לארשי תרטשמל טדנמה תרטשממ רבעמה
יפסכ עשוהי :תאמ

,תורומתו תופיצר :1949-1947 הנידמל בושיימ רבעמה :רוקמ
יעדמל הטלוקפה הפיח תטיסרבינוא .יקסבוליפ הדרו :תכרוע
1990 ,תונויצה רקחל לצרה דסומ ,חורה

אובמ
המויקל ןורחאה רושעב טדנמה תרטשמ הנבמ
טדנמה תרטשמ לש הבצמהו ןקתה
תיטירבה טדנמה תרטשמ לש התשורי
הרטשמה תמקהל תומדקומה תונכהה
הרטשמה דוקיפ
םירטושה
ןונגנמה רוהיט
תורגסמ יוניש - שדחמ ןוגרא
הרטשמה לע חוקיפה


 אובמ
תודלות םע רתויב קודה רשק תורושק לארשי תרטשמ תודלות
םג המק ,הנידמה תזרכה םוי ,1948 יאמב 15 -ב ןכש ,הנידמה
שי לארשי תרטשמ לש היתורוק תא ןיבהל ידכ .לארשי תרטשמ
הקסעש ,טדנמה תרטשמ לש היתודלות תא הרצקב רוקסל
.ךכל ומדקש םינשה םישולש ךשמב לארשי-ץראב קוחה תפיכאב
תודיחי ואצמ ,1917 ףוסב ,ץראה תא םיטירבה ושבכ רשאכ
הרטשמ התייה םילשוריב .רתויב תונטק תויכרות הרטשמ
,םירטוש הרשע - הזעבו ופיב ;םירטוש 15 התנמש תינוריע
.םירטוש השימח - תפצבו ןורבחב
-ןיבה רוטישב תיכרות הימראדנא'ז תוגולפ עברא וקסע ךכל ףסונ
.ירפכהו ינוריע
תוברה תובשומב תורטשמ תמקהב ןויסינ ידומל ויהש ,םיטירבה
,הפוקת התואב וטלש ןהבש
:םיבלש השולשב תושדח תורטשמ םיקהל וגהנ
םייוניש תסנכה ךות ,םימייקה הרטשמה יפוג תקסעה ךשמה (א)
;ךרוצל םאתהב םימיוסמ
ףותישבו יטירב דוקיפב ,תיצרא תיזוכיר הרטשמ תמקה (ב)
(natives) םיימוקמ םירטוש
בשחתמ ונניאש ינוטלש רישכמ ,הצחמל יאבצ ףוג -
;ימוקמה רוביצה לש םיסרטניאב
וכפה הבשומב ירוביצה רדסה רמשנ ובש ןמז קרפ רחאל (ג)
,תויחרזאל תורטשמה
תויזוכיר ןיידע לבא ,הילגנאב תורטשמל תצקמב תומוד
.הצחמל יאבצ ביכרמ םע תוימואל
ןכש ,הזה לדומה יפל קוידב םירבדה ושענ אל לארשי-ץראב
ךוסכסב קתונמ יתלב רשק תורושק טדנמה תרטשמ לש היתודלות
.םיטירבה לש םייטילופה םיסרטניאבו יברע-ידוהיה
םיתעל הידיקפתו תירוטדנמה הרטשמה הנבמ ונתשה ןכל
.תוביסנלו ןמזל םאתהבו ,תופוכת
םייטירב םיניצק - דואמ הנטק הרטשמ המקוה טדנמה תליחתב
םיברע לודגה םקלחב ויהש םירטושו ,דוקיפ ידיקפתב םידחא
.הלא םירדסב יוניש ובייח 1921-1920 תוערואמ .םידוהי םתצקו
יכ ,העבק תוערואמב הרטשמה דוקפת תא הקדבש הריקח תדעו
םירטושה ;טעומ היה הרטשמב םייטירבה םירטושה רפסמ
תא ונפה ףאו הלועפ םמע ופתיש ,םיערופל תונמאנ וליג םייברעה
היה ,יטירב בצמ-ליח שמישש ,אבצה ;םידוהי יפלכ םקשנ
הרוצב טלתשהל לוכי אל הלאכ תוביסנבו ,דואמ םצמוצמ
היה ,1921 -ב רבכ םשויש ,ידיימה חקלה .תוערואמה לע תחלצומ
500 הללכש ,יטירב דוקיפב תילארשי-ץרא הימראדנא'ז תמקה
,תיטירבה הימראדנא'זה המקוה 1922 -ב .םיימוקמ םירטוש
תרטשמב רבעשל םירטוש םבור ,םייטירב םירטוש 700 הללכש
לע דימ טלתשה הז חוכ .םינמואמ םילייח טעמ ןכו ,דנלריא
ושקיב תע התואב .ץראב רדס ררש 1926 תנשל דעו ,בצמה
תא ולטיב ךכיפלו ,תובשומב םהיתואצוה תא םצמצל םיטירבה
םירטושה לש םרפסמ תא דואמב ומצמצו תוימראדנא'זה
.ץראב םיטירבה
הריקח תדעו תמקהל בוש ואיבה 1929 -ב םישקה תוערואמה
םצמוצמ היה יטירבה בצמה-ליחש ,הנייצ וז הדעו םג .(ואש תדעו)
ריבגהל הצילמה איהו ,האיגש היה תוימראדנא'זה לוטיבו ידמ
לש שדחמ ןוגרא דימ עצבלו םייטירב םירטוש לש תוחכונה תא
.הרטשמה
