תונמא תונש רשע - םישדח םיקפוא

יפש רדמס :תאמ

.ח"ישת - ח"שת ןושארה רושעה :רוקמ
,יבצ-ןב קחצי די תאצוה ,הקנולבי הנחו תרמצ יבצ :םיכרועה
281-299 'מע ,ס"שת

אובמ
תילארשיה תונמאה לש תישארבה ימי
הנידמה תמקה םע תוינרדומה תומגמה תורבגתה
תוימוקמ לומ םזילסרבינוא
ןושארה רושעב לוסיפה
"לודגה םלוע"ב תוכורעת
"לאמשה חור"ב תונמא
תפסונ האירקל אובמ
יכיראת םיירוטסיה-םיינידמ םיכיראת םיפפוח תורידנ םיתעל קר
תיטסלפה תונמאה תודלותב לח הזכ עגר .תוברתב חתפמ
המק הנש התואב .הנידמה תמקה תנש ,1948 -ב תילארשיה
תונמאה תודלותב רתויב הבושחה הצובקה ,"םישדח םיקפוא"
לכ ךרואלו ,וז הנשב .תונורחאה םינשה םישימחב תילארשיה
םלועב םיימינפ םיכילהת לש הלשבה הלח ,הנידמל ןושארה רושעה
תילמס תועמשמ קר אל אופא שי הז רושעל .ירבעה תונמאה
ןמז-קרפ אוה אלא ,תילארשיה תונמאה לש הרצקה הירוטסיהב
דע תונמאה םלוע תא םיוולמה םיסופד הבר הדימב ועבקנ ובש
.םויה
,הילא תונושה תובוגתבו הגיצהש היגולואידיאב ,"םישדח םיקפוא"
ןונגס לש הריציה תלאש ביבס תקולחמה תא הדדיחו התביל
םילוגלגבש הלאש - תילסרבינוא חורב הריצי לומ ילארשי
תונש תיצחמל דע תילארשיה תונמאה תא התוויל םינוש םינפואבו
תדוקנ "םישדח םיקפוא" התיה הפוקת התוא דע .םיעבשה
תוהדזהל םגדכ םא ,םיילארשיה לוסיפלו רויצל תיזכרמ תוסחייתה
םיטלובהמ המכ .הגצייש היגולואידיאב דורמל שיש תוהמכ וא
קחציו ןמכיירטש לאקזחי ,יקצירז ףסוי ומכ ,הצובקה ירבחב
םינמא .תילארשיה תוברתה ןואיתנפל קפס אלל םיכייש ,רגיצנד
תונמאה לש םידסיימה רוד תא םיווהמ םנמז ינבמ םירחאו ולא
.תיוושכעה תילארשיה
,תירבעה ןכל םדוקו ,תילארשיה תונמאה לש תורצוויהה ךילהת
ידוהיה בושייה לש ימואלה שוביגה ךילהתל ליבקמב שחרתה
.תינמואל תונמאכ הנייפאל ןתינ אל ,תאז תורמל ;לארשי-ץראב
תידוהיה תונמאה התיה המכ דע הלגמ היתודלות לע רצק טבמ
היה ןתינש יפכמ תוחפ הברה "תסיוגמ" ,תימונוטוא לארשי-ץראב
םייוליג ויהש ,ןבומ .תימואל הייחת תעב תחמוצה תונמאמ תופצל
,תונמאב םייוטיב ואצמש ינויצה לעפמהמ תובהלתה לש םיבר
תרדאה לש תונמא וז ןיא ךא ,הייחת התואמ קלח ויה םינמאהו
לש תישפוחה הבישחה לע דיעמ רבדה .(היצקיפירולג) םואלה
הנידמה תודסומ וסחייש הטעומה תובישחה לע םג לבא ,םינמאה
.תיטסלפה תונמאל ,ךרדבש הנידמה תודסומ םהינפלו ,הריעצה
ירחא ,הנידמה םוק רחאל הנש רשאכ התיה ךכל תטלוב המגוד
-ןב סניכ ,םיירוביצ םידה הררועו המק רבכ "םישדח םיקפוא"ש
אל הלא םינוידל .תילארשיה הרבחה בוציעב ןודל חור ישנא ןוירוג
לסרמ וא יקצירז ומכ ,םהמ המכ יכ ףא ,םיטסלפ םינמא ונמזוה
תדדועמ יתלב תוסחייתה רואל .תוטלוב תוירוביצ תויומד ויה ,וקני
,ןורטאיתהו תורפסה וכז ןהל המבלו הדהאל האוושהב רקיעב ,וז
אלש השק ,הפוקתה לש םישקה םיילכלכה םיאנתב בשחתהבו
.םינש ןתואב תיתונמאה תושחרתהה לש תוינויחה תדיממ לעפתהל
הכורעתה הכרענ ,תואמצעה תמחלמ יהלשב שממ ,1948 ילויב רבכ
,הנש 25 תב תרוסמ לש ךשמה ,לארשי ינמא לש תיללכה תיתנשה
רבכ ךכ-רחא הנש יצח .םילשוריב דוד לדגמב תוכורעתב הלחהש
יתש ןיב ינושה ."םישדח םיקפוא" לש הנושארה הכורעתה הגצוה
תדוגא תכורעתב :תע התואב תונמאה בצמ תא אטיב תוכורעתה
דוד לש תודובעב) יתפרצה םזינויסרפסקאה תעפשה הטלש םינמאה
היירטמ התיה "םישדח םיקפוא" תכורעתש דועב ,(לשמל ,רלדנה
וסאקיפ לש תועפשה ,יטתניס םזיבוקמ לחה ,תונוש תומגמל
ךפהש המ ,ירילה טשפומה ינצינ תא .יתרבח םזילאירל דעו ,קארבו
.יקצירז ףסוי ,הגיהנמ לש תודובעב תוארל היה ןתינ ,העונתה לגדל
,רבש תדוקנכ המצע תא הספת "םישדח םיקפוא" הצובקכ
רצק טוטרש .ךשמתמ ךילהת לש ואיש התיה השעמל ךא ,הכפהמכ
בצמ תנבהל ינויח הצובקה תווהתה תא ורשפיאש ךילהתה ירוק לש
,םיעבראה תונש ףוסב תיטסלפה תונמאה הנותנ התיה וב םירבדה
תונמאו םזילסרבינואב הלגדש העונת הנממ החמצש העש
.(וזככ הלעפ דימת אל יכ ףא) תיטילופ תוביוחממ תררחושמ תילארשיה תונמאה לש תישארה ימי
-תיב ,"לאלצב"ב תילארשיה תונמא התישאר תא תוארל לבוקמ
וז הלחתה .1906 -ב םילשוריב ץ"ש סירוב דסייש תויונמאל רפסה
תוידסממה תויגולואידיאב תונמאה לש תוקבד אקווד הרשיב
םילמסמ בכרומ ירבע ןונגס תריציב ןימאה ץ"ש .ןתושרל התדמעהו
בלהמ תאצויה תימואל תונמא, ;תיכ"נת "תויטנתוא"ב יוור םייתד
."םואלה בל םע הינומהב תלעופו
המימת תבוכרת ,ץ"ש טילשהש "ילאלצב"ה ןונגסה התיה האצותה
הב ורכינ ובונ-ראה תובקעש ,תויטסילטניירואו תויאפוריא לש
דוע .תיטסינורכנא התיה הרצונש תעב רבכ רשא תבוכרת ,בטיה
םיישק לשב ,1929 -ב) רגסנ ,ןושארה ולוגלגב ,"לאלצב"ש ינפל
ןונגס גפס ,(תינויערה ותשלוח עקר לע םג ךא ,םיילכלכ-םיינוגרא
םינמא רפסמ .םיינוליח-םיימואל תוברת יגוחמ תרוקיב הז
לאקזחי ,ןיבור ןבואר ,ןמטוג םוחנ םהבו ,דסומה ידימלתמ
תונמאב חתפמ תויומד םלוכ ,יקצמיטס רודגיבאו ןמכיירטש
ולגד ןמטוגו ןיבור .םיבזכואמ "לאלצב" תא ובזע ,תילארשיה
,"תוימוקמ"ה גשומל "לאלצב" לש וזמ ןיטולחל הנוש תונשרפב
ףיעצב ףעוצמ היה םטבמ םא םג ,ץראה יפונמ החמצ םתריציו
