ילארשיה קורה ינצינ
ןויצ-רה ימוחנ :תאמ

א"סשת ,299-315 'מע ינשה רושעה ,יבצ ןב די ,ןדיע תאצוה :רוקמ
.2000

ילארשיה קורה ירשבמ
םלועל ץרופ לורנקורה
..קילומשו םולשו קירא ואבש דע
םינויפאו םיכלהמ - קורה תולחתה
םוכיס
תורוקמ


תונונגסו םינדיע יפוליח לש ךילהת - "רבשמה תשוחת"ש ,הארנ
רמזב חתפתהל הלחה - היגלטסונו רבש ייוטיבב הוולמש ,הקיזומה
,ונמויקל ינשה רושעב ,ונלש תורגבתההו םירוענה תפוקתב ירבעה
,תמיוסמ תוגייתסהב) םישישה תונש ףוס דע םישימחה תונש עצמאמ
.("ירחא" ךישממו "ינפל" ליחתמ ךילהת לכ ירהש
זא הנתשה יסאלקהו ינייפואה ירבעה רמזב יזכרמה םרזל בשחנש המ
:םינייפאמ םינוויכ המכב
קסע ;םירז םיילקיסומ תונונגס וילא חפס ;תורז תועפשהל חתפנ אוה
קלחל ךייתשה אוה ;תונוש ויה וב לילמתה תומגמ ;םירחא םינכתב
תא דביא אוה :ךכמ רתוי ףאו .ןכל םדוק רשאמ רוביצב רתוי ןטק
.יטסילרולפו ינוויכ-בר היהנו בחרתה ,הבעתה אוה ,ותוידעלבו ודוחיי
.וינייפאמו יונישה ךילהת תא ןוחבל הסננ ןלהל

 ילארשיה קורה ירשבמ
םע ךא ,תחא השקמ היושעה העפות לעכ ירבעה רמזה לע רבדל השק
-ץרא יריש ורקיעש ,יזכרמ םרז וב ןמסל היה ןתינ הנידמה םוק
םימרז רפסמ דועו ,הלימה לש בחרה ןבומב "תדלומ יריש" ,לארשי
יריש ,ץראה יריש תרוסמ תא ךישמה יזכרמה םרזה .תונונגסו
ח"מלפה לש םירישה ירגאמ תאו ןיינבהו הדובעה יריש ,תוילעה
שבגתה אוה הנידמה םוק םעו תויצולחה רקיעב ,רעונה תועונתו
.רוביצה בור לע תומכסומה ,תויזכרמה תוימואלה תורטמל ביבסמ
ןיחבהל היה ןתינ הנידמה םוקל תונושארה םינשב רבכ םלוא
.קהבומהו ינייפואה "ילארשיה" ןונגסב ולחש םוסרכה יכילהתב
-ילארשיה" ןונגסה ןיב קבאמה התיה תאז הנייצש תיזכרמה העפותה
םוחתב ןהו יממעה רמזה םוחתב ןה ,"ינולסה" םרזה ןיבל "יצולח
.םעה ידוקיר
,םעה רמזש ךכב היה ,תחאכ יולגהו יומסה ,קבאמה לש ורקיע
המכסהלו תימואלה המוקתל ,המדאלו םיפונל רושקה ,"קורי"ה
לש תושדחתהה תפונתלו סוזנסנוקב םיאצמנה םינכתל ,תיביטקלוקה
-חרזמו םייפוריא-חרזמ םיילקיסומ תונונגס רמשמה ,ותדלומב םעה
םינכתה לעב "ינולסה-ינוריעה" רמזה לש תועפשהל חתפנ ,םיינוכית
רז ילקיסומ יפוא אשונה ,"תיללכה המכסה"ל םייטנוולר-יתלבה
.יקור יפוא - רתוי רחואמו ,יבצק רקיעב
אופא ורצונ ,תילארשיה תוברתה תמוחמ קלחכ ,רמזה יכבדנב
,ולש תיללכה תפטעמלו ירבעה רמזל ורדח םייזעול תונונגס .םיקדס
יכילהת לש ןושארה בלשה תא ורציו ,םתצפהו םירישה עוציב ללוכ
תוברתבו ,טרפב ירבעה רמזב ומסרכש ,היצזיפוריאו היצזינקירמא
.ללכב תירבעה
ושבגתהש ,םיישעמ םייוטיב וללכ ,הז ךילהת ורשיבש תותואה
:םינייפאמלו םינממסל
יונ-רב ןושמש ,יקחצי לארשי ,ינוקרי הפי - הפיכב םיטלושה םירמזה
סנלה טרבור ,רגנ תיליל ,ימולהי רדנסכלא ,הקול הט'ג ,הרוד ידרפ
םתוא םיציפמו "םיינולסה"ה םירישה תא םישיגמה םה - םירחאו
,ז'ג בכרה וא תרומזת יווילב ,םיפשנב םייח םיעפומבו םיטילקתב
תונש לש םיבאפהו םיקטוקסידה ויהש ,הפק-יתבו הליל-ינודעומב
םיפתוש ויהו יזכרמה םרזל םג וכייתשה םהמ םידחא .םישימחה
תירקיעה תיעוצקמה םתליהת ךא ,"לארשי ץרא" יריש לש הצפהל
הנשוש ירישל "תינולס"ה הבושתה ויה םה ;"ינולסה" םרזב התיה
תישארמ ןכרד וסליפש ,תורחאה ל"הצ תוקהלו ל"חנה תקהל ,יראמד
.םישימחה תונש
םג - ץראה יריש תא וציפהו זא ולעפש ,תוירקיעה םיטילקתה תורבח
,"יצרא דה" ויה - "ינולסה לגה" יריש תא םגו "תדלומ יריש"
."ןופארשי"ו "טילקתה" ,"תילוקמ"
"רמוחה רומיש" תוברת .רתויב תיתועמשמה הצפהה תרוצ - רודיש
,תובר םימעפ ותוא עומשלו רישה עוציב תא רזחשל תורשפא הרצי
םירישה (םיטילקתה קוש) ירחסמה םוחתל תוליעפה תרבעה ינפלו
,תחא רודיש תשר ץראב הלעפ הנידמל ןושארה רושעב .וידרב ורדוש
לגה" היה יממעה היוניכש ,'ב תשר "ריוואל הצרפ" 1959 ףוסבו
םינומזפהו םירישה תא "תיניצר"ה תשרהמ הלטנ איהו ,"לקה
."השדחה חור"ב וצפוהו ובתכנש
,וגנט :םידוקירה תבחרמ וחקלנ ןולסה יריש לש םיירקיעה םיבצקמה
ה'צ-ה'צ-ה'צ ,ובממ ,טורטסקופ ,גניווס ,הבמור ,סלו ,סקופ-ואולס
"הרוה"ה דגנכ ודמעש ,ימלועה קושב יוצמה ,רמולכ ;םירחאו
.דועו "זוגא תניג לא" ,"אחא המוק" ,"ינמיתה דעצה"ו
