היסטוריה - מדינה בצמיחה
תירבעה תורפסה
ןמצלוה רנבא :תאמ

.263-278 'מע ינשה רושעה ,יבצ ןב די ,ןדיע :רוקמ

םימ תשרפ וק - רושעה תנש
הקיתשל רובידמ
הנידמה רוד
הקיתווה תורפסב תונווגתהו תושדחתה


 םימ תשרפ וק - רושעה תנש
-תודוקנ לע עיבצהל רשפא תירבעה תורפסה לש היתודלות ףצרב
הזכ תמוצ לכב .םיילמס םיתמצ תניחבב ןהש תומיוסמ ןמז
רוחאל תוננובתהב ותוא םיכפוהה ,םיעוריא המכ דחי םינמדזמ
לש רתוי םיבחר םיכילהת טילבמו הצממה ,זכורמ עגר ןיעכל
.השדח הפוקת תחיתפו הפוקת תמיתח ,תורוד יפוליח ,הנפמ
ילמס ןפואב המתחנ דחא דצמ הבש ,1892 תנש לשמל יהוזכ
הדוהי ררושמה לש ותריטפ םע תירבעה תורפסב הלכשהה תפוקת
לש םינושארה םהיריש הב ועיפוה ינשה דצה ןמו ,ןודרוג ביל
שדח ןדיע וחתפש ,יקסבוחינרשט לואשו קילאיב ןמחנ םייח
ומויס תא תנמסמה ,1922-1921 תנש םג יהוזכ .תירבעה הרישב
םתאיצי םע ,תירבעה תורפסב יפוריא-חרזמה ןדיעה לש
קילאיב לש םתושארב) הסדוא ירפוס לש תנגרואמה
תויומדמ שולש לש ןתומ םעו ,תוצעומה-תירבמ (יקסבוחינרשטו
;ןמשירפ דודו יקסב'צידרב י"מ ,רנרב ח"י - הפוקתה לש חתפמה
ילארשי-ץראה םזינרדומל תודוסיה תחנה תנש םג יהוז דבב דבו
יקסנולש םהרבא ,ןדמל קחצי לש הצרא םתיילע םע הרישב
."םידה" תעה-בתכ לש ודוסייו יריאמה רודגיבאו

(1958-1957) לארשי תנידמל רושעה תנש םג ,ןלהל ררבתיש יפכ
דחא דצמ .הזכ תמוצ ןימכ ןמז לש הביטקפסרפ ךותמ הלגתמ
יוצימ ,םייביטקלוקו םיישיא םייניב-ימוכיס לש הנש וז התיה
ינשה דצה ןמ .תילארשיה תורפסב םילגעמ תמלשהו םיכלהמ
לשו םישדח תולוק תעפוה לש ,תולחתה לש הנש םג וז התיה
רושעב תורפסה ינפ תא ובציעש ,חווט-יכורא םיכלהמ תחיתפ
.ול רבעמ ףאו הנידמל ינשה
1958 לירפאב 24 -ב ןיוצ לארשי תנידמ לש ירישעה תואמצעה םוי
:םיירוביצו םייתכלממ םיעוריא לש ,םידקת רסח ,לודג עפשב
יסקטו םיסרפ תקנעה יסקט ,םיגשיה תוכורעת ,םינגפמו םידעצמ
.םינויזופמיסו םיסוניכ ,רודיב תומב ,תודסומו םילעפמ תכונח
ימ לש םהיתונורכז ךותמ ןכו ,םימי םתוא לש תונותיעה ךותמ
,תפחוס תינומה החמש לש הנומת תרייטצמ ,רושעה גח תא ווחש
ומצע תואמצעה תזרכה םויב הררשש החמשה ןמ הלפנ אלש
.הילע התלע וליפא ילואו
תיסחי עוגרה בצמה היה החמשה תא דדועשו רשפיאש המ
תוביציה תשוחתו ,יניס תמחלמ רחאל יצחו הנשכ ,תולובגב
לארשי תנידמ .הנידמה לש הנסוחב ןוחטבה תא וקזיחש ,תימינפה
,םימוחתה לכב חותיפ לש הפונתב היוצמכ התארנ רשעה תב
סנמ תכפהנו תכלוה איהו הלש הדילה ילבח לע הרבגתהש הנידמכ
םויק תארקל תחתפתמה תמייק הדבועל ספתנ-יתלב ירוטסיה
.ילמרונו ביצי
םיידיימ םייתורפס םייוטיבל םג וכז חורה תוממורתהו החמשה
גחב םלוגמה ירוטסיהה קמועה תא שיגדהל ושקיבש ,םירישיו
רורחשה תמחלמ לש הבורקה הביטקפסרפה עקר לע ןה ,רושעה
לכ לש ךוראה ףצרה תרגסמב ןהו ,תונושארה תואמצעה תונשו
םירישב הווילש ,לשמל ,םולש .ש ררושמה .לארשי תודלות
,תונושארה היתונש תאו הנידמה תמקה תא םייטתפ םיינונמה
לכב גח לש תורנ הרשע תולעהל ארק ובש ריש גחה לגרל םסרפ
/ החמשו ללה ,חבשהו רישה" תא ,ונושלכ ,ורשביש ,לארשיב תיב
וניניעש / שפוחה דוה לעו תורובגה לעו / תואלפנה לעו םיסנה לע
ףרשי דוע אל" ."שפנה ףרוחב וללוח ונינבש / תועמדל דעבמ וזח
דוע אלו םוני דוע אל / חצרל ידוהי רקפוי דוע אלו / ןשבכב ידוהי
דחוימב (1).ררושמה עבק - "חצנל לארשי תואמצע רמוש / ןשיי
םוי תוגיגח לש ןרואיתל ןמרתלא ןתנ שידקהש רישה ןויצל יואר
תא ןתמל ידכ ילוא ."יעיבשה רוטה" ורודמב ירישעה תואמצעה
יטמרד גולונומכ רישה תא בצעל רחב אשונב םולגה סותפה
תנשוש םיסנ ילמסה םשה תלעב תינוידב תומד ידי-לע עמשומה
השרה םיסנ ותוא לש ויפמ .לארשי ללכ תא גצייל שקבמה ,בקעי
לכב הלודג יכה החמשה"כ רושעה גח תא רידגהל ומצעל ןמרתלא
תא הפפאש תושגרה תמצוע תא ראית ךכו ,"לארשי םע תודלות
:גחה יעוריא
בותכ דועו ,םע בורב רמיזש גח הזו ,םערו שערש גח הז
החמשמ דקרש גח הזו / .דחפו ארומב םמדש גח הז יכ
/ .דחיב לכה ,רבח ,ןכ .דחיב לכהו .הכבו דמעש גח הזו
הז היה ,תולוחמ לש גח הז היה ,םיקוקיז לש גח הז היה
רוא וב ברעתהש גחו / .רודיב תומב לעש םינומזפ לש גח
.רודיסהו רוזחמה ןמ שא יקוספ וב וברעתהו זאמ תופרש
ירבש םהיחאכ ,ןמזה ךותב םירזופמה שאה יקוספ /
רושעה ךרואלו ח"שת ךותב וראשנש ןיירושמה בכרה
םהינפ לע יכ ,וידחי םיפרטצמ וללה לכו / .חיפבו רפאב
(2).חיטש לעכ ,הזה גחה ,אב אוה
,ירישעה תואמצעה םוי תא ווילש םינזאמהו םימוכיסה ללש ךותב
םירודמהו תעה-יבתכ .םייתורפסה םימוכיסה םג ובלתשה
םינויזופמיסו םילאשמ ,םוכיס ירמאמ ואלמ םינותיעב תורפסל
ךרדב .הנידמה תונש רשעב הרצונש תורפסה תא ךירעהל וסינש
תטלבוה םירפוסה תרובחל בלה תמושת רקיע שדקוה עבטה
הצובקכ ושבגתהש ,ריעצה רודה ירפוס - םינש ןתואב הליעפהו
ןייצל רשפא (3).םישימחה תונשב ןוטה תא ונתנו םיעבראה תונשב
התואב םירפוסה תדוגא תדיעווב רהזי .ס לש ומואנ תא המגודל
םהל ארקו ,ורוד ינב ינזואב החכות ירבד עימשה ובש ,הנש
שחרתמה השעמה תלודג לא םוימויה תונטקב קוסיעמ אירמהל
םהלש קתנה לע ומצע תאו וירבח תא חיכוה רהזי (4).םהיניעל
היוביר לע םיבתוכ םניאש לעו ידוהיה רבעה לש חורה תורצואמ
היילעה ןמ םימלעתמ םהש ךכ לע דחוימבו ,ץראה לש הנוויגו
ונילא םימלא תדע םה םבורב" :ץראה ינפ תא הנשמה השדחה
ידיל רהזי עיגה תאז לכ רואל ."םהילא םישרח ונבורב ונחנאו
לש תורודה תלשלשל ורוד ינב תמורת לש רימחמו חכופמ םוכיס
דבור תא םישועה אלא ונניא ונחנא ילוא" :תירבעה תורפסה
חמצי םימיה תוברבו ,בתכ ,"ריעצה רעיה עקרק לש תיבובקרה
.ונישרושמ רצנ וזה עקרקה ןמ
