תירבעה תורפסב הרטפל הכילהה תשרפ תופקתשה

ןרפש היסנ :תאמ
גרבנזור הינוס :רקחמב העייס


בושייה ,תונויצה תויעבל ףסאמ ,לארשי תמוקתב םינויע :רוקמ
,9 ךרכ ,לארשי תנידמו
לש םירפסה תאצוה ,רקוב-הדש תיירק .ןוירוג-ןב תשרומל זכרמה
490-525 'מע ,1999 - ט"נשת בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא

אובמ
םירישה
םודאה עלסל ךרדב - ףסוי רב עשוהי
הנוכנ החונמ - זוע סומע
הרטפ - ןפג ןתנוהי


 אובמ
'ןוילעה רבצה' לש יביטמיטלואה םולחה התיה הרטפל הכילהה
התיבה ורזחו םולחה תא ומישגה דואמ םיטעמ .םישימחה תונשב
הרטפל עיגהל וסינש הלא לכמ השולש קר עודיה לככ - םולשב
רשע-םינש .ןמרב ירטמידו יארובס לחר ,ןויצ-רה ריאמ :הכילהב
עיגהל םתוסנב רושע ותוא ךלהמב םתומ תא ואצמ תוריעצו םיריעצ
ואצמ םיריעצ השיש :אישה תנש התיה 1957 תנש .תומולחה דעי לא
יכ דע תישחומ הכ התשענ הנכסה .םידרפנ תועסמ ינשב םתומ תא
אמש ששחמ ,'םודאה עלסה' רישה תא וידרב עימשהל וליפא רסאנ
אקווד ילואו ,הנכסה תורמל ךא .םשל תכלל ותפתי םיפסונ םיריעצ
.םיריעצה לש םנוימד תא תיצהל הרטפ הפיסוה ,הללגב
.תירבעה תורפסב יוטיבל התליחתמ רבכ התכז הרטפל הכילהה תשרפ
לש הלבונה העיפוה םישימחה תונש ףוסבו ,םירישה ועיפוה םינושאר
ועיפוה םישימחה תונש ךלהמב .'םודא עלסל ךרדב' ףסוי-רב עשוהי
םתצקמש םירמאמ - םינותיעב הז ןיינעב םירמאמו תובוגת תורשע םג
הריעצה םיטרסה תיישעת וליפא .םירפוסו חור ישנא ידיב ובתכנ
תולוח' טרסה קפוה 1960 -בו ,אשונב ןומטה לאיצנטופה תא התאר
הכילהה תשרפב ןיינעה ךעד םיעבשהו םישיש התונשב .'םיטהול
סומע :שדחמ הב קוסעל חור ישנא ולחה םיאבה םירושעב ךא ,הרטפל
.(1998) 'הרטפ' והזחמב ןפג ןתנוהיו (1982) 'הנוכנ החונמ' ןמורב זוע םירישה
:םינושארה תונברוקה תליפנ תובקעב ומסרפתה םינושארה םירישה
,ררדנומ םירמ ,רגמ קירא ,אביקע-ןב הליג ח"מלפה רוד ינבמ השימח
םישדוח ,1953 טסוגואב הרטפל וכלהש ,דלפיילק בקעיו ץנימ ןתיא
לככ ויהש ,יארובס לחרו ןויצ-רה ריאמ לש םעסמ רחאל םידחא
גיצמ 'םדוא עלס ךרד' ורישב .הרטפל וכלהש םינושארה עודיה
ראתמ רישה .יאורה השעמכ הרטפל הכילהה תא ולש קחצי ררושמה
/ תקנחנו הצוחל המדא תקעז" תקעוז םשפנש ,םירייסה תשמח תא
ןמ ץורפל םירייסה לא ארוק בחרמה (1).'[...] קוצמה-תולובג קנחב
,קפואה לא ,הצוחה זיעהלו אלכה
:רבדמל תורושקה תויכ"נת תויצאיצוסא אלמ רישה .רבדמה לא
איבנה ,םודא ץרא ,םהידודנב לארשי ינב ונח םהבש תומוקמה
ינפל ךלוהה ץולחכ םיספתנ םיכלוהה תשמח .והיצמא ךלמהו הידבוע
ררושמה .םהירחא םיאבל ךרדה תא ןמסמ וריתוהש םדה וקו ,הנחמה
(2).'!אנ םלשי םדב ול - שרדי םד םאו' :שרדנה ריחמה םע םילשמ םג
תופולגה תויומדה שמח .שיש תבצמ הבו רכיכ האור אוה וחור יניעב
םמדש םירוענ לכל' ךרדה תא תוארמו החרזמ תועורז תוחלוש שישב
אוה ולש קחצי לש וריש (3).'!עונל ,תכלל :ףסכו םבבלו / עובמכ
תשמחל - םילימ תבצמ יזא שיש תבצמ אל םא - תאזכ הבצמ שוריפב
םיכלוהה ,תולבוג יצרופו םיזעונ םירוביג האור אוה םהבש ,םיכלוהה
.םהירחא םיכלוהל ךרד ץורפל ידכ הנחמה ינפל
וניא ךא ,רתוי םיכומנ םינוטב בותכ 'רענל תומ לע' ןתנוי ןתנ לש וריש
ורפכ ,ש"עמ רפכ ןב ,ץנימ ןתיא לש ורכזל בתכנ רישה .יאורה תוחפ
תולטומ הנה' חסונב .הכילהה רחאל שדוחכ םסרפתהו ,ררושמה לש
לא הנופ אוה .ותרובח לעו ומצע לע תמה רפסמ ירוג םייח לש 'וניתופוג
הרטפ םג / ,םימדא ענרב-ילוש' :ךרדה לע תיטויפ ןושלב רפסמו ומא
ךכ-רחא (4).'רחשה-רוא תפוטש / הברעה התיה הפי [...] // תכעוד
-דע ותרענל רמול ושקבמו ךרדל ויערמ דחאמ הדירפה תא ראתמ אוה
םא רורב אלו ,םוכיס ןיעמ םה םינורחאה םיתבה .התוא בהא המ
:תמה לש ולוק ןיידע וא ררושמה לש ולוק אוה םהמ הלועה לוקה
וקשנ / ,דחא דחא ולפנ םאו / ,ךירענ ויה / דעצמ-יזע ,יתדלומ'
/ :וניתימע ורכז / הברעב ורבעת תע' :שקבמ אוה םויסלו (5).'ךירפע
(6)./וניתומש ונמשר / תבר לא ךרדב םד-יא
וטמשוה הנושארה הרודהמב ועיפוהש םיתב ינש יכ ןייצל ןיינעמ
םיילענ ךרדב ריתוה יכ תמה ןייצמ םהמ דחאב .תואבה תורודהמב
לענה תא הברעב ואצמי םאש ורמאב םיארוקל הנופו ,תומותי
ירוקמה תיבב .וירבחו אוה ותמ ובש םוקמה הז יכ ועדי זא ,תכלשומה
םיארוקה לא תמה הנופ בוש ,רתוי רחואמ טמשוה אוה םגש ,ןורחאה
הלאה םיתבה ינשמ (7).'!ךרדב ונא םג / - וכלת םתא רשאבו' :רמואו
,םהיתובקעב ואובי םיפסונ םילייטמ יכ םינימאמ םיתמהש עמתשמ
רתוול טילחה ררושמהש הארנ .ןתוא ורכזיו וגרהנ ובש םוקמל ועיגי
תעבש הלאשמ - רישב םיתמה תלאשמש רחאל (8)וללה םיתבה ינש לע
הלחה - אדרג תיטויפ הלאשמ ,חינהל שי ,התיה רישה תביתכ
השימחה תובקעב תכלל ולחה םיפסונ םיריעצו ,תואיצמב םשגתהל
.הרטפל ךרדב םתומ תא אוצמלו
ךרדב ולפנש השמחל' 'ןבאה ךרדל יער' וריש תא שידקמ ןדלא דדנא
ומצע לע םיכלוהה דחא רפסמ הז רישב םג .'םודא-עלס איה - הרטפ
םהמ העברא) םירכיא ינב םה םיכלוההש שיגדמ אוה .ותרובח לעו
תחירפ' :בושו בוש תוניוצמ תובוטה םהיתונווכו ,(םיבשומ ינב ויה
םיטקוש / התונבא םחל לא / .עלסה ןמ תטבנ ריעו / םירהב רהסה
/ ונצרפ םיבהוא ןה / [...] / ןתמו דסח / - בלה תפגמ / .היאורק וכלה
ומכ' :הבהא םהל הבישה אל הרטפ ריעהש אלא (9).'רהסה שדקמ לא
םימשב-תבת / הנתנ ילש לכ / (רזכא בהואכו) / השודק ריע לכ
איה .תמה לש ומא תרכזנ ןאכ םג (10).'רפעבש תולדג תחנמ / ,הנטק
תעורת' :רמאנ םויסבו ,הנב תא הכבמו יותשה ברעה-הת לומ תבשוי
תתוש שדקמהו / הכוב תולעמב ,תיטא ,ימא / .עלסב םויה
(11).'םחנמו
התואב ובתכנש םירישה חסונב םיבותכ ליעל םירכזנה םירישה
1953 טסוגואב הרטפל וכלהש השימחה .ברקב םילפונה רכזל הפוקת
תמחלמב - ועצפנ ףא םתצקמו- ומחלנש ח"מלפ ישנא םלוכ ויה
םירייס ,ץראה יבהוא ,םירוהט םיריעצכ םיספתנ םה (12).ח"שת
שממ .ללכה ןעמל דגנמ םשפנ ךילשהל םינכומו הנחמה ינפל םיכלוהה
םישימחה תונשבש ,יביטקלוקה ןורכיזב ח"שת יפונ םג וספתנ ךכ
הכילהש ךכל זמר םוש ןיא .תושבגתה יכילהתב היה רבכ תונושארה
םוש תריש אל הזה השעמהש ךכל אל םגו ,קוחל תדגונמ התיה הרטפל
,רומאכ ,םלוכש ,הלא םיריעצש תורשפאה .תינידמ וא תיאבצ הרטמ
- אוושל םהייח תא םעפה ונכיס ילוא ,רורחשה תמחלמב ומחלנ
.םילקבש לק זמרב וליפא תעבומ הניא וז תורשפא
אוה הרטפל הכילהה ןיינעב יביטקלוקה ןורכיזב רתויב עובטה רישה
רישה .'םודאה עלסה' ,יארז ןנחוי ידיב ןחלוהש ,רפח םייח לש וריש
תונשל ינייפואה חסונב ,הרהמ דעו ,20.4.58 -ב הנושארל עמשוה
- אבצ ישנא םע תוצעייתה רחאל - ןוירוג-ןב דוד טילחה ,םישימחה
לע םרחה טעמ רסוה םישישה תונש ףוסב קר .ותעמשה תא רוסאל
רישב ראותמ םודאה עלסה (13).ועימשהל וססיה זא םג ךא ,רישה
וילא ועיגהש ויה תואיצמבש ףא ,רבדמלו םירהל רבעמש ידגא םוקמכ
ךא ,'רזח אל דוע יח ונממ שיא' יכ רמאנ ןכ ומכ .תטרופמ הפמ ילב םג
בכעתמ הדלב לש ןונגסב .םולשב ורזח וילא םיכלוהה ןמ השולשש
,םיבכוכ ,היימימ ,הפמ :הזכש עסמל םיינייפואה םיטרפה לע רישה
עלסה לא םיעיגמ םיכלוהה תשולש .הלאב אצויכו ,רבדמ קבא ,ידאו
,רישה לש הנורחאה הרושה .םהב םירוי עגר ותואב שממו ,םודאה
רהה תא שובכל' ןיעמ - יטמרד איש הווהמ ,'םודאה עלסה לא ונעגה'
יפכ ,דבלב םינושארה םיתבה ינש תא ריכה רוביצה בור .'תומלו
ןכש ,ךכמ רתויב ךרוצ ול היה אל השעמל ךא ,ללכ-ךרדב הרוקש
.םלוכל עודי היה רופיסה
ובתכנש ,ולש קחציו ןדלא דדנא ,ןתנוי ןתנ לש םהירישל דוגינב
ןמ המכ בתכש) רפח םייח לש וריש ירה ,םילפונה יריש לש רנא'זב
הרטפל םיכלוהה תשולש תא ראתמ וניא (הז רנא'ז ירישבש םירכומה
תונברוק 12 ולפנ רבכ 1958 -ב .ברקב םילפונה רואיתל דחויש חסונב
ח"מלפ יאצוי השימחב רבודמ היה אל רבכ תע התואב .הרטפל ךרדב
רבכ 1958 -ב .םירחאל תושדח םיכרד ץורפל וסינו ץראה תא ובהאש
םיבכרומ םימרוג םיברועמ הרטפל הכילהה תשרפבש רורב היה
םנמא רפח לש הדלב .המימת לארשי-ץרא תבהאמ רתוי םיכבוסמו
לש הרובגב רבודמ ןיא לבא - הרובג השעמכ הרטפל הכילהה תגצומ
עלסל וכלהש םידיחי לש הרובגב אלא ,תדלומה ןעמל ברקב לפנש ימ
אל דוע יח ונממ שיאש ,ףשוכמו יתדגא םוקמב רבודמש םושמ םודאה
.רזח
,שדח רוד לש ותווהתהל ןושאר יוטיב ןכ םא אוה רפח םייח לש וריש
רוד ישנא .םדוקה רודה לש הלאמ םינוש ויה הרטפל ותכילה יעינמש
ןושארה םירבצה רוד םה ,םירשעה תונש ףוס ידילי ,ח"מלפה
ןושאר ףוגב ומצע לע בשחש רוד היה הז .ירבעה בושייה חימצהש
םג .ללכה ןיבל דיחיה ןיב תטלחומ תוהז המייקתה ובש רוד ,םיבר
ץראה תא הנוק בשייתמה' :הלא םיגשומב הספתנ הרטפל הכילהה
אוה ,רייסה אוה ,ששגה אוה לייטה וליאו .הילע ןגמ לייחה .תותימצל
לחר תבתוכ (14),'"הננתא ךל יכ" ץראה תא רותל חלשנש "לגרמה"
לש םתומ רחאל .הרטפל הכלהש הנושארהו ח"מלפה רוד תב ,יארובס
רוד ינבמ שיא דוע הסינ אל הרטפל ךרדב ח"מלפה רוד ינב תשמח
תונש לש היינשה תיצחמב הרטפל וכלהש הלא .הילא עיגהל ח"מלפה
םישולשה תנוש ףוסב ודלונש ,רתוי ריעצה רודה ינב ויה םישימחה
.יניס עצבמו לומגתה תולועפ תפוקתב םתורגבל ועיגהו
לומגתה תולועפ ,הררב-ןיא תמחלמכ הספתנש ,ח"שת תמחלמל דוגינב
- תמיוסמ תינידמ הריחבמ ועבנש תומוזי תולועפ ויה יניס עצבמו
תמגוד ,זאד תוטלחהה ילבקמ ברקמ םידגנתמ םג הל ויהש הריחב
.שדח גוסמ םימחול םג ,הארנה לככ ,דילוה הזה ינושה .תרש השמ
לש הבישחהו רסמה ילב ה'רבח' :ךכ םתוא תנייפאמ יארובס לחר
[...] הרטמכ המיחלה .ןורש םהלש דקפמה ומכ םינחצר .ח"מלפה
לש תוינאמוהה ילב ,יעצבמה דבורה םע קר .םיידמימ דח םימחול
(15).'בשוחה קינח"מלפה
ןיב תרשקמה הילוחה תא םישימחה תונשב האור ביצי ידג גולויצוסה
ןהבש ,םישישה תונש ןיבל ,יביטקלוקה ץמאמה תונש ,םיעבראה תונש
תונש ויה םישימחה תונש .'ימצעה יוצימה' ןויער רודה תעדותל רדח
תועצמאב םלוכל תופתושמה תומרונה ומשגוה ןכלהמבש ,םייניב
האור הרטפל הכילהב .תיאוריהה ,תירוביגה הלועפה - דיחיה תלועפ
שומימ תויביטקלוק תומרונ שממל ,תולובג ץורפל ןוצר' ביצי
לש ללכ ךרדב היה םיכלוהה לצא תוישיאה הנבמ .ילאודיבידניא
ךלה םנמאש ,ןויצ-רה ריאמ (16).'םירוביג תליה ושפיחש םישנא
רוד ןב היה אלש םיכלוהה ינושאר ןיבמ דיחיה) 1953 -ב הרטפל
תאז םכיס ,רתוי םירחואמה םיכלוהה לע אקווד עיפשה ךא (ח"שת
םניאש םינממסו בל ץמוא ויה םישורדו השקו קוחר היה' :ךכ
וא חילצמ התאש וא ;ףרוע אלל רבד היה הז .ןגרואמ ןפואב םיאצמנ
(17).עישויו רוזעי שיאש ילבמ ,ךמצע תוחוכב לשכנ ךניהש
,דדובה שרפה ,דדובה םזיה' ןכ םא אוה םישימחה תונש לש רוביגה
םינוכיס ומצע לע לוטיל ותונוכנו וחור זועו ותיישותש ,דדובה םחולה
ןמשלו ,ןמשלש תויביטקלוקה תורטמה ןמ לוכיבכ וררחתשה םישיא
הימונוטוא ןיעמל וכז ןה וישכעו ,הלא לכל רבעב שרדנ אוה ,דבלב
לע ובתכש םירפוסה (18).'הצרעהל תויוארה תוישיאה תולוגסה םלוסב
אלו ,הזה רודה ינבב וקסע רתוי תרחואמ הפוקתב הרטפל הכילהה
שדוק תדובע' דוע ויה אל הרטפל םיאבה תועסמה .ח"שת רוד ינבב
שדוק תדובע' אלא ,גומלא זוע לש ונושלכ ,םייפואב 'תיתצובק
,ירוביצ קובידמו לאוטירמ השענ עסמה לש םזינכמה' :'תימיטניא
תולעתהלו חור תוממורתהל רישכמל ,םייביטקלוק םיכרצ תרשמה
(19).'דיחיה תושרב
שיא-שיא ,ונמזב שיא-שיא ,ןפג ןתנוהיו זוע סומע ,ףסוי-רב עשוהי
וקסע ,ולש תישיאה היפרגויבה לשו תירודה ותוהז לש טבמה תדוקנמ
תויווחב ףתתשהו םישימחה תונשב ותורגבל עיגהש רבצה תומדב
הכילהה .לומגתה תולועפב :רודה תיליעל ובשחנש ימ לש תובצעמה
םיטעמ קרש םשכ) לעופב הילא וכלה דבלב םיטעמ םא םג ,הרטפל
ףא התיה ,(לומגתה תולועפב ופתתשה םיטעמ קרו 101 הדיחיב ויה
רמולכ ,'ירודה ןיערגה' .רודה תיליע לש תובצעמה תויווחה ןמ איה
,ותוללכב רודל יתוגהנתה לדומ השמישש תאז ,הליבומה הצובקה
תומסקומה תא הנירקהו ,םייוואמה תגספ תא הרטפל הכילהב התאר
.ולוכ רודה לע הרטפמ תאזה
 םדאה עלסל ךרדב :ףסוי-רב עשוהי
1959 -ב םסרפתה םודא עלסל ךרדב ףסוי-רב עשוהי לש ורפס
ךרדב'ו ,םירופיס העברא ללוכ רפסה .רבחמה לש תימצע האצוהב
םוסרפ .םהבש ןושארה אוה ,ולוכ ץבוקה ארקנ ומש לעש ,םודא עלסל
רתויב תולודגה תויתורפסה תוירורעשה תחאב ךורכ היה רפסה
םדוק םסרפתה ,'רוא יהיו' ,םירופיסה דחא .תירבעה תורפסה תודלותב
(20).'העבראה רופיס' םשה תחת ץראה ןותיעב םיכשמהב ןכל
,רבוג הקבר איה םינמיסה לכ יפ-לעש ,השיא תומד תדמוע וזכרמב
םע .תואמצעה תמחלמב םינב ינש הלכש רבוג הקבר .'םינבה םא'
'ןגמה ןרק'ל גרוברו רפכב הקשמ תא המרת שיכל לבח תמקה
התיה רבוג הקבר ,רבד לש ורוציק .הרוהנ םילועה בשומב הבשייתהו
-רב גיצמ ורופיסב ,םלואו .םישימחה תונש לש תפומה תויומדמ תחא
הנוסאב תשמתשמו המצעב ןיטולחל העוקשה השיא לש תומד ףסוי
ןיבל הניב יטוריא רשק םג ראתמ אוה ךכ לע ףסונ .םסרפתהל דיכ