;םיירוקמ םירישו םימגרותמ םייזעול םיריש ללכ ראוטרפרה
םירגאלש םקלחו ,םימסרופמ םיטרסמ ףלשנ םקלח ,םינושארה
רקיעב ,םייזעולה םירמזב םימסרופמה לש (ונימי ןושלב "םיטיהל")
.םיתפרצו םידרפס ,םיקלטיא ,םינקירמא
,םיירוקמ םילילמת ובתכ םגו ומגרתש ,חטשב םיליעפה םינלילמתה
ארזע ,ןמרקוצ ףסוי ,רומיל הטינא ,רימת םירמ ,ישורב םהרבא ויה
"ינולס"ה יוניכה אוהש) ןח םהרבא ,רשיפ לאומש ,רלטוק השמ ,דהל
םינכתל וסחייתהש ,םיירוקמה םינלילמתה .םירחאו (רהומ לאיחי לש
הנידמה לש םיפטושה םיניינעב ועגנ ,םיילאוטקא םיילארשי
תשדחתמ הפש ,הווהתמ השדח הרבח ,תויולג ץוביק - התישארב
החמש ,הבהא - לודגה םלועב םילבוקמה םיאשונל םג ונפ ךא ;דועו
"ןולס"ה ינלילמת .םוימויה קיבאמו םייחה תוגונעת ,םייוליב ,רעצו
רודחל ישוקה לע יוציפכ ,םמצעל ורציש ,הזה הדשב אטבתהל ולכי
-ץרא יריש לש "םינקיסאלק"ה םיבתוכה לש הרוצבה המוחה תא
דנלרוא בקעי ,ןמרתלא ןתנ ,רהומ לאיחי ,רפח םייח - לארשי
.םירחאו
:ןורטאיתל דומצב חתפתה ,ןשי-שדח המיב-ףנע ,ויוורה ןורטאית
הדימבו ,ץראל-ץוחמ הלקה המיבה לש קתעה היה לקה ןורטאיתה
ףוסמ םיירבעה םייריטאסה םינורטאיתה לש ךשמה םג תמיוסמ
ירישו - םירחאו "אטאטמה" ,"םוקמוקה" - ךליאו םירשעה תונש
הבושת הוויה "יטרבקה רמזה" רנא'ז .תירבעל םימגרותמ ויה ויוורה
םיליבומה ."וה-וה"ה ירמזלו תוישילשל ,םידמצל ,תויאבצה תוקהלל
.לאו גרו'גו ןילו השמ ויה ויוורה ינורטאית לש הקפהבו לוהינב
רודיבה םוחתב החתפתה ,הפקה-יתב תקיסומו 'רב-ונאיפ'ה תוברת
תונש ךותל הרדחו הכישמהו ,םיעבראה תונשמ דוע יוליבהו
םירתלאמה םינרתנספה תקיסומ לש קתעהכ ,םישישהו םישימחה
יווהה דצב החרפ וז תוברת .תירבה תוצראב הפק-יתבבו ז'ג ינודעומב
ךותל ךישמהו ח"מלפה תפוקתב גשגשש ,"הרודמל ביבסמ" לש
.תוילארשיה רעונה תועונת םע הנידמה תפוקת
ןושלב) םינדילק ויה הפקה-יתב תקיסומ םוחתב םיליעפה םיניחלמה
םיריש ןיחלה םג םקלחש - םיטסינוידרוקאו םינרתנספ - (ונימי
סומע ,(לאירא) יסחנפ יבוב :"ינולסה לולסמה" תא חתיפו םיילארשי
ודנס ,ןיוארב דוד ,רנלצ ירה ,ביבר ילו ,ןגע ,רזואה דרפ ,רטסוי
דואמ תומוד תוניגנמ ומרת רשא ,םירחאו דלוג-יבהז ירנה ,ורארפ
םירמזה ידיב ןתוא ודיקפהו ,םייזעולה םינומזפל ןנונגסב
"ילארשי"ה ןונגסל ליבקמב םרז הזה "ינול"ה לגה ."םיטסירגאלש"ה
ןונגסב ובתכש םיניחלמ ולעפ וב רשא ,יזכרמה םרזה תא ןייצש
,יבהז דוד ,אריעז יכדרמ - "םיקיתווה" :ליג תובכש שולשמ ,יממעה
לאינד ,ןרימע לאונמע ,יאנת-יול הרש ,ידרנ םוחנ ,ןומדא הדידי
ליג ,רימז לאונמע 25-20 ה ינב ,"םישדחה" ;םירחאו יקסרובמס
ירצוי תא וניזה םגש ,רצלז יבודו ןמאנ יתימא ,רדה ףסוי ,עמדלא
;םיילארשי םע-ידוקיר רוציל ידכ ,םימלוה םינחלב תולוחמה
וליחתהש ,ןמייה םוחנו רמש ימענ - רתוי םיריעצה ,"םיכישממה"
.םישימחה תונש עצמא ירחא רוציל
ללכ ךרדב ,החתפתהו הכלה וטלקוהו ועצובש םיריש לש הספדהה
ףוריצב בורל ,םיוותו םילימ םע םילפוקמ/םידדוב םיפד לש טמרופב
תואצוהה תוליעפ ויה הז םוחתב .יווילל םידרוקאו רתנספ יוות
,ביבא-לתבו הפיחב "ןדלוג" ,"ןור-ליג" ,(גרבדלוג ןוגא) "הלואירט"
תוחפו תונטק ,תויטרפ ,תורחאו "ןליא" ,"ןגנ" ,"ןומזפ" ,"רמזה"
קלח .םירמזה וא/ו םיניחלמה לש םתמזוי ירפ בורל ,תומסרופמ
."לארשי-ץרא יריש" תא םג וציפה ולאה םיוותה תואצוהמ
םע ,םישימחה תונש עצמאמ לחה ,קוזיח ולביק הלא םירשבמ תותוא
.לור'נ'קורה תימלוע התוברתלו הקיסומל שדחה ןונגסה תצירפ



 םלועל ץרופ לור'נ'קורה
תונש עצמאב "ריוואל הלע" ,תירלופופה הקיסומה לש העפותכ ,קורה
ליבקמב ,1958-1955 םינשה ןיב תבשחנ הנושארה ותפוקת ,םישימחה
,תוירקיע ןויצ תודוקנ קר ןאכ הלענ .הנידמל ןושארה רושעה םויסל
:הז ןמז קרפב ירטה ןונגסה לש םינייפאמ ןכותב תוללוכש
"Rock Around the clock" רישה םוסריפ איה הנושארה ןויצה תדוקנ
The " טרסב "Comets"ה תקהלו ילייה ליב רמזה עוציבב 1955 לירפאב
הז ריש תצירפ ."תונערופה ערז" ירבעה ומשב עודי "Blackboard Jungle
.לור'נ'קורה תישארל ,םיבר םירקבמ יניעב ,תבשחנ םלועל
,(Chuck Burry) ירב קא'צ לש ותריציב הרושק הינשה ןויצה תדוקנ