תורפסל ריעצה רודה תמורת לש רתוי תחטובו תימיטפוא הסיפת
רוד" םשב תרופיסו הריש לש הפיקמ היגולותנאב תמלגתמ
םיינש התוא וכרע .ירישעה תואמצעה םוי לגרל העיפוהש ,"ץראב
קיתווה רקבמה םע דחי ,יאנט המלשו רימש השמ ,רודה ינבמ
יצוביק ןקויד גיצהל וז היגולותנא הדעונ התעשב .ינמכוא לאירזע
תיזחב םינש ןתואב המוקמ תא השבכש הריעצה תרמשמה לש
טלבתמ ןמז לש הביטקפסרפב ,תאז םע .תיתורפסה תושחרתהה
םרטב ,ךלהמ תמלשהו םייניב םוכיס לש קזח דוסי הז ץבוקב
תא שטשטל תודיתעה תושדח תויתורפס תורמשמ לש ןתעפוה
תורפסה תמיב לע ולעש םירפסמה לש לדבנה ירודה םנקויד
.תואמצעל קבאמה תונשב
תרכינ םיישיאו םיירוטסיה םיכלהמ לש יוצימהו םוכיסה תשוחת
תנשב הרקמב אלש וא הרקמב ועיפוהש תוריצי המכו המכב
תרוגח" ורפס תא זזה םייח םסרפ 1958 -ב .החתפב וא רושעה
תא תואטבמ וב תולולכה תוריציה שולשמ םייתשש ,"תולזמ
הצמתמו ויניעל שחרתמה לודגה ירוטסיהה ךלהמה חכונל ותדימע
.תויולג ץוביקו תימואל תויממוק לא ןברוחו תולגמ רבעמב
"רבד"ב םיכשמהב הנושארל םסרופש) "תעבטו הפוח" רופיסה
היתורוק ירחא בקוע (הנושארל סנוכ ןאכו ,רורחשה תמחלמ ימיב
.לארשי תסנכ לש תירוגלא האובב ןימכ תבצועמה ,תחא הנקז לש
לבא ,הפוריאב םינשבכב ופרשנ וז הנקז לש היתונבו הינב בור
לטונו ץראל הלוע היאצאצמ דחא תוארל הכוז איה הימי תירחאב
תמצעומ תילמס הנומתב םייתסמ רופיסה .רורחשה תמחלמב קלח
ןוחצנ דעצמב הפוצו תדמוע איה התומ ינפל רצק ןמזש ,הנקזה לש
אוה ךורב םשהש" םתוא תכרבמו הידי תטשופ ,ל"הצ ילייח לש
ותואב (5)."םיטסילו תוסייגו ביוא לכ ףכמ םליציו םולשל םכילוי
זזה הסינ הבש ,"יוטנ קפוא" הלבונה הנושארל המסרופ ךרכ
הקירפא ןופצ ילוע לש תובשייתהה לעפמ תא יתורפס דועית דעתל
,טרפ רבחמל שמשמ הז רוזא" ,רואל ןד ןייצש יפכ .שיכל לבחב
השדחה היילעה לש המלוע לולכמ תא גיצמ אוה ותועצמאבש
שיכל לבח לש היווהה רואית (6)."הילא ולש וסחי תא ררבמו
"תולג" לש היגולונימרטל ,רואל ןייצמש יפכ ,וזה הלבונב ףופכ
בור תעדל לבא .זזה לש ותריצי ללכל תינייפואה "הלואג"ו
תינוציחה תוננובתהה לשב םג ,יתורפס ןולשכב רבודמ םירקבמה
לש הקמועל תמאב רודחל חילצה אלש ,רבחמה לש תינפרפרה
תומעפתההו חבשה תמינ לשב םגו ,ראיתש תישונאה היווהה
תיטקלאידה תוחיתמה ןמ ךכ-לכ הנושה ,רפסמה לש תידממ-דחה
(7).ובטימב זזה תא תנייפאמה
תלעב הזורפ תריצי רושעה תנשב םסרפ םיעבשה ןב ןונגע י"ש םג
םודה" יתדיחהו בכרומה ורוביח והז .קהבומ ימוכיס יפוא
ייח לש יפרגויבוטוא םוכיסב לחה ,םילגעמ םילגעמ יושעה ,"אסכו
לארשי ימי ירבד שוריפב הלכו ,םמויס לא םיברקתמה רפסמה
הרקמב אל ילוא .םהל הדע לוכיבכ התיה ותמשנש ,םתישארמ
ןויליגב הריציה לש םינושארה םיקרפה תא םסרפל ןונגע רחב
בלתשה ךכו ,ירישעה תואמצעה םוי לגרל "ץראה" לש יגיגחה
םימוכיסה תריוואב ולש םידברה בר יפוסוירוטסיהה םוכיסה
(8).רושעה גח תא הפפאש םינזאמהו
ומסרופש ונניינעל רתוי תויתועמשמה תוריציה יתש ,תאז םע דחי
ןמרתלא ןתנ לש "הנויה ריע יריש" ןה ,החתפמב וא רושעה תנשב
.(1958) רהזי 'ס לש "גלקצ ימי"ו ,(1957)
תמקה תשרפב תללוכ תוננובתה העיצמ הכרדב ןהמ תחא לכ
בחר יריש סופאב ןמרתלא - תואמצעה תמחלמ הזכרמבש הנידמה
םילועה יבושיי לש םתמקהב םייתסמו הלפעהה תשרפב חתופה
לש היתורוקב דקומה ןמורב רהזיו ,םישימחה תונש תישארב
.המחלמה ךלהמב םימי העבש לש ןמז קרפב םילייח תצובק
:ולוכ ינויצה סופאה תלילע תא םיקבוח "הנויה ריע יריש"
שוביגו הנידמה תמקה ,רורחשה תמחלמ ,ץראה בושיי ,היילעה
ףצר תא ןמרתלא בלשמ דבב דב .תונושארה היתונשב התומד
הבחר תירוטסיה הביטקפסרפב ראתמ אוהש סוחדה םיעוריאה
וניבא בקעי ימיב לחה ,לארשי תודלות לכ תא תללוכה ,דואמ
:"םינפ ימלצ" רישב רמוא אוה ךכ .הכוראה תולגה תפוקת ךרדו
בותכנ ,הלוג תורוק הארנ / הכורב אלו תירכנ היוהכ
,תאזה המואה ךיא / ןחירבו ונצרפ ןהיתלד ךיא / טרחב
חמצב םג / הכרי לע עלצת-ףיסות טק-תצק / תרענתמה
/ ךסב התכלב םג ,רכוי הב דוע / .ץראמ שדח ףוג הל
(9).ךאלמה הב עבט רשא םומה
תויאורהה םינשב הפוצ ןמרתלא ,וירחא אבה רישב ,ינשה דצה ןמ
ובש ,קוחרה דיתעה לש הביטקפסרפה ןמ םג הנידמה דוסיי לש
,תופלוח םיתע" :סותימל וא הדגאל וכפהיי הלאה םיעוריאה לכ
/ וישעמו ויתוארמ ךא / ןתלד ףגות ןהירחאו / ףסה תורבוע
קחרה ילא / בר םע דיב ויהי םיחותפ / ןמזה הז לש ויטפשמו
(10)."ןאכמ קחרה
,םיכרכ ינשב םידומע 1143 ןב קנע ןמור ,רהזי 'ס לש "גלקצ ימי"
תנש לש המוציעב עיפוהו םישימחה תונש לכ ךשמב שבגתה
,בקוע רפסה .םיארוקה להק לש הכורד הייפיצ רחאל רושעה
תחלשנה םילייח תתיכ לש היתורוק ירחא גלפומ טוריפב ,עודיכ
היינשה הגופהה םויס תארקל ,ח"שת תנש לש ןורחאה עובשב
איה ,בגנב תדדובמ העבג לע טלתשהל ,תואמצעה תמחלמב
,םיגוסנו םיפקות םה םימי העבש ךשמב .תיארקמה "גלקצ"
ךכ ךותב .העבגה שוביכ תא םימילשמ םהש דע ,םיגוסנו םיפקות
םירואית םע בולישב םימחולה לש ימינפה םמלוע הבחרהב שרפנ
תולד םושמ אקווד .םתוא ףיקמה בגנה ףונ לש םיינקדקד
ויפוא טלוב םימצמוצמה ןמזה תולובגו תיתלילעה תושחרתהה
ללכ תא קימעמ ימוטנא טוריפב ןחבוה ,ןמורה לש ידפולקיצנאה
רוד תגציימה ,וז םימחול תצובק לש יתרבחהו ינחורה המלוע
,אתווצה תבהא ,ארקמל הקיזה ,ףונל יעבטה רשקה :םלש
תונוכנה ,וילע תרוקבה ףא לע יסיסבה ינויצה סותאל תונמאנה
תוניחבה לכמ .המחלמה לש תבכרומה הסיפתה דצב ןברוקל
םינשה םירשע לש קר אל םוכיס ןיעכ "גלקצ ימי"ב שי ולאה
,תואמצעה תמחלמ תרופיס לש קר אלו רהזי תריציב תוירקיעה
לש תרופיסב ושממתהש םלועה תייארו םיביטומה ירקיע לש אלא