-רב לש וכרדכ .םידלי הרשעל באו יחרזמ רבג ,בשומה ישנאמ דחא
לע רקיעב ,רתויב םיטוב םה רופיסב םייטוריאה םירואיתה ,ףסוי
.תוינרמשה םישימחה תונש עקר
דוד יאנותיעה .הפוקתה תונותיעב רופס-ןיא תועקוהל הכז רופיסה
(21).'אמט רפס' ורידגה ,בירעמ לש יתורפסה ךרועה זא ,רזאל
םיבייחש םה הרטשמהו טפשמה-תיב יכ ןעט ןמרתלא ןתנ ררושמה
בריס ןדס בד רקבמה (22).תיתורפסה תרוקיבה אלו ,ףסוי-רבב לפטל
,םדוקה ורפס לע ףסוי-רבל םג הנש התואב ןתינש ,ןג-תמר סרפ תא לבקל
(25),םיבשומה תעונת (24),םילוכש םירוה (23).םולש תכוס
קר .רפוסה תא ופקת םירחא םישיאו םיפוג תורשעו תולעופה תצעומ
תונותיעה תא םמישאהב ,הזה יתורפסה בלצה עסמ דגנ ואצי םיטעמ
(26).תינומה הזוכיספ תמירגבו תופשכמ דיצב ,םזיבונאד'זב
תויומדב םיקסוע רפסב םילולכה םירחאה םירופיסה ינש םג
לש היוול ראתמ 'היוולה' רופיסה .תע התואב תועודי ויהש תוירוביצ
םע הטימב ספתנ אוה רשאכ בל-ץבשב הקול ןקסעה .ירוביצ ןקסע
ותוא םדקל וצלאל ידכ הליחת הנווכב ותוא עיתפמה ,ונגס תשא
תא ולכשש םישישק םירוה גוז לע רפסמ 'רזוחה ןבה' רופיסה .הדובעב
ספדנ רופיסה .ילאוטיריפס סנאיסב בואב ותוא םילעמו דיחיה םנב
הקספוה ותספדה ךא ,הפיח ילעופ תצעומ ןולעב םיכשמהב ןכל םדוק
םירופיסה ינשב תועיפומה תויומדה (27).וילע הלטוהש הרוזנצ בקע
תרושקתה ךא ,רבוג הקברמ תומסרופמ תוחפ םנמא ויה וללה
.ןהב םג הניינעתה
'םודא עלסל ךרדב' רופיסה הכז תאזה המוהמה לכ ךותב
םירופיסה וכז ןהלש הלאמ רתוי תויבויח ךא ,תוטעומ תויוסחייתהל
םירופיסה תשולש לכ תא ללוש תורחמ ןימינב 'ז :םירחאה
ךרדב' רופיסב אקווד ,וירבדל ךא ,רפסב םילולכה םייתיירורעשה
תלוכי לעב ףסוי-רב ,רחא ףסוי-רב עשוהי ונינפל הלגתמ' 'םודא עלסל
ךורב רקבמה תעדל םג (28).'הנכ רופיס ונינפל .שממ לש תירופיס
תשגרה תרסמנ' :ץבוקב רתויב בוטה רופיסה הז 'רקובה'מ אורק
םירוהרה םירסמנ ,תעדונ אל םימודק ץראל הכישמה ,רבדמה
ארקנ ,ירבע ,ילארשי רופיס [...] םייגולוכיספו םייפוסוליפ-םיירוטסיה
תא הבוטל ןייצמ תונורחא תועידימ רוהנ רשא רקבמה (29).'תוחיתמב
יסחי שודיח זא היהש ,'העדותה םרז'ב רבחמה השועש שומישה
ףסוי-רב לש ותייאר תא קימעמ ימינפה גולונומה' :תירבעה תורפסב
(30).'םדאה ףסונב םישדח םיקפוא וינפל חתופו
הרטפל םיכלוהה םירוחב השולשב קסוע 'םודא עלסל ךרדב' רופיסה
רוישב םגש ןיינעמ ךא - השולש לש הכילה םוש לע עודי אל תואיצמב)
רופיס .('העיקש םע ךרדל ואצי השולש' לע רפוסמ רפח םייח לש
גולונומב ,רופיסה רוביג ,יקימ לש ותעדות תועצמאב שרפתמ הכילהה
.הרטפל הכילהה ידכ ךות שרפנה ,םידומע םישימחכ לש ךורא ימינפ
תועצמאב קר ארוקה עדוותמ םירחאה םיינשה לש םתומד לא
.יקימ לש וירוהרה
ץבוקב םיעיפומה םירחאה םירופיסה תשולשש הדבועה רואל
בוציעב םג םא קודבל ןיינעמ ,תואיצמה ןמ תויומד לע םיססבתמ
.ןמזה לש הקינורכה ןמ וירמוח תא רבחמה באש יקימ לש ותומד
יתשב םיריעצ השיש םתומ תא ואצמ רפסה םוסרפ ינפל םייתנשכ
רפסמ תניחבמ אישה תנש התיה תאז .הרטפל תודרפנ תוכילה
הכילה תונויסינ המכ םג ושענ הנש התואב .הב ובגנש תונברוקה
ךומס שממ אופא בתכנ רופיסה .םבאב םדועב ולכוסש ,םירחא
םויה רדס לע הדמע הרטפל הכילהה תשרפ רשאכ ,םמצע םיעוריאל
חונעפב זא קוסע רוביצה היה אלוליאש דואמ ןכתיי .ידיימה ירוביצה
םידש לוחמ ותוא חתפנ אלמלאו ,ץבוקה ירופיסבש תורחאה תויומדה
,יקימ לש ותומד חונעפל םג םיעיגמ ויה ,רבוג הקבר לש התומד ביבס
התלעוהש ,ותוהזל רשאב תחא היצלוקפס .רופיסה לש יזכרמה רוביגה
זוע לש ורפסב אוצמל רשפא ,רתוי רחואמ םירושע העברא טעמכ
רופיסה רוביגש הרעשהה תא הלעמ גומלא זוע (31).ןקויד - רבצה גומלא
.ןיטולחל תיעטומ הרעשה קפס אלל - ןויצ-רה ריאמ לש ותומד ןב אוה
(32) הרטפל םיכלוהה לכ לש תויפרגויב הלש קדקודמ חותינ
ןמלקו יאגרפ םר ,דעלג ןד ,דוד-ןב םחנמ) העבראה לש דחוימ ןפואבו
לודג יתרושקת יוסיכל התכזש הכילה) 1957 סרמב וכלהש (ףלש
םג - 1957 רבמבונב יבוט יכדרמו יש םרימע לש םתכילהמ הברהב
םינב ויה םיכלוהה תצקמש םושמ םגו התבגש תונברוקה רפסמ ללגב
ויניע דגנל האר ףסוי-רב עשוהיש הנקסמל ךילומ (תועודי תוחפשמל
.ורופיס רוביג לש תומדה תא הווט רשאכ דואמ תמיוסמ תומד
,ךכ-רחא םירושע השולש טעמכ ,הנרס לאגי יאנותיעה םע החישב
,חור ךלה ספתש אלא' ,םיכלוהה ןמ שיא םע רביד אלש ףסוי-רב רמא
אללו תד אלל ,םיריעצ עינהש עדומ אלה ףחדה תא ןיבה ,םירבד חירה
רביד אל ףסוי-רב :ןוכנ ןבומכ הז רבד (33).'המידק ,תדחוימ האידיא
השענש רוריב ךותמו ,(הרטפמ ורזח אל ירהש) םיכלוהה ןמ שיא םע
קפס לכ ןיא (34) םהלש םידידי םעו םיכלוהה לש החפשמ יבורק םע
-ןבל רתויב םיבורקה םישנאה ,העתפהה הברמל .רביד אל םתא םגש
דיעמש המ ,'םודא עלסל ךרדב' תא וריכה אל וליפא יקימ לש ותומד
רתויב םיבורקה םישנאה תעידיל וליפא רופיסה עיגה אל ותעשב יכ
אלו רבחמה לש תיטרפ האצוהב אצי רפסהש םושמ ילוא - ןיינעל
אולמ תא וכשמ םירחאה םירופיסהש ינפמ ילואו ,תירוביצ האצוהב
רקיעב רוביצה תעידיל ועיגה הארנה לככ םה םגו ,בלה תמושת
.ןכל םדוק ומסרפתה םהבש םינותיעה תועצמאב
-רב לש ורופיסמ יקימ לש ותומדל רתויב הבורקה תיתואיצמה תומדה
סרמב הרטפל וכלהש העבראה ןמ דחא ,דעלג ןד לש וז איה ףסוי
(ותרבח לשו וירוה לש םג ןבומכו) יקימ לש יגולוכיספה ןקוידה .1957
לוכי אל ומצע דעלג ןד תא ירהש ,רפוסה לש ונוימד ירפ ,ןבומכ ,אוה
ןד לש ותחפשמ התיה ,םידידיו החפשמ יבורק ירבדל .ריכהל היה
-רב רייצמש יתחפשמה ןקוידל דוגינב - המיענו המח החפשמ דעלג
לש רבג שוריפב היה ,ותוא וריכהש הלא לכ ירבדל דעלג ןד .ףסוי
לככ .ףסוי-רב לש ורוביג תומדכ ,ןאו'ז-ןוד לש סופיט אלו ,תחא השיא
,ערזמ ץוביקב וירוענ ימיב - הקבר :דבלב תורבח יתש ול ויה עודיה
תונמדזמ ויה םינמז םתוא לש תליאב .תונורחאה ויתונשב - הלאראו
.תובר תורוחב ,תמיוסמ הפוקת ררוגתה םש ,םיקוורה לש הנומוקל
יהשימב ןיינעתה םעפ יאש םירכוז םניא םש ומע וררוגתהש םירבח
העיפוהש היצמרופניאה לע םתסה ןמ ךמתסה רפוסה (35) .ןהמ
- וייח יווק יפ-לע ורוביג תומד תא תווטל רחבו ,הפוקתה תונותיעב
.דעלג ןד לש - בוש שיגדהל שי ,םיינוציחה
(הרטפל םיכלוהה לכמ דיחיה דיחיה ןבה) דיחי ןב היה דעלג ןד
,רניטנטסנוק ןמלק 'להואה' ןורטאת יאמב היה ויבא .םינמא תחפשמל
.יפלח ןושמש ררושמהו יפלח םהרבא ןקחשהו ררושמה ויה וידודו
בדנתה אבצב .לייטל הברה וירוענב דועו ,ערזמ ץוביקב ךנחתה אוה
ויה תעמשמ תויעב ךא ,םיניצק סרוק םייסל קיפסה ףאו 101 הדיחיל
ללגב קלוסו הז דיקפתמ םג .הכרדה ידיקפתל רבעוה אוהו וירכועב
ינימ לכב דבע םש ,תליאב בשייתה ורורחש רחאל .תעמשמ תויעב
תליאב .תיגולואיג תחלשמ לש גהנ שמיש ראשה ןיב .תונמדזמ תודובע
והשימ לע דיקפתה לטוה יניס עצבמ ינפל ךא ,תרייסה דקפמל הנומ
רחאל הז םוחתב םסרפתה ףאו ,קהבומ לייט היה דעלג ןד .רחא
ןיב היה יניס שוביכ רחאל .תליא דילש תובותכה ןוינק תא הליגש
ןמז ,יניס יאה יצח תרזחה .הנירתק הטנס רזנמל ועיגהש םינושארה
םיקהבומ םילייטל ומכ ,לדוג עוזעז ול המרג ,שוביכה רחאל רצק
,הדוהי רבדמלו בגנל רוזחל ושקתה יניסב ולייטש רחאלש ,םירחא
,קהבומ טסילאודיבידניא היה אוה .םהיניעב הדמגתה םתמוק ןכש
.ותוגהנתה תרוצבו ושובלב םג יוטיב ידיל האב ולש תוירטנצסקאהו
םייחה תא ףידעה אוה ךא ,ההובג הלכשה שוכרל וב וריצפה וירוה
.תליאב
םיקוחר םיפוחל תליאמ הגלפה תועסמ לע םייטנמור תומולח ול ויה
הבקעל הריסב עיגהלו יוודבל שפחתהל םלח ףא אוהו ,הקירפאב
-ראב ע"נדגה תווח היה ררוגתה ובש ןורחאה םוקמה .הכמל םשמו
,ורקבל ןופצה ןמ העיגמ התיהש ,הלארא ותרבח .גהנכ דבע םש ,הרוא
םג ךא ,ויתונורשכל רתוי המיאתמ הדובע אצמיש וילע עיפשהל התסינ
התיה ותוא התאר הבש הנורחאה םעפה .ותונשל החילצה אל איה
התוא ריזחהש סוטמל התוא איבה אוה .הרטפל הכילהה םויב שממ
ץוביק םימיל ,ןאיד'ע-ןיע תוזחאיהב היה רבכ םיירהצבו ,הנופצ
.הרובחה האצי םשמ ,התבטי
,םירחאה םיכלוהה תשולשמ טעמ רגובמ היה ,22 ןב ,דעלג ןד
גיהנמכ ראות אוה הפוקתה תונותיעב .רידס תורישב ויה ןיידעש
תובקעב םסרפתה םגו רתוי רגובמ היהש םושמ הארנכ (36),הצובקה
עינמה חוכה היה אוהש עובקל םזגומ הז היהי ,םלואו .תובותכה ןוינק יוליג
והומכ הלועמ רייסו בהלנ לייטש קפס ןיא .הרטפל העבראה תכילהב
םע הדובעה :ותוא ובכיע םינוש םימרוג ךא ,הרטפל הכילה לע םלח
שוביכו הרוא-ראבל רבעמה ,בר ןיינע אצמ הבש ,תיגולואיגה תחלשמה
הכילהה ןויער הארנ יניס תרזחה רחאלש ןכתיי טלחהב .יניס יאה יצח
םוש דעלג ןד טקנ אל הכילהה ינפל ,תאז םע .רתוי ףא ביהלמ הרטפל
והשלכ קתפ וירחא ריתוה אל םג אוה .תאזכ הנווכ לע ודיעהש םידעצ
לככ היה תואיצמל הרטפל הכילהה תומולח תא ךפהש ימ .האווצ וא
בוטה ורבח ההש םר - ןאיד'ע-ןיעל עיגה רשא ,יאגרפ םר הארנה
.הרטפל תכלל תשרופמ הרטמב - דוד-ןב םחנמ
רוביג .העבראה תכילה תא רזחשמ וניא ףסוי-רב עשוהי לש ורופיס
החפשמל דיחי ןב אוה - דעלג ןד לש ותומד ןב ,רומאכ - יקימ ,רופיסה
םירואנ םישנא םה וירוה .ביבא-לתמ תססובמו הליכשמ
יונימ םהל שי ,ןורטאית לש הגצה לכ םיאור' ,םיטנגילטניאו
והשמ וילע םיעמושו םיארוקש ירחא קר טרסל םיכלוהו ,תרומזתל
אל - רדסב יד תיבה םגו םעטב םישבלתמו יד םיחיוורמ .דחוימ
םה [...] דוסיה ןמ םלצא בוקר והשמ תאז לכב .חנזומ אלו יטסיבונס
(37).'םיקיר םיפוצרפ םע דימת םיכלהתמ ,םירשואמ אל טושפ
םלועמ קוחר ,שלח בא לש הנומת תרייטצמ יקימ לש ותחפשמ רואיתמ
ךכמ - םיילאיווירט םירבדמ רקיעב דרטומה ,תולודגה תואידיאה
-יסקטל סנכנ והשימש הדבועהמ ,חוליגה ילכ ןיב הלבלב תרזועהש
חותיפל הרומ איה םאה .הלאב אצויכו ,דיס יאלמ םידגב םע תוריש
הארנכ ךכ םושמ ;תמסרופמ תרמז תויהל המלח התוריעצבש ,לוק
שח אוה .הלש הריירקב דרטמכ התאר ותוא םגו ,דחא דליב הקפתסה
(38).'רשכ רזממ' ןיעמ ,הרקמב םלועה לא אב יכ
דומללו וידומילב ךישמהל ברסמ אוה .וירוה לש םייחב סאומ יקימ
ינא' :תליא רוזאב תונמדזמ תודובע ינימ לכב קוסעל ףידעמו ,עוצקמ
ןיינב-לעופ וא גהנ תויהל יל תפכא אל [...] יל ןמדזמש והשמ לכב דבוע
חיוורמ ינא דוע לכ .םיגולואיג םע דבוע וא רוסרפמוקב בצוח וא
- הזה בחרמה לכב ישפוח בבותסהל לכואו אירב קייטס לולזל לכואש
לכב הצור אוהש המ השוע אוה םש יכ בגנה תא בהוא אוה (39).'יל יד
רה ןיא .רוחו ליבש לכב םיילגרב לייטמ ,לכ םדוקו' ,הצור אוהש תע
ןייעמו קיפאו לחנו רושימו ץורעו העקב ןיא .ותגספ לע יתילע אלש
החמומה תויהל [...] בורקמ םתוא יתרכה אלו םהב יתייה אלש
דחא תויהל הצור דחא לכ .והשמ תאז לכב הז - העידיה א"הב רייסהו
ידכ בזע אבצה תא םג (40).'ילש חטשה הזו .םייוסמ חטשב דיחיו
.ותאנהל לייטל ירמגל ישפוח היהיש
ןכומ יקימ ןיא ךכ ,יעוצקמה םוחתב תוביוחמ םושל ןכומ וניאש םשכ
:דילוהל הצור וניא םידלי .םיישיאה ויסחיב תוביוחמ לכל םג
הז לע יתבשח אל םעפ ףא .ךכל יל ןיא קשח םוש !הלילב תומולח'
לע הז זא ,יתבשח םא .םידליו תיב לע יתבשח אל ללכב .תאזכ הרוצב
.'יל היהתש הרוחבה
,םישנ םיסקהל עדויש רוחב אוה יקימ .עפשב ול שי תורוחבו (41)
רתוי אל תחא לכ םע קסעתהל ,הרוחבל הרוחבמ ץופקל' הצור היהו
דימתמ רשקה ,תירונ ,תיחכונה ותרבח םע (42).'השולש םייעובשמ
ונניא ,הילא ותבהא תורמל ,ומצע אוה .הדצמ האב המזויה לכש םושמ
.הצור אלו ןימזהל הצור' :היפלכ תוביוחמ לש דעצ םוש תושעל לגוסמ
.הירחא עגעגתמו דחפמ .ןמזה לכ היפלכ הבוחה תשגרה ינפמ דחפמ
חירה תא חירמ .קרבמל ,הלש בתכמל הכחמ .אובת יתמ :דימת בשוח
דעצ לכ לע הב רכזנ .ןויקנב לכתסמ .רדחב הירחא הריאשמ איהש
,הבתכ אלו האב אל וליאש עדוי תאז לכב .הילא תאצוי המשנה .לעשו
(43).'םולכ ומכ הילע רתוומ יתייה .תחא הרוש הילא בתוכ יתייה אל
יתמו ןאל תכלל .ישפוח תויהל' הצור אוה יכ תותייבתהה ןמ דחופ אוה
התיה .הזה לויטל תאצל לוכי יתייה אל ידי לע התיה וליא .הצורש
לויט לכ לע .םייחה תא ןכסל יל תנתונ אלו הקולע ומכ יב תקבדנ
רחאא םא תגאוד הכחמ איהש תעדלו ח"וד הל רוסמל ךירצ יתייה
ןיבל וניבש ןימה יסחיל שדקומ גולונומה לש רכינ קלח (44).'רוזחל
שוחל ןיידע לוכי אוהו ,הכילהה ינפלש הלילה תא דחי וליב םה .תירונ
,התא םיבהא ליל רחאל ץחרתמ וניא םעפ ףאש םושמ ,הפוג חיר תא
םיבצועמ רופיסב ןימה ירואית (45).ופוג לע החיר תא תוהשהל ידכ
דואמ םיזעונל ובשחנ ובתכנ הבש הפוקתבו ,יטסילרוטנ טוריפב
.תירבעה תורפסב
לש וירוהרה ףטשמ ?וכלה םה עודמ :הרטפל הכילהה תשרפב הלאשה
:ךכל תוביס המכו המכ לע דומלל ןתינ יקימ
וליפא - תיטסימ ,תינשוח הבהא תאז :ירבדמה ףונל הבהאה Bu
םיהולא תוארמ יתיאר וליאכ' שח אוה רבדמב ןופטיש הארמל .תיתד
לכוא הנס הזב האור יתייה הנש םיפלא תשולש ינפל יתייח וליא [...]