םיקפוא" ירבחב םיטלובהמ םיינש ,יקצמיטסו ןמכיירטש .ילידיא
הצובקה תוקרפתה ירחא םג םייזכרמ םינמאו "םישדח
לש תוילסרבינואה םינפה תא חפיטש םרזל םיכייש ,1963 -ב
רבכ החד ,וחורב יטסינרדומה ,יזכרמה םרזה .תילארשיה תונמאה
תא ךכ-לכ ןייפאש ,םייתד םילמסב שומישה תא םירשעה תונשב
הנויצ ,ימש םחנמ ,ידלפ לארשי ,גרבסקיגל םייח ,ןמטוג ."לאלצב"
וקסע םהיתודובע .השדח "תוירבע" םהירויצב ואטיב םירחאו ר'גת
תא וגציי םיברעה ץראה יבשות תויומדו ,ישונאהו יעבטה ףונב
לבא .ותורצוויהו ותריצי לע תובר זא רבודש ,"ןשי-שדחה ידוהיה"
הרהמ דע ךפה "ילאלצב-אל"ה םדקומה ילארשי-ץראה רויצה םג
רקיעה ירהש" :וז תונמא לע גרבסקילג בתכ 1933 -ב .םזיריינמל
דחא לכב ואר …תילארשיצראה הנומתה ,ןכותהו אשונה היה
לע תרוקיבה ."ילארשי ןמא - יברע רפכ וא רומח ,למג הלעמ היהש
תורוש ךותמ אופא האב ימואל-ימוקמה ןווגה תלעב תונמאה
.םמצע םינמאה
ובשנש תוברתה תוחור ירחא הייהנה הרבג םישולשה תונש ךלהמב
הנזאה וז התיה אל .םדוקה רושעב רבכ הלחהש העפות ,סירפמ
סיראפ תלוכסאל רקיעב אלא ,סירפמ דראגנוואה תומיעפל
ייחל ןושארה רושעבו ,םצעתהל הדיתע וז העפשה .תידוהיה
אל) תיתפרצה תונמאה תא ילארשיה תונמאה םלוע ספת הנידמה
בשחנ יתפרצ חוחינ ,יוקיח לדומכ (תידוהיה סיראפ תלוכסא לש קר
.תוכיאל הבורע
ןיב .תימוקמה תונמאב תוינרדומ תומגמ וקזחתה םיעבראה תונשב
תומגמל םיברוקמ ויהש םילוע לש הצרא םאובל תודוה ראשה
"אדאד"ה תצובק ירבחמ ,וקני לסרמ ןוגכ ,םאצומ תוצראב ולאכ
.הינמורב טלוב טסינרדומ ךכ-רחאו הנידמה תמקה םע תוינרדומה תומגמה תורבגתה
לע ודיעהש תוכורעת רפסמ ויה ,הנידמה תמקה ברע ,1947 -ב
הניצסב יוניש לע תוחפה לכלו ,תוינרדומ תומגמ תורבגתה
וגיצה ךורא היראו ןמכיירטש ,רלסקו בקעי ,יקצירז .תיתונמאה
תינרדומ תונמאל" םהינפש ,ובתכ גולטקב .ביבא-לת ןואיזומב דחי
ירוקמ ןונגסל תרתוח תאז םע דחי םלואו יתפרצה ןונגסה תעפשהב
ןיב ,יבויח ןפואב הלבקתה הכורעתה ."ונלש תואיצמב וישרושש
םינוגרא ומזיש תוכורעתה ןונגסמ הגרחש םושמ םג ראשה
.העפשה-בר ףוג זא ,תיללכה םירייצה תדוגא ומכ ,םיידסממ
גוליפ לש האצות התיה ךכ-רחא הנשכ "םישדח םיקפוא" תמקה
לע הטרח השדחה העונתה .הדוגאה ןיבל םירחאו ולא םירייצ ןיב
.המדיקכ השריפו התארש המ תאו םזילסרבינואה תא הלגד
עיגהל ןויסינהמו הירבח לש תיתונמאה תוכיאהמ העבנ התובישח
התארקל תוברתה םלוע לש תינושארה תובהלתהה .ינויער שוביגל
תונמאה לש ינוגראה ךרעמב יוניש תניחבב התיהש ךכמ םג עבנ
,םירייצה יגוחל בורק היהש ,יקסנולש םהרבא ררושמה .ץראב
םירייצ תדוגאו תיללכ םירפוס תדוגא ,םזינוגרא לש יווהב"ש בתכ
ןייצל שי ,תוינוניבה תטלשהו ןילובג שוטשטל עייסמה ,תיללכ
."יתונמא ינויער וק יפל תולדבתה תיבויח העפוהכ
,"םישדח םיקפוא" תמקהל ופחדש םימרוגה דחאש המית אופא ןיא
םרוג ילב םג תשבגתמ התיה רחא וא הז ןפואב יכ המדנש הצובק
.תונמאה לש ימואלניב גוצייל הרושקה היירורעש אקווד היה ,הז
לכוי (הנידמה םוק ינפל היה רבדה) בושייהש ררבתהש רחאל
,יקצירז טילחה ,יקלטיאה ןתיבה תרגסמב היצנווב הלנאיבב גיצהל
תא ומצעב רוחבל ,תיללכה םירייצה תדוגא שאר-בשוי היהש
וששח היה ץוריתה .םיעובקה הדוגאה ילהונ תפיקע ךות ,םינמאה
םינמאה תריחב םא הגוצתה תא ןייפאל הלולעש תוינוניבה ינפמ
הכורעתה בקע הצרפש הרעסב .תיטרקומדה ךרדב השעית
השמ םהיניב ,םינמא רפסמ הדוגאהמ ושרפ ,הלנאיבב תילארשיה
לע טלחוהש ,יקצירז .ןומיסו רלסקו ,יקצמיטס ,ןמכיירטש ,לטסק
הצובקמ .גיהנמל ךפהו םהילא ףרטצה ,רתלאל הדוגאהמ ותאצוה
עירכמה םבורש ,םירייצה וכפה ךכ ."םישדח םיקפוא" החמצ וז
.הנידמה לש םיימשר םיגיצנל ,"םישדח םיקפוא"מ קלחל היה
הכורעתו ,"םישדח םיקפוא" המצע התניכ םישרופה תרובח
.ביבא-לת ןואיזומב 1948 רבמבונב 9 -ב החתפנ הירבח תודובעמ
תויתכלממה ילמסב "םישדח םיקפוא" התאגתה תאזה הכורעתב
,הלשממה גיצנו ,דסממה קיח לא דיימ הצמוא הצובקה .השדחה
חורב .החיתפב םימאונה ןיב היה ,בוטנב יכדרמ הדובעה רש
יקצירז בתכ ,ישיאה לע הליפאה תיללכה תושיה הב הפוקתה
חתפל לכונש ידכ ,להקל ותונמא תא ריבסהל ןכומ היהיש ,גולטקב
לע הצובקה תורהצה תורמל ."הריעצה ונתנידמב תמא תונמא
גיצה ןומיס ןנחוי .ךכב הנייפאתה אל הכורעתה ,הטשפהב קוסיע
תא לטסקו "םיכאלמהו םהרבא" תא אנהכ ,"םירוציבה ידבוע" תא
תכורעתל סחיב םידקת רסח היה ירוביצה ןיינעה ."קחצי תדיקע"
"ןימאמ ינא"ה תא יגיגח ןוטב םיגיצמה וריהצה גולטקב .תונמא
…םעב הקובד אהתש תונמא םישרוד ונא" :הצובקכ םהלש
השדחה תונמאה לש היתורוצו היכרד תא להקל ריבסהל םינכומו
לכונ ךכ .ונמע דחי המידק דעציו …הלא תמא יכרע וב רידחהל ידכ
תודובעה תיברמ םלוא ."הריעצה ונתנידמב תמא תונמא חתפל
וסינ אלו תויתרבח וא תוימואל תולאשב תורישי וקסע אל וגצוהש
המכ יקצירז לש ותרימאש ,המוד .ימואלה חורה בצמ תא רייאל
וילעו אליממ ותדלומ תא אטבי לארשי ןמא"ש ,ךכ-רחא םינש
ותניחבמ הפקת התיה ,"םלועה ינמא ראשמ קלחכ ומצע תוארל