חקפמה ,ןא'גיבוד טרבלא רס תא םיטירבה וחלש 1929 ףוסב
המכ רחאל .טדנמה תרטמ לש הבצמ תא קודבל ,ןולייצ לש יללכה
לע ץילמה ובו ,טרופמו ידוסי ןובשחו-ןיד ןא'גיבוד שיגה םישדוח
לע עיבצה אוה .יוקל היה ודוקפתש ,הרטשמה דקפמ תפלחה
- ה תא שדחמ ןגראלו םייטירבה םירטושה חוכ תא רבגתל ךרוצה
ףוגו תיטילופ הרטשמ םג שמיש םצעבש ,תוריקחה ףגא - CID
םיבושייל קשנ תתל ץילמה ןכ ומכ .יניעידומ עדימ זכירש
קלח ועציב םיטירבה .תקפסמ הנגה םהל התייה אלש ,םיידוהיה
רסייפס יור הנומ 1931 -ב :ןא'גיבוד רס לש ויתוצלמהמ לודג
דואמ טלב ,יעוצקמ ןיצק היה אוה .הרטשמה לש יללכ חקפמ
לע ןהו םילגנאה לע ןה לבוקמ היהו ,ישיאה ורשויבו ותלוכיב
חילצה םינש המכ ךות ,םנמאו .םיילארשי-ץראה םירטושה
.תינרדומ תיעוצקמ הרטשמל טדנמה תרטשמ תא ךופהל רסייפס
.ףירחהו ךלה יברע-ידוהיה ךוסכסהש אלא
ועצפנו וגרהנ 1939 דע וכשמנ רשאו 1936 -ב וצרפש תוערואמב
וגרהנ םייטירבה הרטשמהו אבצה תבוגת בקעו ,םידוהי תואמ
בקע םייברע םיחרזא וגרהנ ןכו ;םיערופה ברקב םג תואמ ועצפנו
לש וחוכ וליאו ,הטילשה תא הדביא הרטשמה .םיימינפ םיכוסכס
החלש תיטירבה הלשממה .קיפסה אל ,דוקיפה תא ספתש ,אבצה
הרטשמה הרבע זרכוהש יאבצה בצמה תובקעבו ,תובר תורובגת
.הטקש ץראהו ,תוערואמה וככש ,1939 -ב ,ףוסבל .יאבצ דוקיפל
ןובשחו-ןידב הללכ איה םגו ,(ליפ תדעו) הריקח תדעו החלשנ בוש
ץחלב ,1936 -ב ,ןכ ינפל דוע .הרטשמב בצמה יבגל תונקסמ הלש
תרטשמ" תא םיקהל רושיא םיטירבה ונתנ ,םיידוהיה תודסומה
םישומח (םירטונ) םיידוהי םירטושו ,"םיידוהיה םיבושייה
1938 -ב .םיידוהיה םיבושייה לע רומשל וליחתה םידמ ישבולו
רשאו ,םידוהיו םיטירבמ תובכרומ ויהש ,"טייגניו תוגולפ" ומקוה
הרטשמה ברקב יטירבה חוכה .םייברעה םיערופה דגנ חוכב ולעפ
,לדגו ךלה
55 :טדנמה תרטשמב יטירב בור היה ,הנושארה םעפב ,1939 -בו
לש םקלח ;םיטירב ויה לארשי-ץראב םירטושה לש םיזוחא
.םיזוחא 11-10 זא היה םידוהיה
ףוס דע 1939 -מ היה טדנמה תרטשמ לש רתויב השקה ןחבמה
הרטשמה ינפב הדימעהש ,דואמ תרעוס הפוקת התייה וז .טדנמה
.תוכבוסמו תובר תויעב המויקל ןורחאה רושעב טדנמה תרטשמ הנבמ
םיחקפמה ינש .יללכה חקפמה דמע טדנמה תרטשמ שארב
,החנהה ךותמ םדיקפתל ונומש ,רבעשל אבצ ישנא ויה םינורחאה
יוכיד ,רורטב המיחלל הרטשמה ןוגרא היהי םקוסיע רקיע יכ
.תיקוח יתלב היילע תעינמו תוינומה תונגפה
ריכזמה תועצמאב וא ,תורישי ןוילעה ביצנל חוויד ל"כפמה
היה ,תוקלחמה ישאר רתי ומכ ,ל"כפמה .הלשממה לש ישארה
.רש ןיעמ הניטסלפ תלשממ לש תעצבמה הדעווה רבח
וב ויהו ,םיסורה שרגמב ,םילשוריב ןכש טדנמה תרטשמ הטמ
ףגאב .CID -ה ,תוריקחה ףגאו הלהנמה ףגא :םיפגא ינש
רצעמו תוריבע יוליג ,תוריקח לוהינ לע הנוממ היהש ,תוריקחה
ןיב ,תיארחא התייה וז .תיטילופ הקלחמ םג התייה ,םיניירבע
הטמה .לארשי-ץראב הינטירב לש יניעידומה ףוסיאה לע ,רתיה
,הרטשמ תוזוחמ השישמ בכרומ היהש ,יעוציבה גרדה לע חקיפ
.הרטשמ תודוקנ 44 -ו הרטשמ תונחת 67 ,תופנ 18
תעמשמ הב הררשו ,הצחמל יאבצ ףוג התייה ,רומאכ ,הרטשמה
.דואמ הקזח תיזוכיר
(natives) םיילארשי-ץרא םיניצקו ,יטירב היה ריכבה דוקיפה לכ
.תוכומנה תומרב קר ויה