.םיעבראה תונש תליחת זאמ רודה ינב
הזורפו הריש תוריצי לש תיתועמשמ הצובקבש ,אופא רמול רשפא
,הל דואמ ךומסב וא לארשי תנידמל רושעה תנשב ועיפוהש
תירוטסיהה הלטלטה לש ףיקע וא רישי םוכיס ןיעכ רייטצמ
סנ ןיבל ןברוחה תומוהת ןיב ידוהיה םעה תא הדקפש הריבכה
תמחלמ תרעס ךותמ לארשי תנידמ לש התוססבתהו התדיל
ההתשהש ,תצקמב רחואמ םוכיסב רבודמ הרואכל .תואמצעה
םשכ .האילפ םוש ךכב ןיא השעמל לבא ,םינש רשע טעמכ
רחואמה לוכיעה תא ונמיס רושעה תוגיגח לש ןתמצועו ןפקיהש
דבעל ,לכעל ןמז שרדנ תורפסל םג ךכ ,הנידמה תמקה תייווח לש
ירה ,רחא םוקממ המגודל קקזיהל םא .וזה היווחה תא בצעלו
-תמחלמ לע םלועה תורפס לש התבוגתב ןמתסמ המוד ךלהמ
תוידיימ תויתורפס תובוגת לש לג רחאל .הנושארה םלועה
המכ ךשמל טקש ררתשה ,הירחא דיימו המחלמה ימיב ועיפוהש
לגה ץרפתה המחלמה םותל םינש רשע תאלמל ךומסש דע ,םינש
םיביגמה םינמור לש ,תיתוכיאו תיתומכ רתוי יתועמשמהו ,ינשה
לש "קשנל ץקה" ןוגכ ,תקהבומ תיטסיפיצפ חורב המחלמה לע
,גייווצ גלונרא לש "השירג טנ'גרס תודוא לע בירה" ,יווגנימה
Goodbye To All That" -ו קרמר הירמ ךירא לש "שדח לכ ןיא ברעמב"
(11).ךליאו 1927 תנש םלוכ ועיפוהש ,סביירג טרבור לש "
תמיתחו םימוכיס לש הפוקת קר התיה אל רושעה תנש לבא
ץורימב .תושדח תולחתהו םינצינ לש הנש םג אלא ,םיכלהמ
ילוא ,הב תוהזל דבעידב רשפא םייתורפסה תורודה לש םיחילשה
רודה לא "ץראב רוד"מ רבעמה עגר תא ,תרחא הנש לכמ רתוי
דחא .םישישה תונשב ויוטיב אולמל עיגהש ,אבה יתורפסה
תעה-יבתכ תפמב לחש יונישה אוה הזה רבעמה ינמיסמ
.םייתורפסה
ףסאמה לש ןורחאהו רשע-השולשה ךרכה עיפוה 1957 -ב
תקהבומ הינסכא השמישש ,יקסנולש לש ותמב ,"ןיגולרוא"
יטסיסקרמה וקה תא ולביק אל םא םג ,"ץראב רוד" ירפוסל
1958 -ב ,תאז תמועל .ףסאמה לש םיינויעה םיקלחב אטבתהש
תחא הנועבו תעב טעמכ ודסונ
רודל הבושח הלועפ תריז שמשל םידיתע ויהש תעה-יבתכ ינש
ןועברה אוה דחאה .םיעבשהו םישישה תונשב שדחה יתורפסה
הנש הרשע-הנומש ותעפוהב דימתהש ,רימא ןרהא לש "תשק"
עשוהיו זוע סומע ,עשוהי ב"א ומכ םירפסמ חפיט הטקשה וכרדבו
זאמ תופיצרב עיפומה ,דקומ לאירבג לש "וישכע" אוה ינשה .זנק
לש תיטנטילימהו תינלוקה המבל השענ ודוסיי זאמש ,םויה דעו
ביצה "וישכע" .תירבעה תורפסב "הנידמה רוד" וכרוע הניכש המ
ויתובא םעו "ץראב רוד" םע יולג תומיעב הלחתהה ןמ ומצע תא
-יקסנולש רוד לש הקיטאופה םע רקיעב רמולכ ,םייתורפסה
ושמישש תע-יבתכ דוע ופסונ םישישה תונש תליחתב .ןמרתלא
,הריעצה תורפסל תובושח יוטיב תומב תוטעמה םתעפוה תונשב
המלש לש "תומא"ו ןייטשנרב ירואו ךז ןתנ לש "ינכוי" ןוגכ
.יקסנזדורג
הנושארו שארב יוטיב ידיל ואב תיתורפסה הטננימודה ייוניש
תיפרגויב הניחבמ וכייתשהש םירפוס לצא םג ,ןמצע תוריציב
תונש ידילי ,םהמ םיריעצה לצא םגו "ץראב רוד"ל תיתייווחו
ינש ןיב האוושהה איה דחוימב הדח תירשפא המגוד .םישולשה
רכזוה רבכש רהזי לש "גלקצ ימי" - 1958 -ב ועיפוהש םינמור
ךלהמו וליג יפ-לע .הדש סחנפ לש "לשמכ םייחה" ותמועלו ,ןאכ
,בובלב 1929 -ב דלונ אוה "ץראב רוד" יריעצ םע הדש הנמנ ,וייח
1945 -ב םסרפל לחה ,ץוביקב וירוענב ךנחתה ,ךר ליגב הצרא הלע
רורחשה תמחלמב דקפמכו םחולכ ףתתשה ,יקסנולש לש ותוסחב
,הז יפרגויבוטוא ןמורב תולולכ ואלה תודבועה בור .םילשוריב
תורצוי וב תטלשה הריוואהו ותוא תבצעמה הקיטאופה לבא
תדמעה .רודה ינבל יסופיטה םיכרעה םלוע לש טלחומ ךופיה
תאלעה ,תיביסרפסקאה רופיסה ךרד ,זכרמב רפסמה ינאה
יפלכ ןגפומה רוכינה ,השעמה ייח ינפ-לע שפנה ייח לש םתובישח
הארשה תורוקמב ותרמהו תדבועה לארשי-ץרא לש המלוע
,תיתד תולגתהל תדמתמה ההימכה ,םיינאישטינו םיירצונ
בקעיו יבצ יאתבש ,רגנינייוו ןילרדלהכ תויומד לש סנ לע האלעהה
ךפהו "לשמכ םייחה"ב שממתהש שודיחה ינמיסמ הלא לכ - קנרפ
סותאל ףרועה תיינפה .הנמזב תומכסומ תרבוש הכ הריציל ותוא
םתרמהו לבוקמה יתרבחה רסומלו יטסיביטקלוקה ינויצה
ןמ ויה םייטוזקאו םירז תוברת יבחרמב ילאודיווידניא טוטישב
םייחה" תעפוה םע תרוקיבב תוגייתסה וררועש םימרוגה
בר רפסל םיעבשהו םישישה תונשב ותוא וכפה ךא (12),"לשמכ
.םיבר םיריעצ לש םמלוע תנומת בוציעב העפשה
תוריצי ןיב הלאכ תוידוגינ תואוושה המכו המכ דוע ךורעל רשפא
םימה תשרפ וק ידצ ינשמ תובצינו רושעה תנשב ועיפוהש תונוש
,תינוציחה תוננובתהה תמועל :לשמל .תילארשיה תורפסה לש
,השדחה היילעה לש התייווהב תיגולואידיאה ,תינורטפה
דע" ןמורה תא ביצהל רשפא ,זזה לש "יוטנ קפוא"ב האטבתהש
תונויסנה דחא אוהו ,1958 -ב עיפוהש בלרוא ירוא לש "רחמ
ילותפנ תא "םינפבמ" בצעל ,שממ ןושארה ילוא ,םינושארה
,קיראל ךפהנש קרוי ,האושה דירש ,הלוע רענ לש ותורגבתה
,ןבומכ ,ףרצל שי וילא .םישימחהו םיעבראה תונש לש לארשיב
עיפוהל ולחהש ,דלפלפא ןרהא לש םינושארה וירופיס תא
האושה ידירש לש תויומד םיראתמ םלוכו ,1959 תישארב
םהיתונויסנ תא רקיעבו ,ךליאו המחלמה םויס עגרמ היטילפו
.רבעה לש ארונה ולצב לארשיב םהייח ירבש תא תוחאל םיפרה
ריע"ב ןמרתלא ךרעש ימואלה ןובשחה תא ביצהל ,לשמל ,רשפאו
ךז ןתנ ךרעש ילסרבינוא- ישיאה ימויקה ןובשחה לומ "הנויה
הנושארל םסרופש ,"לאכימ ץעה סוס לא אב תוומה" ורישב
ילוא ,עדוי ימו) זע סומלופ ררוע דיימו (1958 ילויב 27) "ץראה"ב
תידורפ הבושת ןיעמ רתיה ןיב אוה ךז לש לאכימ ץעה סוס
.("הנויה ריע" ירוביגמ דחא ,לאכימל
 הקיתשל רובידמ
רתיב רתאל רשפא םאה ?הלא תואוושה לש קומעה דקומה והמ
ופיס לע תילארשיה תורפסב ןמתסמה יונישה לש וביט תא קויד