תא אטבמ ירב .1959-1955 םינשה ןיב ויריש תא ןיחלמו בתוכה
ותוירוקמ תא ,וינחלב הקימנידהו םיבצקמה תא ,וילילמתב תונדרמה
.המיבה לע ויתועונתב הסרתההו תוטובה תאו תילמשח הניגנב
.וירחא םיבר קור ינמאל יוקיח רוקמ שמשמ אוה הלא םיביכרמב
תידוחיי ןפלוא תדובעו הניגנ בכרהב תעגונה ,תישילשה הדוקנה
.1959-1957 םינשב טלבתהש ,(Buddy Holly) ילוה ידאב רצויב הרושק
השעמלש - םיפותו סב ,תורטיג יתש - העבראה בכרה תא םיקה אוה
פופה יבכרה תא םידקמו ,תיתרוסמה ז'גה תייעיבר תרוסמ תא חתפמ
.אובל םידיתעה םיינייפואה
,(Elvis Presley) ילסרפ סיבלא לש תירואטמה ותעפוה תא ןייצנ ףוסבלו
אוה סיבלא םנמא ."לור'נ'קורה ךלמ" רערועמ-יתלבה ראותה לעב
.םירסמ ריבעמ םג אוה ירלופופ רמז ותויהב ךא ,דבלב עצבמ
:םינייפאמ המכ אוצמל ןתינ עציבש םירישבו סיבלא לש ויתועפוהב
זולב לש םיטנאירו ,תיממע הקיסומ - תונונגס ןווגמ לש תובכרומ
הרמזו תונקעצ ,תינורגו העורפ תוילוק - הטוב השגה ;תוטקש תודלבו
,שובל - "דרומ" לש תומד םוליג ;תושגר תנצחהל יוטיבכ הדורצ
תירחסמה ותחלצה ;המיבה לע תוטוב תויטורא תועונתו רעיש בוציע
תריכמו עונלוק יטרסב ותופתתשה ידי-לע תמצעומ סיבלא לש
ץיפמל היהנו 1955 -ב עיפוהל לחה אוה ,יביסמ ןפואב םיטילקת
.1958 תנשל דע לור'נ'קורה לש יזכרמה
תא הנשמה ,הכירצ תוברתל הריצי תוברתמ תכפוה הקיסומה
ןיב שגפמהו ,ביגמו ברועמ להקה העוציב תעב :היניזאמ תויוגהנתה
-ץוח םינממס וב םיטלושש ,עפומ השעמל אוה םיניזאמל םיעצבמה
,היישעתל תכפוה הקיסומה ;(םיטקפאו הרואת ,הרואפת) םיילקיסומ
התוא רזחשל רשפאמש המ ,טילקתה אוה הלש יזכרמה רצומהו
תונמאב ירקיעה הלועפה הדש ;תיתיב תרגסמב םג התוא עומשלו
תוילוק תויוכיא רוצילו םיטקפא "לשבל" ןתינ וב ,ןפלואה אוה קורה
.תומודמ תוילכו
אופא ולשב ,1958 -ב ,הנידמה םויקל ןושארה רושעה םות םע
ולישבה םיימוקמה םירשבמה לכ :ילארשיה קורה תצנהל םיאנתה
ונצרא"ל םג עיגמו לודגה םלועב טשפתמ קורה ;וחתפתהו
םינכומ ,םיחותפ היבשותו תטלוק הנידמ איה לארשי ;"תנוטנטקה
.תושידחו תורז תויוברת םגו םילוע םג - לכה טולקל םינמוזמו



 ...ואבש דע ...קילומשו םולשו קירא ואבש דע
,ורבע םה יכ ךונח םולש תאו ןייטשנייא קירא תא ןייצל יתרחב
ילארשיה רמזה לש וכרד תא ףקשמה לולסמ ,דוחל דחא לכו ליבקמב
.הנידמה תונשב
לדג רעונה תעונתב רבחכו ביבא-לתב ךנחתהו דלונ :ןייטשנייא קירא
"לארשי-ץרא יריש" רש יאבצה ותורישב .לארשי-ץרא יריש לע
היה ל"הצמ ורורחש רחאל .הקהלה ןלוסכ טלבתהו ל"חנה תקהלב
בשחנ םג ליבקמבו ,(1964-1962) "ןוקריה רשג" תיישילשב רבח
לש הנושארה תיצחמב ,ןורטאית ןקחשכו ןלוס רמזכ "ךרד שפחמ"ל
דעצ היה (1966) "םינייטשנייאהו קירא" ןוטילקתה .םישישה תונש
,"יעזג ילארשי-ץרא"ה יומידב גירחל בשחנו קורה ןוויכל ןושאר
קילומשו ץכ יזו'ג םע קירא רש ןכמ רחאל .שכר ןייטשנייא קיראש
ריעצה הדשב ץולח בשחנש בכרה,(1967) "םיהובגה תונולח"ב סוארק
"יקורה ךפהמ"ב ףסונ דעצ .דיתעב יוקיחל רוקמו ילארשיה קורה לש
-יומד רומזת םע קור תבורעת וב התייהש ,"ידג לזמ" טילקתה היה
(1968) "יזופ" טילקתב הנש התואב דוע ."Beatles" הל-א ינופמיס
םע ךכ רחאו ,"םילי'צר'צ"ה קורה תקהל םע רבחתה ןייטשנייא קירא
םולש םע רוביחה דע ,"לארשי ץרא יריש יפקוע, םיבכרה רפסמ דוע
"הנילטסלפ"ו "לולבש" יטילקת תא דילוהש רוביח ,"לול" תווצו ךונח
.םירחאו (1970)
.תורמשמ ץוביקב לדגו דלונ ,ןייטשנייא קיראמ ריעצה ,ךונח םולש
ןיחלמ"ו רמז היה הב "ןורמשמ" רמזה תקהלב ףתתשה הרשעה ליגב
ריאמ םע ףותישב םקלח ,םיפיה וירישמ המכ רביח הרובעו "תיבה
היה יאבצה ותורישב .(דועו "תוננבה ףפוכמ" ,"אשד תדגא") לאירא
ןונגסב ןיידע ,םיריש רפסמ רביחו ל"חנה תקהל לש יווה תווצב רבח
."לארשי-ץרא יריש"
,ןיחלמו ןלוס-רמז ,"ךרד שפחמ"ל בשחנ אוה ןייטשניא קירא ומכ
ינבו לבוי ןנח םע דחי) "םירשולשה" בכרה תמקהב ףתתשה
.םהיריש תא ונייפא םייקור םינממסו הננער חורש ,(1969 ,יקסרודמא
תווצל תורבחתהה םע המצעתה קורה ןוויכל וז תינונגס היטס
1971 -ב .ןייטשנייא קירא םע ץימאה רוביחלו "לול" לש המקהה