.התישארמ רבכ הצובקב םירחא םירבח תניחבמו
םינמאה תוצובק תרוסמב התיה הצובקה לש תונגראתהה
ףוג ויה הירבח .האמה לש הנושארה תיצחמה לש תויאפוריאה
ףסוי ,רערועמ-יתלב טעמכ גיהנמ םעו יגולואדיא טספינמ םע ,רדגומ
ולעפש םירייצה תיברממ רגובמ היה (1985-1891) יקצירז .יקצירז
הלע אוה ,בייקב תונמאל הימדקאה רגוב ."םישדח םיקפוא"ב ומע
.יסורה אבצב ןיצקכ ותורישמ ררחתשהש ירחא םינש רפסמ ץראל
.הצרא ואוב ירחא הנש ,1924 -ב הכרענ ולש הנושאר דיחי תכורעת
,לארשי-ץראב םיירבעה םינמאה ןיב יזכרמ םוקמ שבכ הרהמב
סרפ תוברל ,עיצהל היה לוכי בושייהש םידוביכה לכב הכזו
תונש תיצחמב בושו ,1927 -ב הנושארל סיראפב רקיב אוה .ףוגנזיד
"םישדח םיקפוא" תצובק שאר היהש תעב ,1959 -ב .םישימחה
לש תובישחה תא ותנבה ןפוא .תונמאל לארשי סרפב הכז
ןפוא תאו "המדיק" חנומה תא ,תוימוקמ תמועל םזילסרבינוא
ךרדה תא ובציע ,תונמאה םלוע תא םלוהה יטרקורויבה לוהינה
.הצובקה הלעפ הבש
דצמ :סקודרפב הנותנ "םישדח םיקפוא" התיה תינויער הניחבמ
התיה ינש דצמו ,תיטסינרדומ תוידראגנוואב התאגתה איה דחא
ררבתמ הפוקתה עקר לע םלוא .דסממב תכמותו תכמתנ ,תברוקמ
ךאש לארשי .ןושאר טבמב המדנש הממ תוחפ ףירחכ סוקדרפה
תודסומב קבאמה לש טהלה תשוחתב היובש ןיידע התיה ,הדסונ
.השדחה תילארשיה תויתכלממה חוחינמ המשבתה םג ךא ,טדנמה
יקצירז שיגדה הצובקה לש חוכה תרהצהמ קלחכ אקוודש ,הרק ךכ
תנמוסמ ,הלשממב תילאמרופ הצובק" התויה תובישח תא
םשריהל הרהימ הצובקהש ,ךכל רקיעב התיה ותנווכ ."הרטשמב
תונורקע ןעמל םחול ףוגכ תומושרב העיפוהו תימשר הדוגאכ
ןונקתב שבוגמ ןפואב וחסונ הצובקה תורטמ .םיינשדח םייתונמא
ךות תירוקמ תיטסאלפ תונמא חופיט" .1950 -ב בתכנש ,הדוגאה
תא תאשונה וננמז תונמא םע תוהדזהו ההובג המר לע הדפקה
.ןתוא תצמתש טשפומה היה ,"המדיקה ןויער תוימוקמ לומ םזילסרבינוא
,"םישדח םיקפוא" לש היגולואידיאב דוסי גשומ ,"המדקה" ןויער
תונמאה םלוע ירחא הרגיפ תילארשיה תונמאה .זא רבכ ןשוימ היה
,סיראפב והש םנמא םירייצה ."ינרדומ"ה תא התסיפתב יברעמה
לש הנושארה תיצחמב רקיעב ,בושח ימואלניב זכרמ התיהש
.םזילאירוסה ןוגכ ,תויזכרמ תויושחרתהל ועדוותה אל ךא ,האמה
האמה תישארו 19 -ה האמה ףוס לש םייתונמא םילדומב וקבד םה
קלחכ םדי לע וספתנ םזינויסרפסקאו םזינויסרפמיא .םירשעה
בשחנ קארבו וסאקיפ לש םזיבוקהו ,יטנבלרה יתוברתה ןוידהמ
הבר העפשה .רצונש ירחא םינש תורשע זעונו בושחכ םהיניעב
לגאש קראמל רקיעב ,תידוהיה סיראפ תלוכסאל התיה דחוימב
קותינה תונשב .גנילסיקו ןיאוקיק ,ץכ הנאמל םג ךא ,ןיטוס םייחו
תסיפת התנתשה אל ,היינשה םלועה-תמחלמ ךלהמב ,הפוריאמ
,תמיוסמ הזוזת הלח המחלמה ירחאש םינשב .ץראב הנרדומה
היירטופ חסונ טשפומל םג ורבחתה סיראפל ועיגהש םילארשיהו
םיבושחה לצא הכנחתהש ,לשמל ,לקינ האל יבגל היה ךכ .גנוטרהו
םישימחה תונשב סיראפב התהשו "םישדח םיקפוא" ינמאבש
םינמאה בור ומכ ,לקינ .(הירוממ דחא ,יקצמיטסל ליבקמב)
ריע ,תיתימ סיראפ לש הימסקב היובש הכ התיה ,ץראהמ םיריעצה
תונמאה םלוע לש דבוכה זכרמ תדידנב החיגשה אלש ,תונמאה
תונשב קר םילארשיה םינמאה וליג קרוי-וינ תא .קרוי-וינל
.םיעבשה
ופלח ומכ םישימחה תונש לש תונמאה םלועב תויזכרמ תויושחרתה
הגגח תירבה תוצראב :הפוקתה לש םילארשיה םינמאה דיל
ץנרפ ,קולופ ןוסק'ג ומכ םינמאו ,הנוחצנ תא קרוי-וינ תלוכסא
.תבחרנ הרכהל וכז וקתור קראמו גינוק-הד םאיליו ,ןיילק
לעב אוה םג היה הלטס קנרפו ילק 'תרווסלא לש םזילמינימה
ןא'ז ,'גאלוס רייפ ויה תפרצב םיטלובה םינמאה ןיב .תובישח
וטרבלא .ןוקייב סיסנרפ טלב הילגנאב .ואטאמ 'זרו'ז ,הפובד
םיקתרמ םיעגר ורצי ילגניט ןי'ג ,רדלק רדנסכלא ,יטמוקא'ג
םימרזל סחייתהל הפידעה תילארשיה תונמאה .ימואלניבה לוסיפב
רתוי םיבורקהו םינבומה ,תימואלניבה תונמאב רתוי םיינרמשה
.היכרעל
,ךכל ומרג תיללכ תיתוברת הייטנו סיראפב זכרמל רשקה
לע ןעשנ םישישהו םישימחה תונש לש ילארשיה טשפומהש
ףאשש ,יאקירמאל דוגינב ,יאפוריאה טשפומה .יאפוריאה טשפומה
דימת רצונ ,םייתד-ימס םילמסו םיטקייבוא תללושמ בגש תייווחל
ינמא ."הפיה" גשומל תורבחתה ךותו ישממה םלועה םע רשקהב
הקיטאופ םהיתודובעב רוציל םלועמ וקספ אל "םישדח םיקפוא"
,תירויצה הפשה יביכרממ ,תויזואוטריוו עבצ .םדא לשו ףונ לש
אל ינשוחה םלועל רשיקש טוחה ךא ,רתויב םיבושח םנמא ויה
.קתינ
דימת רושק ,הירייצבש יזכרמהו הצובקה גיהנמ ,יקצירז לש רויצה
תובכרומ ולש תועודיה תורדסה ;תולכתסהמ םיעבונה םיאשונל
לחה .ותיב גג לע ורדח ןולחל דעבמ ושענש םימושירו םירויצמ
,בקעי-ןורכיזל - ץראב תועסמב יקצירז הברה םיעבראה תונשמ
םג םיתעלו - ןענו םעיחי םיצוביקל ,תרנכה תפשו הירבטל
ושענ לרווקאה ירויצ ויפל ,הדובע רטשמ ומצעל רצי אוה .הפוריאל
.ריעב רייצ ןמשה ירויצ תאו ,ויתועסמ תעב ,רפכב
יקצירז רייצ ,"םישדח םיקפוא" תמקהל ליבקמב שממ ,1948 -ב
.ולש תטשפומה הפוקתה תישארכ התוארל ןתינש םילרווקא תצובק