דועב ןנובתנ ךכ לע בישהל תוסנל ידכ ?הנידמל ינשה רושעה לש
םייח לש וריש והז .רושעה תנשב בתכנש שפנ ןובשח לש דחא ריש
,וירישב םיבושחהו םיקזחה ,םיפיה ןמ דחא ,"1958-1923" ירוג
לש תונושארה וייח תונש שמחו םישולש תא תויתיצמתב םכסמה
".ןמז יל היה אלש / רורב תעכ / .ןמז יל היה אלו" (13).רבחמה
התיה יתמישנ / .םינותיעל םינותיע ןיב ורבע ייח" .ירוג בתוכ
רישהש לככ ."!םשה ןעמל / םירצק םיקחרמל הציר / תעוטק
,יעראה ,ףוטחה ,לוהבה ןפואה ותדרחל רבודל הלגתמ חתפתמ
,תמאב םיבושחה םירבדל יאנפ ילב ,וייח ולהנתה ובש ,חוטשה
ינחורה קתנה ,לשמל - ךכ לשב ול םרגנש םוצעה דספהה ררבתמו
."םיה - יבא ןיבל יניב" :הרושב אטבתמה ,וירוה לש םמלועמ
שערה ןיבש דוגינה אוה רישב םינבנה םייזכרמה םידוגינה דחא
ירקמ תוחפ" היהי וייח ךלהמש ךכל לחיימ אוה דחא דצמ .טקשל
אוה ,ךכ םושמ ."הדימעב יערא תודועסמ / ,תוקעצמ / ףרוצמו
עספ םע / ךראתמו ךלוה ילצ / .שירחהל / תעכ רתומ" ,עבוק
ירסח ,םילוהבה םייחה תא גציימ ,רובידה ,שערה ."המחה
אוה ,"םיבר ןושאר ףוגב ורביד םישנא" :וילע ופכנש תוימיטניאה
לש םיישירחו םייטיא םיכילהתל תורסמתהה ,טקשה .רמוא
.לחוימה בצמה אוה ,ימינפ השקו תונתשה ,החימצ
םייחה ,םואנה ,ירוביצה רובידה יפלכ סואימה יכ המדנ
תוקקותשהה תאז תמועלו ,הסגה הקעצה ,הלומהב םילהנתמה
רכיהה ינמיסמ םה ,םיינש ןיב ימיטניא רוידל וא השקל ,טקשל
תנש ביבס תירבעה תורפסב ללוחתמה יונישה לש םיקומעה
"ןאכ ונבהא" תוטנוסה רוזחמב יזכרמ ביטומ והז .רושעה
ןתואמ ךז ןתנ לש וירישב םג ומכ ,1955 -ב יחימע הדוהי םסרפש
םילמב חתפנ "םינוש םיריש" רפסב 1960 -ב םסוניכש ,םינש
וז חורב ."המ רבד רמול הצור ינא .אנא .השקבב ,טקש דחא עגר"
"לשמכ םייחה" ןמורה לש החיתפה קרפ תא הדש סחנפ שידקה
תא עמושו ךלוה ינא" :המדאה תקיתשל הבשקהה רואיתל
ךא ,יביבס לע עמוש ינא שונא תולוק הזיא םגו ,המדאה תקיתש
תושי םהל ןיא אולה .דבלב םיירקמ םה יכ ינא עדוי
לש תיחצנה התקיתש יכ עבוק אוה בושו בוש (14)."תיתימא
.רחא דוסי לכ תספאמו תדמגמ המדאה
-יתלבהו םימדקומה םינוטיליפבו םירופיסב חתפמ ביטומ םג והז
,1957 רבוטקואב םסרפתהל ולחהש ,עשוהי ב"א לש םיסנוכמ
הז רשקהב ריכזהל רשפא .רושעה תנש לש החתפב שממ רמולכ
חותיפו רוצייל דרשמה" ,(1957 רבמצד) "דרמה" םירופיסה תא
,"הקיתשה םוי" רופיסה תא דחוימבו ,(1958 סראמ) "םילמ
דבלב תועובש העברא ,1958 יאמב םסרופ הרקמב אל ילואש
םוי" לש ורוביג .רושעה תוגיגח לש הרידאה הלומהה רחאל
דחא םוי לבקמ ,האלנ-יתלב ןטפטפ ,רבתסמ ,אוהש "הקיתשה
.םירהב םש יא תנכושה "תימינפ תודידבל הכשל"ב רוריבל ןומיז
אוה תובר םינש רבכ יכ ,הכשלה ידיקפ ול םירמוא םשל ואובב
וניא ,םידידיו םירכמ ראווצ דע ףקומ ,תיתימא תודידב אלב יח
תיתימאה הימודהו ,םירבדמ םירחאה תא עומשלו רבדלמ קסופ
רשיה ךרדל ותוא בישהלו ומצע תא רהטל ידכ .ונממ הקוחר
בושל ידכ דחא םוי ךשמב קותשל םידיקפה ונממ םישקבמ
לע לבקמ אוהשכו ,תינויחה תודידבה תשגרה תא ול תונקהלו
ינפמ רהזיה" :ול םירמוא םה ,השירדה תא ,םתחמשל ,ומצע
רוביגה לש םישאונה ויצמאמ תא ראתמ רופיסה ךשמה ."רוביצה
ותוא הפיקמה תנאוסה םוימויה תייווהב הקיתשה רדנ לע רומשל
.ותרענ םע השיגפב םג ףוסבלו הטיסרבינואב האצרהב ,דרשמב
ללחב םיפחרמה םירובידהו הקומע תודידב ותוא תפפוא ךכ ךותב
םילילצ לש ףסואל וינזואב םיכפהנו םתועמשממ םילטרעתמ
,וב לחש ךפהמב תמאב שח וניא שיאש ,איה הידגרטה .ןבומ ירסח
תא החינמ ,םירוצעמה ירסח ויטופטפב תלגרומה ,ותרענ וליפאו
ןמ ףייע ךניא דועה" :תלאשו קתושה ויפ לע הדי ףכ
(15)."?םירובידה
וא טקשל שער ןיב דוגינה לש ומוקמב לגלגלו ףיסוהל דוע רשפא
תירבעה תורפסבו טרפב עשוהי לש ותריציב הקיתשל רוביד ןיב
המגודב דוע קפתסנ .ללכב ךליאו םישימחה תונש יהלשמש
והז .רושעה תנש לא םירבדה תא רושקתו רוזחתש ,תחא תמכסמ
,"הכופה הבהא" ,יחימע הדוהי לש םינושארה וירופיסמ דחא
תואמצעה םוי לש ותלומהב ולוכ זוחאו 1958 -ב בתכנש
תוגיגח תארקל תכרענה םילשוריב שחרתמ רופיסה (16).ירישעה
.רוביגה לש תרכונמה ותואר תדוקנמ תראותמ איהש יפכ ,רושעה
וארנ ךכו" :רשפ תרסח ,הרזומ הלומהכ םירבדה םיארנ ויניעב
םידבכ םידבו ינועבצ ריינו םיטשוקמ םידומעו םיכורא םיגד
החמשה תארקל םינמאתמו םיננוכתמה םישנא וא םיגגוח םישנאו
רודיבה תומב תא ראתמ אוה תרכונמ חור התואב ."הלודגה
תומיב םודרגל ומיקהש תומב ומכ" ,תובוחרה תוניפב תומקומה
ינפל רצק ןמז ."הארונ החמש ימי ויה םה ףאש ,םלועב הכפהמה
הרימש ךרוצל םיאולימ תורישל תובצייתה וצ לבקמ רוביגה גחה
ויתוינכות תא שבשמ רבדהו ,יאבצה דעצמה תעשב רדסה לע
וירבח םע תושיגפ ידי-לע ,ימיטניא ןפואב רושעה םוי תא ןייצל
לככ .ברקה תומוקמב רוקיבו רורחשה תמחלממ םימחולה
לבא ,תובוחרב תיזזתה תרבגתמו הלומהה האוג גחה ברקתמש
,םיעלקה ירוחאמ םירבדה לע ףיקשמ רוביגה ודיקפת ףקותב
םויב ."גחה לש ירוחאה דצה קר הארנ ובש ,ידדצ בוחר" ךותמ
וזו ,הקעומ ותוא תפפוא ,דעצמה תעשב דחוימבו ,ומצע תואמצעה
ךות לא תוכשמנו תוכלוה תוגיגחהש ררבתמ רשאכ תרבגתמ
ךותמ םשאר תא םירהל וקיפסה אל םיגגוחה םישנאה" :ץיקה
םתוא יעבטהו תפטוש החמש לש שדח לג אב רבכו החמשה
רוביגה ןיב הרזומ הבהא תשרפ תלהנתמ תע התוא לכ ."תינש
הבריקמ :ךופה רדסב תשחרתמ איהו ,יארקאב שגפש השא ןיבל
דעו הנושארה השיגפב רבכ םילמ תרסח תילאטוט תיטורא
תולילעה יתש .רשקה לש תיתגרדהה תוגגופתההו תושלחיהה
תודגונמ - הבהאה תלילעו רושעה תוגיגח תלילע - תוליבקמה
םתוצרפתה רואיתב ואישל עיגמ הזה דוגינהו ,וז תא וז תושבשמו
םהשכ השיאה לש התריד לא םינכשה לש תינתוואתהו תינשערה