(46).'שאב
.םלועב םיקותמה םירבדה ןמ אוה אווש דחפ' :הנכסה תבהא Bu
אוהו חוטב םוקמב בשוי םדאשכ .םינטק םידלי לצא דוע ליחתמ הז
האנה הנהנ אוה ,םירחא םיאצמנ ןהב תומויאה תונכסה לע ארוק
שוגירל ןילבת ןימכ קר שמשמ אוהשכ דחפה תא םיבהוא ונא .הנושמ
ףיכ םיארוקש המ והז .הזה רויסל ונאצי םצעב הז ליבשב .בלה
(47).'יתימא
ילענ יכ םואתפ יקימל ררבתמ ךרדה עצמאב :תוומה תקושת Bu
יכ םינחנצ ילענ ולעני םלוכש שקעתה אוה) וירבח לשו ולש םינחנצה
.חטשב תובקע וריתוה (רבדמב שער תוחפ תומיקמ ימוגה תוילסו
ךישממ ומצע אוה ךא ,ץראל רוזחל םירחאה םיינשל עיצמ אוה
לע בושל ךירצ אוהש עדוי אוה .ויתובקעב םיכלוה םה םגו ,תכלל
ךלוה ינא' :ומצע ןיבל וניב ההותו ,ידמ רחואמ אל דוע לכ ויתובקע
לכ תא יתננכת ינא ?תוומה לש םסקה תארקל הליחת הנווכב
לא ימצעב היתעדי אלש תימינפה הקושתה ךותמ הז ןיינעב יתובשחמ
יל ויה [...] תומאש יל תפכא אל ירמגל ,לשמל ,הזה עגרב [...] ?תוומה
לעו בקרייש רשבה לע םיבשוח אל .ףוס ילב .הלאכ םיעגר הברה
החונמ אובתש הז לע קר םולכ לע םיבשוח אל .םידבאמש םירבדה
לש םעטה לעו ילש תועמשמה לע הבשחמה ןמ החונמ .תטלחומ הלודג
(48).'החונמ יל ןיאש הז לעו םייחה
החופנה תוברברתהל הקושתה' :'ה'רבחל רפסל המ היהיש' Bu
םייחב רזח דחא קרו וגרהנו וכלה העבש .חלצומה לויטה רחאלש
אוהש ינפמ הזו ,םולשב רזחו םירבח ינש םע אצי יקימ .הרקמב הזו
ומכ רבדמה תא ריכמ אוהש ינפמו בייואה חטשב בבותסהל ךיא עדוי
הרטפב םיעלסה דחא לע םהיתומש תטירח (49).'ויתועבצא שמח
(50).עסמה לש תובושחה תומישמה תחאכ יקימל תיארנ
ואיבי םיניצקהו םיכ"מה לש םיסרוקה לכב' :יאבצה דוסיה Bu
ינשמ תוחפ ונא .םיקימל הקוקז תאזה ץראה .היח אמגודכ ךתוא
לכונ אל םיקימ הברה ונל ויהי אל םאו .ןוילימ םיעברא םהו ןוילימ
(51).'הפוריאב םידוהיל רלטיה השעש המ ונל ושעי .םהינפב דומעל
ינא םהיתובצמ ידירש לאו םהילא' :םיטבנה ןמ תומסקיהה Bu
םהמ דחא ימצע האור ינא תובר םימעפ [...] םימסק תדגא לאכ ךשמנ
סומע רזוחו ברע-רבדמ לש ובחרל וכראל םיילגר-לק למג לע בכור
םישנו תוזירז תוחפשו ראופמהו רצובמה יתיבל םינילבתו םימשב
ינא [...] רומה ןמשב ירשב תוכסו יפוג תוצחור תודקוי םייניע תולעב
:ול תמסוק םיטבנה לש תוירזכאה םג (52).'םמוקמב תויהל הצור
רבעמ יב לכתסמ יטבנה לש םוחשהו קזחה ופוצרפ תא האור ינא'
תומסוק המודקה תוירזכאהו תוארפה .וינפמ עתרנ ינניאו ,תורודל
ומצע המדמ אוהו ,ותוא םיטנפהמ שממ םימודקה םינחלופה (53).'יל
יתבשח אלו' :ברקוי וילעש חבזמל םודאה עלסה תאו ךלומה ןברוקל
.םימודאה םירהה רהוז תא יניע דגנל יתיאר .יל יופצה תומה לע ללכ
לע יבלב יתחמשו .םימשו םירה ןיב תאזה תינשוחה תוגוודזהה תא
התימומדא ךותב ינעלבתו ינפרשתש הבהלה תארקל ךלוה ינאש
(54).'הרזומה
השוחת םג תברועמ םיטבנה ןמ תומסקיהב :םייוגב המקנה Bu
יפלכ םג התנפוה םיטבנה תוירזכאש ינפמ ילוא ,ןברוק לש תידוהי
ךלומה חבזמ לע םודק ןברוקכ ומצעמ םעפתמ ודועב .םידוהיה
דקומ לע םידוהי לש תוארמ םג יקימ לש ונוימדב םילוע
ףולש הבור םע ינמרגש ,ותומד ןב ,ריעצ לש הארמו היציזיווקניאה
הכילהה םג םואתפ תיארנ ךכ ךותבו .רבק ומצעל תורכל וילע דקופ
םהירבק לע ךורדל הצור ינא' :םהיתורודל םייוגב המקנכ הרטפל
ןיאש םהל הארא ינא .רודל רודמ לארשי יביוא לש םרכז תא סומרל
.ןוסחה םרצבמ ךותל ונלשמ םירוחב השולשש .ונינפב ןגומ םוקמ
םתוא שובכנ ונא .םהילא עיגנ יכ ועדיש ,ונתאמ ודעריו ודחפיש
יצברמו םהיתונוכתו םהיליבש רתוי עדנ ונא .ונחור-ץמואבו ונילגרב
לש םינוונמה םיאצאצה ךכ לע םולחל וליפא םילגוסמשמ םהיתורפע
המקנה תומולחש ךכל עדומ םג אוה לבא (55).'םירזכא םיטבנ םתוא
,םיברקע הלעמ דיל חצרנ ולש דידי רשאכ ,רבעב .םייליטנפניא םה
םעט היה אל' לבא ,ומד תא םוקנל םירבח םע תכלל בשח אוה
ראשנ הז .םוקננו אובנש ונל וכיח אל םיננתסמה יכ הכילה התואל
(56).'הינמרג לע ןמימ תצצפ ליטהל ילש תומולחה ומכ
רוחב אוה םרוי .הברה םיעדוי ונניא עסמל יקימ לש וירבח ינש לע
ינאש בשוח' :יקימ תא ץירעמה ,םישנ םע החלצה רסח ,רעוכמו ךומנ
טלתא ינא .ילש ףוגה ןמ לעפתמ .ןומה עדויו יטנגילטניאו םכח ארונ
לצא החלצה יל שי ינא .תוחפל רטמיטנס םישולשב ונממ הובג .ותמועל
אל הז םגו ,םייתש וא הרוחב ול התיה ילוא .דאמ ןכסמ אוהו ,תורוחב
םצעב היה הרטפל הכילהה ןויער ,תאז םע (57).'חבושמה ןימה ןמ
עגרב וילא רזח דימת ,ךועדיש אשונל ןתנ אלש אוה' :םרוי לש ןויערה
,ונחנא וא .תכלל םילוכיש תאזה ץראב םידיחיה ונחנא [...] םיאתמה
(58).'דחא ףא וא
אל .תוכרעמ המכל חלש וליפא' ,םיריש בתוכש רוחב אוה יגח
הברהב ץצורתהל קיפסה 25 ליג דע (59).'ולש עצפה הזו .וסיפדה
וניאש רגוסמ רוחב אוה .תונוש תוניפסב חלמ היה .םלועב תומוקמ
.םישנ המכ וייחב שי .וירבחל דואמ בידנו דובעל עדוי ,םילימב הברמ
בהוא וניא ירהש ,הזכ לויטל ףרטצהל הצר עודמ ןיבמ וניא יקימ
תלטונ הרטפל הכילהה ןויערב יגח לש ותוקבד ךא ,םיפונ דחוימב
האור וניאו ךכ לכ ידילוסו ןובנ רוחב' :םינורחאה ויתוקפס תא ונממ
לע לכתסהל ליבשב וייח תא ןכסל ןכומ .הזכ לויטב תעד-ףוריט םוש
םירתונ הרטפל יגח לש ותכילה יעינמ ,ןכאו (60).'םיבוצח םיעלס המכ
הכילההש רעוכמהו ךומנה םרויב דושחל ןתינ םא .המולעת רדגב
םירורב םניא יגח לש ויעינמ ירה ,יוציפ הזיא וליבשב הווהמ הרטפל
םירחאה יכ ךלוהש הז ,עצוממה ילארשיה אוה ילוא .ףוסה דע
,יקימ ומכ אלש .הפוקתה חורב איה הרטפל הכילהה יכ ,םיכלוה
תוחפל ,תוריכזמ ןניא םרוי לשו יגח לש םהיתויומד ,יזכרמה רוביגה
לש תויתימאה םהיתויומדמ תישממ תומד םוש ,יעמשמ-דח ןפואב אל
.הרטפל םיכלוהה
- 1957 סרמב ,העבראה לש תישממה הכילהל םיבושחה םיעינמה דחא
שגר היה - החפשמ ינבלו םירבחל ובתכש םיבתכממ רבתסמש יפכ
;יניס עצבמב ופתתשה אלש הדבועה בקע םלוכ ושחש לוכסתה
(61).ללכב יאבצה םתורישל עגונב ןולשיכ תושגר ושח ךא םתצקמ
ףתתשה יקימ .ףסוי-רב לש ורופיסב ללכ רכזנ וניא הזה עינמה
,דעלג ןד תואיצמב ףתתשה הבש הלועפ) (62)ןילחנ לע הטישפב
תויעב תורמל ,הנוצקה תגרד תא לביק הליגש בלה ץמוא תובקעבו
ומחלנ םירחאה םגש ךכל זמר שיו ,(םיניצק סרוקב ול ויהש תעמשמ
הדעונש ,תישיא הריחבכ תגצומ אבצה תא יקימ לש ותביזע .יניסב
,יתימאה דעלג ןדל דוגינב תאז ;לייטל ישפוח תויהל ול רשפאל
תונותיעב שגדוה אל הז ןיינע יכ םא - רתוי בכרומ היה אבצב ורופיסש
.יאבצה ותוריש אשונב רתוי קימעמ רקחמ בייחו ,הפוקתה
יאוריה-יטנא השעמכ הרטפל הכילהה תא גיצמ ףסוי-רב עשוהי
ףונה םסק תא ןיבמ אוה .הרטפל הכישמה דוסי תא ןיבמ אוה .קהבומ
ראשו תוומה לא הכישמה ,יטבנה רבעב ןומטה םסקה ,ירבדמה
תא ךפוה וניא אוה .םינש ןתוא לש ריעצה ילארשיל ומסקש םיעינמה
,'הרטפ' והזחמב ןפג ןתנוהי השעיש יפכ ,אלולטאו אכוחל הלא לכ
ךותמ תוגעלנ תויומד םניא ולש הרטפ יכלוה .ןכמ רחאל הנש םיעברא
םניאש יאדוו ,םירוביג םניא םג םה לבא .ךחוגמ יטגפס ןוברעמ
ץראה תבהא לשב קר רבדמה לא תוכשמנה תויטסילאדיא תויומד
שארב תועבונ הרטפל יקימ תא תוכילומה תוביסה .םהב תדקויה
וכרד תא אצומ וניאש ריעצ לש תוישיא תוישפנ תוקעוממ הנושארבו
חילצה אלש רוחב אוה ,ובש ינוציחה םסקה ףא לע ,יקימ .םייחב
.םירגובמה םלוע לש תויוביוחמה תא ומצע לע לבקלו רגבתהל
תובכשה ךותל הלילצ' ולש תרוקיבה רמאמב ,רוהנ רשא רקבמה
-םדוק הרטפל יקימ לש הכילהה תא האור ,'םדאה תושי לש תוקומעה
םירחאה םירופיסב םיריעצה םג ,וירבדל .םומעש לש האצותכ לוכ
לש םומעישב קסוע ףסוי-רב' :וז הביסמ םתומ תא םיאצומ ץבוקבש
,דקש ןושרג (63).'הנידמה םוק רחאל אקווד ופדשנו ונקורתנש םייחה
יכ ןעוט ,'1959 עבטמה לש ינשה דצה' ולש תרוקיבה רמאמב
ךרדמ םידלוס םהש םושמ' םתומ לא םיכלוה םיריעצה םירוביגה
יקימ [...] םהיתוהמאו םהיתובא לש הניב-וניב יסחימ רקיעבו םייחה
םיאטבתמה ,וירוה לש החפשמה ייחב ותליחב ללגב תוומה לא ףחדנ
ןדבאו םינוא-ןיא תשגרהבו אסיג-דחמ תינגרוב-ריעז הרגשב
םירוהה ןיב תינחורו תינימ המאתה-יא .'אסיג ךדיאמ היצנטסיסכאה
לש תוזורבנה רוקמ' איהו ,ץבוקב םירחאה םירופיסב םג תמייק
תיתרבחה תואיצמה ישרש .םתומ לא םתוא הליבומה םינבה
םיריעצו תרערועמ החפשמ םה ,וז תיתונמא הסיפת יפל ,תילארשיה
תעדל (64).'אצומ תשפחמ םהלש תינלוחה היגרנאהש ,םייטורבנ
ישאר עינמ םירוהה לש תינימה היעבב האורה הסיפתה ,דקש ןושרג
תינטשפ הסיפת איה םיריעצה םירוביגה לש תיתרבחה תוגהנתהב
.תרגובמ תיתרבח הייאר תפקשמ הניאש ,תיביאנו
רפוסה יכ תדמלמ ןכא ףסוי-רב עשוהי לש ותריצי ללכ םע תורכיה
לש הייארה תיווזמ תויטילופהו תויתרבחה תויעבב ןנובתהל הטונ
דציכ ראתמ אוה ינייפואה יטסילרוטנה ותביתכ ןונגסב .םירציה םלוע
לש םהישעמבו םייחה תייארב יוטיב םיאצומ הלא םיישונא םירצי
יתרבחהו יטילופה בצמה עקר לע םישממתמ םה דציכו ,םירוביגה
.ויתויומד תולעופ בוש
םתומ תא םיאצומ השולשה .לילעב יאוריה-יתלב אוה רופיסה םויס
ימ לע ןיא' :םהיביואב תחא היירי וליפא תוריל םדיב הלעיש אלב
םיעדוי .וללה םיעלסה ןיב ודלונ .םיעלסב םידש ומכ םיעלבנ .תוריל
קר .םירתוימ םיבורה .םהמ קלחל ךפהיל ךיא הדילמו ןטבמ
הירי תוריל לכונש ילב קוחרמ טאל טאל ונתוא וגרהי .םידיבכמ
םהיתופוג תא וריזחיש הווקמ יקימ תוומה ינפל שממו (65).'תחא
,ונומכ ושעי אלו חקל ודמלי ץראב םירוחבהש' ידכ ץראל תוקסורמה
םייחה תא וכפהי אלש .תוומה םע וקחשי אלש .הרטפ לא וכלי אלש
(66).'הטלורל םהלש
ןכש ,דיתעה קפוד תא ףסוי-רב עשוהי הארנכ שח ורופיס תא ובתכב
,תומולח זוחמ ןיידע השמיש הרטפש ףא ,םישישה תונש תישארב
-ב .המצע תא התצימ הרטפל הכילהה :תישממה התנכס הלטינ
הבש הרטפו ,'םיטהול תולוח' טרסה תא םואבסונ יפר קיפה1960
תחלשמ ,הליל ןודעומב תינדקר ,הניד תסייגמ ,טרסה יפ לע .תושדחל
הקיתעה ריעב הרעמב עוצפ לטומה ,הבוהא ,באוי תא ליצהל ידכ
לע הל רפסמ ,עסמה ןמ עוצפ רוזחל חילצהש ,באוי לש ורבח .הרטיס
תוליגמ ולגתנ הרעמב יכ םג ףיסומו ,ותמשנ תא חפונ אוהש ינפל ךכ
ליצה באויש ,קינצוביק הלצהה תחלשמל תסייגמ הניד .ךרע תורקי
תוליגמה יוליג םע םסרפתהל הווקמה גולואכרא ,וייח תא םעפ
ןודעומ להנמ תאו ,םישוגיר שפחמה יביבא-לת םיקונפת רענ ,תוזונגה
,הנידב קשוח אוהש םושמ םג - תחלשמה תא ןמממה ,קדאצ ,הלילה
רשעתהל הווקמ אוהש םושמ םגו ,הידסחמ ול קינעת יכ ול תזמורה
םע ךרדל םיאצויו םיוודבל םישפחתמ םה .תוליגמה תריכמ רחאל
באוי תא םיאצומו הרעמה לא םיעיגמ םה .םירומחו םילמג ,סוס
.וילע בוהאה לוחמה תא ותומ ינפל וינפל ללוחל הקיפסמ הניד .ססוגה
ץוח םיגרהנ םלוכ ,תונושמו תונוש תואקתפרה רחאל ,רבד לש ופוסב
לובגל הרזחב ויתועורזב העוצפה הניד תא אשונה ,גולואכראה ןמ
תוכיאה תניחבמ .חור לכל תוליגמה ןהל תופפועתמ עקרבשכ לארשי
םינש ןתוא יגשומב לבא ,ידמל תוחנ גוסמ ינקירמא ןוברעמב רבודמ
טרסה השעמלו ,בטיה םימלוצמ םיפונו העונת םע ,שממ טרס היה הז
.לארשיב זא דע השענש תינכט הניחבמ רתויב ללכושמה