ףתוש היה בושו ,םינש שולש ץקמ רזחו ןודנולל ךונח םולש "קרע"
.1975 -ב ,"זומת" ,תינשדח הקהל תמקהל
תויושיה לכ תומלגתמ ןיידעו ,ומלגתה ךונח םולשב יכ רמול ןתינ
רבחמ :יתימא רקורמ םישרדנה תויונמוימהו םירושיכה ,תויקורה
תוברועמ .הקהלהמ דחאכ וא דבל ,הרטיג ןגנו רמז ,ןיחלמ ,םילילמת
ותוא םידימעמ רידא ןורשיכ ןבומכו ,הלא םיימוחת-בר קוסיעו
.ילארשיה קורה יבצעמ לש תיזחב
יריש" לע ךנחתה אל אוה :וימדוקמ הנוש לולסמ רבע סוארק קילומש
לש "וטנ" לכשומ אלא ,תיאבצ הקהל רגוב היה אלו ,"לארשי-ץרא
תא םזי אוה .םהיבקועו "Beatles"-ה רחוש ,תימלועה קורה תוברת
"הבוטה הווקתה ףכ" תקהלב ףתתשהו "םיהובגה תונולחה" תמקה
לבוקמ-יתלבה תא השוע סוארק קילומש הלא ויכלהמב .(1971)
בצממ קורה תכיפה לש ךילהתה תא ,םיליבומה ןיב תוחפל וא ,ליבומו
.ץמואמ ןב ,תוחפל וא יקוח ןבל גרוח ןב ותויהמ ,רכומ דמעמל יוחד



 םינויפיאו םיכלהמ - קורה תולחתה
רבדב תונוש תואסרג לש ךובס יד תמוצב ונמצע םיאצומ ונא ןאכ
ריבסהש יפכ - רנטוק באוי סרוג לשמל ,ךכ .ילארשיה קורה ינושאר
ןושארה קורה טילקתש - "םיזופתה תנוע ףוס" היזיוולטה תרדסב
וריש ,"תנודלי ,וה" תא רזחממ זיירגנוי לצשכ ,1963 -ב אצי ץראב
יוניכה) "יוסיכה תסריג"ל רידחמו ,למרכ הדוהי לש "ילארשיה"
קורה תא םימלוהה יווילו בצק ינממס (רישה לש שדוחמ עוציבל
.םינש הנומשכ יברעמה םלועב רכומ רבכש ,ימלועה
םינממסש ,םירחא םירבוס והומכו ,תאז תמועל ,ןעוט ןייטשולב ינד
תונולחה" תקהל לש עפומבו טילקתב קר םירכינ ילארשי קור לש
לש ינחורה ויבא" ,סוארק קילומש לש וינחלב ,1967 -ב "םיהובגה
תונולחה" עפומ .(ןור ךונח ול קינעהש ראות) "ילארשיה קורה
ירבעה רמזה לש יזכרמה הדשב תובוט תוקלח לע עיפשה "םיהובגה
"לשיב" םגו ,םישישה תונש עצמאמ דוע ,תויאבצה תוקהלה יריש לעו
םע ,1970) "הבוטה הווקתה ףכ" תוקהל תארקל סוארק קילומש תא
הל-א ןגנמש ,יחרזמ המלש טסירטיגהו ץכ יזו'ג ,יול רהוז ,ןגמ ילא
.(1971) "םימיה תירחא" תקהלו (סקירדנה ימי'ג
םיקטוקסידה תחירפב "הריפסה" תלחתה תא האור קמוס ינור
.1968 -ב הלמרב םינודעומהו
,דצב ,ץראב לבוקמה םרזל דוגינב ,קור ושע םש ,קוחל ץוחמ ולעפ םש
םע ל"הצ תוקהלו םירמזה לש "לארשי-ץרא יריש" לומ וא
.ןוידרוקאה
תא למיסש ,שודיחכ ךונח םולש לש "גארפ" רישה תא ןייצמ ןור ךונח
שדוק"ב עיפוה רישה .ירלופופה ילארשיה רישהמ תוקנתהה
ח"כשת ןומזפהו רמזה לביטספ ,ילקיסומה סוזנסנקה לש "םישדוקה
,ןורחאה ,ול "יוארה" םוקמב "הכז"ו ,תואמצעה םוי יאצומב ,(1968)
."תוילקיזומה תוינבתבש תואשילקהמ דרפנ"ו תומכסומה תא רבש יכ
-ב ןור ךונח האור ילארשיה קורה לש הצירפהו שוביגה תנש תא
.1970
ןייטשנייא קירא לש "לולבש" טילקתה יכ בתכש ,דעלג בקעי םג ךכ
לש ותורבחתה .ילארשיה קורה תדלוה תא ןייצמ (1970) ךונח םולשו
תרובחו "לול" היזיוולטה תינכת לאו "לולבש" טרסה לא טילקתה
םע ההוזמה ,(םירחאו לסיש יבצ ,רהוז ירוא ,ךונח ,ןייטשנייא) "לול"
קורה ןונגס לש ודמעמ תא וקזיח הלא לכ - ישפוחו ינריתמ םייח ןונגס
לש הירלקפסא ,ינכדעו ינשדח יתוברת רצומ לש הקנפשוג ול ונתנו
.תגציימ קורה תקיסומש ,"לודגה יטנאה"
תקהל לש "םיזופתה תנוע ףוס"ב םיאור הקיסומ ירקבמ המכו המכ
ףוס לש עוריאב רבודמ לבא קורה לש הלשבהה תישאר תא "זומת"
רמאמה יבגלש ,1975 -ב הרק הז .הצנההו תולשבתהה ירחאש ,ךלהמ
."הריפסה ירחא" רבכ בשחנ ונלש
וב שיש ,ךילהת התיה ילארשיה קורה לש ותישאר ,יתכרעהל
ןבאתמ ,ףיטירפא ןיעמ ;'וכו תומידקמ תועפות ,םיליבומ םיטנמלא
עצמאב התיה הלחתהה .הנאובתש ,תוירקיעה תונמה תארקל ,ינונגס
(זא השדח העפותו הלימ) םיקטוקסידבו םינודעומב :םישישה תונש
ילוא) םשמ ועיגהש ,"םיטילקתה ןמ"ו "ל"וחב ומכ" תילגנאב ורש
,תוקהלה .(קור הב רישל רשפאש הפשכ הספתנ אל תירבעהש ינפמ
רקיעב ,תורזה תוקהלה תובקעב תומשב וארקנ ,תויביבא-לת ןבורב
,"שאה ירופיצ" - ןהיתומש ימוגרתב וא ,תוינקירמאו תוילגנא
,"םילוחכה םיבכוכה" ,"לי'צר'צ ידדובתמ" ,"םיזרהו םינמשה"
םישיבכעה" ,"בצקה ישבוכ" ,"םיכיסנה" ,"סוקוקה יבכוכ"
"סיוב ידטה" ,"סרגניפדלוגה" :ומכ ,םירז תומשב ןכו - "םירוחשה
