדה תבורעו הרזע ,בשומב
םיסנרפתמה רפסמ לדג .ורכחוה וא ושטננ םיקשמ םילוע-יבשומב
חוכ-יקבאמ וללוחתה ,םיאלקחה רפסמ תחפ ,בשומל ץוחמ הדובעמ
,ובורב יטרפ היה קווישה ,םיברעל םילודיג ורכחוה .תוחפשמ ןיב
הטילשה ןמ האנהה קר .רקיעו ללכ המשוי אל תידדהה הרזעהו
תוברעה דוסי לע תרבגומ הכירצל תויורשפאהו עקרקבו םימב
.ללכה תלחנ ורתונ תידדהה
הנומת םינומשהו םיעבשה תונשב רבכ רצי בשומה תונורקעב ףחסה
(1948 דע) קיתווה בשומה ןיב הנמתסה תקהבומ הימוטוכידו ,הרורב
רשפא יא תיגולואידיא הרכה יכ ,בוש ררבתה (21).שדחה ןיבו
הדוגא לש ןמויק אסיג דחמ :ןכוסמ בצמ רצונ תואיצמב .תופכל
תויועמשמה לכמ תוקרפתה אסיג ךדיאמו ,תידדה תוירחאו תיפותיש
הראשנ תובשייתהה תרוצ .בשומה תונורקע םויק לש תוישעמה
היה אל תיקוח הניחבמש םושמ קר ,ןכותמ הקיר תינוציח תרגסמכ
תועצמאב הז בצמ תונשל םיסנמ םויה .התונשלו הקרפל רשפא
תויוביוחמה ןמ םיבשומה תא ררחשיש ,"םיבשומה רדסה"
דוסיה הב םגש ,הבשומל השעמל ךפהיי בשומה .םהלש תויפותישה
.יופכ אלו ,ירטנולוו היה יפותישה
םינש האמ תואלמב .םלש בוביס ןכ םא םילשה ירוטסיהה לגלגה
הלספנש וז ,תיצולחה תובשייתהה תרוצ הבש תובשייתהה תישארל
תרוצ תויהל ,ןיטולחל םיקדצומ םקלח ,םיבר םימעטמ ךשמהב
,תובשומ ןתוא הלא הנייהת אל םנמא .תיטננימודה תובשייתהה
היהי ךא ,רוצייה ימרוג ללכ לע תטלחומ תיטרפ תולעב לע תוססובמה
ומצע בשומה .םידבועה בשומ ןיבו הבשומה ןיבש דחוימ טנאיראו הז
םתסה ןמ וקבדי םיקיתווה םיבשומה בורש םושמ ,םלעיי אל
תיעבטה לדוגה תרגסמל בושי אוה ךא ,םהירוהמ ושריש תונויערב
טעמ לש תברועמ הליהק לע ססבתת רפכה לש השדחה תומדה .ולש
תוסכמו םימה ,עקרקה יכרוצל יפותיש ןפואב םידגואמ ,םיאלקח
הדימב םינוש ויהי םהלש םיסרטניאהש ,םיאלקח-אל לשו ,רוצייה
- הבשומה לש הזל רתוי בורק היהי הזכ בושיי לש ויפוא .הבר
הזרפרפב .םידבועה בשומל רשאמ - המדאה לע תולעבה תולבגמב
..."בשומב היח ךא התמ הבשומה" יכ ,רמול ןתינ
הלאשה תלאשנ ,הז סנכב ולעוהש םירחא םיבר םיאשונב ומכ ,ןאכו
אל םאה ,"השעמ רחאלש המכח" תניחבב םג איהש ,תענמנ יתלבה
הבישח המידקה ול ,הזה ךילהתה לש ויבואכמ תא עונמל היה ןתינ
ויה אמש .היישעה בצק תא תיגולויצוסו תיגולואידיא ,תירוטסיה
ןאכ םג םירחא םיאשונב ומכ ךא .התוכזב םיכסחנ הווהה יבאכ
םינותנלו הכאלמב םישועל ןכש ,"וליא"ה תרגסמב וז הלאש תראשנ
התייה אלו םילכה ויה אל זאד תילכלכהו תיטילופה היכיטסל
.םויכ ונתושרל תדמועה הביטקפסרפה