אלל רבד לש ופוסב קפוהו ,הלודג תירוביצ היירורעש ררוע טרסה
תולוכשה תוחפשמה .ילארשיה טרסה דודיעל זא ןתינש ןומימה
תא ראתמ טרסה יכ ונעטו םעזב וחמ הרטפל ךרדב וגרהנ ןהיניבש
יבתכמו םירמאמ ועיפוה תונותיעב .תוועמ רואב הרטפל הכילהה
.ותנרקה תא רוסאל ושרדש םג ויהו ,טרסה דגנו דעב םיבר תכרעמ
הרטפל הכילהה אשונ תא ריזחה 'םיטהול תולוח' טרסה ,קפס אלל
.ףסונ הכילה לגל איבה אל אוה ךא - תושדחל
םירפסמש רופיסל הרטפל הכילהה תשרפ הכפה םישישה תונשב
דיל םיפלוחה רפס-תיב ילויטב וא תוקמטצמו תוכלוה רעונ תועונתב
תשש תמחלמ .תליאל םכרדב הרטפל םיכלוהה רכזל הטרדנאה
תלחנל ךפה הרטפ סותימו ,םישדח תועסמ ירגתא המע האיבה םימיה
תשרפ ןיטולחל התצומ אל ןיידע תירבעה תורפסב ,םלואו .רבעה
,הנוכנ החונמ זוע סומע לש ורפס םסרפתה 1982 -בו ,הרטפל הכילהה
.הרטפל הכילהה סותימ תא שדחמ זוע ןחוב ובש הנוכנ החונמ :זוע סומע
המכ ךא ,1982 -ב םנמא םסרפתה זוע סומע לש 'הנוכנ החונמ' ןמורה
,ןמורה (67).רבד ףסומ ,'אשמ'ב 1972 -ב רבכ ומסרפתה וכותמ םיקרפ
אוה ,ויתויושיגר תניחבמ ןהו ראתמ אוהש הפוקתה תניחבמ ןה
הרבחה תפקתשמ ובש ,םישישה תונש לש ןמור רבד לש ודוסיב
תשש תמחלמו ,1965 -ב רופיסה לש ותליחת .1967 ינפל לש תילארשיה
תראותמ המחלמה .וב תראותמה ןמזה תביטח תא תמתוח םימיה
תא תרשבמ איהש רופיסה ךותמ רורב יכ םא ,דבלב ילוש חרואב
.שדח ןדיע לש ותליחת
-ב הרטפל תכלל הסנמ ,הנוכנ החונמ ןמורה רוביג ,ץישפיל (ינוי) ןתנוי
ןב ,ינוי .םישימחה תונש לש תוישממה תוכילהה רחאל רושעכ - 1966
יכינחמ לידבהל) ץוביק ידילי ,תואיצמבש ןיינעמ .ץוביק ןב אוה,27 -ה
תכלוהה דבלמ ,הרטפל םיכלוהה םע ונמנ אל אקווד (ץוביקה
.דורח-ןיע תדילי ,יארובס לחר ,הנושארה
ויבא ,קלוי ,ףסוי-רב לש ורופיסמ יקימ לש 'שולשלח'ה ויבאל דוגינב
רשו תסנכ רבח ,הגלפמב טלוב ליעפ ,ץוביקה ידסייממ אוה ,ינוי לש
םיליפנה רוד .הלשממה שאר ,לוכשא יול לש ונומא שיאו ,הלשממב
דחא דיקפת םינבה רודל ריתוהו ,הנידמה תא הנבו ץוביקה תא םיקה
,ץוביקה לש ינשה רודה ינב תיברמכ ,ינוי .םייקהל ע רומשל :דבלב
ןייטצה ףאו תרייסב םחול היה אבצב .תואדיאו םילימ לש שיא וניא
אל םלועמ .ךסומל יארחא אוה ץוביקבו ,קיפואת תברי'ח לע הטישפב
שבתשמ דחא רבד ,םלואו .ונממ ופיצש המ השע דימת ,וכרד תא רחב
הרה הנומיר ותשאשכ .תלשושה תא ךישמהל חילצמ וניא אוה :ולצא
שח אוה יכ ,הרבוע תא ליפהל התוא חירכמ אוה ,הנושארה םעפב
ללגב :הידגרטב םייתסמ ינשה הנוירה .תורוהל לשב וניא ןיידעש
םג .התמ תקונית תדלונ ,הלפה התוא בקע ומרגנ הארנכש ,םיכוביס
תונוירה ינפמ התוא םיריהזמ םיאפורהו ,הנכסב הנומיר לש הייח
לש בוט דלי היה זא דעש ,ינוי לש ןושארה ונולשכ הז .םיפסונ
.םהידליב םידסיימה רוד ינב ולתש תויפיצה לכב דמע דימתו ,ץוביקה
תא ןיטולחל קיחדמ אוה .תקוניתה תומ םע דדומתהל לגוסמ וניא ינוי
לע חחושל וליפא ברסמו ,היה אל םלועמ וליאכ גהנתמ ,הזה עוריאה
םהייחל סנכנ גוזה ינב ןיב הלחש תוקחרתהה תובקעב .ותשא םע ךכ
ברקתמ תוביסנה בקעו ,ץוביקל עלקנש ןכסמו דדוב שדח הלוע ,הירזע
.הנומירל
תא ומצע לע לבקל ברסמ ינוי םג ,ףסוי-רב לש ורופיסב יקימ תמגודכ
ריכזמ ,ויבא תורצפה תורמל .םירגובמה םלוע לש תויוביוחמה
ופוסבו ,ךסומה להנמ דיקפת תא ומצע לע לבקל ברסמ אוה ,ץוביקה
תא םג ומצע לע לטונ ,ץוביקל לגלגתהש טילפ ותוא ,הירזע רבד לש
ץוצינ ותוא וב שיש ,תואידיא לעב רוחב אוה הירזע .הז דיקפתה
םלועה תמחלמ תוארומ תא רבע ותודליב .ץוביקה ידיליב רסחה
םיצמאמ השוע אוה .תיב ול שפחמ אוה התעו הפוריאב היינשה
.םהמ דחאכ והולבקיש ידכ ץוביקה ישנא לע בבחתהל םישאונ
רסוח לש השוחת הווח אל םלועמו ץוביקב דלונש ,ינוי ,הירזע תמועל
,שארמ יופצ לכה םהבש םייח ,ץוביקה לש הרגש הייחב סאומ ,תיב
ןב רבצה לגוסמ ולש דרמה והמו .וייחל ןכות קינעיש והשמ שפחמו
הדיחיה תויביטקאה ,ןכבו ?לחיימ אוה וילאש יונישה והמ ?ץוביקה
דבלב דחא ןוצר וב ררועמ ולבס .החירבה איה ץוביקה ןב לגוסמ הלש
אל .םוקמ הזיאל .תכללו םוקל רבכ חרכומ' :חורבלו םייפנכ שורפל -
דבל וב תויהל רשפאש םוקמ הזיאל .קוקגנאב .ויאהוא .ויר .תפכא
[...] תרשרשב הילוח אל םהש םירבד ,תינכות ילב םירבד םירוקו
בושחל ינוי לגוסמ הילעש הדיחיה הדירמה (68).'ישפוח םדא תויהלו
םיאניריפ ,הפמה לע םירה יסכור שי' :םיקחרמל החירבה איה
תורכיכ םע רהנ םע תולודג םירע שיו םיטפראק םי'צלאפא םינינפא
שוריפב אוה (69).'תורזו תוזעונ םישנו םיתובע תורעי שיו םירשג םע
רעונה תונחמל המוד אל ץוביקל המוד אל םוקמ לא' עוסנל הצור
םיפמרטה תונחתל המוד אל ,רבדמב םינוינחלו אבצה יסיסבלו
.'ןיסמחה יכומ םיתמצב
יסכר לש היצפואה .םשל אקווד עסונ אוה רבד לש ופוסב ,םלואו
הניא ןיידע רהנה םע תולודגה םירעהו םיתובעה תורעיהו םירהה
םושמ הלשב הניא ןיידע לארשי תנידמ .1967 ינפל לש לארשיב תמייק
םמצע תא שפחל םיריעצ חולשל - תירודו תיתרבח ,תילכלכ - הניחב
רוד - ךכ-רחא דחא רוד קר שממתת תאזה היצפואה .בחרה םלועב
יסכר ןיא ,תורזו תוקוחר םירע ןיא ץראבש רחאמו .ינוי לש וידלי
לש תחא תורשפא קר שי ינוי לש ורוד ינבל ירה ,םיתובע תורעיו םירה
- ךייש יכה שח ינוי וילאש םוקמה אוה רבדמה .רבדמה לא :תוטלמיה
,ץראה תפמ לע הפרח ימתכ ויניעב ויה תוירבדמה'ש ,ויבאל דוגינב
רשא קיתע ביוא ,תנכוסמו הער תוחכונ ,ןולק תוא ,ןווע תרכזמ
תורוניצבו םירוטקרטב םישומח ,ץצוח תאצל םיווצמ ונחנא ותמועל
הנומיר תא ינוי חקול וילאש םוקמה אוה רבדמה (70).'םינשדבו םימ
תעב םג טלמנ אוה וילאש םוקמה אוה רבדמה .םתבהא תישארב
תקוניתה תדיל לע ול העידומ םילוחה-תיב תוחאש רחאל דימ ,הקוצמ
תפוקת ,אבצה ימימ םילודגה תועסמה לש םוקמה אוה רבדמה .התמה
ואצי ןאכמ' :רכזנ אוה דימ בוצוח-ןיעל עיגמ אוהשכ .רבצה לש רהוזה
ינפל ובש ןאכל .לודגה שתכמה ןוויכל תוגוזב יליל טווינל םעפ
םורדב ,יפאס-אב ןדרי תכלממ חטשל הקומע תיליל הרידחמ םייתנשכ
,לכימ םע הבהאה לילב םינושארה םישושיגה וליפא (71).'חלמה םי
תוריהזב טוונמ ומכ' :תירבדמ היוול םימודמ ,הרטפל האיציה ינפל
םילימה רצואב יד (72).'הלילה עצמאב ול רכומ אל ירבדמ בחרמב
םואתפ וילע וכליה ,ירירגס ,רזומ ףושיכ' :םסק וילע ליטהל ירבדמה
תועסמה ןמו הפמה דומילמ ריכהש תומשה לכ ;רבדמה תולמ
םוש ןיא וילעש השרוח רה .ץול רה .ןורזג רה .ןודרא רה :םינומיאהו
(73).'רוחיצ סכרו ףירע רה .השרוח
תכלל תשרופמ הבשחמ וב ןיא הלילה תכשחב ץוביקה תא ינוי בזועשכ
ותאצב דימת חוקל אוה ותואש ,ליגרה דויצה לע ףסונ ,לבא .הרטפל
הניא הרטמה םא םג .בגנה תופמ תא םג ומע חקול אוה ,םיאולימל
תיאשמ ךותב .רבדמה לא איה תיביטקניטסניאה תוכשמיהה ,תרדגומ
הנושארל רשאכ ,גהנה םע החיש ידכ ךות ,ול תרצועש הנשיה 'גדודה
הזע החמש' ,אצוי אוה הילאש הלודגה הקתפרהה תשוחת תא שח אוה
חרזמ לע ברקב ופתכב העיצפה זאמ ול התיה אל התומכש תבקונו
ןכיה וישכע ךלוה אוה ןאל עגרב-וב ןיבה' םואתפ אוה (74),'תרניכה
המלו קשנבו רוגחב המלו ול ןיתממה םוקמה המ ןמזמ ול םיכחמ
שיאש םוקמ ונשי תודגאה תורמוא רבדמלו םירהל רבעמ לא המורד
ןה [...] ןוחצנ רוכשו יח טהולו יח רוזחי אוהו רזח אל דוע יח ונממ
קומחל לובגה תא תוצחל תכללו דיחי םוקל וילע היה רבכ ןמזמ
הרטפל עיגהל םדל םיאמצה םיודבה תא ףוקעל ביואה יבראממ
ול שובכלו לודגה םלועל תאצל ךכ-רחא קרו .םודא עלס תא תוארל
(75).'תוירכנ םירע
וירחאש םוקמ ,םיבר ינמ דחא םוקמ איה הרטפ ,ינוי לש ויתומולחב
ןמזמש םוקמל ,ךרדל יתאצי רבכ ינא יכ' :םירחא הברה ואובי
ץרפמ היאקסיבל ,םודא עלסל ,רבדמלו םירהל רבעמ ,יל םיכחמ
,םיאנריפל ,םינינפאל ,םיטפראקל ,םידנאל ,םיפלאל ,תורעסה
םלועה לא תאצל ,תאזכ הפיאש (76).,היאלאמיה ירהל ,םי'צאלפאל
.'תמא ןמז'ב בתכנש ,ףסוי-רב עשוהי לש ורופיסב תזמרנ קר ,לודגה
איה .תירונ ותבוהא םע דיתעב לייטל לכוי ילואש ךכב רהרהמ יקימ
אוה ךא ,הרטפל הז ומכ זעונ עסמל תמלוה גוז תב ול תיארנ הניא
(77).םלועב דחי םעפ בבותסהל ילוא ולכויש ןימאמ
םהינמויב תרכזנ הניא לודגה םלועב לייטל הפיאשה יכ ןייצל שי
חור תא המלה אלש הפיאש תאז .הרטפל םיכלוהה לש םהיבתכמבו
תונש לש 'םיבוטה ה'רבחה' לש תומולחה ויה אל הלא .הפוקתה
ןייפאש םזימרופנוקה רערעתהל לחה םישישה תונשב קר .םישימחה
תועינצה :הנידמה לש ןושארה רושעב תילארשיה הרבחה תא
,שובלב רתי תוילרבילל םוקמ התניפ םישימחה תונש לש תינטרפסה
רעונה תועונתו ,םיינקירמא םיטיהלל םמוקמ תא וניפ םייסור םיריש
:םיירשפא 'םייל"וח'ה תומולחה ושענ רבכ 1966 -ב .וקמטצהו וכלה
.קשחנ ץפח זוחמכ רבכ ךא ,היח תושממ רדגב אל ןיידע
הלאמ םינוש םניא הרטפל ינוי תא םיליבומה םיפחדהו םיעינמה
רבדמה תא בהוא ינוי םג :'םודא עלסל ךרד'ב יקימ תא םיליבומה
,םירחוס' :םיטבנה םע ההדזמ אוה םג ;תיתד וליפאו תינשוח הבהא
ךרעב .םיכרד-ידדוש םגו ,דסחב-םיאלקח ,םיאנב ,םימחול
,תטלחומ החונמכ ינוי יניעב רייטצמה ,תוומה לא הכישמה (78);'ונומכ
:ולצא הקזח
לע ןומישיב ודבל ידיחי ותסיסג תנומת וב הררוע אל דחפ םוש
גפסנו ויתחת עלבנ ומד ,לפאה לוחה לא וינפ ,ביואה תמדא
ףוס-ףוס ןתונו ופוגמ זקנתמו ךלוהה סרא הז היה וליאכ רפעב
םינידס ןיב ,השק הלחמ תעל ,ותודלי ימיב ,זא ומכ ,החוור
וירוחאמ ,ומא תכימשב הסוכמ וירוה תטימב םירירק
לא ןתנוי ףסכנ תומוצע םייניעב .םיפגומה םיסירתה תילולפא
ינבאמ ןבאל ותוא ךפוהו ךלוהה םירוסימ יקנה הזה תוומה
רק ,עוגעג אלל ףוס-ףוס ,תובשחמ אלל ףוס-ףוס ,רבדמה
(79).'החונמב םייקו
החונמ .תטלחומ הלודג החונמ' לע םלח ףסוי-רב לש ורופיסב יקימ םג
יל ןיאש הז לעו םייחה לש םעטה לעו ילש תועמשמה לע הבשחמה ןמ
(80).'החונמ
םמצע לע לבקלו רגבתהל וחילצה אלש םיריעצ םיראתמ םירפוסה ינש
יקימ ןה .החפשמ תמקהו הדובע - םירגובמה םלוע לש תובוחה תא
בשחנש המ לש ,קויד רתילו ,םרוד לש םיקהבומ םירצות םה ינוי ןהו
.תוזעונ לומגת תולועפב ופתתשהש 'םירטייפ' :םרוד בטימל
הכילהה ןיינעב םגו ,םמלוע תסיפת תא ובציע םייאבצה םהיתונויסנ
תוירבגה ינממס .תיאבצ הלועפבכ הבר הדימב םיגהונ םה הרטפל
לש השוחתה :םירופיסה ינשב יוטיב םיאצומ תאזה הכילהב םיכורכה
ילענל ןתינש בושחה דיקפתה ,לובגל רבעמ תיאבצ הלועפל האיצי
.האיציה ינפלש רעוסה םיבהאה ליל - ןבומכו ,םינחנצה
דואמ םייטסילאיר םהש ,ףסוי-רב עשוהי לצא ןימה ירואיתל דוגינב
םינמזה תא שארמ תננכתמ ,לשמל ,תירונ) םייטסילרוטנ וליפאו
רואיתש ירה (81),('ץוחב תבהוא אל' איה יכ 'תוגוודזה'ל םיחוטבה
ההבגהל הכוזו ,יטסילאיר וניא הנוכנ החונמב לכימל ינוי ןיב לגשמה
לע :ןוחטיבה תוחוכ לש ןימה ייח' ותסמב ,רואל קחצי .תינונגס
יכ ןעוט ,'זוע סומע לצא ינוחטיבהו הפיה ילארשיה לש ותוינפוג
םיריעצ םהינש יכ ,םישנאה ינש תא בהאנש ונתיאמ הפצמ רפסמה'
םגו ,תויהל לוכי ארוקה התא םגו ,ףסכה שגמ שממ [...] םילייחו םיפיו
תיתוברת ותניגנמ ,הזה סקסה םג ןכלו ,הברעב םש יא ,תארוקה תא