רגסמה בוחרב רקיעב ועיפוה (וארקנ ןה ךכ) ולא "בצק תוקהל" .דועו
תלחנב - םיפסונו "טיבמג" ,"יונ-רוא" בצקה ינודעומב - ביבא-לתב
.("סוגניר" ןודעומ) םי-תבבו ("הגונ" ןודעומ) ופיב ,("סוקוקה") קחצי
."בצקוקסיד וא "טיבוקסיד" םייוניכל םג וכז םיקטוקסידהו שי
בצקה ינודעומ ,םיקטוקסיד הלמרב ולעפ ביבא-לתל ליבקמב
םירמזהו "בצקה תוקהל" לכו ,דועו "שירכה" ,"ראפ" ,"וספילק"
"לארשי-ץרא יריש-ץוח"ה רמזב םיסנתמהו םירכומ-אלה ,םישדחה
דואמ דבוכמו דרפנ-יתלב קלחל הבשחנש ,תיתרקויה הלמר תא ורבע
,"הלמר תפוקת" םג וארקנ ,1969-1965 ,ולא םינש .םהלש היפרגויבב
הבושתה" יוניכל (קמוס ינור יפב) התכז "ילארשיה קורה תריב"ו
.("Beatles" -ה לש תדלוהה ריע איה אולה) "לופרבילל תילארשיה
?םינשדחה םיאקיסומה ואיבה המו
ראוטרפרהמ םיריש וללכש ,"ל"וח יחוחינ"ו תושידח תוילילצ תורושב
;תילגנא - רוקמה תפשבו ,הילגנאמו תירבה-תוצראמ רקיעב ,ימלועה
םילכ ;לור'נ'קורה ירמז לש םירגאלשהמ םיחוקלה ,םישדח םיבצקמ
- קור תייעיבר לש בכרה לע הרימשו ,סבו תורטיג רקיעבו ,םיילמשח
םלועה" תרצות ,שובלב שדח ןונגס ;השקה תכרעמו סב ,תורטיג יתש
,הטמל םיבחרתמ וא םירצ םייסנכמ ,םיקירבמ םידגב - "לודגה
םילשפומ םילוורש ,הצלוחב םיחותפ םירותפכו םרומ ןוראווצ
החושמ ,(סיבלא ןונגס) "הקורז" תירולב לש תקורסת ;דועו הצחמל
ךות ,הבר המצועב תינורג הריש ;(הפוקתה תפשב "ןיטנלירב") ןמשב
ןגאו םייכרב יעונענ ,קוסיפ תדימע ;הדורצו הסוחפ תוילוקב שומיש
,תויטורא תועונתב ןופורקימה דומע תזיחא ;תוסגו תוטוב תועונתב
תואירק ,םירצי בוהלש ךות להקה םע "תורבחתה" ;לגשמ תויומד
,המיבל להקהמ "הקירז" ,להקה ךותל הציפק ,"הי-הי" - "וא-וא"
יעצמאב תאז לכ .'דכו ןופורקימל הרישב להקהמ םישנא "ףותיש"
,"הלאה תדלומ ירישה" ומכ אל !שדח - לבא ,םילד הרבגהו המיב
!לודגה םלועה לש והשמ !"הקירמאב ומכ" אלא
,םיוסמ ןבומב ,הבשחנ וז תילקיסומ תוליעפ :םילגרתמ טאל-טאל
אל ,תונותיעהמ םדקמו דהוא סחיל התכז אל איה יכ ,תיתרתחמ
טעמכ .הנממ ומלעתה םיטילקתה תורבחו וידרהמ רודיש ןמז הלביק
העפותכ קורה תא טולקל תילארשיה תוברתל חקל םינש רושע
הל תתלו ,םהב םלקאתהל הליחתמו וניתודשל תרדוחה ,תילסרבינוא
םירקבמהמ קלחש דע ;(ימשר שממ אל םא םג) רתיה וא ,ףקות
םירמז ,םיאקיסומהש דעו המשב הל ארק םיילקיסומה םיכרועהו
שי"ש חיכוהלו תוטלקהה ינפלואל סנכיהל וזעה ,םידבעמ/םירבחמו
תירבעב הטילקה "םיזרהו םינמשה" תקהל ,לשמל ,ךכ ."הרוחס םהל
תא וטילקה "םילוחכה םיבכוכה"ו ,1968 -ב "היהי המ הי-הי" תא
הרישמ רבעמה תא ןמסמ הז ךלהמ .1969 -ב "םולש לש ריש/תכלש"
הביתכ ךכ-רחאו "םוגרת תצק" הלחתהב :תירבע הרישל תילגנאב
."יקנ" ירבע קור רצונש דע ,תירבעב
קורל היצמיטיגלה ןתמו העפותה תובחרתה :יזכרמה קיפאל לוחלח
ךכב םיאטבתמ ,ירבעה רמזה לש תובוטה תוקלחב "לחנתהל"
םיצמאמ ,"לארשי-ץרא יריש" לש םיבושח םיגציימ ,תוקהלו םירמזש
םילכ ומכ ,קור/פופה תקיסומ לש םיינייפוא ןונגס ינממס המכ
,ינורגו קזח הריש ןונגס ,השקה ילכ תוכרעמ ,(סבו תורטיג) םיילמשח
םעה ידוקיר תייומד ,הנידעה העונתה תמועל) תויבצק תועונת
ידולמה "סמוע"ה תלטהו (םישישהו םישימחה תונשב םיילארשיה
לע יבצקה ןעטמהו ילמשחה ןגרואה לש יווילהו הניגנה לש ינומרההו
.לוכי-לכה יתרוסמה ןוידרוקאה םוקמב תאז לכו ;םיפותה תכרעמ
םילולסמ השולשב יזכרמה םרזה לש קיפאב תחתפתמ וז העפות
,יתוברת רוד תונש וא ,םירושע ינש לש ךשמתמ ןמז ריצ לע ,םיליבקמ
הטילקה ךילהת תא קודבל הסננ .םישישהו םישימחה תונשב
:םילולסמה תשולשב הגיפסהו
קירא ,לגיבא םירמ ,ינוקרי הפי ,יראמד הנשוש :םינלוסה "ליבש"
,םירחאו ליג הלואג ,(רתוי רחואמ ,םירפוע) טטשכייר רתסא ,איבל
תונשב םהיכישממו ,םישימחה תונשב ילארשיה רמזה "יצולח"
,םיפסונו ןייטשרבלא הוח ,ןייטשנייא קירא ,ןואג םרוהי :םישישה
בכרה םע וא ,ללכ ךרדב םצמוצמ ,יתרומזת יווילב םיעיפומו םירש
למשח ילב ןיידע ,יטסוקא לכה ;(םיפותו הפישנ ילכ ,רתנספ) ז'ג
תופסותו םייוניש םע םישישה תונש עצמאמו םישימחה תונשב
.תוינורטקלא
,("הברע" וירט) "םירתימה תשולש" :תוישילש/םידמצה "ביתנ"