.ל"כפמה דוקיפ תחת דמע רהוסה-יתב תוריש םג
תוחוכ הרטשמל ןיאש ,תעדל םיטירבה וחכונ רשאכ ,1940 -ב
םחליהל וא לודג הדימ-הנקב רדס תורפהב לפטל םיקיפסמ
תא ומיקה ,תרבוגו תכלוהה תיקוח יתלבה היילעה תעפותב
,שיא 900 וזכיר ןהבו ,(Police Mobile Force - PMF) ץחמה תודיחי
םיירקיע םיסיסב העבראב ןכשש ,PMF -ה .םיטירב םבור
תולועפה לכ תא עציב ,(ןיקתיו-רפכו הנורש ,םילשורי ,םערפש)
,תולודגה םירעב רצוע תלטה :םדא-חוכלש לודג זוכיר ושרדש
המיחל ,םיינוחטיב םירויס ,קשנ רחא םישופיח ,םיבושיי תריגס
לע ססובמ היה PMF -ה .'דכו תיקוח יתלבה היילעה דגנ ףוחב
קרפל םיטירבה וצלאנ 1946 -בש דע ,התחפו הכלה וזו ,תובדנתה
ופרטצה הדיחיב וראשנש םירטושהמ ןטק קלח .הזה ףוגה תא
.הילגנאל ורזח רתיהו ,הליגרה הרטשמל 1947 -ב טדנמה תרטשמלש הבצמהו ןקתה
םיזוחא 62 ,םירטוש 9,000 -כ טדנמה תרטשמב ותריש 1947 -ב
םה .םייעוצקמ םירטוש ויה אל םיטירבה בור .םיטירב םהמ
םיריעצ םקלח ,אבצה יררחושמ ברקמ םהמ םיבר ,הילגנאב וסיוג
םיסיוגמה .הרטשמו קשנ יאשונב גשומ םוש םהל היה אלש ,דואמ
רחאלו ,םינש שולש וא םייתנשל תוריש הזוח לע םימתוח ויה
םה ללכ ךרדב .הרטשמה תוחוכל ופרטצה רצק יתרטשמ ןומיא
רשפא .הילגנאל ורזח םייתנש רובעכו ,הזוחה תא ךיראהל ובריס
םירטושה בור טדנמה לש תונורחאה םינשבש ,רמול אופיא
םהו ,הרטשמ יניינעב גשומ םהל היה אלש םילייח ויה םייטירבה
ידיב העצוב תיתרגשה הרטשמה תדובע ;ךכב וקסע אל ףא
.םיידוהיהו םייברעה םירטושה
ומרג ,1943 -מ לחה ןתוליעפ תא וריבגהש ,תוידוהיה תורתחמה
תוטמ ,ופקתוה הרטשמ תונחת .טדנמה תרטשמל םייניצר םיקזנ
.םימעפ רפסמ וצצופו ופקתוה הפיחבו ופיב ,םילשוריב CID
לע הרימשל םישנא רתויו רתוי קתרל הצלאנ תיטירבה הרטשמה
טעמכו ,םיינוחטיב םירויס תכירעלו הלשממה ינקתמ לעו הינקתמ
.הרטשמ תדובעב הקסע אלש

טדנמה תרטשמב םידוהיה
ללכ ךרדב .טדנמה תרטשמב ןטק טועימ ויה ,רומאכ ,םידוהיה
רתוי םיבוט םיאנתבו רתוי תומלתשמ תוכאלמ םהל ואצמנ
םידוהי סויג ודדוע םיידוהיה תודסומה .תולודגה םירעב
לכל םיישדוח םיקנעמ המליש תידוהיה תונכוסהו ,הרטשמל
וענמנ טדנמה לש תונורחאה םינשב .םיידוהיה םירטושה
הרטשמב ידוהי לכב ואר יכ ,הרטשמל םידוהי סייגלמ םיטירבה
.תורחאה תורתחמהו "הנגה"ה םע הלועפ ףתשמ
תגרדב םיידוהי םיניצק השולש הרטשמב ותריש טדנמה םותב
.ידמל הריכב הגרד התייהש ,(םויכ דקפ-בר וא ,רו'גיימ) DSP
הלועפ ופתיש אל םה .הטמב אלו חטש-תודיחיב ותריש השולשה
אל טדנמה םותבו ,םיידוהיה תודסומה םע ןוצר תעיבשמ הרוצב
.לארשי תרטשמל ולבקתנ
ASP תגרדב םיידוהי םיניצק השימח וא העברא ותריש ןכ ומכ
40 -כ .תוריקח ישנא םבור ,(םויכ הרטשמב דקפ וא ,ןטפק)
(חקפמ-ןגסו חקפמ תוגרדב) םיפסונ םירטוז םיידוהי םיניצק
לוכה ךסב .תוריקח יניינעב וקסע םבורו ,הדשה תודיחיב ותריש
טדנמה םות תארקל הרטשמב ותריש
.םיידוהי םירטוש 750 -כ
הירטושלש) תידוהי תינוריע הרטשמ 1921 -ב המקוה ביבא-לתב
תא רזפל ושקיב םיטירבה .(דחוימ הייחצמ-עבוכ שובחל רתוה
,ףקותב ךכל ודגנתה םיידוהיה תודסומה לבא ,תאזה הרטשמה
.טדנמה םות דע המייקתה יאוה
1936 תוערואמ תליחתב המקוהש םיידוהיה םיבושייה תרטשמ
תורוכשמ ילבקמ םידמב םיסיוגמ 1,600 -כ טדנמה םותב הללכ