תרכינ תמאב ובש םוקמה' אוה ,וירבדל ,סוראה (82).'ךכ לכ
רואיתב אצומ וניא אוה (83).'זוע סומע לצא רבגה לש היצזיגולותימה
,םיברועמ תושגר ונב רוציל לוכיש רבד םוש לכימ םע םיבהאה ליל
,םירפוסה ינשש אוה רורבש המ .הרופאטמ רדגב ראשנ לוכה ותעדלו
םיכיראמ ,הבגומהו ירופאטמה ונונגסב הזו יטסילרוטנה ונונגסב הז
יקימ .םסקהו םינואה יבר םהירוביג לש םיינימה םהיללעמ רואיתב
.הטימב םירוביג םג םה - המחלמ ירוביג קר םניא ינויו
םיסוסיהה תורמל .תוומה לא ורוביג תא חלוש ףסוי-רב עשוהי
תובקעהש ול ררבתה רשאכ ,ךרדה עצמאב יקימ לש ובלב וררועתהש
וייח לש שפנה ןובשח תורמלו ,םתוא וריגסי םינחנצה ילענ וריתוהש
ךישממ אלא ,ויתובקע לע בש וניא יקימ ,הכילהה ידכ ךות ךרוע אוהש
.ןורחאה עגרב שממ ויתובקע לע רזוח ,ותמועל ,ינוי .ותומ לא תכלל
עגמב הנושארל אב אוה רבדמב הכילה ידכ ךותו ,לובגה תא הצוח אוה
.ויתושגר םע יתימא
היה אוהש ,תב ול התיהש תישגר ספות אוה ןוסאה זאמ הנושארל
הרוי אוה ויתושגר תרעס ךותמ .התומב םשאה אוה ילואשו ,אבא
תירבדמה הממדב .ותושרבש תשומחתה לכ תא חריה ןוויכל
אוה ,תושקונ ויניש ,ופוג לכב דעור אוה תויריה רחאל תררתשמה
ףושח דמוע אוהש םואתפ ספות אוה טעמ עגרנ אוה רשאכו ,איקמ
.והומכ םירוחב הברה וחבטנ ובש םוקמב ,תשומחת אלל ,ביוא חטשב
.וכרדל אצי םשמ ,בוצוח-ןיעל ויתוחוכ לכב ץרו ויתובקע לע בש אוה
ההוש אוה ךכ-רחא .ררחשמו לודג יכב הנושארל הכוב אוה םש
ףוסוליפ ןימ ,םיללט השאס לש ותרבחב ,רבדמב םידחא םישדוח
רחאל ,רבד לש ופוסבו ,ותאצ םרטב דוע שגפש ינוהמת ינאיוטסלוט
- תקונית תדלוי ותשא הנומיר .ץוביקל רזוח אוה ,ויתובקע םילגתמש
םע םייח הירזעו אוהו - הירזע לש וא ולש תקוניתה תאז םא רורב אל
רבד לש ופוסב לבקתמ הז רודיס .תקוניתה תא דחיב םילדגמו הנומיר
לא הארנה לככ םיעיגמ םלוכו ,ינוי לש וירוה לש םתעד לע םע
תועדה תוקולח הנוכנ החונמ התוא לש התועמשמ לע .הנוכנה החונמה
ןיעמ הב םיאורה שיו ,הטושפכ התוא םילבקמה שי :םירקבמה ןיב
.ינחור תוומ
ירבדכו ,םישוריפו תורוקיב רופס-ןיאל הכז 'הנוכנ החונמ' ןמורה
םירקבמה תאו םיארוקה תא ליטה' ,ינמכוא-ןייפרוג הקבר תרקבמה
בטוקמ וזל וז תודגונמו תונוש תוכרעה ךכ לע תודיעמ .הכובמל
זוע סומע רחב עודמ איה ונניינעל הבושחה הלאשה (84).'בטוקל
יח ונממ שיאש' םוקמה ןמ וריזחה עודמ ,הרטפל ורוביג תא חולשל
בור .ץוביקה לא תיפוסה הרזחה לש התועמשמ המו ,'רזח אל דוע
,ץוביקה לא הרזחהו החירבה תועמשמב רקיעב םיקסוע םירקבמה
.המצע הרטפל הכילהה לש התועמשמב הבחרהב קסוע םטועימ קרו
תא האור (1982 טסוגוא ,םיינזאמ ,'התיבה בש ןתנוי') ןיירוא תידוהי
ןתנוי לש ותביזע .םדא אוה רשאב םדאה תללקכ רחא םוקמל עוגעגה
ומכ ץוביקל ןוכנש עוגעג - רחא םוקמל עוגעג הרקיעב איה היניעב
רצענ ןתנוי .תיתפרצה היצניבורפב יראבוב םאדמל ןוכנ היהש
וידיב ולרוג תא לוטיל ידכמ שלח אוהש םושמ ךרדה תיצחמב
,תיגיגכ רה וילע תאז הפוכ רפוסהש ינפמ וא ,רחא םוקמל קיחרהלו
חוכב םייוואמה תא עינכמ ,םירחא םיברכ ,זוע סומעש ןוויכ
,ץוביק ינב הקירמאב השגפש תנייצמ תרקבמה .היגולואידיאה
הבתכנ תרוקיבה יכ ןייצל שי .תכל קיחרהל וזעה ןכ ןתנויל דוגינבש
הבש הנשב וליאו ,תיסחי תוחיכש ושענ הלאכ תוחירבשכ ,1982 -ב
ויה םיל רבעמ לא םיצוביק ינב לש תוחירב ,1966 ,רופיסה שחרתמ
ץוביקל ןתנוי לש ותביש תרקבמה תעדל ,םוקמ לכמ .רתויב תורידנ
חילצה אלו ףנככ רבא חימצה אל ןתנוי' :הררב-ןיא-לש-הביש איה
ןמ קתניהל
.'וירוה לש הרירב-ןיאה
(3.9.82 ,בירעמ ,'תרחא העד - הנוכנ החונמ') (ןימולפ) למרכ ילינ םג
אומגל חוכה ול דמע אלש הז' ,דיחיה לש הסובת ץוביקל הרזחב האור
הביש אל שוריפב תאז ,היניעב .'םהילא האצי ושפנש םיקחרמה תא
םיאורה םירקבמל תדגנתמ איה .הררב רסוח לש אלא המלשה לש
םוקמה ,התעדל .ורקיעב יתרבח וא יטילופ רפס 'הנוכנ החונמ'ב
.םייתרבח וא םייטילופ אלו ,םיילסרבינוא םיכרע םיגציימ םישנאהו
יטרפ וכות לבא ,תיצוביק ,תיתרבח םנמא איה רופיסה לש הפיטעה
.ימיטניאו
תשיטנב האור (20.8.82 ,ץראה ,'םינבו תובא') ןייטשנבול-ןדס ילינ
ישוק ללגב יוצמה ךותב םייקתהל תישפנ תלוכי-יא ץוביקה
אוה .הרורב תילכת רסח התעדל אוה ןתנוי לש דרמה .ילאיצנטסיזקא
ןיא רבדמב םג לבא .וב םייקתהל תלוכי-יאמו יוצמה תלילשמ עבונ
הזכ 'ימצע שומימ' .םיחותפ םיבחרמ תעימג דבלמ רבד םישגמ אוה
דרמה רחאל םייקה לכ .ךכמ רתוי אל ךא ,םייחב ותוא ריתומ ןכא
העיבק דצל ,םלואו .היתפאב תלבוגה הדימב יוצמה םע המלשהה אוה
יכ םג רבדמב ינוי לש ותוהש לע תרקבמה תרמואו הפיסומ וז
ותוא תרענמ רשא איה תיתימא תודידב ךותב תוומל ותוכימס'
,םייחה לא ותוא הריזחמו ,דחי םג הנכסב תורגתהה ןמו ויתועיקשמ
הטקשה תורשפתהה לא רתוי רחואמו ,הליחת תוקרפתהו רבדמ ייח
-לע חינהל ןתינ ךכ ,תוינוניבה םע הטקשה תורשפתהה .'תוינוניבה םע
רסוחו היתאפא ךותמש המלשה איה ,תרוקיבה לש ןושארה הקלח יפ
.הררב
וניא (10.9.82 ,רמשמה לע ,'הרעס םרטב החונמל זוע') ינרוגה םהרבא
אוה .ותרזחל אל םגו ,ינוי לש ותביזעל שממ לש הקמנה םוש אצומ
ןתנוי לש ותוואתהל םג יכו ,קמוע לש דממ תויומדב רסח יכ רובס
ראתל הסנמ זוע סומע ,ותעדל .רבסה לכ רבד לש ופוסב ןיא רבדמל
לש רכיהה ינמיסמ דחא אוהש ,ילארשיה טקשה-יא תעפות תא
,ונילא ונתאמ חורבל ךרוצה ,ונלש תונבצעה' :םייח ונא הבש הרבחה
םתריצי סנרפי ,ונב עובטה ,הזה טקשה-יא [...] תועסמה .םידודנה רצי
תא אטבל חילצה אל זוע סומע ,ותשגרהלש אלא .'ףיסויו םירפוס לש
.תענכשמ הרוצב הזה טקשה-יא
,תונורחא תועידי ,'הירוטסיהה לש הבל בלל הפיאשה') דקש ןושרג
תולובגל .ץוחמ לא ץורפל' ןויסינ הביזעב האור (2.7.82 ,25.6.82
םידנאה לש ,הרטפ לש ,הברעה לש "חותפה קפואה" לא ,המרונה
הריציל הוולתמה תיגולואידיאה תונשרפה ,ותעדל .''וכו םיטפראקהו
תויוחתפתהה לכ אלו ,הלילעה תוחתפתה תניחבמ תקדצומ דימת אל
היהשמ רתוי תענכשמ םייחב ןתנוי לש ותוראשיה .תוקמונמ הלילעב
הקמנהה םג ומכ ,ותודרשיהל הקמנהה ךא ,הרטפל ךרדב ותומ ענכשמ
םייחל ןתנוי לש תינאיוטסלוטה הבישה םג .תענכשמ הניא ,ותחירבל
רכיא תועצמאב לאגנה רייפ ומכ) םיללט השאס לש ותומד תועצמאב
,תומדב תימינפ הזיחא הל ןיאו תענכשמ הניא (םולשו המחלמב יסור
םא .ןתנוי לש יתימאה ויבאמ רתוי יבויח הז בא דציכ רורב אל ןכש
:'תובאה יכרדב רבד לש ופוסב םיכלוה םינבה' והירה ,רדגומ רסמ שי
ונסור ךכ ,ונסורו וסיופ ,ותיוב תובאה לש םיירציה תוחוכהש םשכ'
סומע חילצה רקבמה תעדלש אלא .'םינבה לש םיירציה תוחוכה םג
םינבל רשפאמ וניא ןמורה .תובאה תויומד רואיתב רתוי הברה זוע
ועיגהש ינפל וקתושו ותיוב םינבה .ותוצמלו םהלש דרמה תא אטבל
.ןמורב שממ לש יוטיב ידיל
רפס בתכ זוע סומע יכ ןעוט (20.8.82 ,רבד ,'ןוכנה עגרב') רבח ןנח
תודידרה תא טופשל יואר הנממש אצומה תדוקנ ותעדל תאז .יטילופ
לש יטסילאירה תונמיהמה רסוח תאו תויומדה לש תיגולוכיספה
סומע חילצמ וז ךרדב .םידחא םירקבמ ונייצ םתואש ,הלילעה חותיפ
יגולוכיספ ןויפאל הוולתמה החילסהו הנבהה טקפא תא לרטנל זוע
תיטילופה הרימאה תא שטשטל היה לולע הזכ טקפא .קהבומ
תנכוסמה תונקתפרהה' ,רבח ירבדל .ןמורה לש ורקיע איהש ,תטפושה
תמייתסמ הניא ומצע תא שממל ידכ הרטפל ךלוהה ץישפיל ןתנוי לש
שקיב ונממש וילשה ץוביקה לא התיבה ותרזח ךא .יזיפה ותומב
רוד לשו ולש םינוא-ןיאו תופייע ,ישפנ תוומל תודע איה ץלחיהל
.'ןמורב ויגצייממ אוה ץישפיל ןתנויש ,הדובעה תעונת לש םינבה
תמחלמ םרטבש הפוקתב דוע םינומט ,רקבמה ןעוט ,ןולשיכה ישרוש
הטילשל האיבהש ,וז המחלמב האורה הפקשהל דוגינב - םימיה תשש
תיטילופה תכרעמה לש התעיקשל יזכרמה םרוגה תא ,םיניטסלפה לע
תעונת לש ריעצה רודה גיצנ ןכ םא אוה ץישפיל ןתנוי .הקיתווה
.ץוביקה לשו הדובעה תעונת לש םנולשיכ אוה ונולשיכו ,הדובעה
תפקשמ ,'םימחר אלמ לא' תליפתב הרוקמש תרתוכ ,הנוכנה החונמה
.הדובעה תעונת לש ישפנה התומ תא
דמוע (4.2.83 ,21.1.83 ,הפוצה ,'הקעומ - םדאל םדא') טאלב םהרבא
הרשיבש השיטנ - םתיב תא םירוהה רוד לש םתשיטנ ןיב לדבהה לע
ויתוביזע ןיבל - 'דחאכ תילאנוסרפו תימואל הלואג לש הזופרומטמ'
ךלהמב חריה רבעל תויריה .רדגומ דעי ןהל ןיאש ,םינבה רוד לש
םג ךכו ,בל-ךרומ לע ותעדל תודיעמ הרזחב הצירהו הרטפל עסמה
לכ הירוחאמ ןיאש העינכ תאז ויניעב .םירבדו ןיד אלב ץוביקל הבישה
שפוח שפחל ידכ ךלהו םוקמל הקיזה ול הדבאש ,ןבה ןתנוי' :תועמשמ
.'ירסומ ךוכיס לכ אלל ,היהש ומכו ,לכסותמ התיבה בש ,הרטפב
לש תטלחומ העינכ רקבמה יניעב איה ץוביקה לא ןתנוי לש ותביש
איה תיתרבח היצקידניא וא והשלכ רסמ שי םא' :ללכל דיחיה
.'ללכל דיחיה תעינכ לע העיבצמ
הרבחה לש רורב ןוחצינ אקווד ץוביקל הרזחב םיאורה םירקבמ שי
,רמשמה לע ,'דועיה תייעב') ינמכוא-ןייפרוג הקבר תעדל .תיצוביקה
ידי-לע דועייה תלבק תייעב' איה רפסב תיזכרמה היעבה ,(19.11.82
םהמ םיבר יבגלו ,םלוכ ץראה ידילי תייעב יהוזו .םיכישממה רוד
םיחרוב ןיא' יכ איה התנקסמ .'םתדירי םע וליפא תמייתסמ הניא
האור הניא תרקבמה .'ונממ חורבל חילצה אל ןתנוי םגו הז לרוגמ
,לשמ ןיעמ הז התעדל .תויטסילאיר תורמוי לעב רפס 'הנוכנ החונמ'ב
.הרוהט תילאוטקלטניא היצקורטסנוק וא
םירקבמל דגנתמ (22.10.82 ,בירעמ ,'תרחא החונמ') רהוז לאירוא
ותרזחב' :ינחור תוומו הררב רסוח ץוביקל ןתנוי לש ותרזחב םיאורה
,הלבס לכ לע תיצוביקה הרבחה םע המלשהה ןמ שי התיבה ןתנוי לש
ןתנוי ותעדל .השלוחכ האור וניא אוה ץוביקל הבישה תא .'היתולחמ
לע רבג אוה .ותיבל בושל ותלוכי םצע איה הכפהמה ;הכפהמ עצבמ
שלושמה .רתוי קזוחמ וליפא ילוא ,תרגסמה לא רוזחל חילצהו ומצע
.הנוכנה החונמה איהש ,תיצוביק הילידיאל ליבוי הירזע-ןתנוי-הנומיר
.לארשי אוה הזה שלושמה' :ומצע ץוביקה למס אוה הזה שלושמה
םג .'תלשלשה תכשמנ ךכו ותיב לא בשה ןתנוי אוה הזה שלושמה
ויתס ,חיש ילע ,'יטנמור שלושמה תילארשיה הרבחה') יקחצי הידידי
התיה רבדמל הכילהה .המלשהו סויפ ץוביקל הרזחב האור (ד"משת
הלוגה-ןב הירזעו ץראה-ןב ןתנוי ,ץוביקל הרזחה םעו ,קרס תכילה
לע המשב תזמרמה - המענ תא םידילומו הנומיר תא םהינש םירפמ
.דיתעל תימיטפוא הייפיצ
(4.5.83 ,25.2.83 ,ץראה ,'"ילארשיה בצמה" לע יטנג טביה') ןרוא ףסוי
תא ,לרוגה וא ,הרקמה ול ןמיז אלוליא חרוב היה אל ינוי יכ רובס
תא ,ותבלכ תא ,ותשא תא דיקפהל היה לוכי וידיבש ,ןילטיג הירזע
תא בוזעל ןתנוי הצר תמאב ול .וירוהל הגאדה תאו ךסומה לוהינ
ןעטש ,יקצורט ןימינב לש ורשועב רזעיהל תולקב היה לוכי ץוביקה
אוה השעמל .תינקירמאה היצפואב רחוב וניא אוה לבא .וילע תוהבאל
תשרל ונממ הפצמה ,ויבא ץחל ינפמ רקיעבו ,ושפנ ישקבמ ינפמ טלמנ
לש ושרוי תויהל יואר וניאש שח אוה .תלשושה תא ךישמהלו ותוא
אבא לא ברעב תכלל ,חורבל םוקמב ,לגוסמ יתייהו [...] יאוולה' :ויבא
יל דירוהל ליחתת .השקבב .דקפמה ןכ :ול דיגהל טושפו ילש
ץוביקה ןמ ותחירב תא רידגהל חילצמ אוה רבדמב קר לבא .'תומישמ