"םירפועה" ,"המנו ןר" ,"םינרמעה" ,"םירברפה" ,"םיאדודה"
תונשב תורטיגה ידומצ םידמצהו ,םישימחה תונשב םירחאו
-וד" ,"םלש םיחאה" ,"תורטיגה" דמצ ,"תינליאו ןליא" :םישישה
הפיה תוילוקה תרהט לע םירש הלא .דועו דועו "םיגומלאה" ,"ןור
ןונגס ,ינקירמאה folk song -ה יומד יטסוקא-ירטיגה יממעה יווילהו
.תויבקעב םהידי לע רמשנש
(זכרמהו ןופצה ידוקיפו ל"חנ) תויאבצ תוקהל :תוקהלה "ךרד"
תונמאנ ויהש םישימח התונשב ("קורי לצב"ו "ןולייא") תויחרזאו
-1963) "םילוגנרתה" :םישישה תונשבו .ןוידרוקאהו הדיחאה הרישה
ןוידרוקאה "תבאשמ"מ עקובה יטסוקאה לילצה ירמוש ,(1961
"םמעשמ") ז'ג ןונגס לש יטיא לוחלח םע ,טנירלקה תסכרפאמו
,(1965-1963) "ןוקריה רשג" תיישילש ;(בוגראו רפח לש "םיבוהצה"ו
םיפות) יל"וחה קורל םילזופה םילכ יווילב ,תניוצמ תוילוק םע
ילארשיה רמזה תא םיננערמה ,םישדח םיבצקו ,(ז'ג הל-א ןופוסקסו
לש דוביעו ןחל - "קייש" רישה היה לבוקמהמ הנטק תינפת) .יתרגשה
לע הידורפכ ספתנ אוה השעמל לבא ,"יפופ"ל בשחנה - ינאיצרג קחצי
,םורדה דוקיפ תפסותב ,תומדוקה) תויאבצ תוקהלה ;(ןונגסהו ןכותה
היצזיקור ךילהת תורבוע (םינוש יווה יתווצו םיה ליח ,ןוירשה תוסייג
רמזה ,רודיבה זכרמל תוכייש ןהש ןוויכמו ,םישישה תונש עצמאמ
ךילהת ןהילע רבוע ,ןונגסה יעבוקו ןוטה ינתונ ןיב סוזנסנוקהו
שממתמ ןאכ .ילארשיה רמז הלש יזכרמה םרזב םג הווהתמ ,יונישה
היינשה תיצחמב ןהיעפומב ,תויאבצה תוקהלה :ירקיע םוטפמיס
ימוחתב קורה ינייפאמ תא תוצמאמ ,םישישה תונש ףוס תארקלו
הטלב העונתה ביכרמב) העונתהו הרישה ,ילכה דוביעהו הניגנה
בקעי לש היפרגואירוכה םע ,םורדה דוקיפ תקהל דחוימ ןפואב
,תוקהלה יריש ולא םינשב םיצופנ "שדחה לגה" יומידב .(יקסולק
תישארו םישימחה ףוסב ןהירישמ םבצקבו םנונגסב דואמ םינושה
יפסכ יתמו ץכ בבוי לש "אוהה םויב היהו" :לשמל .םישישה תונש
רונמ דוהא לש "הזמ תצקו הזמ תצק" ,(1968) םורדה דוקיפ תקהלב
דוהא לש "לארשיב קר" ,(1969) ןופצה דוקיפ תקהלב חיכומ ןליאו
.םירחא םיברו (1969) םיה ליח תקהלב שריה תירונו רונמ
הרשש ,םולבנזור ריאיו טילבטור ה'לקנעי לש םריש ,"םולשל ריש"
ריש היה הז ."יאבצה קור"ל סופיטבאה היה ,(1969) ל"חנה תקהל
ךות ,תויבצק ףכ תואיחמו תועונת םע בלושמב עצובש ,ףחוסו ימניד
םעו ,םיידי תופנהו ףכ תואיחמ תועצמאב "יוויל"ב להקה ףותיש
ונת" וא "סויראוקא"ל המודב) יקור ןונגסב סב-הרטיגה לש החיתפ
ותויה לשב - ךכמ תוחפ אלו ;("רעיש" האחמה רמזחממ "די שמשל
ץראל ץוחב קורה ירישל האיכ ,יטסיפיצפ ילסרבינוא האחמ ריש
.תע התואב
ורבעש יונישה ךילהת לש ירקיעה ליבומה היה םולבנזור ריאי
ל"חנה תקהלב טסינוידרוקאכ וכרד לחה אוה .תויאבצה תוקהלה
תוקהלב דבעמו ילקיסומ ךירדמ ,םיריש ןיחלמכ ךישמהו (1964-1963)
ןתינ .(דועו ריוואה ליח ,םיה ליח ,ןוירש ,זכרמ ,ל"חנ) תוליבומה
יריש" ןונגסמ ,ילארשיה רמזב ךפהמה תא למסמ םולבנזורש ,רמול
תויאבצה תוקהלהמ ,קורה ןונגס ינמסב שומישל "תדלומ
תיבצקה תיחרזאה הקהלל דעו תויבצקה תוקהלל "תוידילוס"ה
השקה ילכב שומיש ,הנחלהה יביכרמ ללוכ ,(1971) "ףוגנזיד-דוקיפ"
.תימנידה העונתהו םיבכרומה םידוביעה ,םיבצקמה בוליש ,למשחו
ביבא-לתב ולעפ ,םישישה תונש לש היינשה תיצחמב ,ולא םינשב
:ךילהתה תא וציאהו ןהיתומדוקל ךשמהכ ומקש ,בצק תוקהל
,"תונונגסהו (סקופ יזוע) יזוע", ,(1968) "םילי'צר'צה" ,"תויראה"
,(יול יקושו ןשוש יבג ,קיפ הקיבצ ויה הב ,1969) "הדלוקושה"
םגד ןיעמ ושמישו 1967 -ב דוע ,ומידקהש) "םיהובגה תונולחה"
.דועו (1970) "הבוטה הווקתה ףכ" ,(יוקיח
וסנתהו ולעפ ,תורחאו ןאכ תורכזנה "םישישה תונש יהלש" תוקהל
ושרפ רשא ,תוסונמו תוליעפ בצק תוקהל ירגוב ןהב ויהש וא ;ןמצעב
,תויאבצ תוקהל ירגוב ןהב ויהש וא ;תושדח תוקהל ורציו ןהמ
וליפאו ,הרורב תוחכונמ הבסהה תא ושעו רישע המיב ןויסנ ורבצש
היהש ,קורה לש םיילושה לא ,ירבעה רמזה לש יזכרמה םרזב תטלוב
,תוקהלהו םירמזה וכז הכרעהה ברימל .רכומ אל דמעמב ןיידע
וידוחייו וינממס לע ,ימואלניבה קורה ןיב רתוי בוט רבחל ועדיש