תורדסב יוטיבל האבש ,יומידה לש תיבקע החטשהב קסע אוה זאמ
הרישי תוסחייתהב קסע אל יקצירזש יפ-לע-ףא .םעיחיו ןענמ
,קסע םהבש תומוקמל ירה ,םינש ןתוא לש תרעוסה הירוטסיהל
התיה ,(םעיחי תרייש ברק לש רשקהב) םעיחי תרדס דחוימב
.תויושחרתהל ,הפיקע ולו ,תוסחייתה
דחמ תוירוקמל השירדב ןומטה חתמב שוחל אלש רשפא-יא
םיקפוא" לש תורטמכ ורדגוה ןהיתשש ,ךדיאמ "תוהדזה"ו
רומאכש ,תוילסרבינואהו תוימוקמה תלאש תלפוקמ ןאכ ."םישדח
התואב התיה וז הלאש .תובר םינש תילארשיה תונמאה תא התוויל
"םישדח םיקפוא" ירבח ,םינמאהמ םיבר :דחוימב תיתייעב תע
םהש םוקמ התיה תדלומה ,רמולכ ;ץראה ידילי ויה אל ,םירחאו
ומכ ,תיסחי םיריעצהמ קלח .וב חרזאתהל ,תרחא וז הדימב ,וחרט
תא וליב רבכ ,הצובקה תמקה תעב 27 ןב היהש יקצמיטס רודגיבא
ףא יקצמיטס .תואמצעה תמחלמב ומחלנ םגו ץראב םתודלי רקיע
.הצובקה ידסיימ םע הנמנ הנש התואב רבכ ךא ,המחלמב עצפנ
"הידוטס"ב ופתושו ישיאה ודידי ,יעוצקמה ותימע ,ןמכיירטש
הלע (1948-1945 םינשב וב ודמילו ולהינ םינשהש רויצל ןפלוא)
הכורא תירבע תיתונמא תרוסמ רדעה .רגוב ותויהב קר ץראל
לא םייניעה תאישנל יעבט ןפואב םרגו רתוי דוע השקה תשרשומו
.תורז תורוסמ
טקילפנוקה תא וחסינש םינושארה ויה אל "םישדח םיקפוא" ירבח
בתכ "תיזג" תוברתל תעה-בתכב .םזילסרבינוא לומ תוימוקמ לש
תיטסלפ תונמא תגשהל ךרדה יכ" ,1935 -ב רבכ ימש םחנמ
רבכ ."תילסרבינואה תונמאה יגשיה םע ידימת רשקב איה תירוקמ
הלמכ ,הבר הדימב ,"תוילסרבינוא" השרפתה הפוקת התואב
טעמכ הדלותכ אופא הרצונ "םישדח םיקפוא" ."סיראפ"ל תפדרנ
ןגיוא בתכ הדסוויה ינפל הנש .ךשוממ יתוברת ךילהת לש תשקבתמ
עיבהו "תילמרונ" תויהל תפאוש לארשי-ץראב תונמאה יכ ,בלוק
הנמתהש ימ ,בלוק .דראגנווא תצובק ץראב ןיאש ,ךכ לע האילפ
דחאל היה ,ביבא-לת ןואיזומ להנמל םישימחה תונש תליחתב
,"םזילסרבינוא"ה גשומל סחיה .הצובקה לש םיבהלנה םיכמותה
ךותב תקולחמב יונש היה ,"תילמרונ תונמא" בלוק לש ונושלב וא
ךרוצה תא ושיגדה ןומיס ןנחויו אנהכ םהרבא ,וקני .הצובקה
,העשהו ץראה תויעבב קוסיע ,תוימוקמ ןיב הזתניסב
יקצירז וליאו .יטסילאיר וניאש ןונגס לש ןבומב תוילסרבינואל
רבדה יכ ףא) אשונמ רויצה רורחש תא תוילסרבינואב ואר םירחאו
.(וירויצב הרק אלו טעמכ
הרושק התיה איה ךא ,רהצומ יתגלפמ יוהיז היה אל הצובקל םנמא
קלחל הליע הוויה רשקה .ם"פמ לש "תמדקתמ תוברתל זכרמה" םע
תוברת םירצוי םהש הנעטב ,הצובקה לע הצובקה לע תופקתההמ
הלאה םירבדה עקרב .יטייבוסה םזינומוקה תעפשהב
םייקתהש סומלופה דמע "םישדח םיקפוא"ל תויוסחייתההו
יסורה יטסילאיצוסה םזילאירה ביבס ץראב הפוקת התואב
תורחא תויונמדזהב יכ ,רוכזל שי .ולש תיתוברתה תויטנבלרהו
םתויהו תיתרבח הנשמ רדעה ללגב אקווד הצובקה ירבח ופקתוה
בתכ ,ביבא-לת ןואיזומ להנמ ,וזמג םייח ר"ד .םיטסילאודיבידניא
.תיתוברתה תרוסמהמו תילארשיה תואיצמה ןמ םילשונמ הירבחש
לעב ןמאלו …ןקוידה תוינייפאו תוינוגבר תא ואטבי אל עודמ"
."וז הלדו הנטק ץראב םיריבכ הארשה תורוקמ שי חור ראש
ןיב היהש רעפהמ עבנ ,הצובקה הלקתנ הבש תרוקיבהמ טעמ אל
המכ .וגיצהש תונמאה ןיבל ןונגס יאשונב םינמאה לש תורהצהה
הריציהמ רכינ קלח יבגלו ,שודיח לכ הב ןיאש ונעט םירקבמהמ
.תמאה ןמ ךכב היה "םישדח םיקפוא" לש היירטמה תחת גצוהש
היה םירבחה לכל ףתושמהש ,הארנ תירוטסיה הביטקפסרפב
שמתשהל ןוצרהו הירמש לע תאפוק הניאש תונמא רוציל ןוצרה
התיה ,ךכל רבעמ .םייטסילרוטנ אל םייתונמא םיעצמאב
.םיישיא םירשקו םיפתושמ םיסרטניא לש האצות תודגאתהה
גשומ אוה ,הצובקה םע ההוזמ ךפהש ןונגסה םש ,ירילה טשפומה
ןייפא הז ןונגסב רויצה .תוירופיסל הטשפה ןיב הריתס ליכמה
גשומה תורצוויה םצע .הצובקה ירבח תיברמ תא םינוש םיבלשב
אשונהמ קתנתהל הצובקה ירבח לש םתלוכי רסוח תא המיגדמ
,םיעבצ הב רשא ,שממ לש תטשפומ תונמאב קוסיע תבוטל
ידסייממ ,ךורא הירא היה ןפוד-אצוי .רקיע ןה תורוצו תוירמוח
וקה תא חתיפ אלא ,ירילה טשפומה ךרדב ךלה אלש ,הצובקה
לש וזמ התוחפ התיה אל אבה םירייצה רוד לע ותעפשה .טוברישהו
תעפשה התיה תפעוסמ המכ דע ,תוארל ןתנ ירוטסיה טבמב .וירבח
תונשב רבכ םלוא .תילארשיה תונמאב תונוש תומגמ לע הצובקה
בלוק :תירוטסיהה תובישחל עדומ תונמאה םלוע היה התוליעפ
לוסיפהו רויצה תודלות תא בותכיש ימ" :1949 -ב רבכ בתכ
םיקפוא תא ןייצל וילע היהי :וז הדבועמ םלעתהל לכוי אל לארשיב
."ונתונמא תוחתפתה בלשכ םישדח
הירוטסיהה יפנכ קשמ תעימש ךות היישע לש השוחתה ,עודיכ
לכ טעמכש העש ,םינש ןתואב תילארשיה הרבחה תא םג הנייפא
הליבוה תירוטסיה תוירחא לש השוחתה .תיתכלממ התיה היישע
םישימחה תונשב וכרענש םינויד תרוש .רתויב רע יתוברת חישל
,לשמל ,ךכ .תילארשיה תונמאב תויתוברת תודמע תרדגהב וקסע
תרתוכה תחת םינויד 1950 -ב "תמדקתמ תוברתל ןודעומ"ב וכרענ
רויצה לש ודיקפתו ודמעמ"ו "ילארשיה רויצה לש ודוחי"
לוסיפב ראשה ןיב וקסע םירחא םינויזופמיסו םינויד ."ילארשיה
.תוימוקמבו
םהבש ףירחה .םיבר ויה הצובקה רבעש םיילנוסרפה םיכפהמה