רדעה הצקב הלט' תויהל דוע הצור וניא אוה .ויבא דגנ תודרמתהכ
תא רידגהל ינוי לש ותחלצה .ךישממו שרוי תויהל הצור וניא ,'םהלש
ול תרשפאמו וייח ךלהמ לכ תא ול הריהבמ ונממ ויבא לש תויפיצה
לע טילחהש םשכ .רבדמב הייהשה ישדוח רחאל ץוביקל רוזחל
ול אצמנ רשאכ קר חרבו ,שממ חורבל זעהש ינפל הנשמ רתוי החירבה
ותורעתהל שורדה ןמזה קרפ ךשמל הברעב ההתשמ אוה ךכ ,ףילחמ
תיעבטה הרירבה יקוח יכ ןעוט רקבמה .ויבא לש ושרויכ הירזע לש
ןתנוהיש םשכ .ידוהיה םעה לש תיטנגה תויכשמהה תלעותל םילעופ
ןתנוי םג ךכ ,תלשושה תא ךישמהל יואר אצמנ אל לואש לש ונב
ימצע םע תושעל יל ראשנש המ לכ' :יואר יתלב ומצע האור ץישפיל
הלילב רחמ וא הלילה תכלל הז ,יל היהש המ לכ םהל יתתנש ירחא
לש ןברוחמה ןבה השעש ומכ קוידב ןיינעה תבוטל תומלו הרטפל
קר םולכל בוט היה אלו ךולמל בוט היה אלש ך"נתב ךלמה לואש
תמאב בוט אוהש ימל םייחה תא ותומב תווצלו תומלו םחליהל תכלל
המ לכ :שממ תומל וילע ןיא רקבמה תעדל .'הנידמל ליעוהל לוכיש
תאז תאו - ונממ יוארה הירזעל ומוקמ תא תונפל אוה ונממ שרדנש
.ובושב השוע םנמא אוה
רבמטפס-טסוגוא ,םיינזאמ ,'ךשוחה ןיתממ ברעמב') דניורפ בקעי
לש יפיצפסה המוקמב רתוי דקוממ חרואב ותרוקיבב קסוע (1984
םיבחרמ ,רוסא םוקמ ,ובאט ןימ איה הרטפ .השעמה רופיסב הרטפ
שאונ ןויסינ איה הרטפל רוביגה לש הכילהה .תואיצמל רבעמש
.םירוסאה םיבחרמה לא תאצלו ידמ סוחדה סומסוקה ןמ ץלחיהל
תולובגל םיהז היווהה תולובג .ןולשיכל ןודינש עסמ הז לבא
גרוחש ימו ,תידעלבה היווהה אוה ינידמה סומסוקה ,םיינידמה
לש סומסוקה .ריחמה אולמ תא םלשמו ובאט לע רבוע הלא תולובגמ
ורובטבו לארשי תולובג םה ויתולובגש לגעמכ רייטצמ הנוכנ החונמ
ןמ טמתשהל ןויסינה אוה הרטפל עסמה .היווהה זכרמ ,ץוביקה ןכוש
.תועמשמ םייחל קינעהל יושע - אוה קרו - אוהש ,ירוטסיהה דיקפתה
תרצונ ץוביקל ןתנוי רזוח רשאכ קר .ןולשיכל עסמה ןודינ ךכ םושמ
.םולשב ומוקמ לע אב לוכהו ,הירזע ןיבל וניב היצרגטניא
הכילהה תא האור (1982 רבמטפס ,77 ןותיע ,'ןטק לודג') רסונג הריאי
םלוע ןיאש ,המומע הרכה ךות' חרוב ןתנוי .יגולותימ עסמכ הרטפל
ינוציחה ףונה .'דבאתהל רמולכ ,"הרטפל תכלל" רשפא .רחא ירשפא
םישתכמ ,םירוחשו םימודא םיקוצ ,ההכו הרירק שא) רבוע אוה ובש
ןויסינ אוה ולש עסמה .'תפות' ןיעמ אוה (תוארונ םימודק תויחכ
הנבמ איה לואשל הדיריה .'ינא'ה שופיחל ךרד ,תימצע המשגהל
רבעמ ונחבמל יתורפסה רוביגה תא חלושו היצאוטיסה תא היבגמה
ךפהמ רבוע ינוי ,ןכאו .ומע דדומתהלו ולרוג לע עדי שוכרל ,םייחל
אוה וילאש גשיהה ,תרקבמה תעדל ךא ,םינתיאה תודדומתה דיכ ךות
קיספמ אוה - ויפואב ינוריא גשיה אוה וז תודדומתה תבוקעב עיגמ
ההבגה ,םיילאיר םירמוח בלשמה שולישמ יונב רפסה ,התעדל ...ןשעל
גשיהב יגולותימה עסמה םייתסמ ךכ .תינוריא הכמנהו תיגולותימ
.תומשגומ ןניא תורטמה ראש וליאו - ןושיעה תקספה - דחא ישממ
ץראה תופמ ללוכה ,ולש ינחורה דצה לימרת' ץוביקל הרזחה רחאל
רפסב תויומדה .'היהשכ לד ,ורקיעב ,ראשנ ,רגבתהל בוריס תויווחו
תונתשה אל - שממ לש תוביטנרטלא ילב ,שארמ רכומ טירסתבכ' תוענ
עסמה ןמ אופא רזוח ןתנוי .'התשיטנ אלו הרבחה יוניש אל ,םינפבמ
.ירסומ ךוכיז וא החימצ ,יוניש םוש הווחש אלב יגולותימה
,חיש ילע ,'זוע סומעל הנוכנ החונמב ןויע') םתור-רוגיבא הלאירבג
:יגולותימ עסמ לש תועמשמ הרטפל תדחיימ איה ףא (ד"משת ויתס
ידכ ,םייחה לובגל רבעמ לא הכילה לש ןויבצ תשבול רבדמל הכילהה'
רוצילו סותימ רובשל .יח ונממ רוזחלו ומצע תוומב ןיעב-ןיע טיבהל
(לכימ) סוראה םע ףושחה שגפמה תא ןתנויל ןמזמ רבדמה .'סותימ
םישגפנ הבש תמוצה' איה הרטפ .(הרטפל הכילהה) סוטנתה םעו
תארקל ומכ הרטפל ךלוה ןתנוי .'יחצנה םע יטסאיגרואהו ילאטיוה
,םודאה עבצב - ןמשב יוצמ הרטפל הנומיר ןיב רשקה .תרחא הנומיר
אוה תכלל ליחתמ ןתנוישכ .ןהיתש לע ךופשה תמהו ןבלה חריה רואב
רשאכ לבא .'תויעב ןיאו שפוח שי [...] שפוח יל שי תע' :ומצעל המדמ
,ותמוהש םייחהו םיתמה תוחור :תונשיה תויעבה תולוע חריה הלוע
,וירוה יפלכ ,םיילאיצנטופה ויאצאצ יפלכ ,הנומיר יפלכ םשאה תושגר
הביסה תא ןיבמ אוה ףוס-ףוס .חריה רואל ותמשאל עדוותמ ןתנוי
םישאמו חצורכ ומצע לא עדוותמ אוה .ותאצות תאו תקוניתה תומל
תוביוחממ ,תוירחאמ שפוח ,טלחומ שפוחל םדאה יפוסיכ .ומצע תא
תוחוכ ךא .ותומ לא םדאה יפוסיכ םקמועב םה ,לועב האישנמו
ותינסחמ תא ןקורמ אוה .ולש תוומה יעוגעגמ םיקזח ינויבש םייחה
לא הכילה' ,תרקבמה תעדל .ומצע תוומב הרוי אוה וליאכ חריב הרויו
הכילה לש תימצע הילשאב הוותסמה ,תוומה לא הכילה איה רבדמה
הנבה ךותמ םייחה לא הרזחל רבד לש ופוסב הליבומ איהו ,םייחה לא
ינוי לש ותרזחב ואר םירקבמה ןמ םיבר םא .'ןידה תלבק ךותמו
הכילהה תגצומ ןאכ ירה - ישפנ תוומ וליפאו ,העינכ ,השלוח ץוביקל
וניא ןתנוי .ירסומ ךוכיז לש וליפא ילוא ,יוניש לש ךילהתכ הרטפל
.הנוש םדא רזוח אוה - אציש יפכ התיבה רזוח
עסמכ הרטפל עסמה רואית לש רתויב הצממהו המלשה תונשרפה
יפיטיכראה יפואה .היחל לא ןיב ורפסב ןבלב הרבא לש איה יגולותימ
םג - 'עסמ' הלימה לע הרזחה םצעב רבכ זמרנ ,וירבדל ,עסמה לש
,ולש האיציה לבא' :ןנוגתמה הירזע ירבדב םגו ,ןתנוי לש וירוהרהב
.'יתמשאב הרק אל הז - עסמה ,העיסנה אל ,תרמוא תאז ,העיסנה
םע סייפתהל ידכ :ינאיגנוי שוריפ הרטפל הכילהה תא שרפמ ןבלב
תדרל םדא בייח 'תוימצע'ל עיגהל ידכו םיינושארה שפנה תוחוכ
.וייותיפלו ןוקרדה ימיאל ומצע ףושחלו לואשל
םירותיווב ךורכו דואמ דבכ היה ץוביקב היצזילאיצוסה ךילהת ריחמ
ןתנוי רהרהמו רזוח ,'רתוומו רתוומ ינא ילש םייחה לכ' .םיידימת
תנעטל .טרופסה שרגמ לע ,אבצב ,םיקחשמב ,התיכב - בושו בוש
.תמ 'הלוחה' לבא ,החלצהב םייתסה הז היצזילאיצוס ךילהת ,ןלבלב
,ןבלב ירבדל ,הרטפל עסמה .הממש רבדמל םימוד ןתנוי לש וייח
ץק תא םלגמ אוה .הכ דע ןתנוי ייח לש ךופהה בטוקה תא םלגמ
תרגסמ לכ לש השיטנה תא ,טלחומה רורחשה תא ,םירותיווה
תרמשמ ,ןעוט אוה ,ךכ לע ףסונ .(הנידמ ,ץוביק ,החפשמ) תירשפא
ןאכ ויה הנובלו רומ') תרשואמו העורפ ,תילילא ,תיאמק היווה הרטפ
יחבז םע המיז לש םינחלופ ,ורמיז םירמכו תונהוכ ,םינמזה תמדקב
,ויבלש לכב ליבקמ ןתנוי רבועש יתייווחה ךלהמה ,ותנעטל .('םדא
תוימצעה תאיצמ ךילהתל ,ותוא םישמשמה םילמסבו םיביטומב
לש לפאה םדצ םע תורבחתה ותילכתש עסמל אצוי ןתנוי .גנוי ראתמש
אוה הז עסמ ךלהמב .הכ דע וינפב המסחנש שפנה תיעקרק םע ,םייחה
ןחבמב דמוע אוהש רחאלו ,תוקהבומ תויזויגילר תויווחל הכוז
,יזויגילר עינמ שי עסמל .שפיחש םייחה תא אצומ אוה לואשל הדיריה
ךלוה ןתנוי' :דעצ דחא דעצ הז עינמ זוע סומע ףשוח רקבמה תעדלו
םירווחמ ויעינמש אלב הרטפל הכילהה לש ירבצה סותימה ירחא יבש
:היופצ יתלב תועמשמ הז עסמל רבחמה קינעמ ובג ירוחאמ .ירמגל ול
לא ,םלועה תיעקרק לא עסמל ךפוה שפנה תיעקרק לא עסמה
ןמורה ןמ םיבר םיטרפ ואיבהב וז הזת חתפמ ןבלב (85).'לואשה
השאס לש ודיקפת לעו עסמה לש יזויגילרה יפואה לע םיזמרמה
ןמ תרכומה תומדה דיקפת תא ריכזמה ,ינוהמתה ןקזה ,םיללט
תוצחל תמל עייסמש ימ לש ותומד ,תירצמה וזמו תינוויה היגולותימה
לא הדיריה תלמסמ גנוי ירבדל .םיתמה םלוע לא וכרדב רהנה תא
תויורשפא לכל תועדומ - רמולכ ,עדומ-אלה יקמעמל הלילצ לואשה
תררועמו הביאכמה השיגפה תאז .תוימסוקהו תויגולוכיספה םויקה
.םיהולאה 'זאמיא םע ,תוימצעה םע המיאה
ותעדל איה וז האוושה .הנומיר ןיבל הרטפ ןיב הלבקה אצומ ןלבל םג
ןתנוי לש הרידאה ותקושת .ןמורה לש רתויב םייוסחה וידקוממ דחא
הליבקמ ,םייחה לשו תוברתה לש לפאה םדצל ,הרטפל רודחל
לש ועסמ' .הנומיר לש התייווה לא ,תחא םעפ ולו ,רודחל ותקושתל
הקושת ידיב החנומה עסמ ,הנומיר לא עסמכ והומכ הרטפ לא ןתנוי
ןבלב רזענ הלבקהה ךרוצל (86).'הייווהה תיעקרקב תעגל הריבכ
לש םיחיכשה הילמסמ אוה ןומירה :תינוויה היגולותימה ןמ םילמסב
תלא םג איה ,לואשה תלא ,הנופסרפ .םיתמה םלוע תלא ,הנופסרפ
.תוומו םייח התייווהב תדכלמ איה - ףסונ ןפ הל שי רמולכ ,תואלקחה
,הרטפ םיאפרה ריעל םגו הנומירל ינייפוא תוומו םייח ןיב הז רושיק
.םייח ןתנוי אצומ הב אקווד רשא
םידומע המכ דחיימ רקבמה .חריה תיילע םע ואישל עיגמ עסמה
ףקתשמ הבש ךרדלו ,גנוי לש ותנשמב חריה רוא תועמשמ חותינל
תכסמב רבדמה תא שיבלמ חריה לש ףוסכה ורוא .ןמורב הז ןיינע
םירוסה ןהבו ,םיתמ תוחור ףקומ אוה יכ המדמ ןתנוי .תוומ
,הרטפל עיגמ וניא םנמא אוה .ותשאו וירוה ןכו אבצב גרהש םינדריהו
םלועל רבדמה תא ךפוהה ,חריה רוא תעפשהב ךא ,וצפח זוחמ
,חריה רבעל ותשומחת תא ןקורמו תוומ תמיא אלמנ אוה ,םיתמה
קרופו ויתובקע לע בשה ןתנוי ,הזה עסמה ןמ האצותכ .תוומה למס
םירקבמל דוגינב .הכילהה ינפלש ןתנוי וניא לודג יכבב וירוסיי תא
תובקעב ןתנוי לש ותומדב יוניש םושו תוחתפתה םוש ואר אלש ,םיבר
תובקעב .תיתד בל תכיפה רבע ןתנויש עבוק ןבלב ,הרטפל עסמה
הינומרהה תשוחת תא שוחל הכוז אוה ול העריאש בלה תכיפה
ךפוה םג אוה וז בל תכיפה תובקעב .ותשא הנומיר השחש תוכיישהו
דוסי ,יאמק-ידילי דוסי הב שיש תומד - םיללט השאס לש וילכ אשונל
.השודק לש
אל רדסב תויהל' ידכ אל ,ןמזה לכ רתוול ידכ אל ץוביקה לא בש ןתנוי
וניא םוניהיגה יכ עדוי אוה תעכ (87).'םיניינע תושעל אל טסיאוגא
תאו ,תלוזה ןמ טלחומה רורחשה םג אוה םוניהיגה - ודבל תלוזה
וייח תא להנמ אוה התע .הלאה םיבטקה ינש ןיב אוצמל שי םייחה
,הירזע םעו הנומיר םע תויחל רחוב אוה .ןוכנ ול הארנש המ יפ-לע
תונקת ןיב ןוזיא אוצמל חילצמ אוה .לבוקמה יתרבחה רסומל דוגינב
דואמ הנוש רזחש ןתנוי ,וז תונשרפ יפ-לע .ותוימצע ןיבל הרבחה
.בזעש ןתנוימ
ועסממ ןתנוי לש ותרזחב האור וניא ומצע זוע סומע םגש חינהל רתומ
החונמו סויפ לש טקא אלא ,הררב רסוחמו ןולשיכמ תעבונה הרזח
טסינוגטורפה' :'לאמש לעו ןימי לע' ורמאמב בתוכ אוה ךכו .תיתימא
הספוקב סכלאו ומוס ,רוביגה לש ביריהו רוביגה ,טסינוגטנאהו
םהש קר אל רבד לש ופוסב ,הנוכנ החונמב ןתנויו הירזע וא ,הרוחש
רבד קר אל הזו .גזמתהל :הזמ רתוי םיצור םה ,סייפתהל םיצור
ול תארוק היסנכהש המ ,תיטסימ תודחא וזיאל ךלוה הז ,יטססניא
(88).'"יטסימ ןוינומוק"
שולש תולוע הנוכנ החונמב תוקסועה תורוקיב לש הז רחבמ ךותמ
:תוירקיע תושיג
-םיישיא םיחנומב וילא הרזחהו ץוביקה תביזע ןויסינ תסיפת Bu
תשלוח ,רחא םוקמל םדא אוה רשאב םדאה יעוגעג :םיילסרבינוא
יפ-לע .תומולח שממל ישוקה ,וייח תא תונשל ונממ תענומה דיחיה
הריחבכ תספתנ הניא החירבה דעיכ הרטפב הריחבה ,וז תונשרפ
לכ - רחא םוקמ תגציימכ הרטפ תא הארנ ןכ םא אלא ,תיתוהמ
,תעלבומ החנה תאז ,םלואו .עיגהל רשפא-יא וילאש - רחא םוקמ
.וז הסיפת תואטבמה תורוקיבב שרופמב תניוצמ הניאש
הרזחה תאו הביזעה תא םיספות םירקבמה תיברמ Bu
ןיב טקילפנוק ,ילארשיה טקשה-יא :יתרבח-יטילופ טסקטנוקב
,ידוהיה םעה לש תיטנגה תויכשמהה לע קבאמ ,םינבל תובא