.םינכתבו לילמתב ,ראוטרפרב ,שדחה "ילארשי"ה ןיבו ,םייעוציבה
היה ,ילארשיה קורה תדלוהב ןושארה בלשה לש ךילהתה ףוס
.םיעבשה תונש תישארו םישישה תונש ףוס לש שגפמה תדוקנב
,יונ בקעיו ןורוא ידג ,וירבח םע יפסכ יתמ םג "ובשייתה" וז הדוקנב
;(1970) "םהל תפכיא אל" טילקתה םע ,םורדה דוקיפ תקהל יאצוי
הרוכבה טילקת םע ךינורג המלש ;(1970) "הבוטה הוקתה ףכ" תקהל
ןושארה "ולוס"ה םע קיפ הקיבצ ;(1971) "?יל תרמא אל המל" ולש
.דועו (1971) "םימיה תירחא" תקהל ,(1971) "ילש ךרדה יהוז" ולש
וריאשהש ,1971-1970 םינשהמ ,רתוי תורחואמו תופסונ תוקהל
לש הפוקתה ימוחתמ תוגרוח ,ןכמ רחאל תילקיסומ "תועבצא תעיבט"
.הז רמאמ
לש לודיג-יתבו רצוי-יתב ,תוממחו תוינסכא ויהש ,םינודעומו תוקהל
םיכרדב ועסנש ,םיילוש תועפותל זא ובשחנ םצעבו ,דלונה קורה
,תמוצ/ףעסמ וא ,תובלתשה ביתנ אוהש הזיאב ךא ,תוינשמו תוידדצ
בוט םוקמ וספתו הרכהל וכז טא-טאו ,תישארה ךרדל ופרטצה
ןייטשנייא קירא ,"םייזכרמה" דצב להנתה הזה עסמה לכ .עצמאב
יפ-לע) יזכרמה ףינסב םרזה תא ורביחו רואה תא וקילדהש ,ויפתושו
.("םרזה תא קיספה ימ" ,ךונח םולש לש וריש
לא םיילושה ןמ" ,הזכ עסמ ןימל אמגוד איה "םילי'צר'צה" תקהל
,"לי'צר'צ" םש-לע הארקנו 1968 תישארב המקוה הקהלה ."זכרמה
ורבח וילא .םימיקמה ןיב היהש ,רטפלק קחצי לש תודלימ ויוניכ
ןומולס ןטס - םילגנא ינשו ונמור םייחו שיביירט ימע ,בולאירבג יקימ
ורש "םילי'צר'צה" .םהיריש בור תא ורביח םגש ,ילסקה בורו
םש םהל אציו ,םהלש ןושארה ןוטילקתב םג ךכ ,תילגנאב הלחתהב
העודיה תמדקתמה הקיסומה ינממס םע ,"ל"וחב ומכ" הקהל לש
-ב ונמזוה םה ןכל ;קורה םוחתב הליבומה ,הילגנאב דחוימבו ,םלועב
ק'ז לש ויומיבב ,"השיא הרקמ" טרסה לוקספ תא בותכל 1969
,ןגנ-ךירא זא ארקנש) טילקת ואיצוה םה טרסה תובקעב .רומטק
,"הקבד" ,וב םיילכה םיעטקה דחא ."The Churchills" םשב (long-play
ןיחלמ ,ףירש םעונ םע ףותישב רבוח ,םייחרזמ םילכב םינגנ םע ןגונש
,ףירש םעונ תעפשהב ,איבה הז הלועפ ףותיש ."יסאלק" ילארשי
תינומרהליפה תרומזתה םע תפתושמ העפוהל "םילי'צר'צה" תנמזהל
1970 ראוניב תוברתה לכיהב ,הטהמ ןיבוז לש וחוצינב ,תילארשיה
דועו ,תילגנאה תינומרהליפה תרומזתה םע "Deep Purple" תקהל ומכ)
לי'צר'צ" ןוטילקתב הדעותש העפוה ,(תירבה-תוצראב קור תוקהל
,ןייטשנייא קיראל ,יוויל תקהלכ ,ופרטצה םיל'צר'צה ."ךב ןאיטסבס
ליחתמש ,שדחה ילארשיה קורב יזכרמה ליבשב "םיליבומה" דחא
"יזופ" יטילקתב ותיא ופתתשהו ,לבוקמ תויהלו םלקאתהל
רביא ויהנו תיזכרמ הקהלל םיילוש תקהלמ וכפה םה ךכב ."לולבש"ו
ועסנ ןכמ רחאל .(בגר יטומ לש ותרדגהכ) "קורה לש הטילא"ב יקוח
,תילגנאב לשוכ טילקת איצוהל וקיפסה ,םמש תא וניש םש ,הילגנאל
קלח ולטנ ,רכומו עצבמ ףוגל םתכיפהב ,"םילי'צר'צה" .וקרפתהו
םימרזה דחאל בשחיהל וכרדב ,ילארשיה קורל ףקות ןתמב בושח
.ירבעה רמזה לש םזילרולפב םימכסומה תונונגסהו



 םוכיס
לש ףצר וא ,לודג דחא יוניש ךילהת אוה "ילארשיה קורה עסמ"
לש יזכרמה םרזב יוניש לש הקימניד ורציש ,םיירונימ יוניש יכילהת
םג תמיוסמ הדימבו) לבוקמה ירבעה רמזה לש יזכרמה רמזה
תמדקומה תונוכנה אוה יונישה לש יתועמשמה סיסבה .(עבוקמה
רזה ,יתנפואה לא ידוחייה ןייפאמה לש תלחוזה תוחתפיההו ,חתפיהל
רצונ ךכ .םייקהמ ילרגטניא קלחל ותכיפהו ותטילקל דע ,הנושהו
דוחיי תלעב ךא ,השדח תבוכרת/תבורעת אוהש ,שדח ילקיסומ רצומ
ףוס) הנידמל ןושארה רושעה ףוסמ םה ונמזו ךילהתה ךשמ .הלשמ
העודיה ,1970 תנש) תצק דועו ,ינשה רושעה ףוס דע (םישימחה תונש
.(תילארשיה "קורה ךרד"ב ישאר תמוצכ
תוקחלו "םלוכ ומכ" גהנתהל המגמה תטלוב הזה יונישה ךילהתב
רמזה בלתשה ךכב ;וללכב הקיסומה םלוע לע ורבעש םיכילהת
ךפהו ימואלניבה ילאבולגה רפכה לש תוברתבו הקיסומב ירבעה
לביק "סובולגל םינפה םע טבמה"ש ,ןייצנ קר ילוא .ונממ קלחל
העפשהה ךכ-רחא טעמו הנידמה םוק דע :תולעמ 180 לש תינפת
-הלאמש ונעעונתה - יפוריא-חרזמ-יסורה רמזה לש התיה תערכמה
זז" ילקיסומה ןונגסה יוניש םע ;"היסור אמא" ירישמ ונרשו הנימי
,וקסידהו קורה יבצקמב ,הרוחא-המידק איה העונתה - "סובולגה