תוימוקמב ולגדש םינמאה ,ןומיסו אנהכ ,וקני רשאכ ,1956 -ב היה
שערב הנממ ושרפ ,םזילסרבינוא דצל תימואלה היווחה יוטיבו
תרגסמ תבחרהל רשאב תועד יקוליח עקר לע עריא רבדה .לודג
לש ינויערה שגדה רבעמ לשב םג לבא ,יקצירז דגנתה הל ,הצובקה
הטשפהל תיללכ "תוינרדומ"ו "המדיק" לע רובידמ הצובקה
הרערע אל ,תרשקותמהו תבאוכה ,וז השירפ םג .תרדגומ הרטמכ
הבר הדימבו ,הצובקה ינמאל ןושארו שארכ יקצירז לש ודמעמ תא
.ץראב םינמאה ללכל
רפכ תמקהל וצרמ ברימ תא וקני שידקה הצובקהמ ותשירפ ירחא
-רפכל לדומה .ץראב וגוסמ דיחי םויה דע ראשנש ,דוה-ןיע םינמאה
-ה האמה ףוסב הפוריאב וחוור ולאכ םירפכ .יאפוריא היה םינמא
תוילאיצוס תויפוטואל םירושק ויהו םירשעה האמה תישארבו 19
Arts and Craftsה ןוגכ ,שועיתל דגנ-תבוגתכ ומקש תועונתלו
,דוח-ןיע יברעה רפכה תומדא לע םקוה דוה-ןיע .תיטירבה
תודרומ לש ילרוטספה ףונב ,תואמצעה תמחלמב ושרוג ויבשותש
תילארשי תונמאל תיתשתה תא וב רוציל הוויק וקני .למרכה
.םילספו םירייצ דצל וב ורצי םיפרוצו םירדק ןכאו ,תיממע
,השדח םירייצ תדוגא "םישדח םיקפוא" ישנא ומיקה 1957 -ב
תימשר ושרפ םמע םיהוזמה הצובקה ישנא לכו ,תיביטנרטלא
םע םיעגמ להנל דיימ הלחה השדחה הדוגאה .הקיתווה הדוגאהמ
תוברל ,הנידמל רושעה תנש דובכל תוכורעת תודוא םינוש תודסומ
גיצהל ודגנתה "םישדח םיקפוא" ינמא .ץראל-ץוחב תוכורעת
םה .הקיתווה הדוגאה ןמ םינמא םע תופתושמ תוכורעת תרגסמב
טשפומהו םזינרדומה לש םייביסולקסקא םיגיצנכ םמצע ואר
התיה "םישדח םיקפוא" ךותב םג .םיבר הממוקש הדמע ,ילארשיה
הלישכמש ימכ תימדת הקבד הצובקבש םושמ ,וז הדמעל תודגנתה
הרשפיאש ,הרשפ הגשוה ףוסבל .תונמא תגצהל תויתלשממ תוינכת
םג לבא ,םנופצמ וצ יפל תונוש תוכורעתב ףתתשהל םירבחל
.דעווה רושיאב
ןיידעש ,רויצה היה הצובקה ירבח וקסע ובש יזכרמה םוידמה
ינפואל ןושארו שארכ ימואלניבהו ילארשיה תונמאה םלועב ליבוה
יתונמא יוטיבכ בחרה להקה ידי-לע ההוז םג אוה .תונמאה תיישע
ינשמ םוחתמ יוניש רבע לוסיפה לש ומוקמ ,תאז םע .יביטמיטלוא
םוליצה תוברל ,םיפסונ הידמ .רויצה לש הזל הווש לקשמ לעבל
ןונגס .דבלב תיקלח הרכהל וכז ,יתונמא םוידמכ םייקתה רבכש
ךרואל הטשפהל ברקתהו ךלה "םישדח םיקפוא" ירבח לש רויצה
היה ךילהתה .אשונב ןגועמ ראשנ דימת יכ ףא ,םישימחה תונש
לע הטרח הצובקה ירהש ,ללמל שעמה לש המאתה ןיעמ ,יתגרדה
.הירבח תודובע תא הנייפא אל ןיידע וזש העש הטשפהה תא הלגד
,"היוללה" ומכ תודובע םע טשפומה לובגב עגנ ,לשמל ,לטסק השמ
ןונגסל הטשפהה הכפה יקצמיטס לצא .ינחור ןויערב וקסעש
.םישימחה תונש תישארב ,סיראפב ההשש ירחא יזכרמה הריציה
.דבלב הלתמאל ךפה אשונהו ,ישממה ףונה רואיתמ קתנתה זא
ןיב ,תוימנידל תויטטס תורוצ ןיב םיסחיב קסע אוה םינש ןתואב
תוגציימ ןיידעש תורוצל טשפומ ןיבו ,םיהכל םיריהב םימתכ
.תואיצמ ןושארה רושעב לוסיפה
ןושארה רושעב ילארשיה לוסיפה לש ודמעמב לח שממ לש יוניש
,רויצל תיסחי ,ילוש לוסיפה היה םינש ךשמ םא .הנידמה םויקל
ירה ,(רגיצנד לש "דורמנ"כ ןפוד-יאצוי טעמל) תיתוברתה העדותב
םיקיתווה רגיצנדו ןיגייפ בד לש תודובע וכז םישימחה תונשבש
,םיריעצה ימש לאיחיו לולא וסוק ,סושנרטש לש ןכו ,תיסחי
.רתוי הבר בל-תמושתל
תוחפל ,רושק היה תילארשיה הנרדומב לוסיפה לש ומוקמש ,ןכתיי
,םישולשה תונשב רבכ תיזכרמ תומד ,רגיצנדש הדבועב ,תיקלח
בשייתה אוה 1948 תנשב .1955-1945 ,רושע ךשמב ץראה ןמ רדענ
ףתתשה ,רתיה ןיב) תילגנאה תיתונמאה הניצסב בלתשהו ןודנולב
.(דיחי תכורעת ךרע םגו ,(ICA) תיוושכע תונמאל ןוכמב תוכורעתב
םילספו םימושירב ,םיקהבומ םיילארשי םיאשונב םש קסע רגיצנד
ברקתה ובוש םע ."ףונ להוא השבכ" ,"המר" ,"םולשבא די" ומכ
וידימלתמ םיינש ולעפ הצובקב ."םישדח םיקפוא"ל רגיצנד
לע רבוד רבכ םינש שולש ךות .ימש לאיחיו לולא וסוק ,רבעשל
םילכירדאה ידי-לע ונמזוה םיינשה .יקצירז ןיבל וניב הלועפ-ףותיש
.המואה יניינבל תיביטרוקד הדובע עיצהל רטכר בקעיו באז
חתיפ התוא ,תינושאר הציקס רייצ יקצירז ,הננכות הדובעה
.לעופל אצי אל טקיורפה ףוסבל ךא ,רגיצנד
רופיצ" תא ימש גיצה "םישדח םיקפוא" לש תישישה הכורעתב
תוידיתעה תויוחתפתהה תא הרשיבש לזרבמ הדובע ,"העוצפ
הרהמ דעו ,ימוקמה לוסיפב יתוהמל ךפה רמוחה .תכתמב לוסיפב
טשפומל רגיצנד לש רבעמה .יביטורגיפ תוחפו תוחפל ךפה לוסיפה
תא וזריז "םישדח םיקפוא" םע וירשקש קפס ןיא לבא ,ריהמ היה
תונש תישארב ויתודבעמ קלחב םירכינ וישרושש ,ךילהתה
ומכ תודובע ןיידע רצי אוה םישימחה תונש תישארב .םיעבראה
תא גיצה ךכ-רחא הנש רבכ ךא ,"םישבכ גוז" וא "םיחפ תייברע"
םיאשונב םג קוסעל ךישמה ליבקמב ."תיקפוא היצקורטסנוק"
םג אוה םינש ןתואב .(1957) "רעובה הנסה" ומכ ,בטיה םירדגומ
תיינב תויורשפא לש רקחמו יוליגל ונמזמ הברה שידקה
יוטיבל אב רבדהש יפכ ,לזרב תוטומו תוחולמ תויצקורטסנוק
.1958 -מ "רושע לספ"ב
תונש תישארב רגיצנד םע דובע ,ץראב לזרבב הדובעה ץולח ,ימש
,והרומ ינפל ,רבע םישימחה תונשב .ביבא-לתב ותנדסב םיעבראה