טדנמה תלשממ המליש תיצחמו טדנמה תלשממ המליש תיצחמ)
,םידחוימ םירטוש 13,000 -כ ןכו ,(תונכוסה המליש תיצחמו
,והשמ הרוקשכ ,םיכמסומ ויהו קשנב ןומיא ורבעש ,םיבדנתמ
600 -כ דוע .םידמב םירטונה תרזעל תאצלו םיסיוגמ תויהל
.םינוש אבצ תודסומב הרימש ידיקפתב וקסע םירטונ
תרטשמ תמקהו טדנמה תרטשמב םידוהי לש םתואצמיה
קשנב ןמאתהל םידוהי יפלאל ורשפא םיידוהיה םיבושייה
םיידוהיה םירטושהמ לדוג קלח .טדנמה תפוקת ךשמב (ילאגיל)
םהב רזענו בר עדימ םהמ לביק י"שהו ,"הנגה"ל םירושק ויה
טועימ ;י"חלהו ל"צאה םע הלועפ ופתיש םיטעמ ;הבר הדימב
תודסומל רשאמ יטירבה דיבעמל רתוי ילאיול תויהל רחב ןטק
.םיידוהיה תיטירבה טדנמה תרטשמ לש התשורי
לדומ לש ישילשה בלשל םלועמ העיגה אל טדנמה תרטשמ
אל הזה בלשל רבעמה .יחרזאה בלשה - תילאינולוקה הרטשמה
חרזמבו לארשי-ץראב םייטירבה םיסרטניאה ללגב רשפאתה
הראשנ טדנמה םות דע .רוזאב םיעוריאה ללגבו ,ללכב ןוכיתה
הרטשמ - ילאינולוקה לדומה לש ינשה בלשב הרטשמה אופיא
לש םיסרטניאב בשחתהל הטעימש ,הצחמל תיאבצ ,תיזוכיר
.תוימוקמ תויתרטשמ תורגסמ הרישכה אלו ,ימוקמה רוביצה
התייה ,תיכרותה הפוקתה םע האוושה רואל דוחייבו ,תאז תורמל
תדוקפ .תוטרופמ עבק-תודוקפ תלעב תנגרואמ הרטשמ וז
,1926 -ב יתועמשמ ןפואב התנושו ,1921 -ב הקקוחש הרטשמה
םילק םייונישב השמיש איה .תרדוסמו תבכרומ הדוקפ התייה
.הדוקפה התוא וז הרקיעב םויכ םגו ,1977 דע לארשי תנידמ תא
750 -ו ,םתכלב םיטירבה וריתוה םיוסמ ינוגרא דלש םג
ויה ,תוריקחב רקיעב ןויסינ יעלבו םינמואמ ,םיידוהיה םירטושה
השריש רחא רקי סכנ .התמקה םע לארשי תרטשמל בושח ןעשמ
תונחת 45 -כ - "טרגט"ה יניינב אוה םיטירבהמ לארשי תנידמ
םיניינב .תוערואמה ףוסמ לחה תודוצמ תרוצב ונבנש הרטשמ
תרטשמ תא םישמשמ ,םיחוורומ בטיה םיננכותמ ויהש ,ולא
.םויה דע ל"הצ תאו לארשי
תועשרה תסטרכ םילשוריב יצראה הטמב וריאשה םיטירבה
תונגראתה ורשפא רשא ,רדוסמ תועבצא-תועיבט ףסואו תומדוק
,םיבוטה בכרה-ילכ בור .לארשי תרטשמב הלא םימוחתב תידיימ
וא ורכמנ םיסוסהו ,וחקלנ דבכה קשנה לכו תודבעמה דויצ
.םירודכ 50 -ו הבור ידוהי רטוש לכל וריאשה םיטירבה .ותמוה
הראשנ הרטשמהו ,ל"הצל הזה קשנה לכ רבעוה הנידמה םוק םע
טרפ ,רדוסמ ןפואב ורסמנ אל הרטשמה תונחת .קשנ אלל טעמכ
-ב הנופש ,(ןג-תמרו הוקת-חתפ ,ביבא-לת) ףופצה ידוהיה רוזאל
,םינושאר ועיגהש הלאו ,ושטננ תונחתה ראש .1947 רבמצדב 15
דועבמ הניכה "הנגה"ה .תונחתה תא וספת ,םיברעה וא םידוהיה
תומוקמב ונכשש הרטשמה תונחת שוביכל תינכת דעומ
םע .ברק ךות ושבכנ ןהו ,םיברעה וטלתשה ןקלח לע .םייגטרטסא
-יתבב ויהש חורה-ילוחו םיריסאה תא םילגנאה וררחש םתביזע
.םידדושו םיחצור םהיניב ,רהוסה הרטשמה תמקהל תומדקומה תונכהה
בצמה תדעו ריכזמכ שמישש ,ףרש באז הנפ 1947 רבמצד תליחתב
םידרשמה ןוגרא לע הנוממ היהו ,ןוירוג-ןב דוד לש ותושארב
ןיצק - (רהס) בורחס לאקזחי לא ,םוקל םידיתעה םייתלשממה
ליעפו הלבות תגולפ דקפמ ,רו'גיימ תגרדב יטירב אבצב רבעשל
תידוהיה תונכוסה ןיב רושיק ןיצקכ זא שמישש ,"הנגה"
- םיידוהיה םירטונהו םירטושה אשונב תיטירבה הרטשמל
הרטשמה לש ןונכתה תא וילע הליטמ בצמה תדעווש ול עידוהו