לובסל םילוכי םניאש םושמ ,םכרדב הרקנש המ לכ םידימשמ
,תומדוקה תואמגודה ומכ .םברקב ירותסמהו טקשה המויק תא
תיביטקלוקה הריפסה לש שערה בטוק ןיב דדונתמ הז רופיס םג
רמוא אלב טעמכ תלהנתמה הבהאה תשרפ לש הממדה בטוק ןיבל
לע םויאכ ןאכ תספתנ רושעה תוגיגח לש ןתלומה ןכש ,םירבדו
.יטרפה בחרמה לש הממדהו רהוטה
ורואית ןיבל יחימע לש ורופיס ןיב רומג דוגינ םייק וז הניחבמ
טטוצש ןמרתלא לש "יעיבש רוט" ותואב רושעה גח לש םעפנה
דקרש גח [...] םע בורב רמיזש גח [...] םערו שערש גח"כ םדוק
."דחיב לכה ,רבח ,ןכ .דחיב לכהו .הכבו דמעש גח [...] החמשמ
ותהימכ ןיבל להוצהו גגוחה ןומהה ןמ ןמרתלא לש ותובהלתה ןיב
וק חתמנ תוגיגחה שערמ ומצע תא דדובל ייחימעה רוביגה לש
תילארשיה תורפסב הבר תודחב םילגתמ וינמיסש ,םימה תשרפ
תובחרה ויתויועמשמ לבא ,לארשי תנידמל רושעה תנשב הבתכנש
.םינשה ףולח םע תולגתהלו חתפתהל תודיתע רתוי

 הנידמה רוד
העיפוה םישישה תונש ךלהמבו םישימחה תונש ףוסב ,ןכא
חור תירבעה תורפסה תא האיבהו ,םירצוי לש הריעצ הצובק
תונשב ודלונ הלאה םירפוסה בור .תושדח תויושיגרו תרחא
אוה םהימדוק ןיבל םהיניב טלובה יפרגויבה לדבההו ,םישולשה
.תואמצעה תמחלמב םילייחכ קלח תחקל ידכמ םיריעצ ויה םהש
קבאמה תונש תא אל תפפוח םהלש בוציעה תפוקתש ןאכמ
עמתשמה לכ לע ,תונושארה הנידמה תונש תא אלא ,תואמצעל
םהיניבמ םידדובה .תיתייווחהו תילטנמה הניחבה ןמ ךכמ
יחימע הדוהי ןוגכ) "ץראב רוד"ל תיפרגויב הניחבמ םיכייתשמה
תא ואצמש ,"חורפ ירחאמ" תניחבב םה (ןומרכ-אנהכ הילמעו
.אבה רודה לש ינחורה םילקאב םירפוסכ יעבטה םמוקמ
תא ומסרפש ,תוטלוב תויומד םירשעכב רבודמ תרופיסה םוחתב
הלכו םישימחה תונש עצמאב לחה ןהלש םינושארה הזורפה ירפס
ירוא ,(1955) רחש דוד :ןהיניב .הנידמל ינשה רושעה לש ומויסב
הדוהי ,(1959) זפרוא קחצי ,(1958) הדש סחנפ ,(1955) בלרוא
םרוי ,(1962) עשוהי ב"א ,(1962) דלפלפא ןרהא ,(1961) יחימע
זוע סומע ,(1964) זנק עשוהי ,(1963) רזע-ןב דוהא , (1963) קוינק
קחצי ,(1966) ןבארה תימלוש ,(1966) ןומרכ-אנהכ הילמע ,(1965)
התנוכש םירפוסה תצובק יהוז .(1967) ןרוק והיעשיו (1967) רנ-ןב
יפד לע דקומ לאירבג לש ותרדגהכ ,"הנידמה רוד" םשב םימיל
תורפס" וא ,דקש ןושרג לש ויוטיבכ ,"שדחה לגה" וא ,"וישכע"
רבודמ ,הרואכל (17).ץרג תירונ לש היוטיבכ ,"םישישה תונש
ירה .תיטמיתה הניחבה ןמ בר קחרמ הזמ הז םיקוחרה םירפוסב
ידירש לש סורהה םמלוע ןיב רשקה תא תוהזל דואמ השק
ןיבל דלפלפא לש "ןשע" ירופיסב םיבבוסה םיצוצרה האושה
תוצרא"ב זוע סומע לש ץוביקה ירופיסב םיירצייה םיטקילפנוקה
םילשמה ןיב קחרמה בר המכו המכ תחא לע ;"ןתה
םישחרתמה ,"ןקזה תומ"ב עשוהי ב"א לש םייטסילאירוסה
תירורפאה תואיצמה ןיבל ,ןמז ילוטנ םיטשפומ םיבחרמב
לש "תחא הפיפכב" ירופיסב םיטעמ הראה יעגר העורזה הכומנה
םירעפ םימייק תינונגסה הניחבה ןמ םג .ןומרכ-אנהכ הילמע
,לשמל ,ןומרכ-אנהכו זוע לש הובגה ינושלה חסונה ןיב םיבחרנ
.דלפלפאו עשוהי לש ,תיסחי ,הפוקשהו הטושפה ןושלה ןיבל
םירושימב שפחל שי םהיניב קומעה ףתושמה הנכמה תא ,ןכאו
.םירחא
םירפוסה ןיב רשקה ירה ,םרקיע לע םירבדה תא דימעהל םא
םהירופיסב תואיצמה הנבמ תא ןנוכמה ןורקעב דקוממ הלאה
תישחומ התיזחש ,םינפ-תלופכ תואיצמב רבודמ .םימדקומה
םיליעפמה תוחוכהו הלש תועמשמה ידקומ ךא הרואכל תילאירו
םירתסנה היקלחב םימקוממ ,םתוהמב םיילנויצר-יא םהש ,התוא
תונש לש תרופיסב תונוש תויצאירווב שממתמ הז ןורקע .ןיעה ןמ
שממתמ אוה ,לשמל ,זוע סומע לש םימדקומה וירופיסב .םיששה
ןיבל םייופשהו םינגומה ,םיראומה ץוביקה ייח ןיב חתמב
םכותל תוצרופה ,תומייאמ-תוכשומה ,תולפאה "ןתה תוצרא"
ןומרכ-אנהכ הילמע לש הירופיסב .םתוביצי תא תורערעמו
ןיבל תויומדה לש םיירורפאה ןהייח ןיב תוליפכה תמייקתמ
ןתוא תוכזמו הלעמ ןתוא תופינמה ,ףולח-תונב ,תואלפומ תושיגפ
יהוז עשוהי ב"א לש וירופיסב .תיסיפטמ תולגתה לש םיעגרב
תויהל יושע יולגה רופיסה :םהילשמנל םילשמ ןיבש תוחיתמ
תכרעמ לש החונעפב תינתומ תישממה ותנבה ךא ,טרופמו ישחומ
ויתויועמשמ לע תתתואמהו ותוא הביכרמה םיזמרהו םילמסה
עשוהי לש וירופיסמ המכב םייק דבב דב .תוטשפומה תויאידיאה
לש ןתהימכ ןיבל ,םיימוימוי ,םיימתס חטש-ינפ ןיב חתמה
תמנמונמה הרגישה ןמ ןתוא רוקעתש הפורטסטקה לא תויומדה
לש וירופיסב םג ךכ .תומילאו סרה לש תומוהתל ןתוא ליטתו
,ירופיסה הווהה אוה ןוחרקה לש הארנה והצק :דלפלפא ןרהא
ירורפא םלועב תויומדה לש ןהיתוקיתשו ןהיטוטיש תא שרופה
,יומסה רופיסה םוצע חוכב עבעבמו שחור ויתחתמ ךא ,רובשו
שבשמה חוכה אוהו ,םיכרחה ןיבמ םיעגרל חילבמה ,רבעה רופיס
דועש םייחה תוחוכ טעממ ןתוא ןקורמו תויומדה לש ןתעד תא
רכינ ןבארה תימלוש לש םימדקומה הירופיסב ףא .ןהב ורתונ
,םיננכותמ ,םירדוסמ ,םיילנויצרו םייופש םייח ןיב חתמה בטיה
,ףוריט ,הקתפרה :דגנכש-תויורשפאה ןיבל םירקעו םילבגומ
ןתמו םילבגומ-יתלב םיבחרמל הצירפ ,סוראל תורכמתה
הלגתמו רזוח הז ןורקע .םינסורמ-יתלב שפנ יקמעמל היצמיטיגל
תויומד ובשחנש ימ לש םימדקומה םהירופיסב םג תונוש םיכרדב
.זנק עשוהיו זפרוא קחצי ןוגכ ,םישישה תונשב תוינשמ
םוחתה ןמ םיפסונ םירשקמ םימרוג תוהזל רשפא דבב דב
תרופיסה לש יצוביקה הנקויד תא םיעבוקה יאידיאהו יטאופה
םיילושה ןמ תויומדב תודקמתהה ןוגכ ,םישישה תונשב השדחה
תיזויגילרה הסיפתה ;תימוימוי ןילוח-תואיצמבו םייתרבחה
הלילעב םילמס לש םבוליש ;ןירותסמה תודוסי יוביר ;תעלבומה
רוערע ;םירופיסה ןמ קלחב רכינה ירוגלאה דוסיה ;תישחומה