םיסחייתמה םיאשונב קסע ןתישארב .טשפומל היינפ לש ךילהת
."םילפונל די לספ" וא "םחול שאר" ומכ ,םיימוקמ םיסותימל
תורדס לע דבע ,1957-1956 םינשב ,"העוצפ רופיצ" ירחא םלוא
.תויביטרוגיפ אל תכתמ תויצקורטסנוק ויהש ,"סותימ"ו "םיניק"
,תיביטקלוקהו תישיאה היווחל תורישי וסחייתהש םיאשונמ
תויועמשמ לש הקידבל ימש רבע ,רורחשה תמחלמ לש רקיעב
;תולובגב ,ןגומה ללחב וקסע "םיניק"ה .ןהילע הייהתו רתוי תוללוכ
.ימוקמה סותימה תיינבל ,הרובגל רשקתה "סותימ"ה
ןוצרה תא אופא ואטיב םיינרוצה תונורתפה ,רויצב ומכ ,לוסיפב
תולתהמ ררחתשהל וסינ ןכלו ,תימואלניב ,תטשפומ הפשב רבדל
חכונ ראשנ יביטרוגיפה ביכרמה ,הלאה תונויסנה ףרח .טקייבואב
.הטשפה לש תונוש תוגרדב שדחמ בכרוהו קרופש העש םג
האיבה תונמאה הדשב לוסיפה לש ותמורתל תשדוחמה תועדומה
הנש .דבלב לוסיפב קסעש ןויזופמיס הנושארל ךרענ 1956 -בש ,ךכל
לש הכורעת ףיש 'פ ר"ד הפיחב ןואיזומה להנמ ךרע ךכ-רחא
דיקפתל בלה תמיש תא בסהל התרטמש ,םאה ןגב םילספ םישימחכ
.םילספ תבצהל תוירוביצ תונמזה דדועלו לוסיפה לש ירוביצה ץראב רושעה תוכורעתב ןוירוג-ןב תבוגתו "לודגה םלוע"ב תוכורעת
הכישמה םלועל תילארשי תונמא לש הפישחה ןפוא ביבס תקולחמה
תונמאה םלוע ללכ תאו "םישדח םיקפוא" ישנא תא קיסעהל
,םויה םג ךכו ,זא הבושח התיה תימואלניבה הפישחה .ילארשיה
קלח תליטנ לש השוחתלו תימוקמה היישעל היצמיטיגל לש גוסכ
.ימואלניבה חיש-ברב
ימואלניבה חישב עיתפהל הרע תופתושב ונייפאתה םישימחה תונש
וגיצה ץיבוריאמו אנהכ :ידראגנווא חיש הז היה אל םא םג
רובע שכרנ ,"ףושני" ,ימש לש לספ ;קרוי-וינב גיצה וקני ;סיראפב
אל "םישדח םיקפוא" .קרוי-וינב תינרדומ תונמאל ןואיזומה ףסוא
תדדונ הכורעתל תינכת התיהש ףא ,ץראל-ץוחב הצובקכ הגיצה
םלוא .ץוחה דרשמ תמכסה תא הלביקש ,הילגנאו היבנידנקסב
-ץוחב םיימשר םיגוצייב רתויב בר היה הצובקה ירבח לש םלקשמ
הלנאיבב "םישדח םיקפוא" ירבחמ הרשע וגיצה 1954 -ב .ץראל
םולח תא .ןודרא יכדרמ רצאש ילארשיה ןתיבב ,ולואפ-ואסב
ץראב רקיב 1954 תנשב .יקצירז שמימ ץראל-ץוחב החלצהה
הז רוקיב .םדרטסמאב "קילדטס"ה ןואיזומ להנמ ,גרבדנס םאיליו
םיקודהה וירשק ומקרנ וכלהמב ןכש ,תדחוימ תובישח לעב היה
ליבוהש המ ,תימוקמה תיתונמאה תושרחתהה םע גרבדנס לש
תונש תישארב לארשי ןואיזומ תמקהב הקומעה ותוברועמל
לש תודובע הנומש "קילדטס"ה רובע שכר רוקיב ותואב .םישישה
דע ויהש ימל לקשמ תלעב תימואלניב הרכה קינעה ךכבו ,יקצירז
בר תושגרתה ררוע רבדה .דבלב ימוקמ הדימ-הנקב ליבומ ןמא זא
,הפוריאל םייתנשל יקצירז אצי 1955 -ב םינמאה תליהק ברקב
דיחי תוכורעת גיצה ןכלהמבו ,סירפב רקיעב הליב ןתוא
תפוקתב ורוד ינב תא רקיעב םש שגפ אוה .לסירבבו "קילדטס"ב
.ףוקאילופ 'זרס הלוגה יסורה ןמאהמ עיפשהו תרחואמה םהייח
תיואיצמ") "לבונ הטילאיר"ה תצובקל בורק היה םג סיראפב
הארשה תניחבב התיהו טשפומב הקסעש הצובק ,("תושדח
."םישדח םיקפוא"ל
יכ ,הפוקת התואב רמא ,יתפרצה רויצל רבוחמ שחש ,יקצירז
םימואלה םהישרש" תא שיגדהל ךרוצ ןיא םינמאל טשפומה ןונגסב
המ תורמל "םתריציב אליממ םיטלוב הלא ךא ,םתדלומ ףונו
םלועב דמעמ שוכרל הליכשה אל לארשי ,טעמ אל השענו ,השענש
יתועמשמ יוניש לח םינומשה תונשב קר .ימואלניבה תונמאה
םיעיצמש תויתונמאה תויוכיאב תוצוענ ךכל תוביסה .וז הניחבמ
,דואמ רפתשהש םיימואלניבה תרושקתה יצורעב ,םילארשי םינמא
ןולשכ עבנ וקלחבש ,ןכתיי .תוינידמ תוביסב םג תמיוסמ הדימבו
ךתח-תוכורעת רפסמ וחלשנ רושעה תנשב :תונמאה תגצה ןפואמ הז
,הפוריא-זכרמל היבנידנקסל ,ןודנולל ןהיניב ,ץראל ץוחל
תונמאה םלועב תוחוכ-יסחי .היצנווב הלנאיבל ןכו הילרטסואל
ולא ויהש ךכל ואיבה ,םיוסמ וקל בייחתהל ששחו ילארשיה
קפס ךא ,השענה לש הבחר תשק םנמא וגצייש ,"הרשפ" תוכורעת
תונמאה הדשב השענה רקחל תדרל ץוחה ןמ רקבמל יוריג ורצי םא
.ילארשיה
תארקל תוינתחדקה תויללכה תונכהב םינמאה ובלתשה ץראב
הידמ יפל ,תוגווסמ תוכורעת עברא וננכות הנידמל רושעה תוגיגח
.תוברתהו ךוניחה דרשמ ףותישבו ,םינואיזומה דוגיא תמזויב
,"םישדח םיקפוא" גיצנכ רושעה תדעווב ףתתשהל ןמזוה יקצירז
ןואיזומב .התחדנש העצה ,תיביטקלס תיללכ הכורעת ךורעל עיצהו
,"ילארשי רויצ תונש רשע" תרתוכה תחת תכורעת הכרענ ביבא-לת
יפל דרפנב וגצוה "םישדח םיקפוא" ירבח .םירייצ 123 ופתתשה הב
רושעב" :בלוק ,ןואיזומה להנמ בתכ הכורעתל טסקטב .םתשירד
ץרמ התע הלגמה ילארשיה רויצל תושדח םייפנכ וחמצ ףלחש
הכילהה תא ושיגדה תורוקיבה ."רבעב עדי אל םתומכש תוימנידו
יקצמיטס ,יקצירז .רושעה לש הבושחה העפותכ טשפומה ןוויכל
-ןיעב לוסיפ תכורעתב .הטשפהה "יצולח"כ וניוצ שקוע םולשבאו
"םישדח םיקפוא" תצובקל וכייתשהש םילספהו רגיצנד וטלב דורח
.ובמולופו סושנרטש ,ןיגייפ ,ימש -
ינויב 5 -ה ןיב) םילשוריב המואה יניינבב הכרענש רושעה תכורעת
.הנשה לש םיבושחה םיעוריאהמ התיה 1958 טסוגואב 21 -ל
ףקישש המ ,דבלב ןטק יאמצע קלח תונמאל שדקוה התרגסמב