ןמ חורבל תלוכי רסוח ,הדובעה תעונת תומ ,ללכל דיחיה תעינכ
,הימגפ ףא-לע תיצוביקה הרבחה םע המלשה ,ירוטסיהה לרוגה
לש דחוימה הדיקפת .הרירב רסוח ךותמ תיצוביקה הרבחל העינכ
ילואו ,וללה תורוקיבה תיברמב שגדומ וניא החירבה דעיכ הרטפ
הרטפ ,תוומב ךורכה םוקמכ הרטפ :וילאמ ןבומכ חקלנ טושפ
הרטפ ,שפוח למסמה םוקמכ הרטפ ,ךרד-ישפחמ םיריעצל דעיכ
םיטעמ קר ,רומאכ ךא .וילא תכלל רוסאש םוקמ - ובאט ןימכ
לש ותריחבב ןוידל דבכנ םוקמ םידחיימ וללה םירקבמה ןיבמ
.ורוביג לש הכילהה דעיכ הרטפב זוע סומע
יגולותימ עסמ ןיעמ הרטפל עסמב םיאורה םירקבמה Bu
הכילהה דעיכ הרטפב זוע סומע לש תיפיצפסה הריחבב םיקסוע
םינעשנ הלא םירקבמ .םירחאה םירקבמה לכמ רתוי ורוביג לש
לעו ,תירצמה וזמו תינוויה היגולותימה ןמ םיביטומ לע רקיעב
שופיחל עסמ אוה הרטפל עסמה ,םהיניעב .גנוי לש ותנשמ ירקיע
,עדומ-אלה לא הלילצ ,'שפנה תיעקרק' םע תורבחתה ,'ינא'ה
.ןוקרדה לש וייותיפל הפישח ,תוומה םע שגפמ ,לואשה לא הדירי
םוש לע הזכ חפנב תונשרפ ןעטמ היפתכ לע תאשל תלגוסמ הרטפ
,ידוחייה יטבנה הרבע ,הלש המודקה הירוטסיהה :הינייפאמ
ןבומכו האלפומה התורמתשה ,םיאפר ריע התויה ,דחוימה היפוי
,םוקמ לכמ .םישימחה תונש זאמ הב הרשקנש תוומה תליה -
רשקהב הרטפ לש היתולוגס תא תושיגדמ וללה תורוקיבה
ךורכה תוומה ןחלופ לש רשקהב רשאמ רתוי הלש ירוטסיהה
,תיסחי שדחה הזה תוומה ןחלופ .םישימחה תונש לש תוכילהב
תאזה םיאפרה ריעב ןומטה תוומה דוסי תא םיצעמו ריבגמ קר
לוכיש ונל בורקה רוזאב רחא םוקמ לע בושחל השק .המצעלשכ
,הלאכש םיריבכ םייגולותימ םינויפא לעב תונשרפ ןעטמ תאשל
.ןיטולחל ךרפומ האריי רבדהש אלב הז ןעטמ תאשונ הרטפ ךא
איה עסמל דעיכ הרטפב זוע סומע לש ותריחב יכ רמול רשפא םוכיסל
םוקמה איה הרטפ .1967 ינפל לש לארשיב תיחרכה הריחב ילוא
רתויב ירבדמה ,רתויב ןכוסמה ,רתויב זעונה ,רתויב קוחרה
תא חלוש זוע סומע םנמא .1967 דע םייק היהש רתויב יגולותימהו
םוקמ םוש היה אל לבא ,טעמכ םינש רשע לש רוחיאב הרטפל ורוביג
ינפל וחתפנש םימוצעה םיבחרמה .ותוא חולשל היה לוכי וילאש רחא
םהבש ןושארהו ,םימיה תשש תמחלמ תבוקעב םילארשיה םילייטמה
שוביכ הימימ דוע םיקהבומ םילייטמל הכישמ דקומ- יניס יאה יצח
לש תולייט .1966 -ב םולח תקזחב וליפא ויה אל - 1956 לש רצקה
וליפא 1966 -ב הדימ-הנקב תמייק התיה אל בחרה םלועב םיאלימרת
םינש ברעמב הלחה תאזכש תולייט .ברעמה לש עפשה תורבחב
.ןכמ רחאל רושעכ קר העיגה לארשילו ,ךכ-רחא תורופס
תוכילהה רחאל רושע טעמכ הרטפל ורוביג תא חלוש םנמא זוע סומע
הכילה הניא הרטפל ץישפיל ןתנוי לש הכילהה לבא ,םשל תוישממה
,םיעשתה תונשב ועריאש הרטפל תוכילה המכ תמגודכ ,תיטסינורכנא
ןיידע תאז (89).תויטסינורכנא וא תוינוהמת תוכילה ןרידגהל ןתינשו
וסינ אלש טעמכ םישישה תונשבש םגה .ימינפ ןויגיה הב שיש הכילה
לש סותימה תא ףילחיש רחא םוקמ םוש היה אל ,הרטפל תכלל
.1967 דע רבצה לש יביטמיטלואה וצפח זוחמ הרתונ הרטפ .הרטפ
תומד לש יוצימו םוכיס ןיעמ ילוא אוה הרטפל ןתנוי לש הכילהה ןויסנ
לייחו ץוביק ידסיימל ןב ,ץישפיל ןתנוי.1967 דע השבגתנש יפכ רבצה
.םינש ןתוא לש 'ןוילעה רבצה' אוה ,לומגת תולועפב ףתתשהש יברק
םוק ינפל דלונש ריעצה רודה תידיע לש יצוביק ןורתסלק ןיעמ אוה
םיבר לש םמולח היהש ,הרטפל הכילהה םולח .המע חמצו הנידמה
ויתומולח תגספב דמע ,לעופב ושממל וסינ םיטעמ קר םא םג ,םיבוטו
הרטפל ורוביג תא חלוש זוע סומע .םינש ןתוא לש ילארשיה ריעצה לש
.לוכה תא הנשתש המדאה תדיער ינפל ,ןורחאה עגרב שממ ,1966 -ב
חולשל היה לוכי רחא םוקמ הזיאל ירהש - הרטפל ותוא חלוש אוה
?ותוא
 'הרטפ' :ןפג ןתנוהי
הלא םינשב .הרטפ תשרפב קוסיעל הרזח תנמתסמ םיעשתה תונשב
רודה לש תולייטה ידעיו ,תואלימרתה תעפות ןיטולחל הדסמתה רבכ
המכ ושענ הז רושע ךלהמב ,תאז לכבו .םיל רבעמ םיאצמנ ריעצה
(90).החלצהב ורתכוה ףא םקלחו - הרטפל עיגהל םיריעצ לש תונויסינ
םג ,יטתפ וליפאו יטסינורכנא השענ םא םג ,רבתסמ ,רוד לש סותימ
תורודה ליבשב םח ץמר טעמ וב רתונ ןיידע - לילכ ךעדש המדנ םא
.םיאבה
םויה רדסל הרטפ תשרפ תא וריזחהש םימרוג המכו המכ תונמל ןתינ
םע ישממ ןפואב םיבר םילארשי שיגפהש ,ןדרי םע םולשה :ירוביצה
בר קוסיעל איבהש ,הנידמל לבויה תנש ןויצ ;םעפ לש תומולחה אשומ
'םישדחה םינוירוטסיהה' לש הבורמה םקוסיע ;םישימחה תונשב
רודה לש ותורגבתה - ןכ ומכו ;הנידמה לש תויביטמרופה היתונשב
תובקעב רקיעב ,םיעשתה תונשב .ותודליב הרטפ סותימ לע לדגש
םיבר םירמאמ תונותיעב עיפוהל ולחה ,ןדרי םע םולשה הזוח תמיתח
היזיוולטב הרדוש ,1989 -ב ,ןכל םדוק דוע .הרטפ תשרפב וקסעש
הכילהה תשרפב הקסעש ,'שוטשטה ךרד' רירגש הכימ לש ותינכות
- םיאלימרתה ןיבל הרטפל םיכלוהה ןיב תואוושה םג וכרענ .הרטפל
יתש ןיב רשקמ ,לשמל ,םייח-רה בקעי .תורפסב ןה (91),תונותיעב ןה
,סומידב רקוח ,ורפס רוביג .דדילוס לש םילייטמה רפסב תועפותה
-םורדב המלענש םתב תא שפחל עסונו םידידי תחפשמ תשקבל רתענ
לש םילייטמה ירפסב לקתנ אוה םישופיחה עסמ ךלהמב .הקירמא
.תשביה ינפ-לע םינוש תומוקמב םירוזפה םילארשיה םיאלימרתה
לש תוומלאה תב םתריציכ הלאה םילייטמה ירפס תא רידגמ אוה
,הרטפל הרפכו םשו די' םהב האורו ,םילארשי םילייטמ יפלא תורשע
ןיאש ךכ לכ בורק ,חדינ םוקמ ,ירוד ינב לש םשפנ תאשמ ,םימדה ריע
הבש םיעשתה תונש לש תירלופופה תוברתה וליפא (92).'ונממ קוחר
הנד םגו (93)'סקינתא' תקהל ירבח םג :הרטפ אשונב קוסעל
.הרטפ לע םיריש םירש (94)לנוישנרטניא
,'הרטפ' ןפג ןתנוהי לש והזחמ ירמאקה ןורטאתב הלעוה 1998 -ב
תיאנותיע לע רפסמ הזחמה .הרטפל הכילהה תשרפב ולוכ קסועה
תונשמ לומגת תולועפ ירוביג השולש וידחי תצבקמה תכחוגמ
ןמזב .הרטפל אלפומה םעסמ תא םתא רזחשל ידכ םישימחה
- הרטפל עסמה יצולח לש םהיתובוגת תא גישהל הסנמ תיאנותיעהש
-תיבב יונה תדבוע ,יארובס לחרו ,ותווחב רגתסמה ,ןויצ-רה ריאמ
.הידעלב עסמל תאצל השולשה םיטילחמ - ץוביקה לש תורבקה
אל השולשה :תמאה הלגתמו הרטפ לש סותימה ץפנתמ עסמה ךלהמב
גרה םהמ דחאו ,םודאה עלסל ועיגה אל ,תרחבומ הדיחיב תמאב ויה
ךפוה םינקדזמה םירבגה תשולש לש םעסמ .אוהה עסמה ךלהמב רבח
-רה ריאמו ,הזב הז םירוי םה ,רבד לש ופוסב ,ובש ךחוגמ ןוברעמל
.תיאנותיעב הרוי ןויצ
.לומגתה תולועפ רודל תוכייש 'הרטפ' הזחמב תויזכרמה תויומדה
היהש ,רבעב תרחבומ הדיחי דקפמ ,הברעב קדנופ לעב אוה קיבאז
רבעב ,קינבשומ אוה הטי'צ .םידלי ינש ול הדלי רשא היינמרגל יושנ
בשומב .השיא םע רשק רוציל חילצה אל םלועמש ,קיבאז לש לייח
השבכה איה וילא הבורקה הדיחיה שפנהו ,ילינסה ויבאב לפטמ אוה
ץוביקל עיגהש םותי אוה ,קיבאז לש לייח היה אוה םגש ,ילעוש .ולש
חילצה אל יכ עמתשמ וירבח תורעהמו ,רז רתונ אוה ץוביקב ;ןופצב
.חרזמה תודע ןב אוהש םושמ תורעתהל
ךא ,תואיצמה ןמ תויומד םיריכזמ תויומדה טוטרשב םימיוסמ םיווק
םיחוקל םיהזמה םיווקה תיברמ .יאדו יוהיזל תנתינ הניא תומד םוש
,םהלש היפרגויבה תניחבמ ,םרידגהל ןתינש ימ לש תויפרגויבה ןמ
םיכלוהה .הרטפל םיכלוהה ןיבש םיילושה ישנאכ וא ןפודה יאצויכ
תורחואמה תוכילהב ןהו 1953 לש תוכילהב ןה - 'םייסאלק'ה הרטפל
תוקיתו תוחפשמל םינב םבורב ,תדבועה לארשי-ץרא ידילי ויה - רתוי
(95).רעונ תועונתו םייאלקח רפס-יתב יכינח ,ץראב תורועמו
הכילהה התיה םליבשבש ,הנוש עקרמ ואבש המכ ויה לבא
דחא .תפסכנ תוירבצ התוא לש סוטטסל עיגהל ןויסינ ןיעמ הרטפל
הרצק הייהש רחאלו,13 ליגב ץראל עיגהש ,ןמרב ירטימד היה םהמ
טלבתה אבצב .ןיינבב דובעל ליחתהו וירוה תיבל בש ןד ץוביקב
,זעונ םחולכ ירטימד
הטיעמה וידעלב רזחש הדבועה .יול רורד םע הרטפל ךלה 1956 -בו
וניא ןפג ןתנוהי .םינונירו תועומש הררוע ךאו גשיהה ןמ ןבומכ
םשב רוחב רכזומ והזחמב ךא ,ןמרב ירטימד לש ורופיס תא רזחשמ
רדיינש ותוא יכ ררבתמ הזחמה ףוסבו ,עסמה ןמ רזח אלש ,רדיינש
םיכלוהה ןמ דחאש אלא ,זא דע ובשחש יפכ ,שחנ תשכהמ תמ אל
.וב הרי םירחאה
,ולש היפרגויבב ןפוד-אצוי אוה ךא ,('ישוכ') ןומיר ןועמש לש ותומד
היה ,חרזמה תודע ןב ,'ישוכ' (96).יוהיזל רתויב תנתינה קפס ילב איה
ומכ .הרז השיא םע ןתחתה ףאו ,הברעב קדנופ חתפ ,ץוביקב ץוח דלי
ןיבמ 'הרוחשה השבכה' הבר הדימב אוה 'ישוכ' ,ןמרב ירטימד
רחואמ בלשב ,םיאתמה עקרה ןמ אב אלש קר אל .הרטפל םיכלוהה
אל םג 'ישוכ' .ינמרגה אלכב בשיו םילילפב ךבתסה ףא וייחב רתוי
גישה אוה .ילגרה עסמה ךרד - תלבוקמה תירבצה ךרדב הרטפל עיגה
ןדרי תכלממל סנכנ ינקירמא ריעצ תייוולבו ,ם"וא בכר הבנגב
,ץמואו היישות ןיגפה 'ישוכ'ש קפס ןיא .ם"וא שיא גהנ לש הווסמב
תא בציעש תוזעונה גוס ךא ,רתויב תזעונ התיה ולש הקתפרההו
הכילהב יוטיב ידיל האבש תאז - תיביטמיטלואה תירבצה היווחה
הרקיעש תוזעונ קר אלו ,שממ לש עסמ ,ינפוג בל ץמוא בייח - הרטפל
.תימומרע הלובחת
הרטפל םיכלוהה לש תויפרגויבה ןמ טקלל ןפג ןתנוהי לש ותריחבב
ירטימד לשו 'ישוכ' לש םהיתויומדל םירשקתמה םיווקה תא אקווד
רופיס תא גיצהל רשפא .הזחמהלש הצמחהה רקיע ילוא הצוענ ןמרב
תומד םע ,םהינימל 'םינפלש' םיבככמ ובש ןוברעמכ הרטפל הכילהה
םג ךא ,'רוביג' - ןויצ-רה ריאמ דמוע עקרבשכ ,'ישוכ' ומכ תינועבצ
געלנ ןוברעמ בותכל היהי רתוי הברה השק .תקולחמ תררועמ תומד
וא דוד-ןב םחנמ ,דלפיילק בקעי ומכ תויומד ,לשמל ,ובככי ובש הזכ
וכלה דימת זא דעש ,תורדוסמ תוחפשממ םיבוט םידלי - ףלש ןמלק
.םייפואב דחוימב םינקתפרה ויה אל וליפאו ,תלבוקמה ךרדב
ימחול ויה םינושארה .רעונה בטיממ ויה םבורב הרטפל םיכלוהה
-דחא םרידגהל רשפאש םישנא ,תדבועה לארשי-ץרא יכינח ,ח"מלפ
,םבורב ,ויה אל רתוי רחואמ וכלהש הלא םג .'ץראה חלמ'כ דחא
ומצעבו ודובכב ןויצ-רה ריאמ וליפא .םד-יאמצ לומגת תולועפ ירוביג
רורדו ןמרב ירטימד .101 הדיחיל ותופרטצה ינפל דוע הרטפל ךלה
סרמב וכלהש העבראה ןמ .םינחנצב ויה ןכא ,1956 -ב וכלהש ,יול
תמיוסמ הפוקת היה דעלג ןדו ,יאגרפ םר קר םינחנצב תריש 1957
.יניס עצבמב םחלנ אל םהמ שיא ,תונוש תוביסמ .101 הדיחיב
הלע אלש ינפמ אקווד הרטפל וכלה יכ רמול רשפא םבור לעש הארנ
,יאבצה םתוריש ךשמב תיאבצה הליהה תא גישהל םדיב
(97).םיוסמ יוציפ ואר הרטפל הכילהבו
אלש הדבועה לע 'רפכל' ךרוצ הלאה םיריעצה ושח עודמ הלאשה
יאדווב יניס עצבמב ומחלנ אלש ךכ לע וא היליקלק תלועפב ופתתשה
יואר יאדווב םישימחה תונש לש תויאבצה סותימ .ןויעל היואר
ריעצה רודה לדג םהילעש םירחא םיסותימ ומכ ,תשדוחמ הניחבל
םינפ םושב התיה אל הרטפל הכילהה ךא .הנידמה לש ןושארה רושעב
גוסה ןמ תויומד .תויתפוכיספו תוגעלנ ,תוילוש תויומד לש רופיס ןפואו
.הזכרמב אלש יאדו ךא ,הרטפל הכילהה תשרפ ילושב ילוא ודמע הזה
.'רעונה בטימ' ךנוח םהילעש םינכתה יוצימ התיה הרטפל הכילהה
,שדחמ םתוא ןוחבל םוקמ שיש יאדוו ,הלאה םינכתה לע גלגלל רשפא
תונוכנה תויושיגרל תועדומ ךותמ תושעיהל תבייח תאזכ הניחב ךא