.הברעמ - םינפהו
ילארשיה קורה לא רבעמב יתרוסמה ילארשיה רמזב ולחש םייונישה
:םה
רזייסיתניסל ,ןגרואל ןוידרוקאה ילילצו םיעורה לילחמ רבעמ 
תכרעמל םירמ ףותו הקוברדהמ - ליבקמבו ,ילמשחה לילצלו   
.תויקורה תוינורטקלאה בצקה תוביתלו תיזא'גה םיפותה   
,דורצ לוקל םיענו ךר ,ברע לוקמ :תויתרמזבו תוילוקב יוניש 
"הנוכנ" הרישמ ,תינורג הרישל שאר תרישמ ;ףפנואמו ספסוחמ   
תילוק תוברתמ רבעמ ,ללכבו .תינקעצו תינלוק הרישל הטקשו   
,echo) "וקא" ,םינופורקימ :םיטקפאה תייוור "דנואס"ה תוברתל   
.דועו (רבשנ ,דהדהמ ,reverb) "ברוור" ,(דה   
,הכירע :תוטלקהה ןפלואל העפוהה םוקממ הריזה זכרמ תקתעה 
םיקביילפב שומיש ,(הטלקה יצורע) "םיקרט" יוביר ,"לושיב"   
.הקינורטקלאה יאלפ רתיו (playback)   
"תיללכה המכסה"ה יוור ,יביטקלוקה "ינא"ה תרישמ רבעמ 
תימואלה היווחהמ ;ישיאה "ינא"ה תרישל ,תימואלה המוקתהו   
תיללכה תויתפכאהו תפתושמה היגולואידיאהמ ,תישיאה היווחל   
תוזכרתהל תוימואלה תומישמב ןוידהמ ,ירטנצוגאלו "ימצע"ל   
יוניש ךכ ךותו .ילכלכ-יתרבחה סוטאטסבו תישיאה החוורב   
"דחי"המ דח רבעמ םינייצמ ,םירישה ינכתבו םיראוטרפרב   
הבהא הברה ,ויתויוטבלתהו דיחיה ילוכסתל "ונלש"ו "ונחנא"ו   
תילסרבינואה הרישל תורבחתהו ,םירבשמו תווקת ,תובזכא   
ללכבו המחלמ-יטנא ,הבהא ,םיחרפ ,םולש :תע התואב "תיניא"ה   
."יטנא" הברה -   
תיצילמו תיטויפ ,ההובג הביתכמ :הביתכה ןונגסב יוניש 
םוימויה תפשב הגופס ,תישיא הרימאב ,רישי רובידו תונטשפל   
.("?יתיא המ" ,"?בלל תחקל יל המל")   
- תפסותה ףוריצב ,ויעצבמל רישה ירבחממ דבוכה זכרמ תרבעה 
.וירושיכלו ויתונוכתל רישה תא םיאתמ אוהו עצבמ םג רבחמה   
ןיעמ יהוז ,בגא .הריציה ללוחמל ךוותמ דיקפתמ ךפוה רמזה   
תא רבחמ יאקיסומה הב ,תיתרוסמה תיטבשה תוברתל הרזח   
הנעמ ךות תאז לכו ,ומצע הוולמו רש ,םהינחלו םירישה תולימ   
"ינימ" ךפהמ םג לח םיעבשה תונש ךלהמב .הרבחה תויפיצל   
,תוינלילמתו תוניחלמ ,תורצוי תופרטצמשכ ,םירבחמ/םיעצבמב   
הילא ,1970 תנשב היה יונישה לש ואיש .ןהיריש תא תועצבמה   
ןורטאיתה לע םג םינירקמו םיילקיסומה םישודיחה םיזקנתמ   
,ןורטאיתה לע םגו ,רמזחמה אוה ירקיעה ויוטיבש ,ילקיסומה   
:ןה הז בושח תמוצב ןויצה תודוקנ .יטילופ יריטאסה דחוימב   
,ןייטשנייא קירא לש "הנילטסלפ"ו "יזופ" ,"לולבש" יטילקת   
יתמ - םישדחה "קורה יחרפ" תעפוה ;"םילי'צר'צה"ו ךונח םולש   
תכלמ" תגצה ;םיפסונ םיברו קיפ הקיבצ ,ךינורג המלש ,יפסכ   
הלעוהש ,יול רהוז לש וינחלב ןיול ךונח לש "היטבמאה   
תעפוה ;תירבעב "רעיש" רמזחמה תאלעה ;ירמאקה ןורטאיתב   
הוויהש ,תירלופופ הקיסומ יניינעל ןועובש-וד ,"ןוטיהל" ןותיעה   
תוריקסו תובתכ ויה ןותיעב .קורה "תויקוח"ל היצמיטיגל ןיעמ   
.דועו םיעפומ ,םיטילקת ,םירמז ,םיריש לע   
המודב ,ילארשיה קורה ריש :"ונלשמ" והשמ ראשנ ,תאז לכ םעו
-ולגנאה רישהמ עפשומ אוה .ידוחיי ראשנ ,ילארשיה םעה רישל
תידוחיי תיוות לעב אלא ,"ינרטסקא" ירמגל וניא אוה ךא ,ינקירמא
.תילארשי



 תורוקמ
םיקרפ העברא "ילארשיה פופה לע חיש-בר - הנש םירשע ירחא"
.1992 רבוטקוא-רבמטפס ,'ב תשרב ורדושש
.67-62 'מע ,(1988) 12 ,הקיסומ ,"18 ןב ילארשיה קורה" ,ןייטשולב 'ד
יותס 'זו 'י ,םייח-רמ 'י ."בצק תקהלל תיאבצ הקהלמ" ,םייח-רמ 'י
.34-32 'מע ,1993 ביבא-לת ,בהז לכה ,(םיכרוע)
תינכת :הלמרב קורה ינודעומ - הנרבטב ישיש (החנמו ךרוע) סנרפ 'ש
רבמבונב 13 ,הלמרבו ביבא-לתב ילארשיה קור התישאר לע היזיוולט
.תילארשיה היזיוולטה ,ןושארה ץורעה ,1998
תרדס :ילארשיה קורה תישאר - םיזופתה תנוע ףוס ,(ךרוע) רנטוק 'י
11 :הלחתה .תילארשיה היזיוולטה ,ןושארה ץורעה ,היזיוולט
.1998 רבמבונב
הקיסומה הדשב הנבמו תודדומתה ,תועמשמ :קורה לש ואוב ,בגר 'מ
תטיסרבינוא ,רוטקוד ראותה תלבק םשל רוביח לארשיב תירלופופה
.1990 ביבא-לת
.1995 ביבא-לת ,תוברתו הקיסומ - קור ,בגר 'מ
'י "תילקיסומה תוהזה רחא דימתמ שופיחב ילארשיה רמזה" ,ןור 'ח
.24-21 'מע ,1993 ביבא-לת ,בהז לכה ,(םיכרוע) יותס 'זו ,םייח-רמ