םיירופיס םינבמב התרמהו םיעוריאה לש תיתביסה תולשלתשהה
;םילבוקמ םיירסומ םינפצל תמיוסמה תושידאה ;םיקרופמ
.תויומדה לש ןמלועב יזכרמ לעופ חוככ תוומה לא תוכשמיהה
תוחפל ,תורבסומ תויהל תויושע הלאה תופתושמה דוסיה תוינבת
תעדומ-יתלב וא תעדומ תודגנתה לש האצותכ ןה ,יקלח ןפואב
לש ירפכ ןהו ,"ץראב רוד"ל ינייפואה יטסילארה ירופיסה לדומל
תרופיסה ןמ רודה ינב וטלקש תופתושמ תויתורפס תועפשה
ןונגע לש םייטסילאר-אלה םהירופיס ןוגכ) תיסאלקה תירבעה
דב .(םירחאו ימאק ,אקפק) תימלועה תרופיסהו (יקסב'צידרבו
יפלכ סואימו תופייע לש הדמע םעפ אל םהירופיסב תרכינ דבב
תיתרוקיב הדמע תעיבקב ךרוצ ןכו ,ילאירה ילארשיה הווהה
הגילפמה ,ינויצה סותאה לש וירזיבאו ויתודוסי יפלכ תרכונמ
ינב ועימשהש הנותמה תיביטקורטסנוקה תרוקיבה ןמ קחרה
תוטילבב תולגתמ הלא תויאידיאו תויטאופ תונוכת .םדוקה רודה
,עשוהי ב"א לשו זוע סומע לש םימדקומה םהירופיסב תדחוימ
לש םייזכרמה ויגיצנל הלא םירפוס ינש וכפהנ ,המודמכ ,ןתוכזבו
- םהמ דחא לכ לש דחא - םירופיס ינש גיצנ השחמה םשל .רודה
."תשק" יפד לע תחא הנועבו תעב טעמכ הנושארל ומסרופש
זכרמב (18)."חורה ךרד" ורופיס תא זוע סומע םסרפ 1963 -ב
וינב ינש ןיבל יטננימוד בא ןיב םיסחיה שלושמ רופיסה לש וניינע
תויומדמ הרואכל אוה ,םיובנייש ןושמש ,באה .יוחדהו ימשרה -
הגיצמ תירוטקירקה ובוציע ךרד ךא ,הדובעה תעונת לש תפומה
םויקה ידממ ינש .תיקסטורגו הלולח ,תיטסיסיקרנ תומדכ ותוא
- תינימה תוירצייהו תינחורה תוגהה - באה לש םיירקיעה
יטויפה ןועדג ,וינב ינשב תוועמ ןפואב םישממתמו םילצפתמ
תומיעה איבמ רבד לש ופוסב .ינומדהו יתייחה יקאזו ינמלוחהו
ןכו ,החינצ-תנואת תבוקעב ןועדג לש ותודבאתהל םינבה ינש ןיב
שדחה ודמעממ תונהיל ומצע ןיקתמ אוהש העשב באה לש ותומל
תכרעמ לע יתרוקיב יוויחכ רופיסה תא אורקל רשפא .לוכש באכ
וב תוארל םג רשפא ;טרפב תיצוביקהו ללכב תילארשיה םיכרעה
לכשה תוחוכ ןיבל םיינושאר שפנ-תוחוכ ןיב יחצנה ךוסכסל לשמ
םדאה היפלש תיטסינימרטד לרוג תסיפתל יוטיב וא ,םינסרמה
תא שיגדהל בושח ונניינעל .םימלענ םימרוג דיב קחשמ-ילכ אוה
רודה תרופיס לש היתומכסומ יפלכ רופיסב םייקה ידורפה דממה
וא תעדמ ,תקיודמ הידורפכ ותוא גיצהל רשפא ,השעמל .םדוקה
,(1948) רימש השמ לש "תודשב ךלה אוה" ןמורה לע ,תעדמ אלש
קמעב תושחרתמ תוריציה יתש ."ץראב רוד" לש דוסיה תוריצימ
וירוהל דיחי ןב ,הרשע-עשת ןבכ אוה רוביגה ןהיתשב ,לאערזי
ותוליעפ רקיעו ץוביקב יזכרמ שיא ויבא ,הזמ הז ודרפנש
דעצ הכילומ הלילעה תוריציה יתשב .תובחר תויתעונת תורגסמב
לע םירשבמה םיזמר האלמו ,רוביגה לש ותומ תארקל דעצ רחא
תירקמ קפס ,תויושחרתה לש תרשרש תינבנ םירקמה ינשב .ךכ
תוליעפ תעשב םרגנש ,רוביגה תומ לא הליבומה ,תילרוג קפס
ךורכה ,תוומה רואית םג .תודבאתהכ קפס ,הנואתכ קפס תיאבצ
זכרתמ םהינשבו ,םירקמה ינשב דואמ המוד ,רוא לש זע קזבהב
.דבלב באה לש וישעמבו ויתובוגתב תוומה ירחא רופיסה
ירוא ןיב רומגה ינושה תא םישיחממ הלאה םיטלובה ןוימדה יווק
םא .זוע לש ורוביג ,בהנש ןועדג ןיבל ,רימש לש ורוביג ,אנהכ
.םיילושה ישנאמ אוה ןועדג ירה ,הרבחב תיזכרמ תומד אוה ירוא
ותייווה רקיעש ,שבוכ ,חטוב ,ספסוחמ השעמ שיא אוה ירוא םא
,תמנפומו השיגר תיביספ שפנ אוה ןועדג ירה ,תירציי-תינפוג
הגותבו בל ןורבשב דימת םימייתסמ ינשה ןימה תונב םע ויעגמו
.םירופיסה ינשב םינבו תובא יסחי ןיב לדבהה םג טלוב .תיטויפ
זוע לצא ךא ,יליו ויבאל ירוא ןיב ינורקע דוגינ לכ ןיא רימש לצא
רופיסה ריצ אוה ןושמש ויבא ןיבל ןועדג ןיב קומעה חתמה
לצא רוביגה יסופיט ןיב רומגה לדבהה .ולש הידגרטה שרושו
םלועה תנומתב םיינורקע םירעפ ,המודמכ ,גציימ זוע לצאו רימש
.תלדבנה תירודה םתוכייתשהמ רתיה ןיב תעבונה ,םהלש
(19)."תורעיה לומ" עשוהי ב"א לש הלבונה איה היינש המגוד
הרואכל עוקשה ,ןלטבו שולת יחצנ טנדוטס אוה רופיסה רוביג
הפוצכ קסעומ אוהש העשב ,בלצה יעסמ לע רמג תדובע תנכהב
לדגמ לע דדב ותבשב .תמייקה ןרקה תורעימ דחאב תופירש ינפמ
תילארשיה תיתרבחה היווהב בועיתב ןנובתמ אוה ולש תיפצתה
דובכל ובצוהש תשוחנה תוחולב תגצוימו רעיב תשחורה
.םינבלצכ םיארנה םילייטמ וב םיכרועש םיסקטבו ,םימרותה
ויתוברוח לעש יברעה רפכה לש וידירש ויניעל םיפשחנ ךכ ךותב
תא גציימה ןושלה תורכ יברעה ןיבל וניב רשק רצונו ,רעיה עטינ
יביספ ףתושל הפוצה ךפהנ הגרדהב .ושטנל וצלואש רפכה יבשות
ןווכמב ענמנ אוהו ,שאב רעיה תא הלעמה ,יברעה לש וישעמב
.היקזנ תא םצמצל וא הפירשה תא עונמל היושעה הלועפ טוקנלמ
לש ענכשמהו טרופמה ישחומה םקרמה ,עשוהי לש וכרדכ
.ףירחו דקוממ ירוגלא עבמל תוסכ שמשמ תירופיסה תואיצמה
איבנה לש ךשמה תחא הנועבו תעב אוה לדגמה לע הפוצה
הרבחב ןנובתמה ,"לארשי תיבל הפוצ"כ ודיקפתב יארקמה
,רמושה תומד לש ךמנומ ידורפ לוגלג ןכו ,הימומ תא עיקומו
השעמ לש םיטלובה וילמסמ דחאכ דובכ לש םוקמ הל התנקש
.התישארב תילארשי-ץראה תרופיסב ויגוצייו ינויצה תובשייתהה
רעיה - רופיסה תלילעב םיבלתשמה םיירקיעה םילמסה ינש
הקומעה המשאה תשוחת לע םידיעמ - ויתחתמש סורהה רפכהו
תועדומ ךותמ ינובירה ומויק תא ןנוכמה ,ינויצה ילארשיה לש
ותדמע .ץראה לש םימדוקה היבשותל ךכב םרגנש לוועל
ולש תלוכיה לע דחא דצמ הדיעמ עשוהי לש הפירחה תיתרוקיבה
רמגש תולוועה תא קוחירו רוכינ ךותמ ןוחבל ורוד ינב לשו
ןוחטב לש יוטיב םג וז הדמעב שי תחא הנועבו תעב ךא ,תונויצה
חותמל רשפאמה ,לארשי תנידמ לש וילאמ-ןבומה הנסוחב
.תודוסיה רוערעל ששחל אלב הז גוסמ תרוקיב
המכו המכ לש תרכינה תיתרבחה-תיטילופה תוברועמה תמועל