.ןוברעמ ינפלש לש תויומד ויה אל הרטפל םיכלוהה בור .הפוקתה לש
לש תחחופ תונקתפרה הרקיעב התיה אל הרטפל הכילהה תשרפ
לש םיירקיעה הקיניה תורוקמ .קדהה לע הלק םדיש םיזחופ םיריעצ
םיטרסש םגה - עורפה ברעמה יטרס ויה אל הרטפל םיכלוהה תבירמ
.ץראב זא וגצוה הלא
וצימ םה השעמל ךא ,קוחל דוגינב תאז ושע םנמא הרטפל םיכלוהה
םיבוטו םיבר ,תאזמ הרתי .וכנוח םהילעש םינכתה תא םות דע
.וז ךרדב השרפה תא םה םג ואר םינש ןתוא לש תילארשיה הרבחב
.ומצע לע רזג רעונהש ןחבמ הרטפל הכילהב האר להוא אלימ רפוסה
אבכוכ-רב ךרוע היהש עבצאה תעיטק ןחבמל התוא הוושה אוה
(98).לבוקמה לע הלועה בל ץמוא חיכומה ןחבמ ,ואבצל םיפרטצמל
,1960 -ב ,רתוי ףא רחואמ דעומב דגמ ןורהא רפוסה אטיב המוד השיג
:'םיטהול תולוח' טרסה תובקעב תורתוכל הרזח הרטפ תשרפשכ
הסומכ שפנ תאשמ ךותמ םירהל םיליפעמ לע ,הלא ןיעמ םירופיס'
תודגאב קר אצומ התא - שמשה לא הסיטב םיפרשנ וא ,ךרדב םילפונו
לכמ םילטרועמ ךכ-לכ ויהש ץראב םישעמ דוע ויה אל [...] תוילמס
ומכ [...] יהשלכ תישעמ הרטמ לכמ ,תונרמוח לכמ ,תונתלעות
(99).'לובגל רבעמ לא הלאה דוסה-יטול םילויטה
זובב ,בועיתב ,האנשב הרטפ לש סותימב ןנובתמ ןפג ןתנוהי
קוניתה תא ךפוש אוה האנש בורמ יכ המדנ םיתעל ,םלואו .םזקרסבו
תודדרמ ןפג ןתנוהי לש והזחמב תוגעלנה תויומדה .טבמאה ימ םע
ןניאש יאדוו ,הרטפל הכילהה תעפות תא רבד לש ופוסב תוחיטשמו
לאכימ בתכ הגצהה לע דואמ תקיודמה ותרוקיבב .התוא תוריבסמ
רודה םע ןובשחב אובל המ שי' :ץראה לש ןורטאתה רקבמ ,ץלזלדנה
תיריטאס ךרדב םג תאז תושעל רשפאו ,ונממ רגבתה רבכ ןפגש
םע ןיזה") תויוטתשהו תוחידב םיפידעמ ויזו ןפגש אלא .תימוקו
,רתוי תובוט תוחידב שי יכ םא ,"?יד וא יח התא ,ריאמ" וא ,"ןיעה
הלוכו ,יתימא באכ לש דחא עגר תאזה הגצהב ןיא .(הברהב אל
(100).'רודיבה ןעמל ,הדבכ דיב תוטטרושמה ,תוגעלנ תורוטקירק

.םישנל דעיימ אוהש דיקפתב םג תרכינ ןפג לש והזחמב הצמחהה
ןכש ,וז המישרב ללכנ וניא 'ישוכ') הרטפל םיעודיה םיכלוהה 15 ןיבמ
הרזח ףא ,יארובס לחר ,ןהמ תחא .םישנ שולש ויה ,('ךלה' אל אוה
הרזחש תאז ,הלא םישנש חינהל היה ןתינ .הרופיס תא הרפיסו םשמ
השיא ירהש ,הזחמל וא רופיסל אשונ ושמשי ,ורזח אלש םייתשה וא
.עריא ךכ אל ךא .דחוימב יטמרד אשונ תווהל הלוכי הרטפל תכלוהה
םגש ןייצל שי .קהבומ יטסיאו'צמ טקאל ךפה הרטפל הכילהה רופיס
ןמעש ימ ןה םישנה ,זוע סומעו ףסוי-רב עשוהי לש םהירופיסב
.ןתא םיכלוה אלש יאדו ,הרטפל הכילהה ינפלש הלילב םיבכוש
םג אוה לבא - יארובס לחר לש התומד תא איבמ אקווד ןפג ןתנוהי
יארובס לחרל ןויצ-רה ריאמ ןיב ינימה רשקל הזימרה .התוא ליזומ
:הפוקתה לש תויושיגרה תניחבמ הלודג הצמחה איה הרטפל םכרדב
ומכ םישנש הדבועהו ,ח"מלפה רוד תא הנייפאש תינימה תויניטרופה
- תויקינחמלפ ןלוכ - ררדנומ םירמו אביקע-ןב הליג ,יארובס לחר
לדבה שי .תואמצעה תמחלמב םירבג-םימחול םע םכש לא םכש ומחל
תטטצמ וכותמ םיעטקש ,יארובס לחר הבתכש ןמויה לע הגעלהה ןיב
הנשנו רזוחה רוכזאה ןיבל ,התוא ןייארל הסנמה תיאנותיעה הזחמב
לש הנמוי יעטק לע הגעלהה .הרטפל ךרדב תירשפאה 'תוניידזהה' לש
תשולשש ,ןויצ-רה ריאמ לש ןמויה לע הגעלהה םג ומכ ,יארובס לחר
םיעטקה ןמ אקווד ןה ,ך"נתה היה וליאכ ונממ םיטטצמ 'םירוביג'ה
ןייז אוה') וללה םיינימה םירוכזאה םא םג ךא .הזה הזחמב םיקזחה
םיגצומ (101)(האלה ןכו ,'הל עקת אוה' ,'תמ חטשב התוא
תוליזה טקפא ירה - םינקדזמ םירבג לש תויטסיסקס תויואטבתהכ
.רצונ רבכ
תוירבצה תוגיצנכ םישנה הכ דע וספתנ אל תילארשיה תוברתב
,ךכו .רבג דימת טעמכ אוה 'הפיה רבצה' .םירבגה ומכ הדימ התואב
לש ושפנ תאשמ התיהש היווחב םישנ ופתתשה םהבש םירקמב םג
םאו .תילארשיה תוברתב יוטיב ידיל אב רבדה ןיא ,'ןוילעה רבצה'
טרבק תינדקר איהש וא יזא ,הרטפל תכלוהש השיא םיראתמ רבכ
,ךלוהה 'רוביג'ה םע תניידזמ הארנכ איהש וא ,('םיטהול תולוח' טרס)
.ןפג ןתנוהי לש הזחמב ומכ
הכילהה לש אישה תפוקת רחאל הנש םיעבראכ בתכנ 'הרטפ' הזחמה
היה אוה .םישימחה תונשב דלי היה ,1947 דילי ,ןפג ןתנוהי .הרטפל
-בל ,ללהנב לדגש דלי דועו - דליכ ךא ,ומצעב הרטפל תכלל ידכמ ריעצ
סותימל םדקומ בלשב ףשחנ אוה - תדבועה תובשייתהה לש הבל
הנממ םיעטקש ,'הימימו דדלא ,ןשי םולח' הבתכב .הרטפל הכילהה
שדקמ ,הרטפב ונחנא' :בתוכ אוה ,'הרטפ' לש היינכותב םג וצבוש
תוטימב םינטק םידלי ,הלילב םירע ונבכש .ונתודלי לש הרובגה
ריאמ היהנש השקבב השעת ,םיהולא :הרובגה לאל ונללפתהו ,תונטק
ירודה םוקימה (102).'ןורש קירא היהנש תוחפל ,אל םאו ,ןויצ-רה
יטסקרסה וסחי תא ריבסהל ילוא לוכי ןפג ןתנוהי לש יפרגויבהו
םג ריבסהל לוכי יפרגויבהו ירודה םוקימה .הרטפ סותימ לא םעוזהו
.הרטפל הכילהה לא זוע סומע לשו ףסוי-רב עשוהי לש םסחי תא
ןנובתמ ,הבישי ךינחו ןשיה בושייה ןב ,1912 דילי ,ףסוי-רב עשוהי
,יקימ ורוביג תא בהוא שממ אל אוה .ץוחבמ הרטפל הכילהה תעפותב
קפס ןיא .ונממ דלוס ילוא אוה םשו הפ ;ותוא אנוש שממ אל םג לבא
תא ןיבמ אוה .רופיסה תא בתכש ינפל ולש 'תיבה ירועיש' תא ןיכהש
רודה ינב ברקב םג - יח אוה הבש הרבחב םישחרתמה םיכילהתה
- רופיסה ףוסב עיפומה לכשהה רסומש חינהל שי ךא .ונממ ריעצה
- (103) 'הרטפ לא וכלי אלש [...] חקל ודמלי ץראב םירוחבהש'
לע סעכ וב שי .רופיסה תביתכל ואיבהש ירקיעה עינמה אוה
רגובמ םדא לש רעצ אוה ורעצ .םיריעצ םייח לש רתוימה זובזבה
םה עודמ ןיבהל הסנמו יח אוה הבש הרבחב םיריעצ לע ףיקשמה
,תאז ןיבמ וניא אוה רבד לש ופוסב ,םלואו .אוושל םהייח תא םינכסמ
אל ,תוהמב אל - דבלב יטרואיתה רושימב רתונ ןיבמ אוהש המו
תכלל הצר אל םלועמ ףסוי-רב עשוהי .םייברקב אל ,שפנה ישרושב
ול ןיא ישגרה רושימבו ,ןיטולחל ול רז היה הזה ןויערה לכ .הרטפל
ותסיפת .םשל עיגהל ידכ םהייח תא ןכסל םינכומ םיריעצ עודמ גשומ
וליפא השק .ןיטולחל תינוציח הסיפת איה הרטפל הכילהה ןיינע תא
יפ-לע-ףא ,רבד לש ופוסבש םושמ ,הרטפ סותימ תא ץתנמ אוהש רמול
תשרפ לש הסיסבב דמועה יתימה דוסיה ,אשונה תא בטיה דמלש
.ומלועלו ול רז רתונ הרטפל הכילהה
,רואל קחצי ירבדל .הנוכנ החונמ רוביג ,ןתנוי תא בהוא זוע סומע
ינויצה רצות'ל המוצע הבהא התואב האלמ זוע סומע לש הזורפה
ץראמ ןשייב ותוא' אוה ןתנוי .רבצה תומד - (104)'רתויב קהבומה
שי (105).'םינחנצ/ח"מלפב תשש ,תינשייבהו הפיה תדבועה לארשי
יטסינויזיוור תיבמ 14 ליגב הדלוח תצובקל עיגהש ,זוע סומעש חינהל
הצור היה ןהילאש תויומד םהינימל םינתנויב האר ,םילשוריב
ומכ ,ןוילע-ינא םיבהואש ומכ ולש ינוי תא בהוא זוע סומע .תומדיהל
רואל קחצי .הומכ תויהל םימלוחש תומד ,תוהדזהל אשומ םיבהואש
הינומגהל זוע סומע לש הקומעה תוביוחמה :רתוי דוע הז ןיינע דדחמ
ינש' - עשוהי ב"א לש תוביוחמל ויניעב המוד תדבועה לארשי-ץרא לש
תא רבחל םהייח לכ םיצמאתמו ביטקלוקל םיסנכנ םילשורימ םירז
לא לבקתהל ידכ רבח-סמ ןימ ,"קוחר"מ םתודליב ודמלש רופיסה
ריעצ זוע סומע היה תיגולונורכ (106).'ורופיס תא רפסל ,ביטקלוקה
היה ךא ,תומדקומה םישימחה תונש לש תוכילהב הרטפל תכלל ידכמ
הכילהל םידעומה םיריעצה גוס .1957 לש תוכילהה ןמזב סויגה ליגב
םירבצה םתסה ןמ ויה הלא ;בורקמ ול רכומ יאדווב היה תאזכ
'הילימ' ותוא ,תדבועה לארשי-ץרא ךותב ולדגש הלא ,םיישרושה
התואש תוכייתשה תקושת - וילא ךייתשהל קקותשה הכ זוע סומעש
,ןילטיג הירזע לש ותומד תועצמאב שממ בל-ערוק חרואב ראית
.וירמאממ המכב שרופמב םגו ,ץוביק הלא חפתסהל תושאונ הסנמה
תונש יריעצ לש תיתשתה תויווחמ היה הרטפל הכילהה םולח
התיה ,ברקה הדשב תונייטצהה דצל ,הרטפל הכילהה .םישימחה
,תדבועה תובשייתה ינב :םינש ןתוא לש 'ירודה ןיערגה' לש םולחה
קקותשה וא ,ףפותסהש ימ לכ ,תויצולחה רעונה תועונת יכינח
זוע ומע .תדבועה לארשי-ץרא לש תככוסה היירטמה תחת ,ףפותסהל
ץלאנ אוה - תובא-תוכז חוכמ האלמ תוכייתשה הז ןיערגל ךייתשה אל
לכב קקותשמו ץוחבמ אבש ימ לש םיקדה םישושמבו .הנעמל םחליהל
הכילהה לש יתימה דוסיה תא ספת אוה ,ביטקלוקל לבקתהל ודואמ
.קומעה ישגרה רושימב הרטפל
עיקשהש תישפנה העקשהה גוס תא עיקשה אל םלועמ ןפג ןתנוהי
,הפיה רבצה אוה ןפג ןתנוהי .'ןוילעה רבצ'ל ךופהל ידכ זוע סומע
םוקמב דלונ אוה .םינחנצבו 'ינלוג'ב יברק ןיצקכ תרישו ללהנב דלונש
תובשייתהב תשרשומו הקיתו החפשמ - הנוכנה החפשמבו ןוכנה
רבצה' לש ותומלגתה שממ אוה םייפרגויבה וינותנ תניחבמ .תדבועה
עיגהל ידכ ץמאתהל ךירצ היה אל םלועמ אוה .ומצעבו ודובכב 'ןוילעה
,1947 ,ותדיל תנשב יכ רוכזל שי .וכותל דלונ אוה - הזה סוטטסה לא
לש ורוד ינב בור .תילארשיה הייסולכואב טועימ םירבצה וויה ןיידע
תוחפשמב ולדג םבור .ואב בורקמ הזש םירגהמ ינב ויה ןפג ןתנוהי
דימ ריגסהש ירבצ-אל אטבמ היה םהמ םיברלו ,תירבע תורבוד ןניאש
רושעה לש תילארשיה היפרגומדב .ץראה ידילי םניאש הדבועה תא
אלל והירה ,ןפג ןתנוהי רענהו דליה לש בוציעה תונש ,הנידמל ןושארה
טועבל לגוסמ אוה ךכ םושמ ילוא .רבד לכל יביטמיטלואה רבצה קפס
ימ תא אונשל לגוסמה והשימ ומכ אנוש אוה .הרטפ לש סותימב ךכ
.חכפתה ונממש סותימ אנושה והשימ ומכ ,םעפ היה ומצע אוהש
לש רוד תווהתה לש הרישי האצות אוה 'תונויצ טסופ'ה ןדיעש ןכתיי
םתוירבצש הלאכ ,םירבצ-ינב םירבצ דחוימ ןפואב ,םייעבט םירבצ
ןעמל קבאיהל ךרוצ םהל היה אל םלועמו םלודיג חוכמ םהל האב
תורעתהל ידכ ורדגמ אצי ,םירגהמה ינב רוד ,ינשה רודה .התגשה
רודב קר .הילא ותוכייש תא חיכוהל ידכו השדחה ץראב בלתשהלו
תאשמ דוע הניא תוכייתשהה .הילאמ תנבומ תוידיליה הכפה ישילשה
.המע םידלונש תיעבט השוחת אלא ,שפנ
תורפה תטיחש ךילהתב בטיה בלתשמ 'הרטפ' הזחמהש קפס ןיא
תא והזחמב אטבמ ןפג ןתנוהי .םיעשתה תונש תא ןייפאמ תושודקה
תאז חסנמש יפכ ,וז הרבחב .תילארשיה הרבחה לש תומרונה תונתשה
לש טנמלאה לכ .התועמשמ תא הדביא "םירוביגה תליה"' ,ביצי ידג
[...] הנתשה "דדובה שרפה" םישגמ ןתואש "תויביטקלוקה תומרונה"
(107).'םיפונ תוארל וא לודג רוביג תויהל בושח ךכ לכ אל רכ הז
ךכל ומרגש תוביסל הקימעמה הנבהה הרסח ןפג ןתנוהי לש והזחמב
שיש השרפכ יביטקלוקה ןורכיזב העבקתה הרטפל הכילהה תשרפש
ןויגיהה םא םג :סותימ טטומל השק .םיקהבומ םייאוריה תודוסי הב
ךירצ אלש רבדה שוריפ ןיא ,ןבומכ .החודו ברסמ בלה - םיכסמו רתענ
לבא - הנידמה לש תונושארה בוציעה תונש ילילאמ םיבר ץפנלו תוסנל
שרוש לופיט אלב ךכ-לכ קומע ושרתשהש םיסותימ רוקעל רשפא-יא
תותימא וב שי םא םג ,םכחתמו דודר ןוכרעמ .םיקמעמל רדוחה
יללכ ךילהתמ קלחכ ,תאז םע .תאז תושעל לוכי וניאש יאדו ,תומיוסמ
ךבדנ ףיסומ ןפג ןתנוהי לש והזחמ םג ,תונורחאה םינשב שחרתמה
.הנידמה לש תונושארה היתונש לש השדח תירוטסיה הייארל ןטק
?השדח תיתורפס הריציל ןיידע הפצמ הרטפל הכילהה תשרפ ילואו
שרפב קוסעל דיתעב בושת תירבעה תורפסה םא תוארל היהי ןיינעמ
הבוציע תונשב לארשי תנידמ תא הטיהלהש ,תאזה תדחוימה
.תומדקומה