ףסוי תא רזועכ וילא ףריצ ףרש .לארשי תנידמב םוקל הדיתעה
אבצב הלבות תגולפ דקפמ ,רבעשל רו'גיימ אוה םג ,סאימחנ
."הנגה"ב ליעפ היהש ,יטירבה
ןייארל וליחתה ,הרטשמ יניינעב ללכ םיאיקב ויה אלש ,םיינשה
ורזענ ףא םה .בצמ תנומת לבקל ידכ טדנמה תרטשממ םיניצק
םולש טפוש זא היהש ,רבעשל הרטשמ ןיצק ,תירטיש רוכבב
לכ ודמלו ,הנורשב םהידרשמ תא ועבק סאימחנו בורחס .ישאר
הנחת לש תומרב הרטשמה לש הנבמהו דוקפתה לע רשפא היהש
לכ גישהל ולכי אל יצראה הטמהו זוחמה תמרב תוליעפ לע .הפנו
1948 ראוניב 20 -ב םתינכת תא ושיגה סאימחנו רהס .עדימ
.התוא הרשיאו הקדב וזו ,(ב דעו) בצמה תדעו לש הנשמ-תדעוול
,טדנמה תרטשמ לש הזל ההז ינוגרא הנבמ לע הצילמה תינכותה
םייפלאכ הבו הרטשמ םיקהל ועיצה םה .םיטעמ םייוניש םע
לע הרימשב קוסעתש ,םיבדנתמ לש הימראדנא'ז הדצלו ,םירטוש
- תוקלחמ יתש ויהי הרטשמה הטמב .ירפכה רוזאב תולובגה
םיקהל ועיצה ףא םה .תוריקח תקלחמו ןוחטיבו להנמ תקלחמ
.םירבסומ םניא הלש םידיקפתהו הנבמה רשא ,תיטילופ הרטשמ
ןורשה ,הפיח ,לילג - הרטשמ-תוזוחמ העבראל קלוחת ץראה
.תונחתו תופנ ויהי זוחמ לכבו - בגנהו
לע העדומ תידוהיה תונותיעב המסרפתה 1948 ראורבפב רבכ
לארשי תרטשמ תא ותרשיש ,םיניצק סרוקל םידמעומ שופיח
המקה תווצ ותוא לש ,תברועמ הדעו המקוה ."םוקל תכלוהה"
-ב הרחבו םידמעומה תא הדיפקב הקדב איהו .תודסומה ישנאו
.הרטשמ יניצקל ןושארה סרוקב םיכינחל ויה וללה .םהמ 24
סראמב 14 -ב חתפנ אוה ;טדנמה ןוטלש תחת ךרענ הז סרוק
המר ילעב ויהש ,וירגוב .טדנמה םותב שממ םייתסהו ,1948
ובלתשה - ןוכית רפס-תיב ירגוב םלוכו ,ןיד-יכרוע םקלח - ההובג
.רתויב תוריכב תוגרדל ועיגהו ,לארשי תרטשמב בטיה
תמקהל תינכתהש ,ןוירוג-ןבל ףרש באז עידוה 1948 סראמב
.בצמה תדעו לש הנשמה-תדעו רושיא תא הרבעו ,הנכומ הרטשמה
םהמ 700 -כ ,םירטוש 2,600 -ל הקוקז הרטשמה יכ ,ךירעה אוה
היהי רהס לאקזחיש ,ןוירוג-ןבל עיצה ףרש .טדנמה תרטשממ
תינכת תא רשיא ןוירוג-ןב .ונגס סאימחנ ףסויו הרטשמה דקפמ
:ןושלה וזב בתכמ רהסל חלש 1948 סראמב 26 -בו ,םייונימה
דימ תשגל ךילע לטוה הלהנהה םעטמ ,דבכנ ןודא
הנידמה לש חטשה יבחר לכב תידוהי הרטשמ ןוגריאל
תוחוכ לש קלח הרטשמה הווהת התע תעל .תידוהיה
םלוא ,יללכה הטמה לש ןוילעה דוקיפה תחת ןוחטבה
ראש .םיימינפ הרטשמ ידיקפת לע הנוממ היהת איה
.הלאכ םידיקפתב דוע ולפטי אל ןוחטבה תוחוכ
יכרצל שמתשהל היהי רשפא דחוימ ךרוצ תעשב קר
,אבצ א"ז - םייללכה ןוחטבה תוחוכב םג םיימינפ ןוחטב
.םיכמסומה תודסומה לש תודחוימ תוארוה יפל תאזו
הטמהו וז הרטמל [אבצה לש] הטמ רבחכ שמשת התא
-לע ל"נה םיסיוגמה ךותמ שיא 1,200 דע ךתושרל דימעי
תמקה םעו ,הרטשמב ףסונ ןומיא ולבקי םהש תנמ
ופיסוי םה .תידוהיה הנידמב ותרשי תידוהיה הלשממה
לש יללכה ביצקתהמ םתרוכשמו םתקזחה תא לבקל
םלוא ,ןוחטבה תוחוכ ראש לכ לש םיאנתב ,ןוחטבה
םדיקפת תא טילבי רשא דחוימ ןמיס ןתניי םתשובלתב
םירטושה 700 םג ודמעי ךתדוקפל .יתרטשמה
דע םלוא ,תילארשי-ץראה הרטשמב ןיידע םיתרשמה
,תודרפנ תוביטח יתשכ ץוח יפלכ ועיפוי טדנמה לוטיב
תוכמסל תופופכ םינפ יפלכ םלוא ,ןתשובלתב םג תונוש
(1).תחא
םוקל התייה הדיתע לארשי תרטשמש ,רורב הז בתכמ ןכותמ