תוחפל) רודה ינב לש םתריש התטנ ,"הנידמה רוד" ירפסממ
תוימויק-תוישיא תויווהב דקמתהל (םישישהו םישימחה תונשב
תא הרישה המידקה תיגולונורכה הניחבה ןמ .תוילסרבינוא
דוד לש םינושארה םירישה יצבוק :תודחא םינשב תרופיסה
.1955-1954 םינשב ועיפוה רוד השמו יחימע הדוהי ,ךז ןתנ ,ןדיבא
ןיניירט רנבא ,(1956) גומלא ןורהא םהילא ופרטצה הגרדהב
ץיבוקיבר הילד ,(1959) סיגפ ןד ,(1957) רנביר היבוט ,(1957)
סקנפ לארשי ,(1960) ןדלא דדנא ,(1959) טסק-זועי רמתיא ,(1959)
ןויס הירא ,(1962) ןייטשנרב ירוא ,(1961) ץרה הילד ,(1961)
תליחתב .םירחאו (1965) רסב בקעי ,(1963) ךייר רשא ,(1963)
המכ ביבס רודה תריש לש "ןונאק"ה שבגתה רבכ םיששה תונש
ץיבוקיבר הילד לש "בהזה חופת תבהא" :םייזכרמ םירפס
לש (1966) "שבדהו בלחה לכ"ו (1960) "םינוש םיריש" ,(1959)
והשמ"ו (1963) יחימע הדוהי לש "1962-1948 םיריש" ,ךז ןתנ
.(20)1964 ,ןדיבא דוד לש "והשימ ליבשב
ותוגיהנמ םתוחב העובט הזה רודה לש הרישה תבשחמ
לע תיתיזח הפקתהל אציש ,ךז ןתנ לש תילאוטקלטניאה
דגונמ תפומכ ביצה דבב דבו ,ורוד ינבו ןמרתלא לש הקיטאופה
,גרבנייטש בקעי ומכ ,םימדוק תורוד ינב "םיירונימ" םיררושמ
ךז לש ןושארה ורמאמש ,אוה הרקמ אל .יקסנל םייחו לגופ דוד
רפסה ,"הנויה ריע" תעפוה ירחא רצק ןמז םסרופ ןמרתלא דגנ
,תימואלה המוקתה תלילע רואיפל ותריש תא ןמרתלא סייג ובש
ורתחש םיריעצה םיררושמה ברקב הקומע תחנ-יא הזב ררועו
ונווכ ךז לש וירוערע .ירוביצה רובידה ןמ קחרתהל םינש ןתואב
,ןמרתלא תריש לש ידמ חושקה ימתירה ןוגראה דגנ הרואכל
םע .ירובידו חותפ ,ישפוח ימתיר לדומ ותרישב דימעה ודגנכש
,הזירחו לקשמ לש תורידס תוינבתל ןמרתלא לש תודמציהה ,תאז
םוטפמיסכ ךז יניעב הספתנ ,תפשכמ תיביטרוגיפ תוינועבצל ןכו
,הנקסמל ונא םיעיגמ טאל טאל" :רתוי יתוהמו קומע יוקיל לש
(םילמה ףשא תמאב אוה ןמרתלאו) םילמה לש הז גמ-בר לצא יכ
תושיגרה לש הילכ םימוגפ - ררושמכ רתויב ידוסי המ-רבד םוגפ
תויהל תלוכיה ולצא המוגפ .םירבדהו םישנאה םלוע לא החותפה
ףתושמ הנכמ שי םא (21)."ךכל יוטיב תתלו םלועב ףתתשמ םדא
ןויסנב - הז םוחתב יוצמ ןכא אוה ירה ,"הנידמה רוד" יררושמל
ךות ,וישכעו ןאכ לש יטרקנוק ישונא םלוע םתרישב דימעהל
תונווגמ ריש-יכרדבו לבגומ-יתלב םירמוח רחבמב שומיש
.היולג תינרוצ תעמשממ תוישפוחו
,יחימע הדוהי לש ותרישב ,לשמל ,תושממתמ ולא דוסי תוחנה
ותרדגה יפ-לע ,רודה יררושמ לכמ ,המודמכ ,ירלופופהו בוהאה
וזכרמבש ,"קוה-דא םלוע" ותרישב הנוב יחימע ,ילפרע זעב לש
לא םוקמ לשו ןמז לש תוקיז םייקמה ,רבוד ינא לש תומד
דקומ-תדוקנ ומויק םצעב הווהמו ,ודי לע תיווחנה תואיצמה
םלועה לש םינווגמה ויביכרמ לכ תינטלומיס םירושק הילאש
ומצעב רבודה תוננובתה לש עטק חיצנמה ,ריש לכ (22).ירישה
תסיפת .יפרגויבוטוא-ומכ לולכמ ךותב טרפ הווהמ ,םלועבו
תוטשפומ תוירוגטק לש ןמויקב הריכמ הניא הז רבוד לש םלועה
יחימע תרישב תכפהתמ וא תללשנ ךכ ךותמ .םלועל רבעמש
,"חצנ" ,"םיהולא"כ םיינחור םיגשומ לש תלבוקמה םתועמשמ
תויצקיפיטסיממ תופייע הב תעבומו ,םהימודו "האובנ" ,"המשנ"
.םיישונא הדימ-ינקב םירישב דדמנ חצנה .יתד ןחלופ ילמס לש
.ול ץוחמ םויק הל ןיאו ףוגל דומצב קר םהב תמייקתמ המשנה
אלו ,םירבדב הלגתמה םלועה רדסל יוניכ ללכ ךרדב אוה םיהולא
.תטשפומ תינוציח תושיל
תייווח תא יחימע תריש לש הזכרמב הדימעמה םלועה תייאר
תוירוגטקה לכ תא םג וז תיווזמ תטפוש ,דיחיה םדאה לש םויקה
.הנידמה ,הירוטסיהה ,עבטה ןוגכ ,ןגרואמ םלועה ןהבש תויללכה
,הירוטסיהל הבר תובישח ןיא "וישכעו ןאכ" לש אצומ תדוקנמ
יחימע רתויה לכל .יטנוולר-יתלב חוכש רבעכ ללכ ךרדב תספתנה
םיבצמל תויגולנאכו תורופטמכ תוירוטסיה תויומדב שמתשמ
תויונגראתהב ותרישב ריכמ וניא אוה .רבודה ינאה לש וייחב
תא ןדעב האור דימת אלא ,תובחר תוינויערו תוינידמ ,תויתרבח
תינייפואה הקימנידה .ןתוא םיביכרמה םידיחיה םישנאה ינפ
ןיבהל ,םלועה תא שרפל תונוסינ לש תרשרש איה ייחימעה רבודל
,ןולשכב םייתסהל םינודנ הלא ךא ,ותויקוח תא אוצמלו ותוא
המירזהו תוריתסה ,םימאות-יתלבה םיטרפה לש םתורבגתהבו
.תואיצמה לש תיארקאה
שודיחה תא ךז ןתנ םכיס הנידמל ינשה רושעה לש ומויס תארקל
םתמורת תא דחוימב טילבהו ,תירבעה הרישה לא ורוד ינב וסינכהש
(23).הרוצבו ןכותב ירישה עבמה לש וימוחת תבחרהל
ירעש לע םיררושמ לש שדח רוד קפדתה רבכ העש התואבש אלא
ולש תיתועמשמה תיתצובק הרוכבה תעפוה תא ךרעו ,תורפסה
(1965 ,14 'סמ) "וישכע" תעה-בתכ לש תדחוימ תרבוחב
ריאיו ךלוו הנוי ,ריטלזיו ריאמ לש םתרישל הלוכ השדקוהש
יטאופה עצמה היה םהירבחו הלא םיררושמ ליבשב .ץיברוה
,ידמ םצמוצמו ליבגמ םשרימ ,ךז גיצהש ומצעלשכ-יטסילרולפה
הנכמ אוצמל השק .ולשמ ידוחיי חסונ ול בציע םהמ דחא לכו
ןיבל ריטלזיו לש תברועמהו הטובה ותריש ןיב ,ףפור ולו ,ףתושמ
,ץיברוה ריאי חתיפש םינדועמה םיישפנו םייתוזחה םיסנאוינה
-תת לש היקמעמ לא ךלוו הנוי לש תוקומעה תולילצה ןיבל םניבו
םזילרולפ .תוזעונ תויטסילאירוס תונומתב תושממתמה ,הרכהה
תונש לש תירבעה הרישב ןווגתהלו חתפתהל דיתע היה הז
.םינומשהו םיעבשה
 הקיתווה תורפס תונווגתהו תושדחתה
לש "ץחה שאר"ב הכ דע וננויד זכרתה םירבדה עבטמ
םירפסמב ונייהד ,ינשה רושעב תיתורפסה תושחרתהה
ואיבהש םישודיחבו ולא םינשב תורפסל וסנכנש םיררושמבו
וויה םיריעצה םירצויה ,תאז םע .עבמה יכרדבו םינכתב םמע
,ימנידו ןווגמ ירוד-בר יתורפס בחרמב דחא דבור קר הלא םינשב
ןוגכ) האמה תישאר לש םינוקיסאלקה ינורחא ולעפ ןיידע ובש