"ילארשי רויצ תונש רושע" תכורעת .תונמאל סחיה תא הבר הדימב
.םיידדצ םירודזורפב הנכושו ביבא-לת ןואיזוממ קלחב הרבעוה
הכורעתה בוציעב התיה םינמאה לש רתוי תיתועמשמה םתופתוש
ץראה תא יתתנ ךערזל" ,לודג ריק-רויצ רצי ןמכיירטש :תיללכה
ףגאל יביטרוקד ריק-רויצ עציב רלסקו ;הרדסכאה תיזחל "תאזה
גיצה ימש ;"ימואלה חוטיבה" ףגאב רויצ גיצה ץיבוריאמ ;קשמה
ןתיבב היה רגיצנד לש לספו ;המואה יניינב ינפל הבחרב לזרב לספ
ןמזוה ,ססובמ היה םינמאה ריכבכ ודמעמש ,יקצירז ."הנוב ללוס"
הדובע) "המצוע" תא ןיכה אוה .קשמה ףגאל ריק-רויצ רייצל
תישארמ "םעיחי" תרדס יפל התשענש ,(רטמ 6X5 לדוגב תטשפומ
.םישימחה תונש
ותודגנתה תא ןוירוג-ןב דוד הלשממה שאר עיבה החיתפה ברעב
ריבעהל ,וריכזמ ,קלוק ידט גאד תאז תובקעבו ,יקצירז לש רויצל
."םישדח הרבח ייח" ףגאב טלוב תוחפ םוקמל הנומתה תא
האיבה אל ךא ,תונמאה םלוע תא הריעסה הצרפש הירורעשה
"םזינילטס" דגנ תונעט ועמשנ .ירוקמה ומוקמל רויצה תבשהל
קיתוה רייצל םרגנש ןובלעה" :בתכ רשיפ הנויו ,לארשי חסונ
ייח לוהינ .'תוברת' הלימה תא ונלצא םיניבמ דציכ םיגדמ יקצירז
גוצי' לש תרגסמב דימתמה םנוגרא ,םתנווכהו ץראב תונמאה
םיתימאה םיעינמה המ הלאשל הנעמ תתל םילוכי 'דובכב הנידמה
הצוחמו ץראב םימשר םינגפמ תרגסמב תונמא תוריצי בולישל
תונמאה דגנ הפקתהב תאצל ידכ ןיינעה תא ולצינש ימ םג ויהו ."הל
הגצוהש תונמאהמ תוגייתסה עיבה ןוירוג-ןב קר אל .תינרדומה
הפי הלע אל להקה םע שגפמה םג ,רושעה תכורעת תרגסמב
.בטיה ולבקתה אל תודובעהו
ךשמתמ קבאמ ןושארה רושעה ןמיסב דמוע ,תונמאה םלוע תניחבמ
םייתסהש קבאמ ,ץראב תטשפומה תונמאה לש המוקמ סוסיב לע
ידי-לע םג תיתונמא הרטמכ טשפומה ץמוא 1959 -ב .הנוחצנב
וקני ומזי ךכ לע הזרכהה תא .הקיתווה םילספהו םירייצה תדוגא
."םישדח םיקפוא"מ םישרופ ינש ,ידקומו

תונמאב יזכרמה םרזה תא התוויהש ,"םישדח םיקפוא" דצב
.םיפסונ םימרז הנידמל ןושארה רושעב ולעפ ,תילארשיה
םירייצ ידימלת ויהש םינמא ורבח הב ,לשמל ,"הרשעה תצובק"
יבצ ,ביני רילק ,תג והילא םהבו ,"םישדח םיקפוא"ב םייזכרמ
.םישימחה תונש תישארמ איה םג הלעפ ,ץישפיל םירפאו רומדת
התקיני רוקמש תונמאל תושדח יוטיב יכרד שפחל" התיה התרטמ
תצובק"ל הצובקה הכפה המ-ןמז רובעכ ."ילארשיה םדאהו ףונה
םינמאל וכפה אל םה ,הירבח לש תוליעפה תורמל ךא ,"העשתה
רויצכ ןייפאתה וללה תוצובקבו םימרזבש בושחה םלוא .םייזכרמ
םזילאירה לש תרזגנ וב תוארלו תועטל ןיא יכ ףא ,יתרבח
השעגש ,הריעצה הנידמב .תוצעומה-תירב חסונב יטסילאיצוסה
םינמאש יעבט ךא הז היה תויגולואידיא-תויטילופ תולאש ביבס
וקה .תיגולואידיא הרימא ילעבו תיתרבח םיביוחמכ םמצע וספתי
וכייתשהש םירצוי המכ לש תונמאל תונמא לש הז גוס ןיב דירפמש
המגודש ,רתויב שטשוטמ היה "םישדח םיקפוא"ל תונוש תופוקתב
רויצב תנייפאתמ ותדובעש ןמא ,ןומיס ןנחוי אוה ךכל תרהבומ
."םישדח םיקפוא" ידסיימ םע הנמנ אוה ךא ,םייתרבח םיאשונ
םינש הנומש "םישדח םיקפוא"מ שרפ (ידקומו וקני םע דחי) ןומיס
.ינויער עקר לע ,הצובקה תמקה ירחא "לאמשה חור"ב תונמא
ץוביק רבח היהש ,ןומיס םג םהב ,וז חורב ולעפש םינמאהמ םיבר
רוקמ .ם"פמו "ריעצה רמושה" יצוביקל וכייתשה ,לאומש-ןג
.הילטיאמו וקיסקממ יתרבחה רויצה היה םהלש ירקיעה הארשהה
ןאש ןב ,וקזרוא הזוח ,הרוויר וגייד ויה םילדומ ושמישש םינמאה
האחמה תדובע ,"הקינרג" .לרסאמ סנרפו סורג גרואיג ,יאקירמאה
םג התיה ,םינמרג ידיב 1937 -ב יקסבה רפכה תצצפה לע וסקיפ לש
תיטילופ-תיתרבחה הקיזה ילעב םינמאה .תרכינ העפשה תלעב איה
רבודמה םא ןיב ,םישלחה םע תוהדזה ךותמ העשה תויעבב ועגנ
לע תרוקיב ךותמ תובורק םיתעלו ,םיאניתשלפב וא םישדח םילועב
םיקפוא" ינמא לש תובר תודובעל דוגינב ,םהיתודובע .דסממה
תיליעה תובכשל ץוחמ םג ,םיבר בלל תוליסמ ואצמ ,"םישדח
"לולחמ תנוכש" ,"ןיתממ לעופ" תא הרייצ סולש תור .תיתוברתה
עקר לע לוועו תיתרבח הילפאב םיקסועה םירויצ ,"9 חטש"ו
בר ןיינע ררועש ,"םיאמיה תרזעל" תאו םולשה ןעמל תונגפה
ןושרג וקסע םימוד םיאשונב .ביבא-לת ןואיזומל לבויה תכורעתב
,תידסממ הכימתל וכז אל הלא םינמא .ןוורק ינדו תג השמ ,לפסינק
ךרד לכב םתריצימ הדילס ןיגפהל וחרט "םישדח םיקפוא" ינמאו
לכ התיה אלש ךכב בשחתהב העיתפמ הדילסה תמצוע .תירשפא
.םיילושל יזכרמה םרזה ןיב תיתועמשמ תורחת
ץוביקה" לש םינמא ןוגרא לעפ "ריעצה רמושה" תעונת תרגסמב
הלועפ לכ" יכ ,בתכ 1935 -בו ,וירבח םע הנמנ ןומיס ןנחוי ."יצראה
ונתמחלמב ונל תעייסמ איהש הרקמב קר תקדצומ תיתוברת
בושחו לודג לעפמ עוציב ונל חיטבהל הלוכי איה םא וא תימוימויה
,הנידמה םוק ירחא וקזחתהש בל ישחר ןומיס אטיב ךכב ."דיתעל
םזינילטסה .םייטילופה םיילושל ם"פמ לש התקיחדל ואיבה ךא
."יצראה ץוביקה" יצוביק תא ,תיתוברת םג ,הבייחש המגודל ךפה
תוברת" ,יטמרגורפ רמאמב .העונתה ינמא לע ץחל ררג רבדה
,ןזח בקעי עבק ,1953 ראוניב "םידה"ב םסרפתהש ,"הקיטילופו
םייתוברתה היצמאמ בטימ תא תנווכמ מ"הרב"ש ,ם"פמ ישארמ