-ןב חלשש ליבקמ בתכמב יכ ףא ;ונחלושל הכומסכו ל"הצב ףגאכ
הפופכ היהת הרטשמה" :רמאנ "הנגה"ה לש הטמה שארל ןוירוג
(2)."התוליעפ חטשב תימונוטוא היהת םלוא ,ןוילעה דוקיפל
םיטעמ םירטוש .ץראב ינוחטיבה בצמה רימחה ,עודיכ ,םייתניב
טאל טאל םינפתמ ולחה םילגנאהו ,תונחתב וראשנ דבלב
םירטוש 150-100 ןהב ויהש תונחתב .בוזעל ידכ זוכיר תומוקמל
ןוויכמ ,בוזעל ולחה ולא םגו ,דבלב םיידוהי םירטוש 6-5 וראשנ
וא תיברעה הטילשבש םירוזאב הרטשמה תונחתל עיגהל וששחש
.םיברועמ םירוזאב
ובו ,תונותיעב וצ םיימואלה תודסומה ומסרפ 1948 לירפאב
שוטנל אלו םתרמשמ לע ראשיהל םיידוהיה םירטושה ושקבתה
.הרטשמה תונחת תא
רשל ,םידרפסה תגלפמ גיצנ ,תירטיש רוכב הנומ שדוח ותוא ףוסב
םינפה רש ,םיובנירג קחציש רחאל ,םיטועימהו הרטשמה
םק הרטשמה דרשמ .הרטשמה םג הנוממ תויהל בריס ,דעוימה
.תינוגרא תינכת ללגב אלו ,תוישיא תוביס לשב אופיא
.םינפה רשל הפופכ היהת הרטשמהש הלשממה הטילחה 1977 -ב]
,1984 -ב .הרטשמהו םינפה רשל היה ,םינפה רש ,גרוב ףסוי ר"ד
תוביס ללכב יכ וטילחה ,ריקל ריקמ היצילאוקה תמקה םע
דרשמב ךרוצ שי בוש ופסוותנש תוינוחטיב תויעבו תוידוחיי
תרטשמ לע הלשממה םעטמ חקפיש ,הרטשמה דרשמ ,דחוימ
רש הנומ בל-רב םייח רשה .רהוסה-יתב תוריש לעו לארשי
[.הרטשמה
,ןוירוג-ןב םע תופוכת םיתעל רהס לאקזחי דעונ תונכהה תפוקתב
תוזוחמ לש םידקפמכ "הנגה" ידקפמ לבקל ,תירטיש םע ,ץחלו
תע התואב דורט היה "הנגה"ה הטמ .לארשי תרטשמב תופנו
דגנתה ןכ לעו ,םוקל דיתעה אבצל םידקפמה ייונימ תעיבקב
רשפאתנ ןכו ,"הנגה"המ םדיקפמ רהס לביק ףוסבל םלוא .העצהל
סויגה יסיסבבו טלקב הרטשמל סויגל םידמעומ רתאל הרטשמל
ויה יאבצה טלקה תרגסמב הרטשמל וסיוגש הלא לכ .םייאבצה
םהב הצר אל אבצה תואירב תוביסמש הלאכ וא ,הלעמו 35 ליגב
.אבצב תרשל םוקמב הרטשמל סייגתהל םנוצר תא ועיבה םהו
יונימה בתכ תא תירטיש רוכב רשה םסרפ הנידמה תזרכה םויב
לארשי תרטשמ המק ךכו ,ל"כפמכ רהס לאקזחי לש ימשרה
וירחא ריתוהש והובו והותהו תוסירהה ןיבו המחלמ תרעסב
.ירוטדנמה ןוטלשה
דבכ היה הירחאלו רורחשה תמחלמ תפוקתב הילע לטוהש סמועה
תרגסמב הביטחכ םצעב האלימ םיברה הידיקפת תא .דואמ
תויעבב לקתנ יתרטשמה דוקיפה .ולשמ ביצקת אלל ףוגכ ,ל"הצ
לבא ,םירטוש 3,000 -כב ךרוצ היה :םדא-חוכ לש תורומח
.טדנמה ירטוש 700 ללוכ ,דבלב םירטוש 1,250 סייגל וחילצה
דויצ הלביק הרטשמה ןכש ,תודייטצה לש השק היעב םג התייה
.הכומנ תוכיאבו טעומ היה הזו ,שירפהל לוכי היה ל"הצש הרטשמה דוקיפ
תוזוחמה ידקפמ בור .ונגסו ל"כפמה ודמע דוקיפה שארב ,רומאכ
םתוא הצר אל ל"הצש ,םירגובמ ,"הנגה"ב םידקפמ ויה תופנהו
תורישל רתוי םימיאתמ ויהיש רבס וא ,ץוביש םהל אצמ אל וא
םלוכ ויה תוריקחה יניצקו תונחתה דיקפמ .לארשי תרטשמב
ותרישש םיסונמ םילמס וא םירטוש םקלח ;טדנמה תרטשממ
הגרדב ולעוה הנידמה םוק םעו ,טדנמה ןמזב תוכורא תופוקת
יצראה הטמב םיריכבה הלהנמה ידיקפת בור .םיניצקל וכפהו
יניינעב בר עדי ילעב ,יטירבה אבצה יאצוי םיניצק ידיב וזכור
.הרטשמ יניינעב גשומ לכ אלל םלוא ,תואנספאו הרובחת ,הלהנמ
ויה "הנגה"המ םידקפמה :הרטשמל הכרב איבה הזה בולישה