,זזה םייחו ןונגע י"ש לע רבדל אלש ,(ןמפוש 'גו ץיבוקרב ד"י
דבכנ םוקמ וספת ןיידע הרישב ."ץראב רוד" ירפוס לע ןבומכו
ןבומכו ,םרוד ינבו גרבדלוג האל ,ןמרתלא ןתנ ,יקסנולש םהרבא
הז רשקהב .ירוג םייחו עובלג רימאכ ,םהמ םיריעצ םיררושמ
תוניינעמה תויתורפסה תועפותה תחא לע עיבצהל שקבנ
ןמ קלח לצא ולחש יונישו תושדחתה :םישישה תונשל תוינייפואה
םתוא ףוקזל ןתינ יקלח ןפואב תוחפל רשאו ,םיקיתווה םירפוסה
רוד" תעפוה םע תורפסב הררתשהש השדחה הריוואה תוכזל
התעפשה לע רבדל םוקמ וליפא שי םירקמ המכב ."הנידמה
יפלכ םיריעצ םירקבמו םירפוס ועימשהש תרוקיבה לש הרישיה
.םהימדוק
תונשב םסרפש רחאל .דגמ ןרהא לש ותריצי איה תיסופיט המגוד
;1950 ,"םימי חור") םייטסילאר םירופיס יצבק ינש םישימחה
,(1954 ,"ינאו הודח") יריטאס ןמורו (1955 ,"םירבח לארשי"
הנפ ,תילאוטקאה תילארשיה תיתרבחה תואיצמב םידקוממה
ירוגלא ןמור םסרפו תיטסילאר-אל הביתכל רושע ותוא יהלשב
תויטסילאירוס תולבונ ץבוקו (1959 ,"ליסכה הרקמ")
לש רישיה ףוקישה ןמ קחרתהל םיסנמה ,(1962 ,"החירבה")
םיקוחר תומוקמ לא םיגילפמ ףא םקלחבו ,התייווהכ תואיצמ
ןמורב יטסילארה הביתכה חסונ לא דגמ רזח רשאכ .םיינוימדו
תובכרומב ,םוכחיתב ותביתכ הרשעתה ,(1965) "תמה לע יחה"
היווהב ולש תוברועמה ךשמה םע דבב דבו ,תימצע תועדומבו
-אשונל המצע תורפסה התשענ םיחתמה תבר תידוהיה-תילארשיה
(24).ךליאו זאמ ותביתכב דוסי
םג תונוש םיכרדב תרכינ םישישה תונש לש השדחה הריוואה
.דגמ לש ורוד ינב לש םתריציב
תא הבחר תיפא הפונתב םישימחה תונשב בציעש ,רימש השמ
רקיעב) תשבגתמה תילארשיה תויתכלממה לש התוהמב ותסיפת
םיששה תונשב םסרפ ,("שרה תשבכ"ו "םדו רשב ךלמ" םינמורב
בלבש רקפהה חטשב שחרתמה ,(1966) "לובגה" ,דבלב דחא ןמור
.םותס יובמו ךודכד ,שואי לש היווה אטבמו היוצחה םילשורי
ךליאו (1946) "קשכ םירופא"מ םירצקה וירופיסש ,ןוזניסומ לאגי
תונש לש תספסוחמהו החותמה ןתייווה תא המצועב ואטיב
הדוהי" ירוטסיהה ןמורה תא 1962 -ב םסרפ ,תואמצעל קבאמה
השדחה תילארשי-ץראה תואיצמה תא גיצמה ,"תוירק שיא
תאז לכו ,הנממ תולגל רחבש ימ לש תרכונמה ותואר תדוקנמ
1965 -ב םסרפ בוטרב ךונח ,תורצנה תישאר רופיס לש הווסמב
לייחכ ותשיגפ ימשר לע ססובמה ,"תורגב יעצפ" ןמורה תא
ולש תלוכיה םצעו ,הפוריאב האושה ידירש םע תידוהיה הדגירבב
תוחיתפה ינמיסמ איה הנש םירשע ץקמ הז אשונל שרדיהל
.ןמכייא טפשמ ירחאש לארשיב הילוצינו האושה יפלכ השדחה
לש םתריציב אקוודו ,הרישה םוחתב תנמתסמ המוד העפות
,םהב טלבוה .יקסנולש לש ושרדמ תיבמ םיקיתווה םיררושמה
ץבוקה תא 1965 -ב םסרפ רשאכ ויארוק תא עיתפה ,ןמרתלא ןתנ
תושדחתהלו תוננערתהל ותריש התכז ובש ,"ץיק תגיגח"
הירמוחש ,תיתלילע המאופכ רפסה יונב ,הרואכל .תיטמרד
.םישימחה תונשמ השדחה תיחרזמה היילעה יווהמ םילוטנ
םידברה ,ונממ תויטסהו הלילעה טוח לש תוריבשה יוביר ,השעמל
דוסי רקיעבו ויביכרמ לש ירנא'זה ןוויגה ,רפסב םירוזשה םייתוגהה
ןגפימל "ץיק תגיגח" תא םיכפוה ,בטיה וב רכינה תימצעה הידורפה
םתרוקיבל היומס הבושת ןיעמ רתיה ןיב אוהש ,זעונו זע יטסינרדומ
(25).ריוואה ללחב הדהדה ןיידעש םירחאו ךז ןתנ לש
התרישב החטוהש תרוקיבה תא בטיה המינפה גרבדלוג האל םג
םשב םיריש תרדיסב תורירמב הילע הביגהו ,ריעצה רודה דצמ
הקיטאופל התיהש ,הארנ לעופב ."ןקז שיאכ ררושמה ןקויד"
התרישב לחש יונישה לע העפשה "הנידמה רוד" לש השדחה
,(1964) "הזה הלילה םע" הרפסב רכינ הז יוניש .םישישה תונשב
תוצלחמל הטעומ תוקקזיה ךות ,שימג ירוביד עבמב ןייטצמה
זאמ התריש תא וניפאש תוימתירה תויורידסלו תויביטרוגיפה
ןסוחמ רתונ אל ומצע יקסנולש םהרבא וליפא .םישולשה תונש
יריזנו ףושח ,רישי יריש חסונ אוה ףא חתיפו ,ןמזה תוחור ינפמ
שוביג ידיל עיגה הז חסונ .וייחב תרחא הפוקת לכב רשאמ רתוי
וימיב ותוא םילשה ררושמהש ,(1973) "תומלוסה רפס" ץבוקב
.םינורחאה
לש םהייחל ןורחאה רושע הויה םישישה תונשש ,רבתסה דבעידב
ךותב הז רחא הזב םמלועל וכלהש ,יקסנולשו גרבדלוג ,ןמרתלא
'גו .יבוקרב ד,י ,זזה םייחו ןונגע י"ש ורטפנ םהל ךומסב .רצק ןמז
רדנסכלאו ןמסוז ארזע ,אלרוב הדוהיו יריאמה רודגיבא ,ןמפוש
1973-1967 םינשה ןיב תירבעה תורפסה הדרפנ ךכו ,םירחאו ןפ
תליחת זאמ .תילארשי-םדקה התפוקתב הלש תפומה ירצוימ
ידי-לע ידעלב ןפואב טעמכ תירבעה תורפסה תרצונ םיעבשה תונש
םוקמ רומש םכותב .ץראב םתביתכב ולחהש ימ וא ץראה ידילי
ינשה רושעב םתביתכב ולחהש םירפסמלו םיררושמל דבכנ
ךז ,יחימע) םיררושמ השולש - םכותמ השישש הדבועה .הנידמל
סרפב וכז - (זועו עשוהי ,דלפלפא) םירפסמ השולשו (ץיבוקיברו
הזכרמב םויכ םיספות םהש םוקמה לע הדיעמ תורפסל לארשי
.תורפסה תפמ לש
תשש תמחלמ ןיבל רושעה גח ןיבש םינשה תוארנ ןמזה קחרממ
תילארשיה תוהזה לש הנקויד בוציעב תערכמ הפוקתכ םימיה
תונש רחאל .תילארשיה תורפסה לש םג הז ללכבו ,תינוליחה
שוביג ,היתולובגב םימדה יקבאמ ,הנידמה דוסיי לש ץרפהו רעסה
העוגר הפוקתכ ינשה רושעה רייטצמ ,היתורגסמ תעיבקו התומד
לע תירבעה תורפסה המייסש רחאל .תורפסב םג רתוי תמנפומו
הריבכה תירוטסיהה השרפה תא אטבלו םכסל ,לכעל היפגא לכ
לש םתרידחל ינשה רושעב ךרדה החתפנ ,הנידמה תמקה לש
לש םגו "ץראב רוד" ינב לש םג ,םינשי-םישדח וא םישדח תולוק
תילארשיה היווהה תא גיצהל ושקיבש ,םהמ םיריעצה
םוקמ שי וז םלוע תנומתב .הטקש ,"תילמרונ" הביטקפסרפב
,יסיפאטמל ,יטסטנפלו יטסילאירוסל ,רזומלו הטוסל ,גירחל
,ידוחיילו יטרפל ,יתרוקיבלו ינויציזופואל ,טשפומלו יזויגילרל
.הל רז וניא ישונא רבד םושו ,ילוג-ברלו ןווגמל ,םנפומלו טקשל