תוברתה תוחולש לש העפשהה ינפמ היחרזא ןוסיחל
הדיגבכ והומכ יתוברת ןווינש העדויב תיטסילאירפמיאה
םעפ אל םיממוקתמ ונינמואו ונירפוס יצוביקה ונמלועב …תיטילופ
אלו תוחילש איה תונמאה .ךנחל הכירצ םתריציש העיבתה דגנ
."עושעש
תוזרכב םתעונת לש יתרבסהה ץמאמל ומרת יצראה ץוביקה ינמא
הזרכ 1949 -ב ןומיס רצי ,לשמל ,ךכ .ימינונאו לודג להקל ודעונש
,םחל ,ןוחטב ,הילע" תא 1951 -ב רצי םזב ילתפנ ,יאמב דחאל
.1955 -ב תישילשה תסנכל תוריחב תזרכ ןיכה לייו אגרשו ,"םולש
.ךכב קסע לארה ץוביקב ותורבח תונשב ,ןוורק ינד םג
לאמשב םג וקסע תילארשיה תוברתה לש זכרמה תוצובקב ומכ
םייקתה 1950 תישארב .תמקרתמה תוברתה תא רידגהל ןויסינב
חרזממ םיחרוא קלח ולטנ וב ןויד יצראה ץוביקה ירייצ ןוגראב
- יטרואית סיסבכ" וב גצוה יטסילאיצוסה םזילאירה .הפוריא
לעב ןמא לש הריצי לכ דוסיב היהיש חרכהה ןמ רשא יגולואדיא
."…תיטסיסכרמ הרכה
תונש ךלהמב לועפל וכישמה ,תונושה תונמאה תוצובקל ליבקמב
,םינמא יצוביק םשב םתונכל השקש םינמא םישימחה
ויה םבור .דחוימב קזח היה םהלש םזילאודיבידניאהש
ועפשוהש תוצראב וא הינמרגב םאצומו ,םחורב םיטסינרדומ
,אכירא רודגיבא היה ,םויה דע ,םהיניב טלוב .תינמרג התוברתהמ
.הרזח טשפומל יביטרוגיפ רויצמ םישימחה תונש ךלהמב רבעש
"לאלצב" ןואיזומבו תוירלגב 1953-1952 םינשב ץראב גיצה אוה
לוסיפב רקיעב קסעש ,ןמהל ידור .סיראפב ררוגתהל רבעש ינפל
-לת ןואיזומב דיחי תכורעת גיצה ,םייח-ילעב לש תויומד םושירו
ירגובמ ,ןודרא יכדרמ וטלב ןכ-ומכ .1954 -בו 1953 -ב ביבא
םיימשר םידיקפתב םג אשנ רשא ,ץראב ולעפש ,"סואהואב"ה
-לת ןואיזומב דיחי תכורעת גיצהש אבס םולשו ,תוברתה דסממב
היה (1952 -ב ףוגנזיד סרפב הכז וילע) "זגה" ורויצו ,1955 -ב ביבא
םיבר םינמא ומכ ,אבס .וז הפוקתב םיבוהאהו םירכומה דחא
.תירוביצה תונמאה םוחתב םינש ןתואב לעפ ,םירחא
תא הנייפאש ,תירוביצה תונמאה תחירפל תוסחייתה ילב ,ןכאו
.המלש היהת אל ןושארה רושעה לש וז הריקס ,םישימחה תונש
ירתא לש הריציה לגב ,תושדח תונוכשו םירע לש היינבה תפונתב
האטיבש ,תונושה היתורוצ לע תונמאל םוקמ רמשנ ,םיימואל ןורכז
העקשוה הבר הבישח .באכו הוואג לש םייביטקלוקה תושגרה תא
םינמא ןיב הלועפ-ףותישב ,הביבס בוציעכ םויה רדגומש המב
ידכ הב היהש ,תרוסמל ךפה אל הזה רשקהש לבח .םילכירדאל
תביבס לש תיטתסאה תוכיאל רתויב תיתועמשמ המורת םורתל
.תילארשיה םייחה
םינבלה תקיאזומ תא רצי 1954 -ב .ריק-תודובעב רקיעב קסע אבס
וקסרפ עוציבב לחה ךכ-רחא םייתנשו ,ןולקשא ןואיזומב "ןושמש"
ךפה וכרד ךשמהבש ,רגיצנד .ביבא-לתב ןילמה תיבב "ויחאו ףסוי"
ףותישב ,1951 -ב עיצה ,ותונמאב יזכרמ אשונל הביבסה בוציע תא
יזכרמה ןורכזה רתא ,לצרה רה בוציעל העצה ,יגלש בקעי לכירדא
אלש ולש תורחא תועצה .תשדחתמה תיאמצעה תוימואלה לש
תורייתה דרשמל ריק-טילבתו ,1956 -מ בגנה תטרדנאל ויה ושמומ
ומכ ,וינונכתמ המכו המכ ועצוב ליבקמב .ןודנולב ילארשיה
ןבא-ריק וא (1957) הניפ-שארב ףסוי-ןב המלש רכזל הטרדנא
.(1958) םילשוריב םר תעבגב יאטיסרבינואה סופמקל הסינכב
,םישרמ יטסילמינימו טשפומ וקב תנייטצמ בגנה תטרדנאל ותעצה
,ןיגייפ בד .םינש ןתוא ומקוהש תואטרדנאהמ תובר ןייפא אלש
הייטנ לעב ןונגסב תואטרדנא םיקה ,םיטלובה םילספהמ
.1949 -ב תובוחרב םיקהש הטרדנאה ומכ ,תיטסיציסאלק
תטשפומ רבכ איה 1956 -ב רורד-ינב בשומב םיקהש הטרדנאה
םיקה ,הצובקה ינמאב םיטלובהמ אוה םג ,ימש לאיחי .רתוי
1954 -ב םיללוס ץוביקב םיקה ,לשמל ,ךכ .תודחא תואטרדנא
הדימב תרכזאמה - ןבא תוסאמ היושע הנוכר רבג תומד - הטרדנא
,יביטרוגיפ ןונגסל תודמציהה .םודקה חרזמה תונמא תא תמיוסמ
תיינב תא ןייפא ,המודק תונמאמ עפשומ וא יטסיציסאלק
,ךכב וקסעש םינמאה בור לש תוירוביצה תודובעהו תואטרדנאה
םיקפוא" ישנא תא ןהו ילארשיה יתרבחה םזילאירה ישנא תא ןה
לש ובלל תוליסמ אוצמל םלוכ וצר הז םוחתב היישעב ."םישדח
תא הנייפאש ,תימואלה דחיה תשוחתב קלח לוטילו בחר רוביצ
.םינש ןתוא תפסונ האירקל
.1979 ביבא-לת ,םישדח םיקפוא ,סלב 'ג
לגרל תרבוח ,50-40 -ה תונשמ תוזרכ ,הגלפמה תורשב תונמא
,הביבח תעבג ,ןויע םויו הכורעת
.1994 יאמב 2
.1993 ביבא-לת ,יקצמיטס רודגיבא ,(ךרוע) רשיפ 'י
.1996 ביבא-לת-ןפת ,רגיצנד קחצי ,רמוע 'מ
.1992 ביבא-לת ,םילרווקא ,יקצירז ,(ךרוע) בירי 'ש
ביבא-לת ,לארשי תונמא לש הרופיס ,תרפע 'גו הטיול 'ד ,זומת 'ב
.1980
.1996 ביבא-לת ,לוסיפ :םישדח םיקפוא
.1994 ןפת-דורח-ןיע ,היפארגונומ ,אבס םלש ,תרפע 'ג
.1995 ביבא-לת ,לקינ ,(ךרוע) ןהכ-ןגס 'מ
.א"נשת ןפת ,תורחואמ תודובע ,ןמכיירטש לאקזחי
.1994 ןפת ,ותדלומ ףונ תינבת אלא וניא םדאה ,ןמהל ידור
.1992 הילצרה ,1992-1942 ,הביטקפסורטר ,סולש תור
.1995 ןפת ,םירויצו םילספ 95-93 ,ימש לאיחי ,(תכרוע) גרבדלוג 'א
.Les annes 50, Ventre Georges Pompidou, Paris 1988
.1993 ביבא-לת ,לארשיב םילפונל תואטרדנא ,רגניול 'א
.ג"משת םילשורי ,ץ"ש לש לאלצב