תירסומ המר ילעב ,םירוסמ ,לארשי-ץרא יבהוא ,דוקיפב םיסונמ
עדיה רסוח תורמל תובר ומרתו יבויח חרואב ועיפשה םה .ההובג
ןפואב הלסיח תודימ רהוט לע םהלש הדפקהה .םהלש םדקומה
ועריא .טדנמה ןמזב חוור עגנ התייהש ,דחושה תעפות תא ידיימ
םינש ודבעש ,טדנמה ירטושל הלאה םידקפמה ןיב תויושגנתה
ילעב ויה יטירבה אבצה ישנא .םיחפוקמ ושחו טדנמה תרטשמב
םה .הקוזחתו הלהנמ יניינעב רקיעב םיסונמו הקזח תעמשמ
הטמב םתעפשהו ,לארשי תרטשמ לש תיזיפה המקהל תובר ומרת
רקיעב התייה טדנמה תרטשמ יאצוי לש םתמורת .הלודג התייה
םקלחו ,הדובעה תעמשמבו םהלש עדיב וטלב םה .חטשה תמרב
םיניינעב עדיה רסוח עקר לע טלוב הרטשמה תמקהב בושחה
.םייתרטשמ םירטושה
ירטוש םירטושה ברקמ םיזוחא 65-60 ויה הנושארה הנשב
,טלקב וסיוגש הלא תא הללכ תרחא הצובק .רבעשל טדנמה
םצעב ובשחנ הזבו ,תוברקה רמג םע הרטשמה תא ובזע םבורו
םילועה ברקמ האב תישילשה הצובקהו .ל"הצמ םיררחושמ
.םישדחה
היה אוה .הרטשמל םישדח םילוע סויגמ גייתסה רהס ל"כפמה
ץראה יאנת תא םתרכה-יאו תירבעב םהלש עדיה רסוחש ,רובס
ודמעש םדאה-חוכ תורוקמ לבא .םירטושכ םדוקפתב ועגפי
הצלאנ איהו ,רתויב םילדלודמ ויה לארשי תרטשמ תושרל
םירועיש תועצמאב ,םילועה ברקמ היסיוגמב תובר עיקשהל
קלח) .הב םייחהו ץראה יאנתב םירושקה םימוחתבו תירבעב
ורוקמ םינומשה תונשב לארשי תרטשמ לש ריכבה דוקיפהמ רכינ
(.הלא םילועב
םיזוחא 72 .םירטוש 3,000 -כ לארשי תרטשמב ותריש 1949 ףוסב
ךשמב .וסייגתה בורקמ הזש ולאכ וא םישדח םילוע ויה םהמ
28 ורטפתה ,םידורי רכש-יאנתו המחלמה םויס ללגב ,1949 תנש
.לארשי ירטוש ללכמ םיזוחא
ללגב תאזו ,היתורושל תורטוש לארשי תרטשמ הסייג התישארמ
םייתאמכ הרטשמב ותריש הנושארה הנשב .םירטושב רוסחמ
.םיטועימ ינב הזה רפסמכ טעמכו ,תורטוש
ןמזב ומכ קוידב התייה לארשי תרטשמ לש תילהנמה הקולחה
:טדנמה
.העונת יניינעל הקלחמו תוריקח ףגא ,הלהנמ ףגא
,ביבא-לת ,םילשורי :הרטשמ תוזוחמ העברא ויה הדשה תמרב
.תונחת 47 ןהבו ,תופנ עבשל וקלחתה הלא ;הירבטו הפיח

 טדנמה ירטוש ברקמ םירוטיפ - ןונגנמה רוהיט
הדעו לועפל הלחה הנידמה םוק רחאל םישדוח רפסמ
םרשויו םתונמיהמ תקידבו ןונגנמה רוהיטב הקסעש ,תיתלשממה
טדנמה תלשממ תורישב ודבעש םייתלשממ םידבועו םידיקפ לש
הדעו .םיילארשיה הלשממה ידרשמ תרגסמב םתורישב וכישמהו
הלביק ,םילשוריבו ביבא-לתב ,הפיחב םיירוזאה היפינס לע ,וז
עגונה רמוח םג הינפב אבוהו ,תויודע התבגו רוביצהמ עדימ
.טדנמה תרטשמב ותרישש םיידוהיה םירטושל
תדעו לש התדובע תליחת ינפל) ורטופ לארשי תרטשמ תמקה םע
.הרטשמ ישנא 45 (רוהיטה
לע הצילמה רוהיטה תדעו .םירטוש 14 דוע ורטופ 1948 ףוס דע
םירטופמ םיניצק 18 .םיפסונ םיניצקו םירטוש 120 ירוטיפ
הרטשמה רש דגנ קדצל הובגה ןידה-ןיבל העיבת ושיגהו ונגראתה
-תיבב ונודינש תונושארה תועיבתה תחא וז התייה .ל"כפמהו
.ילארשיה ןוילעה טפשמה
אלו םייתורירש ויה םירוטיפהש ,הנקסמל ועיגה םיטפושה
אל ףאו ,תויודע תייבגו עדימ לש תוקימעמ תוקידב לע וססבתה
טפשמה-תיב .ומצע לע ןגהל תורשפא םירוטיפל דמעומל הנתינ
ונגרא תע התואב .הרטשמל םירטופמה תא ריזחהל הרוה
זוחמב הרטשמה תונחתמ תחא דיל הנגפה םירחאה םירטופמה
בחרנ עצבמב לארשי תרטשמ הרצע רקוב תונפל תרחמל .ביבא-לת
.םדוק םוי וניגפהש םירטופמה ברקמ םיניצקו םירטוש 111
םהירבחו םירצענה ברקב לודג היה וז הלועפ תובקעב שערה
תרטשמ תא העזעז וז היישרפ .לארשי תרטשמ ירטושמ םיברה
.תובר םינש התוא התווילו ,לארשי תורגסמ יוניש - שדחמ ןוגרא
סינכהל לארשי תרטשמ הלחה המויקל הנושארה הנשב רבכ
תמקה :ויה םיטלובה םייונישה .הלש תוליעפבו הנבמב םייוניש
רמוח ןיכהלו הכרדה תורגסמ רוציל היה ודיקפתש ,הכרדהה ףגא
םינומיאה סיסב תמקה ;םישדחה םיסיוגמה תואמל הכרדה
םודיק ;עבק-תודוקפ תנכה ;תורטוש סויג ;םערפשב יצראה
הז ןורחא ףיעס .רטושה תימדת יוניש ;םיכרד תונואתב לופיטה
תוצראב רטשמה תא ואנש םישדחה םילועהש ינפמ בושח היה
.תיטירבה הרטשמה תא אנש ץראב ידוהיה רוביצה בורו ,םאצומ
תובקעב ואבש תושקה תונגפהה לומ דומעל זא וצלאנ םירטושה
םתימדתל דוע םרת רבדהו ,הלטבאהו השקה ילכלכה בצמה
תע התואב תובר העיקשה לארשי תרטשמ .רוביצב תילילשה
םירטושב הרכהה תרדחה תועצמאב רקיעב ,התימדת רופישב
.רוביצ-תרשמ אוה רטושהש ,רוביצבו הרטשמה לע חוקיפה
רשאב ,הרטשמה לע םעה לש חוקיפ םוש היה אל טדנמה ןמזב
ידיקפתמ קלח ורבעוה הנידמ התמקה םע .רז ןוטלש התריש איה
תסנכה תאו הלשממה תא גציי אוהו ,הרטשמה רשל ןוילעה ביצנה
תוריחבה ירחאש ,םעה תלהנמ .הרטשמה לע יחרזא חקפמכ
םינויד תועצמאב הרטשמה לע החקיפ ,תסנכל הכפה תונושארה
תולועפ לע תורישי החקיפש ,הלש םינפה תדעוו ביצקתה לע
לשו טפשמה-תיבלש חוקיפה תא ףיסוהל שי ךכ לע .הרטשמה
.תונותיעה
הסינ הליחתב רבכ .הז עקר לע םיחתמ ןבומכ וררועתה לעופב
לע בורקמ חקפל ,הרטשמה תדובעב איקב היהש ,תירטיש רוכב
דיקפתש ,רובס היה רהס ל"כפמה .לארשי תרטשמ לש היתולועפ
חוקיפ לכו ,תסנכהו הלשממה ינפב הרטשמה תא גצייל אוה רשה
.תיתרטשמה היישעב תיטילופ תוברעתהכ שרפתהל לולע רחא
היתולועפ ירהו ,קוחה אוה הרטשמה לע דיחיה חקפמה ,ותעדל
;טפשמה-יתב ינפב היתועפוהב תוקדבנו תורקובמ הרטשמה לש
םיחוויד תלבקב הרטשמה לע רשה לש חוקיפה אטבתה ךכו
רושיאב ,הרטשמה תודיחיב םירוקיבב ,ל"כפמה יפמ םייעובש
ביצקת יאשונב תסנכב הרטשמה גוצייבו םיניצקל הגרדב האלעה
טניבקה רבח היה אל תירטיש .תותליאש לע תובושת ןתמבו
.הנטק התייה הלשממב ותעפשהו ,םצמוצמה
דרשמ ןיבל רהס לאקזחי ןושארה ל"כפמה ןיב ףסונ ךוסכס
דרשמ להנמ לש ודמעמ ביבס היה ,ותמקה ןמל ,הרטשמה
האר ,הרטשמה דרשמ לש ןושארה להנמה ,קיזי'צ .הרטשמה
.הרטשמה רש ןיבו ל"כפמה ןיב ךוותמ םייניב-גרד ןיעמ ודיקפתב
,ךכ ידכ דע רדרדיה ךוסכסהו ,תופירחב ךכל דגנתה רהס ל"כפמה
ןושש והילא תא חלש אוה הליחת .וב ברעתהל ץלאנ ןוירוג-ןבש
ןוירוג-ןב טילחה ,חילצה אל הלה רשאכו ,םיינשה ןיב ךוותל
.ץוחה דרשמל קיזי'צ תא ריבעהל
.הרטשמה תא רתוי הבר תוליעיב הרקיב תסנכה לש םינפה תדעו
תויעבו םייתרטשמ םיעוריא לע םינויד ןמזל הליחתה איה
רמרמתה רהס ל"כפמה .הרטשמה לש התוליעפב תוכורכה
רחאל דוחייב ,םהיאשונו הלאה םינוידה תופיכת לע תצקמב
ודקמתה אל םירבודהו ,יטילופ עקר םהל היה םיתעל יכ חכונש
םינפה תדעו ינפב עיפומ היה אוה םלוא .יתרטשמה ןיינעב דימת
ןורתפב הדעווה עויס תא לבקל חילצה ףא םיתעלו ,שרדנכ חוודמו
.יתלשממה גרדב הרטשמה לש היתויעב